Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével"

Átírás

1 (Sopron, március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

2 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el, hogy visszafordítható-e még az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késı. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az. (Teller Ede)

3 Forrás: AZ ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁNAK TÖBB LEHETİSÉGE VAN: - végenergia-csökkentés, - hatásfokjavítás, - kapcsolt energiatermelés, - hıszivattyús hıtermelés és a - megújuló energiák hasznosítása. Az erımővek kapcsolt energiatermeléséhez hasonlóan a hıszivattyúk is a hı megtakarításával termelik hatékonyan a hıt. Dr. Büki Gergely: Energiamegtakarítás az energiahatékonyság eszköze Magyar Energetika XIII. évf. 2005/6. szám Dr. Büki Gergely: ENERGIATERMELÉS, ATOMTECHNIKA Mőegyetemi Kiadó, 1994 HİSZIVATTYÚS HİTERMELÉS A termodinamika I. fıtétele szerint energiát sem elıállítani, sem megsemmisíteni nem lehet, csupán egyik formájából a másikba átalakítani. Az energiatermelés (főtéshőtés stb.) kifejezés ennek ellenére elterjedt a szóhasználatunkban. Az energia átalakítását tehát a lehetı legjobb hatásfokkal, a legkisebb veszteséggel szükséges megoldani.

4 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével A hıszivattyú a megújuló energiát hasznosítani képes eszközök egyike. A hıszivattyú az alacsony hımérséklető környezetbıl (levegıbıl, vízbıl vagy földbıl) hıt von el, és azt egy nagyobb hımérsékleten teszi felhasználhatóvá pl. egy építményben. Így mondhatjuk: a környezetbıl a hıt külsı energia befektetése árán szivattyúzza a hasznosítható hımérsékletre.

5 A hıszivattyút bemutathatjuk e példa segítségével, amint a napenergia hıhordozóját, a környezeti levegı hıjét képes hasznosítani. Azonban a hıszivattyú a földhıt ennél hatékonyabban hasznosíthatja. A kompresszoros hıszivattyú elvi felépítése a hőtıberendezéssel azonos. Ugyanazokból a fıbb részekbıl áll Két hıcserélı: az elpárologtató és a kondenzátor; a hajtott kompresszor; és az expanziós szelep. A hıszivattyúnál a hőtıközeg neve: munkaközeg (környezetbarát). A körfolyamat is megegyezı. De: a hőtéssel szemben alapvetıen nem az elpárologtatóval elvont, hanem a kondenzátorban leadott hımennyiséget hasznosítjuk.

6 Az építés célja, hogy az ember mindennapi életéhez megfelelıen komfortos (főtött, hőtött, szellıztetett) környezetet biztosítson, ezért az ésszerő és hatékony energiagazdálkodás minden fogyasztónak és felhasználónak érdeke. Főtés és hőtés földhıs (talajhıs) hıszivattyúval Forrás: OCHSNER és WATERKOTTE cég

7 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyen energia felhasználására hıszivattyúk segítségével TÖBBSZINTES ÉPÜLET HİSZIVATTYÚS RENDSZERŐ FŐTÉSE ÉS HŐTÉSE Forrás: Ladislaus Rybach (magyar származású, nemzetközi tekintélyő professzor)

8 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Növényházak meleg vizes főtése és/vagy hőtése Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?

9 Hıszivattyús rendszeren a bevezetett energiát, a kompresszor energiaellátását és a hıforráshoz kapcsolódó berendezéseket (elpárologtatóoldal), valamint a hasznos energiához illetve a hı hasznosításához kapcsolódó berendezéseket (kondenzátoroldal) együttesen értjük. Forrás: EVN Energie Versorgung, Niederöstereich Aktiengesellschaft p4.

10 A rossz döntések, például amikor ragaszkodunk a megrögzött dolgokhoz, vagy egyszerően hagyjuk folyni az eseményeket a maguk útján, vélhetıleg olyan korba vezetnek bennünket, amelyben a jelenlegi energiarendszer gazdasági, polgári és éghajlati traumái csak még tovább súlyosbodnak. Forrás: 2005 A VILÁG HELYZETE címő könyv. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezetı folyamatról, Föld Napja Alapítvány. FÖLDHİ FELSZÍNI VÍZEK hidraulikus adottságaink pl. folyó, patak, tavak KÖRNYEZETI LEVEGİ légköri adottságaink TECHNOLÓGIAI HULLADÉKHİ elhasznált levegı, csurgalékvíz, szennyvíz

11 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével A földhıs hıszivattyúk típusa és száma hazánkban A kezdeti elterjedési állapotunk miatt nincs még statisztikai adatunk a hıszivattyúk és más napenergia-hasznosító berendezések hazai elterjedtségérıl. A létesített összes vízszintes és függıleges elrendezéső kollektoros hıszivattyús rendszer száma véleményem szerint , ennek mintegy fele függıleges szondás, talaj- /földhıhasznosító hıszivattyú. Az elmúlt évtized második fele elterjedésükben jelentıs fejlıdést hozott. Így 2006-ban becslésem szerint mintegy db létesült, amelynek kb %-a már függıleges elrendezéső, ún. földszondás (vertikális, zárt hurkos típusú) hıszivattyús rendszer.

12 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Kitörést hozhat országunknak a megújuló energiaforrások és energiahordozók ésszerő felhasználásának eszköze a hıszivattyú és a decentralizált (a helyi energiatermelés), kapcsolt energiatermelés[1] elterjesztését is tartalmazó Heller-program. A hıszivattyús technológia úgy tud megújuló energiahordozót hasznosítani, hogy igényli a nukleáris villamosenergiatermelésbıl származó olcsóbb áramot is, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggyızıen közelíteni tudja egymáshoz ún. hıszivattyús áramtarifa bevezetésével. [1] A tagállamoknak fokozniuk kell az erımővek hatékonyságát, különösen a hıvel kapcsolt villamos energia használatának további elımozdítása által. Forrás: 10117/06 Melléklet DG 1 HU 9. oldal.

13 ENERGIATAKARÉKOSSÁG HİSZIVATTYÚ-PROGRAM NÉLKÜL? Épületeink, településeink, iparunk, mezıgazdaságunk és szolgáltatásaink köztudottan nehéz helyzetben vannak. Az állampolgárok, de elsısorban a döntéshozók részére nem áll megfelelı információ rendelkezésre a tárgyi témában. Ismereteik a téma agyonhallgatása miatt rendkívül hiányosak az energiatakarékos és egyben környezetbarát hıszivattyús technikával és technológiával kapcsolatban. A jelentısége pedig még nem ismert. Néhány illetékes szakember szakmai véleménye helytelen és teljesen torz állapotokat rögzít. Mit kell tenniük? Mondjuk el jó hangosan, hogy meghallják és megértsék, abból a célból, hogy energiapolitikánkban a hıszivattyús téma végre a jelentıségének megfelelı helyre kerülhessen!

14 A HİSZIVATTYÚ JÖVİJE MAGYARORSZÁG ENERGIAELLÁTÁSÁBAN Kitörést hozhat országunk fejlıdésében megújuló energiahordozóink ésszerő felhasználásának eszköze a hıszivattyú, a hıszivattyús technológia elterjesztése. A jelentıs mértékő energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használ fel, ami nem okoz széndioxid (CO 2 )-növekedést, sıt globálisan jelentıs CO 2 - és légszennyezés-csökkenést jelent a használata. A hıszivattyús technika és technológia hazánkban a földgázprogramhoz hasonlóan sikeres lehet, azzal versenyben lehet, és végül átveheti a vezetı szerepet az energetikailag is kedvezıbb megoldás. Így a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat a lakosság egészsége, életminısége.

15 A MEGÚJULÓENERGETIKAI POTENCIÁL KIHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELHETİSÉGE HİSZIVATTYÚ ALKALMAZÁSÁVAL Az ideális (Carnot-féle) körfolyamat hatásfoka, illetve teljesítménytényezıje csupán az ún. két hıtartály (hıforrás és hıelnyelı, illetve a hıszolgáltatás) abszolút hımérsékletétıl (T c és T 0 ) függ. A hıszivattyúra jellemzı elméleti (reverzibilis) ún. CARNOT COP a kondenzátor és az elpárologtató hımérsékletadataiból kiszámolható [1] (T [K] = t [ C] + 273): CARNOT COP = T c / (T c T 0 ) Figyelemmel a megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételére, az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére, az EU energiapolitikájában és energiastratégiájában foglaltakra, a klimatizálás (légkondicionálás, hőtés) elháríthatatlan igényére, a munkahelyteremtésre, az adottságainkra, az energiafüggetlenségünk növelésére és a fenntartható fejlıdésre gyakorolt hatásra, kormányunk részére a Hellerprogram mielıbbi elfogadását és végrehajtásának elkezdését ajánlom. [1] Gyakorlati értéke kb. az elméletinek az 55 65%-a, amely a hıszigetelés-, a főtés- és a hıszivattyús technika (elsısorban a kompresszorok és a munkaközegek) rohamos fejlıdése miatt állandóan nı.

16 A Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés címő javaslat országunk fejlıdését többféleképpen segíti A javaslat idıszerőségét, a döntési állapotba való hozást, az EU épületenergetikai direktívájának bevezetése is indokolja [a bevezetésének elsı magyar megfelelıje az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2206. (V. 24.) TNM rendelet, amely alapjogszabálya az EU direktívának]. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg Magyarországon 50 60% között van a hıtechnikai célú energiafelhasználás aránya. Példaként jelzem a földgázprogramot, amely több évtizeden keresztül jelentısen támogatott, kiemelt cél volt, illetve most is az (pl. a gáztározókkal kapcsolatos évi törvény). Ehhez hasonló kiemelt célkitőzés a hıszivattyús technológia elterjesztésérıl szóló Heller-program, amely a technika mai állása szerint szintén hosszútávra szólna. A terv lényege, hogy a döntéshozók hosszútávra hozzanak megfelelı szintő döntést arról, hogy a földgáztüzelésőkazánokat és bojlereket, valamint a villanybojlereket fokozatosan váltsák fel a tömegigényeket kielégítı, különbözı kivitelő és üzemmódú hıszivattyúk. Magyarországon kell gyártani, és magyar munkaerıvel kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, majd szervizelni, elsısorban hazánkban és Közép-Kelet-Európában. A késıbbiekben a hıszivattyúk és a hıszivattyús rendszerek továbbfejlesztése is itthon történne.

17 Egy hasonló példa vázlatosan: 1913 Henry Ford népautó célkitőzése. Megvalósította Galamb József ( ) magyar mérnök, konstruktır segítségével (a T modell ) Néphıszivattyú célkitőzés. Mivel sem nekem, sem nekünk, de az országunknak sincs elég tıkéje, ezért a megvalósulás piaci alapon is létrejöhet: Ennek lényege, hogy sajnos piacképes hazai gyártó hiányában piaci alapon telepíteni kell Magyarországra egy (vagy több) csúcstechnológiával rendelkezı hıszivattyúgyártót, amely hazai beszállítókkal, szerelésianyag-gyártókkal, a létesítéseknél, szervizelésnél, és a kutatásfejlesztéseknél is fokozatosan mindenütt magyar munkaerıvel dolgoztatna! Felhívom a szíves figyelmet, még nincs késı arra, hogy az Új Magyar Energiastratégia címő anyagban ez rögzítésre kerüljön!

18 PÉLDAMUTATÓ LENNE NEMZETKÖZI SZINTEN A JOG OLDALÁRÓL IS TÁMOGATNI A HELLER-PROGRAMOT! Mátyás király füstadója újra aktuálissá vált, azzal az eltéréssel, hogy most nem a Fekete Sereg érdekében, a hatálya pedig nem teljes körően, és csak a fosszilis [1] energiahordózok tüzelésére vonatkozna a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében (abban az idıben még csak biomasszával tüzeltek). Ezért fontos, hogy a döntéshozók igazságossá tegyék a küzdıteret. Csökkenjen a fosszilis energiahordozók támogatása, adóztassák meg a környezetszennyezıket, és növekedjen a környezetbarát technológiák bevezetésének támogatása. Mivel a támogatás megvonása bizonyos ágazatoknak, szolgáltatóknak nem elınyös, ezért az érintett cégek valószínőleg ellenállnak. Ez nehezíti a szubvenciók eltörlését. [1] Ilyen pl. a szén, a kıolaj és a földgáz. Ezeket abban a korszakban még nem használták, csak biomasszával tüzeltek.

19 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével A javaslat idıszerőségét és döntési állapotba való hozását az emlitett EU épületenergetikai direktívájának bevezetése is indokolja. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg Magyarországon 50 60% között van a hıtechnikai célú energiafelhasználás aránya. Sajnálatos, hogy hosszú idı óta még az illetékes személyek is agyonhallgatják" a hıenergia-fogyasztás (nevezetesen: főtés + hőtés = 50 60%) fontosságát, ami a másik két energiafogyasztásunk összegét (villamos energia + közlekedés) is meghaladja, pedig ez minden EU-s vonatkozó anyagban kiemelten szerepel: pl. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, amely a fentiekben említett EU-direktíva bevezetésének elsı jogszabálya. Jelzem, hogy a lakossági energiafogyasztásnak kb. 70%-a főtés és használati meleg víz fogyasztás (a hmv 11%).

20 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Sem jelen elıadást, sem a Heller program kapcsolódó fejezeteit nem kell kiegészíteni egy Cash Flow (CF) és nettó jelenérték (NPV) számításra alapozott költség-haszon elemzéssel, amely releváns technológiai variánsok (napkollektorral, vagy anélkül stb.) esetében bemutatná például - egy átlagos újépítéső családi ház; - egy átlagos újépítéső társasház; - egy átlagos, felújításra váró eredetileg nem padlófőtéses családi ház; - egy átlagos, felújításra váró eredetileg nem padlófőtéses társasház stb. eseteiben a rendszer kiépítésének beruházási költségét, élettartamát, az üzemeltetési és karbantartási költséget, mind a jelenlegi energiaárak, mind az esetlegesen várható energiaárak esetére, és ezzel szembeállítaná az éves és a teljes költségmegtakarítást (energia- és anyagmegtakarításból, stb.) jelenértéken. Ilyen számítások hiányában is lehet megalapozottan döntést hozni a hıszivattyús technológia elterjesztésének támogatásáról és támogatási intenzitásáról, a Heller-programról!

21 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével A korszerő hıszivattyús rendszer szinte minden meglévı melegvízüzemő központi főtéshez csatlakozható (hıszigetelés). Alkalmazásával emberbarát főtési és hőtési rendszerek valósíthatók meg. A hıszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az építés és a környezet harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi értékének emelkedésével növeli a nemzeti vagyont.

22 Az OLAJKAZÁNHOZ VISZONYÍTOTT GLOBÁLIS SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS (a villamos hıszivattyúknak nincs lokális CO 2 -kibocsátása) Egy 1997-es felmérés szerint a hıszivattyúk globálisan 6% CO 2 - csökkenést eredményeztek. A felmérést végzı hıszivattyús nemzetközi szervezet a programjában 2010-re 16%-os várható értéket közöl. Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)

23 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével A hıszivattyús rendszerek elınyeinek ismertetése gondolom - megérdemel egy ilyen elıadást, azért, hogy a hıszivattyú, mint a földhıt hasznosító környezetbarát, főtésre és hőtésre egyaránt alkalmas és hatékony eszköz, jogi szabályozással megtámogatva, az ıt megilletı helyre kerüljön! Befejezésül, az Elektrotechnika c. folyóirat 100. évf. 2007/1 számának Szemle rovatából a fenti gondolatokhoz kapcsolva kiemelem az alábbi címet (nagybetőkkel írva) és a hozzá tartozó szövegrészt: A HİSZIVATTYÚ A MÉG KI NEM JÁTSZOTT ÜTİKÁRTYA A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS ELLENI HARCBAN A Japán Kormány 2010-re 5,2 millió darab háztartási hıszivattyú létesítését tervezi, és ehhez jelentıs állami támogatást is ad (forrás: The Japan Journal, 2006 Vol. 3 - No.6).

24 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc: Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Remélem, hogy sikerült a Heller Lászlóról ( ) elnevezett tervjavaslatról átadnom idıszerő gondolataimat.

25 (Sopron, márc. 1.) Komlós Ferenc, Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével Kapcsolódó irodalom: A megújuló energetikai potenciál kihasználásának növelhetısége hıszivattyú alkalmazásával Magyar Tudományos Akadémia Mőszaki Tudományok Osztálya, Energetikai Bizottság, Megújuló Energetikai Albizottságának ülésén megtartott (BME: ) elıadás írásos anyaga: Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés Magyar Energetika, 2005/6. Építésügyi Szemle, 2006/1. Heller László terv a hıszivattyúk elterjedéséért A Heller-program Magyar Épületgépészet, 2006/7. Építés Spektrum, 2006/3. Hıszivattyús javaslat, tájékoztató:heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés Energetika 2006 XV. Országos Fıenergetikusi szeminárium, március 8 9. Dobogókı, az elıadás írásos anyaga a szeminárium kiadványában megjelent. A Heller program a megújuló energiák hasznosítása hıszivattyúval A Hőtı- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége SZERVIZKONFERENCIÁJA október Keszthely, a Program és Elıadások címő kiadványában megjelent Hogyan lehet csökkenteni a szén-monoxid-mérgezések számát és a Heller program INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY PERFOMANCE OF BULDING DIRECTIVE May 2006 Budapest, 18. Főtés- és Légtechnikai Konferencia, az elıadás írásos anyaga CD-ROM-on megjelent

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel Ráckevei Duna Baráti Kör Megújuló energiaforrások lehetőségei című rendezvény, Savoyai Kastély, 2007. június 13. 19:00 Előadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, épületgépész Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Részletesebben

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1

Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Heller-program, a megújuló energia felhasználása hőszivattyúk segítségével 1 Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Összefoglaló Az építményekben felhasznált energia mennyiségének csökkentése elengedhetetlen

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos

csináljuk jól! 22. HÓ SZIVATTYÚZÁS energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos 22. energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HÓ SZIVATTYÚZÁS Az Energia Központ Kht. kiadványa Budapest, 2008. A borítón Handbauer Magdolna Az energia velünk

Részletesebben

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól!

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Vaszil Lajos: Csináljuk jól! HŐSZIVATTYÚZÁS (kézirat, 2007. december 2.) csináljuk jól! csináljuk jól! energiahatékonysági sorozat Handbauer Magdolna Az energia velünk van, fűtés/hűtés földhővel című grafik ája Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos HŐSZIVATTYÚZÁS 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben