Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata"

Átírás

1 Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013.

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. Telefonszám: , Fax: Eljárás száma: BKV Zrt.. 3. Az eljárás tárgya és mennyisége: Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszakibiztonság felülvizsgálata 3.1. Mennyisége: Kazánberendezés: 674 db/36 hónap Gáz- és csatlakozó vezeték: 1500 m / 36 hónap Részletezés, ütemezés a jelen ajánlati felhívás excel formátumú Függelékében (továbbiakban: Függelék). 4. Műszaki követelmények: A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletnek megfelelően kell elvégezni a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálatát. 5. A teljesítés ütemezetése: A jelen ajánlati felhívás Függelékében az egyes berendezéseknél meghatározott határidőig kell elvégezni a kazánberendezések és az azokhoz kapcsolódó gázvezetékek biztonságtechnikai felülvizsgálatát. 6. Helyszíni bejárás / konzultáció: Amennyiben Ajánlattevő igényli, Ajánlatkérő az ajánlati szakasz időtartama alatt a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében a helyszínek bejárására lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő kéri, hogy a bejáráson történő részvételi szándékát írásban jelezze Tisztelt Ajánlattevő. 7. A szerződés hatálya: december 31-ig tartó határozott időtartam. 8. A teljesítés helye: a jelen ajánlati felhívás 4. számú mellékletében rögzített telephelyek és végállomások. 2

3 9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, maximum 15%, hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. 10. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel (30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. sz. melléklet 3. kategória) rendelkező gázszerelő szakemberrel, és jelen felhívás megküldését megelőző 36 hónap során teljesített, összesen legalább nettó ,-Ft értékű, gázkazánok karbantartására és/vagy javítására, és/vagy műszaki-biztonsági felülvizsgálatára vonatkozó referenciával. 11. Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Az Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának Ajánlatában ismertetnie kell azon szakemberek végzettségét és képzettségét szakmai önéletrajzuk, gázszerelői igazolványuk és a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának csatolásával - akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait. A referencia nyilatkozatot legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság igazolását nem feltétlenül 1 db referencialevélnek kell tartalmaznia, hanem az összes csatolt referencialevélnek együttesen. 12. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 1. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat 2. sz. melléklet: Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat (Kizáró okok nyilatkozata 3. sz. melléklet: NYILATKOZAT az adózásról és a tényleges tulajdonosról 4. sz. melléklet: Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról, megjelölve az alvállalkozó(k) által végzendő tevékenységet és a közreműködés mértékét 5. sz. melléklet: Szakemberek végzettségének igazolása (összesítés), Szakemberek végzettségének igazolása Referencia-igazolás(ok) Ajánlati árak táblázata 3

4 13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 14. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Az Ajánlattételi határidő lejártától szerződéskötésig. 15. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag az felületen keresztül tehető. A kérdéseket a verseny tisztaságának megőrzése céljából szíveskedjen tisztelt Ajánlattevő úgy feltenni, hogy abban ne szerepeljen az Ajánlattevő neve, tekintettel arra, hogy a kérdéseket az összes, az eljárásba meghívott Ajánlattevő láthatja. 16. Az Ajánlatok benyújtása: Ajánlatkérő a jelen eljárást elektronikus rendszerben folytatja le. Az eljárásban való részvételhez az elektronikus rendszerben történő regisztráció szükséges. Ajánlatkérő csak az elektronikus rendszerben regisztrált Ajánlattevőket tudja meghívni jelen eljárásra. Kérjük, hogy amennyiben az eljárásban részt kívánnak venni, és még nincsenek regisztrálva az Electool tendereztető rendszerben, úgy augusztus 23-án 10:00 óráig szíveskedjenek részvételi szándékukat jelezni a e- mail címen, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a szükséges regisztrációra sor kerülhessen. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, Ajánlattevőnek lehetőség szerint fejléces levélpapírján kell elkészíteni kitöltve, és cégszerűen aláírva, digitalizálva (pdf vagy fotó formátumban) az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása, -címe. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. A regisztráció, valamint azt követően az eljárásban való részvételre feljogosító meghívás időt vesz igénybe, így amennyiben részvételi szándékukat a augusztus 23-i határidőt követően jelzik, úgy ajánlatkérő nem tudja garantálni az eljárásban való részvétel lehetőségét. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a regisztrációt követően ajánlattevő csak úgy vehet részt az eljárásban, amennyiben Ajánlatkérő a konkrét eljárásra meghívót küld. 4

5 Ajánlattevőknek augusztus 29-ig van lehetőségük arra, hogy jelezzék, ha a meghívót nem kapták meg. Amennyiben Ajánlatkérő Ajánlattevőt az eljárásra meghívta, de a meghatározott határidőig Ajánlattevő nem jelzi, hogy a meghívót nem kapta meg, úgy nem áll módunkban az ajánlat feltöltésével kapcsolatos problémát kezelni. 17. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje: szeptember 2., 10 óra 00 perc 18. Az ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. Az ellenszolgáltatás nettó egységárait a jelen ajánlati felhívás 7. számú melléklete: Ajánlati árak táblázata egyes sorainak kitöltésével, magyar forintban kell megadni a tevékenységet végző szakemberek számától függetlenül, Ft/db, illetve Ft/méter mértékekben. Meg kell adni továbbá a teljes mennyiségre vonatkozó összesített ajánlati árat is a jelen ajánlati felhívás 1. Számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozatán is. Ez a végösszeg az értékelés alapja. A nettó egységáraknak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos munka-, anyag-, géphasználati-, kiszállási-, utazási és egyéb költségeket ideértve a hatósági engedélyek költségeit is valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az ajánlatkérő a szerződés időtartamára fix árak meghatározását kéri. 19. Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban az electool rendszeren keresztül (www.electool.hu) tehető legkésőbb augusztus 23-án 8:00 óráig. 20. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 21. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Az Ajánlattételi határidő lejártától szerződéskötésig. 22. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 5

6 23. Egyéb rendelkezések: Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról, amely szerződéstervezettől az Ajánlatkérőnek nem áll módjában eltérni. Az Ajánlatkérő fenn tartja a jogot arra, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően árlejtést, a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. A tárgyalások tartásáról, árlejtésről, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést megnyert Ajánlattevővel szerződést kössön, vagy egy Ajánlattevővel se kössön szerződést, és az egész eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 6

7 1.számú melléklet Ajánlattételi nyilatkozat Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: Az eljárás száma: Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata. Ajánlattevő cég adatai a. Név:... b. Székhely:... c. Adószám:... d. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... e. Cégjegyzésre jogosult titulusa:. f. cím:. g. Telefonszám:... h. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége ( cím/ telefon/ fax szám):... Ajánlati ár: Nettó ajánlati ár a teljes időszakra.,-ft Alulírottak kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk. Budapest, (hó)... (nap).. Ajánlattevő cégszerű aláírása 7

8 Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat (Kizáró okok nyilatkozata) Ajánlati Felhívás 2. számú melléklet Eljárás száma: Eljárás tárgya: Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; f) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban, g) A BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában. Elfogadom, hogy a kizáró okok fennállása esetén Ajánlatkérő az ajánlatunkat érvénytelenítheti. Kelt.:, (hó) (nap) * megfelelő választandó Ajánlattevő cégszerű aláírása 8

9 NYILATKOZAT az adózásról és a tényleges tulajdonosról 3. számú melléklet Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosok rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel: Név Lakcím Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság: EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 1 vagy a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem),* nem olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni joggal vagy részesedéssel rendelkező szervezet neve 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni joggal vagy részesedéssel rendelkező szervezet címe Kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt szervezetek vonatkozásában sem állnak fenn a fentiekben meghatározott feltételek., év hó.nap.. Cégszerű aláírás 1 megfelelő választandó 9

10 4. számú melléklet NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL 2 Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt.. számú, Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%) Dátum:... év... hó... nap Cégszerű aláírás 2 A nyilatkozatot az Ajánlattevőnek fejléces levélpapírján kell elkészíteni és cégszerűen aláírni. 10

11 BEVONT SZAKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 3 Ajánlati Felhívás 5. sz. melléklet Szakember neve Szakterület megnevezése Munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll e, év hó.nap.. Cégszerű aláírás 3 A nyilatkozatot attól függően kell ajánlattevőnek, alvállalkozójának vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek kitölteni, hogy a teljesítésbe melyikük kívánja a szakembert bevonni. A bevont személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratokat. 11

12 6. sz. melléklet.. (cégnév 4 ) kérelmére kiállított R E F E R E N C I A I G A Z O L Á S 5 1. Az igazolást kiállító (Megrendelő, megbízó, stb., a szerződést kötő másik fél): a.) cégneve:... b.) cégjegyzékszáma:... c.) székhelye:... d.) a nyilatkozatot aláíró(k) neve: A referenciát kérővel kötött szerződés 6 a.) tárgya:... b.) helye:... c.) ideje:... d.) mennyisége:... e.) ellenszolgáltatás összege: Vélemény (a teljesítés szerződésszerű volt-e, egyéb): A referenciával kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó: a) neve:... b) beosztása:... c) telefonszáma:... Dátum:...,. év. hó..nap.... Cégszerű aláírás 4 Az ajánlattevő vagy alvállalkozója cégneve 5 az igazolást a referencia munkában érintett másik félnek (akinek az ajánlattevő vagy alvállalkozója teljesített) 12

13 7. sz. melléklet AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 7 Alulírott (név) az Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személyként ezúton nyilatkozom, hogy a BKV Zrt.. számon Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata tárgyban megindított eljárás tárgyát képező tevékenység elvégzését a következő árakon vállaljuk: Sorszám Helyszín Típus Mennyiség [db] Kötelező felülvizsgálat határideje Ajánlati egységár [Ft/db] Ajánlati érték /D oszlop * G oszlop/ Összesen: Dátum:...,. év. hó..nap.... Cégszerű aláírás 7 a telephelyek és berendezések listája excel formátumban mellékelve 13

Hanning & Kahl gyártmányú váltóállító hajtóművek javítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-85/13.

Hanning & Kahl gyártmányú váltóállító hajtóművek javítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-85/13. Hanning & Kahl gyártmányú váltóállító hajtóművek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása

Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása Trolibusz divízió telephelyén a gumis műhelybe ipari dugattyús kompresszor telepítése, meglévő légtartállyal történő rendszerbe állítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-31/14. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Tátra villamosok FUTÁR kijelzőnél lévő oldalablakainak átalakítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-70/14.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Tátra villamosok FUTÁR kijelzőnél lévő oldalablakainak átalakítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-70/14. Tátra villamosok FUTÁR kijelzőnél lévő oldalablakainak átalakítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BKV Zrt. Fék utcai telephelyén primer oldali fűtésrendszer átalakítása

BKV Zrt. Fék utcai telephelyén primer oldali fűtésrendszer átalakítása BKV Zrt. Fék utcai telephelyén primer oldali fűtésrendszer átalakítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. február AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013.

Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. BKV Zrt. VB-282/13. Forgalomtechnikai tervek tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-282/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

Húzógép karbantartása, kalibrálása és eseti javítása

Húzógép karbantartása, kalibrálása és eseti javítása Húzógép karbantartása, kalibrálása és eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-192/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Combino villamosok felújításához homokszóró-, nyomkarimakenő-, különböző ventilátor- és kereskedelmi alkatrészek beszerzése

Combino villamosok felújításához homokszóró-, nyomkarimakenő-, különböző ventilátor- és kereskedelmi alkatrészek beszerzése Combino villamosok felújításához homokszóró-, nyomkarimakenő-, különböző ventilátor- és kereskedelmi alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-386/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI

Részletesebben

Hírközlési rendszerekhez kapcsolódó vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli berendezések karbantartása és javítása

Hírközlési rendszerekhez kapcsolódó vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli berendezések karbantartása és javítása Hírközlési rendszerekhez kapcsolódó vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli berendezések karbantartása és javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-364/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-172/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Kishajó kikötők kamerarendszerének üzemeltetés támogatása, karbantartása és javítása

Kishajó kikötők kamerarendszerének üzemeltetés támogatása, karbantartása és javítása Kishajó kikötők kamerarendszerének üzemeltetés támogatása, karbantartása és javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-465/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló, váltóelektronika és vezérlő automatika javítása

Rugalmas tengelykapcsoló, váltóelektronika és vezérlő automatika javítása Rugalmas tengelykapcsoló, váltóelektronika és vezérlő automatika javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

versenyeztetési eljárás

versenyeztetési eljárás Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 355/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HÉV térfigyelő kamerák javítása

HÉV térfigyelő kamerák javítása HÉV térfigyelő kamerák javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági

Részletesebben

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-311/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Értékesítésre nem kerülő, nem veszélyes hulladék elszállítása és kezelése e- versenyeztetési eljárás

Értékesítésre nem kerülő, nem veszélyes hulladék elszállítása és kezelése e- versenyeztetési eljárás Értékesítésre nem kerülő, nem veszélyes hulladék elszállítása és kezelése e- versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

É-D Metró Autóstop berendezések felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

É-D Metró Autóstop berendezések felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS É-D Metró Autóstop berendezések felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-12/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési

Részletesebben

125 db (+ 200%) elektronikus jegykezelő beszerzése

125 db (+ 200%) elektronikus jegykezelő beszerzése 125 db (+ 200%) elektronikus jegykezelő beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Citaro autóbuszok szakszervizi tevékenységet igénylő eseti javítása, karbantartása, műszaki vizsgáztatása és pótalkatrészellátása

Citaro autóbuszok szakszervizi tevékenységet igénylő eseti javítása, karbantartása, műszaki vizsgáztatása és pótalkatrészellátása Citaro autóbuszok szakszervizi tevékenységet igénylő eseti javítása, karbantartása, műszaki vizsgáztatása és pótalkatrészellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V- 138/2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mennyiség: minimum mennyiség: 50 db, maximum 150 db, Napi minimum mennyiség 1 db, maximum 4 db.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mennyiség: minimum mennyiség: 50 db, maximum 150 db, Napi minimum mennyiség 1 db, maximum 4 db. Helyszíni ragasztott szigetelt sínillesztések készítése a 3-as metróvonal 54-es rendszerő vágányaiban, alagútban, üzemszünetben, valamint a szigetelés vizsgálati jegyzıkönyvek elkészítése versenyeztetési

Részletesebben

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 22. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ)

közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ) Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATI

Részletesebben

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben