MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Biztonsági Felügyelet január 1

2 Tartalom I. A felülvizsgálat célja, a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi háttér... 3 II. A felülvizsgálandó minősített adatok... 3 III. A felülvizsgálatban érintett szervek, a jogosult minősítő... 4 IV. Szakértő bevonása a felülvizsgálatba... 5 V. A felülvizsgálat megszervezése, előkészítése... 6 VI. A felülvizsgálati eljárás... 7 VI/1. Saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adatok felülvizsgálata. 8 VI/2. Saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok felülvizsgálata... 8 A felülvizsgálati eljárás során hozható döntések... 8 Érvényességi idő megállapítása... 9 A felülvizsgálati döntés és a felülvizsgálat eredményének feltüntetése... 9 Az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető minősített adatok felülvizsgálata A felülvizsgálat elvégzését követő feladatok VI/3. A más minősítő által minősített adatok felülvizsgálatáról kapott értesítést követő feladatok a címzettnél VII. Jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálata sz. Minta Minősítés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséhez sz. Minta Minősítésre vonatkozó rendelkezés sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének felülvizsgálatáról sz. Minta Az NBF részére felterjesztendő felülvizsgálandó minősített adatokról

3 I. A felülvizsgálat célja, a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi háttér A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) hatálybalépésével a minősítés gyakorlata gyökeresen megváltozott azzal, hogy megszűntek az automatikus minősítést elősegítő állam- és szolgálati titokköri jegyzékek. A minősítés során azt kell vizsgálni, hogy az adott adat a minősítéssel védhető közérdek körébe tartozik-e, a minősítési szintet pedig a káralapú minősítési rendszer alkalmazásával kell megállapítani. Változtak az adatok nyilvánosságát és arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét korlátozó érvényességi idők is. A minősítési eljárásban bekövetkezett jelentős változás okán a Mavtv. hatálybalépése, azaz április 1. előtt keletkezett valamennyi minősített adat esetén a felülvizsgálati eljárás keretében tulajdonképpen egy új, a Mavtv. szerinti minősítési eljárást kell lefolytatni. A Mavtv. 39. (1) bekezdése átmeneti rendelkezésként június 30-ig szab határidőt arra, hogy a minősítő ezt a felülvizsgálatot elvégezze. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie mind a minősítő kezelésében lévő, mind a már levéltárba adott, vagy más szervnél fellelhető saját készítésű vagy jogelődje által készített, a jelenlegi feladat- és hatáskörébe tartozó, korábban államtitkot vagy szolgálati titkot képező nemzeti minősített adatra. A felülvizsgálat eredményéről ezen határidőig a címzetteket is értesíteni kell. A minősítő munkáját segítendő a Mavtv. 39. (3) bekezdése azt is előírja, hogy a levéltárak, illetve a gazdálkodó szervezetek az általuk kezelt valamennyi minősített adatról készítsenek jegyzéket és azt legkésőbb december 31-ig terjesszék fel a felülvizsgálatra jogosult minősítő, illetve a jogutód nélkül megszűnt szervek adatai esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére. Amennyiben a felülvizsgálatra június 30-ig nem kerül sor, akkor július 1-jén a felül nem vizsgált minősített adatok minősítése a Mavtv. 39. (2) bekezdésénél fogva automatikusan megszűnik. A felülvizsgálat során a Mavtv. 8. -ában és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 49. és 50. -ában foglaltak szerint kell eljárni, továbbá be kell tartani a minősítési eljárásra vonatkozó, a Mavtv. 5. és 6. -ában valamint az R ában foglalt előírásokat is. II. A felülvizsgálandó minősített adatok Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján már folyt egy széleskörű felülvizsgálat, ugyanis a Ttv. hatálybalépése, azaz július 1-je előtt, de 1980 után keletkezett és már irattárba helyezett Szigorúan titkos!, Különösen fontos!, Titkos!, TÜK iratként kezelendő!, Szigorúan bizalmas!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott iratokat az irattárat működtető köteles volt december 31-ig számba venni, jegyzékbe foglalni és felülvizsgálni. Az 1980 előtt keletkezett minősített iratok felülvizsgálatára június 30-ig volt lehetőség a Ttv. alapján, a felül nem vizsgált iratok minősítése július 1-jén megszűnt. 3

4 A most folyó felülvizsgálatnak tehát a korábban államtitokként vagy szolgálati titokként létrejött adatok közül az alábbiakra kell kiterjednie: - az 1980 előtt keletkezett és a Ttv. alapján június 30-ig felülvizsgált, minősítésében fenntartott, módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű, jelenleg is minősített adatra, - az január 1. és június 30. között keletkezett és a Ttv. alapján december 31-ig felülvizsgált, minősítésében fenntartott, módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű, jelenleg is minősített adatra, - az január 1. és június 30. között keletkezett és a Ttv. alapján december 31-ig felül nem vizsgált, jelenleg is minősített adatra, - az július 1. és március 31. között keletkezett valamennyi jelenleg is minősített adatra. A Ttv. alapján rendszeresen, de legalább 3, illetve 5 évenként (a minősítési szinttől függően) el kellett végezni a nemzeti minősített adatok felülvizsgálatát. Független attól, hogy a rendszeres felülvizsgálatot mikor végezték el utoljára, június 30-ig valamennyi nemzeti minősített adatot a Mavtv. szerint felül kell vizsgálni, értelemszerűen akkor, ha a rendszeres felülvizsgálat során a nemzeti minősített adat minősítését a minősítő fenntartotta, a minősítési szintet vagy az érvényességi időt módosította és az jelenleg is minősített adatot képez. A Mavtv. 39. (1)-(4) bekezdéseiben előírt felülvizsgálati kötelezettség nem terjed ki az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: ÁSZTL tv.) 1. (1) bekezdés a) és b) pontjainak hatálya alá tartozó adatokra. Ezen adatok minősítésének felülvizsgálatát az ÁSZTL tv. 12. (6)-(8) bekezdéseiben meghatározott határidők figyelembe vételével kellett elvégezni. Azokat az adatokat, amelyek minősítését a felülvizsgálat során a minősítő fenntartotta, a minősítő a Mavtv. 8. -ában foglaltaknak megfelelően, a rendszeres felülvizsgálat keretében legkésőbb 5 évente köteles felülvizsgálni. III. A felülvizsgálatban érintett szervek, a jogosult minősítő A felülvizsgálatban érintett minden olyan állami vagy gazdálkodó szervezet, mely április 1. előtt keletkezett minősített adatot kezel. A minősített adatok lehetnek az iktatóhelyhez (Nyilvántartóhoz vagy Kezelő ponthoz) kapcsolódóan kialakított átmeneti irattárban vagy központi irattárban, már levéltárban esetleg más állami szervnél vagy gazdálkodó szervezetnél. A felülvizsgálatnak valamennyi iratőrző helyre ki kell terjednie. A felülvizsgálat lefolytatására, az adott adatfajtára feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult személy jogosult. A minősítők a Mavtv. 4. -ban meghatározott személyek lehetnek. Rendszerint a saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok jelenleg is a keletkeztető szerv feladat- és hatáskörébe tartoznak, és a felülvizsgálandó minősített adatokat kezelő szervnél általában van minősítésre jogosult személy, aki a felülvizsgálatot elvégzi. Amennyiben egy szervezetnél korábban volt minősítői jogkörrel rendelkező személy, de a Mavtv. hatálybalépése óta minősítői jogkörű személy már nincs, a felülvizsgálatot a 4

5 feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult, általában felettes szervnél található minősítő fogja elvégezni. Az állami szervezetrendszer az elmúlt évtizedekben többször átszervezésre került, így előfordulhat, hogy egyes szervezetek olyan minősített adatot kezelnek irattáraikban (alapvetően valamely jogelőd szerv iratanyagában, illetve saját készítésű, de a szerv jelenlegi feladat- és hatáskörébe már nem tartozó adat vonatkozásában), melyek felülvizsgálatára nem lesznek jogosultak. Ebben az esetben meg kell keresni a jogosult minősítőt (azt az állami szervet, melynél a feladat- és hatáskörrel rendelkező minősítő található) a felülvizsgálat végrehajtása érdekében. A jogutód nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében, amennyiben a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő személye valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az iratokról jegyzéket kell készíteni és azt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek kell megküldeni, mivel ebben az esetben a Mavtv. 20. (2) bekezdés l) pontjában biztosított jogkörében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet gondoskodik a felülvizsgálat elvégzéséről. IV. Szakértő bevonása a felülvizsgálatba A Mavtv. 8. (1) bekezdése megengedi, hogy a minősítő a felülvizsgálatba szakértőt vonjon be. A szakértő jogköre ebben az esetben a felülvizsgálati döntés előkészítésére, a minősítési javaslat elkészítésére terjed ki, minősítési jogkörrel nem rendelkezik. Javasolt olyan személyt kijelölni szakértőnek, aki az érintett szerv feladat- és hatáskörét jól ismeri, érdemi ügyintézői tevékenységet folytat vagy folytatott a szervnél, továbbá, aki a saját szakmai területén kívül a minősített adatvédelem területén is jártas és a Mavtv., az R., valamint jelen útmutató előírásainak figyelembe vételével döntési helyzetbe tudja hozni a minősítésre jogosult vezetőt. Más a jogköre a Mavtv. 4. (3) bekezdése alapján a minősített adat felülvizsgálatába bevont ún. felülvizsgálati szakértőnek, aki a minősítő átruházott jogkörében minősítésre is jogosult. Felülvizsgálati szakértőt alkalmazhat a Mavtv. 4. (3) bekezdésében meghatározott jogkörében: a honvédelemért felelős (honvédelmi ), a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős (közigazgatási és igazságügyi ), a külpolitikáért felelő (külügy) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős (külügy), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős (belügy), a rendvédelmi szerv központi szervének vezetője (az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője, a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a Vám- és pénzügyőrség országos parancsnoka), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője (a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője), a terrorizmust elhárító szerv vezetője (a Terrorelhárítási Központ vezetője), 5

6 az idegenrendészeti hatóság vezetője (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője), a menekültügyi hatóság vezetője (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője), a legfőbb ügyész és az ügyészség vezetője. Felülvizsgálati szakértő az lehet, aki a jogszabályok szerinti feltételeknek megfelel, azaz, aki a kezelt minősített adatok minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal továbbá felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot és a titokszakértés szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és a minősített adatok kezelésének vagy védelmének területén szerzett legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik. A fenti minősítők tehát dönthetnek úgy is, hogy a felülvizsgálatot ők vagy a Mavtv. 4. (2) bekezdése alapján az általuk vezetett szervnél az ő, írásban átruházott jogkörükben eljáró minősítők (vezetők) végzik el, de dönthetnek úgy is, hogy felülvizsgálati szakértőt alkalmaznak, aki valamennyi minősített adat vonatkozásában elvégzi a feladatot, ezzel tehermentesítve a minősítőket. Amennyiben a felülvizsgálatban érintett szervnél nagy mennyiségű minősített adat található, mindenképpen javasolt a szakértő alkalmazása (akár döntés-előkészítést végez, akár minősítői jogkörrel rendelkezik), és az ehhez szükséges pénzügyi források tervezése és biztosítása, különös tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat nem csak a saját irattárakban lévő iratokra kell, hogy kiterjedjen, hanem a levéltárban, a gazdálkodó szerveknél, illetve más szervek iratőrző helyein fellelhető iratokra is. V. A felülvizsgálat megszervezése, előkészítése A felülvizsgálat megszervezését a biztonsági vezető vagy egy általa kijelölt olyan személy végezze, aki jól ismeri az érintett szerv feladat- és hatáskörét. Szükség esetén létre lehet hozni a felülvizsgálat koordinálására bizottságot is. A felülvizsgálat megszervezése során: meg kell határozni a felülvizsgálatra jogosult minősítők személyét, dönteni kell arról, hogy a felülvizsgálatot az érintett szervnél minősítői jogkörrel rendelkezők végzik-e vagy szakértőt is bevonnak, a szakértőket ki kell jelölni (amennyiben alkalmaznak), a felülvizsgálandó iratok mennyiségére tekintettel ütemtervet kell készíteni, biztosítani kell a szükséges személyi és technikai feltételeket. A felülvizsgálat előkészítésében és annak adminisztrálásában jelentős szerepe van a titkos ügykezelőnek. Az iratkezelési segédletek és egyéb bizonylatok alapján ő tudja előkészíteni felülvizsgálatra az iratokat. Biztosítani kell, hogy a felülvizsgálati eljárásban résztvevő titkos ügykezelő a napi munkavégzés alól szükség szerint mentesítve legyen. A felülvizsgálat adminisztratív terhei csökkenthetők segédbélyegzők használatával. A következőkben néhány segédbélyegzőre mutatunk példát a teljesség igénye nélkül: 6

7 1.) Segédbélyegző a minősítés megszüntetésének jelölésére az adathordozón a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: Törölve! Törölve! Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő Dátum: Aláírás: Dátum: Aláírás: 2.) Segédbélyegző a minősítés megszüntetésének jelölésére az adathordozón a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve, ahol a Dátum a rendelkezés dátuma, az Ikt. szám a rendelkező irat iktatószáma: Törölve! Dátum: Ikt. szám:. titkos ügykezelő aláírása 3.) Segédbélyegző az új minősítés jelölésére az adathordozó első oldalán a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: Szigorúan titkos! Érvényességi idő: Minősítette: Beosztása: Dátum: Aláírás: Szigorúan titkos! Érvényességi idő: Minősítette: Dr. Szaki Miklós Beosztás: felülvizsgálati szakértő Dátum: Aláírás: 4.) Az új minősítési szintet a korábbi minősítési szint áthúzását követően a több lapból álló papíralapú adathordozó esetén minden egyes, minősített adatot tartalmazó oldalon, annak felső és alsó részének közepén is fel kell tüntetni, erre szintén készíthetők segédbélyegzők: Szigorúan titkos! Titkos! VI. A felülvizsgálati eljárás A minősített adatot kezelő szerv birtokában lévő minősített adat lehet: - saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adat, - saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adat, - más minősítő által minősített adat (címzetti példány). 7

8 VI/1. Saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adatok felülvizsgálata A Ttv. korábban nem határozott meg eljárási rendet, illetve formai követelményeket arra az esetre, amikor más minősítő által korábban készített minősített adat egy saját készítésű iratban megismétlésre kerül. Ugyanakkor a Ttv. 2. (1) bekezdésének 4. c) pontja a minősített adattal való rendelkezés egyik lehetséges eseteként említette ezt ( a minősített adat alapján további minősített adat készítése, azon az eredeti minősítés feltüntetése ). A minősítés megismétlésével készült minősített adat nem saját minősítési eljárás keretében készült, így a felülvizsgálati kötelezettség nem az azt készítő szervnél van, hanem az eredeti minősítőnél, aki az eredeti minősített adatra történő hivatkozással kell, hogy értesítse az érintett szervet a felülvizsgálat eredményéről. A minősítésben bekövetkezett változást át kell vezetni az eredetileg minősített iraton is (amelyikből kivettük a minősített adatot) és a minősítés megismétlésével készült iraton is (amelyikbe bedolgoztuk a minősített adatot). VI/2. Saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok felülvizsgálata A felülvizsgálati eljárás során hozható döntések A felülvizsgálat során tekintettel a minősítési eljárásban történt jelentős változásokra minden esetben lényegében új, a Mavtv. szerinti minősítési eljárást kell lefolytatni. A döntés kétféle lehet. Amennyiben az adat nem felel a Mavtv.-ben meghatározott, a minősített adat létrejöttéhez szükséges törvényi feltételeknek, a minősítést meg kell szüntetni. Amennyiben indokolt az adat minősítéssel történő további védelme, az adatot a Mavtv. szerint minősíteni szükséges, azaz indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készíteni, meghatározva az adat minősítési szintjét és érvényességi idejét. A minősítési szint az eredeti minősítési szinthez képest nem lehet magasabb. A minősítési szint megállapításakor a Mavtv. 39. (7) bekezdése szerinti megfeleltetést kell figyelembe venni. 8

9 Keletkezés ideje Eredeti minősítési szint A felülvizsgálat során megállapítható legmagasabb minősítési szint április 1. előtt Államtitok Szigorúan titkos! vagy Szigorúan titkos! keletkezett Szigorúan titkos! Különösen fontos! Szolgálati titok Titkos! Titkos! Szolgálati titok Bizalmas! Bizalmas! július 1. előtt keletkezett Szolgálati titok Korlátozott terjesztésű! Szigorúan bizalmas! TÜK iratként kezelendő! Bizalmas! Szolgálati használatra! Korlátozott terjesztésű! Titkos! Bizalmas! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! A minősítések tárgyában április 1-je előtt hozott döntések jelenleg már nem létező jogintézmények államtitok vagy szolgálati titok tárgyában születtek, így a Mavtv. 8. (2) bekezdésében szereplő fenntartás (vagyis a korábbi államtitok vagy szolgálati titok minősítésének fenntartása), valamint a korábbi államtitok vagy szolgálati titok jelölés változatlanul hagyása mellett az érvényességi idő módosítása jelen felülvizsgálat során fogalmilag kizárt. Érvényességi idő megállapítása A Mavtv. hatálybalépése előtt keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot képező adatokkal kapcsolatosan a Mavtv. nem írja elő, hogy az adat Mavtv. szerinti minősítésekor és érvényességi idejének megállapításakor figyelembe kell venni azt, hogy az adat nyilvánossága korábban államtitokként vagy szolgálati titokként mennyi ideig volt korlátozva, de természetesen az új érvényességi idő meghatározásakor figyelembe kell venni a Mavtv. 2. (1) bekezdésében foglalt szükségesség és arányosság elvét, amely - többek között - kimondja, hogy csak a feltétlenül szükséges ideig lehet egy közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel korlátozni. A Mavtv. ezzel kapcsolatban további garanciális szabályként kimondja, hogy a minősítés megszűnése után az adat újból nem minősíthető. A felülvizsgálat során az érvényességi időt a Mavtv. 5. (6) bekezdésében meghatározott érvényességi idők figyelembe vételével kell megállapítani. Amennyiben az új minősítési szint a Mavtv. 39. (7) bekezdésében meghatározott megfeleltetett minősítési szinttel azonos, az érvényességi időt április 1-től, a Mavtv. hatálybalépésének napjától kell számítani. Amennyiben az új minősítési szint a Mavtv. 39. (7) bekezdésében meghatározott megfeleltetett minősítési szintnél alacsonyabb lesz, akkor az érvényességi időt a felülvizsgálat keretében történő új minősítési eljárásban az indoklással ellátott minősítési javaslat elkészítésének vagy legkésőbb az ebben a minősítési eljárásban meghozott minősítés időpontjától kell számítani. A felülvizsgálati döntés és a felülvizsgálat eredményének feltüntetése A minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő minden esetben írásban köteles rögzíteni és megjeleníteni a felülvizsgálat során hozott döntését, amely a minősített adatot tartalmazó adathordozó típusától függően többféle módon történhet. 9

10 Fő szabályként: 1. a minősített adatot tartalmazó adathordozón, vagy 2. az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban, Kivételként, ha az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé, ez esetben külön kísérőlapon. A továbbiakban az irat kifejezést használjuk, mely alatt az adathordozó típusától függően a fenti módozatok közül a megfelelőt kell érteni. A minősítés megszüntetése A minősítő a felülvizsgálat eredményeként köteles az adat minősítését megszüntetni, ha a minősítés Mavtv. 5. (2) bekezdése szerinti feltételei nem állnak fenn. A minősítés megszüntetéséről szóló döntést a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán (annak utolsó lapján, vagy hátoldalán) kell feltüntetni, vagy ha ez nem lehetséges, külön lapon kell elkészíteni, majd azt az irathoz elválaszthatatlanul csatolni kell. Minősítés Javaslat törléséről a minősítés szóló megszüntetésére döntés: A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az adathordozón szereplő adatok minősítését megszüntetni, mert a továbbiakban a minősítés törvényi feltételei már nem állnak fenn. Budapest, február 15. Szép Dóra Szép Dóra r. százados osztályvezető A javaslatban foglaltak alapján az adathordozón szereplő adatok minősítését megszüntetem. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató A minősítés megszüntetéséről hozott döntés esetén a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén fel kell tüntetni: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását és d) a felülvizsgálat dátumát. 10

11 Amennyiben nincs külön javaslattevő személy, hanem a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját maga végzi a felülvizsgálatot, a minősítés megszüntetéséről hozott döntést elegendő a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén a fentiekben ismertetett módon feltüntetni. Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetése a minősített adatot tartalmazó iraton a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő én Dr. Szaki Miklós A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének megszüntetése esetén is a fenti minták alkalmazásával kell eljárni. A minősítő vagy a felülvizsgálat szakértő a minősítés megszüntetésére vonatkozó döntését a minősített irat azonosító adatainak jegyzékbe foglalásával külön iratba foglalhatja. Ebben az esetben a minősítő döntésének előkészítésére a javaslattevő elkészíti az 1. sz. Minta szerinti rendelkezést, mely tartalmazza a kezdeményező javaslatát, valamint a minősítői jogkör gyakorlójának döntését. A felülvizsgált iratokról készült jegyzék (2. sz. Minta) a rendelkezés mellékletét képezi. A jegyzék és a rendelkezés nem selejtezhető. A jegyzék a felülvizsgálat ütemezésének megfelelően szervezeti elemenként, évkörönként, a felülvizsgálat hatékonyságát legjobban elősegítő módon készíthető. Ezt követően a döntést a titkos ügykezelőnek kell feltüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén, oly módon, hogy tartalmazza: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés törléséről szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. 11

12 Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetéséről hozott döntés eredményének jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én 1234/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének megszüntetése esetén is a fenti minták alkalmazásával kell a titkos ügykezelőnek saját kezű aláírásával hitelesítve a minősített adatot tartalmazó iraton átvezetni a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő döntését. 12

13 A Mavtv. szerinti minősítés végrehajtása A minősítő a felülvizsgálat eredményeként köteles az adatot minősíteni, ha a minősítés Mavtv. 5. (2) bekezdése szerinti feltételei fennállnak. Ebben az esetben minden egyes minősített adathoz indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készíteni. Az indokolással ellátott minősítési javaslatot a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán (annak utolsó lapján, vagy hátoldalán) kell feltüntetni, vagy ha ez nem lehetséges, külön lapon kell elkészíteni, majd azt az irathoz elválaszthatatlanul csatolni kell. Minősítési javaslat A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az adathordozón szereplő adatokat -ig.-sá minősíteni. Indoklás: 1.) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, Magyarország.. tevékenysége körébe tartoznak, 2.) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a).. Magyarország 1.) pontban megjelölt minősítéssel védhető közérdekét, b).., ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni. Budapest, február 15. Szép Dóra Szép Dóra r. százados osztályvezető Az adathordozón szereplő adatokat a fenti minősítési javaslatban szereplő minősítési szintre és érvényességi ideig minősítem. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató 13

14 Amennyiben a javaslattevő személy és a minősítő megegyezik: A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel az adathordozón szereplő adatokat -ig.-sá minősítem. Indoklás: 1) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, Magyarország.. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a). Magyarország 1.) pontban megjelölt minősítéssel védhető közérdekét, b).., ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató A minősítésről hozott döntés esetén a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén fel kell tüntetni: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását és d) a felülvizsgálat dátumát. A Mavtv. szerinti felülvizsgálat során Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Bizalmas! szintre történő módosításának jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 14

15 ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő én Dr. Szaki Miklós A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének felülvizsgálatakor új minősítési szint és érvényességi idő megállapítása esetén is a fenti minták alkalmazásával kell eljárni. A minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő a minősítésre vonatkozó döntését a minősített irat azonosító adatainak jegyzékbe foglalásával külön iratba foglalhatja, azonban az indokolással ellátott minősítési javaslatot a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán, vagy ha az irattári példányon erre nincs lehetőség, akkor külön iraton a fentiekben leírt módon kell feltüntetni. Ebben az esetben a döntést a 3. sz. Minta szerinti rendelkezésbe kell foglalni, melynek mellékletét képezi a felülvizsgált iratok jegyzéke (4. sz. Minta). A jegyzék és a rendelkezés nem selejtezhető. A jegyzék a felülvizsgálat ütemezésének megfelelően szervezeti elemenként, évkörönként, a felülvizsgálat hatékonyságát legjobban előmozdító módon készíthető. Ezt követően a döntést a titkos ügykezelőnek kell feltüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén oly módon, hogy tartalmazza: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítési szint és érvényességi idő megállapításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát és e) a titkos ügykezelő aláírását. A Mavtv. szerinti felülvizsgálat során Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Bizalmas! szintre történő módosításának jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 789/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása 15

16 Az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető minősített adatok felülvizsgálata Az R. lehetővé teszi a minősítő vagy az általa kijelölt felülvizsgálati szakértő számára, hogy az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető, feladatés hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok felülvizsgálata során hozott döntését és a felülvizsgálat eredményét az együtt kezelt minősített adatokhoz csatolt felülvizsgálati lapon rögzítse. Ebben az esetben az el nem különíthető módon csak együttesen kezelt adatok esetében a felülvizsgálat eredményét az iratokon nem kell egyesével feltüntetni. Amennyiben az adatok együttes kezelése megszűnik, akkor a felülvizsgálat eredményét az egyes iratokon egyenként is jelölni kell, mivel csak így biztosítható a törvény azon követelménye, hogy a minősített adat kezelése során az adat minősített jellege mindig egyértelműen felismerhető kell legyen. A felülvizsgálat elvégzését követő feladatok A titkos ügykezelő köteles az iktatókönyvben rögzíteni a felülvizsgált adat minősítésének megszüntetését, illetve az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt. A Mavtv. előírja, hogy a minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint csökkentéséről vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították. A minősítés megszüntetése esetén az értesítés javasolt tartalma: a) a minősített adat eredeti iktatószáma, tárgya, b) a Törölve! jelölés, c) a minősítő neve, beosztása és d) a felülvizsgálat dátuma. A Mavtv. szerinti új minősítés esetén az értesítés javasolt tartalma: a) a minősített adat eredeti iktatószáma, tárgya, b) az új minősítési szint és érvényességi idő, c) a minősítő neve, beosztása és d) a felülvizsgálat dátuma. A Mavtv. 8. (1) bekezdése szerinti rendszeres ha törvény rövidebb határidőt nem állapít meg 5 évenkénti felülvizsgálatot a továbbiakban mindazon minősített adatok esetén is kötelező elvégezni, melyeket a Mavtv. 39. (1) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat során a Mavtv. szerinti új minősítési eljárás eredményeként a minősítő minősített. VI/3. A más minősítő által minősített adatok felülvizsgálatáról kapott értesítést követő feladatok a címzettnél A jogszabályok nem kötelezik a minősített adatot kezelő szerveket a gazdálkodó szervezetek és a közlevéltárak kivételével a kezelésükben lévő, más minősítő által minősített adatokról jegyzék készítésére és a felülvizsgálat kezdeményezése céljából a 16

17 minősítők megkeresésére. A törvény a minősítőket kötelezi arra, hogy a felülvizsgálat eredményéről a címzetteket értesítsék. A más minősítő által minősített adat felülvizsgálatáról kapott értesítést követően a minősített adatot tartalmazó irat eredeti iktatószáma alapján az iratot a címzettnél elő kell keresni. A felülvizsgálat eredményét a titkos ügykezelőnek fel kell tüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat első oldalának felső részén a döntést tartalmazó értesítés iktatószámára történő hivatkozással. A minősítés megszüntetése esetén: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés törléséről szóló értesítő irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. Más minősítő által minősített Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetése a minősített adatot tartalmazó iraton jelölve, értesítés alapján a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én 56/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása Új minősítési szint és érvényességi idő megállapítása esetén: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés fenntartásáról szóló értesítő irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. Más minősítő által minősített Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Mavtv. szerinti minősítése a felülvizsgálat során Bizalmas! szintre, a minősített adatot tartalmazó iraton, értesítés alapján jelölve a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: 17

18 ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 56/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása A felülvizsgálat eredményének a minősített iraton történő átvezetését követően a titkos ügykezelő köteles az iktatókönyvben rögzíteni a felülvizsgált adat minősítésének megszüntetését, illetve az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt. Az R. 56. (2) bekezdése alapján a más szervtől kapott, valamint a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem képviselő többes példánysorszámú példányai a minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy általa adott felhatalmazás alapján a biztonsági vezető jóváhagyását követően megsemmisíthetők. Így előfordulhat, hogy a szervnél a minősített adathordozó már nem lelhető fel. Ebben az esetben a felülvizsgálatról szóló értesítő iraton a megsemmisítés tényét és időpontját javasolt rögzíteni. VII. Jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálata A Mavtv. 39. (4) bekezdése szerint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésre gondoskodik a felülvizsgálat elvégzéséről: a) a törvény hatálybalépése előtt jogutód nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében június 30-ig, b) a törvény hatálybalépése után jogutód nélkül megszűnő szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében, illetve c) ha a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő valamilyen okból nem állapítható meg. A jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálatát az 5. sz. Minta szerinti jegyzék megküldésével kell a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél kezdeményezni. A minősítés tárgyában hozott döntést követően a felülvizsgálat eredményét a minősített adatot kezelő szervnél a korábban részletezettek szerint kell feltüntetni a minősített adatot tartalmazó iraton. 18

19 1. sz. Minta Minősítés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés Szerv megnevezése Iktatószám: RENDELKEZÉS április 1. előtt keletkezett minősített adat minősítésének megszüntetésére Javaslat a minősítés megszüntetésére A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az 1. sz. melléklet szerinti jegyzéken 1- sorszámon felsorolt adatok minősítését megszüntetni, mert a továbbiakban a minősítés törvényi feltételei már nem állnak fenn. Dátum... a minősítés megszüntetését kezdeményező neve, beosztása, aláírása A javaslatban foglaltak alapján az 1. sz. melléklet szerinti iratjegyzéken 1- sorszámon felsorolt adatok minősítését megszüntetem. Dátum P.H.... a minősítő neve, beosztása, aláírása Melléklet: Jegyzék a április 1. előtt keletkezett saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséről, lap Készült: Terjedelem Kapja: 19

20 2. sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséhez Szerv megnevezése 1. számú melléklet JEGYZÉK a április 1. előtt keletkezett saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséről Sorszám Iktatószám Tárgy Eredeti minősítési szint és érvényességi idő Példánysorszám Dátum Készült: Terjedelem: Kapja:.. készítő neve, aláírása 20

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben