A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében"

Átírás

1 JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: illetve

2 Mottó Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a közerıt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly s erı az emberi agyvelınél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje. (Széchenyi István)

3 MEHCsT Hıszivattyú Ez Magyarországon a legszélesebb körben alkalmazható a hıszivattyú területén gyors fejlıdés várható, a beépített teljesítmény 2020-ra a jelenlegi érték 38-szorosára növekedhet. (MEHCsT) A hıszivattyú szó a MEHCsT dokumentumban 32 helyen szerepel. Magyarország MEHCsT-ével összefüggı egyes feladatokról szóló 1002/2011. (I.14.) Korm. határozat Intézkedési terveket tartalmaz (felelısök, határidık).

4 Dániában (Lystrup) látható a világ elsı aktív, energiatermelı családi háza Forrás: A 200 m 2 hasznos alapterülető családi ház CO 2 -semleges épület, amely alapvetıen a Nap energiáját használja fel. A tetıablakok és a függıleges üvegfelületek együttes területe a padlófelület 40%-a. Az energiaigények csökkentését 7,0 m 2 napkollektor, 50,0 m 2 napelem és hıszivattyú biztosítja. A lakóépületet úgy tervezték egészséges és kellemes komfortra, hogy élete során több energiát termeljen, mint amennyit elfogyaszt. 9,0 kwh/m 2 -re becsült évi fajlagos energiatöbblettel számolva, kb. 40 év alatt a ház annyi energiát állít majd elı, mint amennyit felhasználtak az építıanyagainak elıállításához, így a mérleg ezen a ponton fog kiegyenlítıdni, ezután pedig már csak energianyereség fog keletkezni.

5 Tévhitek hıszivattyú tárgykörben A hıszivattyúkkal tipikusan levegı hıt, hulladék hıt és felszíni földhıt hasznosítanak Kedvezıen hangzik, hogy a hıszivattyú 3-4-szer több energiát ad le a főtött helyiségben, mint amennyit mi a folyamatba beviszünk. A probléma ott jelentkezik, hogy milyen energiával tápláljuk a folyamatunkat. Amennyiben villamos energiával, úgy az átlagos erımővi villamos/hı hatásfok mellett kb. 3-szor annyi energia szükséges a villamos energia elıállításhoz hı formájában. Tehát 100 egység hıt fejlesztek (szénbıl, gázból), majd ennek harmadával járatjuk a hıszivattyút és végül kb. 100 egység hıt viszünk be a lakásba. Ilyen összefüggésben nem támogatandó a hıszivattyú, ugyanis számos járulékos szennyezést okoz, nem beszélve a nyersanyag felhasználásról.

6 Tévhitek helyesbítése hıszivattyú tárgykörben (1) Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Nem szívás! Érvek, számítások a hıszivattyús rendszer mellett. Mérnök Újság februári szám, XVIII. évf., 2. szám ( oldal) 1) Az ún. hidrotermikus energia : a felszíni vizekben hı formájában tárolt energiáról megfeledkezett írni (RES megújuló energia direktíva). 2) A hıszivattyús rendszer által kiváltott szén-dioxid (CO 2 ) mennyiség meghatározásánál egyrészt a közvetlenül kiváltott fosszilis tüzelıanyag révén megtakarított kibocsátás elkerülését kell figyelembe venni, másrészt a hıszivattyús körfolyamat munkavégzéséhez szükséges befektetett energia fosszilis energiatartalmát kell értékelni. Ha ehhez a munkához villamos energia szükséges, akkor az országos energiamérlegekben villamosenergia-termelésre felhasznált primer energiahordozók arányából kiindulva értékelik az energiaegységre jutó globális CO 2 -terhelést (mert ekkor helyi viszonylatú CO 2 terhelés nincs). 3) A magyarországi erımővek tüzelıanyag-felhasználása és villamosenergia-termelésének adatai felhasználásával készült a következıkben ismertetett diagram, amely a villamos hıszivattyú alkalmazásának környezetvédelmi, energetikai és gazdaságossági indokoltsági tartományára ad szemléltetı tájékoztatást.

7 Tévhitek helyesbítése hıszivattyú tárgykörben (2) η erımő [%]

8 Tévhitek helyesbítése hıszivattyú tárgykörben (3) Hıszivattyús rendszerek szezonálisteljesítmény-tényezıinek (SPF [kwh/kwh]) fejlıdése különféle hıszivattyú típusokra ( ) Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version , p.5

9 Tévhitek helyesbítése hıszivattyú tárgykörben (4) A hasznos hıtermelésre vetített CO 2 -kibocsátás és az SPF kapcsolata Forrás: Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára. (206. old.) Komlós F., Dunaharaszti, 2009.

10 Növelt hımérséklető hıszivattyúk radiátoros hıleadójú központi főtésekhez (1) Hıszivattyú kitörési lehetıség, bautrend 2011/január február ÉPÜLETGÉPÉSZET MELLÉKLET (26-28 oldal) A hıszivattyúzásnak a helyi, magyarországi viszonyokra alakítása elegendı tapasztalat hiányában még kezdeti állapotban van. A fejlett országok technológiájának hazai másolása önmagában nem biztosítja a hatásos mőködést. Ennek oka, hogy sajátosan eltérıek például a meteorológiai, hidrológiai, geológiai viszonyaink, lakóépületeink hıszigetelése, főtése. A hazai viszonyokra méretezett rendszerek kifejlesztésével piaci lehetıség nyílik térségünkben határainkon kívül is versenyképes technológiákat kialakítani. Sok épületnél földhıszivattyú alkalmazásakor a hıleadók megváltoztatása és az elosztó csıvezeték cseréje is szükséges például radiátor helyett fan-coil a hıszivattyúval elıállított kis főtıvíz-hımérséklet miatt.

11 Növelt hımérséklető hıszivattyúk radiátoros hıleadójú központi főtésekhez (2) Ez pedig jelentıs többletköltséget eredményez, ezért ahol hőtési funkcióra nincs igény, a hıtermelı cseréje sok esetben elmarad. A fejlesztéstıl az eddigi kedvezı tapasztalataink alapján azt remélhetjük, hogy ezzel sikerülhet magasabb hımérsékletet elıállító hıszivattyúcsaládot Magyarországon sorozatban is gyártani. Ezen növelt hımérséklető hıszivattyú típuscsalád esetében az elérhetı főtıvíz-hımérséklet 62 C, és emelt h ımérsékletszintő hıleadók esetén primeroldali keringetı szivattyúval számolva a várható SPF = 4,1 4,5 a jelenlegi SPF = 3,0 3,5 alacsony hımérsékletszintő hıleadókkal tervezett átlagos érték helyett.

12 Növelt hımérséklető hıszivattyúk radiátoros hıleadójú központi főtésekhez (3)

13 Felszíni vizek energetikai hasznosítása Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez I Hőtı-, Klíma- és Légtechnikai Épületgépészeti szaklap (70-74 oldal) VÍZ-, GÁZ-, FŐTÉSTECHNIKA ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKLAP HKL MELLÉKLETE Elvi vázlat. Távfőtés a Dunával (vagy más felszíni vizekkel) és hulladékhıvel (távfőtés földgáz nélkül) Alapelv: a felhasználási helyre kis hımérséklető tápvizet kell szállítani kis veszteséggel, és a felhasználási helyen hıszivattyúval hasznosítani. Főtés a Duna vizével: a folyóvíz felhasználása során az elıkészítési (pl. ülepítés, szőrés, lágyítás, gáztalanítás) módszerek azon megoldásai kerüljenek alkalmazásra, amelyek feltétlenül szükségesek, és az adott cél elérésére a legalkalmasabbak. A hıszivattyús rendszert úgy lenne célszerő kialakítani, hogy a téli hidegebb idıszakokban is a vízhımérsékletet min. 6,0 C-on kellene tartani a rendszerbe épített hıcserélın keresztül bevitt hulladékhıvel, esetleg termálvízzel, vagy közvetlenül, parti szőréső kutak melegebb vizének felhasználásával. Az elfolyó víz hımérsékletét 2,0 C legkisebb hımérsékletre szükséges leszabályozni.

14 Duna menti országok és fıvárosaik (Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád) Forrás: Wikipédia, a szabad enciklopédia 14

15 A Duna menti városoknak kiemelkedı hidrológiai adottságaik vannak. E környezeti erıforrás hıszivattyús hasznosítása a Duna melletti városok levegıjét és környezetét élhetıbbé, egészségesebbé teheti. Ismeretes, hogy a világ talán legtöbb országát összekötı folyama a Duna. Mellékfolyóival együtt húsz ország területérıl győjti össze a vizet. Ezért is ajánljuk az Európai Unió Duna Régió Stratégia projektek közé a hıszivattyús rendszerek alkalmazásának elterjesztési feladatát. Célunk ezzel a Duna vízgyőjtıjéhez tartozó, folyókkal szegélyezett városokban a távhıszolgáltatás mőszaki színvonalának javítása, és a hıszivattyúipar megteremtésével új munkahelyek létrehozása. Az EUDRS-ba javasoljuk a Heller-projektet!

16 MEHCsT Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Csökkenthetjük energiafüggıségünket, és ha idejében fejlesztjük az ehhez szükséges korszerő technikát, új exporttermékek gyártásával térségünkben vezetı szerephez is juthatunk. Minden lehetséges és ígéretes különféle megújuló energiahasznosító eszköznél képesek vagyunk arra, hogy el tudjuk kerülni az ún. import dömpinget.

17 Ezeknek a korszerő termékeknek és az Új Széchenyi Tervvel (amely szintén 10 évre elıretekintı gazdaságfejlesztési program) segítségével kitörési ponttá válhat gazdaságunk egészének a dinamizálására, ill. jelentısen hozzájárulhat építıiparunk beindításához, a kis- és középvállalkozások fellendítéséhez, új munkahelyek létesítéséhez. Az Új Széchenyi Terv január 17-én indult, a második lépcsıje új konstrukciókkal pedig néhány nappal ezelıtt, március 1-jén (http://ujszechenyiterv.gov.hu/). Sok év után most megelégedéssel mondhatom, hogy minden feltétel megvan és megteremthetı, hogy Magyarországon is elterjedjen az építmények főtésének és hőtésének energetikailag leghatékonyabb módszere, a hıszivattyús technológia.

18 Egy 1943-ban írt magyar nyelvő kiadvány példái felszíni vizek hıtartalmának hıszivattyúval történı hasznosításra KIADVÁNY Dr. Haidegger Ernı: A hıszivattyú szerepe az energiagazdaságban. Különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész Egylet kiadásában megjelenı ÉRTEKEZÉSEK, BESZÁMOLÓK a mőszaki és gazdaságtudományok körébıl évi IV. füzetébıl. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest, A zürichi mőegyetem távfőtıközpontja (főtés a Limmat folyó vizével), A Bodeni-tó melletti textilgyár hıellátása (főtés a Bodeni-tó vizével), Berlin egyik városrészének távfőtése (főtés a Spree folyó vizével). Joggal reméljük amit meggyızıdéssel vallok is, hogy általános energiagazdaságunk racionalizálásának a közeljövıben a hıszivattyú egyik legértékesebb eszközévé fog válni! Ez a vélemény igazán idıszerő most is, mert a 21. századnak az egyik innovatív technológiájáról szól!

19 Ajánlott irodalom A lektorált, 215 oldalas, A4 formátumú szakkönyv 27 táblázatot és 152 ábrát tartalmaz. Magánkiadás: Komlós F., Dunaharaszti, 2009.

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása A rendezvény ny idıpontja és s helyszíne: 2010. április 02. Airport Hotel Budapest konferenciaterme (2220 Vecsés s Lırinci L u. 130/a) Elıadás címe: Hıszivattyúk és energiaforrások épületgépészeti alkalmazása

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

Jogértelmezések ideje

Jogértelmezések ideje A Magy ar Geo termális Egyes üle t tájék oz tató k iadv ány a 24 20 09. októb er VI/ 4. Jogértelmezések ideje Most akkor kell visszasajtolni, vagy kapható felmentés is? Emir Kosturica 1989-ben készítette

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Hogyan is lopjuk a napot!?

Hogyan is lopjuk a napot!? Hogyan is lopjuk a napot!? Mezei Zsolt és Szász István Bolyai Farkas Elméleti Líceum Felkészítı tanár: Szász Ágota Mentor: Papp Sándor, Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem TUDEK 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Készítette: Remzsı Andrea Dorina 9.c osztály Bethlen Gábor Református Gimnázium Felkészítı

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Tamás Attila 2009.

SZAKDOLGOZAT. Tamás Attila 2009. SZAKDOLGOZAT Tamás Attila 2009. 0 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Általános és Környezetfizikai Tanszék Fizika kiegészítı szak SZAKDOLGOZAT Megújuló energiák hasznosítása Tamás Attila Témavezetı:

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben

Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben Megújuló energia felhasználása a Büki Gyógyfürdıben a termálvízbázis energetikai hasznosítása Készítette: Pannon Termál Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft. Bükfürdı, 2010. február 26. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben