Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata Jászberény Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról. oldal J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete a helyi önkorm{nyzatokról szóló évi LXV. törvény (a tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében foglalt hat{skörében elj{rva figyelemmel az Ötv. 91. (7) bekezdésében foglaltakra elfogadja a hat{rozat mellékletét képező, J{szberény V{ros Önkorm{nyzata évekre szóló Gazdas{gi Programj{t. Ezzel egyidejűleg a 304/2007. (XI. 23.) önkorm{nyzati hat{rozatot hat{lyon kívül helyezi. Erről: 1.) J{sz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm{nyhivatal, Szolnok 2.) PH V{rosgazd{lkod{si Oszt{lya 3.) Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. Dr. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Gottdiener Lajos sk. jegyző Kivonat hiteléül: Jászberény, április 14. (Szivos Ilona) irodavezető - 1 -

2 J{szberény V{ros Önkorm{nyzata. oldal Gazdas{gi programja

3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS II. J[SZBERÉNY HELYZETE NAPJAINKBAN oldal II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép III. A KÖLTSÉGVETÉS HELYZETE III. 1. Bevételek alakul{sa III. 2. Kiad{sok alakul{sa III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa III. 4. Értékpapír és hitelműveletek III.5. Az Önkorm{nyzat vagyona III.6. Alternatív{k egy esetleges v{ls{ghelyzetre IV. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IV.1. Projekt és p{ly{zati menedzsment IV.2. A v{rosi nagyrendezvények és a v{rosmarketing IV.3. A lobbi tevékenység erősítése IV.4. Az önkorm{nyzati feladatok felülvizsg{lata V. BEFEKTETÉS-T[MOGAT[SI STRATÉGIA VI. AZ ADÓPOLITIKA CÉLKITŰZÉSEI VII. AZ EGYES KÖZSZOLG[LTAT[SOK BIZTOSÍT[S[RA, SZÍNVONAL[NAK JAVÍT[S[RA VONATKOZÓ MEGOLD[SOK VIII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIII.1. V{rosfejlesztés a jövő v{ros{ért VIII.1.1. J{szberényi Gazdas{gfejlesztés a munkahelyek biztons{g{ért, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítéséért VIII.1.2. Csapadékvíz elvezetés

4 VIII.1.3. Lakó- és gyűjtőút felújít{s, kerékp{rutak VIII.1.4. V{ros Szíve Program VIII.1.5. Az otthonteremtés VIII.1.6. A Husz{rlaktanya hasznosít{s avagy múltunk és jövőnk VIII.1.7. Turisztika A J{szberényi Strand- és Term{lfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése VIII.1.8. Víz- és szennyvízh{lózat rekonstrukció VIII.1.9. Intermod{lis közlekedési csomópont létrehoz{sa és a buszp{lyaudvar megújít{sa oldal IX. V[ROSÜZEMELTETÉSI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI X. A V[ROSI SZOLG[LTAT[SOK A SZOLG[LTATÓ V[ROS X.1 Biztons{gos J{szberény a rendért és a közbiztons{gért X.2. Befektetés a Jövőbe X.2.1. Egészségügy, egészségnevelés a v{ros egészségért X.2.2. Oktat{s X.2.3. A kultúra X.2.4. A zöld J{szberényért a fenntartható v{rosért X Zöld energetikai programok X A zöld felületek és a közterek megújít{sa, bővítése XI. ÖSSZEFOGLAL[S

5 I. Bevezetés A helyi önkorm{nyzatokról szóló évi LXV. törvény (tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdése előírja az Önkorm{nyzat részére a gazdas{gi program megalkot{s{t.. oldal Az Ötv. rendelkezései szerint a v{ros gazdas{gi programja a képviselő-testület megbízat{s{nak időtartam{ra, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. Ezen jogszab{lyi felhatalmaz{s alapj{n a gazdas{gi program a évekre került össze{llít{sra. A helyi önkorm{nyzatok gazdas{gi programj{nak felépítésére, szerkezetére, belső tartalmi elemeire vonatkozó kötelező jogszab{lyi előír{s nincsen, az Ötv. az al{bbiakat írja elő a gazdas{gi program tartalm{nak meghat{roz{s{hoz: A gazdas{gi program az önkorm{nyzatok részére helyi szinten meghat{rozza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkorm{nyzatok {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, tov{bb{ a v{rosok esetében a befektetés t{mogat{si politika, v{rosüzemeltetési politika célkitűzéseit. A program megalkot{s{nak célja a v{ros és térségének működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és fejlesztési feladatok mindenkori költségvetéshez mért minél magasabb színvonalú megvalósít{sa, az Önkorm{nyzat gazdas{gi lehetőségeinek - 5 -

6 felt{r{sa. Mindezek {ltal a v{ros ismertségének és elismertségének növelése, a v{ros polg{rai életkörülményeinek javít{sa. A gazdas{gi program J{szberény V{ros Önkorm{nyzata (tov{bbiakban:. oldal Önkorm{nyzat), részére helyi szinten meghat{rozza az Ötv. rendelkezéseinek figyelembe vételével mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a mindenkori költségvetés lehetőségeivel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével az Önkorm{nyzat {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program kiemelten az al{bbiakat tartalmazza: J{szberény fejlesztési elképzeléseit, a településfejlesztési stratégi{t, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, tov{bb{ J{szberény esetében a befektetés-t{mogat{si stratégia és v{rosüzemeltetési stratégia célkitűzéseit. Mindezekkel együtt a program J{szberény hosszabb t{vra szóló tervezési alapj{t is jelenti, a v{rosi és térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célok és v{rosüzemeltetési feladatok összefoglal{saként hat{rozható meg. Mindezekre tekintettel az Önkorm{nyzat elsősorban a közötti időszakra vonatkozóan, több elemében azonban ennél hosszabb időt{vban gondolkodva alkotta meg gazdas{gi programj{t. A gazdas{gfejlesztést az Önkorm{nyzat szemszögéből a program az elmúlt 20 év önkorm{nyzati működéséhez képest komplexebben kezeli. A működési és a fejlesztési területekre javaslatokat fogalmaz meg, s a beruh{z{sok, fejlesztések minden lehetséges területét körbej{rja

7 Elmondható, hogy a j{szberényi emberek mindig büszkék voltak arra, hogy itt élnek, hogy lehetőségeket teremtenek maguk és gyermekeik sz{m{ra. Egy j{szberényi éljen b{rhol a vil{gban mindig j{szberényinek vallja mag{t, mindig érzi, tudja, hogy ebben a v{rosban otthon van, hogy kötelékei sosem szakadnak el, ide mindig. oldal visszatérhet, itt v{rja egy összetartó közösség. A program célja, hogy egy olyan J{szberényt teremtsünk az érintettekkel közösen a következő évtizedben, amely büszke j{sz hagyom{nyaira, de közben nyitott az újra is. Mindehhez olyan Önkorm{nyzat kell, amely az eddigiektől eltérő módon gondolkodik, az emberek és a mindennapi élet problém{i felé fordul és megérti, illetve v{laszokat ad azokra. Minden j{szberényi akkor érzi jól mag{t a v{rosban, ha a közszolg{ltat{sok és a v{rosfejlesztés a csal{dok tagjait, a gazdas{gi szereplőket, civileket és az Önkorm{nyzatot együtt szolg{lj{k. Minden v{rosi döntésnél törekedni kell arra, hogy megtartsuk a j{szberényiek munkahelyeit, illetve újabbakat hozzunk létre. Az életünket meghat{rozó értékek között ott szerepel a v{ros jövőjének megóv{sa, a v{ros fenntarthatós{ga. Hisszük, hogy őseinktől megőrzésre kaptuk v{rosunkat azzal, hogy jobbító munk{nkat és erőfeszítéseinket hozz{adva, a j{sz öntudatot tov{bb erősítve a következő gener{cióknak gazdagítva adjuk tov{bb J{szberényt. Szerintünk elkerülhetetlen a környezet megóv{sa, a testi és lelki egészség biztosít{sa, a lakoss{gsz{m rohamos csökkenésének meg{llít{sa, a megújuló energi{k haszn{lata és mindezek {ltal a fenntartható fejlődés biztosít{sa. Nem feledhetjük a rend ir{nti igényt sem. Mi, j{szberényiek azt szeretnénk, hogy a bennünket körülvevő vil{gban minden a maga helyére kerüljön. Rendet és rendezettséget akarunk, legyen szó közbiztons{gról, szolg{ltat{sokról, t{gabb vagy szűkebb környezetünkről. A cél nem m{s, hogy J{szberényt a megye legdinamikusabban fejlődő v{ros{v{ tegyük, hogy minden j{szberényi büszke lehessen közös teljesítményünkre. A program fejlesztési elképzelései a lehető legtöbb ponton illeszkedik az Új - 7 -

8 Széchenyi Terv főbb célkitűzéseihez: egészségipar, megújuló Magyarorsz{g, otthonteremtés és lak{sprogram, foglalkoztat{s. A gazdas{gi program a fentiek figyelembevételével is csak a helyi polg{rok, az. oldal Önkorm{nyzat, a gazdas{gi szereplők és a civil szervezetek, azaz minden érintett összefog{s{val valósítható meg. Az {ltal{nos és konkrét célok mellett az Ötv.-ben előírt témakörökhöz kapcsolódó feladatokat írja körül, majd sz{mba veszi a programhoz kapcsolódó megkezdett projekteket, legyen az ak{r az előkészítés, ak{r a megvalósít{s f{zis{ban. II. J{szberény helyzete napjainkban II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése J{szberény az Észak-Alföldi Régióban, J{sz-Nagykun-Szolnok Megye nyugati szélén, Budapesttől délkeletre cirka 80 km-re, a M{tra hegységtől délre körülbelül 35 km t{vols{gban helyezkedik el. Statisztikailag a megye m{sodik legnagyobb területtel rendelkező kistérsége a J{szberényi kistérség, amelynek gazdas{gi és kultur{lis központja J{szberény. II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép J{szberény legfontosabb területi adatai: teljes igazgat{si terület: ha ebből belterületként nyilv{ntartva: ha külterületként nyilv{ntartva: ha különleges területként nyilv{ntartva (Neszűr): 885 ha - 8 -

9 A népesség sz{m{nak alakul{sa Év lakoss{g sz{m (Forr{s: KSH). oldal A népesség abszolút csúcsa fő 1980-ban volt. A lakónépesség sz{m{t vizsg{lva feltűnő a népesség sz{m{nak folyamatos csökkenése az 1980-as évek óta eltelt időszakban, azaz az elmúlt 30 évben. Ezen 3 dek{d közül is az utolsón{l ( ) volt a legnagyobb ar{nyú a csökkenés. E mellett sajnos jelentős {tstruktur{lód{s figyelhető meg a korösszetétel tekintetében, hiszen növekszik az időskorú népesség ar{nya és csökken a születések sz{ma. Ezt a következő t{bl{zatok is tényszerűen mutatj{k a 2006 és 2010 évek esetében. Korösszetétel a évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya ,2 % ,3 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2006-ban: fő) Korösszetétel a évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya ,6 % ,2 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2010-ben: fő) III. A költségvetés helyzete A gazdas{gi program az Önkorm{nyzat költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével készült. A költségvetési helyzete az előző évek tükrében, az al{bbiakban kerül bemutat{sra

10 Az {llamh{ztart{s a t{rsadalom szükségleteinek kielégítését, az {llami feladatok ell{t{s{t két alrendszerben, ezen belül a helyi önkorm{nyzatok költségvetésein keresztül biztosítja. A települési önkorm{nyzatok alapvető feladata a helyi közszolg{ltat{sok biztosít{sa. oldal és a helyi fejlesztések megvalósít{sa. Az önkorm{nyzatok egyes feladatait törvény írja elő mint kötelezően ell{tandó feladatokat, míg az Önkorm{nyzat saj{t döntésétől függően önként v{llalt feladatokat is ell{that. A helyi önkorm{nyzatok a törvényben meghat{rozott kötelező, illetve az önként v{llalt feladataik ell{t{s{ról, tov{bb{ azok forr{sairól a költségvetésükön keresztül gondoskodnak. Az, hogy az Önkorm{nyzat a kötelező és önként v{llalt feladatait milyen szinten és minőségben tudja ell{tni a v{ros adotts{gain, azaz a feladatokhoz rendelhető forr{sok megszerzésének lehetőségén, a lakoss{gon, a v{ros v{llalkozóin, és mag{n az önkorm{nyzaton múlik. A feladatok és a pénzügyi forr{sok egym{shoz rendelése az Önkorm{nyzat költségvetési rendeletén keresztül valósul meg. Az elmúlt években elfogadott, valamennyi költségvetésnek az volt a legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az Önkorm{nyzat gazdas{gi egyensúly{t, pénzügyi stabilit{s{t, oly módon, hogy a tervezett bevételi és kiad{si előir{nyzatok nyújtsanak fedezetet a v{llalt feladatok ell{t{s{ra. Ezen a szemléleten abban az értelemben szükséges v{ltoztatni, hogy nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a fejlesztési elképzelések megvalósít{s{nak kérdése. III. 1. Bevételek alakul{sa B{r az {llamh{ztart{s működési rendjére vonatkozó jogszab{lyok folyamatosan, évről évre v{ltoztak, az önkorm{nyzatok pénzügyi szab{lyoz{s{ban alapvető v{ltoz{s az elmúlt évek sor{n sem következett be

11 A költségvetés készítésénél a legfontosabb szempont az volt, hogy a szükségletek és a bevételek között jelentkező különbségek mérséklésével, olyan kiad{si oldalt {llítsunk fel, amely végrehajtható és egy racion{lis többség {ltal t{mogatott. A v{ros bevételeit h{rom csoportra lehet bontani:. oldal a saj{t bevételek, a központi költségvetésből sz{rmazó forr{sok, {tengedett bevételek, a pénzmaradv{ny és a külső forr{sbevon{sok összegei. Az elmúlt évek sor{n folytatódott az a tendencia, mely szerint a központi költségvetési forr{sok csökkenése mellett a saj{t bevételek szerepe tov{bb erősödött. Az előző évek gazd{lkod{s{nak eredményeként a saj{t bevételek összege a évre m{r nem jelentett akkora mértéket, hogy jelentősebb hitelfelvétel nélkül képes legyen az Önkorm{nyzat feladatainak ell{t{s{ra, fejlesztéseinek megvalósít{s{ra. Jászberény Város Önkormányzatának bevételei (ezer Ft-ban) Bevételi forrás évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés I. Intézményi működési bevétel Ebből: Hatósági jogkörhöz köthető Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel Kamatbevétel Műk. célú pénze. átvétel állh. kívül II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók: - építményadó kommunális adó iparűzési adó - személyi jövedelemadó helyben maradó része

12 - személyi jövedelemadó egyéb szempontok sz gépjárműadó egyéb átengedett adó termőföld bérbeadása oldal Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb bírság (körny.véd., építésügyi) Pótlék, bírság III. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni jog értékesítése Osztalékok, pénzügyi befektetések IV. Működési célú támogatások és átvett pénzeszköz Központi költségvetéstől kapott normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött - normatív kötött felh.tám Központosított előirányzatok Színház támogatás Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések,visszatérülések Egyéb központi támogatás... 0 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek tárgyi eszközök értékesítése támogatásértékű felhalm. bev

13 - felhalm. pénze. átvétel állh.kívül - előző évi felhalm. pénzmaradvány átv vis maior támogatás egyéb központi támogatás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány egyéb igénybevétele oldal IX. Támogatási kölcsönök Kölcsönök igénybevétele Kölcsönök visszatérülése X. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek I.-X XI. Értékpapírok értékesítése XII. Fejlesztési célú hitel XIII. Rövid lejáratú hitel bevétel Finanszírozási bevételek XI.-XIII XIV. Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen Forr{s: Önkorm{nyzati Besz{moló ( ) Ahogyan az a fenti t{bl{zatból is l{tható a saj{t bevételek szerepe a költségvetés bevételi forr{sai között felértékelődött, ez{ltal a költségvetések stabilit{s{nak egyik fő forr{s{t jelentette a évig. Az elmúlt évek sz{madatait elemezve meg{llapítható, hogy a helyi adók a bekövetkezett pénzügyi és gazdas{gi v{ls{g hat{s{ra dinamikus emelkedése megtorpant, sőt 2009-ben csökkenés tapasztalható. A visszaesés ellenére a helyi adók a saj{t bevételeken belül tov{bbra is a legnagyobb részar{nyt képviselik. Szerepük az Önkorm{nyzat gazdas{gi stabilit{sa szempontj{ból megkérdőjelezhetetlen. A helyi

14 adók esetében évben a kor{bbi visszaesést követően újból emelkedés következett be. A finanszíroz{si bevételeknél valamennyi évben a lej{ró {llamkötvények adott évi. oldal kifizetéséből sz{rmazó bevétellel sz{moltunk, ez a csomag évben lej{rt évben tervezésre került az ÉMÁSZ részvények értékesítése is, de az értékesítésére nem került sor. Ezen részvények értékesítése a évben ismételten tervezésre került. A t{mogat{s értékű felhalmoz{si bevételek és {tvett pénzeszközök között az adott évben indítandó, illetve befejeződő EU-s, valamint területfejlesztési és egyéb forr{sból t{mogat{sban részesített feladatok, valamint a évben a lakoss{gtól a lak{stakarék pénzt{ri befizetésekből sz{rmazó {tvett bevételeket szerepeltettük. A vagyonhasznosít{s sor{n azon ingatlanok értékesítésére tettünk javaslatot a költségvetésekben, amelyek a működéshez nem feltétlenül szükségesek, üresen {llnak vagy működtetésük gazdas{gtalan. Ezen értékesítéseket az ingatlangazd{lkod{si koncepció keretében össze kell hangolni a v{ros közép és hosszú t{vú fejlesztési terveivel. A központi költségvetésből sz{rmazó bevételek: {tengedett bevételek, normatív {llami t{mogat{sok. Az {tengedett bevételek csoportj{ba a belföldi gépj{rművek ut{n beszedett gépj{rműadó, illetve az {tengedett személyi jövedelemadó bevétel tartozik. A kor{bbi évektől eltérően a gépj{rműadó, az 50 %-os mérték helyett 100 %-ban az önkorm{nyzatn{l marad

15 A személyi jövedelemadó {tengedés mértéke {llandóan v{ltozott. Míg 1999-ben 15 % volt az önkorm{nyzatokn{l maradó rész, 2002-ben ez 5 %-ra csökkent, majd napjainkban az {tengedés mértéke 8 %-ra növekedett. A személyi jövedelemadó tov{bbi 32 %-a normatív{k révén, vagy a bevételekben. oldal meglévő települési ar{nytalans{gok mérséklése címén kerül vissza az önkorm{nyzatokhoz. A települések közötti különbségek mérséklésére bevezetett személyi jövedelemadó és iparűzési adóerő képesség egy főre jutó összegének kiegészítése és elvon{sa sz{mít{sa alapj{n J{szberény az elmúlt időszak alatt elvon{sban részesült. A normatív {llami hozz{j{rul{sok összetételükben és fajt{jukban is jelentősen v{ltoztak az előző évek alatt. Abban nem történt v{ltoz{s, hogy az {llami t{mogat{sokon belül, lakoss{gsz{mhoz kötötten és feladatmutatóhoz kapcsolódóan juthatott az Önkorm{nyzat bevételekhez. Ezeknek a normatív{knak kellene fedeznie az adott terület működéséhez kapcsolódó bér, j{rulék és dologi kiad{sok jelentős részét. Az elmúlt időszakról elmondhatjuk {ltal{nosan, hogy az önkorm{nyzatnak valamennyi évben jelentős összeggel kellett az {llami t{mogat{st a saj{t bevételeiből kiegészítenie. A személyi jövedelemadó és a normatív {llami t{mogat{sok együttes alakul{s{ról elmondható, hogy 2007-ben kis mértékben csökkent az előző évhez képest ban viszont meg{llt a csökkenés, sőt csekély mértékben emelkedett 2007-hez képest ben újra kevesebb {llami t{mogat{ssal sz{molhatott az Önkorm{nyzat, mint 2008-ban. A legjelentősebb csökkenés évben következett be. Ekkor a normatív{k és az {tengedett SZJA alapj{n a központi t{mogat{sok a évi összeghez képest e Ft-tal csökkentek

16 Személyi jövedelemadó és normatív {llami t{mogat{sok alakul{sa (ezer Ft-ban) Megnevezés évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat évi előir{nyzat. oldal Állami t{mogat{sok + SZJA V{ltoz{s az előző évhez képest (%) 2007/2006= 96,5 2008/2007= 101,5 2009/2008= 99,5 2010/2009= 90,4 2011/2010= 96,1 V{ltoz{s az előző évhez képest (összegszerűen) Forr{s: Önkorm{nyzati költségvetés ( ) * A kiközölt normatív t{mogat{son felül az {tvett pénzeszközök között e Ft pótlólagos normatív t{mogat{s került megtervezésre. A költségvetési egyensúly biztosít{s{hoz, illetve a költségvetésben megjelölt feladatokhoz szükséges forr{sok biztosít{s{ra 2007-ben és 2008-ban hitel felvételével kellett sz{molni. A év sor{n az előző évi gazd{lkod{s pénzmaradv{ny{nak t{rgyévi költségvetésbe történő bevon{sa, a költségvetés egyensúly{t fejlesztési hitel felvétele nélkül biztosította. Ennek az oka a fejlesztések jelentős csúsz{sa és a részben hitelfelvétel eredményeként jelentkező maradv{ny volt. Új elemként jelent meg a többcélú kistérségi t{rsul{s működéséhez biztosított normatív{k lehetősége. Az intézményfenntartó t{rsul{si forma tényleges kialakít{sa és működtetése, amely az igénylés alapj{ul szolg{lt, a közötti ciklus feladata. Amennyiben ez létrejön, akkor a ma még jelentős önkorm{nyzati t{mogat{st egy-egy intézmény működéséhez a megigényelt normatív{kkal csökkenteni lehet. Fontos azonban, hogy ezek a t{rsul{sok ne csak azért jöjjenek létre, hogy a kín{lkozó normatív{kat elnyerjék, hanem olyan {llandó jelleggel működő hatékony és magas színvonalon szolg{ltató szervezet-rendszerré nőjék ki magukat, amelyek a közös gondolkod{s felé mutatnak a feladatell{t{s terén

17 III. 2. Kiad{sok alakul{sa A kiad{si előir{nyzatok tervezése, illetve elfogad{sa valamennyi költségvetésen belül az adott évi bevételek erejéig történhetett. Ez azt jelentette, hogy jelentős sz{mú. oldal jogos igény nem került be az adott évi költségvetés feladatai közé. Valamennyi költségvetés össze{llít{s{n{l alapvető szempont és rendező elv volt az, hogy a kiad{sok össze{llít{s{n{l a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célokat, a folyamatban lévő feladatokat, az Önkorm{nyzat {ltal m{r kor{bban meghozott döntéseket kellett előtérbe helyezni. A kor{bbi évek tapasztalatai is azt mutatj{k, hogy a v{ros kiad{sain belül az intézményh{lózat működtetésének biztosít{sa jelenti a költségvetéseken belül a legnagyobb részar{nyt. Az Önkorm{nyzat a hatékonyabb és takarékosabb gazd{lkod{sra való törekvés sz{ndék{val az eddigiekben nem tett elegendő lépést az intézmények működésének racion{lisabb{ tétele érdekében. Az így kialakított intézményh{lózat az elmúlt időszak alatt megfelelő szintű intézményi költségvetések biztosít{sa mellett kiegyensúlyozottan, zavartalanul működött. Az Önkorm{nyzat 2007-ben, majd 2008-ban is döntött intézmények J{szs{gi Többcélú T{rsul{s részére történő {tad{s{ról. Ezek a Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó, valamint a Csal{dsegítő Szolg{lat. Ezen intézmények a fenntartói jog {tad{s{t követően J{szs{gi Csal{dsegítő- és Gyermekjóléti Szolg{lat, valamint J{szs{gi Egységes Pedagógiai Szakszolg{lat néven folytatt{k térségi feladatell{t{sukat. Tekintettel a költségvetésben szereplő csekély összegre, ezen intézmények érdemben nem befoly{solt{k a költségvetés kiad{sait, így 2010-ben 3 intézmény és 1 tagintézmény tov{bbi {tad{s{ról döntött az Önkorm{nyzat a megyei Önkorm{nyzat részére. Az {tad{shoz kapcsolódó végső döntések meghozatal{ra v{rhatóan a évben kerülhet sor. A jelentős forr{shi{nnyal küzdő Egészségügyi Szolg{lat és a Szent Erzsébet Kórh{z október 1-től gazdas{gi t{rsas{gi form{ban működnek

18 Az intézmények működésének biztosít{sa mellett az elmúlt időszak m{sik legjelentősebb feladata az önkorm{nyzaton belül a v{rosüzemeltetéshez kapcsolódóan jelentkezett. Ezen területek t{mogatotts{g{t a tényleges szükségleteket figyelembe véve nem sikerült a megfelelő mértékben biztosítani. A hatékonys{g. oldal javít{sa érdekében ezen üzemeltetési területen is {talakít{sokat tervez az Önkorm{nyzat. A beruh{z{sok esetében elmondható, hogy a v{ros munkahelyteremtő projekteket nem valósított meg. A fejlesztési feladatok közé azok kerültek be, amelyekről az Önkorm{nyzat döntött, p{ly{zatot nyújtott be, valamint a v{ros biztons{gos működéséhez szükségesek voltak. Elmondható, hogy v{rosunknak ezen a területen jelentős elmarad{sa mutatkozik, melyet a v{roslakó polg{rok elv{r{s{nak megfelelve az önkorm{nyzatnak pótolnia kell. Jászberény Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Megnevezés év teljesítés év teljesítés év teljesítés év teljesítés Beruházás Felújítás Pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön Fejlesztési célú hitel kamat és törlesztőrészlet Összesen Költségvetési kiadás/összesen (%) 21,6 17,4 13, Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak besz{molója

19 Jászberény Város Önkormányzatának kiadásai (ezer Ft-ban) É v e k Kiadások teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés I. Személyi juttatások oldal II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás beruházás felújítás felhalmozás célú pénzeszköz átadás előző évi maradvány visszafiz V. Kölcsön nyújtása VI. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül államháztartáson belül társadalom, szociálpolitikai juttatás - intézményi VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Általános és céltartalék IX. Előző évi pénzmaradvány átadás X. Önkormányzati hitelek kamatai XI. Rövid lejáratú hitel törl XII. Hitel visszafizetés XIII. Részesedések vásárlása XIV. Kölcsönök törlesztése

20 XV. Kiegyenlítő függő kiadás Kiadások összesen Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak besz{molója III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa. oldal A létsz{mokat figyelve tov{bbra is meg{llapítható, hogy J{szberény V{ros Önkorm{nyzata az egyik legnagyobb foglalkoztatója a v{rosnak, b{r az elmúlt időszakhoz képest a jogviszony tekintetében jelentősen {trendeződött és kis mértékben csökkent a foglalkoztatottak létsz{ma. Az egészségügyi intézmények {talakul{sa ut{n a rendszerben megközelítőleg 500 {ll{shely munkaviszonny{ történő {talakul{s{t eredményezte. Az önkorm{nyzati fenntart{sú intézményeknél 2010-ben így is 945 fő dolgozik. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata intézményeinek létsz{madata Ssz. Intézmény megnevezése év tényleges év tényleges év tényleges év előir{nyzat 1. Lehel Vezér Gimn{zium Klapka György Szakközép- és Szakiskola 3. Liska József Erős{ramú Szakközépiskola, Gimn{zium és Kollégium Egyesített Szoci{lis Intézmény Idősek Otthona J{szlad{ny V{rosi Kincst{r /1. Belv{rosi [ltal{nos Iskola /2. Gróf Apponyi Albert [ltal{nos Iskola és Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény /3. Palot{sy J{nos Zeneiskola /4. V{rosi Óvodai Intézmény /5. V{rosi Könyvt{r és Inform{ciós Központ /6. Déryné Művelődési Központ /7. Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó /8. Csal{dsegítő-Gyermekjóléti Szolg{lat /9. V{rosi Önkorm{nyzati Bölcsőde /10. Egészségügyi Szolg{lat /11. [llat- és Növénykert /12. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata Hivat{sos Tűzoltós{ga

21 7. Polg{rmesteri Hivatal Erzsébet Kórh{z V{ros összesen Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak évi besz{molója és évi költségvetési rendelete III. 4. Értékpapír és hitelműveletek. oldal J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete az előző önkorm{nyzati ciklusban négy költségvetést fogadott el. Ugyanezen időszak alatt a képviselőtestület az adott évi költségvetéseken belül kétszer tervezett hitelfelvételt, a év és a év vonatkoz{s{ban. A évi és a évi költségvetések tervezett hitelfelvétel nélkül kerültek elfogad{sra annak ok{n, hogy az előző évben felvett hitel összege nem került felhaszn{l{sra. Az előző testület a évi költségvetését eft hi{nnyal fogadta el. A hi{ny kezelésére még évi indít{ssal, de janu{r 30-i szerződéskötéssel eft, valamint év szeptember 25-i szerződés kötéssel eft értékű hitelszerződést kötött. A ciklus első költségvetését év - a képviselő-testület eft hi{nnyal fogadta el. Ehhez kapcsolódóan november 29-én az Önkorm{nyzat eft-os hitelszerződést kötött. Ebből a keretből a hi{ny finanszíroz{s{ra 2007 decemberében eft került lehív{sra. A fennmaradó eft-os keret lehív{s{ra december végén került sor. Összességében a ciklus ideje alatt figyelembe véve az előző testület döntéseit is eft fejlesztési hitel felvételére került sor. A forr{sok és feladatok összhangj{t tekintve elmondható és v{rható, hogy a jövőben a kötelezettségek {llom{nya a fejlesztések ok{n növekedni fog

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép

1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) rendelete a 2/21. (II. 15.) - az Önkormányzat 21. évi költségvetését megállapító rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben