Rovar és rágcsálóirtás. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-194/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rovar és rágcsálóirtás. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-194/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2014. március"

Átírás

1 Rovar és rágcsálóirtás versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-194/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, március

2 Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Tel.: , Fax: Az eljárás száma: BKV Zrt. V-194/ A beszerzés tárgya és mennyisége: Rovar- és rágcsálóirtás A) rész: A BKV Zrt. telephelyeinek, irodaházainak, végállamosainak és létesítményeinek, rovar és rágcsálóirtásának elvégzése mintegy m2 területen, évente legalább kétszer. Ajánlatkérő Ajánlattevőktől értékelésre nem kerülő opciós ajánlatot is vár az alábbi tételekre jelen ajánlattételi dokumentáció 1. számú Mellékletének kitöltésével. Mentesítés: rovaroktól, rágcsálótól fertőzött területen minden rovar és rágcsáló elpusztítása. Fenntartás: megelőzés, illetve az eddigi irtás, mentesítés utáni állapot fenntartása. B) rész: A BKV Zrt. közforgalmú járműveinek preventív irtószeres kezelés, rovarirtás (bolha, Siphonaptera) elvégzése. mintegy m2 felületen, évente legalább egyszeri irtás figyelembevételével A felsorolt mennyiségek a teljesítés során változhatnak (pl. szervezeti változások, új igény megjelenése, költözés, ingatlanok eladása, járműcserék stb) amely változás az irtandó terület nagyságának és helyszínének megváltozásával is járhat. A szolgáltatással kapcsolatos műszaki követelményeit előírásait jelen ajánlati felhívás 6. számú melléklete tartalmazza. Az irtandó területek felsorolását részenként jelen ajánlati felhívás 7. számú melléklete tartalmazza. 3. Részajánlattételi lehetőség: Egy részre vagy mindkét részre, együttesen is benyújtható ajánlat. 4. A teljesítés helyei: A rész: BKV Zrt. létesítményei B rész: BKV Zrt. járművei. 5. A teljesítés határideje, a szerződés hatálya: 2

3 A szerződés mindkét fél aláírásától számított 36 hónapig tartó időszakig folyamatosan, az Ajánlatkérő által, a konkrét Megrendelésen megadott ütemezésben és mennyiségben. 6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. szerinti késedelmi kamat számítható fel. 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) biztosítékot köt ki a szerződéstervezet 9.1. pontjában foglaltaknak megfelelően. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. Jótállás a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 8. Ajánlati ár: Az ellenszolgáltatás nettó értékét a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. A B) rész egységárait a mellékelt táblázat kitöltésével is kérjük megadni. A nettó ajánlati ár magában foglalja az alkalmankénti szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag-, és egyéb költséget ideértve a kiszállás, fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is -, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri. Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak. 9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények: Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, amennyiben együttesen nem rendelkeznek nyilatkozatuk alapján az elmúlt 3 évben az A) részre vonatkozóan legalább 10 millió forint teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel. 1 Az alkalmassági követelmények bővítését (egyéb gazdasági, pénzügyi, vagy műszaki), szűkítését vagy elhagyását az összes adat mérlegelésével kell eldönteni 3

4 B) részre vonatkozóan legalább 3 millió forint teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre vonatkozóan kíván ajánlatot benyújtani elegendő a magasabb értékű árbevételi követelményt igazolnia Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell az elmúlt 3 évben teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: a. Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt 36 hónapból legalább 55 ezer m 2 -re vonatkozó, közhasználatú terület vagy építmény (pl. várótermek, egészségügyi, kulturális intézmények, bevásárló központok piacok) vagy közforgalmú személyszállítást végző jármű preventív irtószeres kezelésére és/vagy rovar és/vagy rágcsáló irtására és/vagy mentesítésére irányuló teljesítésből származó referencia (az előírt mennyiség több referenciából is összeadódhat). b. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a teljesítésben résztvevő legalább 1 fő egészségügyi gázmester szakképesítésű személy (csatolandó a saját kezűleg aláírt önéletrajz és a 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet szerinti képzettséget igazoló okirat egyszerű másolata) és 1 fő egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítéssel (2003. évi OKJ-szám: , illetve évi OKJ-szám: ) vagy egészségőr-fertőtlenítő szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: , évi OKJ-szám: , évi OKJ-szám: ) végzettséggel rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az 1 fő egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés helyett gázmesteri szakképesítést is elfogad, azzal, hogy ugyanaz a személy több pozíciót is betölthet Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen ajánlati felhívás 2 sz. mellékletének megfelelően kell igazolnia azt, hogy rendelkezik az elmúlt 36 hónapban összesen legalább 55 ezer m 2 -re vonatkozó, közhasználatú terület vagy építmény vagy közforgalmú személyszállítást végző jármű preventív irtószeres kezelésére és/vagy rovar és/vagy rágcsáló irtására és/vagy mentesítésére irányuló teljesítésről szóló referenciával a referenciát adó nevének és elérhetőségének megjelölésével. Az alkalmasság igazolását nem feltétlenül 1 db referencialevélnek kell tartalmaznia, hanem az összes csatolt referencialevélnek együttesen. ismertetnie kell azon szakemberek végzettségét, képzettségét szakmai önéletrajzuk és a képzettséget/végzettségét igazoló dokumentumok másolatának csatolásával -, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 10. Az Ajánlattevők által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania: 4

5 1. ajánlattételi nyilatkozat 2. referencia nyilatkozat 3. nyilatkozatot az alvállalkozókról 4. nyilatkozatot a kizáró okokról 5. egyéb nyilatkozat 6. Az irtásra vonatkozó műszaki előírások 7. Irtandó terület felsorolása részenként 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. aláírási címpéldány egyszerű másolata Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 11. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Az Ajánlattételi határidő lejártától szerződéskötésig. 12. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 13. Helyszíni bejárás/konzultáció: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében - Ajánlattevők részére igény esetén lehetőséget biztosít az eljárás tárgyát képező területek szemléjére. 14. Az Ajánlatok benyújtása és bontása: Az eljárás hivatalos nyelve: magyar. Amennyiben az Ajánlattevő nem magyar nyelven nyújtja be ajánlatát, kötelezően csatolnia kell felelős magyar nyelvű fordítást az Ajánlat teljes terjedelmére! Az ajánlatok hivatalos bontása elektronikus úton, automatikusan, előre meghatározott időpontban történik, a weboldalán keresztül. Az ajánlatot a tendereztető oldalon fel kell tölteni, az ott megadott módon. Amennyiben az Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. A regisztráció folyamatát figyelembe véve, jelentkezési igényét legkésőbb az Ajánlattételi Felhívás feltöltésének határidejét megelőző 8. munkanapig. A weboldalra feltöltött Ajánlattételek formai követelménye: A feltöltött Ajánlattételeken láthatónak kell lennie a cégszerű aláírásnak és bélyegzőnek, ennek megfelelően pdf vagy jpeg formátumban kérjük azt létrehozni és feltölteni. 5

6 15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. A nettó egységárakat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza valamennyi, a szolgáltatással összefüggő költséget. 22. Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése legkésőbb április hó 23. nap óráig kizárólag írásban a felületen keresztül tehető. Az ajánlatok feltöltésének határideje: óra 00 perc Az ajánlatok megtekintésének időpontja: óra 01 perc 23. Eredményhirdetés: Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket. 24. Egyéb rendelkezések: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés aláírásának napjáig a szerződés értékének A) részre vonatkozóan 3 millió,-ft B) részre vonatkozóan ,-Ft mértékéig megkötött felelősség biztosítás másolatát kell Ajánlatkérőnek benyújtja, amely biztosítási szerződésből kiderül, hogy az a megkötendő szerződés tárgyára vonatkozik. A felelősségbiztosítás másolata a megkötendő szerződés mellékletét képezi. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok elbírálása során eredménytelennek nyilvánítsa. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően a szerződéses feltételekről tárgyalást, árlejtést tartson. A tárgyalások tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést tarthat, ilyen esetben a végleges ajánlati árak kialakítására e-aukciót követően kerül sor. Az elektronikus árlejtés szabályairól az ajánlatok benyújtását követően tájékoztatjuk Ajánlattevőket. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok függvényében fenntartja a jogot az elektronikus árlejtés mellőzésére. 6

7 FELOLVASÓLAP I. Ajánlattevő adatai: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet i. Neve, titulusa:... ii. telefonszáma:... iii. fax:... iv II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: sz. melléklet a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... III. Ajánlat: Részek megnevezése* A) rész: A BKV Zrt. telephelyeinek, irodaházainak, végállamosainak és létesítményeinek, rovar és rágcsálóirtásának elvégzése m 2 területen B) rész: A BKV Zrt. közforgalmú járműveinek preventív irtószeres kezelés, rovarirtás elvégzése m 2 felületen (az ajánlati ártáblázat (14. sz. melléklet)) mindösszesen sorának összege. Ajánlati ár,-ft/m 2,-Ft Értékelésre nem kerülő Opciós ajánlatok:** Mentesítés: m 2,-Ft/m 2 Fenntartás: m 2,-Ft/m 2.., év.. Név* 7

8 B) rész: 8 1. sz. melléklet A BKV Zrt. közforgalmú járműveinek preventív irtószeres kezelés, rovarirtás elvégzése m 2 felületen A Jármű típus B Vezető fülkés: fülke +utastér padozat HÉV Kitöltendő ártáblázat: C Vezető fülke nélküli: utastér padozat D Jármű db szám Összesen BxD CxD Ajánlati ár Ft/1db Ajánlati ár összesen (m 2 /db) (m 2 /db) (m 2 ) MIXA 38, ,2 Ft Ft MIXA Ft Ft MX 41, ,84 Ft Ft MX 41, Ft Ft MXA 38, Ft Ft MXA 39, ,25 Ft Ft Mindösszesen: ,29 Ft Jármű típus Vezetőtér, utastér padozat összesen (m 2 /db) MFAV, METRÓ Jármű db szám Összesen (BxC) MFAV 47, ,99 Ft Ft Metró régi tip Ft Ft Alstom M2 234, ,4 Ft Ft Alstom M ,4 Ft Ft Összesen: ,79 Ft Jármű típus Vezetőtér, utastér padozat összesen (m 2 /db) Villamos Jármű db szám Összesen (BxC) Combino Ft Ft TW6000, TW Ft Ft

9 T5C5, T5C5K Ft Ft Ganz csuklós Ft Ft KCSV Ft Ft SGP Ft Ft SGP pót Ft Ft Mindösszesen: Ft Autóbusz Típus Db m 2 (BxC) m 2 (m 2 /db) IK ,5 7782,5 Ft Ft IK ,3 146,5 Ft Ft IK , ,2 Ft Ft IK ,8 470,4 Ft Ft IK , Ft Ft IK ,6 3775,2 Ft Ft IK ,6 7225,2 Ft Ft IK Agora 1 44,5 44,5 Ft Ft Volvo ,7 1204,6 Ft Ft Volvo 7000A 25 47,7 1192,5 Ft Ft Volvo 7700A , Ft Ft Van Hool A ,2 436,8 Ft Ft Van Hool AG ,1 1507,2 Ft Ft MB Citaro O ,8 985,8 Ft Ft Összesen: 45596,4 Ft Trolibusz Típus Db (m 2 (BxC) /db) m 2 IK411T 1 27,7 27,7 Ft Ft IK ,0 450 Ft Ft GST 12A 16 31,9 510,4 Ft Ft IK ,3 3427,9 Ft Ft IK ,6 669 Ft Ft MAN NGE ,5 682,5 Ft Ft Összesen: 5767,5 Ft Megjegyzés: A méretek tartalmazzák a vezetőfülke, a dobogók és a lépcsők vízszintes felületeit, valamint a kerékjárati dobok ívelt felületeit is. Mindösszesen: 9

10 2. sz. melléklet R E F E R E N C I A N Y I L A T K O Z AT Eljárás száma: V-194/13. Eljárás tárgya: Rovar és rágcsálóirtás Teljesítés ideje (év) Szerződést kötő másik fél megnevezés e Szolgáltatás tárgya, mennyisége Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban) Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A referenciát igazoló személy neve, elérhetőség e Kelt.:, (hó) (nap) Ajánlattevő cégszerű aláírása 10

11 3. sz. melléklet Nyilatkozat Alvállalkozókról Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Eljárás száma: V-194/13. Eljárás tárgya: Rovar és rágcsálóirtás elvégzése. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. Rovar és rágcsálóirtás tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy: a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%) Kelt.:, (hó) (nap).. Ajánlattevő cégszerű aláírása 11

12 4. sz. melléklet Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat (Kizáró okok nyilatkozata) Eljárás száma: V-194/13. Eljárás tárgya: Rovar- és rágcsálóirtás Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; f) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban g) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában h) I.; EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,* vagy II.; a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. (Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem),* Elfogadom, hogy a kizáró okok fennállta esetén Ajánlatkérő az ajánlatunkat érvénytelenítheti. Kelt.:, (hó) (nap) * megfelelő választandó Ajánlattevő cégszerű aláírása 12

13 NYILATKOZAT az adózásról és a tényleges tulajdonosról Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető és az alábbi tényleges tulajdonosok 2 rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel: Név Lakcím vagy Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság: EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem), Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 2 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 13

14 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe Kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt szervezetek vonatkozásában is fennállnak az alábbiakban meghatározott feltételek EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy - a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem), 2. - Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonosa megismerhető. vagy - Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs., 20.. év hó.nap.. Név 14

15 5. sz. melléklet EGYÉB NYILATKOZAT Eljárás száma: V-194/13. Eljárás tárgya: Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése. Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy: az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozaton a megadott ellenszolgáltatás ellenében. a meghatározott jótállási feltételeket elfogadom. Kelt.:, (hó) (nap) Ajánlattevő cégszerű aláírása 15

16 NYILATKOZAT az árbevételről A) rész Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Teljes árbevétel (Ft), 20.. év hó.nap.. Név 16

17 NYILATKOZAT az árbevételről B) rész Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Teljes árbevétel (Ft), 20.. év hó.nap.. Név 17

18 IRTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK 6. sz. melléklet Irtás: nem feltétel az összes rovar és rágcsáló elpusztítása, Mentesítés: rovaroktól, rágcsálótól fertőzött területen minden rovar és rágcsáló elpusztítása, Fenntartás: megelőzés, illetve az eddigi irtás, mentesítés, utáni állapot fenntartása. A rovarok és rágcsálók elleni védekezés, csak a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 36. (2) bekezdésében meghatározott kártevőkre terjed ki, kivéve Budapest közigazgatási területén történő patkányirtást (Rattus norvegicus, Rattus rattus) amely patkányirtás a Budapest Főváros Önkormányzatának hatáskörébe tartozik. Vállalkozó a szerződés teljesítése során az OEK, az ÁNTSZ, az OKK-OKBI által kiadott kötelező szakmai irányelvek szerint jár el, és kizárólag az általuk engedélyezett anyagokat és készítményeket alkalmazza a vonatkozó előírások betartásával. Továbbá a Vállalkozó köteles az irtás során felhasznált vegyi anyagok biztonsági adatlapját megrendelő képviselőjének a teljesítésigazolás során átadni. Épületekben végzendő rágcsálóirtás esetében, amennyiben az épület elhelyezkedése lehetővé teszi, úgy létre kell hozni az épület(ek) körüli védő sávot. Rágcsálóirtást megrendelés esetén évente kétszer (egyszer őszi és egyszer tavaszi időszakban) kell elvégezni. A rágcsálóirtás során kihelyezett szerelvényeket a vállalkozónak kell cserélnie a 36 hónapos időszak alatt, a kihelyezett szerelvényeknek időjárás állónak zárhatónak kell lennie és az EU szabványoknak is meg kell felelniük. Az épületekben kihelyezett szerelvényeknek a felhasználásnak megfelelő minőségűnek zárhatónak (a felhasznált irtószer kiszóródásának megakadályozására és hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá!) kell lennie, valamint a megfelelő számú és állapotú szerelvény kihelyezése is a vállalkozó felelőssége. A megrendelt kétszeri rágcsáló irtás elvégzése utáni rágcsáló elszaporodás esetén szükségessé váló garanciális munkavégzést a vállalkozónak kell térítésmentesen elvégeznie. Amennyiben a megrendelő évente 4 alkalommal rendeli meg a rovarirtást úgy a rovarok elszaporodása esetén a mentesítést a vállalkozónak térítésmentesen kell elvégeznie. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatást az alábbi követelményeknek megfelelően végzi: Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ISO 14001:1996 és/vagy MSZ EN ISO 9001:2000 számú, valamint EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszerrel szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerrel. A Vállalkozó a területen végzett munka során a mindenkor érvényben lévő munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat, továbbá a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket köteles betartani, 18

19 illetve dolgozóival betartatni. Az elvégzendő munka nem zavarhatja meg a BKV Zrt. adott területére vonatkozó munkarendjét. A munka elvégzése során keletkező, a hatósági előírások szerint veszélyes hulladéknak minősülő anyagok (csomagolás, vegyi anyag) gyűjtése és megsemmisítése, vagy veszélyes hulladék kezelésére jogosult cégnek való átadása a Vállalkozó feladata és költsége. A veszélyes hulladéknak minősülő anyagok kezelését, megsemmisítését igazoló dokumentumok (pl: F, SZ jegy, befogadó nyilatkozat stb.) másolatát a megrendelő számára a teljesítés igazolás során át kell adnia. 19

20 7. sz. melléklet A) Rész Irtandó terület felsorolása HELYSZÍNEK Irtandó terület részösszegekkel Mértékegység Forgalombiztonsági és Ellenőrzési Főosztály Orczy út 34 VIII. 952,00 m 2 BKV Rt. Központi Székház Budapest VII.ker. Akácfa u ,00 m 2 Akácfa u. 18. (Ügyfélszolgálat) 236,00 m 2 Akácfa u. 20. (Ügyfélszolgálat) 117,00 m 2 Akácfa u. 22. (Ügyfélszolgálat) 265,00 m 2 Akácfa u. 25. (Kárpitos műhely) 19,00 m 2 Szilágyi úti garázs 678,00 m 2 Stadion Irodaház Budapest XIV. ker. Hungaria krt ,00 m 2 Forgalomirányító Központ Budapest VIII. ker. Szabó Ervin tér ,00 m 2 KEPSZ 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c 3 500,00 m 2 Cinkota 310-es raktár 2 000,00 m2 Cinkota busz telephely Budapest XVI.ker. Bökényföldi út ,00 m 2 Dél-pesti telephely Budapest XIX. ker. Méta u. 39. m 2 Szociális épület 3 516,00 m 2 Csarnok 8 731,00 m 2 Teherporta+trafóház 780,00 m 2 Kútkezelő gépterem 22,00 m 2 Víz visszaforgató 250,00 m 2 Hidegraktár 755,00 m 2 Dél-pesti autóbusz Tanműhely XIX. Nádasdu út 133. m 2 Szociális épület 414,00 m 2 Szerelőműhely 566,00 m 2 Fényező műhely 270,00 m 2 Trolibusz Budapest X. ker. Zách u ,00 m 2 Óbuda telephely 20

21 Budapest III. ker. Pomázi út 15. m 2 Földszint Porta 28,00 m 2 Garázs gépkocsivezető öltöző 165,00 m 2 Folyosó 45,00 m 2 Csarnok öltözők 314,00 m 2 I. emelet Lépcsőház,és előtér 32,00 m 2 Folyosó 38,00 m 2 Férfi,női mosdók 10,00 m 2 Ebédlő 200,00 m 2 Mosogató,tálaló 20,00 m 2 II. emelet Lépcsőház,és előtér 38,00 m 2 Folyosó 38,00 m 2 Férfi WC,mosdó 24,00 m 2 Női WC,mosdó 24,00 m 2 III. emelet Lépcsőház,és előtér 38,00 m 2 Folyosó 38,00 m 2 Férfi WC,mosdó 24,00 m 2 Női WC,mosdó 24,00 m 2 IV. emelet Lépcsőház,és előtér 38,00 m 2 Folyosó 38,00 m 2 WC és mosdó 12,00 m 2 Zuhanyzó és előtér 12,00 m 2 Étkező,konyha 6,00 m 2 Földszint,I-II-III-IV.emeletek,tartózkodó,irodák, oktatóterem, tárgyaló 968,00 m 2 Kelenföld telephely m 2 Budapest,XI.Hamzsabégi u.45. Földszint alatti 1. szint-pince Folyosó,közlekedő,lépcsőház 88,00 m 2 Ruharaktár 186,00 m 2 Kazánházi tartózkodó,előtér 49,00 m 2 Oktatóterem 119,00 m 2 Nyomtatványraktár 56,00 m 2 Gondnoksági raktár 52,00 m 2 VÁ-i tároló 15,00 m 2 Portaépület 131,00 m 2 Női öltöző,mosdó 100,00 m 2 21

22 Autóvillanyszerelő műhely 60,00 m 2 Vonalműszak 16,00 m 2 Takarítók 22,00 m 2 Diagnosztika 35,00 m 2 Tartózkodók 16,00 m 2 Hálózati vill.szer 45,00 m 2 Folyosók,lépcsőház 185,00 m 2 Büfé,raktár 51,00 m 2 Irodahelyiségek 788,00 m 2 Emelet Portaépület 148,00 m 2 Férfi öltözők,fürdők 430,00 m 2 Folyosó,lépcsőház 120,00 m 2 Irodahelyiségek 528,00 m 2 Ebédlő,tálaló 57,00 m 2 Hungária kocsiszín 5 982,00 m 2 Budapest VIII.ker. Törökbecse u. 1. Száva kocsiszín 8 510,00 m 2 Budapest IX.ker. Üllői út Ferencváros kocsiszín 6 270,00 m 2 Budapest IX.ker. Könyves Kálmán krt.7. Angyalföld kocsiszín 1 725,00 m 2 Budapest IV.ker. Pozsonyi út 1. Baross kocsiszín 1 795,00 m 2 Budapest VIII.ker. Baross u Zugló kocsiszín 1 490,00 m 2 Budapest XIV.ker. Thököly út.173. Kelenföld kocsiszín 9 500,00 m 2 Budapest XI.ker. Bartók Béla út 137. Budafok kocsiszín 4 946,00 m Budafok Fehérvári út Szépilona kocsiszín 1 600,00 m Budakeszi utca 9-11 Fogaskerekű kocsiszín 1 604,00 m 2 Budapest XII.ker. Szilágy Erzsébet fasor Sikló m 2 Budapest I.ker. Clark Ádám tér Alsó állomás szerszámraktár 10,00 m2 Alsó állomás vizsgáló 12,40 m2 Alsó állomás iroda 28,00 m2 Alsó állomás habfogó 27,00 m2 Alsó állomás papír raktár 3,9 m2 Alsó állomás előtér, WC, mosdó 6,00 m2 Alsó állomás bojler helyiség 1,96 m2 22

23 Alsó állomás tisztítószer raktár 9,00 m2 Alsó állomás pénztár 2,89 m2 Felső állomás közlekedő 5,00 m2 Felső állomás étkező 4,00 m2 Felső állomás előtér, WC, mosdó 12,00 m2 Felső állomás öltöző 25,50 m2 Felső állomás gépészeti helyiség 96,00 m2 Felső állomás közlekedő 9,00 m2 Felső állomás elektromos tér 14,10 m2 Felső állomás diszpécseri helyiség 8,00 m2 Zugligeti Libegő m 2 IRODÁK m 2 Völgyállomás Üzemvezetői 30,7 m 2 Völgyállomás Iroda titkárság 15,2 m 2 Völgyállomás Iroda +kiszolgáló 20,8 m 2 Völgyállomás Pénztár 5,6 m 2 Felső állomás Pénztár 5,0 m 2 KÖZLEKEDŐ FOLYOSÓK, LÉPCSŐHÁZAK, LIBEGŐ UTASFORGALMI HELYISÉGEK m 2 Völgyállomás utasváró 84,0 m 2 Völgyállomás bejárat 15,0 m 2 Völgyállomás bejárati közlekedő 13,4 m 2 Völgyállomás utaskijáró lépcső 26,6 m 2 Völgyállomás utaskijáró átjáró 65,2 m 2 Völgyállomás fordító előtti tér 171,0 m 2 Völgyállomás üzemi bejárat 66,0 m 2 Völgyállomás közlekedő 30,7 m 2 Felső állomásutastér és közlekedő 135,0 m 2 Felső állomás utas be-ki 66,0 m 2 Felső állomás utas ki-be 210,0 m 2 Felső állomás géptér közlekedő 8,9 m 2 Felső állomás lépcső géptér 23,0 m 2 ÖLTÖZŐK m 2 Völgyállomás öltöző 20,0 m 2 TARTÓZKODÓK m 2 Völgyállomás személyzeti tartózkodó 7,5 m 2 Felső állomás géptér tartózkodó 7,6 m 2 VIZES BLOKKOK (WC, MOSDÓ, FŰRDŐ) m 2 Völgyállomás utas női WC 13,6 m 2 Völgyállomás utas férfi WC 16,0 m 2 Felső állomás utastér női WC 12,6 m 2 Felső állomás utastér férfi WC 12,6 m 2 Felső állomás géptér fürdő 5,0 m 2 ÉTKEZŐK m 2 Felső állomás tálaló 8,9 m 2 23

24 KOCSISZÍN MŰHELYEK m 2 Völgyállomás műhely 15,0 m 2 Völgyállomás üzemi terület (fordító) 84,4 m 2 Felső állomás fordító 103,3 m 2 Felső állomás gépház 128,5 m 2 Felső állomás kapcsolótér 8,5 m 2 KAZÁNHÁZAK HŐKÖZPONTOK m 2 Völgy állomás kazánház 11,2 m 2 Hegy állomás kazánház 30,0 m 2 EGYÉB RAKTÁRAK m 2 Raktár 6,7 m 2 Pályamesteri Szakaszok m 2 Dél-pesti pályamesteri szakasz,budapest XIX.Áram u ,00 m 2 Városmajori Pályamesteri szakasz Széchenyi-hegy 40,00 m 2 HÉV Telephelyek és vonali épületek m 2 Budakalász Pft. Telep (iroda,raktárak,rakterület) 558 m 2 Szentendre HÉV Szolgálat 6330 m 2 Szentendre forgalomirányító épület 70 m 2 Szentendre jelfogó+műhely 248 m 2 Tömegközlekedési Múzeum 3000 m 2 Nagyicce irodaépület 200 m 2 Nagyicce Pályafenntartási irodaépület 150 m 2 Cinkota kultúrház 412 m 2 Cinkota raktár 31,00 m 2 Cinkota irodák 358,00 m 2 Cinkota légópince 13,00 m 2 Cinkota műhely+tartózkodó+iroda 364,50 m 2 Gödöllői HÉV Szolgálat 8 643,00 m 2 Bérelszámolás épülete 182,00 m 2 Cinkota járműtelep EV 60,00 m 2 Cinkota 310-es raktár 2 000,00 m 2 Pesterzsébet felső Pft. Telep (rakter. és raktárak) 1 650,00 m 2 Dunaharaszti-külső régi kocsiszín 990,00 m 2 Dunaharaszti-külső WC épület 18,00 m 2 Dunaharaszti-külső állomásépület 285,00 m 2 Dunaharaszti-külső Meo iroda 14,00 m 2 Dunaharaszti-külső lakatos műhely 112,00 m 2 Csepel-Ráckeve Vontatási Szolgálat Dunaharaszti kocsiszín 660,00 m 2 Dunaharaszti járműtelep EV 30,00 m 2 Dunahíd forgalmi kitérő forgalmi épület 41,00 m 2 Csepel-Ráckeve Vontatási Szolgálat Ráckeve kocsiszín ,00 m 2

25 Csepel-Ráckeve Vontatási Szolgálat Csepel kocsiszín 2 282,00 m 2 HÉV Megállók, Végállomások létesítményei Szentendrei vonal m 2 Batthány tér forgalmi iroda, öltöző, 2 wc, tartózkodó 220,00 Batthány tér jelfogóterem + öltöző 118,00 m 2 Batthány tér fejállomás,aluljáró 600,00 m 2 Aquincum forgalmi iroda 35,00 m 2 Aquincum jelfogótartózkodó + öltöző 500,00 m 2 Római fürdő rádiós helyiség 100,00 m 2 Békásmegyer állomásépület 295,00 m 2 Békásmegyer oktatóterem és helységei 108,00 Békásmegye jelfogó+tartózkodó + öltöző 108,00 m 2 Békásmegyer Felsővezetékes üzem 401,00 m 2 Budakalász állomásépület 61,00 m 2 Pomáz állomásépület 45,00 m 2 Szentendre állomásépület 108,00 m 2 Szentendre torony, emeleti szint 144,00 Gödöllői vonal m 2 Örs Vezér téri forgalmi épület 990,00 m 2 Nagyicce állomásépület 273,00 m 2 Sashalom AS71 sorompószekrény 0,75 m 2 Mátyásföld Repülőtér állomásépület 61,00 m 2 Cinkota rendelkező torony 29,00 m 2 Cinkota állomásépület 363,00 m 2 Csömör állomásépület 175,00 m 2 Kerepes állomásépület 174,00 m 2 Kerepes váltószekrény 0,75 m 2 Mogyoród állomásépület 141,00 m 2 Gödöllő Palotakert állomásépület 162,00 m 2 Gödöllő végállomásépület 93,00 m 2 Ráckevei vonal m 2 Vágóhíd állomásépület 405,00 m 2 Pesterzsébet felső állomásépület 335,00 m 2 Pesterzsébet felső I. torony 29,00 m 2 Soroksár Hősök tere megállóhely forgalmi iroda 104,00 m 2 Dunaharaszti-külső pénztár, váróterem 20,00 m 2 Dunaharaszti-külső torony 37,00 m 2 Szigetszentmiklós állomásépület 127,00 m 2 Szigetszentmiklós gyártelep főnöki iroda 71,20 m 2 Szigetszentmiklós gyártelep állomásépület 186,00 m 2 Tököl új állomásépület 224,00 m 2 25

26 Szigetcsép állomásépület+ WC+raktár 11,50 m 2 Szigetszentmárton állomásépület+wc 50,00 m 2 Ráckeve állomásépület+wc 150,00 m 2 Csepeli vonal m 2 Jelzővezérlő szekrények 14 db 14,00 m 2 Boráros téri forgalmi épület 177,00 m 2 II. őrhely forgalmi épület 28,00 m 2 Szent Imre tér sorompószekrények 4 db 3,00 m 2 Csepel állomásépület 346,00 m 2 Csepel torony 26,40 m 2 Csepel tartózkodó+iroda+öltöző 120,00 m 2 Vonalon kívüli létesítmények m 2 Lehel téri rádiós helyiség 50,00 m 2 ÁRAMÁTALAKÍTÓK m 2 Villamos, Troli, Metró és Millfav Áramátalakítók m 2 Fehér út áramátalakító 100,00 m 2 Stadionok áramátalakító 20,00 m 2 Baross tér áramátalakító 50,00 m 2 K-NY Deák tér áramátalakító 15,00 m 2 É-D Deák tér áramátalakító 100,00 m 2 Hűvösvölgy ÁÁ. II. Modori u ,00 m 2 Szörény,Budapest,VIII.Szörény u ,00 m 2 Damjanich,Budapest VII.Dembinszky u ,00 m 2 Ferenc,Budapest,IX.Könyves K.krt ,00 m 2 Kispest,Budapest,XIX.Üllői út ,00 m 2 Vaskapu,Budapest,IX.Vaskapu u ,00 m 2 Zugló,Budapest,XIV.Hungária krt ,00 m 2 Zugló távvezérlő,budapest,xiv.hungária krt ,00 m 2 Villányi,Budapest,XI.Villányi út ,00 m 2 Fogas,Budapest,XII.Istenhegyi út lépcső 250,00 m 2 Dráva,Budapest,XIII.Dráva u ,00 m 2 Kőbánya,Budapest,X.Maglódi út ,00 m 2 Rákospalota,Budapest,XV.Széchenyi u ,00 m 2 Petlőrinc,Budapest,XVIII.Üllői út ,00 m 2 Száva,Budapest,IX.Üllői út ,00 m 2 Moszkva tér,budapest,xii.moszkva tér 450,00 m 2 Körtér,Budapet XI.Móricz Zs. körtér 204,00 m 2 Óbuda,Budapest,III.Pacsirtamező u ,00 m 2 Őrház,Budapest,X.Kolozsvári u ,00 m 2 Árpád híd,budapest,xiii.népfürdő u ,00 m 2 Kádár,Budapest,XIII.Kádár u. 550,00 m 2 26

27 BUR,Budapest,IV.Pozsonyi út ,00 m 2 Baross,Budapest,VIII.Fiumei út ,00 m 2 Kertész,Budapest,VII.Akácfa u ,00 m 2 Budafok,Budapest,XI.Fehérvári út ,00 m 2 Szépilona,Budapest,II.Hűvösvölgyi út ,00 m 2 Megyer,Budapest,IV.Külső Szilágyi u. 80,00 m 2 Millfav,Budapest,XIV.Kacsóh P.u ,00 m 2 Népliget,Budapest,VIII.Hungária krt. 300,00 m 2 Népliget,Budapest,VIII.Hungária krt.felüljáró 376,00 m 2 Döbrentei,Budapest,I.Döbrentei u ,00 m 2 Pálffy,Budapest,II.Henger u ,00 m 2 HÉV Áramátalakítók Szentendrei vonal Batthány téri 0,4 kv-os kapcsolóház EV 20,00 m 2 Margit híd 0,4 kv-os kapcsolóház 12,00 m 2 Filatorigát áramátalakító 498,00 m 2 Filatorigát 10 kv-os kapcsolóház 105,00 m 2 Aquincum 0,4 kv-os kapcsolóház EV 18,00 m 2 Békásmegyer áramátalakító 464,00 m 2 Békásmegyer 0,4 kv-os kapcsolóház EV 12,00 m 2 Pomáz áramátalakító 921,00 m 2 Szentendre áramátalakító 431,00 m 2 Szentendre 0,4 kv-os kapcsolóház EV 54,00 m 2 Gödöllői vonal Örs Vezér tere biztosítóberendezési helyiség 96,00 m 2 Nagyicce Biztosítóberendezési helyiség 24,00 m 2 Nagyicce áramátalakító 502,00 m 2 Nagyicce 10 kv-os kapcsolóház 95,00 m 2 Mátyásföld Repülőtér Biztosítóberend. helyiség 9,00 m 2 Cinkota biztosítóberendezési helyiség 12,00 m 2 Cinkota 0,4 kv-os kapcsolóház EV 15,00 m 2 Árpádföld biztosítóberendezési helyiség 12,00 m 2 Csömör biztosítóberendezési helyiség 48,00 m 2 Kavicsbánya biztosítóberendezési helyiség 12,00 m 2 Kavicsbánya áramátalakító 376,00 m 2 Kerepes biztosítóberendezési helyiség 12,00 m 2 Mogyoród biztosítóberendezési helyiség 20,00 m 2 Mogyoród áramátalakító 196,00 m 2 Gödöllő Palotakert biztosítóberendezési helyiség 9,00 m 2 Gödöllő Palotakert áramátalakító 394,00 m 2 Gödöllő végállomás biztosítóberendezési helyiség 4,00 m 2 27

28 Ráckevei vonal Vágóhíd biztosítóberendezési helyiség 30,00 m 2 Vágóhíd 0,4 kv-os kapcsolóház 7,00 m 2 Pesterzsébet felső biztosítóberendezési helyiség 20,00 m 2 Pesterzsébet felső áramátalakító 510,00 m 2 Dunaharaszti-külső biztosítóberendezési helyiség 20,00 m 2 Dunaharaszti áramátalakító 346,00 m 2 Dunaharaszti 10 kv-os kapcsolóház 165,00 m 2 Szigetszentmiklós gyártelep biztosítóber.helység 50,00 m 2 Szigetszentmiklós gyártelep áramátalakító 348,00 m 2 Tököl biztosítóberendezési helyiség 70,00 m 2 Szigetcsép biztosítóberendezési helyiség 15,00 m 2 Szigetszentmárton áramátalakító 351,00 m 2 Ráckeve 0,4 kv-os trafóház EV 108,00 m 2 Ráckeve 0,4 kv-os kapcsolóház I-es II-es 30,00 m 2 Csepeli vonal Boráros tér Bizt.ber.helyiség 20,00 m 2 Kwassay áramátalakító 326,00 m 2 Csepel Bizt.ber.helyiség 40,00 m 2 VÉGÁLLOMÁSOK TROLI VÉGÁLLOMÁSOK Arany J. u. 98,00 m 2 Keleti pályaudvar, Garay u. 60,00 m 2 Keleti pu, Bethlen G. u. 32,00 m 2 Erzsébet királyné útja, alúljáró 46,00 m 2 Csáktornya park 45,00 m 2 Csertő u. 25,00 m 2 Orczy 83-as 33,00 m 2 AUTÓBUSZ VÉGÁLLOMÁSOK m 2 APOR VILMOS TÉR 35 m2 ARANY JÁNOS UTCA 98 m2 ÁRPÁD HÍD H (SZENTLÉLEK TÉR) 28 47,5 m2 ÁRPÁD HÍD M 42 m2 ASZÓDI UTCA 34 m2 BÉKÁSMEGYER H (CSOBÁNKA TÉR) 20 m2 BÉKÁSMEGYER, ÚJMEGYERI TÉR 36 m2 BORÁROS TÉR H 55,6 m2 BORÁROS TÉR H 44,2 m2 BORNEMISSZA TÉR 46,9 m2 BOSNYÁK TÉR (124) 37 m2 BOSNYÁK TÉR (7 ) 50 m2 BUDAFOK-ALBERTFALVA VASÚTÁLLOMÁS 24 m2

29 BUDAKESZI, TÁNCSICS M.UTCA BUDAŐRSI LAKÓTELEP BUDATÉTÉNY VASÚTÁLLOMÁS (CAMPONA) CSÁKTORNYA PARK CSEPEL, CSILLAGTELEP CSEPEL, HATÁR UTCA CSEPEL, SOROKSÁRI RÉV CSEPEL, SZENT IMRE TÉR CSERTŐ UTCA ÉNEKES UTCA ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA, ALÚLJÁRÓ GAZDAGRÉTI TÉR GYÁL, VECSÉSI ÚT GYÖNGYÖSI UTCA HŰVÖSVÖLGY KÁPOSZTÁSMEGYER, MOGYORÓDI PATAK KÁPOSZTÁSMEGYER, SZILASPATAK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR (busz) KELETI PÁLYAUDVAR M KELETI PU. M (Bethlen G.u.) KELETI PU. M (GARAY U.) KISPEST, VAS GEREBEN UTCA KOLOSY TÉR KŐBÁNYA ALSÓ VASÚTÁLLOMÁS KŐBÁNYA ALSÓ VASÚTÁLLOMÁS KŐBÁNYA-KISPEST M MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR NAGYTÉTÉNY, CHINOIN NAPHEGY TÉR NÉPLIGET M NORMAFA NYUGATI PÁLYAUDVAR M ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT ÖRS VEZÉR TERE M+H ÖRS VEZÉR TERE M+H ÖRS VEZÉR TERE M+H ÖRS VEZÉR TERE M+H PASARÉTI TÉR PÉCEL, KUN JÓZSEF UTCA PESTERZSÉBET, ADY ENDRE TÉR PESTSZENTIMRE VASÚTÁLLOMÁS (VASÚT UTCA) PESTSZENTIMRE, ÜLTETVÉNY UTCA 37,1 m2 49 m2 42 m2 35 m2 44,7 m2 39 m2 27 m2 100,9 m2 23 m2 59 m2 37 m2 60 m2 12 m2 74 m2 46,2 m2 67 m2 98 m2 74 m2 33 m2 32 m2 60 m2 40 m2 35,1 m2 35 m2 35 m2 216,4 m2 65,3 m2 19,5 m2 32,5 m2 38 m2 28,7 m2 74 m2 136,5 m2 153,4 m2 98,1 m2 54 m2 86,4 m2 29 m2 13 m2 34 m2 24 m2 34 m2 29

30 PESTSZENTLŐRINC SZARVAS CSÁRDA TÉR PESTSZENTLŐRINC VASÚTÁLLOMÁS PUSKÁS FERENC STADION (IFJÚSÁG ÚTJA) M PUSKÁS FERENC STADION M (VOLÁN PU) RÁKOSCSABA-ÚJTELEP, TÓALMÁS UTCA RÁKOSKERESZTÚR VKP RÁKOSPALOTA-ÚJPEST VASÚTÁLLOMÁS RÁKOSSZENTMIHÁLY VASÚTÁLLOMÁS SZÉLL KÁLMÁN TÉR SZÉLL KÁLMÁN TÉR (VÁRFOK UTCA) SZENDRŐ UTCA SZENTLŐRINCI ÚTI LAKÓTELEP TÖRÖKBÁLINT, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA ÚJPALOTA NYÍRPALOTA ÚT ÚJPALOTA SZENTMIHÁLYI ÚT ÚJPEST-KÖZPONT M 27 m2 33 m2 34 m2 17 m2 12 m2 33 m2 70,5 m2 39,2 m2 45,1 m2 35 m2 28,6 m2 23 m2 41,3 m2 55 m2 55 m2 77,7 m2 BÉRLETPÉNZTÁR HELYISÉGEK XIV.ker. Bosnyák tér VI. Baross tér, konténer II.ker. Hűvüsvölgy Helyiség Alapterület [m 2 ] XI.ker. Kelenföldi pályaudvar (Etele tér) III. ker. Bogdáni út X.ker.Örs Vezér tere XIV.ker. Örs Vezér tere M+H, Gomba X.ker. Kőbánya- alsó vasútállomás XIX.ker. Kőbánya - Kispest II. XX.ker. Topánka utca VIZES BLOKKOK (WC, MOSDÓ, FÜRDŐ) XIV.ker. Örs Vezér tere M+H, Gomba VI. Baross tér, konténer X.ker. Kőbánya- alsó vasútállomás XIX.ker. Kőbánya - Kispest II. XX.ker. Topánka utca VILLAMOS VÉGÁLLOMÁSOK ,30 m2 5,00 m2 11,00 m2 10,00 m2 13,00 m2 15,00 m2 8,70 m2 50,00 m2 12,40 m2 64,60 m2 7,60 m2 13,00 m2 2,20 m2 2,00 m2 1,70 m2 4,70 m2 2,40 m2 Kamaraerdei Ifjúsági park 7,50 m 2 II. Hűvösvölgy 61-es villamos vá. 40,00 m 2 Moszkva tér M ( V4,V6) 33,00 m 2 Moszkva tér M (V18) 36,00 m 2 4-es,6-os metrónál villamos vá.budapest,ii.moszkva tér 108,00 m 2 Bécsi út 181,00 m 2 Káposztásmegyer, Megyeri út 14-es vill. 12,00 m 2 Deák Ferenc tér M 17,00 m 2 Blaha L tér, Népszínház utca M 55,00 m 2

31 Mester utca (Ferenc körút) 55,00 m 2 Vágóhíd, (Kwassay út) 58,00 m 2 Boráros térh, Közraktár utca 36,00 m 2 IX. Határ út M 155,00 m 2 Gubacsi út 42,00 m 2 Lágymányosi híd, pesti hídfő 34,00 m 2 Újköztemető, Kozma utca 38,00 m 2 6-os villamos vá.budapest,xi.móricz Zs.krt. 41,00 m 2 Fehérvári út (Lágymányosi ltp.) 49,00 m 2 Farkasrét, Márton Áron tér 37,00 m 2 Kelenföldi pu. (Etele tér V19) 33,00 m 2 18-as villamos vá.budapest,xi.albertfalva kitérő 8,00 m 2 Szent János kórház 35,00 m 2 Lehel tér 36,00 m 2 Mézeskalács tér 104,00 m 2 Újpalota, Erdőkerülő u. 72,00 m 2 Pestszentlőrinc, Béke tér 63,00 m 2 Pesterzsébet, Pacsirta telep 71,00 m 2 Budafok, Városház tér 57,00 m 2 Népliget aluljáró+lépcső 41,00 m 2 Rákospalota, Kossuth u/fő utca 59,00 m 2 Keleti pu. (Festetics Gy.u. M) 55,00 m 2 Savoya park 44,00 m 2 Gyál, Deák Ferenc u. 84 E 12,00 m2 Káposztásmegyer, Mogyoródi patak 30 67,20 m2 Rákoscsaba, Tóalmás u ,00 m2 Stadionok M Ifjúság u. T77, 95E 38,00 m2 Margitsziget 15,00 m2 Pécel, Kun J. u. 169E 13,00 m2 Bp. IX.ker. Fék u ,00 m2 Bp. IX.ker. Fék u.10. Jármű és Kisgépell. Szolg.iroda ,00 m 2 Műszaki Ügyeleti Szolgálat, ügyeleti helyiségek 750,00 m 2 Alagútfenntartási Szolgálat,öltöző, tartózkodók, irodák 1 600,00 m 2 Gépészeti Szolgálat,raktárak,műhelyek, öltözők 1 100,00 m 2 É-D-i, K-Ny-i és MILLFAV vonal üzemi terei ,00 m² DBR telephely és vonal MGL Szolgálat üzemi területei 2 806,00 m² É-D Deák tér 99. sz. helyiség 20,00 m 2 É-D Deák tér 100. sz. helyiség 10,00 m 2 Határ út PFT 18,00 m 2 Árpád híd PFT 18,00 m 2 Újpest Városközpont PFT 18,00 m 2

32 PFT (5) épület - készenlét 56,00 m 2 Déli pu. PFT 3,00 m 2 Széchenyi fürdő PFT 20,00 m 2 Millfav Vörösmarty tér állomás bizt,ber. 80,00 m 2 Millfav Elektronikai Üzem / raktárak- műhelyek/ (Kőér u, Gyöngyösi u, Deák tér, Mexikói út, Forgách u.) 143,00 m 2 K - Ny-i Metró bizt.ber. (Stadion Metróállomás) 14,00 m 2 É-D-i Deák tér 67. számú helyiség 22,00 m 3 É - D-i Metró bizt.ber /ügyelet-jelfogó-műhely/ 715,00 m 2 É-D Kö-ki rádiósműhely 45,00 m 3 K-NY vonal forgalom Járművezetői Szolgálati helyek Metró és HÉV Forgalmi Főmérnökség Tartózkodó és szimulátoregység 100,00 m 2 Budapest, Fehér út 1/C Örs vezér téri végállomás Járművezetői tartózkodó és öltöző (nem dohányzó) 30,00 m 2 Járművezetői tartózkodó és öltöző (dohányzó) 14,00 m 2 Astória állomás Bal peron eü-s helyiség 16,00 m 2 Déli pu. állomás Bal peron eü-s helyiség 12,00 m 2 Bal peron hátul instruktori helyiség 14,00 m 2 Jobb peron járművezetői W.C. 50,00 m 2 Jobb peron eleje járművezetői tartózkodó 12,00 m 2 MFAV Mexikói úti Járműtelep 6 842,00 m 2 Budapest XIV.ker. Kacsóh Pongrácz u ,00 m 2 MFAV szerelvények (23 db) 1 242,00 m 2 Fehér úti Járműtelepi létesítmények m 2 Budapest X. ker. Fehér út 1/c ,00 m 2 Metró motorkocsik (125 db) 5 500,00 m 2 Kőér utcai Járműtelepi létesítmények ,00 m 2 Budapest X. ker. Kőér u. 2/b ,00 m 2 Metró motorkocsik (243 db) ,00 m Budapest, Üllői út ,00 m 2 TBSZ, Távközlési Szolgálat Aquincum megállóhely jobb peron kábelakna 0,90 m 2 Kaszásdülő megállóhely bal peron kábelakna 0,90 m 2 TBSZ Területek Szentendrei HÉV vonal létesítményei JBSZ 13 db jelzőszekrény 13 m 2 19 db. jelző szekrény 19 m 2 32

33 17 db. jelző szekrény 17 m 2 Budakalász SR1 sorompószekrény 6 m 2 Bk. Lenfonó AS137 sorompószekrény 4 m 2 Pomáz AS 169 sorompószekrény 2 m 2 Gödöllői HÉV vonal létesítményei JBSZ AS 50 sorompószekrény 2 m 2 AS 55 sorompószekrény 2 m 2 Mátyásföld Reptér AS 83 sorompószekrény 2 m 2 Cinkota alsó AS110 2 m 2 AS141 2 m 2 AS212 2 m 2 Ganz kitérő 2 m 2 AS306 2 m 2 AS312 2 m 2 Ráckevei HÉV vonal létesítményei JBSZ AS10 2 m 2 Kén utca 1. szekrény 2 m 2 AS56 Torontál 2 m 2 AS65 Cola gyár 2 m 2 AS73 Rézöntő 2 m 2 AS 84 Hősök tere 2 m 2 AS93 Tájkép u. 2 m 2 AS100 Orbánhegyi dülő 2 m 2 AS128 Dh alsó 2 m 2 AS157 Haraszti út 2 m 2 József Attila telep 2 m 2 AS191 Őz u. 2 m 2 AS342 Szigetszentmárton 2 m 2 AS398 Ráckeve 2 m 2 Kelenföldi Jelzős művezetőség által használt szociális és raktár helyiségek. 001 Műhely 37,5 m Előtér 1, m Iroda 27, m Raktár 9, m Iroda 15, m Raktár 8, m Műhely 70, m Tartózkodó 14, m Műhely 16, m Művezető 11, m Raktár 47, m 2 33

34 012 Vizes blokk 22 m 2 Emeleti öltöző 46 m 2 Emeleti Takszer 1,71 m 2 Emeleti Wc 1 1,4 m 2 Emeleti Wc 2 1,4 m 2 Emeleti mosdó 1,9 m 2 Emeleti előtér 1 2,8 m 2 Emeleti előtér 2 2,8 m 2 Emeleti fürdő 17 m 2 Pince raktár 35 m 2 Áramátalakítók Villamos Fogas,Budapest,XII.Istenhegyi út Bizt.ber. 150 m 2 VILLAMOS ÁRAMÁTALAKÍTÓK Műszerész műhely, Budapest, IX.Vaskapu u ,00 m 2 Páffy távvezérlő,budapest,ii.henger u.2. 50,00 m 2 Vécsey,Budapest,IV.Görgey A.u ,00 m 2 Őrs, Budapest,XIV.Gödöllői u ,00 m 2 Határ út, Budapest, IX.Szabadkai út 50,00 m 2 Vörösmarty, Budapest, XX.Vörösmarty tér 1. 50,00 m 2 Reitter, Budapest,XIII.Vágány u. 320,00 m 2 Vágóhíd,Budapest,IX.Máriássy u ,00 m 2 Curia,Budapest,V.Curia u ,00 m 2 Kivitelező műhely, Budapest,XIX.Üllői út ,00 m 2 Stadion Irodaház(tervezett költözés miatt csak valószínűleg novemberig kérünk irást) Budapest XIV. ker. Hungaria krt. 46 m 2 Földszint, m 2 Földszint, m 2 I. emelet m 2 I. emelet m 2 I. emelet m 2 I. emelet m 2 Fehér úti Járműtelepi létesítmények 431 m 2 Budapest X. ker. Fehér út 1/c 3.emelet VJSZ épület, Villamos Infrastruktúra Főmérnökség irodái 318 m 2 VJSZ épület, Villamos Infrastruktúra Főmérnökség vizes blokk 38 m 3 VJSZ épület, Villamos Infrastruktúra Főmérnökség folyosó 75 m 4 Hungária kocsiszín 100 m 2 Budapest VIII.ker. Törökbecse u. 1. PZÜ - 20-as épület 100 m 2 34

35 Angyalföld kocsiszín 300 m 2 Budapest IV.ker. Pozsonyi út 1. Észak-Pesti pályamesteri szakasz 300 m 2 Budafok kocsiszín 150 m Budafok Fehérvári út Pályamesteri szakasz 150 m 2 Fogaskerekű kocsiszín 1 604,00 m 2 Budapest XII.ker. Szilágy Erzsébet fasor Pályamesteri szakasz (Városmajor) 214 m 2 Pályamesteri Szakaszok 330 m 2 Dél-pesti pályamesteri szakasz,budapest XIX.Áram u m 2 DBR vonal tervezett helyiségei a Szolgálat számára. Kelenföldi pu. kmgl, eletromos 32,52 m2 m 2 Mgl, búvótér 13,9 m2 m 2 Mgl, búvótér 38,95 m2 m 2 Közlekedő 36,0 m2 m 2 Raktár 33,6 m2 m 2 Közlekedő 2,7 m2 m 2 Öltöző, női 9,9 m2 m 2 Mosdó 1,9 m 2 WC 1,42 m2 m 2 Zuhany 2,35 m2 m 2 Közlekedő 2,7 m2 m 2 Öltöző, ffi 9,46 m2 m 2 Mosdó 1,9 m2 m 2 WC 1,42 m2 m 2 Zuhany 2,35 m2 m 2 Tartózkodó 21,2 m2 m 2 Iroda 13,26 m2 m 2 Dohányzó 6,24 m2 m 2 Műhely, elektromos 23,89 m2 m 2 Műhely, gumis 14,56 m2 m 2 Műhely, lakatos 12,69 m2 m 2 Raktár 28,14 m2 m 2 Lift, kapcs helyiség 5 m 2 Mgl, búvótér 26,0 m2 m 2 Mgl, búvótér 11,71 m2 m 2 Mgl, búvótér 53,26 m2 m 2 Mgl, elektromos 16,5 m2 m 2 35

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-82/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014

Részletesebben

Hűtőgépek eseti javítása

Hűtőgépek eseti javítása Hűtőgépek eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-484/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési eljáráshoz/e-verseny

Részletesebben

Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása

Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-63/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával

MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-120/15

Részletesebben

Gumikerekes járművek indítómotorjainak felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Gumikerekes járművek indítómotorjainak felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS Gumikerekes járművek indítómotorjainak felújítása Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-292/13. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2013 AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve és elérhetősége:

Részletesebben

Villamos végállomási jelzőberendezések felügyeleti szoftverek, hardverek karbantartása, javítása

Villamos végállomási jelzőberendezések felügyeleti szoftverek, hardverek karbantartása, javítása Villamos végállomási jelzőberendezések felügyeleti szoftverek, hardverek karbantartása, javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-480/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1.

Részletesebben

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése

Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-373/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Nagyáramú nyomató készülék beszerzése

Nagyáramú nyomató készülék beszerzése Nagyáramú nyomató készülék beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-128/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési eljáráshoz/e-verseny

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS Autóbusz vázelemek gyártása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 2. A beszerzés

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése és energiagazdálkodási belső auditorok képzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Higiéniai termékek beszerzése

Higiéniai termékek beszerzése Higiéniai termékek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. április 20. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Szellőző berendezéshez szükséges szerelvények és egyéb alkatrészek beszerzése

Szellőző berendezéshez szükséges szerelvények és egyéb alkatrészek beszerzése Szellőző berendezéshez szükséges szerelvények és egyéb alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás

Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-199/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-107/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-138/2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014. Ajánlati felhívás V-138/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése

Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető bank: Kereskedelmi

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ISO 20000 előaudit és tanúsítás AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14. Budapest, 2014.

ISO 20000 előaudit és tanúsítás AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14. Budapest, 2014. ISO 20000 előaudit és tanúsítás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-99/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás Vontatójárművek gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Nyílt pályázati felhívás "LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére" tárgyú beszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása

2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása 2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-486/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest 1 AJÁNLATI

Részletesebben

HÉV motorvonatokhoz elektromos csatlakozók beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-350/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2015.

HÉV motorvonatokhoz elektromos csatlakozók beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-350/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2015. HÉV motorvonatokhoz elektromos csatlakozók beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet Pályázati Felhívás BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása

BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Villamos távközlés-technikai berendezések alkatrészeinek beszerzése

Villamos távközlés-technikai berendezések alkatrészeinek beszerzése Villamos távközlés-technikai berendezések alkatrészeinek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 05. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban 2015. 1 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Címlap II.

Részletesebben

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 66479/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2016. január 18. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 I. M Ű S Z A K

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 77230/2014/START Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Kézi mérőeszközök kalibrálása

Kézi mérőeszközök kalibrálása Kézi mérőeszközök kalibrálása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-64/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12.

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12. M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Targonca-, és egyéb akkumulátorok szállítása összesen 779 db mennyiségben, az alábbi rész-ajánlattételi lehetőséggel:

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Targonca-, és egyéb akkumulátorok szállítása összesen 779 db mennyiségben, az alábbi rész-ajánlattételi lehetőséggel: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba PÁLYÁZAT 10 db. Microsoft Project 2010 SNGL MVL, 10 db. Microsoft VisioStd 2010 SNGL MVL. 2 db. AdobeAcrobat Professional Ver: 10 For Windows / Hungarian / Retail / / / 1 USER / / DVD tárgyú beszerzéshez

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben