A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete"

Átírás

1 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5. III. emelet [a MEE székhelye] Levezetı elnök: dr. Sibalszky Zoltán úr, a MUBI vezetıje Az elıadás címe: A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elérhetısége: illetve

2 Mindenekelıtt ıszinte örömmel szeretném megköszönni Sibalszky Zoltán professzor úrnak, hogy hıszivattyús témakörben ismét elıadást tarthatok. Mottó: folyton szem elıtt tartom, hogy hazámnak és az emberiségnek használnom kell. Tessedik Sámuel ( ) 2

3 Paradigmaváltást (1) A Nap-, a szél- és a vízenergia hasznosításának lehetısége országunk egyes területein különbözı, ugyanúgy, mint a biomassza, a geotermikus energia és a kommunális hulladékok hasznosításának lehetısége. Adott területen, térségben ezek közül bármelyik meglévı megújuló energiahordozó hasznosításának lehetıségét meg kell vizsgálni, és el kell bírálni az ott lévı körülmények figyelembevételével. Megfelelı közgazdasági feltételek kialakításával ezen energiaforrások elınyösen hasznosíthatók az ott élı emberek javára. Szükséges, hogy e célok megvalósítását az energia-, a környezetvédelmi és a közgazdasági szabályozás, valamint a pénzügyi támogatások segítsék elı. 3

4 Paradigmaváltást (2) A magyar energiapolitika nem biztosít kellı súlyt a megújuló energiaforrásoknak. Fontos feladat lenne a helyi szinten felmerülı energiaügyekre való nagyobb összpontosítás, az energiarendszer decentralizálásának elımozdítása. Szintén fontos, hogy a döntéshozók igazságossá tegyék a küzdıteret. Csökkenjen a fosszilis energiahordozók támogatása, adóztassák meg a környezetszennyezést, és növekedjen a környezetbarát technológiák bevezetésének támogatása. Mivel a támogatás megvonása bizonyos ágazatoknak, szolgáltatóknak hátránnyal járhat, ezért az érintett cégek valószínőleg ellenállnak, és ez nehezíti a szubvenció eltörlését. Platón (i.e ) athéni filozófus mondta: A valóságot az elme teremti. Megváltoztathatjuk a valóságot, ha megváltoztatjuk hozzáállásunkat. Magyarországon a paradigmaváltást segítse a jogi szabályozás! 4

5 Hıszivattyúzás A hıszivattyú jellemzıje: az üzemeltetésére, ill. a mőködésére bevezetett villamos energiát megújuló energia felhasználásával megtöbbszörözi, napjainkban 3 6- szorosára. Kedvezı, hogy a hıszivattyúk alkalmazhatók építmények főtésére (térfőtés), hőtésére, de akár szellızésére és használati meleg víz (hmv) elıállítására is. Napjaink leghatékonyabb mőszaki eszköze annak, hogy energiát takarítsunk meg, és a szén-dioxid-kibocsátást csökketsünk! A háztartások általános energiafelhasználása Magyarországon (kördiagram). 5

6 Hıszivattyús rendszer önkormányzati, kis rezsijő bérlakások főtésére/hőtésére A 200 év v végén v n kiadott EU-ir irányelv (RES) bevezeti a légtermikus és s a hidrotermikus megújul juló energia fogalmát, de nem sorolja a megújul juló energiák k közék a hulladékh khıt,, pl. a főtési f idıszakban az épületekbıl l távozt vozó levegıt, a termálvizek csurgalékviz kvizét,, a fürdf rdıkbıl, az uszodákb kból l elvezetett szennyvizet. Forrás: s: ajánlott irodalom, 1.4. ábra 6

7 A hıszivattyús rendszerek szerepe A hıszivattyúzás világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb főtési-hőtési technológia, így az energiatakarékosság, a globális CO 2 -kibocsátás és a helyi (lokális) egészségre káros légszennyezés csökkentésének egyik kulcseleme. Országunk adottságai, nevezetesen Magyarország napenergia és földenergia potenciálja, valamint magas színvonalú szellemi tıkéje kedvez a megújuló energiát hasznosító innovatív hıszivattyús technológia elterjesztésének, ezzel egyik kitörési ponttá válhat gazdaságunk egészének a dinamizálására. Hatékonyan hozzájárulhat építıiparunk beindításához, mezıgazdaságunk megújításához, a kis- és középvállalkozások fellendítéséhez, valamint új munkahelyek létesítéséhez. 7

8 Érdekesség: egy 79 éves magyar publikáci cióból III. 15. A Magyar MérnM rnök- és Építész Egylet KözlK zlönye LXV. kötet k szám, p. 73, SZEMLE rovatában lévı cikkbıl (szerzı: Stark Lipót): T. G. N. Haldene angol mérnök volt az elsı, aki Lord Kelvin gondolatát főtési célra megvalósította. İ Skóciában lévı házát elektromotorral hajtott hőtıgéppel főti. Berendezésének részletes leírása és az elért eredmények ismertetése a The Journal of the Institution of Electrical Engineers évi júniusi számában olvasható. 8

9 A napenergia és a földenergia hıszivattyús hasznosításához jelentıs potenciállal rendelkezünk Forrás: Dr. Mádlné Szınyi Judit: A geotermikus energiakészletek, kutatás, hasznosítás. Grafon Kiadó, Nagykovácsi, (ajánlott irodalom ábra) 9

10 Országunkban még fehér folt a növényházak meleg vizes főtése és/vagy hőtése hıszivattyúval Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy? 10

11 Növényház hıszivattyús rendszere - A bal oldali kép közelrıl mutatja a hıszivattyú elpárologtatóját és a gépházat. - A középsı képen látható a növényház és mögötte a szélerımő (szélcsend esetén a hıszivattyú kompresszorát hálózati árammal mőködtetik). - A jobb oldali képen a 600 m 2 -es növényház levegı-víz hıszivattyús hıellátása látható. Írország, Forrás: No 81 European Community Demonstration projects for energy saving and alternative energy sources. Ezúton mutatok rá - jelentısége folytán - prof. dr. Györgyi Viktor szabadalmára, a függıleges tengelyő szélerımőre. 11

12 Különféle hıszivattyú típusoknál a teljes rendszerek szezonálisteljesítményfaktorainak (SPF) fejlıdése között Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association Version , p.5 12

13 Különbözı főtési megoldások éves üzemeltetési költsége ( ) Ausztriában Forrás: IDM cég Magyarországon napjainkban családi házaknál a szondás földhıszivattyús rendszer (B/W) beruházási költsége nagyobb, mint a széleskörően elterjedt földgázfőtéseké. A megtérülési idık az eddigi tapasztalatok alapján családi házaknál beruházási támogatás nélkül a jelenlegi árak alapján: - meglévı főtési rendszer átalakításával 5 8 év, - új építés esetén 3 6 év. Ezek tájékoztató jellegő értékek. A megtérülési idı minden hıszivattyús rendszernél más 13 és más, ezért egyedileg minden konkrét esetre ki kell számolni.

14 Gazdasági igénny nnyé vált a hıszivattyh szivattyú A naptári év folyamán változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) már jogos komfortcsökkenést okoz (téli főtés mellett gyakran a nyári hőtésre is szükség van). A kb. 80%-os importot jelentı földgáz nemzetgazdaságilag túl értékes primerenergia-hordozó ahhoz, hogy elavult vízmelegítıkben vagy kazánokban C hımérséklet-tartományban hıtermelés céljából eltüzeljük. Hazánkban is egyre több irodaépületnek, középületnek a hőtési költsége meghaladja a főtési költségét. Alapvetı gazdasági érdekünk a hőtés villamosenergia-felhasználásának csökkentése, az energiafaló klímák" kiváltása. Az energiaárak piaci emelkedésével egyre inkább elıtérbe kerül az energiatakarékosság. Uniós összehasonlításban Magyarországon a villanyáram évek óta drágának számít (ez az ami sajnos rontja a hazai vállalkozások versenyképességét), ellenben a földgáz átlagos ára még mindig olcsónak számít (politikai okból). Az energetikai felhasználás ésszerőségében legfejlettebb országokban a hıszivattyú vagy már elfoglalta, vagy már nálunk korábban megkezdte 14 elfoglalni az energetikai berendezések közötti elıkelı helyét.

15 A kellemes hıérzet tartománya Forrás: Wavin Hungary Kft. (ajánlott irodalom, 3.5. ábra) Az ASHRAE (1981) szabvány szerint: a kellemes hıérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos elégedettséget fejez ki és egy dr. Bánhidi László professzor emeritus-tól származó gondolat: az emberek közérzete a hıérzetük (főtés-hőtés) alapján alakul ki 15

16 Napkollektoros hıszivattyh szivattyús s rendszer elvi vázlatav Forrás: ajánlott irodalom ábra 16

17 Villamos hıszivattyú alkalmazásának környezetvédelmi, energetikai és gazdaságossági indokoltsági tartománya (a hasznos hıtermelh termelésre vetített tett CO 2 -kibocsátás és s az SPF kapcsolata) Forrás: ajánlott irodalom, 6.1. ábra 17

18 Levegı/víz (A/W) hıszivattyú üzemmód váltása a bivalens pontnál ill. az átkapcsolási hımérsékletnél ( alternatív-bivalens üzemmód) Forrás: DAIKIN cég (ajánlott irodalom, 6.3. ábra) Ha pl. a lakossági villamos energia ára 48 Ft/kWh ill. 13,3 Ft/MJ = Ft/GJ, és ugyanakkor a lakossági földgáz ára 3780 Ft/GJ, akkor az energia-egyenérték: / ,5 18

19 Igény a hıszivattyh szivattyúzás ben Magyarországon is honosítva lett az épületek energiafelhasználásáról, tanúsításáról szóló EU-direktíva (2002/91/EK), amelynek jelentıs módosításán sokat dolgoztak a tagállamok. Az elfogadott ún. EPBD tervezetet még jóvá kell hagynia a miniszterek tanácsának, majd a Parlamentnek. Létezik már az ún. RES (megújuló energia) és az ún. EuP energiafogyasztó termékek címkézésérıl szóló direktíva is. Az EU büntetéssel sújtja a uniós direktívákat nem teljesítı országokat. A súlyos bírságok elkerülése érdekében halasztások kérése jellemezte energiapolitikánkat. A Nemzeti Együttmőködés Programja (a NEP) itt paradigmaváltást kíván elérni. Magyarország új energiapolitikájában várhatóan szerepet kap a geotermikus és a bioenergiát felhasználó távhıszolgáltatás és a hıszivattyús rendszerek elterjesztése. ( Az energiafüggıség leküzdésével és az alternatív energia hasznosításával energiafüggetlenséget kell elérnünk. ) Ezen a területen kedvezı adottságaink, lehetıségeink vannak, és szürkeállomány (szellemi tıkénk) is elegendı van. Csökkenthetjük energiafüggıségünket, és ha idejében fejlesztjük az ehhez szükséges korszerő technikát, új exporttermékek gyártásával 19 térségünkben vezetı szerephez juthatunk.

20 Idényjellegő, egy zónaidıs ( H ) árszabás Forrás: A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet Idézve a 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet 1 -ából: (2) H árszabás esetén az egyetemes szolgáltató zónaidıtıl függetlenül egy naptári napon belül azonos árat köteles alkalmazni. (9) H árszabás szerint számolható el a központi főtésrıl és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti főtési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelı segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hıszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hıt épületek hıellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetıszivattyúk, automatikák) villamosenergiafogyasztása. 20

21 Minta hıszivattyú statisztikára Forrás: Svéd Hıszivattyú Társaság (SVEP) (ajánlott irodalom 1. ábra) A svédországi statisztika hazánkban is felhasználható lehetne egységes hıszivattyú statisztikai adatok győjtésére (Svédországban napjainkban már db hıszivattyú üzemel!) 21

22 Számpélda A számpélda a megújuló energia hasznosításának nagyságát vizsgálja. A hıszivattyúk hasznosságának szemléltetésére következzen egy olyan példa, amelyben a mőködtetı energia illetve a villamos motor hajtása nem 100%-ban megújuló energiaforrásból származik. Értékeljünk számpélda segítségével, mert így jobban érzékelhetı az eredmény: ha a villamosenergia-termelés 6%-ban megújuló energiaforrásból származik (kerekítve ennyi Magyarországon), és a példabeli villamos hıszivattyú szezonálisteljesítmény-faktora (angol nyelven: Seasonal Performance Factor [kwh/kwh]): SPF = 4,0 (25% befektetett munka, 75% környezetbıl átvett ún. zöldhı), az említett hıszivattyú 25 0, = 1, = 76,5 százalékban megújuló energiaforrást hasznosít! 2013-tól a hıszivattyús rendszerek megújuló energia felhasználásának elszámolását a RES direktíva VII b. melléklete szerint lehetséges: E RES = Q hasznos x (1 1/SPF), ahol az: SPF > 1,15 (1/η) jelenleg Magyarországon SPF > 3,2 szükséges 22

23 Szezonálisteljesítmény-faktor (SPF) Fontos hangsúlyozni, hogy a szezonálisteljesítmény-faktor, SPF valós értékét mérések alapján lehet meghatározni: a hıszivattyú mőködéséhez szükséges villamosáram-fogyasztás [kwh] és a hıszivattyú által leadott hımennyiség mérésével [kwh]. Pontos értéke számos adottságtól és körülménytıl függ. Pl. az adott épület funkciójától, használatától, a hıforrás és a hıleadás mindenkori hımérsékletszintjétıl, a hılépcsıktıl, a főtési idıszaktól, a külsı és a helyiségek belsı hımérsékletétıl, a vezérléstıl, a szabályozástól, a hıszivattyús rendszer tervezésének, kivitelezésének, üzememeltetésének (pl. szellızés, helyiség túlfőtés) és karbantartásának szakszerőségétıl, a társadalmi szokásoktól, a fogyasztói magatartástól. Ezek a befolyásoló tényezık többsége nemcsak hıszivattyús rendszerő főtésre, ill. hőtésre vonatkozik. A nyilvánvalóan felesleges energiafogyasztás megszüntetése, az energiatakarékosság elsısorban fogyasztói magatartás kérdése. A tervezett hıszivattyú mőködési üzemóraszámának az ellenırzése a rendszerbe vagy a hıszivattyúba beépített üzemóra-számlálóval történhet. 23

24 A sátoraljaújhelyi Betegellátási és Prevenciós Központ homlokzata és ún. GeoWall rendszerő falfőtésének ill. falhőtésének vakolás elıtti képe Forrás: GEOWATT Kft. [ajánlott irodalom 5.8a) és 5.8b) ábrái] 24

25 A sátoraljaújhelyi Betegellátási és Prevenciós Központ hıközpontjának részletei Forrás: GEOWATT Kft. (ajánlott irodalom 5.9. ábra) Magyarországon a különféle rendeltetéső épületeknél egyre inkább alkalmazzák a hıszivattyús megoldásokat. 25

26 A hıszivattyh szivattyú-program és munkahelyteremtı képessége Az ENERGOexpo 2005 rendezvény óta, már közel 5 éve (ez már történelmi idıtartam), szakmai, úgymint építészeti, energetikai, mezıgazdasági, épületgépészeti (beleértve a főtı és hőtıs szakterületet is) és környezetvédelmi mőhelyekben, hazai valamint nemzetközi konferenciákon, publikációkon (nyomtatott és internetes kiadványokban), továbbá civil szervezeteken keresztül ismertté vált ez az ún. Heller-program és megkezdıdött az alkalmazása. A hıszivattyúzásnak a helyi magyarországi viszonyokra alakítása elegendı tapasztalat hiányában még kezdeti állapotban van. A fejlett országok technológiájának hazai másolása önmagában nem biztosítja a hatásos mőködést. Ennek oka, hogy sajátosan eltérıek pl. a meteorológiai, hidrológiai, geológiai viszonyaink, lakóépületeink hıszigetelése, főtése. A hazai viszonyokra méretezett rendszerek kifejlesztésével piaci lehetıség nyílik térségünkben határainkon kívül is versenyképes technológiákat kialakítani. Már ma is vannak magyar eredmények [pl. a Vaporline GBI(x)-HACW hıszivattyú család fejlesztése], és Heller Lászlóra utalva, a magyar szakma 26 történelmileg is megalapozott.

27 Vaporline GBI(x)-HACW hıszivattyú család fejlesztés A GEOWATT Kft. által kifejlesztett növelt hımérséklető hıszivattyú család esetében pl. az elérhetı főtıvízhımérséklet 62 C, és a várható SPF = 5,2 Sok épületnél l földhf ldhıszivattyú alkalmazásakor a hıleadh leadók megváltoztat ltoztatása és s az elosztó csıvezet vezeték k cseréje is szüks kséges pl. radiátor helyett fan-coil a hıszivattyúval val célszerc lszerően en elıáll llított kis főtıvíz-hımérséklet miatt. Ez pedig jelentıs s többletkt bbletköltséget eredményez. Ezért, ahol hőtési h funkcióra nincs igény, a hıtermelı cseréje sok esetben elmarad. A fejlesztést stıl l azt remélj ljük, hogy elkész szül l egy a nemzetközi zi piacon is versenyképes magyar termékcsal kcsalád. 27

28 A Vaporline GBI13-HACW sólé-víz (B/W) hıszivattyú bukaresti beépítésérıl készült fotók (a 180 m 2 es családi ház homlokzata és hıközpontja) A rendszerhez 3 db 100 m hosszú, U-hurkos földszonda csatlakozik. Forrás: GEOWATT Kft. 28

29 A Vaporline GBI(x)-HACW hıszivattyú-család kiváló színvonalú magyar fejlesztés! A hazai fejlesztéső hıszivattyú-család 9 kw-tól 96 kw-ig tízféle teljesítményre és különbözı felhasználói igényre (főtés; főtés és passzív hőtés; főtés és elınykapcsolással hmv-készítés; főtés és aktív hőtés, valamint elsıdleges hmv-hıcserélı: angolul desuperheater ), továbbá a különféle hıhordozókra (víz, levegı, talajvíz, csurgalékvíz) kifejlesztett hıszivattyúcsalád egyik tagjának a beépítés helyén készített fotóját láthatjuk az ábrán. A 13 kw teljesítményő kísérleti példány az elmúlt főtési szezonban Bukarestben jól üzemelt és az új magyar termék sikerrel bemutatkozott a 29. Nemzetközi Építıipari szakkiállításon (CONSTRUMA 2010.). Presztízsét, versenyképességét növelné, ha megpályázná a Kiváló termék védjegyet! 29

30 Ajánlott irodalom (a lektorált, 215 oldalas, A4-es formátumú, színes kivitelő szakkönyv 27 táblázatot és 152 ábrát tartalmaz) Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára. Kiadó: Komlós F., Dunaharaszti, Tisztelt hallgatóim! Engedjék meg, hogy a Heller-terv mottójával fejezzem be az elıadásomat. Köszönöm a figyelmüket! Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el, hogy visszafordítható-e még az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késı. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az. (Teller Ede) 30

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására

Részletesebben

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Összefoglaló Az építményekben felhasznált energia mennyiségének csökkentése elengedhetetlen

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2

GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Komlós Ferenc, Kimmel István 1 GEOTERMIKUS MAGYAR HŐSZIVATTYÚK 2 Köztudott, hogy Földünk, a Glóbus belső magja izzó tömeg és a gömb középpontjától kifele haladva egyre alacsonyabb a hőmérséklet. Magyarországon

Részletesebben

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos 22. energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HÓ SZIVATTYÚZÁS Az Energia Központ Kht. kiadványa Budapest, 2008. A borítón Handbauer Magdolna Az energia velünk

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR JÁRMŐ- ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK NYÍREGYHÁZA SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben