Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendje"

Átírás

1 Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendje

2 A házirend hatálya: a házirendben előírtakat be kell tartani az iskola tanulóinak, a szülőknek, a pedagógusoknak, és más alkalmazottaknak. Érvényes: a nevelőtestület elfogadása, és a fenntartó jóváhagyása után január 1-től. A házirend nyilvánossága: Megtekinthető az iskola könyvtárában, irattárában, az iskola honlapján, az osztályfőnököknél. Szülőknek az új beiratkozó gyerekeknek át kell adni a házirend egy példányát. A tanulók részére minden tanév első osztályfőnöki óráján és módosításkor fel kell olvasni. Szülők részére az év első szülői értekezletén, és a gyermek beíratásánál. A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendje szeptember 1-től érvényes jogszabályok alapján került felülvizsgálatra. Tartalom: a) Tartalmi elemei: a gyermekek tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések b) térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai c) szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendes tájékoztatásának rendjét, és formáit. e) a gyermekek tanulók jutalmazásának elveit és formáit f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának feltételei g) az iskola munkarendje h) az iskola csengetési rendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje i) a tanulók tantárgyválasztásával annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket j) az iskola helységei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek k) az iskola által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó kérdések. A házirend célja, hogy az aktuális oktatási törvénynek megfelelően meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által szervezett programokon, és a tanulók iskolai tevékenységével kapcsolatosan. SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1188 Budapest, Nagykőrösi út Telefon / Fax: 1/ /

3 Az iskola munkarendje: Az iskola épülete tanítási időben 6.30-tól 20 óráig tart nyitva. Pedagógus által biztosított ügyelet: között van, becsengetésig. Délután óra között, napközis ügyelet van. A reggeli ügyeletet írásban kell kérni. 0.óra kezdete: 7 óra, 10 perccel előbb itt kell lenni. A tanítási órák 7.55-kor kezdődnek, és a mellékletben lévő csengetési és szüneti rend szerint tartanak. A délelőtti kötelező, és kötelezően választandó órák ideje: között A nem kötelező, választható és a további testnevelés órák tól 17 óráig, vagy között lesznek megtartva. A heti áhítat a templomban az: alsó tagozatnak: hétfő 8-tól, felső tagozatnak: kedd 8-tól Rossz idő esetén az iskolában tartjuk a reggeli áhítatokat. Ennek eldöntése az ügyeletes feladata, de értesíteni kell Nagytiszteletű Urat telefonon. Tanítási órák közötti szünetekben a felnőtt ügyeletesek 10 perces szünetben a folyosón, 15 perces szünetben az udvaron és a folyosón ügyelnek a rendre. Ez alól kivétel a 9.40-kor kezdődő szünet, mely a tízórai elfogyasztásának ideje. Napközi, tanítási időn kívül, alsóban ekkor kezdenek ebédelni az 1. osztályosok, majd beosztás szerinti ebédelési rend alapján étkezhetnek pedagógus irányítása mellett. Tanulási idő: 14-től ig tart. Ekkor uzsonnáznak, 16 órakor mehetnek haza. Összevont ügyelet van 17 óráig. Akinek várakozni kell délutáni foglalkozás miatt, a tanulószobában várakozhat. Tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat a tanteremben. A szertárakba nem léphetnek be, csak a nevelő külön engedélyével. Vonatkozik ez az irodákra is. Rossz idő esetén az óra előtt a folyosón kell várakozni, egyéb esetekben az udvaron. Nevelővel együtt mehetnek be az órára. Aki az első óra előtt 10 perccel nem érkezik ide, késésnek számít. A késés időpontját fel kell jegyezni az ügyeletes nevelőnek. A késések összeadódnak, ha becsengetés után érkeznek a tanulók. 45 perc után igazolatlan órának kell számítani ezt az időt. Ez fegyelmi intézkedést von maga után. Igazolt késés: késett a vonat, baleset, vagy más a tanulón kívüli esemény lehet indok, ezeket a szülőnek igazolnia kell. Elalvás, késve indulás nem tartozik ide. Részletes szabályozás az általános szabályok a) pontjában.

4 0. óra: perc 1. óra: perc tízórai 2. óra: perc 3. óra: perc 4. óra: perc 5. óra: perc 6. óra: perc 7. óra: perc 8. óra perc 9. óra A tanulók további elfoglaltságai legfeljebb 17 óráig tarthatnak. Ha jelentkezett, nem kötelező, és a kötelezően választható, - beleértve a napközit, tanulószobát is a választott foglalkozásra, egy évig járnia kell, mert kötelező órának tekintendő. /Részletes szabályozás mellékelve/

5 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai: 1. A házirend tervezetét a nevelők a diákok és a szülők javaslatai alapján az iskola igazgatója készíti el. 2. A házirend tervezetét megvitatják a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola tanulóközösségei, véleményüket eljuttatják a diákönkormányzat vezetőségéhez, a diákönkormányzat vezetősége ezeket összesíti, és megtárgyalja az iskola igazgatójával. 3. Az iskola igazgatója a tanulók észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi az iskola szülői szervezete és a diákönkormányzat. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. 4. Az érvényben lévő házirend módosításait kezdeményezheti: a) az iskola igazgatója b) a nevelőtestület c) az SZMK d) a diákönkormányzat elnöksége 5. A házirend módosítását az 1-4 pontokban leírt közösségek javasolhatják az igazgatónál szóban vagy írásban.

6 A házirend jogi háttere: A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (Alkotmány 54. (1.)) A 2011.évi törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Tv. (módosítás) 229/2012. (VIII.28.) Vrh. 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvénye évi I. törvény, az évi törvény módosításával és végrehajtási utasítással egységes szerkezetben A házirend megsértése ugyanolyan következményekkel jár, mint a jogszabályok megsértése, mert a házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire nézve, mint a jogszabály.

7 A tanuló joga: Tanulóként jogod, hogy 1. a krisztusi szeretet jegyében személyre szóló, színvonalas lelki, szellemi és testi gondozást kapj. 2. vallási, világnézeti vagy más meggyőződésedet, emberi méltóságodat és személyiségi jogaidat tiszteletben tartsák. Felekezeti hovatartozásodat kifejezésre juttathatod, vallási meggyőződésedet, és annak gyakorlását, az iskola tiszteletben tartja. 3. kulturált formában tájékozódj tanulmányi előmeneteledről, érdemjegyeidről, tanulmányi munkád értékelésével kapcsolatos valamennyi kérdésről úgy, hogy közben pedagógusaid, illetve tanuló társaid személyiségi és művelődéshez való joga ne sérüljön. Például a tanítási órán ezt a pedagógus által irányított keretek között teheted, alkalmazkodva az óra menetéhez, felépítéséhez. 4. tájékozódj, véleményt mondj és javaslatot tegyél az iskolánk tanulóit érintő kérdésekkel kapcsolatban, az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Fordulhatsz szaktanáraidhoz, osztályfőnöködhöz, igazgatódhoz, kérheted képviseleted a diákönkormányzattól. 5. problémás esetekben kérj segítséget és választ kapsz az osztályfőnöködtől, igazgatódtól. 6. megismerd az iskola pedagógiai programját, a helyi tantervet és a nevelési tervet, illetve azok követelményeit. A könyvtárban elolvashatod szüleiddel együtt, vagy tanáraidtól tájékoztatást kérhetsz. 7. igénybe vedd az iskolai könyvtár szolgáltatásait (például: kölcsönözheted a könyveket, videokazettákat, a tanuláshoz szükséges eszközöket), az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszereléseit az ezekre vonatkozó rendszabályokat betartva. (Osztályfőnököd és szaktanáraid tájékoztatnak ezekről a védő-óvó előírásokról). 8. az iskola által szervezett nem kötelező iskolai foglalkozásokon, rendezvényeken, versenyeken, nyári táborokon részt vegyél. Ezen lehetőségek pedagógiai feltételekhez, képességek meglétéhez kötődhetnek. 9. ingyenes korrepetáláson, felzárkóztatáson és tehetséggondozáson (szakkör), napközis foglalkozáson, szabadon választható órán vegyél részt. Ezen lehetőségek közül választhatsz a megelőző tanévben - kormányrendeletben előírt időpontban - az igazgató által számodra kiosztott jelentkezési lapon. A foglalkozások megfelelő létszám esetén indulnak és jelentkezésed egy teljes tanév időtartamára vonatkozik. A választott foglalkozásokat csak az iskola igazgatójának engedélyével módosíthatod. 10. kezdeményezd diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását. 11. társaid közül válassz, illetve téged válasszanak diák-önkormányzati tisztségviselőnek, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségviselőnek. 12. javaslatot tenni az iskolai házirend összeállításához. 13. saját iskolai életeddel kapcsolatos kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kérj, az államtól, ha ezt családi helyzeted indokolttá teszi. 14. kérelmet nyújts be kedvezményes étkeztetésre, tankönyvtámogatásra - a törvényben előírt módon és időpontban - igazolások mellékelésével együtt. 15. szüleid által kérd magad másik intézménybe. 16. szüleid kérésére magántanulóként is teljesíthesd tankötelezettségedet. 17. tanév közben is a szüleid által írásban kérd felvételedet a napközibe, illetve kiiratkozásodat onnan. 18. igényeld az iskolai étkezés szolgáltatását. 19. vérségi származásodat senki ne tegye vitássá, védelmet kapj, ha e miatt a közösség kirekeszt, vagy bárki kigúnyol.

8 20. baráti kapcsolatokat alakíts ki az iskolában, de ez nem vezethet mások kirekesztésére, elszigetelésére. 21. tanuló társaiddal levelezz, de ez társaid jogai védelme érdekében csak tanórai és egyéb iskolai foglalkozások keretein kívül teheted. 22. ha a családi vagy utónevedet az iskolában bárki megváltoztatja, elferdíti, lerövidíti, becenévvé alakítja át, védelmet kapjál vele szemben. 23. évente legalább 1 alkalommal az iskola által szervezett fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyél részt. 24. gyógytestnevelés ellátásban részesülj, megfelelő orvosi szakvélemény alapján. 25. állapotodnak, adottságaidnak felmérésére szakértői és rehabilitációs bizottsághoz fordulni vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét kérni. 26. az iskola igazgatójához eljuttatott szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesítésedről döntsön egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az osztályzattal, és érdemjeggyel történő értékelés és a minősítés alól, szöveges értékelést és minősítést fogsz kapni. 27. szülői döntés alapján magántanuló legyél, illetőleg kérj a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést. 28. osztályfőnöködtől tájékoztatást kérj minden olyan személyi adatról, amely rád vonatkozóan az iskola birtokában van. Ezen jogok gyakorlása során nem korlátozhatsz másokat abban, hogy e joguk érvényesüljön, továbbá e joggyakorlás során nem veszélyeztetheted a saját és társaid, valamint az iskolánkban foglalkoztatott alkalmazottak egészségét, testi épségét, az emberi méltósághoz, személyiséghez, a családi élethez, a magánélethez és a művelődéshez való jogát.

9 A tanuló kötelessége: A tanulóként kötelességed, hogy 1. ismerd meg a házirendet, és az iskola által szervezett programokon tartsd is be előírásait. 2. fogadalmadhoz híven egyházad, hazád és iskolád törvényeit, hagyományait, ünnepeit tiszteletben tartsd. 3. mindenkor hazádhoz, egyházadhoz méltóan viselkedj. 4. tiszteletet és felelősségérzetet tanúsíts egyházad, nemzeted, hazád, szüleid, nevelőid, iskolatársaid és valamennyi iskolai dolgozó iránt. 5. udvariasan beszélj. Gondolj arra, hogy bántasz a csúfolódással, a csúnya szavakkal. S ha erős és bátor vagy, ezt a tulajdonságodat ne mások ellen használd. A konfliktusaidat kulturáltan oldd meg. 6. ünneplő ruhában (lányoknak fehér blúz és sötét szoknya, fiúknak fehér ing és sötét nadrág) részt vegyél az iskolai ünnepségeken és azokon a gyülekezeti alkalmakon, amelyeken az iskola szolgálatot vállalt. 7. úgy élj jogaiddal, hogy azzal másokat és az iskola közösségeit ne sértsd, valamint másokat ne akadályozz jogai gyakorlásában. 8. részt vegyél a tanórákon és az általad a választott tanórán kívüli foglalkozásokon. 9. tanulj szorgalmasan, és képességeidnek megfelelő eredményt érj el. 10. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyél részt a kötelező és nem kötelező tanítási órákon. Az órákra szükséges taneszközök, felszerelések és az üzenő füzeted hiánytalanul legyenek nálad. Hétfőn az ellenőrző könyvedet hozd magaddal, hétvégén vidd haza, hogy szüleid aláírhassák a beírt értékeléseket, osztályzatokat. 11. az iskolai munkavégzéshez nem szükséges tárgyakat az iskolába ne hozz magaddal, mert azokért az iskola felelősséget nem tud vállalni. 12. óvd környezeted. 13. az ügyeletesi munkát vedd irántad való bizalomnak, és azt a szabályok alapján lásd el. 14. a hetesi munkádat hiánytalanul elvégezd. 15. A napszaknak megfelelően köszönj az iskola nevelőinek, minden dolgozójának. 16. tanulmányi munkádhoz nem kapcsolódó, Ft-nál értékesebb tárgyat az iskolába ne hozz magaddal. 17. az iskolában a mobiltelefont kikapcsolt állapotban tartsd, órán és szünetekben sem kapcsolhatod be. 18. az iskolai rendezvények szervezésében, előkészítésében és lezárásában kapott megbízásaidat lelkiismeretesen elvégezd. 19. vigyázz az iskola létesítményeire, helyiségeire, felszerelésére, berendezéseire. Használd azokat rendeltetésszerűen és tartsd tisztán. Az általad okozott kárt neked kell helyrehoznod, vagy a szüleidnek meg kell téríteniük. 20. óvd magad és társaid egészségét és testi épségét, ezért verekedni még játékból sem szabad, tilos kővel dobálni, télen szünetben hógolyózni. Tartsd meg az illem-, udvariassági-, közlekedési-, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat. Ha balesetet észleltél, azonnal jelentsd az ügyeletes pedagógusnak. 21. a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszes ital fogyasztástól, kábítószerek fogyasztásától az iskola területén és közvetlen környékén (200 m-es körzet), illetve az iskola által szervezett külső programokon tartózkodj. 22. időjárástól függően váltócipőt használj az épületen belül (néhány teremben folyamatosan, ezek: tornaterem, informatika terem, nyelvi labor, könyvtár). 23. a tízórai szünetben és az ebédlőben kulturáltan étkezz.

10 24. Kerékpárral a fokozott baleseti veszély miatt nem jöhetsz iskolába! 25. szüleid által írásban vagy személyes megbeszélés során kérni felvételedet a napközibe, illetve kiiratkozásodat onnan. 26. Az iskolában feltűnő bizsukat, ide nem illő öltözéket, festett hajat és körmöket nem viselhetsz. A tanuláshoz alkalmas ruhát vegyél fel. A tanulók közösségei Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek tagjai lehetnek: diákönkormányzat osztályközösség napközis csoport szakkör sportkör diákkör A diákönkormányzat és diákkör létrehozását tanulók kezdeményezhetik. Erről a szándékról az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell. A diákönkormányzat saját maga dönt a működéséről, ezért az iskolai SZMSZ-szel nem ellentétes szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet az érintett tanulóközösség fogad el, és a nevelőtestület hagy jóvá. 1. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 2. A diákönkormányzat önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, de véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, tájékoztatást kérhet az iskola működésével kapcsolatos és a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben. A diákönkormányzati üléseken felvetett problémák a nevelőtestület elé kerülnek. Ezen kérdések tárgyalásakor a DÖK képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet 31. -a tartalmazza azokat az ügyeket, amelyekben az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérése nélkül nem lehet dönteni. 3. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a minősül.

11 Általános Szabályok: a) A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának késésének igazolására vonatkozó rendelkezések: A 7.45 után érkező tanulók késők. Nevüket az ügyeletes nevelő felírja. A késéseket az osztályfőnök figyelemmel kíséri, mert a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után: 5 késés után aktuális osztályfőnöki fokozat 10 késés után osztályfőnöki felszólító levél a szülőknek 15 késés után igazgatói fokozat 20 késés után igazgatói felszólító levél a szülőknek a pontos iskolalátogatásra 25 késés után az osztályfőnök fegyelmi tárgyalást indít. Az óra kezdetét jelző csengetés után / 7.55, de, nem csak az 1. óráról való késés számít /érkező tanuló későnek tekintendő, ezt a szaktanár az osztálynapló megfelelő helyén K betűvel jelzi. Ezen K betűs késések számát az osztályfőnök figyelemmel kíséri, mert a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után: A késések ideje összeadódik, 45 perc után igazolatlan órának számít. 1. igazolatlan mulasztás esetén: a szülőt értesíteni kell 2. alkalom: igazolatlan hiányzásról a gyermekjóléti szolgálatot kell értesíteni. 10. alkalommal a Kormányhivatalt, és a gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell. A tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök, vagy az iskola igazgatója engedélyével hagyhatja el a tanuló az iskola épületét. Rendkívüli esetben az iskola elhagyása az iskola dolgozójának vagy közvetlen felnőtt hozzátartozónak kíséretében lehetséges, igazgatói engedéllyel. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelő utasítása alapján - az időjárástól függően - az osztályteremben vagy az udvaron töltik. A becsengetés után csak pedagógus kísérettel mehetnek be a tanulók az osztályterembe. A tantermekbe belépő tanárt vagy más vendéget felállással és Áldás, Békesség! köszöntéssel üdvözlik a tanulók. A tanóra befejezésekor a tanulók rendet hagynak maguk után a teremben padok, ablakok, függöny, székek, tábla, villany-. Utolsóként a szaktanár jön ki a teremből. Az óraközi szünetekben a folyosón nincs lehetőség futkározásra, vagy játékra a balesetveszély miatt. Az udvari játékok és a sportpálya csak felnőtt felügyelete mellett használhatók. Nemcsak a tanórai, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzást is igazolni kell. Hiányzásnak tekintendő a 10 percet meghaladó késés is a tanóráról. A szülői vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló a szülő írásbeli kérelmére az osztályfőnöktől (hosszabb idő esetén az igazgatótól) engedélyt kapott a távolmaradásra, a tanuló beteg volt és ezt orvos által igazolja, a szülő (egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot) igazolhat a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni és ezt hivatalos okmánnyal igazolja. Leendő iskolájának látogatásáról (legfeljebb 2 nap), felvételiről igazolást hoz.

12 Előre be nem jelentett mulasztás esetén a szülő a hiányzás első napján, telefonon az iskola titkárságát értesíti, hogy a befizetett iskolai étkezést lemondja. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a köznevelési tv. EMMI rend. 20/ /51. -ban meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kétszázötven tanítási órát, d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. b) A térítési díj, tandíj befizetésére visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésekor keletkezett vagyoni értékkel bíró dolgok jogviszonya - A térítési díj befizetésére visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: - Az étkezési térítési díjakat az iskola titkári szobájában kell befizetni. Minden hónap 10-e utáni első hétfőn. A befizetés pontos idejéről a szülőket rendszeresen értesíteni kell. A tanuló betegsége vagy hosszabb távolléte miatt lemondja az étkezést, akkor túlfizetésként kell kezelni, és a következő befizetésnél be kell számolni. A lemondást a hiányzás 1. napjának reggelén délelőtt 10 óráig a titkárságon, telefonon, vagy személyesen lehet bejelenteni. A lemondást köteles lemondani, vagy elvinni a szülő, le nem mondott ebédet is ki kell fizetni. A térítési díj visszafizetésére a napköziből való kimaradás, vagy az iskolából való távozás esetén fizethető vissza. Vagyoni értékkel bíró dolgok: dolgozatok kiemelkedő minőségű publikálásra alkalmazható egyéni alkotások, vagy pályázatokra, iskolai oktatás során keletkezett alkotások: versek, novellák művészeti alkotások, filmek, számítógépes programok, grafikák, egyéb, versenyművek melyek az iskola birtokába kerültek azok az iskola tulajdonát képezik. A tanulót abban az esetben illeti meg díjazás, az alkotások ellenértékeként, ha a vagyoni jogokat az iskola másra ruházza át / eljárásrend mellékletben olvasható/

13 c) A Szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és felosztásának elvei nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve az elosztás, az elosztás rendje. - A Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei az iskolát fenntartó egyházközség igazgatótanácsa, és a kerületi önkormányzat előírása alapján történik. - A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg 25%-át a könyvtárból kölcsönözhető tartós könyvek vásárlására fordítjuk. d) A tanuló véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A tanulók rendszeresen tájékoztatást kapnak az iskola rendjéről, rendezvényeiről, programjairól mindenről, mely őket érinti. A tájékoztatás formái : Osztályfőnöki órán jegyzet Az iskola honlapján A folyosón kifüggesztve DÖK gyűlésen módja: osztályfőnök útján aktuális esetekben Napi sorakozó alkalmával PÁ tv- keresztül heti 1 alkalom Véleménynyilvánítás rendje módja: a helyes magatartás szabályait megtartva, véleményt nyilváníthat DÖK megbeszéléseken, osztályfőnöki órákon, közösségi gyűléseken.

14 e) A tanulók jutalmazásának elvei és formái Szaktanári dicséret Osztályfőnöki vagy napközi vezetői dicséret Igazgatói dicséret Nevelőtestületi dicséret Tantárgyi kitüntetés Szenczi oklevél Szenczi -díj Hangya díj Az év diákja kiemelkedő tanulmányi eredményért kiemelkedő szorgalomért példamutató magatartásért kerületi versenyek 6-10.helyezése kiemelkedő közösségi munkáért példamutató magatartásért tanulmányi eredményért szorgalomért ügyeletesi, felelősi munkáért csoportos iskolai ünnepélyen való szereplésért rendkívüli esetben tanúsított példamutató magatartásért kerületi versenyen elért 1-5. Helyezésért budapesti vagy országos szintű versenyen való részvételért iskolai szintű egyéb szereplésért rendkívüli esetben kimagasló helytállásért huzamosabb ideig tar példamutató kötelesség teljesítésért kimagasló tanulmányi eredményért, segítőkészségéért fővárosi, vagy országos versenyen elért 1-5. helyezésért valamely tantárgyból kiemelkedő teljesítmény elérése legalább fővárosi, vagy országos szinten 8. Év végén adható, az iskolában töltött 8 év alatt jeles tanulmányi eredményt ért el, az iskola hírnevét sikereivel növelte kimagasló közösségi munkát végzett, példás magatartású 8. Év végén adható annak, aki jeles, vagy kitűnő eredményt teljesít 8 éven át, az iskola hírnevét sikereivel növelte kimagasló közösségi munkát végzett, példás magatartású és szorgalmú tanévzáró ünnepélyen kapja osztályonként egy tanuló, aki sokat javított előző átlagához képest. tanulók által adható kitüntetés tagozatonként 1-1-tanuló. A Szenczi oklevelet, a Szenczi - díjat a tanévzáró ünnepélyen adjuk át. A versenyek jutalmazása: a DÖK és az alapítvány támogatásával történik.

15 Magatartás és a szorgalom értékelése: MAGATARTÁS 5 példás Felelősségérzet Önállóság Közösségi munka Viselkedés Hangnem Betartja az iskola munkarendjére vonatkozó törvényeket Nem lehet késése 4 jó Felelősségtudat általában jó Önállóság irányításra szorul Általában megbízható Viselkedése jó Hangneme jó 3 késésnél nincs több 3 közepes Felelősség változó Önállóság változó Közösségi munka nem megfelelő Viselkedés agresszív Hangneme nem megfelelő Igazgatói intőnél nincs rosszabb büntetése és 3 nál több késése 2 rossz Az iskola szabályait kirívóan, vagy ismételten megszegi Nevelőtestület előtt megrovásban, szigorú megrovásban részesül Jelenléte a közösségre veszélyes lehet Rendszeresen késik, igazolatlanul mulaszt SZORGALOM 5 példás A tanuló egyéni képességeihez és körülményeihez képest fejlett kötelességtudatról tesz tanúbizonyságot 4 jó Iskolai és otthoni munkáját általában teljesíti A munkában nem kezdeményező Jobb eredményt is elérhetne képességei alapján 3 változó Feladatait részben, nem rendszeresen végzi el Kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti 2 hanyag Képességeihez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében Kötelességeit gyakran elmulasztja A tantervi minimumot nem teljesíti

16 i) A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási rend. A tanulóknak a nem kötelező tanórai foglalkozásokból lehet választani. Az iskola minden év április 15-éig meghirdeti a választható nem kötelező foglalkozásokat, közte a napközit és a tanulószobát. A szülőnek nyilatkoznia kell írásban, hogy mely foglakozást veszi igénybe gyermeke a következő tanévben. A jelentkezések alapján az iskola május 15-éig nyilvánosságra hozza, értesíti a szülőket a jelentkezés alapján indítandó nem kötelező órákról. A jelentkezés után úgy kell tekinteni, mint kötelező foglalkozást, mint a kötelező órákat, arra a tanulónak járnia kell 1 évig. Lemondás: rendkívüli esetben az iskola igazgatójának címzett levélben kell kérni a kimaradást. A kimaradás kérelmét indokolni kell. j) Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek valamint az iskola udvarának használati rendje: Az iskolába a főbejáraton át az udvarra kell érkezni. Jó idő esetén becsengetéskor köszönés után az osztályok bevonulnak a termeikbe. Eső esetén a terem előtt gyülekezve kell megvárni a pedagógust. A főbejáratot a tanulók nem használhatják, ennek biztonsági okai vannak. A szaktantermek tárgyai eszközei csak tanári engedéllyel és felügyelettel használhatók. Tornatermi órák előtt az öltözőben kell várakozni. Az öltöző és helyiségei rendjére vigyázni kell, a rongálást jelenteni kell a szaktanárnak. k) Az iskola pedagógiai programjának végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás: Az iskolánkat képviselve iskolán kívül is udvarias, szolid, tisztelettudó magatartást kell tanúsítani. A tanulói jogok és kötelességek részben erre vonatkozó szabályozás van.

17 Mosdók, WC: Fontos szempont a rendeltetés szerinti használat és az energiatakarékosság: víz és villany feleslegesen ne fogyjon a mosdó és WC nem tárgyaló terem, nem búvóhely, a tisztaságra ügyelni kell, rongálni tilos! Mindig rendelkezésre áll a WC papír, ha elfogy a tanuló fordulhat bármelyik technikai dolgozóhoz. Alapvetőnek tartjuk a használat utáni higiéniai előírások betartását. Rendszeres tanulói feladatkörök: hetes tanulói ügyeletes A hetesi munkára megbízást az osztályfőnök ad az osztálynévsor alapján 1 hétre. Feladatai: a hét első tanítási órája előtt összeszedi az ellenőrzőket, és jelentést tesz az első órát tartó szaktanárnak az üzenő-füzet, az ellenőrző, a váltócipő és a szülői aláírások hiányáról, a hét minden tanítási napján a hetes az ellenőrzőket az első óra előtt elhozza a tanáriból, vándorláskor tovább viszi a következő terembe, utolsó óra után pedig a tanáriba visszajuttatja, gondoskodik a terem előkészítéséről (szellőztetés, tábla lemosása, növények locsolása, stb.), jelentést tesz az óra elején a hiányzókról, ha az órát tartó nevelő 5 perccel a becsengetés után nem jelenik meg, azt jelenti az igazgatónak, az óra végén ellenőrzi az osztály rendjét és tisztaságát, lekapcsolja a villanyt, ügyel az osztály cipős-szekrényére és környékének rendjére, figyel arra, hogy a szünetben engedély nélkül más tanuló ne tartózkodjon a teremben Délután óráig a napközis tanulók látják el a kapuügyeletet. Az ügyeletes a felnőtt portás munkáját segíti. A gyerekekért érkező szülő kérésére szól a tantermekben, vagy udvaron lévő tanulónak. Az udvarias köszönés, és a felnőttek iránti tisztelet kötelessége mindenkinek, akit ügyeletesi feladattal bíznak meg.

18 Fontos szempont a rendeltetés szerinti használat és az energiatakarékosság: víz és villany feleslegesen ne fogyjon a mosdó és WC nem tárgyaló terem, nem búvóhely, a tisztaságra ügyelni kell, rongálni tilos! Mindig rendelkezésre áll a WC papír, ha elfogy a tanuló fordulhat bármelyik technikai dolgozóhoz. Alapvetőnek tartjuk a használat utáni higiéniai előírások betartását. Rendszeres tanulói feladatkörök: hetes tanulói ügyeletes A hetesi munkára megbízást az osztályfőnök ad az osztálynévsor alapján 1 hétre. Feladatai: a hét első tanítási órája előtt összeszedi az ellenőrzőket, és jelentést tesz az első órát tartó szaktanárnak az üzenő-füzet, az ellenőrző, a váltócipő és a szülői aláírások hiányáról, a hét minden tanítási napján a hetes az ellenőrzőket az első óra előtt elhozza a tanáriból, vándorláskor tovább viszi a következő terembe, utolsó óra után pedig a tanáriba visszajuttatja, gondoskodik a terem előkészítéséről (szellőztetés, tábla lemosása, növények locsolása, stb.), jelentést tesz az óra elején a hiányzókról, ha az órát tartó nevelő 5 perccel a becsengetés után nem jelenik meg, azt jelenti az igazgatónak az óra végén ellenőrzi az osztály rendjét és tisztaságát, lekapcsolja a villanyt, ügyel az osztály cipős-szekrényére és környékének rendjére, figyel arra, hogy a szünetben engedély nélkül más tanuló ne tartózkodjon a teremben. Délután óráig a napközis tanulók látják el a kapuügyeletet. Az ügyeletes a felnőtt portás munkáját segíti. A gyerekekért érkező szülő kérésére szól a tantermekben, vagy udvaron lévő tanulónak. Az udvarias köszönés, és a felnőttek iránti tisztelet kötelessége mindenkinek, akit ügyeletesi feladattal bíznak meg.

19 Hivatalos ügyek intézése Az ügyintézés: - helye: az iskolatitkári iroda - ideje: 8 16 óráig, ebédbefizetés esetén: 8 17 óráig Tanítási szünetekben az iskola nyitva tartása külön ügyeleti rend szerint történik, amelyet az iskola kapujában a hirdető falon, és a tanév végén kiadott emlékeztető füzetből teszünk közzé. Legitimáció: Zárórendelkezés: A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendjének elfogadása, és jóváhagyása. A Diákönkormányzat megtárgyalta, és a benn foglaltakkal egyetért. Kiegészítés: Budapest, 2014.augusztus 25. Diákönkormányzat vezetője

20 Zárórendelkezés A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendjét a nevelőtestület megtárgyalta, és elfogadta. Budapest, augusztus 25.

21 Zárórendelkezés: A Szenczi Molnár Albert református Általános Iskola Szülői munkaközössége megtárgyalta és elfogadta a házirendet, Budapest, augusztus 25.. SZMK vezető

22 A fenntartó igazgatótanács az iskola házirendjét megtárgyalta és jóváhagyta. napon tartott ülésen,..számú határozattal. Budapest, augusztus 25. Gondnok Ig. tanács elnök Ph.

23 HÁZIREND MELLÉKLETE: Tartós tankönyvként a tanulók számára átadott tankönyvek használati jogát az iskola a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig biztosítja, ameddig az adott tárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill. az adott tantárgyból a tanuló vizsgát tehet, vagy vizsgát kell tennie. A tanuló, illetve a kiskorú szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, művészeti foglalkozások, választható tantárgyak, melyekre az előző tanév májusában kell jelentkezni. Pedagógus óráról csak indokolt esetben hívható ki. Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, az időpontokat tanév elején ismerhetik meg a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési ideje az 1. sz. mellékletben szerepel. Óraközi szünetek: Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak.

24 A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésekor keletkezett vagyoni értékkel bíró dolgok Dolgozatok: kiemelkedő minőségű publikálásra alkalmazható eredeti, egyéni alkotások vagy pályázatokra, iskolai oktatás során keletkezett alkotások: versek, novellák, képzőművészeti alkotások, videofilmek, etűdök, számítógépes programok, grafikák, valamint egyéb versenyművek, melyek az iskola birtokába kerültek. A tanulót díjazás illeti meg az alkotások ellenértékeként, ha z iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át, publikálja, vagy iskolai kereteken kívül értékesíti. Valamennyi alkotás, dolog, melyet a tanuló az iskolai tagsága alatt, illetve iskolai feladatainak teljesítése közben, vagy azokhoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenysége közben hozott létre, az iskola ezen dolgok feletti vagyoni jogokkal rendelkezik. Tárolás, iratkezelés szabálya: írásbeli dolgok / munkák őrzése az iskolai könyvtárban történik. A műalkotások, egyéb tárgyi alkotások őrzése az érintett szakleltárban, szertárban az alkotás minőségétől függően 1 év, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, ameddig a tanuló (érintett) tanulói jogviszonya fenn áll. A dolgokról jegyzék készül, nyilvántartásokat az érintett könyvtáros, ill. szaktanár végzi. Nem kerül leltárba. Ha a tanulót díjazás illeti meg 14 év alatt szülői egyeztetéssel kell megállapodni, ha a dolog vagyoni jogi átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. Csoportos alkotás dologi vagyoni jogú átruházása esetén az alkotásban résztvevők díjazásának arányát egyes tanulók teljesítménye alapján differenciáltan kell megállapítani. A díjazás megállapításában 3 tagú bizottság vesz részt. Tagjai: 1 illetékes szaktanár 1 alkotásban résztvevő diák 1 iskola vezetőségi tag

25 Házirend kiegészítése: Javítóvizsga eljárásrendje a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában A javítóvizsgán kell részt venni annak a tanulónak, akinek a tanév végén megállapított osztályzata elégtelen, vagy osztályozó vizsgán megbukott. A javítóvizsga helyszíne: a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A javítóvizsgára utalt tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet. A vizsga idejéről az iskola igazgatója az osztályfőnökön keresztül hirdetmény és a honlapon való megjelentetéssel értesítést küld. A javítóvizsgára utalt tanuló a vizsgára utalást követő héten tájékoztatást ad a felkészülés módjáról A tanuló köteles bizonyítványával megjelenni a vizsga napján az iskolában. A vizsgabizottság előtt. A javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, akkor elégtelen osztályzatot kap. Az osztályt meg kell ismételni. Rendkívüli esetben az igazgató engedélyezheti későbbi vizsgán való részvételt, a tanulónak a felsőbb osztályban meg kell kezdeni a tanulmányait, majd sikeres vizsga esetén teljes jogú tagja lehet az osztályának. A vizsga elhalasztása, csak rendkívüli esetben, betegség, külföldön tartózkodás vagy más előzetesen írásban kérvényezett esetben lehetséges. A tanév végi elégtelen osztályzat miatti javítóvizsga elégtelen eredménye miatt a vizsga nem ismételhető, a tanulónak az osztályt meg kell ismételnie. A javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe, és a bizonyítványba, és az igazgató írja alá. Eredményhirdetés legkésőbb egy nap múlva a vizsga után a bizonyítvány kiadásával történik. A javítóvizsga és osztályozóvizsga eljárásrendje és értékelése megegyezik. Érvényes visszavonásig.

26 A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendjének kiegészítése a fegyelmi eljárásról Az iskolai szülői szervezet, és a DÖK közös kezdeményezésére a fegyelmi eljárás lefolytatása előtt lehetőség van, hogy egyeztető eljárás lefolytatására. Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez vezető esemény feltárása, továbbá az érdeksérelem feltárása. Az egyeztető eljárás működtetése az iskolának nem feladata, csak a szülői szervezet, ill. a DÖK kezdeményezheti. Az egyeztető eljárás rendje: cél a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása. Ez csak konkrét személlyel szembeni esetben valósulhat meg. A sérelem orvoslása: olyan megállapodást kell keresni, melyet fel tud vállalni és teljesíteni a vétséget elkövető tanuló. A megállapodásnak az EMMI törvényből és a Református Oktatási törvényből levonható jogokra és kötelességekre kell épülni. Az egyeztető eljárás szabályai: Egyeztető eljárás lefolytatása csak akkor lehetséges, ha az eljárással a kiskorú sértett, valamint a kötelességszegő szülője egyetért. A fegyelmi eljárás kezdeményezésénél a kiskorú tanuló figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségéről. A szülő kézhezvételtől számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárást. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha a szülő nem kéri az egyeztető eljárást, továbbá, ha az iskolába érkezett igény alapján az egyeztetés nem vezetett eredményre. A felfüggesztési idő legfeljebb 3 hónap lehet Az egyeztető eljárás eredményessége esetén szükséges eljárás: - a kötelességszegő tanuló és a sértett egyeztetési eljárásban megállapodás született, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett szülője nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. A sérelem orvoslására kötött megállapodást írásban rögzíteni kell, mely tartalmazza a megállapodásban foglaltakat, ezt a tanulóközösségben, osztályközösségben meg kell vitatni. A megállapodás írásbeli formáját az egyeztető eljárásban résztvevőknek aláírásukkal igazolni, hitelesíteni kell. A nyilvánosság az iskola nagyobb közössége: az iskolai DÖK küldöttek, illetve az iskola DÖK közgyűlése. Az egyeztető eljárás nem alkalmazható, kezdeményezésére nincs mód az alábbi esetekben: Református Oktatási Törvény (3) bek. alapján: Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai emberi méltóságuknak tiszteletben tartása, valamint pedagógus emberi méltósága és emberi jogai alapján. Ha kötelességszegő tanuló az iskola vezetőit, pedagógusait, kisegítő alkalmazottait emberi méltóságában, pedagógusi mivoltában becsületében munkaköre teljesítése közben súlyosan megsértette, részére az egyeztető eljárás lehetősége, kezdeményezése nem lehetséges az oktatási intézményben tanár - diák viszonylatában fennálló hierarchikus kapcsolat miatt. A kiskorú gyermek, az iskola felnőtt dolgozója elleni vétséget követ el, ebben az esetben a fegyelmi eljárás lefolytatása, súlyosabb esetben, rendőrségi feljelentést tehet közfeladatot ellátó személy elleni vétség tárgyában a sértett felnőtt.

27 Az intézményben tartózkodás rendje iskolán kívüli személyek részére: Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre csak az igazgató adhat engedélyt. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeit intézők tartózkodhatnak. A tanulókat a szülők, a kísérők a szülői váróig kísérhetik, s a gyermekekre való várakozásnak is ez a helyszíne. A tanóra rendjének védelme érdekében kérjük ezek tiszteletben tartását. A termeket bérlő személyek csak abban a teremben és csak addig az ideig tartózkodhatnak, amelyre a bérleti szerződésük is vonatkozik. Vagyonvédelem, kártérítés: A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek, szemléltető anyagoknak az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak igazgatói engedéllyel, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket be kell zárni. Az iskola valamennyi felszerelése mindnyájunké, ezért mindenkinek kötelessége a rongálást megakadályozni. Ha rongálás történik, azt mindenkinek kötelessége jelenteni. Ha az iskola épületében, bútoraiban, felszerelésében, gondatlanságból, szándékosan vagy fegyelmezetlen viselkedés miatt kár keletkezik, a szülők kötelesek a vonatkozó jogszabályok alapján a kárt megtéríteni. Ünnepélyek: Ünnepélyeken a sötét nadrág/szoknya és fehér ing/blúz, iskolánk nyakkendője az ünnepi viselet. Az ünnepélyeken való megjelenés kötelező. A tanévnyitó ünnepélyen a mindenkori rendező osztály rak rendet. Szükség esetén más évfolyamok segítségét is kérni lehet. Aki ünneplő ruhában önhibájából nem tud megjelenni, az osztályfőnök a szülő értesítése mellett a következő fokozatú megrovásban részesíti a gyereket. A hétköznapokon az iskolába nem illő ruhában nem lehet megjelenni. A körmök, szem, és haj festése, strandra illő ruházat, a jó ízlést súroló megjelenéssel nem lehet bejönni. Aki ezeket megszegi, szülei értesítése mellett beírást kap. Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek a tanév rendjében megadott időpontban. Ha anyagi vagy egyéb okok miatt valamelyik tanuló nem tud részt venni a kiránduláson, számára kötelező az iskolában tölteni a napot. A házirendet a kiránduláson is be kell tartani, hiszen a tanulók viselkedése az iskola jó hírét ronthatja, illetve növelheti. A tanuló tanúsítson udvarias magatartást kirándulásokon, színházlátogatáskor, hangversenyen, tanulmányi versenyeken, erdei iskolában, táborozások ideje alatt és tartsa be a társas együttélés szabályait. Sportrendezvényeken a testnevelő tanár által előírt felszerelés a kötelező, versenyeken vagy vetélkedőkön a felkészítő tanárral egyeztetettek szerint kell megjelenni. Az iskolán kívül szervezett programokra, rendezvényekre a szülők beleegyezésével, az iskolavezetés tudtával, pedagógus kíséretében mennek a tanulók.

28 A hetesek kötelességei: A két hetes feladatát az osztályfőnökkel való megegyezés apján megosztva teljesíti. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés), a tiszta, kulturált környezetet. Ha becsengetés után 5 perccel nincs tanár az órán, ezt jelentik a tanári szobában. Az utolsó óra után becsukják az ablakot, figyelmeztetik osztálytársaikat, hogy a szemetet szedjék össze, a székeket tegyék a helyükre. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén - annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról, példamutató munkavégzéskor a jutalmazásról. A heteseket munkájuk teljesítésében minden tanulónak kötelessége segítenie. A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti. Az üzenő füzetbe kell bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés szakorvosi javaslat alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján. A testnevelés órákra, sportfoglalkozásokra, edzésekre vonatkozó külön szabályok: A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai ruházat helyett - sportfelszerelést viselniük. Iskolánkban elfogadott sportfelszerelés a következő: fehér póló, egyszínű rövid nadrág (torna nadrág), fehér zokni, tornacipő. Indokolt esetben - alkalmanként - melegítő viselése is megengedett. Erről - a mindenkori helyzetet mérlegelve a testnevelő tanár dönt. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, látható helyen viselt testékszert. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi, az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban. A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, testnevelési óra megtartásával kell biztosítani. Számonkérés és továbbhaladás: A szóbeli és írásbeli számonkérés alól három napot meghaladó, az igazolt hiányzást követő első tanítási napon kaphat felmentést a tanuló. A témazáró dolgozat írásának időpontját a pedagógusok legalább egy héttel előre jelzik a diákok felé. Egy tanuló egy nap legfeljebb két témazáró, vagy egy témazáró és két röpdolgozat, vagy három röpdolgozat írására kötelezhető. A röpdolgozat írásbeli számonkérésnek felel meg, mely nem bejelentés köteles. Az írásbeli és szóbeli számonkérés egyéb formáit a Pedagógiai Program tartalmazza. A felsőbb évfolyamba való továbbhaladás feltételeit a Pedagógiai Program tartalmazza és határozza meg. A napközibe való beiratkozás - az előzetes tanév végi felmérés után - az új tanév első napján írásban történik a Titkárságon, illetve a napközis nevelőnél. Indokolt esetben tanév közben bármikor beíratható a tanuló. A napköziből való kiiratkozás is hasonlóképpen történik. A napközibe beíratott tanulók a napközis foglalkozásról csak a szülő írásbeli, esetleg szóbeli kérelmére engedhetők el. Az iskola által szervezett délutáni szakkörökre, sport- és művészeti foglalkozásra a tanulók elengedhetők. A napközis tanórai foglalkozások rendjét mindenkinek tiszteletben kell tartania. A napköziből a tanulók a tanóra megkezdése előtt 14 órakor, illetve a tanóra végén 16 órától vihetők el.

29 A Magyarországi Református Egyház közoktatási törvényének Diákokra vonatkozó paragrafusai: Jogok és kötelességek: 40. : a tanulónak joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyre szóló színvonalas szellemi- lelki- testi gondozást kapjon, emberi méltóságát, személyi jogait tiszteletben tartsák. 41. : A tanulónak kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája, és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék. Szorgalmasan tanuljon, rendszeresen részt vegyen az iskola és a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon óvja környezetét, tiszteletet, megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson egyháza, nemzete és hazája szülei nevelői iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt. 42. : A szülőnek joga és kötelessége, hogy gyermeke színvonalas szellemi, lelki, testi gondozásában az intézménnyel együttműködjék, és abban részt vállaljon.

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

KVGY Kft tanműhelyének házirendje

KVGY Kft tanműhelyének házirendje KVGY Kft tanműhelyének házirendje Készítette: dr. Sebestyén Mónika HR vezető 2017. május 2 KVGY Kft. tanműhelyének házirendje A házirend célja: Biztosítani a tanműhely működésének kereteit az oktató nevelő

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben