módosító javaslato t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "módosító javaslato t"

Átírás

1 tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése és ának (1) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVL törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/7417. szám ú törvényjavaslathoz a következő terjesztem el ő : módosító javaslato t 1. A törvényjavaslat 3. -ának az alábbi módosítását javasoljuk : 3. (1) Az Nvt. 4. (1) bekezdés j) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik),f) az országos közutak és azok műtárgyai, ide nem értve a közút tartozékát képez ő, az ingatlan-nyilvántartásban várakozóhelyként, pihenőhelyként feltüntetett önálló ingatlant, valamint a közúti közlekedésr ől szóló törvény szerinti útcsatlakozást, (2) Az Nvt. 4. $-a az alábbi (4) (7) bekezdéssel egészül ki : (4) Az állam tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősül a 2. melléklet I. pontjában felsorolt társasági részesedésen kívül a többségi állami tulajdonba n álló, a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés. (5) A (4) bekezdés szerinti nemzeti vagyon a (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizáróla g az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.a korlátozott forgalomképesség a (4) bekezdés szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg a gazdasági társaság közszolgáltatási tevékenységet lát el. (6) A (4) bekezdés szerinti gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban álló társaság i részesedés vagy annak egy része az állam,heh önkormányzat vagy önkormányzati társulá s együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbel i vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy ezen társaság részére má s jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető. (7) A (6) bekezdés szerinti társasági részesedés tulajdonjogát megszerző gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés mindaddig, amíg_ a (6) bekezdés szerinti társasági

2 részesedés az azt megszerz ő gazdasági társaság tulajdonában áll kizárólag az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el." 2. A törvényjavaslat 4. -ának az alábbi módosítását javasoljuk : 4. Az Nvt. 5. -a a következő (5) [(6)](9)bekezdéssel egészül ki : [ (5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat tulajdonában álló közm ű és középület. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni min ősítés addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül kötelez ő feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzat i hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag a z állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthet ő el. ] (5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képez i a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közm ű, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló középület, c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vag y parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés, tovább á d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés. (6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni min ősítés az(5)bekezdés a)--c) pontj a szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. (7) Az(5)bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvéte l és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, mási k helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthet ő el. (8) Az(5)bekezdés c) d) pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzat i tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része a (7) bekezdésben foglaltakon kívül az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külö n 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy ezen társaság részére más jogcímen történ ő átruházás útján elidegeníthető. (9) A (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint korlátozottan forgalomképes az azon gazdasági társaságban fennálló részesedés is, amely a 18) bekezdés alapján társaság i részesedés tulajdonjogát megszerezte. 3. A törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk : (2) Az Nvt. 6. (4) és (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű nemzeti vagyon e törvény erejénél fogva, a (7)[ (8)] bekezdésben, valamint a 14. (1) bekezdésében foglalt kivétellel, elidegenítési és vagyonkezel ői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az

3 ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használat i jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányza t javára alapított vezetékjog kivételével terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. (5) Törvényben, kormányrendeletben vagy a helyi önkormányzati vagyon tekintetében a helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzet i vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkez ő jogszabály erejénél fogva, a 14. (1) bekezdésében foglalt kivétellel, elidegenítési és vagyonkezel ői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekb ől külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthet ő." 4. A törvényjavaslat 5. (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk : (3) Az Nvt. 6. -a a következő (7) [(9)](8) bekezdéssel egészül ki : (7) [A 2. melléklet II. pont a) és b) alpontja szerinti gazdasági társaságban fennáll ó állami vagy önkormányzati tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyon i hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy ezen társaság részére más jogcíme n történő átruházás útján elidegeníthet ő.] [(8)] A 2. melléklet II. pont [g)] alpontja szerinti nemzeti vagyon az állam és a helyi önkormányzat között átruházható. [(9)] (8) Az olyan pályázat alapján megkötött szerz ődés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltér ő tartalommal nem módosítható, kivéve a szerződés id őtartama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét. 5. A törvényjavaslat 11. -ának az alábbi módosítását javasoljuk : 11. Az Nvt a a következő (7) (12) bekezdéssel egészül ki : (7) július 1. napját megel őzően állami vagy önkormányzati tulajdonban lév ő társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött szerz ődéseket december 31-ig a 8. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítani kell. (8) Amennyiben a július 1. napját megelőzően megkötött szerződés vagyonkezel ője nem a 3. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személy vagy szerv, úgy a (7) bekezdé s rendelkezését a már megkötött szerz ődésre nem kell alkalmazni. (9) Amennyiben a július 1. napját megel őzően megkötött vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot alapító szerz ődés nem a 3. (1) bekezdés 19. pontja szerinti személlyel vagy szervvel jött létre, és a szerz ődés megkötését követően beállott körülmény folytán a vagyonkezel ő vagy a haszonélvez ő december 31. napján nem min ősül átlátható szervezetnek, a tulajdonosi joggyakorló a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállya l felmondja. (10) A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egye s törvények módosításáról szóló évi... törvény (a továbbiakban : Módtv.) rendelkezései a hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érintik.

4 (11) A Módtv. által megállapított 5. [(6)] bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő hitelfelvételi és kötvénykibocsátási ügyekben nem kell alkalmazni. (12) A Módtv. által megállapított 5. (5)[ és (6)] (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat képvisel ő-testülete köteles október 31-ig módosítani rendeletét." 6. A törvényjavaslat 12. (2)-(3) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk : [(2) Az Nvt. 2. melléklet II. pont b) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : b) Többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamin t parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban, továbbá a Balatoni Hajózási Zrt.- ben fennálló társasági részesedés. (3) Az Nvt. 2. melléklet II. pontja a következ ő e) g) alponttal egészül ki : (II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek) e) Az egyes állami tulajdonban lév ő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonb a adásáról szóló törvényben meghatározott levéltári anyag. j) Az állam, a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás együtt vagy külön - külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely a 6. (7) bekezdés szerinti társasági részesedés tulajdonjogát megszerezte. g) Budapest, Kossuth Lajos tér, helyrajzi számú ingatlanon álló szobrok : - II. Rákóczi Ferenc emlékmű, - Kossuth-emlékm ű, - A forradalom lángja emlékm ű, - A Dunánál József Attila portrészobor. ] (2) Az Nvt.2. mellékletii.pontja helyébe a következő rendelkezés lép : II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű nemzeti vagyonban tartandó vagyoneleme k a) A 100%-ban az állam tulajdonában áll ó aa)védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő, ab)a gazdasági elsődleges rendeltetés ű természetes erd ő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő. b)a 100%-os állami tulajdonban lév ő olyan_génmegőrző gyűjtemény, amely a hazai növény i génbank-hálózat, illetve a hazai állati génbank-hálózat részét képezi _ c) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben meghatározott levéltári anyag. d Budapest, Kossuth Lajos tér, helyrajzi számú ingatlanon álló szobrok : dalii. Rákóczi Ferenc emlékmű, db)kossuth-emlékmű, dc)a forradalom lángja emlékmű, dd)a Dunánál József Attila portrészobor.

5 7. A törvényjavaslat 19. -a új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul : (2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (8 ) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (8) Törvény el őírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapítot t költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jog i személyiséggel rendelkez ő gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társasom legalább többségi tulajdonába n álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el. Indokolá s 1. A módosító javaslat meghatározza az állami tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképe s vagyonelemek körét, amelyek azok a társasági részesedések, melyek korábban a törvény 2. mellékletének II. pont a) alpontjában szerepeltek. Tekintettel arra, hogy ezek a társasági részesedések törvényben meghatározott feltételek esetén értékesíthet ők, és törvény határozza meg a korlátozás terjedelmét és tartalmát, indokoltabb itt megjeleníteni azokat. 2. A módosító javaslat kib ővíti a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a korábban a 2. melléklet II. pont b) alpontjában meghatározott gazdasági társasági részesedésekkel. Tekintettel arra, hogy ezek a társaság i részesedések törvényben meghatározott feltételek esetén értékesíthet ők, és törvény határozza meg a korlátozás terjedelmét és tartalmát, indokoltabb itt megjeleníteni azokat. 3. Technikai módosítást tartalmaz a 4. pont szerinti módosító javaslatnak megfelelően. 4. Törlésre kerül a 2. melléklet H. pont a) és b) alpontjaiban meghatározott gazdaság i társaságokra vonatkozó szabály az 1. és 2. módosítási javaslatokra tekintettel. A 2. melléklet módosulása miatt változott a korábbi g) pont d) pontra. 5. Technikai módosítás a 2. pont módosítása miatt (utalás helyesbítése). 6. A törvény 2. melléklet II. pontjának módosítása a javaslat 1. és 2. pontja szerinti módosításának megfelel ően (kikerültek a közszolgáltatást végző társaságok a mellékletb ől). 7. A módosítás célja a koherencia zavar feloldása a nemzeti vagyontörvény és a z önkormányzati törvény két rendelkezése között. Budapest, június Dr.Cser Palkovics András

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgy űlési Képviselőcsoportja CirS г&ggyiilés HiVatzl a Irom ányszá~n: 1 1(04 6 Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr,

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd Módosított és új jogszabályok: 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.) 2011. évi CXCVI

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4858. számú törvényjavaslat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról Előadó Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2008.évi... törvény. A törvény hatálya

2008.évi... törvény. A törvény hatálya 2008.évi.... törvény Országgy űlés -j C Hivatala [romút ysxáni t Érkitt : 2007 DEC 1 7, a társasházakról, a lakásszövetkezetekr ől, a lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésük egyes szabályairól,

Részletesebben