E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i ülésére"

Átírás

1 3903-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése értelmében az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, amely kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályainak megállapítása szempontjából irányadó sarkalatos törvények a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). A nemzeti vagyonnal való rendelkezésnek, a vagyon kezelésének és hasznosításának jogialapelvi rendszerét a jogalkotó az Nvtv-ben az alábbi fő elvek mentén fogalmazta meg: a) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. b) A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. c) A nemzeti vagyonnal folytatott gazdálkodás követelménye a nemzeti vagyon költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetése és hasznosítása. d) A nemzeti vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, szervezete, tevékenysége átlátható. e) A nemzeti vagyon ingyenesen csak törvényben meghatározott esetben és feltételekkel idegeníthető el, valamint ingyenesen csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. f) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és az Nvtvben meghatározott kivételekkel nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely, vagy amelynek valamely tagja nem átlátható szervezet. g) A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. h) A vagyonkezelés intézményének megítása, a vagyonkezelők körének szigorúbb, taxatív meghatározása. i) A nemzeti vagyon nyilvántartása, a transzparencia biztosítása a társadalmi elvárásokra és a vagyonkezelési, gazdálkodási érdekekre figyelemmel kerül szabályozásra. A nemzeti vagyon védelmét a lehető legnagyobb mértékben, a legszigorúbb szabályozással kívánja biztosítani az Nvtv., lehetővé téve ugyanakkor az okszerű, és célszerű gazdálkodást. Az Nvtv. az alábbi fő- és alkategóriákat különbözteti meg az önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon körén belül: a) törzsvagyon, mely közvetlenül kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, és ezen belül, 2

3 aa) forgalomképtelen törzsvagyon, mely körbe tartozó vagyontárgyak nem idegeníthetőek el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog, vagy szolgalom kivételével nem terhelhetőek meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthető, és amelyen belül megkülönböztet alkategóriákat, az alábbiak szerint: aaa) a legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon, mely körbe tartozó vagyontárgyakat az Nvtv. taxatíve felsorolja (helyi közutak és műtárgyaik; helyi önkormányzat tulajdonában lévő terek, parkok; helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzetközi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt; helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények a vízi közművek kivételével), és amely vagyontárgyak hasznosítása főszabály szerint kizárólag koncesszió útján engedhető át, aab) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, mely körbe tartozónak törvény, vagy önkormányzati rendelet minősíthet vagyontárgyakat, amennyiben azok tartós önkormányzati tulajdonban történő megtartása indokolt, azonban ezen vagyontárgyak hasznosításának átengedése főszabály szerint már nem koncesszió köteles, ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, mely körébe tartozó vagyonelemek eladhatók, megterhelhetők, használatuk átengedhető, de csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, amely általában valamilyen hatóság, vagy egyéb szerv előzetes jóváhagyását jelenti, valamint b) üzleti vagyon, mely körbe tartozó vagyontárgyak forgalomképesek, az Nvtv-ben foglaltak szerint szabadon elidegeníthetőek, hasznosításuk átengedhető, így a piaci forgalom részét képezik, egyedüli korlátozás, hogy a hasznosításukra vonatkozó szerződés ez a nemzeti vagyon körébe tartozó valamennyi vagyontárgyra egyaránt vonatkozik csak átlátható szervezettel, vagy magánszeméllyel köthető. Az Nvtv. megította a vagyonkezelés intézményét, azonban a vagyonkezelői jog alapítására, tartalmára és ellenőrzésére vonatkozó egyes szabályokat már az Mötv a állapítja meg. A korábbi szabályozással ellentétben vagyonkezelői jogot: a) csak önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva lehet létesíteni (a közfeladat fogalmát az Nvtv. 3. (1) bekezdés 7. pontja olyan jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladatként határozza meg, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is), b) már önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre is lehet létesíteni a helyi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel. Az Mötv a alapján a helyi önkormányzatot törvényben meghatározott eltéréssel megilletik mindazok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. E feladatkörében eljárva a T. Képviselő-testület jogosult az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályainak a megállapítására. A hivatkozott jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében indokolt Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és megalkotása. 3

4 Rendelet-tervezet részletes indokolása: A rendelet-tervezet meghatározza a rendelet személyi, tárgyi hatályát, miszerint az kiterjed a tulajdonosi jogokat gyakorló szervekre, az önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon használóira, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki. Az értelmező rendelkezések meghatározzák a forgalmi értékbecslés, a menekülési érték, a mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan fogalom meghatározását. A rendelet-tervezetben nem változtattunk a régi ünk szerint meghatározott tulajdonosi joggyakorlói körökön, vagyis azokat a továbbiakban is a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság, és a polgármester gyakorolja. Új elemként került be a vagyonkezelői jog létesítésével kapcsolatos rendelkezések, valamint felülvizsgálatra került a pályáztatási eljárás is az alábbiak szerint: A rendelet-tervezet a vagyonhasznosítás tekintetében az átláthatóságot és a versenyt az Nvtv-ben meghatározott kereteknél szigorúbban kívánja érvényesíti, mivel élve a költségvetési törvény 77. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással a költségvetési törvény 6. (5) bekezdés b)-c) pontjaiban a visszterhes hasznosítás és elidegenítés esetén a versenyeztetésre kötelezően meghatározott értékhatár alatt (jelenleg bruttó 25 millió forint egyedi érték) is általános jelleggel előírja a versenyeztetést és egyúttal meghatározza a törvényben előírt értékhatár alatt a kivételeket a régi ünkkel összhangban. A rendelet-tervezetben az önkormányzat vagyonára és a vagyongazdálkodására vonatkozó általános rendelkezések az Nvtv-vel összhangban kerültek rögzítésre. Meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozó vagyoni kört is. Tartalmazza a vagyontárgyak értékelésével kapcsolatos szabályokat is, mind az ingók és ingatlanok, valamint az értékpapírok, valamint társasági részesedések esetében is. Termőföld haszonbérbeadása esetén fizetendő haszonbér éves összege aranykoronánként legkevesebb 1500 forint lehet. A rendelet-tervezet taxatív módon meghatározza a vagyonkezelésbe adható vagyonelemeket, valamint az ingyenes vagyonkezelésbe adás feltételeit. Előírja továbbá vagyonértékelés végzését a vagyonkezelésbe adást megelőzően, illetve lehetővé teszi, hogy visszterhes vagyonkezelésbe adás esetén az ellenszolgáltatás ne csak pénzbeli szolgáltatás legyen. A rendelet-tervezet a régi ünkkel összhangban határozza meg a követelésekre vonatkozó szabályok körében a kisösszegű értékhatár feletti követelések esetében e követelésekről való lemondás szabályait. A rendelet-tervezet egyértelműen és taxatív módon meghatározza a pályázat kiírására jogosultakat, a versenyeztetés fajtáit: a) nyilvános, ezen belül: aa) egyfordulós pályázat, ab) többfordulós pályázat, b) zártkörű pályázat, c) árverés. Nyilvános többfordulós pályázat esetén az első fordulóban érvényes írásbeli ajánlatot benytó pályázókat tárgyalásra kell meghívni a második, és szükség szerint a tárgyalások eredményétől függően versenyben maradtakat a további fordulókra. A pályázók a tárgyalások során ajánlatukat csak az önkormányzat számára kedvezőbb feltételekkel módosíthatják, és a pályázat elbírálására a tárgyalások befejezésével kerül sor. 4

5 Az szabályozás lehetőséget biztosít a zártkörű pályázatra. A pályázat kiírója az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos elvárásait a pályázati kiírásban rögzíti. Amennyiben a pályázati kiírásban rögzített, ajánlati kötöttséggel kapcsolatos elvárásoknak a pályázó ajánlatában foglalt, vagy ahhoz mellékelt nyilatkozata nem felel meg, úgy az ajánlat a pályázati kiírásnak nem felel meg, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az szeptember 15. napjával lép, a hatályba lépéssel egyidejűleg a régi rendelet hatályát veszti a módosításokkal együtt. Az egyszerűsített vizsgálati lapot az 1. számú melléklet tartalmazza. Kérjem T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Kerekegyháza, szeptember 3. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 1. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap: Egyszerűsített vizsgálat lap Hatásvizsgálat előzetes / típusa* utólagos Vizsgálat ideje Vizsgált rendelet Az önkormányzat vagyonáról önkormányzati rendelet megnevezése megalkotása 1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5 Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése: Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi): Viselkedésük (semleges vagy blokkoló): önkormányzat és szervei szabályszerű, hatékony vagyongazdálko dás 2. lépés: Vizsgálandó ok azonosítása Vizsgálandó Lakosságra gyakorolt Hatás (probléma) leírása Melyik Stakholder csoporttal kapcsolatos? Hatása a Stakholder csoportra: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok nyereségérdek eltség egyéb intézmények, szolgáltatók közszolgáltatás ok nytása támogató támogató támogató önkormányzati vagyon megfelelő hasznosítása önkormányzat és szervei Érintett jogszabályi rendelkezés/ek 1/1998. (II.10.) sz ÖR. Foglalkoztatás ra, szociális helyzetre gyakorolt Környezetre gyakorolt Gazdaságra, költségvetésr e gyakorolt Egészségre gyakorolt nem jellemző nem jellemző árbevétel nem jellemző nem jellemző közvagyon védelme, gyarapítása 3. lépés: a rendeletben foglaltak megvalósításának számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés) Költségbecslés Számszerűsíthe tő költség tétel** nem jellemző nem jellemző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok t nem jellemző 6

7 Költség várható mértéke Számítás eredménye Várható haszon mértéke Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest Szabály módosítás szükséges* Egyéb javaslat Számszerűsíthe tő költség mértéke Egyéb költségek*** megnevezése Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés) Költség mennyisége Számítás n. a eredménye (számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költség mennyisége = Előre nem becsülhető. alacsony / közepes / magas igen / nem ( önkormányzati rendeletek módosítása) Közzététel a helyben szokásos módon: honlap, hírlevél, hirdetőfalak, nemzeti jogszabálytár 7

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított 5/2004. (IV.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-i rendes ülésére 7207-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-i rendes ülésére Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése előírja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben