Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév"

Átírás

1 Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer energiahordozók ismertebb fajtái. Pl. Melyek a fosszilis energiahordozók? Milyen közvetett és közvetlen lehetıségei vannak a Napból érkezı sugárzás energetika alkalmazásának? Mi dönti el egyes esetekben azt, hogy egy energiahordozó primer vagy szekunder? Pl. termelt gız, benzin, koksz, stb A fogyasztó energetikai értelmezése. Az energiaátalakítás, fogyasztás hatásfokai önfogyasztás esetén: a bruttó és nettó hatásfok, soros energetikai rendszer eredı hatásfoka. Az elızı gondolatok feldolgozása az elıadás kerete mellett internet útján ajánlott! 1.3. A terhelési diagram általános értelmezése. Teljesítmény, energia, idı, hatásfok: elemi számítási feladatok. Az átlagteljesítmény, csúcsterhelés fogalmak értelmezése a villamosenergia terhelési diagram alapján. 2. TÉMAKÖR Energiatermelés környezeti hatása 2.1. Az energiatermelés során keletkezı CO 2, N-oxidok és SO 2 (SO 3 ) hatásai a bioszférában. Forrás: Internet 2.2. Az üvegházhatás értelmezése, magyarázata a FÖLD légkörében. A ühg gázok. Az ún. globális felmelegedéssel kapcsolatos állásfoglalások. Források: elıadás anyaga a Magyar Tudomány c. (MT) folyóirat archivált alábbi cikkei a neten: 2008/04: Remányi K.: Megjegyzések a globális felmelegedéshez (ajánlott) 2008/07: Szalai L cikke (ajánlott) Reményi K. (ajánlott) 2008/09: Tudományos akadémiák állásfoglalása (KÖTELEZİ!) 2009/02: Reményi K: Észrevételek..(ajánlott) A fenti cikkek átnézése, illetve feldolgozása képet fest a globális felmelegedéssel kapcsolatos vitákról. 2009/01. Dr. Török Katalin: A Föld ökológiai állapota (KÖTELEZİ!) A cikk lényegét, fıbb megállapításait meg kell tanulni, az idegen szavak szótára és figyelmes olvasás, lényeglátás ajánlott!

2 3. TÉMAKÖR Az ipari szintő villamosenergia-termelés kérdései 3.1. A villamosenergia napi terhelési diagramjának értelmezése, a terhelés fogalma, elektrotechnikai magyarázata. A csúcsterhelések idıtartamát, mértékét befolyásoló tényezık. Forrás. Elıadás, Internet 3.2. A villamosenergia rendszert kiszolgáló erımővek típusai, a kb. 1,5-6 GW teljesítmény eltérés kiszolgálásának módja. Az erımőtípusok a primer energiahordozó függvényében. Forrás: elıadás anyaga 3.3. A kondenzációs direkt gızerımő mőködési sémája, hatásfoka, szerepe, távlatai. Forrás: elıadás, Internet 3.4. A kapcsolt erımővek: az ellennyomású és gızelvételes kondenzációs gızerımővek sémája, hatásfok, az erımővek és a fogyasztók közötti kapcsolat kényszere. Forrás: elıadások, késıbb közölt cikkek 3.5. A gázturbinák a villamosenergia termelésben. A gázturbinák elterjedésének okai, a fejlesztés irányai a haditechnikától az energetikai alkalmazásig. A csúcsüzemő gázturbinás rendszer mőködése. Forrás: elıadás, Internet 3.6. A kombinált ciklusú erımő fogalma, jelentısége. Forrás: lásd cikkek 3.7. Gázmotorok a kapcsolt villamosenergia termelésben. A lényeges mőszaki, energetikai jellemzık. Forrás: elıadás, Internet, cikk 3.8. Fosszilis tüzelés jelenlegi szerepe a villamosenergia termelésben Magyarországon és az EU-ban. A tüzelıanyagok és az üvegházhatás, környezetterhelés (lásd 2. témakör) 3.9. A biomassza energetikai alkalmazása. A biomassza fogalma, jelenlegi és várható aránya az energetikában. A biomassza és az energiaültetvények szerepének dilemmái. A biomassza, energianövények témakörben: Magyar Tudomány 2009/03. Reményi Károly: Az energiastratégia sarokpontjai Nagyon fontos cikk, a lényeget ki kell jegyzetelni, nem az adatokon van a lényeg, de az arányok fontosak! Magyar Tudomány 12009/02. Rédei K.: Energiaerdı, faültetvények. MG szakosok számára kötelezı!! Energiapolitika 2000 Társaság Elıadások (EP. 2000) Dr. Büki Gergely: Falufőtéssel a vidékfejlesztésért (Programjavaslat a biomassza hatékony felhasználására) (KÖTELEZİ!) és (IGEN FONTOS!) Dr. Gyulai Iván. A biomassza dilemma (Korunk aranylója) (KÖTELEZİ!) Internet: Óriási szénerımő épül Magyarországon. Index-gazdaság,

3 A kapcsolt erımővek témakörben, illetve az erımővi fejlesztések témakörben EP. 2000: Dr. Jánosi Mihály: A főtıerımővek.., A kapcsolt energia A cikk alábbi diái kötelezıek: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 31, 42-45, A kapcsolási sémákat érdemes kinyomtatni, a többit kijegyzetelni! Dr. Büki G.: A távfőtés, a kapcsolt energiatermelés Az alábbi diák fontosak: 4, 5 (!), 6, 7, 9, 15, 19, 21, 22 A diákban megjelenı fogalmakat értelmezni kell: pl. 7. dia 7/2006. TVM e mutató Mártha Valoska: A mátrai ligniterımő fejlesztése A cikk fı megállapításait ki kell jegyzetelni! 4. TÉMAKÖR A napenergia közvetlen és közvetett hasznosítása 4.1. A napenergia közvetlen hı- és fényhasznosítása az energetikában Alacsony hımérséklető síkkollektorok és fókuszáló kollektorok. Fizikai elvek, szerkezeti felépítés, hatásfok, alkalmazási területek Ajánlott cikkek: Magyar tudomány 2010/08.: Farkas István: A napenergia hasznosításának hazai lehetıségei. A napkollektor(ok) és a passzív házak témakörökre épül, de érinti a napelemek alkalmazását is. Energiagazdálkodás EnGga Online 51. évf Zsebik Csata: A SOLANA projekt Részben kötelezı cikk Nem az adathalmazok, hanem az eredmények fontosak! 4.2. Közvetett napenergia hasznosítás Biomassza, szél, vízi energia Feldolgozandó cikkek: (biomassza témában már az elızıekben is közölt infókat: 3.9. pont Ep. 2000: Dr. Petis Mihály: A biogáz hasznosítása A cikk alapján tudni kell a biogáz fogalmát, a termelés alapvetı típusainak lényegét, környezeti hatását, a biogáz energetikai hasznosításának gazdasági és környezeti hatásait: röviden, tömören! EP 200. társ.: Dr. Gács Iván: A szélenergia termelés támogatása A cikk lényeges megállapításaira kell koncentrálni! Dr. Szerendi István: szivattyús energiatároló Magyarországon

4 Céljai, várható hatásai! 5. TÉMAKÖR A geotermikus energia 5.1. A földhı hasznosítása. A geotermikus energiahordozók keletkezése, formái, alkalmazásának lehetıségei. A konzultáción az alapfogalmakra kitérek! Magyar Tudomány archívum 2009/08 Mádlné Rybach: Fejlıdési lehetıségek a geotermikus energia Igen hosszú cikk, fejezetenként néhány lényeges gondolatot kell kiemelni! Kurunczi Mihály: Termálenergia hasznosítás Magyarországon Diák: 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15 Energiagazdálkodás EnGa Online Strobl Alajos: A hıszivattyúk alkalmazásának mőszaki-gazdasági lehetıségei Részben ajánlott: Komlós Ferenc: A hıszivattyúk energetikai szerepe TÉMAKÖR Atomerımővek a villamsoenergia szolgáltatásban 6.1. A villamosenergia-termelés aránya atomerımővi szinten EU-ban, illetve Magyarországon, a fejlıdés várható iránya társulat Dr. Aszódi A.: Atomenergetika Rövid, tömör, fontos cikk! 6.2. A Paksi Atomerımő. Atomenergetikai alapfogalmak: hasadó és tenyészanyag, dúsított főtıanyag. Láncreakció feltétele, kritikus tömeg, moderálás, szabályzás a reaktorban. A VVER típusú reaktorokra épülı 2 körös atomerımővi rendszer: a paksi üzemeltetési tapasztalatok, jellegzetességek Duna távlatok. Cikk: társulat Hamvas István. A Paksi Atomerımő A (cikkbıl) elıadás: (2), 3, 13, 14, 15, 16, 17. diáit kell tanulmányozni.

5 Az atomenergetikai alapfogalmak a netrıl a paksi atomerımő mőködése címszó alatt megtanulhatók. 7. TÉMAKÖR Lakóépületek főtése 7.1. A főtési típusok rendszerének logikája: az egyedi, a lakás, a központi és a távfőtés értelmezése, arányai Magyarországon. A hıérzet és a főtési teljesítményszükséglet kapcsolata: a hıátadási tényezı értelmezése, mérése. A hımérséklet eloszlása egyes főtési típusoknál: a radiátoros és padlófőtés összehasonlítása. A (távhı) távfőtési rendszer kapcsolási sémája. Megújuló energiahordozók a kommunális hıszolgáltatásban: biomassza, napkollektor. A passzív ház fogalma, fıbb jellemzıi. A hıszigetelés szerepe és hatása a költségek csökkentése és a hıérzet javítása területén. Elızetesen: Dr. Büksi S.: Falufőtéssel.. További cikkek: Horváth Mihály: A távhı lehetıségei az energetikában Tömör, jó szemléletformáló anyag, figyelmes olvasást kíván! Energiagazdálkodás EnGa Online 51. évf. 2010/01 Elızetesen: Dr. Büksi S.: Biomassza hasznosítás az épületek energiaellátásában A cikket az alábbi alapvetı kérdések szerint kell áttekinteni: - a bevezetı leírás, - 1. fejezet 1. táblázat és kapcsolódó szöveg, - a 2. táblázat és szöveg, - Miért rossz a hazai biomassza felhasználás aránya? - Mi az áttörés útja? - A 2. fejezet szöveg + 3. táblázat! fejezet 5-6. ábra - A biomassza ORC! Erımő Zsebik Albin: Az épületek felújításának hatása. A teljes cikk kell! Rövid, tömör!

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Energiatermelés és felhasználás. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék

Energiatermelés és felhasználás. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Energiatermelés és felhasználás áttekintés Budai Péter Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Budapest, 2011 Elektromos energia (fıbb ismérvek) Elektromos

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Innovatív épületgépészeti megoldások a kórházépítészetben

Innovatív épületgépészeti megoldások a kórházépítészetben Innovatív épületgépészeti megoldások a kórházépítészetben 2012 június 07 Seidl Gábor Magyar Épületgépészeti Korrdinációs Szövetség Alelnök Az energiafelhasználás arányai 2 hazai termelés + import: 1247,9

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013 Környezettechnika Környezettechnika Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Csoknyai Tamás, Dr. Kircsi Andrea, Dr. Kalmár Ferenc, Talamon Attila,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben