Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével"

Átírás

1 HİERİGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 8. Nemzetközi Konferencia május Balatonfüred, Hotel Uni Szervezı: BMGE Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, rendezı: TRIVENT Rendezvényiroda Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével 1

2 A Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés címő javaslat röviden Heller-program milyen feladatokat rögzít, ezt szeretném bemutatni Önöknek (most 15 perc alatt). Remélem, hogy sikerül a Heller Lászlóról ( ) elnevezett tervjavaslatról átadnom idıszerő gondolataimat. Akkor örülnék igazán, ha országunk zászlóvivıje lehetne a hıszivattyús technológia közép-európai elterjesztésének, a Heller László által fémjelezett, nemzetközi méretekben is kibontakozó, sikerre vihetı és megvalósítható elképzeléseknek centenáriumának évében. 2

3 HİERİGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 8. Nemzetközi Konferencia Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e még el, hogy visszafordítható-e az a rombolás, amit az emberiség ejtett a természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Amíg él az akarat, addig sosincs késı. Ha pedig az emberek közösen akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal érvén el céljukat, bármi is legyen az. (Teller Ede) Magyarország kiemelkedı adottságai: 1. Szürkeállomány kincsünk 2. Geotermikus kincsünk 3. Hidrológiai kincsünk 4. Idıjárási adottságaink 5. Termıföld kincsünk 6. Kiépített villamos- és földgázhálózatunk 3

4 A hıszivattyú a megújuló energiát hasznosítani képes eszközök egyike, amely alacsony hımérséklető környezetbıl (levegıbıl, vízbıl vagy földbıl) hıt von el, és azt egy nagyobb hımérsékleten teszi felhasználhatóvá pl. egy épületben. Így mondhatjuk: a környezetbıl a hıt külsı energia befektetésével szivattyúzza a hasznosítható hımérsékletre. 4

5 Az ideális (Carnot-féle) körfolyamat hatásfoka, illetve teljesítménytényezıje csupán az ún. két hıtartály (hıforrás és hıelnyelı, illetve a hıszolgáltatás) abszolút hımérsékletétıl (T c és T 0 ) függ. T [K] = t [ C] A hıszivattyúra jellemzı elméleti (reverzibilis) ún. CARNOT COP a kondenzátor és az elpárologtató hımérsékletadataiból kiszámolható [1] CARNOT COP = T c / (T c T 0 ) [1] Gyakorlati értéke kb. az elméletinek az 55 65%-a, amely a hıszigetelés-, a főtés- és a hıszivattyús technika (elsısorban a kompresszorok, a munkaközegek és a szabályozás) rohamos fejlıdése miatt állandóan nı Látni, amit már mindenki látott és azt gondolni róla, amire még senki nem gondolt! (Szent-Györgyi Albert) 5

6 A javaslat cselekvési terve Figyelemmel a megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételére, az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére, az EU energiapolitikájában és energiastratégiájában foglaltakra, a klimatizálás (légkondicionálás, hőtés) elháríthatatlan igényére, a munkahelyteremtésre, az adottságainkra, az energiaimportunk csökkentésére, az exportképességünk fokozására és a fenntartható fejlıdésre gyakorolt hatásra, kormányunk részére a következıkben felsorolt intézkedések végrehajtását javaslom (1 9.). 6

7 1. Készítse el a geotermikus energiáról szóló törvény tervezetét, kiemelt hangsúlyt helyezve a hıszivattyús hıtermelésre (főtés, hőtés), valamint figyelemmel a természeti adottságainkra, a hıfogyasztás dominanciájára, energiaimport-függıségünk csökkentésére, a környezetvédelem és a munkanélküliség gondjaira; 2. Készítse el a földgázzal párhuzamosan versenyzı, majd a földgáz-tüzeléső kazánokat és az energiapazarló klimatizáló gépeket fokozatosan felváltó hıszivattyús rendszerek nemzeti célprogramját, a Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés címő javaslatot, építse be az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióba, majd az ÚMFT-be és az ÚMVTbe (kétéves akcióprogramokba). Ezzel egyidıben vizsgálja meg, hogy Magyarország mely feltételekkel lehet a hıszivattyús (főtı, hőtı) rendszerek elterjesztésének egyik központja, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások mely feltételekkel kapcsolhatók be a programba, enyhítve ezzel a munkanélküliség mértékét; 7

8 3. Készítsen elıterjesztést arra vonatkozóan, hogy a geotermikus energia hasznosítása mely költségvetési forrásokból finanszírozható; 4. Készítsen megvalósíthatósági tervet a közintézmények (különösen a minisztériumok és országos hatáskörő szervek részére) környezetbarát és energiatakarékos hıszivattyús (főtı, hőtı) rendszerrel összekapcsolt hı- és villamosenergia-ellátásáról; 5. Dolgozza ki az önkormányzatok, a kistérségek, a régiók geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos feladatait (beleértve a hıszivattyú telepítéssel kapcsolatos engedélyezési és ellenırzési feladatokat); 6. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a távfőtéses övezetekben hogyan valósítható meg a hıszivattyús (főtı, hőtı) rendszerrel összekapcsolt hatékonyabb hı- és villamos-energiatermelés, és hogyan csökkenthetı a környezetszennyezı egyedi lakásfőtések száma országos viszonylatban; 8

9 7. Vizsgálja meg annak feltételeit, hogy a bevásárlóközpontokhoz, nagy irodaházakhoz, nagy állattartó épületekhez hogyan lehet ösztönözni a hıszivattyús (főtı, hőtı) rendszerrel összekapcsolt hı- és villamosenergia-ellátás létesítését; 8. Készítsen elıterjesztést arra vonatkozóan, hogy legalább a középiskolai színtő oktatástól kezdıdıen kötelezı tantárgyként oktassák az energiatakarékosságot és az energia-hatékonyságot a környezet védelme érdekében; 9. Készítsen megvalósíthatósági tervet annak érdekében, hogy a közcélú rádió- és televíziócsatornákon, fımősoridıben az energiatakarékosságot és az energiahatékonyság-növelést rendszeresen hirdessék a jó példák bemutatásával. 9

10

11 1938: épületfőtés hıszivattyúval. Hıforrás a Limmat folyó 11

12 Európa napenergia térképe Magyarország felszínét évente EJ napsugárzás éri 12

13 Havi átlaghımérséklet C-ban Budapesten, hónapokra bontva között Forrás: OMSZ [ ] 13

14 Hıszivattyúk lehetséges hıhordozóinak és hıforrásainak csoportosítása 14

15 Az építés célja, hogy az ember mindennapi életéhez megfelelıen komfortos (főtött, hőtött, szellıztetett) környezetet biztosítson, ezért az ésszerő és hatékony energiagazdálkodás minden fogyasztónak és felhasználónak érdeke! Épületfajták fajlagos energiaigényei [kwh/m 2,év] Forrás: HOVAL cég 15

16 A kompresszormotor hajtása lehet Villamos motor (lehet biomassza közvetve) Belsı égéső motor (lehet pl. bioüzemanyag) Külsı égéső motor (lehet biomassza, Stirling motor, gızmotor) A cél az, hogy a mezıgazdálkodók ne csak nyersanyagszállítók legyenek, hanem üzemanyagot, hıt és áramot is vigyenek a piacra, a saját ellátásukon felül. 16

17 Az energetikai szempontú teljesítménytényezı Ha a villamos energiát szállító és elosztó országos hálózat hatásfokát állandó értékőnek feltételezem (a évi adatok alapján), ηhálózat = 0,89, akkor az energetikai szempontból indokolt fajlagos főtési tényezı értéke: 1/ (ηéves * ηhálózat). Ennek megfelelıen, a fajlagos főtési tényezı értéke az alábbi években a következıképpen alakult: ban: 1/(0,211 * 0,89) = 5, ban: 1/(0,311 * 0,89) = 3, ben: 1/(0,350 * 0,89) = 3, ben: 1/(0,361 * 0,89) = 3,11 A kiszámolt eredmények azt mutatják, hogy ha egy adott létesítménynél a teljesítménytényezı értéke a fajlagos főtési tényezı értékénél, pl. 3,11 nél nagyobb a mőködés idejében ill. évi átlagban, akkor makrogazdasági szinten energetikailag elınyıs a villamos hajtású hıszivattyú alkalmazása. 17

18 Fosszilis energiahordozók elégetésekor keletkezı szén-dioxid [kg CO 2 /kwh E ] Forrás: Horst Kruse Rudolf Heidelck: Heizen mit Wärmepumpen TÜV. Verlag GMBH, Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin- Brandenburg, Köln

19 Olajkazánhoz viszonyított globális szén-dioxid-kibocsátások (a villamos hıszivattyúknak nincs lokális CO 2 -kibocsátása) Egy 1997-es felmérés szerint a hıszivattyúk globálisan 6% CO 2 - csökkenést eredményeztek. A felmérést végzı nemzetközi hıszivattyús szervezet a programjában 2010-re 16%-os várható ad meg. Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 19

20 Hagyományos kazános olajfőtés, és különbözı üzemmódú villamos hıszivattyúk globális károsanyag-kibocsátásának oszlopdiagramja Forrás:Horst Kruse Rudolf Heidelck: Heizen mit Wärmepumpen TÜV.Verlag GMBH, 20 Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Köln 1997

21 Kitörést hozhat országunknak a megújuló energiaforrások és energiahordozók ésszerő felhasználásának eszköze a hıszivattyú és a decentralizált (a helyi illetve a lokális energiatermelés), kapcsolt energiatermelés[1] elterjesztését is tartalmazó Heller-program. Jelzem, hogy a hıszivattyús technológia úgy tud megújuló energiahordozót hasznosítani, hogy igényli a jelenlegi nukleáris villamosenergia-termelésbıl származó olcsóbb áramot és a kiépített földgázhálózat elınyét, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggyızıen közelíteni tudja egymáshoz az ún. hıszivattyús áramtarifa ill. a földgáztarifa bevezetésével, ezzel az energiatározás országos gondjai is kisebbé válna mivel az épületeink is felhasználhatóak energia tározásra, ami a komfort igényt egy intervallum tartományon belül nem rontja. A hıszivattyús tarifa statisztikailag kimutatható és ezáltal bizonyítható a hıszivattyúkkal elért nemzeti eredmény [1] A tagállamoknak fokozniuk kell az erımővek hatékonyságát, különösen a hıvel kapcsolt villamos energia használatának további elımozdítása által. Forrás: 10117/06 Melléklet DG 1 HU 9. oldal. 21

22 Földgázkazán vagy hıszivattyú? Most már idıszerő gondolom a fenti kérdést feltenni. Természetesen nem gondolom, hogy erre a kérdésre a jelenlévık mindannyian ugyanazokat a válaszokat adják -, de azt mindenképpen remélem, hogy a mostani eszmefuttatás végére világosabban fogjuk látni a lényeget. Ami a jövıre nézve sokat segíthet, ugyanis az energiaárakban viszonylag rövid idı alatt jelentıs változások is végbemehetnek. Ami jelentısen megváltoztatja a jelenlegi piaci helyzetet A jövıt nem lehet megjósolni, de jövıket föl lehet találni. (Gábor Dénes) 22

23 Heller program, a hıszivattyús főtés-hőtés alkalmazásával, az energiatakarékosság, a CO 2 kibocsátás csökkentése céljából A korszerő hıszivattyús (villamos és gáz) rendszer szinte minden meglévı melegvízüzemő központi főtéshez csatlakozható! Figyelemmel a hıszigetelés fontosságára, a monovalens, a bivalens és a multivalens hıszivattyús rendszerekre. Alkalmazásával emberbarát ún. sugárzó főtési és hőtési rendszerek (még 30 Celsius-fok alatti főtésielıremenıvíz-hımérséklet) valósíthatók meg! A hıszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az építés és a környezet harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi értékének emelkedésével 23 növeli a nemzeti vagyont.

24

25 Növényházak meleg vizes főtése és/vagy hőtése Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy? 25

26 Energiatakarékosság hıszivattyús program nélkül? Mit kell tenniük, hogy energiapolitikánkban a hıszivattyús témakör a megfelelı helyre kerülhessen? Ma már a szakemberek elıtt ismeretes, hogy a főtési és hőtési feladatok megoldásánál, nemcsak környezetvédelmi, hanem energiatakarékossági szempontból is kiemelkedıen meghatározó tényezı lesz a hıszivattyús rendszer. Épületeink, településeink, iparunk, mezıgazdaságunk és szolgáltatásaink köztudottan nehéz helyzetben vannak. Az állampolgárok, de elsısorban a döntéshozók részére nem áll megfelelı információ rendelkezésre a tárgyi témában! Néhány illetékes szakember szakmai véleménye helytelen és teljesen torz állapotokat rögzít (pl. megtérülése túl hosszú, sem CO 2 - ot sem az energiafelhasználást nem csökkenti, nem fontos eszköz, nem érdemes vele sem rövid- sem hosszú távlatban vele foglalkozni, már elég ismeretünk van róla nem kell több, csak villamos hajtású és csak geotermikus hıszivattyú van ). Tudomásul kell venni, hogy új tudásra és új szemléletre van szükségünk az energiaszükségletünk ésszerő kielégítésében! 26

27 A hıszivattyú jövıje Magyarország energiaellátásában Kitörést hozhat országunk fejlıdésében megújuló energiahordozóink ésszerő felhasználásának eszköze a hıszivattyú, a hıszivattyús technológia elterjesztése. A jelentıs mértékő energiamegtakarításhoz olyan energiahordozót használ fel, ami nem okoz szén-dioxid (CO 2 )- növekedést, sıt globálisan jelentıs CO 2 - és légszennyezéscsökkenést jelent a használata. A versenyhelyzet megteremtéséhez a földgázár támogatást meg kell szüntetni ugyanakkor hıszivattyús ártarifával (villanyárral és földgázárral) is ösztönözni szükséges az új technológia elterjesztését. Az ilyen árpolitika az energiaimportot és a pazarlást is jelentısen csökkenti. Így a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat a lakosság egészsége, életminısége. A hıszivattyús technika és technológia hazánkban is sikeres lehetne csak jogszabályokkal is fel kellene karolni. 27

28 A Heller program országunk fejlıdését többféleképpen segíti A terv lényege, hogy a döntéshozók hosszútávra hozzanak megfelelı szintő döntést arról, hogy a földgáztüzelésőkazánokat és bojlereket, (avillanybojlereket), valamint az ún. energiafaló légkondikat fokozatosan váltsák fel a tömegigényeket kielégítı, különbözı kivitelő és üzemmódú hıszivattyúk. Magyarországon kell gyártani, és magyar munkaerıvel kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, majd szervizelni, elsısorban hazánkban és Közép-Kelet-Európában. A késıbbiekben ill. mielıbb a hıszivattyúk és a hıszivattyús rendszerek továbbfejlesztése is itthon történne. Nem terméket, hanem a szolgáltatást, a technológia megvalósítását kell támogatni, hogy késıbb más, pl. a környezı országokban versenyképessen forgalmazhassuk. Jól csináljuk meg, gyorsan és nagyon olcsón! 28

29 2005 novembere óta szakmai úgymint építészeti, energetikai, mezıgazdasági, épületgépészeti és környezetvédelmi mőhelyekben, konferenciákon és publikációkon keresztül Heller-program ismertté vált, és megkezdıdött tudatos alkalmazása. Lásd az alábbi, nem teljes, csak általam most kiemelt felsorolást: 1. Magyar Tudományos Akadémia Mőszaki Tudományok Osztálya, Energetikai Bizottság, Megújuló Energetikai Albizottságának ülésén megtartott elıadás BME, november 18. Az írásos anyag az említett bizottságnak átadva (46 oldal) A megújuló energetikai potenciál kihasználásának növelhetısége hıszivattyú alkalmazásával (vetítettképes elıadás): 2. Magyar Energetika XIII. évfolyam 6. szám december pp Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés 3. Építésügyi Szemle XLVIII. évfolyam, 2006/1. szám pp Heller László terv, egy munkahelyteremtı kezdeményezés 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY PERFOMANCE OF BULDING DIRECTIVE May 2006 Budapest 18. Főtés- és Légtechnikai Konferencia Hogyan lehet csökkenteni a szén-monoxid-mérgezések számát és a Heller program 5. MAG KUTATÁS, FEJLESZTÉS és KÖRNYEZET XX./5./ évf. NO június július pp A hıszivattyúk gyakorlati alkalmazásának lehetıségei a mezıgazdaságban 6. Építés Spektrum (Épületek és Szerkezeteik, Épületszerkezeti szaklap) V. évfolyam 3. szám pp A Heller-program Többet kevesebbel: A hıszivattyús rendszerek elterjesztésérıl 7. Magyar Épületgépészet LV. évfolyam, 2006/7. szám pp A Heller-program 8. Környezetvédelem (Ökológiai, környezettechnikai és környezetvédelmi szaklap) XIV. évfolyam 5. szám szeptember p. 57 A Heller-program világméretővé válhat 9. lgphx Hőtı- és klímatechnika XIII. évfolyam 2007/1. szám pp A hıszivattyús főtés, hőtés és a Heller-program 10. XI. KÖRÖSTHERM 2007 FŐTÉSTECHNIKAI SZEMINÁRIUM Heller program, a hıszivattyús főtés-hőtés alkalmazásával, az energiatakarékosság, a CO 2 - kibocsátás csökkentése céljából Ezúton jelzem, hogy ezt a konferencia dolgozatomat (magyar nyelven) várhatóan közli a Magyar Épületgépésze t címő folyóirat A Heller programmal összhangban ilyen törekvések már tapasztalhatók pl. régiós és kistérségi projektekben; hıszivattyús összeszerelı üzemekben kezdték meg a hıszivattyúk gyártását; Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett a GEOWATT Kft. szabadalma (U ). 29

30 A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló új hıszivattyú (1) Mőködési elv A Copeland EVI kompresszor a közbensı hőtı mőködtetése érdekében fel van szerelve gızbefecskendezés csatlakozóval. A közbensı hőtést az 1. ábránán látható körhöz hasonló kiegészítı hőtıkör alkalmazásával lehet megvalósítani, amely növeli a hőtıteljesítményt és a rendszer hatékonyságát. Az elınyök növekednek, ahogyan a kompresszor sőrítése nı. Az 1. ábrán látható a közbensı hőtıkörös rendszer. Ez a rendszer hıcserélıt használ a hőtıfolyadék további elıhőtésére mielıtt belép az elpárologtatóba. Az elıhőtési folyamat a rendszerben nagyobb teljesítmény nyereséget biztosít. Az elıhőtési folyamat során bizonyos mennyiségő hőtıfolyadék elpárolog. Ezt az elpárologtatott hőtıfolyadékot befecskendezi a kompresszorba, ami további hőtést biztosít. 30

31 A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló hıszivattyú (2) p - h diagram (Figure 2. EVI) 1 - Kondenzátoros elıhőtés 2 - Többlet hı a H/X kivezetésnél 3 - Hımérséklet különbség 4 - Elıhőtés a hıcserélıben (H/X=hıcserélı) T LI - Hıcserélıbe belépı folyadék hımérséklete T LO - Hıcserélıbıl kilépı elıhőtött folyadék hımérséklete T si - Telített hımérséklet a közbensı nyomásnál T vo - Hıcserélıbıl kilépı gız hımérséklete T vi - Hıcserélıbe belépı gız hımérséklete T sc - Folyadék elıhőtése a hıcserélıben M Elpárologtató tömegárama m - Gızbefecskendezés tömegárama 31

32 A GEOWATT Kft. által fejlesztés alatt álló hıszivattyú (3) A p - h diagramban látható a röviden bemutatott rendszer teljesítményben, a közbensı hőtıkör alkalmazásával kapott elméleti nyereség. A gızdómon kívül esı rész adja az entalpianövekedést, ami javítja a rendszer teljesítményét. Bár a felvett teljesítmény nı a kompresszorba történı gızbefecskendezés miatt, de még így is nı a hatásfok, mert a névleges teljesítmény növekedése meghaladja a felvett teljesítmény növekedését. Ez a hıszivattyú várhatóan olyan új magyar termék lesz, amely versenyképes lehet a nemzetközi piacon. Mert a világ siet s most kerül dőlıre: Érdemesek vagyunk életre s jövıre? Ady Endre: A márciusi Naphoz 32

33 A hıszivattyús rendszerek elınyeinek ismertetése, gondolom megérdemel egy ilyen szóbeli elıadást, a leadott angol nyelvő dolgozat mellett. A hıszivattyú, mint a földhıt hasznosító tudó környezetbarát, főtésre és hőtésre egyaránt energiamegtakarító eszköz, jogi szabályozással megtámogatva, az ıt megilletı helyet az alkalmazókon túl Az energiapolitikánkban is elfoglalja. A világhírő Heller László akadémikus, iskolateremtı tanárunk születésének 100 évfordulójának évében, hiszen jól tudjuk, hogy a tanárokat a tanítványok tehetik még nagyobbá! Megítélésem szerint még nincs késı arra, hogy az Új Magyar Energiastratégia címő anyagban a hıszivattyús technológia kiemelkedı hangsúllyal rögzítésre kerüljön, ehhez kérem a Konferencia részvevıinek és olvasóim további támogatását! Köszönöm szépen megtisztelı figyelmüket. 33

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Hıszivattyús rendszerek jelentısége XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, 2010. OKTÓBER 5-17. Elıadás [2010. október 8. (péntek) 10:30 11:15]: Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Részletesebben

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel Ráckevei Duna Baráti Kör Megújuló energiaforrások lehetőségei című rendezvény, Savoyai Kastély, 2007. június 13. 19:00 Előadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, épületgépész Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6.

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 2. Szekció Telepített nagyberendezések. Hıszivattyúk 2009. november 4. (szerda)

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban Társrendezı: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Idıpont: 2012. október 11-12. Helyszín: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Mővelıdési Központ és Közösségi Ház 3. Szekció A tervezés szereplıi; vállalkozók, civilek,

Részletesebben

A kép forrása: OCHSNER cég

A kép forrása: OCHSNER cég GONDOLATOK A BIOMASSZA ÉS A HŐSZIVATTY SZIVATTYÚS S RENDSZER KAPCSOLATÁRÓL Előadó: Komlós Ferenc épületgépészeti vezető tervező A kép forrása: OCHSNER cég Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el,

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez A Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2010. november 18-19. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (Fényház, F4 terem) 2010. november 18., csütörtök 16:40 17:00 Fodor

Részletesebben

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. október 16-án, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2012. október 9 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás: 2012.

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, 2014. szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Idıpontja: 2014. szeptember 25. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, 2008. szeptember 23 25. FÖLDHİ SZEKCIÓ, C terem. 2008-09-24. 16:10 16:30 Elıadás címe: Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP-2012-5.5.0/B) címő pályázat benyújtásának

Részletesebben

Magyar geotermikus hıszivattyú-család

Magyar geotermikus hıszivattyú-család Tanuljunk a természettıl! Irányok és módszerek az ipari ökológiában a Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2013. december 6 7. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás:

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás: XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári Krt. 42. 2013. október 8 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

Energiahatékonyság hıszivattyúval*

Energiahatékonyság hıszivattyúval* Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Energiahatékonyság hıszivattyúval* Jelenleg a hıszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gıznemő munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változata, amelynek

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért vel a környezettudatos energiafelhasználásért Adszorpciós hőtı 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Adszorpciós hőtı Hulladékhı egyes ipari területeken Hulladék energia Hasznos energia Chemical forest Products

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája 2012. szeptember 27. 11.00 15.00 óra Erdei Ferenc Közösségi Színtér 6914 Pitvaros,

Részletesebben

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? XVII. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2014. október 7 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop WILO ÉPÜLETENERGETIKAI NAPOK - konferencia 4 szekcióval Technikai szervezı: Magyar

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Miért hıszivattyú? A felhasználónak: - Olcsó főtés/hőtés/melegvíz ellátás! - Függetlenedés a gázáraktól - Könnyen elhelyezhetı az épületben - Biztonságos,

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. május 15-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE www.rehau.hu Bau Automotive Industrie FELELİSSÉG KIZÁRÁSA A REHAU Akadémia szemináriuma információt biztosít a REHAU ügyfeleinek a feltüntetett

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország) Működési elv Hőszivattyúk az épületgépészetben Dr. Csoknyai Tamás Egyetemi docens, Talamon Attila Egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 2010. november 11.

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete

A hıszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és s Energia a Mezıgazdas gazdaságban" gban" Munkabizottságának nak (MUBI) ülése 2010. június j, 14:00 Budapest VII. kerület, Madách Imre út t 5.

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc

Elıadó: Komlós Ferenc 2012. november 29. 10:00 óra OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet Házigazda: Bárdy László Elıadás címe: Városok hıszivattyús főtése Elıadó:

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben