1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását"

Átírás

1 а ia а 1ieC312tC1y ::2,+ +.' г : 1 I л tb~ v I J Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ёkе zесг : % с 1 %S Z а Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! А Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) ООУ határozat (a továbbiakban : HHSZ) 65. -a szerinti, az Országgyűlés által elfogadott T/1929/2. számú határozati házszabályi rendelkezésekt ől való eltérésre irányuló javaslat alapján az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1929. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegz ő módosító javaslatot terjeszti elő. 1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását javasolja: (3) А Vht. 23/11 (1) bekezdése а következő d) ponttal egészül ki : (Az okiratot végтеhajtási záradékkal látja el а következő bíróság.) d) az 1215/2012/EU rendelet 58. cikke szerinti közokiratot és 59. cikke szerint i perbeli egyezséget az adós lakóhelye, székhelye ezek hiányában végrehajtás alá vonhat ó vagyontárgyának helye, külföldi székhely ű vállalkozás magyarországi fióktelepe, közvetlen kereskedelmi képviselete esetén а fióktelep, illetve а képviselet belföldi cégnyilvántartásb a bejegyzett székhelye, az európai gazdasági egyesülés belföldi telephelye szerint i törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Pest megyében а Budakörnyéki Járásbíróság, Budapesten а Budai Központi Kerületi Bíróság. 2. А bizottság а törvényjavaslat 3. (15) bekezdésének а következő módosítását (15) А Vht. XVIII. fejezete а következ ő sal egészül ki :

2 (1) А miniszter а kamara felügyeletének ellátására, továbbá а kamara hatékony működésének elősegítésére miniszteri biztost nevezhet ki. А miniszteri biztos az е törvényben meghatározottak szerint gyakorolja а (2) (4) bekezdésben foglalt azon kamarai jogosítványokat, melyeket а kinevezéséről szóló utasítása feladatkörébe utal. А miniszteri biztosa kamara jogosítványait akként gyakorolhatja, ahogyan azt а jogszabálya kamara részére előírja. Miniszteri biztos kinevezése esetén а kamara bármely pénzügyi kötelezettségvállalásához, а szerz ődések teljesítésének elfogadásához és а kifizetésekhez а miniszteri biztos jóváhagyására van szükség, és kizárólag ő gyakorolja а kamarai alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat. (2) А miniszteri bizto s a) részt vehet а kamara közgyűlésén és а kamara más szerveinek ülésén, b) tájékoztatást kérhet а kamarai szervektől és azok tisztségviselőitől, c) megismerheti а kamara és szervei által kezelt valamennyi adatot, d) megtekintheti а kamara és szervei bármely iratát, e) beléphet а kamara és szervei által használt bármely helyiségbe, fi elrendelheti а kamara gazdálkodásának és informatikai rendszereinek vizsgálatát. (3) А miniszteri biztosa kinevezésében foglaltaktól függően a) tájékoztatást nyújt а sajtó, а rádió és а televízió részére а végrehajtási ügyekről, b) elrendelheti а végrehajtó összeférhetetlenségének ellen őrzését, és а kamara által lefolytatott ellenőrzés eredményétől függően az összeférhetetlenség fennállását bejelenti а miniszter felé, c) elrendelheti а 226/А. -ban foglaltak betartásának ellenőrzését, d) elrendelheti а végrehajtók vizsgálatát, és а vizsgálat elrendelése esetén kijelölheti а vizsgálatot végz ő személyeket (230/A. ), e) а vizsgálati jegyzőkönyv alapján javaslatot tehet а miniszternek а végrehajtói szolgálat megszűnésének megállapítására vagy fegyelmi feljelentés tételére, vagy а kamara elnökének fegyelemi feljelentés tételére, fi dönt а tartós helyettes kirendeléséről, valamint а tartós helyettesi kirendelés megszüntetéséről, g) engedélyezi а végrehajtók közös irodájának létesítését és а végrehajtói iroda alapítását, h) iránymutatás kiadását kezdeményezheti,

3 3 i) jóváhagyja az ugyanazon járásbíróság mellett működ ő végrehajtók esetében а végrehajtási ügyek elosztásának rendjét, és jóváhagyja az ügyek elosztásának rendje év közbeni megváltoztatását, j) а végrehajtói állásra az állás létesítésétől (megüresedését ől) számított 3 hónapo n belül pályázatot ír ki, k)а kamarai felterjesztés el őtt jóváhagyja а végrehajtói kinevezési javaslatot. (4) А miniszteri biztos által gyakorolt jogkörök vonatkozásában а kamarai jogosítványok szünetelnek. (5) А miniszteri biztos felügyel i a) а végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek szakmai felügyeleténe k ellátását [250. (2) bekezdés h) pont], b) а panaszügyek kezelését [250. (2) bekezdés i) pont], c) а kamara ügyintézési és ügyviteli tevékenységét [253/13. (3) bekezdés]. (6) А miniszteri biztosa tevékenységéről havonta beszámol а miniszternek." 3. А bizottság а törvényjavaslat 3. (20) bekezdésének а következő módosítását (20) А Vht (2) bekezdése а következő q) ponttal egészül ki : (Felhatalmazást kapa miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg) [p]q) а panaszügyek intézésére irányuló eljárások lefolytatására, és а fegyelmi eljárások nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat." 4. А bizottság а törvényjavaslat 3. (22) bekezdésének а következ ő módosítását (22) А Vht. a) 230. (3) bekezdésében az a kamara szövegrész helyébe az az Igazságügyi Hivatal szöveg, b) 230. (4) bekezdésében az A kamara szövegrész helyébe az Az Igazságügyi Hivatal, az az igazságügyért felelős miniszter szövegrészek helyébe az a Kormány szöveg, c) 230/A. (2) bekezdésében а vizsgálatot szövegrész helyébe а végrehajtó vizsgálatát szöveg,

4 4 d) 239. (4a) bekezdésében а 230/A. alapján lefolytatott átfogó szövegrész helyébe а végrehajtói szöveg, e) 250. (4) bekezdésében а különösen szövegész helyébe a különösen а panaszügyek intézéséről,továbbá szövege [e)]q 278. (1) bekezdésében а miniszter[,] szövegrész helyébe а miniszter, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója szöveg lép. 5. А bizottság a törvényjavaslat 3. (23) bekezdésének а következő módosítását (23) Hatályát veszti а Vht. a) 230. (2) bekezdésében а kamarai, b) 230. (4) bekezdésében az átfogó és az A kamara elnöke indokolt esetben írásbeli, az elrendelésének okát is tartalmazó határozattal hivatalból elrendelheti а végrehajtó tevékenységének vizsgálatát ; а miniszter megkeresésére а vizsgálatot e1 kell rendelni."[, c) 250. (4) bekezdés d) pontjában а működésének vizsgálatról és a ] szövegrész. 6. А bizottság а törvényjavaslat 3. (24) bekezdésének а következő módosítását (24) Hatályát veszti а Vht. a) 230/A. (1) és (5) bekezdése, b) 231. (3) bekezdés d) és e) pontja, c) 231. (5) bekezdés a) és b) pontja, d) 250. (2) bekezdés h) pontja, e) 250. (4) bekezdés d) pontja, 307. (2) bekezdés p) pontja. 7. А bizottság a törvényjavaslat 4. -ának а következ ő módosítását

5 5 4. (1) А kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Kkv. tv) [ pontja helyébe а következ ő rendelkezés lép:] 5. (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép : [(E törvény alkalmazásában) 2. egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr ől szóló évi СХУ. törvény szerinti egyéni vállalkozó; ] (1) А 3. -ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszer űsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozó minősítése az adóbevallása szerint, а foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás min ősítéseа saját nyilvántartása szerint,а foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történ ő minősítéséhezа vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kel l rendelkeznie. Amennyibenа vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éve s szintre kell vetíteni. (2) А Kkv. tv. [5. (1) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép :] pontj a helyébeа következ ő rendelkezés lép : [,,(1) А 3. -ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált ) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszer űsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozó minősítése az adóbevallása szerint, а foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás min ősítése а saját nyilvántartása szerint, а foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez а vállalkozásnak foglalkoztatott i létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben а vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni."] (E törvényalkalmazásában) 2. egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi СХУ. törvényszerinti egyéni vállalkozó ; (3)А Kkv. tv pontjában az az egyéni vállalkozás, а gazdasági társaság, szövegrés z helyébe az az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, а gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, szöveg lép. 8. А bizottság а törvényjavaslat 6. (5) bekezdésének а következő módosítását (5) А Hetty a а következ ő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki :

6 6 (7) Ha а bántalmazott részére а rendőrség az ideiglenes megel őző távoltartásról szóló határozata alapján védelmi tanúsítványt állított ki, а bántalmazott, vagy а bántalmazó erre irányuló kérelmére a) а védelmi tanúsítvány saját hatáskörben való kijavítása, kiegészítése vagy visszavonása esetén ennek tényér ő l, b) а (3) bekezdésben foglalt esetben а végrehajtás felfüggesztésének tényéről, c) az (5) bekezdésben foglalt esetben az ideiglenes megel őző távoltartás megváltozásáról, d) а 16. (4) és (5) bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes megel őző távoltartás hatályának megszűnéséről а 606/2013/ЕU rendelet 14. cikke szerinti tanúsítványt állít ki. (8) А (7) bekezdés szerinti tanúsítványt szóban el őterjesztett kérelem esetén azonnal, írásbeli kérelem esetén а kérelem beérkezését ől számított 12 órán belül kell kiállítani. 9. А bizottság а törvényjavaslat 6. (10) bekezdésének а következ ő módosítását (10) А Hetty. а 17. -t követően а következő alcímmel, valamint 17/A. és 17/13. -sal egészü l kl: A más tagállamban elrendelt védelmi intézkedés alapján el őterjesztett megkeresésekkel kapcsolatos eljárá s 17/A. (1) А más tagállamban elrendelt védelmi intézkedésnek а 606/2013/BU rendelet 4. cikke alapján Magyarországon kezdeményezett elismerésére és végrehajtására а megelőző távoltartás szabályait kell megfelel ően alkalmazni az е -ban foglalt eltérésekke l azzal, hogy kérelemnek а rendelet 4. cikke szerinti megkeresést (a továbbiakban е alkalmazásában : megkeresés) kell tekinteni. (2) А megkeresést а bíróság megvizsgálja és 3 munkanapon belül a) hiánypótlásra hívja fel а bántalmazottat, ha а megkeresés nem felel meg а 606/2013/EU rendeletben el őírtaknak, b) а megkeresés alapjául szolgáló védelmi intézkedésnek а 606/2013/EU rendelet 11. cikke szerinti megváltoztatásával megel őző távoltartást rendel e1, c) а megkeresés alapjául szolgáló védelmi intézkedés tartalmával egyez ően megelőző távoltartást rendel e1, vag y d) а megkeresést а bántalmazó erre irányuló kérelmére а 606/2013/WU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése alapján elutasítja.

7 7 (3) Ha а bántalmazott а (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhívásnak nem tesz eleget,. а bírósága megkeresést elutasítja. Az elutasított megkeresés ismételten el őterjeszthető. (4) А bíróság а (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben nem, а (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt esetben csak szükség szerint kísérli meg а felek személye s meghallgatását. (5) А bíróság а megelőző távoltartást а megkeresés alapjául szolgáló védelm i intézkedésben meghatározott id őre, de legfeljebb 12 hónapra rendeli el. (6) А bántalmazott és а bántalmazó а bíróság (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti döntésével, valamint а (2) bekezdés b) pontja szerinti határozatának а megkeresés alapjául szolgáló védelmi intézkedést megváltoztató részével szemben fellebbezéssel élhet. 17/3. (1) А 606/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerinti tanúsítványt (a továbbiakban е alkalmazásában : tanúsítvány) а tanúsítvány alapjául szolgáló védelmi intézkedés alapján а 17/A. (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti megel őző távoltartást elrendelő bírósághoz kell benyújtani. (2) А bíróság а tanúsítvány benyújtását követ ő 3 munkanapon belül а megel őző távoltartást a) elrendelő határozatát megváltoztatja, ha а tanúsítvány értelmében а megel őző távoltartás alapjául szolgáló védelmi intézkedést vagy annak végrehajtását az eredeti eljárá s helye szerinti tagállamban módosították, b) felfüggeszti, ha а tanúsítvány értelmében а megelőző távoltartás alapjául szolgáló védelmi intézkedést vagy annak végrehajtását az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztették, vagy c) elrendel ő határozatát hatályon kívül helyezi, ha а tanúsítvány értelmében а megelőző távoltartás alapjául szolgáló védelmi intézkedést vagy az annak alapján а 606/2013/EU rendelet 5. cikke szerint kiállított tanúsítványt az eredeti eljárás helye szerint i tagállamban visszavonták. (3) А bíróság (2) bekezdésben foglalt döntésével szemben fellebbezésnek ninc s helye." INDOKOLÁS 1. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű. 2. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű. 3. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű. 4. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű.

8 8 5. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű. 6. А módosító avaslat szövegpontosító ellegű. 7. А törvényjavaslat 4. -ában fogtechnikai pontosítás szükséges, az egyes szerkezeti egységek egészét érintő módosítások а szerkezeti egységek sorrendjét követik, és ezt követi а szövegcserés módosítás. 8. А módosító avaslat szövegpontosító elleg ű. 9. А módosító avaslat szövegpontosító elleg ű. Budapest, november 13.

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 24., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XIV. törvény Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben