E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület április 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére"

Átírás

1 Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/ Fax: 88/ Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület április 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat áról szóló rendelet felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti. Az önkormányzati nal kapcsolatos részletes rendelkezéseket a december 30-án kihirdetett, a nemzeti ról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rögzíti, valamint az önkormányzati ra vonatkozó rendelkezések találhatók a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben is. A helyi önkormányzat ára vonatkozó hatályos rendelkezéseket az önkormányzat áról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/2009. (III.6.) Ör. (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A képviselő-testület a Nvtv-ben határidőhöz kötött felülvizsgálatot miszerint a forgalomképtelennek minősülő önkormányzati ából rendeletében megjelölheti azokat a elemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen törzsként kíván nyilvántartani február 23-i ülésén elvégezte, és nem jelölt ki ilyen elemet. Időközben az Országgyűlés a nemzeti ról szóló CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban MódNtv.) június 30-i hatályba léptetéssel több ponton jelentősen módosította az Nvtv-t. A Képviselő-testület a szeptember 28-i ülésén a törvényi felhatalmazásnak megfelelően módosította rendeletét a korlátozottan forgalomképes i kör tekintetében. A rendelet átfogó felülvizsgálata azonban még nem történt meg. A fenti jogszabályok alapján elvégzett felülvizsgálat eredményeképpen a törvényeknek megfelelő, de a helyi szabályozásban bevált elemek megtartásával - új rendelet megalkotására teszek javaslatot. A rendelet felülvizsgálata az összefüggések okán érinti a Balatonalmádi városi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó 10/1996.(VI.27.) önkormányzati rendelet is. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) szerinti előkészítés (indoklás): 1

2 A rendelet átdolgozását (új rendelet megalkotását) az Nvtv, a MódNtv. és az ezekkel összefüggő jogszabályi környezet változása teszik szükségessé, melynek célja a koherencia megteremtése a hivatkozott törvények és a helyi rendelet között. A Jat. szerint a rendelet nem tartalmazhatja magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit, megismételni azt a rendeletben nem lehet, de hivatkozni lehet rá. A gyakorlatban a rendeletet az Nvtv-vel együtt kell alkalmazni. A nemzeti részét képező önkormányzati kategóriái: Önkormányzati TÖRZSVAGYON ÜZLETI VAGYON Forgalomképtelen Kizárólagos önkormányzati tulajdonú Kiemelt jelentőségű önkormányzati Korlátozottan forgalomképes A kizárólagos önkormányzati tulajdonú körét az Nvtv. határozta meg, ilyen többek között - a helyi közutak és műtárgyaik, a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. A kizárólagos önkormányzati tulajdon kiemelt védelmet élvez. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti néhány Nvtv-ben foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, kezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsi körét a MódNtv. kiegészítette, eszerint, a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsa: a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés. A korlátozottan forgalomképes törzsi minősítés az a) c) pontokra addig áll fenn, amíg az adott tárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 2

3 A c) d) pont szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzati tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli i hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen társaság részére - más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető. Korlátozások: a korlátozottan forgalomképes önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. Szigorodtak az önkormányzati tulajdon átruházásának szabályai. - A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti tekintetében törvényben (jelenleg 25 millió Ft) vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. - Nemzeti tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. - A nemzeti tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. - Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző az állam nevében jogosult nyilatkozó 35 napon belüli (jogvesztő határidő) nyilatkozata alapján - elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg, kivéve a volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetén, ekkor a lakában élő bérlő, bérlőtárs, társbérlő, hozzájárulásukkal azok egyenes ági rokona, örökbe fogadott gyermeke, akik elővásárlási joga megelőzi az államot. (Nem kell biztosítani az elővásárlási jogot az államnak, ha az ingatlan értéke nem éri el a versenyeztetésre megállapított értékhatár 20%-át) Rögzíti a Nvtv. az önkormányzati állami feladatátadással kapcsolatos ingyenes átadást. Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami nak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges elem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra. Külön fejezet rendelkezik a nemzeti kezeléséről, hasznosításáról. Vagyonkezelői jog önkormányzati tekintetében törvényben történő kijelölésen kívül - költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, önkormányzati társulás, köztestület, az állam, a helyi önkormányzat és önkormányzati társulás, intézmény együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, vagy egyház részvételével alapítható. Hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti használója által a nemzeti birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a kezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. A nemzeti használója: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a helyi önkormányzat a tekintetében 3

4 törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti t birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló. Működtetés: a nemzeti birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely - jogszabály vagy szerződés alapján - a nemzeti felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet. Nemzeti ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható kezelésbe. A nemzeti hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre. Nemzeti hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti t a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti t hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A Nvtv-ben a gazdálkodás alapelvei fejezet részletesen szabályozza az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok nal kapcsolatos működését. Többek között: Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban amely, vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében. 1. A mellékelt, az önkormányzat áról szóló rendelet-tervezet a törvényi keretek között rögzíti az önkormányzati részeit, szabályozza az önkormányzati értékének meghatározását, a nal való gazdálkodásra és rendelkezésre jogosultakat, a törzsra és az üzleti ra vonatkozó rendelkezéseket, az önkormányzati elidegenítésére, kezelésére, hasznosítására vonatkozó szabályokat, a versenyeztetési eljárást, az önkormányzati tulajdonú és fenntartású valamint üzemeltetésű intézmények használatában lévő nal kapcsolatos rendelkezéseket, a gazdasági társaságokban való i részesedésre vonatkozó szabályokat, az önkormányzati követelések elengedése, törlése előírásait. 4

5 2. a Balatonalmádi városi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó 10/1996.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására a törvénnyel és a rendelettel való koherencia megteremtése érdekében teszünk javaslatot: az önkormányzati tulajdonú ingatlanok(helyiségek) elidegenítései szabályait a törvény, ill. a szabályozható körben a rendelet-tervezet tartalmazza, a bérleti szerződés megszűnésének eseteit törvény rögzíti, ezért a helyi rendeletben nem lehet szabályozni, ezen bekezdések hatályon kívül helyezését javasoljuk. A Jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata: Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési kihatásai: a nemzeti körébe tartozó önkormányzati nal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek való minél teljesebb megfelelés, a nemzeti ról szóló törvény preambulumában megfogalmazott célok szerint. Környezeti és egészségi következményei nincsenek Az adminisztratív terheket növeli a hivatal és az intézmények vonatkozásában, mely nem számottevő. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak. Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen. Balatonalmádi, április 1. T i s z t e l e t t e l : /: Keszey János :/ polgármester A döntés meghozatala minősített többséget igényel. Melléklet: 1. Vagyonrendelet-tervezet (R.) 2. R. tervezet 1. melléklet: Versenyeztetési szabályzat 3. R. tervezet 1. függelék 4. R. tervezet 2. függelék 5. R. tervezet 3. függelék 6. R. tervezet 4. függelék 7. 10/1996.(VI.27.)Ör. módosítási javaslatok feltüntetésével 8. 10/1996.(VI.27.)Ör módosító rendelet-tervezet Az előterjesztést készítette: Kovács Piroska Rózsa aljegyző, Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Lisztesné Biermann Mária ügyintéző Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Hivatali felelős: Zana András osztályvezető-főmérnök 5

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd Módosított és új jogszabályok: 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.) 2011. évi CXCVI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben