1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz."

Átírás

1 Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (2) bekezdés c) pontjában, 5. (4) bekezdésében, 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Vagyontárgyak meghatározása (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.) (2) Az önkormányzat korlátozottan fogalomképes nemzeti vagyona: 1. Önkormányzat épülete Szomor, Vörösmarty M.u.3., 150.hrsz. 2. Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Szomor, Mátyás K.u.8-10., 61/2.hrsz. 3. Napközi otthonos óvoda Szomor, Vörösmarty M.u.2., hrsz. 4. sportcsarnok Szomor, Mátyás K.u /2.hrsz. 5. orvosi rendelő Szomor, Arany J.u. 1/a., 54/1.hrsz. 6. A vagyonkataszterben nyilvántartott csatorna közmű vagyon. (3) Az önkormányzat üzleti vagyonát a vagyonkataszter tartalmazza. (4) Önkormányzati vagyon megszerzése esetén a vagyontárgy tulajdonba kerülésével egyidejűleg a képviselő-testület dönt a vagyontárgy 1. (1) (3) bekezdései szerinti besorolásáról Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonára vonatkozó rendelkezések 2. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonon vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom létesítéséről a képviselő-testület minősített többségű határozattal dönt. 3. A korlátozottan forgalomképes ingatlan (nemzeti vagyon) értékesítésének és hasznosításának szabályai 3. (1) A korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása és hasznosítása a 8. -ban foglalt kivétellel a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe

2 tartozik. (2) A korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházásáról és hasznosításáról a képviselő-testület minősített többségű határozattal dönt. 4. (1) 2. A bruttó 20 millió Ft értékhatár feletti korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyontárgy tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján lehet. (2) A versenyeztetés a képviselő-testület döntése alapján lehet nyílt pályázati eljárás vagy zártkörű versenyeztetési eljárás. 5. (6) A nyílt pályázati eljárás a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával elfogadott pályázati felhívás közzétételével indul, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a) a kiíró megnevezését, b) a kiíró székhelyét, c) a pályázati eljárás tárgyát, d) a pályázati eljárás célját, e) az elbírálásra kerülő tartalmi elemeket, f) a pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempontokat, g) a pályázaton való részvétel feltételeit, h) az ajánlati kötöttség időtartamát, i) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét, j) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, k) a pályázat beadásának határidejét, l) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és m) a pályázat elbírálásának határidejét. (2) A pályázati felhívást a polgármester az elfogadását követő 5 napon belül, legalább 10 napon keresztül közzéteszi az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján. (3) A pályázati felhívás elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület esetileg dönthet a pályázati felhívás megyei napilapban történő meghirdetéséről is. (4) A pályázati eljárás lefolytatását követően a pályázati felhívásban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamát figyelembe véve a polgármester a pályázat nyertesével az önkormányzat nevében megállapodást / szerződést köt. (1) A zártkörű versenyeztetési eljárás: a) a lehetséges pályázók körét megjelölő ajánlati felhívással vagy b) a számba jöhető ajánlattevőnek közvetlenül eljuttatott ajánlatkéréssel indul. 6. (2) Zártkörű versenyeztetési eljárás esetén az eljárás szabályairól a képviselő-testület egyedi határozatot hoz.

3 7. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása során a képviselő-testület a vagyontárgy értékhatárától függetlenül dönthet arról, hogy a hasznosítás a okban meghatározott versenyeztetés keretében történik-e. (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapfeladatainak sérelme, veszélyeztetése nélkül a polgármester legfeljebb 1 éves időtartamra bérbe vagy használatba adhatja az önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanokat beleértve a költségvetési szerv használatában lévő ingatlant is - vagy annak egy meghatározott részét Üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok értékesítésének és hasznosításának szabályai 9. (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházása nettó 1 millió forint értékhatár feletti vagyontárgyak esetében a képviselő-testület, egyéb értékű vagyontárgy esetén a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A nettó 1 millió forint értékhatár feletti üzleti vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján lehet. A versenyeztetés során a 4-6 -okban meghatározott szabályokat kell alkalmazni. (3) Az üzleti vagyon hasznosítása a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nettó 5 millió forint értékhatár feletti ingatlanok esetében a képviselő-testület, egyéb értékű vagyontárgyak esetében a polgármester hatáskörébe tartozik. (4) Az önkormányzati tulajdonú lakások szolgálati lakásként történő bérbeadása esetén a bérlő kijelölés joga a polgármester hatásköre. A bérbeadásról a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati tulajdonú lakások nem szolgálati lakásként történő bérbeadása a polgármester hatásköre. Mindkét esetben a bérleti díjat a képviselő-testület állapítja meg határozattal. (5) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó hasznosítás esetén a vagyontárgy hasznosítására a 4-6 -okban meghatározott versenyeztetés keretében kerülhet sor. 9/A. 1,3 5. A vagyontárgy értékének meghatározása 10. (1) 1. A képviselő-testület döntése alapján az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlan vagyontárgy

4 tulajdonjogának átruházása vagy 9. (5) bekezdés szerinti hasznosítása előtt a vagyontárgy értékét forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni, mely 1 évnél régebbi nem lehet. (2) Amennyiben rendelkezésre áll 1 évnél régebbi forgalmi értékbecslés, ennek felülvizsgált változata is elfogadható. (3) A képviselő-testület döntése alapján amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházását vagy hasznosítását a másik fél kezdeményezi az értékbecslés költségét a másik fél felé érvényesíteni kell. 6. Ingó vagyontárgyak 11. (1) Ingó vagyontárgyak esetében értékhatártól függetlenül a tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja. (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseiről a képviselő-testületet félévente tájékoztatja. 7. Egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása 12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, a tulajdonos hozzájárulásához kötött tevékenységhez a hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt; gyakorolja továbbá hatósági eljárásokban a tulajdonost megillető jogokat. 8. Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása 13. (1) A felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az önkormányzat részéről teljesíthetőek, b) a kötelezettség teljesítése likviditási gondot nem okoz és c) az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyezteti. (2) A felajánlott vagyontárgy elfogadása esetén a vagyontárgyat terhelő esetleges költségeket az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. 9. Szolgáltatások megrendelése, tárgyi eszközök vásárlása, befektetések 14. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek üzemeltetését érintő szolgáltatások (villamos energia, gáz, vagyonbiztosítás, távközlés) vonatkozásában, az ivóvíz- és szennyvízkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási szolgáltatás kivételével, a szolgáltató kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A szolgáltató kiválasztásához a polgármester köteles legalább 3 szolgáltatótól árajánlatot

5 kérni és az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó szolgáltatóval szerződést kötni. (3) Kötelezettségvállalásonként a nettó ,- Ft-ot el nem érő, a 14. (1) bekezdésében meghatározott tárgykörbe nem tartozó szolgáltatást, illetve vállalkozási, megbízási és egyéb szerződés keretében munkát vagy más ellenszolgáltatást az önkormányzat nevében a polgármester jogosult saját hatáskörében elrendelni. (4) Amennyiben az adott kötelezettségvállalás egymást követő több költségvetési évet is érint, a (3) bekezdésben meghatározott értékhatárt költségvetési évenként kell figyelembe venni. (5) A szerződő fél kiválasztásához a polgármester köteles minimum 3 árajánlatot beszerezni, s az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel szerződést kötni. 15. (1) A nettó ,- Ft vételárat el nem érő ingó vagyontárgyat a polgármester az önkormányzat nevében saját hatáskörében megvásárolhatja. (2) A polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni a okban meghatározott beszerzést, megrendelést, szolgáltatást érintő döntéseiről. 16. (1) Az önkormányzat az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből értékpapírt vásárolhat, vagy betétként elhelyezheti. (2) Felhatalmazást kap a polgármester 15 millió forintot meg nem haladó értékpapír forgalom/betét elhelyezés lebonyolítására azzal a megkötéssel, hogy arról a képviselőtestületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. 10. Az önkormányzat követeléseiről történő lemondás 17. (1) Követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha: a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, b) ha a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben nem behajtható, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajthatóságára, c) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna, d) bírósági eljárás során peren kívüli egyezség történt, e) felszámolási eljárás során a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül meg, f) csődeljárás során, ha csődegyezségi megállapodás megkötésére került sor, g) ha a követeléssel érintett szerv vagy személy bizonyítottan nem elérhető, nem lelhető fel. (2) Az önkormányzat követeléseiről történő lemondás joga: a) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 1 millió forint feletti követelés

6 esetén a képviselő-testület hatásköre, b) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 1 millió forint alatti követelés esetén a polgármester hatásköre, c) értékhatár nélkül a munkavállalókkal szembeni különféle követelésről történő lemondás a polgármester hatásköre. (3) A polgármester a (2) bekezdés b-c) pontjában hozott döntéseiről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 11. Önkormányzati vagyon kedvezményes átruházása 18. (1) Önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, használatáról a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal dönt. (2) 2. Az Önkormányzat üzleti vagyonának tulajdonjogát, illetve bármilyen jogcímen történő használatát kedvezményesen átruházni kizárólag az alábbi célokra lehet: a) az önkormányzat által alapított költségvetési szervnek, b) meghatározott céllal más önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, c) közfeladat vagy közszolgáltatás ellátására d) közérdeket szolgáló oktatási, egészségügyi, szociális, vallási, sport célra, az e célokat megvalósító személynek, egyesületnek, egyéb szervezetnek, e) természeti katasztrófa sújtotta közösségek vagy természetes személyek megsegítésére. (3) Önkormányzati vagyon kedvezményes átruházása esetén sem lehet kevesebb az ellenszolgáltatás értéke a vagyontárgy piaci értékének 80 %-ánál. 12. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 4/2010.(III.30.) önkormányzati rendelet. Nagy György polgármester Mike Hajnalka körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet szeptember 26-án kihirdetésre került az önkormányzat hirdetőtábláján. Szomor, szeptember 26. Mike Hajnalka Körjegyző 1. Módosította a 19/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos november 29. napjától 2. Módosította a 12/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos július 18. napjától. 3. Módosította a 16/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos október 31. napjától.

7 Indokolás Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló helyi rendelethez Általános indokolás A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 18. (12) bekezdése indokolja a rendelet megalkotását. Tekintettel arra, hogy az Nvt. lényegesen új szabályokat állapított meg az önkormányzati vagyonra és a vagyonnal való gazdálkodásra ezért indokolt e tárgykörben új helyi rendelet megalkotása. Részletes indokolás 1. -hoz Az önkormányzat vagyonának a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt szabályok szerinti csoportosításáról rendelkezik. Az (1) bekezdés tartalmazza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározását, mely az önkormányzat feladata. A (2) bekezdés tartalmazza a korlátozottan forgalomképes vagyon felsorolását, a (3) bekezdés az üzleti vagyonról rendelkezik. 2. -hoz A képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatához köti a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint kizárólagos önkormányzati vagyonnal minősülő vagyontárgyak vonatkozásában hozott döntéseket hoz A korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésének és hasznosításának szabályait tartalmazza. Szabályozza a nyilvános és a zártkörű pályázati eljárást. 9. -hoz Az üzleti vagyon értékesítésének és hasznosításának szabályait tartalmazza hoz Az önkormányzati vagyon értékének meghatározására ad szabályozást. Fő szabály szerint a vagyon értékét forgalmi értékbecsléssel kell megállapítani hoz Az ingó vagyontárgyak feletti tulajdonjog polgármesterre történő átruházását szabályozza hoz Az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházását szabályozza.

8 13. -hoz Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadásának szabályait tartalmazza okhoz A szolgáltatások megrendelésének, tárgyi eszközök vásárlásának és az önkormányzat befektetéseinek szabályait tartalmazza. Hatáskörmegosztást tartalmaz a képviselő-testület és a polgármester között hoz Az önkormányzat követeléseiről történő lemondás szabályait tartalmazza. Az 1 millió forint alatti követelésekről és értékhatártól függetlenül a munkavállalókkal kapcsolatos különféle követelésekről történő lemondás jogát polgármesteri hatáskörbe utalja hoz Az önkormányzati vagyon kedvezményes átruházásának szabályozását tartalmazza hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik a korábbi e tárgyban alkotott helyi rendelet hatályon kívül helyezésével. Nagy György polgármester Mike Hajnalka körjegyző

9 Előterjesztés Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletéhez. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés év végén elfogadta, majd ez év június 30. napjával módosította a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvényt, mellyel olyan egységes jogi szabályozása lett az önkormányzati és az állami vagyonnak, melyre ez idáig nem volt példa. A nemzeti vagyonba tartozik többek között: - az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, - az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, - az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, - az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, - állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog. Az önkormányzati vagyon elsődlegesen közérdekű célt szolgál, szigorú szabályok kerültek megfogalmazásra annak védelmével, kezelésével, gazdálkodásával és megőrzésével kapcsolatban. A törvény eddig hiányzó fogalmakat vezetett be, köztük többek között az átlátható szervezet fogalmát is. A vagyongazdálkodási szemlélet gyökeres változáson ment keresztül, melyre tekintettel a helyi vagyonrendeletek felülvizsgálata elkerülhetetlenné vált. A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. (12) bekezdése kötelezi az önkormányzatokat, hogy október 31-ig vizsgálják felül vagyonrendeleteiket. Többek között módosult az önkormányzati vagyon elnevezése és csoportosítása is. A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzati törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, melynek részei: a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, b) a korlátozottan forgalomképes és a c) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek. a) A törvény meghatározza a kizárólagos önkormányzati tulajdon körét, melyek a helyi közutak és műtárgyaik, a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, a helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vizi létesítmények, ide nem értve a vizi közműveket. E vagyoni kör elidegenítési és terhelési tilalom, valamint az osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. b) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozik : a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a képviselő-testület és szervei, továbbá az önkormányzat által fenntartott közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész. E vagyoni minősítés addig áll fenn, míg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. E vagyoni kör önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

10 c) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek körét az önkormányzatoknak saját rendeletükben kell meghatározniuk. Amennyiben meghatározásra kerül, a vagyon ezen része a törvényben meghatározott kör kivételével elidegenítési és terhelési tilalom, valamint az osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Jelentősen módosultak a vagyonkezelés szabályai is. Vagyonkezelő a helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében az alábbi lehet: a) önkormányzati társulás, b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, c) köztestület d) az állam vagy a helyi önkormányzat, az a-b) pontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. f) egyház, a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Fenti szabályozás alapján felül kell vizsgálni a helyi civil szervezetek részére történő ingyenes helyiséghasználatra vonatkozó szerződéseinket. Meg kell szüntetni minden nem közfeladathoz kapcsolódó ingyenes vagyonhasználatot. Szabályozza a törvény a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit: a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése, b) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése, c) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése, d) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vizek, közcélú vizi létesítmények működtetése. Az önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának időleges jogát néhány törvényi kivételtől eltekintve koncesszió útján a koncesszióról szóló törvény szabályai szerint teheti meg. A vagyon átruházására vonatkozó szabály, hogy ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén 5 millió Ft értékhatár felett az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg január 1-jén részlegesen hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv., melynek külön fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok gazdasági alapjaira vonatkozó rendelkezéseket. A 107. alapján a helyi önkormányzatot megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, melyek a tulajdonost megilletik és terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

11 Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 97. (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. Fentiek alapján, a rendelet-tervezet bevezető részében felsorolt jogszabályi helyeken kapott felhatalmazás alapján és az abban foglalt terjedelemben készült el az új helyi vagyonrendelet tervezete, melyet ezúton terjesztek a képviselő-testület elé. Szomor, augusztus 15. Nagy György polgármester

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított 5/2004. (IV.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben