ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: A szociális étkeztetés feladat társulásban való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika fogalmazó Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: A szociális étkeztetés feladat társulásban való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala Tisztelt Képviselő-testület! A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási Tanács január 24-i ülésén döntött több új feladat felvételéről, amelyeket a Társulási megállapodásba beépítve valamennyi társult település képviselő-testülete jóváhagyott. Az ülésen döntés született arról is, hogy a települések február 29-ig határoznak a szociális étkeztetés, mint újabb lehetséges társult feladat felvételéről. Több település kérésére a döntés meghozatalának végső időpontját február 29-ről március 31-re módosította. A Kistérségi Iroda elmondta, hogy február végéig 7 település jelezte a szociális étkeztetés társulási feladatok közé való felvételének szándékát. Ahhoz, hogy a feladat után kistérségi normatívát igényelhessen a többcélú társulás, még legalább két településnek meg kell hozni ilyen irányú döntését. A Kistérségi Iroda azt javasolta, hogy elsősorban Kerekegyháza és Kunbaracs vonatkozásában gondolja végig a feladat felvételét a mikrotársulás, tekintettel arra, hogy a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás is ezen a két településen van július 1- jétől kezdve társulási formában ellátva. Az új feladat felvételéhez kapcsolódó kérdések tisztázása érdekében a gesztor önkormányzat januárjában egyeztető megbeszélést tartott március 19-én Kunbaracs és Fülöpháza települések részvételével ismételten egyeztettünk többek között a szociális étkeztetés kérdéséről is. A megbeszélésen Kunbaracs képviseletében Tóth Ferenc polgármester megerősítette, hogy települése a szociális étkeztetés feladatot társulásban kívánja ellátni Kerekegyházával, és a márciusi képviselő-testületi ülésen ennek megfelelő döntést fognak hozni. Pesti Józsefné, Fülöpháza község polgármestere elmondta, hogy valószínűleg Fülöpháza is társult formában kívánja ellátni a szociális étkeztetést, és ígéretet tett arra, hogy a megbeszélést követően településén egyezteti a szükséges kérdéseket, és a település álláspontjáról tájékoztatja Kerekegyháza Város Önkormányzatát. A tájékoztatás eredményét a bizottsági üléseken és a Képviselő-testületi ülésen ismertetem a T. Képviselőtestülettel. A szociális étkeztetés társulási feladattá válásának kérdéséről a képviselő-testületeknek döntést kell hoznia, és azt követően a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosítását egységes szerkezetben jóvá kell hagynia. A kerekegyházi mikrotársulásban a gesztor önkormányzat fenntartásában működő Humán Szolgáltató Központ hatályos működési engedélyében a szociális étkeztetés kizárólag Kerekegyháza közigazgatási területére terjed ki. A társult szociális étkeztetésben részt vevő települések működési engedélyét meg kell szüntetni, mert ezen feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. A társult feladatellátáshoz szükséges, hogy a mikrotársulás a társult feladatellátás megkezdése előtti hónap 30. napjáig valamennyi abban résztvevő 2

3 település közigazgatási területére kiterjedően érvényes működési engedéllyel rendelkezzen, illetve a helyi szociális rendeleteket is módosítani szükséges, elsősorban a térítési díjak vonatkozásában. A mikrotársulási megállapodás módosítását a társult települések képviselőtestületének jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás módosítása a szükséges működési engedély módosításának előfeltétele. A Humán Szolgáltató Központ működési engedélye módosításának pedig előfeltétele a Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának, szakmai programjának valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása. A működési engedély módosítása során nagyon lényeges annak kiemelt vizsgálata, hogy az egyes településeken a szakmai, jogszabályi előírások szerint történik-e jelenleg a feladatellátás. A működési engedély kiadásához minden településnek be kellett szerezni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézetének a közegészségügyi követelmények teljesítését igazoló előzetes szakhatósági hozzájárulását. A jogszabály arra nem tartalmaz egyértelmű iránymutatást, hogy a működési engedély módosításakor, amikor az ellátási terület változik, szükség van-e újabb szakhatósági hozzájárulásra. Azt is részletesen át kell gondolni, hogyan látnák a települések megvalósíthatónak az új feladat társulásban való ellátását. Figyelembe véve, hogy a feladatot a települések eddig is ellátták, a legoptimálisabb megoldás az lehetne, ha a feladat ellátása változatlan formában történne a településeken, amelyhez a gesztor önkormányzat szakmai felügyeletet, koordinációt biztosítana. A feladat után járó állami és kistérségi normatívát a gesztor önkormányzat igényelné le. Mivel az egyes településeken a jelenleg a feladatot ellátó személy látná el saját településén továbbra is a feladatot, illetve a munkáltató személyében sem következik be változás, a gesztor önkormányzat az állami normatívát a társult önkormányzatoknak teljes egészében átadná. A társult feladatellátással járó szakmai felügyelet, koordináció finanszírozására a kistérségi normatíva bizonyos része a gesztor önkormányzatot illetné meg, a fennmaradó részét pedig átadná a társult településnek. Ennek mértékét a Társulási Tanácsnak kell meghatározni. A szociális étkeztetés Kerekegyháza, Kunbaracs és Fülöpháza települések közigazgatási területére kiterjedő társult formában való ellátása esetén is megállapítható, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhája rendelkezik az ehhez szükséges kapacitással. A két település meg tudja oldani az étel elszállítását Kerekegyházáról. Ilyen szempontból nincs akadálya a társult feladatellátásnak. A kistérségi normatíva a teljes évre és a teljes kerekegyházi mikrotársulásra vonatkozóan az alábbiak szerint alakulna, de ennek csak időarányos részére lehet számítani, attól függően, hogy mikortól kezdődne a társult feladatellátás, illetve hány település részvételével. Település Ellátottak száma (fő) Kistérségi normatíva (4.500,- Ft/ellátott/év) Kerekegyháza ,- Ft Kunbaracs ,- Ft Fülöpháza ,- Ft ,- Ft Ladánybene ,- Ft Ágasegyháza ,- Ft ,- Ft Összesen ,- Ft ,- Ft 3

4 A szociális étkeztetésre, illetve a működési engedélyezésre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése I. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Az étkeztetés a szociális alapszolgáltatások közé tartozik. A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel (119/C. ) nem rendelkezik, A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegű személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. Étkeztetés és házi segítségnyújtás január 1-jétől csak az e törvény 54. -a szerinti jövedelemvizsgálat alapján nyújtható. 4

5 II. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11. c) pont: Szociális étkeztetés Négyféle normatíva kategóriát jelöl meg: ,- Ft/fő/év (aki után december hónapban normatív hozzájárulásban részesült) ,- Ft/fő/év (új ellátott, akinek az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg) ,- Ft/fő/év (új ellátott, akinek az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van) ,- Ft/fő/év (új ellátott, akinek az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja). A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A Kiegészítő szabályok 5. C) pontja szerint A szociális étkeztetés esetében az év közben jelentkező többletigényhez kapcsolódó támogatás igénylésére - mind az évközbeni, mind az év végi elszámolás többletigényeit illetően a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím, 48. alcím, 2. jogcímcsoport Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása előirányzatból pályázati úton lehet támogatást nyerni. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 2.4. a) Szociális étkeztetés Fajlagos összeg intézményi társulás esetén: 4.500,- Ft/fő/év. A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. Kiegészítő szabályok pont: Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja. Kiegészítő szabályok pont: Amennyiben a többcélú kistérségi társulás szociális étkeztetés feladat ellátását a Ttv. 8., 9. és 16. -a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell. III. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet Az étkeztetés formái különösen a szociális konyha, a népkonyha és egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátás. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, b) elvitelének lehetővé tételével, 5

6 c) lakásra szállításával. Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. 2. számú melléklet: A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái Étkeztetés: 1 fő szociális segítő IV. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet Étkeztetés esetén a városi jegyző a működési engedély kiadásához beszerzi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézetének a közegészségügyi követelmények teljesítését igazoló előzetes szakhatósági hozzájárulását. A városi jegyző a szolgáltató működését a kérelem benyújtását követő 30 napon belül engedélyezi, ha a fenntartó a kérelemhez csatolta a szükséges mellékleteket, szakmai programja megfelel a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek, rendelkezik a külön jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és a szakhatóság a hozzájárulását megadta. A fenntartó 8 napon belül köteles kérni a működési engedély módosítását, ha az ellátási terület megváltozik. Javaslat: A szociális étkeztetés feladatot Kerekegyháza város társult formában lássa el július 1-jétől. A részletek szakmai kidolgozása és a gyakorlati kérdések megoldása a gesztor önkormányzat, illetve a Humán Szolgáltató Központ feladatát képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális étkeztetés feladat társulásban való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, március 19. Dr. Kelemen Márk polgármester 6

7 ../2008. (III. 26.) sz. Kth. A szociális étkeztetés feladat társulásban való ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala Határozati javaslat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés feladatot társulási formában kívánja ellátni. Egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket társulási megállapodások módosítása, működési engedélymódosítás, Humán Szolgáltató Központ vonatkozó dokumentumai módosítása tegye meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az átvezetéseket követően tegye meg a szükséges intézkedéseket a költségvetési rendelet módosítása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: -Vincze Miklós jegyző, és általa - Humán Szolgáltató Központ - Kistérségi Iroda - Pénzügyi Iroda

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/218. Fax: 6 23 31-135 E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben