Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata Jászberény Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról. oldal J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete a helyi önkorm{nyzatokról szóló évi LXV. törvény (a tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében foglalt hat{skörében elj{rva figyelemmel az Ötv. 91. (7) bekezdésében foglaltakra elfogadja a hat{rozat mellékletét képező, J{szberény V{ros Önkorm{nyzata évekre szóló Gazdas{gi Programj{t. Ezzel egyidejűleg a 304/2007. (XI. 23.) önkorm{nyzati hat{rozatot hat{lyon kívül helyezi. Erről: 1.) J{sz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm{nyhivatal, Szolnok 2.) PH V{rosgazd{lkod{si Oszt{lya 3.) Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. Dr. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Gottdiener Lajos sk. jegyző Kivonat hiteléül: Jászberény, április 14. (Szivos Ilona) irodavezető - 1 -

2 J{szberény V{ros Önkorm{nyzata. oldal Gazdas{gi programja

3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS II. J[SZBERÉNY HELYZETE NAPJAINKBAN oldal II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép III. A KÖLTSÉGVETÉS HELYZETE III. 1. Bevételek alakul{sa III. 2. Kiad{sok alakul{sa III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa III. 4. Értékpapír és hitelműveletek III.5. Az Önkorm{nyzat vagyona III.6. Alternatív{k egy esetleges v{ls{ghelyzetre IV. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IV.1. Projekt és p{ly{zati menedzsment IV.2. A v{rosi nagyrendezvények és a v{rosmarketing IV.3. A lobbi tevékenység erősítése IV.4. Az önkorm{nyzati feladatok felülvizsg{lata V. BEFEKTETÉS-T[MOGAT[SI STRATÉGIA VI. AZ ADÓPOLITIKA CÉLKITŰZÉSEI VII. AZ EGYES KÖZSZOLG[LTAT[SOK BIZTOSÍT[S[RA, SZÍNVONAL[NAK JAVÍT[S[RA VONATKOZÓ MEGOLD[SOK VIII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIII.1. V{rosfejlesztés a jövő v{ros{ért VIII.1.1. J{szberényi Gazdas{gfejlesztés a munkahelyek biztons{g{ért, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítéséért VIII.1.2. Csapadékvíz elvezetés

4 VIII.1.3. Lakó- és gyűjtőút felújít{s, kerékp{rutak VIII.1.4. V{ros Szíve Program VIII.1.5. Az otthonteremtés VIII.1.6. A Husz{rlaktanya hasznosít{s avagy múltunk és jövőnk VIII.1.7. Turisztika A J{szberényi Strand- és Term{lfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése VIII.1.8. Víz- és szennyvízh{lózat rekonstrukció VIII.1.9. Intermod{lis közlekedési csomópont létrehoz{sa és a buszp{lyaudvar megújít{sa oldal IX. V[ROSÜZEMELTETÉSI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI X. A V[ROSI SZOLG[LTAT[SOK A SZOLG[LTATÓ V[ROS X.1 Biztons{gos J{szberény a rendért és a közbiztons{gért X.2. Befektetés a Jövőbe X.2.1. Egészségügy, egészségnevelés a v{ros egészségért X.2.2. Oktat{s X.2.3. A kultúra X.2.4. A zöld J{szberényért a fenntartható v{rosért X Zöld energetikai programok X A zöld felületek és a közterek megújít{sa, bővítése XI. ÖSSZEFOGLAL[S

5 I. Bevezetés A helyi önkorm{nyzatokról szóló évi LXV. törvény (tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdése előírja az Önkorm{nyzat részére a gazdas{gi program megalkot{s{t.. oldal Az Ötv. rendelkezései szerint a v{ros gazdas{gi programja a képviselő-testület megbízat{s{nak időtartam{ra, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. Ezen jogszab{lyi felhatalmaz{s alapj{n a gazdas{gi program a évekre került össze{llít{sra. A helyi önkorm{nyzatok gazdas{gi programj{nak felépítésére, szerkezetére, belső tartalmi elemeire vonatkozó kötelező jogszab{lyi előír{s nincsen, az Ötv. az al{bbiakat írja elő a gazdas{gi program tartalm{nak meghat{roz{s{hoz: A gazdas{gi program az önkorm{nyzatok részére helyi szinten meghat{rozza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkorm{nyzatok {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, tov{bb{ a v{rosok esetében a befektetés t{mogat{si politika, v{rosüzemeltetési politika célkitűzéseit. A program megalkot{s{nak célja a v{ros és térségének működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és fejlesztési feladatok mindenkori költségvetéshez mért minél magasabb színvonalú megvalósít{sa, az Önkorm{nyzat gazdas{gi lehetőségeinek - 5 -

6 felt{r{sa. Mindezek {ltal a v{ros ismertségének és elismertségének növelése, a v{ros polg{rai életkörülményeinek javít{sa. A gazdas{gi program J{szberény V{ros Önkorm{nyzata (tov{bbiakban:. oldal Önkorm{nyzat), részére helyi szinten meghat{rozza az Ötv. rendelkezéseinek figyelembe vételével mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a mindenkori költségvetés lehetőségeivel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével az Önkorm{nyzat {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program kiemelten az al{bbiakat tartalmazza: J{szberény fejlesztési elképzeléseit, a településfejlesztési stratégi{t, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, tov{bb{ J{szberény esetében a befektetés-t{mogat{si stratégia és v{rosüzemeltetési stratégia célkitűzéseit. Mindezekkel együtt a program J{szberény hosszabb t{vra szóló tervezési alapj{t is jelenti, a v{rosi és térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célok és v{rosüzemeltetési feladatok összefoglal{saként hat{rozható meg. Mindezekre tekintettel az Önkorm{nyzat elsősorban a közötti időszakra vonatkozóan, több elemében azonban ennél hosszabb időt{vban gondolkodva alkotta meg gazdas{gi programj{t. A gazdas{gfejlesztést az Önkorm{nyzat szemszögéből a program az elmúlt 20 év önkorm{nyzati működéséhez képest komplexebben kezeli. A működési és a fejlesztési területekre javaslatokat fogalmaz meg, s a beruh{z{sok, fejlesztések minden lehetséges területét körbej{rja

7 Elmondható, hogy a j{szberényi emberek mindig büszkék voltak arra, hogy itt élnek, hogy lehetőségeket teremtenek maguk és gyermekeik sz{m{ra. Egy j{szberényi éljen b{rhol a vil{gban mindig j{szberényinek vallja mag{t, mindig érzi, tudja, hogy ebben a v{rosban otthon van, hogy kötelékei sosem szakadnak el, ide mindig. oldal visszatérhet, itt v{rja egy összetartó közösség. A program célja, hogy egy olyan J{szberényt teremtsünk az érintettekkel közösen a következő évtizedben, amely büszke j{sz hagyom{nyaira, de közben nyitott az újra is. Mindehhez olyan Önkorm{nyzat kell, amely az eddigiektől eltérő módon gondolkodik, az emberek és a mindennapi élet problém{i felé fordul és megérti, illetve v{laszokat ad azokra. Minden j{szberényi akkor érzi jól mag{t a v{rosban, ha a közszolg{ltat{sok és a v{rosfejlesztés a csal{dok tagjait, a gazdas{gi szereplőket, civileket és az Önkorm{nyzatot együtt szolg{lj{k. Minden v{rosi döntésnél törekedni kell arra, hogy megtartsuk a j{szberényiek munkahelyeit, illetve újabbakat hozzunk létre. Az életünket meghat{rozó értékek között ott szerepel a v{ros jövőjének megóv{sa, a v{ros fenntarthatós{ga. Hisszük, hogy őseinktől megőrzésre kaptuk v{rosunkat azzal, hogy jobbító munk{nkat és erőfeszítéseinket hozz{adva, a j{sz öntudatot tov{bb erősítve a következő gener{cióknak gazdagítva adjuk tov{bb J{szberényt. Szerintünk elkerülhetetlen a környezet megóv{sa, a testi és lelki egészség biztosít{sa, a lakoss{gsz{m rohamos csökkenésének meg{llít{sa, a megújuló energi{k haszn{lata és mindezek {ltal a fenntartható fejlődés biztosít{sa. Nem feledhetjük a rend ir{nti igényt sem. Mi, j{szberényiek azt szeretnénk, hogy a bennünket körülvevő vil{gban minden a maga helyére kerüljön. Rendet és rendezettséget akarunk, legyen szó közbiztons{gról, szolg{ltat{sokról, t{gabb vagy szűkebb környezetünkről. A cél nem m{s, hogy J{szberényt a megye legdinamikusabban fejlődő v{ros{v{ tegyük, hogy minden j{szberényi büszke lehessen közös teljesítményünkre. A program fejlesztési elképzelései a lehető legtöbb ponton illeszkedik az Új - 7 -

8 Széchenyi Terv főbb célkitűzéseihez: egészségipar, megújuló Magyarorsz{g, otthonteremtés és lak{sprogram, foglalkoztat{s. A gazdas{gi program a fentiek figyelembevételével is csak a helyi polg{rok, az. oldal Önkorm{nyzat, a gazdas{gi szereplők és a civil szervezetek, azaz minden érintett összefog{s{val valósítható meg. Az {ltal{nos és konkrét célok mellett az Ötv.-ben előírt témakörökhöz kapcsolódó feladatokat írja körül, majd sz{mba veszi a programhoz kapcsolódó megkezdett projekteket, legyen az ak{r az előkészítés, ak{r a megvalósít{s f{zis{ban. II. J{szberény helyzete napjainkban II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése J{szberény az Észak-Alföldi Régióban, J{sz-Nagykun-Szolnok Megye nyugati szélén, Budapesttől délkeletre cirka 80 km-re, a M{tra hegységtől délre körülbelül 35 km t{vols{gban helyezkedik el. Statisztikailag a megye m{sodik legnagyobb területtel rendelkező kistérsége a J{szberényi kistérség, amelynek gazdas{gi és kultur{lis központja J{szberény. II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép J{szberény legfontosabb területi adatai: teljes igazgat{si terület: ha ebből belterületként nyilv{ntartva: ha külterületként nyilv{ntartva: ha különleges területként nyilv{ntartva (Neszűr): 885 ha - 8 -

9 A népesség sz{m{nak alakul{sa Év lakoss{g sz{m (Forr{s: KSH). oldal A népesség abszolút csúcsa fő 1980-ban volt. A lakónépesség sz{m{t vizsg{lva feltűnő a népesség sz{m{nak folyamatos csökkenése az 1980-as évek óta eltelt időszakban, azaz az elmúlt 30 évben. Ezen 3 dek{d közül is az utolsón{l ( ) volt a legnagyobb ar{nyú a csökkenés. E mellett sajnos jelentős {tstruktur{lód{s figyelhető meg a korösszetétel tekintetében, hiszen növekszik az időskorú népesség ar{nya és csökken a születések sz{ma. Ezt a következő t{bl{zatok is tényszerűen mutatj{k a 2006 és 2010 évek esetében. Korösszetétel a évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya ,2 % ,3 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2006-ban: fő) Korösszetétel a évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya ,6 % ,2 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2010-ben: fő) III. A költségvetés helyzete A gazdas{gi program az Önkorm{nyzat költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével készült. A költségvetési helyzete az előző évek tükrében, az al{bbiakban kerül bemutat{sra

10 Az {llamh{ztart{s a t{rsadalom szükségleteinek kielégítését, az {llami feladatok ell{t{s{t két alrendszerben, ezen belül a helyi önkorm{nyzatok költségvetésein keresztül biztosítja. A települési önkorm{nyzatok alapvető feladata a helyi közszolg{ltat{sok biztosít{sa. oldal és a helyi fejlesztések megvalósít{sa. Az önkorm{nyzatok egyes feladatait törvény írja elő mint kötelezően ell{tandó feladatokat, míg az Önkorm{nyzat saj{t döntésétől függően önként v{llalt feladatokat is ell{that. A helyi önkorm{nyzatok a törvényben meghat{rozott kötelező, illetve az önként v{llalt feladataik ell{t{s{ról, tov{bb{ azok forr{sairól a költségvetésükön keresztül gondoskodnak. Az, hogy az Önkorm{nyzat a kötelező és önként v{llalt feladatait milyen szinten és minőségben tudja ell{tni a v{ros adotts{gain, azaz a feladatokhoz rendelhető forr{sok megszerzésének lehetőségén, a lakoss{gon, a v{ros v{llalkozóin, és mag{n az önkorm{nyzaton múlik. A feladatok és a pénzügyi forr{sok egym{shoz rendelése az Önkorm{nyzat költségvetési rendeletén keresztül valósul meg. Az elmúlt években elfogadott, valamennyi költségvetésnek az volt a legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az Önkorm{nyzat gazdas{gi egyensúly{t, pénzügyi stabilit{s{t, oly módon, hogy a tervezett bevételi és kiad{si előir{nyzatok nyújtsanak fedezetet a v{llalt feladatok ell{t{s{ra. Ezen a szemléleten abban az értelemben szükséges v{ltoztatni, hogy nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a fejlesztési elképzelések megvalósít{s{nak kérdése. III. 1. Bevételek alakul{sa B{r az {llamh{ztart{s működési rendjére vonatkozó jogszab{lyok folyamatosan, évről évre v{ltoztak, az önkorm{nyzatok pénzügyi szab{lyoz{s{ban alapvető v{ltoz{s az elmúlt évek sor{n sem következett be

11 A költségvetés készítésénél a legfontosabb szempont az volt, hogy a szükségletek és a bevételek között jelentkező különbségek mérséklésével, olyan kiad{si oldalt {llítsunk fel, amely végrehajtható és egy racion{lis többség {ltal t{mogatott. A v{ros bevételeit h{rom csoportra lehet bontani:. oldal a saj{t bevételek, a központi költségvetésből sz{rmazó forr{sok, {tengedett bevételek, a pénzmaradv{ny és a külső forr{sbevon{sok összegei. Az elmúlt évek sor{n folytatódott az a tendencia, mely szerint a központi költségvetési forr{sok csökkenése mellett a saj{t bevételek szerepe tov{bb erősödött. Az előző évek gazd{lkod{s{nak eredményeként a saj{t bevételek összege a évre m{r nem jelentett akkora mértéket, hogy jelentősebb hitelfelvétel nélkül képes legyen az Önkorm{nyzat feladatainak ell{t{s{ra, fejlesztéseinek megvalósít{s{ra. Jászberény Város Önkormányzatának bevételei (ezer Ft-ban) Bevételi forrás évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés I. Intézményi működési bevétel Ebből: Hatósági jogkörhöz köthető Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel Kamatbevétel Műk. célú pénze. átvétel állh. kívül II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók: - építményadó kommunális adó iparűzési adó - személyi jövedelemadó helyben maradó része

12 - személyi jövedelemadó egyéb szempontok sz gépjárműadó egyéb átengedett adó termőföld bérbeadása oldal Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb bírság (körny.véd., építésügyi) Pótlék, bírság III. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni jog értékesítése Osztalékok, pénzügyi befektetések IV. Működési célú támogatások és átvett pénzeszköz Központi költségvetéstől kapott normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött - normatív kötött felh.tám Központosított előirányzatok Színház támogatás Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések,visszatérülések Egyéb központi támogatás... 0 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek tárgyi eszközök értékesítése támogatásértékű felhalm. bev

13 - felhalm. pénze. átvétel állh.kívül - előző évi felhalm. pénzmaradvány átv vis maior támogatás egyéb központi támogatás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány egyéb igénybevétele oldal IX. Támogatási kölcsönök Kölcsönök igénybevétele Kölcsönök visszatérülése X. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek I.-X XI. Értékpapírok értékesítése XII. Fejlesztési célú hitel XIII. Rövid lejáratú hitel bevétel Finanszírozási bevételek XI.-XIII XIV. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen Forr{s: Önkorm{nyzati Besz{moló ( ) Ahogyan az a fenti t{bl{zatból is l{tható a saj{t bevételek szerepe a költségvetés bevételi forr{sai között felértékelődött, ez{ltal a költségvetések stabilit{s{nak egyik fő forr{s{t jelentette a évig. Az elmúlt évek sz{madatait elemezve meg{llapítható, hogy a helyi adók a bekövetkezett pénzügyi és gazdas{gi v{ls{g hat{s{ra dinamikus emelkedése megtorpant, sőt 2009-ben csökkenés tapasztalható. A visszaesés ellenére a helyi adók a saj{t bevételeken belül tov{bbra is a legnagyobb részar{nyt képviselik. Szerepük az Önkorm{nyzat gazdas{gi stabilit{sa szempontj{ból megkérdőjelezhetetlen. A helyi

14 adók esetében évben a kor{bbi visszaesést követően újból emelkedés következett be. A finanszíroz{si bevételeknél valamennyi évben a lej{ró {llamkötvények adott évi. oldal kifizetéséből sz{rmazó bevétellel sz{moltunk, ez a csomag évben lej{rt évben tervezésre került az ÉMÁSZ részvények értékesítése is, de az értékesítésére nem került sor. Ezen részvények értékesítése a évben ismételten tervezésre került. A t{mogat{s értékű felhalmoz{si bevételek és {tvett pénzeszközök között az adott évben indítandó, illetve befejeződő EU-s, valamint területfejlesztési és egyéb forr{sból t{mogat{sban részesített feladatok, valamint a évben a lakoss{gtól a lak{stakarék pénzt{ri befizetésekből sz{rmazó {tvett bevételeket szerepeltettük. A vagyonhasznosít{s sor{n azon ingatlanok értékesítésére tettünk javaslatot a költségvetésekben, amelyek a működéshez nem feltétlenül szükségesek, üresen {llnak vagy működtetésük gazdas{gtalan. Ezen értékesítéseket az ingatlangazd{lkod{si koncepció keretében össze kell hangolni a v{ros közép és hosszú t{vú fejlesztési terveivel. A központi költségvetésből sz{rmazó bevételek: {tengedett bevételek, normatív {llami t{mogat{sok. Az {tengedett bevételek csoportj{ba a belföldi gépj{rművek ut{n beszedett gépj{rműadó, illetve az {tengedett személyi jövedelemadó bevétel tartozik. A kor{bbi évektől eltérően a gépj{rműadó, az 50 %-os mérték helyett 100 %-ban az önkorm{nyzatn{l marad

15 A személyi jövedelemadó {tengedés mértéke {llandóan v{ltozott. Míg 1999-ben 15 % volt az önkorm{nyzatokn{l maradó rész, 2002-ben ez 5 %-ra csökkent, majd napjainkban az {tengedés mértéke 8 %-ra növekedett. A személyi jövedelemadó tov{bbi 32 %-a normatív{k révén, vagy a bevételekben. oldal meglévő települési ar{nytalans{gok mérséklése címén kerül vissza az önkorm{nyzatokhoz. A települések közötti különbségek mérséklésére bevezetett személyi jövedelemadó és iparűzési adóerő képesség egy főre jutó összegének kiegészítése és elvon{sa sz{mít{sa alapj{n J{szberény az elmúlt időszak alatt elvon{sban részesült. A normatív {llami hozz{j{rul{sok összetételükben és fajt{jukban is jelentősen v{ltoztak az előző évek alatt. Abban nem történt v{ltoz{s, hogy az {llami t{mogat{sokon belül, lakoss{gsz{mhoz kötötten és feladatmutatóhoz kapcsolódóan juthatott az Önkorm{nyzat bevételekhez. Ezeknek a normatív{knak kellene fedeznie az adott terület működéséhez kapcsolódó bér, j{rulék és dologi kiad{sok jelentős részét. Az elmúlt időszakról elmondhatjuk {ltal{nosan, hogy az önkorm{nyzatnak valamennyi évben jelentős összeggel kellett az {llami t{mogat{st a saj{t bevételeiből kiegészítenie. A személyi jövedelemadó és a normatív {llami t{mogat{sok együttes alakul{s{ról elmondható, hogy 2007-ben kis mértékben csökkent az előző évhez képest ban viszont meg{llt a csökkenés, sőt csekély mértékben emelkedett 2007-hez képest ben újra kevesebb {llami t{mogat{ssal sz{molhatott az Önkorm{nyzat, mint 2008-ban. A legjelentősebb csökkenés évben következett be. Ekkor a normatív{k és az {tengedett SZJA alapj{n a központi t{mogat{sok a évi összeghez képest e Ft-tal csökkentek

16 Személyi jövedelemadó és normatív {llami t{mogat{sok alakul{sa (ezer Ft-ban) Megnevezés évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat. oldal Állami t{mogat{sok + SZJA V{ltoz{s az előző évhez képest (%) 2007/2006= 96,5 2008/2007= 101,5 2009/2008= 99,5 2010/2009= 90,4 2011/2010= 96,1 V{ltoz{s az előző évhez képest (összegszerűen) Forr{s: Önkorm{nyzati költségvetés ( ) * A kiközölt normatív t{mogat{son felül az {tvett pénzeszközök között e Ft pótlólagos normatív t{mogat{s került megtervezésre. A költségvetési egyensúly biztosít{s{hoz, illetve a költségvetésben megjelölt feladatokhoz szükséges forr{sok biztosít{s{ra 2007-ben és 2008-ban hitel felvételével kellett sz{molni. A év sor{n az előző évi gazd{lkod{s pénzmaradv{ny{nak t{rgyévi költségvetésbe történő bevon{sa, a költségvetés egyensúly{t fejlesztési hitel felvétele nélkül biztosította. Ennek az oka a fejlesztések jelentős csúsz{sa és a részben hitelfelvétel eredményeként jelentkező maradv{ny volt. Új elemként jelent meg a többcélú kistérségi t{rsul{s működéséhez biztosított normatív{k lehetősége. Az intézményfenntartó t{rsul{si forma tényleges kialakít{sa és működtetése, amely az igénylés alapj{ul szolg{lt, a közötti ciklus feladata. Amennyiben ez létrejön, akkor a ma még jelentős önkorm{nyzati t{mogat{st egy-egy intézmény működéséhez a megigényelt normatív{kkal csökkenteni lehet. Fontos azonban, hogy ezek a t{rsul{sok ne csak azért jöjjenek létre, hogy a kín{lkozó normatív{kat elnyerjék, hanem olyan {llandó jelleggel működő hatékony és magas színvonalon szolg{ltató szervezet-rendszerré nőjék ki magukat, amelyek a közös gondolkod{s felé mutatnak a feladatell{t{s terén

17 III. 2. Kiad{sok alakul{sa A kiad{si előir{nyzatok tervezése, illetve elfogad{sa valamennyi költségvetésen belül az adott évi bevételek erejéig történhetett. Ez azt jelentette, hogy jelentős sz{mú. oldal jogos igény nem került be az adott évi költségvetés feladatai közé. Valamennyi költségvetés össze{llít{s{n{l alapvető szempont és rendező elv volt az, hogy a kiad{sok össze{llít{s{n{l a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célokat, a folyamatban lévő feladatokat, az Önkorm{nyzat {ltal m{r kor{bban meghozott döntéseket kellett előtérbe helyezni. A kor{bbi évek tapasztalatai is azt mutatj{k, hogy a v{ros kiad{sain belül az intézményh{lózat működtetésének biztosít{sa jelenti a költségvetéseken belül a legnagyobb részar{nyt. Az Önkorm{nyzat a hatékonyabb és takarékosabb gazd{lkod{sra való törekvés sz{ndék{val az eddigiekben nem tett elegendő lépést az intézmények működésének racion{lisabb{ tétele érdekében. Az így kialakított intézményh{lózat az elmúlt időszak alatt megfelelő szintű intézményi költségvetések biztosít{sa mellett kiegyensúlyozottan, zavartalanul működött. Az Önkorm{nyzat 2007-ben, majd 2008-ban is döntött intézmények J{szs{gi Többcélú T{rsul{s részére történő {tad{s{ról. Ezek a Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó, valamint a Csal{dsegítő Szolg{lat. Ezen intézmények a fenntartói jog {tad{s{t követően J{szs{gi Csal{dsegítő- és Gyermekjóléti Szolg{lat, valamint J{szs{gi Egységes Pedagógiai Szakszolg{lat néven folytatt{k térségi feladatell{t{sukat. Tekintettel a költségvetésben szereplő csekély összegre, ezen intézmények érdemben nem befoly{solt{k a költségvetés kiad{sait, így 2010-ben 3 intézmény és 1 tagintézmény tov{bbi {tad{s{ról döntött az Önkorm{nyzat a megyei Önkorm{nyzat részére. Az {tad{shoz kapcsolódó végső döntések meghozatal{ra v{rhatóan a évben kerülhet sor. A jelentős forr{shi{nnyal küzdő Egészségügyi Szolg{lat és a Szent Erzsébet Kórh{z október 1-től gazdas{gi t{rsas{gi form{ban működnek

18 Az intézmények működésének biztosít{sa mellett az elmúlt időszak m{sik legjelentősebb feladata az önkorm{nyzaton belül a v{rosüzemeltetéshez kapcsolódóan jelentkezett. Ezen területek t{mogatotts{g{t a tényleges szükségleteket figyelembe véve nem sikerült a megfelelő mértékben biztosítani. A hatékonys{g. oldal javít{sa érdekében ezen üzemeltetési területen is {talakít{sokat tervez az Önkorm{nyzat. A beruh{z{sok esetében elmondható, hogy a v{ros munkahelyteremtő projekteket nem valósított meg. A fejlesztési feladatok közé azok kerültek be, amelyekről az Önkorm{nyzat döntött, p{ly{zatot nyújtott be, valamint a v{ros biztons{gos működéséhez szükségesek voltak. Elmondható, hogy v{rosunknak ezen a területen jelentős elmarad{sa mutatkozik, melyet a v{roslakó polg{rok elv{r{s{nak megfelelve az önkorm{nyzatnak pótolnia kell. Jászberény Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Megnevezés év teljesítés év teljesítés év teljesítés év teljesítés Beruházás Felújítás Pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön Fejlesztési célú hitel kamat és törlesztőrészlet Összesen Költségvetési kiadás/összesen (%) 21,6 17,4 13, Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak besz{molója

19 Jászberény Város Önkormányzatának kiadásai (ezer Ft-ban) É v e k Kiadások teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés I. Személyi juttatások oldal II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás beruházás felújítás felhalmozás célú pénzeszköz átadás előző évi maradvány visszafiz V. Kölcsön nyújtása VI. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül államháztartáson belül társadalom, szociálpolitikai juttatás - intézményi VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Általános és céltartalék IX. Előző évi pénzmaradvány átadás X. Önkormányzati hitelek kamatai XI. Rövid lejáratú hitel törl XII. Hitel visszafizetés XIII. Részesedések vásárlása XIV. Kölcsönök törlesztése

20 XV. Kiegyenlítő függő kiadás Kiadások összesen Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak besz{molója III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa. oldal A létsz{mokat figyelve tov{bbra is meg{llapítható, hogy J{szberény V{ros Önkorm{nyzata az egyik legnagyobb foglalkoztatója a v{rosnak, b{r az elmúlt időszakhoz képest a jogviszony tekintetében jelentősen {trendeződött és kis mértékben csökkent a foglalkoztatottak létsz{ma. Az egészségügyi intézmények {talakul{sa ut{n a rendszerben megközelítőleg 500 {ll{shely munkaviszonny{ történő {talakul{s{t eredményezte. Az önkorm{nyzati fenntart{sú intézményeknél 2010-ben így is 945 fő dolgozik. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata intézményeinek létsz{madata Ssz. Intézmény megnevezése év tényleges év tényleges év tényleges év előir{nyzat 1. Lehel Vezér Gimn{zium Klapka György Szakközép- és Szakiskola 3. Liska József Erős{ramú Szakközépiskola, Gimn{zium és Kollégium Egyesített Szoci{lis Intézmény Idősek Otthona J{szlad{ny V{rosi Kincst{r /1. Belv{rosi [ltal{nos Iskola /2. Gróf Apponyi Albert [ltal{nos Iskola és Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény /3. Palot{sy J{nos Zeneiskola /4. V{rosi Óvodai Intézmény /5. V{rosi Könyvt{r és Inform{ciós Központ /6. Déryné Művelődési Központ /7. Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó /8. Csal{dsegítő-Gyermekjóléti Szolg{lat /9. V{rosi Önkorm{nyzati Bölcsőde /10. Egészségügyi Szolg{lat /11. [llat- és Növénykert /12. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata Hivat{sos Tűzoltós{ga

21 7. Polg{rmesteri Hivatal Erzsébet Kórh{z V{ros összesen Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak évi besz{molója és évi költségvetési rendelete III. 4. Értékpapír és hitelműveletek. oldal J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete az előző önkorm{nyzati ciklusban négy költségvetést fogadott el. Ugyanezen időszak alatt a képviselőtestület az adott évi költségvetéseken belül kétszer tervezett hitelfelvételt, a év és a év vonatkoz{s{ban. A évi és a évi költségvetések tervezett hitelfelvétel nélkül kerültek elfogad{sra annak ok{n, hogy az előző évben felvett hitel összege nem került felhaszn{l{sra. Az előző testület a évi költségvetését eft hi{nnyal fogadta el. A hi{ny kezelésére még évi indít{ssal, de janu{r 30-i szerződéskötéssel eft, valamint év szeptember 25-i szerződés kötéssel eft értékű hitelszerződést kötött. A ciklus első költségvetését év - a képviselő-testület eft hi{nnyal fogadta el. Ehhez kapcsolódóan november 29-én az Önkorm{nyzat eft-os hitelszerződést kötött. Ebből a keretből a hi{ny finanszíroz{s{ra 2007 decemberében eft került lehív{sra. A fennmaradó eft-os keret lehív{s{ra december végén került sor. Összességében a ciklus ideje alatt figyelembe véve az előző testület döntéseit is eft fejlesztési hitel felvételére került sor. A forr{sok és feladatok összhangj{t tekintve elmondható és v{rható, hogy a jövőben a kötelezettségek {llom{nya a fejlesztések ok{n növekedni fog

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Kerekegyháza Város Önkormányzatának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A 2011-2016. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. -ában megfogalmazott kötelezés alapján a képviselő-testület

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja EDELÉNY 2015. ÁPRILIS 22. Tartalomjegyzék I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT.

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. a 159/2014. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. 2014. MÁJUS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben