Elıadó: Komlós Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıadó: Komlós Ferenc"

Átírás

1 2012. november :00 óra OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet Házigazda: Bárdy László Elıadás címe: Városok hıszivattyús főtése Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Elektronikus elérhetıség: illetve 1

2 Milyen fıbb kérdésekre szeretnék elıadásommal választ keresni? Egy logikus ötlet, amely döntés-elıkészítési célból vizsgálatot igényel az Önök megtisztelı segítségével. Miért és milyen feladatra használjunk a hıszivattyút az épületeknél? Egy városban hány építménynél lehetne ténylegesen alkalmazni? Milyen beavatkozással jár egy hıszivattyú telepítése? Egy városban milyen hıforrású hıszivattyúk jöhetnek számításba? Importkiváltó és exportnövelı magyar termék pl. a Vaporline hıszivattyúcsalád. Milyen hatása lehet ennek az egész város energiagazdálkodására, környezeti állapotára és fenntarthatóságára? 2

3 Mindenekelıtt szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy hıszivattyús témakörben ismét ( Hıszivattyú ma : március 25.), de most hosszú távra szóló javaslatot a rendezık és különösen Bárdy László úr jóvoltából Önök elé tárhatok. A hıszivattyú elvi vázlata, fıbb részei és mőködése 3

4 A legegyszerőbb hıszivattyh szivattyú elvi körfolyamata: k a Carnot-féle körfolyamat Forrás: Ajánlott irodalom ábra A T s diagramon a munka ill. a hı területként jelenik meg, nevezetesen a T s diagramon csak az állapotváltozás vonala alatti területnek van jelentısége. A hıszivattyú Carnot-körfolyamata reverzibilis ideális hıkörfolyamat: veszteségmentesen megfordítható elvi körfolyamat, ezért a munkafolyamatot határoló vonalak vízszintes, ill. függıleges egyenesek. Két izotermikus (elgızölés, kondenzáció) és két izotropikus (expanzió, kompresszió) állapotváltozásokból áll. Érdekességként jelzem, az elsı egységes európai hıszivattyú-szabvány mintegy 24 évvel ezelıtt, 1988 októberében lett kiadva (hivatkozási száma EN 255-1:1988). A körfolyamat teljesítménytényezıje (ε) vagy hatásfoka ; új neve hıszivattyúknál Büki professzor nyomán főtési tényezıje (ε f ) ill. angol nyelvő rövidítése: COP. COP Carnot = T C /(T C T O ) ahol: T [K] = t [ C]

5 R 407C munkaközeges egyszerő hıszivattyú lg(p)-h diagramja.* (A diagramon a folyadék, a gız g és s a kétfk tfázisú mezı látható; ; K: kritikus pont.) * A függf ggıleges koordináta ta-tengelyen tengelyen azért alkalmazzák k a logaritmikus léptl ptéket, mert ellenkezı esetben a kétfk tfázisú mezı izotermái i kis nyomásokon túlst lságosan összesőrősödnének. nek. Forrás: Ajánlott irodalom ábra 5

6 Évforduló,, jubileum (1) Elsı hıszivattyúval kapcsolatos írásom 15 évvel ezelıtt, 1997-ben az Alaprajz (1997/8) építészeti, majd a Magyar Épületgépészet (1997/12) lapban jelent meg, napjainkban háromjegyő számmal jellemezhetı publikációm száma. Néhány tapasztalatomat ezúton röviden leírom. 1) A hıszivattyús rendszerek létesítése rendkívül összetett szakmai ismeretet, felkészültséget igényel, amelyet hazánkban az oktatási intézményekben (néhány kivételes esettıl eltekintve) még nem tanítanak, ezért is sok a rossz rendszer. 2) A hıszivattyú bonyolult eszköz! A hagyományos kazán egy hıcserélıbıl áll ennek ellenére sok gépész nem tud kazánt betervezni és optimális 6 kazánteljesítményt meghatározni.

7 Évforduló,, jubileum (2) A korszerő ún. kondenzációs kazán két hıcserélıbıl áll. Ezt a berendezést hazánkban már több, mint két évtizeddel ezelıtt be lehetett építeni központi főtésekhez. Sajnálatosnak tartom, hogy a hıleadókat - sok esetben - új épületeknél is ugyanúgy választják ki, mint hagyományos kazán esetében, és így nem lehet a főtési rendszert elég hatékonyan üzemeltetni. A jogosan várt eredmény itt is elmarad. 3) Még a legegyszerőbb hıszivattyú is a két hıcserélın kívül expanziós szelepet és még kompresszort tartalmaz, amelyet a hıszivattyú szívének tekintjük. Ráadásul sokkalta bonyolultabb e rendszer minkét (primer és szekunder) oldala. A hıforrás és a hıleadás mindkét hımérséklete több esetben állandóan változik! Ezért is sok a hibás tervezés, építés, szerelés és üzemeltetés. 4) A rossz hír természetesen gyorsabban terjed, mint a jó hír. Ez is akadályozza a széleskörő elterjedést. 7

8 Évforduló,, jubileum (3) 5) Fontosnak tartom, hogy a teljes gépész és kapcsolódó szakterület kivétel nélkül országunk érdekében vállalja fel a 21. század korszerő technikáját, a MMK lapja, szakmai tagozatai és egy-két szaklap ne próbálja meg különbözı nem szakmai és közgazdasági okra hivatkozva elhallgatni (pl. még a publikáció címébıl is kihagyja ill. kitörli a magyar szót) azt a jelentıs hazai fejlıdést ami már megtörtént ezen a területen, médiumok segítsék a technológia elterjesztését és a hıszivattyú témájú tévhitek, mítoszok megváltoztatását. 6) Különösen fontosnak tartom további minısítéshez kötni a hıszivattyús rendszerek tervezését és mőszaki ellenırzését! Szerte a világban kevésbé ismert ez a technológia (korszerő, hatékony hıtermelés), különféle oktatási szinteken csak kevés óraszámban tanítják, ebbıl csak néhány ország kivétel! 8

9 Energiahatékonyság növelése hıszivattyús rendszerrel Forrás: Ajánlott irodalom, szakkönyv 9

10 Hatékonysági mutatószám: SPF Az SPF-et a decemberi ún. EU RES megújuló energia direktíva rögzíti. Angol nyelvő rövidítésbıl származik (seasonal performance factor), magyar fordítása: szezonálisteljesítmény-tényezı. Büki Gergely professzor nyomán átlagos főtési tényezınek is nevezzük:. Az egy főtési szezonban a hıszivattyú által a főtési rendszerbe bevitt energiamennyiség [kwh] osztva a hıszivattyú és az ún. primeroldali szivattyú (vagy ventilátor) által felvett villamosáram-fogyasztás összegével [kwh]. Két példát bemutatva: ha SPF = 5,0 az azt jelenti, hogy 15,0 kwh hı elıállításához 3,0 kwh áramot használ fel a hıszivattyús rendszer; kisebb az átlagos főtési tényezı, ha SPF = 4,0. Ekkor 3,0 kwh áramfogyasztással a hıszivattyús berendezés hıtermelése 12,0 kwh. 10

11 Hıszivattyús rendszerek SPF tényezıinek fejlıdése ( ) különféle hıszivattyúkra Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version , p.5. Az SPF valós értékét csak mérések alapján lehet meghatározni! Az SPF várható értéke számos adottságtól és körülménytıl függ. Pl. az adott épület funkciójától, használatától, a hıforrás és a hıleadás mindenkori hımérsékletszintjétıl, a hılépcsıktıl, a főtési idıszaktól, a külsı és a helyiségek belsı hımérsékletétıl, a vezérléstıl, a szabályozástól, a hıszivattyús rendszer tervezésének, kivitelezésének, üzememeltetésének (pl. szellızés, helyiség túlfőtés) és karbantartásának szakszerőségétıl, a társadalmi szokásoktól, a fogyasztói 11 magatartástól.

12 Kitekintés s az MTA külsk lsı tagja segíts tségével Forrás: Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH): Sustainable Geothermal Energy Supply in Urban Areas címő vetítettképes elıadása 12

13 A Geowatt Kft. magyar fejlesztéső és gyártású Vaporline márkanevő hıszivattyúk kitüntetése Szerzı (fotó): Lakos Gábor MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ -jal kitüntetett hıszivattyúcsalád ünnepélyes díjátadása szeptember 4-én volt a Parlament Felsıházi Termében. A trófeát és az oklevelet Bencsik János, az Országgyőlés Gazdasági és informatikai bizottságának tagja, az Energetikai albizottság elnöke adta át Fodor Zoltán (Geowatt Kft.) szerzıtársamnak. 13

14 MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ -jal (2012) kitüntetett hıszivattyúval felszerelt létesítmény (1) A nagykırösi strand és termálfürdı Fotó:Járó Attila (Spring Projekt Kft.), Fehér János (Delta-F Kft.) és Komlós Ferenc Fodor Z. Komlós F.: A nagykırösi strand energiatudatos bıvítése. Magyar Épületgépészet, LXI. évf. 2012/ old. Fodor Z. Komlós F.: Termálvizes fürdı bıvítése hıszivattyúk alkalmazásával. Energiagazdálkodás 52. évf. 2011/ old. A geotermiára alapozott hıellátás egyik speciális fajtája a hıszivattyú, amely az eltérı hımérséklető közegek között mozgatja a hıt. Kedvezı lehetıséget jelentenek a hıszivattyúk alkalmazására a fürdık és az egyéb elfolyó vizek, amelyek hıtartalma hıszivattyúval nagyon kedvezıen hasznosítható. Idézet Láng István akadémikus: Megújuló energiaforrások: pró és kontra. Nap-, szél-, geotermikus, bioenergia környezet és gazdaságosság. TANULMÁNYOK MAGYARORSZÁGI ENERGETIKÁRÓL. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, old. 14

15 MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ -jal (2012) kitüntetett hıszivattyúval felszerelt létesítmény (2) Földhı hıforrású hıszivattyúval főtött és hőtött autószalonról készült fotó és az autószalon megtérülési ideje Forrás: [5], Fotó: Tulok András a rendszer beruházási költsége nettó listaáron: Ft; a 100 kw teljesítményő földgázkazános és 100 kw teljesítményő folyadékhőtıs hıközpont várható kiépítési költsége a kémény, gázközmő kiépítést is figyelembe véve minimum: Ft; a várható megtérülési idı az éves üzemeltetésiköltség-megtakarítás alapján (a fenti ún. hagyományos főtési-hőtési megoldáshoz viszonyítva): ( )/ = 1,82 év ~22 hónap, nincs 2 év! 15

16 Pitvarosi Mővelıdési Ház és a hozzá csatlakozó Sportcsarnok főtéskorszerősítése magas hımérséklető Vaporline hıszivattyúkkal A 3000 lm 3 főtött térfogatú, külsı hıszigeteléssel és radiátoros hıleadókkal rendelkezı épület főtésére és HMV ellátására a korábbi földgázkazánok helyett 2 db növelt hımérséklető hıszivattyút terveztek be. A tervezett maximális főtési hıfoklépcsı 62/55 C, a beállított HMV hımérséklet 60 C. Az épület főtésének radiátoros hıleadó rendszerén változtatás nem történt, de a hıleadó rendszer szabályozását biztosító kézi termosztátot egy programozható termosztátra cseréltük. Az eredmények gyakorlatban történı megvalósulását jól alátámasztotta Pitvaros polgármestere, Radó Tibor úr, aki a szeptember 27-i Élı Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében címő rendezvénysorozat 27. konferenciáján hozzászólásában kijelentette, hogy 50%-nál nagyobb, a vártnál is több pénzügyi megtakarítást értek el ezzel a napkollektorral kombinált hıszivattyús rendszerrel. (Idézet: [8].) 16

17 Magyar fejlesztéső hıszivattyúcsalád (1) A magyarországi hıszivattyú-fejlesztés a csúcstechnika szintjén álló Copeland Enhanced Vapour Inject (EVI) kompresszorokat és körfolyamatot alkalmazza, amely nagy COP értékő hasznosítást tesz lehetıvé, akár 63 C-os főtési elıremenı hımérsékleten is. A fejlesztés az elérhetı legnagyobb szezonálisteljesítménytényezı (SPF érték) megvalósítására törekedett, ezt alapvetıen a hıszivattyús körfolyamatban gızbefecskendezéssel, közbensı elıhőtéssel lehetett elérni, így széles hımérséklettartományban használható hıszivattyúcsalád jött létre. A fejlesztés figyelembe vette a hazai geotermikus adottságokat és a termálhı-hasznosítás lehetıségeit, valamint a nagy hımérséklető hulladékhı nagy kondenzációs hımérsékleten történı hasznosításának a lehetıségét, továbbá 17 optimalizálva az elérhetı SPF értéket.

18 Magyar fejlesztéső hıszivattyúcsalád (2) Ezzel a technikával meglévı radiátoros rendszerek max. 63 C el ıremenı főtési vízhımérsékleten, 63/57 C-os hılépcsıvel is gazdaságosan mőködıképesek (elektronikus expanziós szelep, munkaközegtartály, külsı hımérsékletszabályozás). A hıszivattyúk a felújított állapotba hozott épületeknél radiátorral ellátott rendszereket is üzemeltetnek. A reverzálhatóan kialakított körfolyamat (váltószelepes) a hőtést is biztosítja, külön hıcserélı berendezés nem kell. A használati meleg víz (hmv) elıállítása főtés esetében a körfolyamat túlhevítési hıjének kb. 15%-ból elsıdleges, ún. csı a csıben hıcserélı (desuperheater) segítségével történik. Ezek a technika mai szintjén álló innovatív hıszivattyús technológiák az egész Kárpát-medencére kiterjedı Wekerletervben gazdaságunk dinamizálására szolgálhatnak. 18

19 Tiszta, megújuló energiaforrás meghatározása hıszivattyúzáskor (1) Vegyük például amikor a mőködtetı energia nem 100%-ban természeti állandó energiaforrásból illetve tiszta, megújuló energiaforrásból származik: ha a villamosenergia-termelés 7%-ban (kerekítve ennyi volt Magyarországon 2011-ben) természeti állandó energiaforrásból (Reményi Károly akadémikus nyomán*) illetve tiszta, megújuló energiaforrásból származik, és a példabeli villamos hıszivattyú átlagos főtési tényezıje (SPF) = 4,0 (illetve 25%-ban villamos energiát és 75%-ban környezeti energiát használ), akkor az említett hıszivattyú 25 0, = 1, %-ban természeti közvetlen energiaforrást illetve tiszta, megújuló energiaforrást hasznosít. * A megújuló energia (helyette helyesebbnek tartom a természeti állandó energia, míg a többi energiára a természeti kimerülı energia elnevezéseket használni, amelyek angolul is jól átültethetık, például: natural permanent energy és natural exhausted energy ) a természet adománya, bıkezően kapjuk, de nem ingyen, és nem végtelen mennyiségben. (Reményi Károly: Megújuló energiák. Akadémiai Kiadó, Budapest. Elıszó.) 19

20 Tiszta, megújuló energiaforrás meghatározása hıszivattyúzáskor (2) Még két példánál részben újabb számadatokkal tanulságos az elızı számításokat elvégezni majd az eredményeket értékelni: ha a villamosenergia-termelés 20%-a megújuló energiaforrásból származik, de az átlagos főtési tényezı (SPF) = 4,0 ekkor a hıszivattyúzás 25 0, = %-ban természeti közvetlen energiaforrást illetve tiszta, megújuló energiaforrást hasznosít. a villamosenergia-termelés 7%-ban természeti állandó energiaforrásból származik de nagyobb lett a villamos hıszivattyú átlagos főtési tényezıje (SPF) = 5,0 ekkor a hıszivattyúzás 25 0, = 1, %-ban természeti közvetlen energiaforrást illetve tiszta, megújuló energiaforrást hasznosít. A hıszivattyú a jövıbe tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetıvé teszi az épületek hatékony főtését, bármilyen forrásból 20 származzék is a villamos energia. (Idézet: [9], 184 oldal)

21 A fenntartható fejlıdés* útja: az emberhez méltó környezet létrehozása * Brundtland asszony nyomán: olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı nemzedékek szükségleteinek kielégítését. A levegısszenyezés a veszélyes anyagok olyan mértékő szintemelkedése hatására jön létre, amely meghaladja a légkör természetes öntisztulási képességét. A belsı téri levegıszennyezettséget már a Világbank 1993-as jelentése is különösen fontos megoldásra váró általános környezeti gondnak tekintette. A fosszilis energiahordozók véges készletei szükségessé teszik a tiszta megújuló energiaforrások, illetve a természeti állandó energiaforrások kihasználásának jelentıs növelését! Szükség van a városlakók természeti folyamatokra gyakorolt hatásának visszafogására, és a jelenlegi energiaigény jelentıs csökkentésére. Az energiatakarékosság növeléséhez szemléletváltozásra van szükség! 21

22 Ma már egyértelmő, hogy a Föld bolygó helyett az embereket kell megmenteni Az ember biológiai tőrıképességének figyelembevétele és a betegségek megelızése hazánk gazdasági fejlıdése szempontjából is stratégiai fontosságúvá vált. Igény a városok légszennyezésének ill. egészségkárosító hatásának jelentıs csökkentése. A környezet terhelésének mérsékelésével javulhat az ott élı lakosság egészsége, életminısége. Feladatunk az épületekben élı ember életfunkcióival összefüggı objektív és szubjektív igények kielégítése, a zárt terek lakóhely, munkahely belsı környezetének, mikroklímájának komfortja. Fıvárosunk, és a városok környezeti állapotának javítása több évtizedre szóló következetes munkát jelent! 22

23 Emberhez méltó környezet létrehozása (1) Az emberi élet minıségét alapvetıen meghatározza a levegı tisztasága. A szennyezıanyagok közvetlenül veszélyeztetik az emberi egészséget, károsítják a vegetációt, romboló hatást fejtenek ki épített környezetünkre. A levegı minıségét a közlekedés, a lakossági főtés és az ipari tevékenységbıl származó szennyezések határozza meg, de a meteorológiai helyzettıl függıen idıszakosan szerepe van a nagyobb távolságról érkezı szennyezésnek is. A városokban illetve a településeken a főtési idıszakban a nitrogén-oxid (NO x ) és a kismérető szállópor (PM10) szennyezettség jelenthet problémát. Elvként rögzíthetı: egy kémény sok kémény helyett! Statisztikai adatok mutatják, hogy a lakosságnak több mint a fele szennyezett levegıjő területen él. A legsúlyosabb helyzet azokban a városainkban alakult ki, ahol kevés a növényzet. 23

24 Emberhez méltó környezet létrehozása (2) Magyarországon a földgáz-főtıkészülékekbıl eredı szénmonoxid-mérgezés a leggyakoribb halálos kimenetelő háztartási baleset! A szilárdtüzeléső kazánok helytelen kezelésébıl eredıen egyre több a családi ház tőzeset hazánkban. Az energiatakarékosság növeléséhez szemléletváltozásra van szükség! Ha meg akarunk maradni egészségesen élı közösségi lényeknek, akkor ökológiailag érzékeny gondolkodásra, alkalmazkodásra van szükségünk! Hazánk és a Kárpát-medence éghajlatát egyre inkább a nyári száraz meleg és tartós hıhullámok jellemzik. A túlságosan meleg idıjárás a hıháztartásunk teljes felbomlását, hıgutát, a hıségtıl kimerülést, görcsös állapotot, szélsıséges esetben 24 halált eredményezhet.

25 A víz hıforrás, tehát a vízenergia, hidrotermikus- és geotermikus vízenergia A Magyar Hidrológia Társaság (MHT) XXIX. Országos Vándorgyőlésének ajánlása (2011) Forrás: A teljes ajánlásból kiemelem az alábbi vonatkozó szövegrészt: 6. Az Európai Duna Régió Stratégia egyik prioritása a felszín alatti és lehetıség szerint a felszíni vizek, valamint a létesítmények használt vizének hıhasznosítása. Szükségesnek tartjuk a vizek hıhasznosítása kérdéskörének országos szakmai áttekintését, komplex kezelését a kutatás, a monitoring és az alkalmazott technológiák tekintetében. 25

26 Nemzetközi zi kitekintés. Milánói i távft vfőtés Forrás: Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH): Sustainable Geothermal Energy Supply in Urban Areas címő vetítettképes elıadása Legnagyobb geotermikus távfőtés vázlata. Milánói távfőtés: 2012-ben majd 2015-ben lakos hıellátását biztosítja Jelenleg mőködı és tervezett távfőtési rendszerek (Canavese System) Forrás: a2a Calore Servizi 26

27 A geotermikus alapú (hıszivattyús megoldással kiegészített) távfőtı rendszerek elısegítése Európában, az ún. Geo-DH projekt ( Idézet: Székely Ferenc az MTA doktora: Hévizeink és hasznosításuk. Magyar Tudomány, 171. évfolyam 2010/12. szám (1478. oldal). A felszínközeli, hıszivattyúval kombinált és vízvisszatápláláson alapuló talajvizes hıhasznosítás elsısorban a sokévi átlaghımérséklet mellett tárolt napenergiát veszi igénybe. A földi hıáram melegítı hatása (0,02 C) e mélységtartományban elhanyagolható. Talajvizes főtımővek üzemeltetésekor tehát a ki nem sugárzott energia (vagyis a korában elnyelt napenergia visszatartott része) mérsékli a felszín, ezen keresztül pedig a talaj lehőlését. Jogszabályok segítségével kéne elérni, hogy pl. a FİTÁV Zrt. 27 saját érdekbıl fokozatosan álljon át hıszivattyús megoldásokra.

28 Távfőtés hıszivattyús rendszerrel Energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontból a nagyobb egységet ellátó központi főtés az elınyösebb megoldás. Pl. városok, városnegyedek, kistelepülések távfőtése/távhőtése. Többlakásos épületnél ne legyen lakásonként eltérı a főtési megoldás. Hasonló megoldás a többszintes épületeket ellátó épülettömbfőtés (-hőtés) és épületcsoport-főtés (-hőtés). Az egyedi főtés jelentıs hıveszteségei és a lakáskomfort növelése is indokolja az áttérést a csoportos főtésre, ami 20 25%- os energiamegtakarítást jelent annak ellenére, hogy a főtött helyiségek bıvülésével jár. Pl. a legolcsóbb és egészségtelen parapet gázkonvektoros lakásfőtés jelentısen több energiát fogyaszt, mint ugyanazt a légtérfogatot és léghımérsékletet biztosító központi főtés. 28

29 Az EUDRS-ba javasoljuk a Heller-projektet (hıszivattyú-projektet) A Duna és felszíni vizeink hidrotermikus hıjének hıszivattyús hasznosítása (kombinálva egyéb megújuló forrással, hulladékhıvel) a Duna melletti városok levegıjét és környezetét élhetıbbé, egészségesebbé teheti (EUDRS projektjavaslat: ún. Heller-projekt). Magyarország a fürdık országa. Naponta jelentıs mennyiségő víz (csurgalék-hévíz) folyik el kihasználatlanul! Új távfőtési alapelv: a felhasználási helyre kis veszteséggel kell vizet odavinni és a felhasználási helyen hıszivattyúval kell a hıt kivonni belıle ( t Duna = 3 C és az elfolyó víz hımérsékletét 2,0 ºC legkisebb hımérsékletre szükséges leszabályozni). 29

30 1943-as példák felszíni vizek hıtartalmának hıszivattyúval történı hasznosításra A zürichi mőegyetem távfőtıközpontja (főtés a Limmat folyó vizével), A Bodeni-tó melletti textilgyár hıellátása (főtés a Bodeni-tó vizével), Berlin egyik városrészének távfőtése (főtés a Spree folyó vizével). Joggal reméljük amit meggyızıdéssel vallok is, hogy a hıszivattyú általános energiagazdaságunk racionalizálásának a közeljövıben egyik legértékesebb eszközévé fog válni! (Dr. Haidegger Ernı: A hıszivattyú szerepe az energiagazdaságban. Különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész Egylet kiadásában megjelenı ÉRTEKEZÉSEK, BESZÁMOLÓK a mőszaki és gazdaságtudományok körébıl évi IV. füzetébıl. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Bp ) Itt jelzem, hogy a szakmaiság érvényre jutása érdekében a kamarák területén összevonást ajánlok: Magyar Mérnöki és Építész Kamara. 30

31 Üvegházi növénytermesztés (1) Országunkban még ún. fehér folt a növényházi közmunka! A főtési-hőtési funkciót egyaránt gazdaságosan biztosító Magyar Termék Nagydíjas 2012 reverzálható (váltószepes) geotermikus hıszivattyú (Geowatt Kft.) egyik alkalmazási lehetısége a növényházaknál kereshetı. A üvegházi dísznövények a legdrágább mezıgazdasági áruk közzé tartoznak, igénylik a kondicionált környezetet. A dísznövények piaca világszerte növekszik. Megfontolandó e kultúra hazai felkarolása importkiváltási célból. Növényházak meleg vizes főtése/hőtése- vagy légfőtése/léghőtése hıszivattyúval Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy? 31

32 Üvegházi növénytermesztés (2) Olyan növényházakra is gondolok, amelyekben az elıirt technológiai igény a főtés és hőtés. Ilyenbe termeszthetı pl. gomba. A gomba kitőnı íze miatt az emberek régóta kedvelt, napjainkban is korszerő tápláléka. A folyamatos piaci elhelyezés feltételeit itt is biztosítani kell, viszont a gomba iránti érdeklıdés világszerte emelkedik. A drágább gombákat kellene termeszteni, amelyeket exportálni is lehet (gombatermesztésünk a háború elıtt a világ élvonalába tartozott). A közmunkaprogramokhoz is kapcsolható. Ezt a közmunkát, az ország minden szántóterületén lehetne végezni. Nem kell hozzá pince, geotermikus adottságú terület és egész évben sokak által végezhetı betanított munkát igényel. A hıszivattyú üzemeltetéshez szükséges villamos energia magyar napelemekkel (KORAX Gépgyár Kft.) is elıállítható. 32

33 Az EU új Energiahatékonysági irányelve (kiemelés) Forrás: - magyar változat - angol változat Az Irányelv érdemi intézkedéseket fogalmaz meg: hogyan mérsékeljük energiaszámláinkat és dinamizáljuk a gazdaságot. Az Irányelv egyik legfontosabb rendelkezése, hogy ún. kötelezettségi rendszert kell létrehozni. Ez az energiakereskedıket, elosztókat, szolgáltatókat arra kötelezi, hogy közvetlen intézkedéssel (pl. támogatás nyújtása új hıszivattyúhoz, vagy tudatformálás) csökkenést érjenek el ügyfeleik energiafelhasználásában. A megújuló energiafelhasználás, energiahatékonyság, a kapcsolt energiatermelés a fenntartható városfejlesztés egyik kulcskérdése. Fontos kiemelni, hogy az új energiahatékonysági EU irányelv a hıszivattyút és a PV/T típusú eszközöket a kapcsolt energiatermelés körébe vonja, kitágítva a kapcsolt 33 energiatermelés hagyományos értelmezését.

34 Igény a hıszivattyh szivattyúzás s (1) Magyarországon a lakó- és középületek főtésére fordított energiamennyiség az országos energiafelhasználás egyharmadára tehetı. (Dr. Széll Mária: Transzparens épületszerkezetek. 12. oldal. Kiadó: Szerényi és Gazsó Bt. Pécs, 2001.) A hıszivattyú jellemzıje: az üzemeltetésére, ill. a mőködésére bevezetett villamos energiát a természeti állandó energiaforrás felhasználásával megtöbbszörözi, napjainkban 3,0 6,0-szorosára. Napjaink leghatékonyabb mőszaki eszköze annak, hogy energiát takarítsunk meg (és a szén-dioxid-kibocsátást csökkentsünk)! A HPTCJ (2007) szerint Japánban már 2007-óta forgalomban vannak 6,6 teljesítménytényezıjő hıszivattyúk. Japánban a hıszivattyúk teljesítıképessége a szabályozásnak köszönhetıen egy évtized alatt 3-ról 6-ra nıtt. (Idézet: [9], oldal.)

35 Igény a hıszivattyh szivattyúzás s (2) Az energiaárak emelkedése» energiatakarékosság. Az igényes köz- és ipari épületekben általánossá vált a klimatizálás. Egyre több épületnél a hőtési költség meghaladja a főtési költségét! Alapvetı érdekünk a hőtés villamosenergia-felhasználásának csökkentése, az energiafaló klímák kiváltása és folyadékhőtık helyett földhıvel való középület és irodaház hőtés elterjesztése! Földhıs hıszivattyúval hőteni is lehet sokkalta energiatakarékosabban és jelentısen olcsóbban! A 86%-os (2009-ben) import földgáz túl értékes primerenergia-hordozó ahhoz, hogy vízmelegítıkben vagy kazánokban C hımérséklethez hıtermelés céljából eltüzeljük! (Kedvezı lenne, ha a földgáz a vegyiparunkban növekvı felhasználásra kerülne és ez az ágazat jelentıs hozzáadott értéket is tudna adni.) 35

36 Javaslat a döntéshozóknak: Heller-terv (1) A szakmai mőhelyekben ma már széles körben ismert az ún. Heller-terv (2005-tıl). A projekt lényege, hogy hosszú távon a gázkonvektorokat, a kazánokat és gázbojlereket, valamint a villanybojlereket, továbbá az ún. energiafaló légkondikat váltsák fel a tömegigényeket kielégítı, különbözı kivitelő és üzemmódú, és elsısorban geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék (pl. csurgalékhéviz, távozólevegı) hıforrást hasznosító hıszivattyúk. Ezeket Magyarországon kell gyártani, magyar munkaerıvel kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, szervizelni, és a terméket, a szolgáltatást, valamint a technológiát exportálni elsısorban Közép-Kelet Európában. Kitőnı mőszaki tulajdonságokkal rendelkezı termékek alkalmazásával a hazai fejlesztésnek és gyártásnak köszönhetıen kedvezı 36 áron tehetık energiahatékonyabbá az épületeink.

37 Javaslat a döntéshozóknak: Heller-terv (2) Dr. Heller László ( ) Világhírő professzor, akadémikus 1948-ban védte meg doktori disszertációját, amelynek témája a hıszivattyúk alkalmazásának technikai, gazdasági feltételei volt. (Heller L.: Die Bedeutung der Wärmepumpe bei thermischer Elektrizitadserzeugung Universitaetsdruckerei, Budapest, 1948.) A magyar mérnökök egyik kiemelkedı apostolának, Heller Lászlónak mintegy hatvanöt éves tudományos mőve, amely hungarikumnak számít, a hıszivattyúipar megteremtésével tárgyiasodhatna. Rohamos fejlıdés elıtt áll ez az innovatív technológia, kitörési pont lehet, támogatása tehát jogos! Az elıretörésünk egyik kulcsszava: a technológiai innováció. A hıszivattyú program támogatást nyújtana a lakosság egészségi állapotának a gondjaira, tehát segítheti a környezet és a társadalom 37 fenntartható fejlıdését.

38 Javaslat a döntéshozóknak: Heller-terv (3) Teendık A hıszivattyúk alkalmazása beindult. A vállalkozói lendületet érdemes kihasználni és használatukat megsokszorozni. A villamosenergia-szolgáltatóknak a szolgáltató és a fogyasztó közös érdekében a hıszivattyúk csúcsidıszaki használatát kizáró csökkentett tarifát kellene rendszerbe állítaniuk. A hıszivattyús rendszerek tervezéséhez szükséges energetikai és épületgépészeti ismeretek oktatásában fıleg az állami felsıoktatásnak kell szerepet vállalnia. A magyar ipar képes hıszivattyúkat és a földhı hasznosítását szolgáló egyéb berendezéseket gyártani és ezek ösztönzése ugyancsak állami feladat. A hasznosítás állami támogatása a földgáz-megtakarítás arányában indokolt. A támogatás itt is elsısorban a létesítésre adható, és a hıhasznosítót illeti meg. A környezeti hı hasznosításához szükséges berendezések gyártásának meghonosítása is állami támogatást érdemel. Idézet forrása - Lovas Rezsı akadémikus (szerk.): Köztestületi Stratégiai Programok 1. Áttekintés Magyarország energiastratégiájáról. MTA Bp (61-62 oldal). 38

39 Mottók Nem azt kell nézni, ami van, hanem azt ami lehetne. (Németh László) Nem kell feltétlenül okosabbnak lenni másoknál. Elegendı, ha egy nappal elıbbre látunk. (Szilárd Leó) A természettudomány azt írja le, hogy mi van. A technika azt is megcsinálja, ami még nincs. (Kármán Tódor) Engedjék meg, hogy összefoglalás helyett és a vita elıtt most a Heller-terv mottójával fejezzem be elıadásomat Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el, hogy visszafordíthatóe még az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késı. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az. (Teller Ede) Köszönöm eddigi megtisztelı figyelmüket és a szünet után várom az elıadással összefüggı kérdéseiket! 39

40 Ajánlott irodalom [1] Komlós F. Fodor Z.: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez. Ipari Ökológia, (2012) 1 évfolyam, szám ( old.). [2] Komlós F. Fodor Z.: Városok hıszivattyús főtése. Átfogó tervre lenne szükség! Magyar Épületgépészet, LX. évfolyam, 2011/5. szám (18 21 old.). [3] Fodor Z.: Multifunkcionális készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházás költség alakulására I., II. és III. Magyar Installateur, 22. évfolyam, június-július (28 29 old.), augusztus-szeptember (20 21 old.) és október (14 16 old.). [4] Komlós F.: Hıszivattyús rendszerekrıl általában (19.) és a Hıszivattyús rendszerek rövid gyakorlati útmutatója (20.) feltöltve: december. [5] Kaszanitzky Cs. Komlós F.: Új autószalon Fóton magyar hıszivattyúval. feltöltve: július :46. Magyar Installateur, 22. évfolyam, október (35 36 old.). [6] Komlós F.: Geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék hıforrások hasznosítása hıszivattyúval. Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/7-8. szám (18 20 old.). [7] Komlós F.: Hıenergia alapigények a hıszivattyúk alkalmazása és a Heller-terv célkitőzései tükrében. Elektrotechnika 105. évfolyam, szeptemberi szám, 2012/09 (5 8 old.). [8] Fodor Z. - Komlós F.: Hıszivattyú radiátoros főtéshez. Magyar Installateur, 22. évfolyam, november-december (22 23 old.). [9] David J.C. MacKay (fordította: Both Elıd): Fenntartható energia mellébeszélés nélkül. Kiadja a Vertis Zrt. és a Typotex Kiadó Kft Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára. Magánkiadás: Komlós F., Dunaharaszti, A lektorált, 215 oldalas, A4 formátumú szakkönyv 27 táblázatot és 152 ábrát tartalmaz. Magyar és angol nyelven is megjelent. 40

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. október 16-án, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2012. október 9 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás: 2012.

Részletesebben

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban Társrendezı: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Idıpont: 2012. október 11-12. Helyszín: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Mővelıdési Központ és Közösségi Ház 3. Szekció A tervezés szereplıi; vállalkozók, civilek,

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Hıszivattyús rendszerek jelentısége XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, 2010. OKTÓBER 5-17. Elıadás [2010. október 8. (péntek) 10:30 11:15]: Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája 2012. szeptember 27. 11.00 15.00 óra Erdei Ferenc Közösségi Színtér 6914 Pitvaros,

Részletesebben

Magyar geotermikus hıszivattyú-család

Magyar geotermikus hıszivattyú-család Tanuljunk a természettıl! Irányok és módszerek az ipari ökológiában a Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2013. december 6 7. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6.

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 2. Szekció Telepített nagyberendezések. Hıszivattyúk 2009. november 4. (szerda)

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, harmadik komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez A Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2010. november 18-19. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (Fényház, F4 terem) 2010. november 18., csütörtök 16:40 17:00 Fodor

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás:

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás: XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári Krt. 42. 2013. október 8 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop WILO ÉPÜLETENERGETIKAI NAPOK - konferencia 4 szekcióval Technikai szervezı: Magyar

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, 2014. szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Idıpontja: 2014. szeptember 25. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, második komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Elıadás címe: Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Elıadás címe: Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, elsı komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? XVII. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2014. október 7 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

Energiahatékonyság hıszivattyúval*

Energiahatékonyság hıszivattyúval* Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Energiahatékonyság hıszivattyúval* Jelenleg a hıszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gıznemő munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változata, amelynek

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége Budapesti Olajosok Hagyományőrző Körének rendezvénye Helyszín: ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17 23. Kezdési időpont: 2015. november 26-án, csütörtök 16:00 Levezető elnök: Dr. Szabó György

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. május 15-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével

Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével HİERİGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 8. Nemzetközi Konferencia 2007. május 28-30. Balatonfüred, Hotel Uni Szervezı: BMGE Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, rendezı: TRIVENT Rendezvényiroda Heller-program,

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Zöld ipari innovációk konferencia

Zöld ipari innovációk konferencia ÖKOINDUSTRIA 2015. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2015. október 14 16. Budapest, II. ker. Millenáris, B Csarnok Zöld ipari innovációk konferencia

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc

Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem. Elıadás címe: Elıadó: Komlós Ferenc 25. 10:00 óra Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Házigazda: Kerényi A. Ödön Elıadás címe: Hıszivattyú ma Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással Magyar Energia Szimpózium MESZ 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 19. találkozója Időpontja: 2015. szeptember 24. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL *

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * Fodor Zoltán (Geowatt Kft.), Komlós Ferenc (ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos): IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor a kutató

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Házigazda: Bárdy László

Házigazda: Bárdy László Helyszín: Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet, OMM Elektrotechnikai Múzeum: Zipernowsky Terem Szervező: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület ETE "Szenior Energetikusok Klubja" Házigazda:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés. ENERGOexpo 2009 VII. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia 2009. 09. 29 10. 01. Kölcsey Konferencia Központ Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Szervező: V-Trade Kiállítások Kft., ETE, MEE, MTESZ Előadás

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof.

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. Kiss Ádám Bevezetés A földhı eredete A földhı hasznosításának elvi alapjai,

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, 2008. szeptember 23 25. FÖLDHİ SZEKCIÓ, C terem. 2008-09-24. 16:10 16:30 Elıadás címe: Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A kép forrása: OCHSNER cég

A kép forrása: OCHSNER cég GONDOLATOK A BIOMASSZA ÉS A HŐSZIVATTY SZIVATTYÚS S RENDSZER KAPCSOLATÁRÓL Előadó: Komlós Ferenc épületgépészeti vezető tervező A kép forrása: OCHSNER cég Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el,

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL www.rehau.com Construction Automotive Industry BEVEZETİ GONDOLATOK KLÍMAVÁLTOZÁS 150 m² 300 m² > 300 m² A globális felmelegedés tudományos tény, amit

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP-2012-5.5.0/B) címő pályázat benyújtásának

Részletesebben

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE www.rehau.hu Bau Automotive Industrie FELELİSSÉG KIZÁRÁSA A REHAU Akadémia szemináriuma információt biztosít a REHAU ügyfeleinek a feltüntetett

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?...

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?... MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG (MET alapításának 25. évfordulója, első nap: 2016. szept. 21. 14 17 óra) KETTŐS JUBILEUMI RENDEZVÉNY Helyszín: 1028 Budapest, II. ker. (Pesthidegkút), Templom u. 2-10., Klebelsberg

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 1. A sikeres projekt főkritériumai 1.1. Az SPF érték jelentősége,az EU parlament határozata fényében. 1.2. Az SPF prognosztizálásának lehetőségei 1.3.

Részletesebben

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért vel a környezettudatos energiafelhasználásért Adszorpciós hőtı 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Adszorpciós hőtı Hulladékhı egyes ipari területeken Hulladék energia Hasznos energia Chemical forest Products

Részletesebben

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megújuló energiák Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8458 6 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított

Részletesebben