MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Biztonsági Felügyelet január 1

2 Tartalom I. A felülvizsgálat célja, a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi háttér... 3 II. A felülvizsgálandó minősített adatok... 3 III. A felülvizsgálatban érintett szervek, a jogosult minősítő... 4 IV. Szakértő bevonása a felülvizsgálatba... 5 V. A felülvizsgálat megszervezése, előkészítése... 6 VI. A felülvizsgálati eljárás... 7 VI/1. Saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adatok felülvizsgálata. 8 VI/2. Saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok felülvizsgálata... 8 A felülvizsgálati eljárás során hozható döntések... 8 Érvényességi idő megállapítása... 9 A felülvizsgálati döntés és a felülvizsgálat eredményének feltüntetése... 9 Az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető minősített adatok felülvizsgálata A felülvizsgálat elvégzését követő feladatok VI/3. A más minősítő által minősített adatok felülvizsgálatáról kapott értesítést követő feladatok a címzettnél VII. Jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálata sz. Minta Minősítés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséhez sz. Minta Minősítésre vonatkozó rendelkezés sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének felülvizsgálatáról sz. Minta Az NBF részére felterjesztendő felülvizsgálandó minősített adatokról

3 I. A felülvizsgálat célja, a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi háttér A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) hatálybalépésével a minősítés gyakorlata gyökeresen megváltozott azzal, hogy megszűntek az automatikus minősítést elősegítő állam- és szolgálati titokköri jegyzékek. A minősítés során azt kell vizsgálni, hogy az adott adat a minősítéssel védhető közérdek körébe tartozik-e, a minősítési szintet pedig a káralapú minősítési rendszer alkalmazásával kell megállapítani. Változtak az adatok nyilvánosságát és arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét korlátozó érvényességi idők is. A minősítési eljárásban bekövetkezett jelentős változás okán a Mavtv. hatálybalépése, azaz április 1. előtt keletkezett valamennyi minősített adat esetén a felülvizsgálati eljárás keretében tulajdonképpen egy új, a Mavtv. szerinti minősítési eljárást kell lefolytatni. A Mavtv. 39. (1) bekezdése átmeneti rendelkezésként június 30-ig szab határidőt arra, hogy a minősítő ezt a felülvizsgálatot elvégezze. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie mind a minősítő kezelésében lévő, mind a már levéltárba adott, vagy más szervnél fellelhető saját készítésű vagy jogelődje által készített, a jelenlegi feladat- és hatáskörébe tartozó, korábban államtitkot vagy szolgálati titkot képező nemzeti minősített adatra. A felülvizsgálat eredményéről ezen határidőig a címzetteket is értesíteni kell. A minősítő munkáját segítendő a Mavtv. 39. (3) bekezdése azt is előírja, hogy a levéltárak, illetve a gazdálkodó szervezetek az általuk kezelt valamennyi minősített adatról készítsenek jegyzéket és azt legkésőbb december 31-ig terjesszék fel a felülvizsgálatra jogosult minősítő, illetve a jogutód nélkül megszűnt szervek adatai esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére. Amennyiben a felülvizsgálatra június 30-ig nem kerül sor, akkor július 1-jén a felül nem vizsgált minősített adatok minősítése a Mavtv. 39. (2) bekezdésénél fogva automatikusan megszűnik. A felülvizsgálat során a Mavtv. 8. -ában és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 49. és 50. -ában foglaltak szerint kell eljárni, továbbá be kell tartani a minősítési eljárásra vonatkozó, a Mavtv. 5. és 6. -ában valamint az R ában foglalt előírásokat is. II. A felülvizsgálandó minősített adatok Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján már folyt egy széleskörű felülvizsgálat, ugyanis a Ttv. hatálybalépése, azaz július 1-je előtt, de 1980 után keletkezett és már irattárba helyezett Szigorúan titkos!, Különösen fontos!, Titkos!, TÜK iratként kezelendő!, Szigorúan bizalmas!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott iratokat az irattárat működtető köteles volt december 31-ig számba venni, jegyzékbe foglalni és felülvizsgálni. Az 1980 előtt keletkezett minősített iratok felülvizsgálatára június 30-ig volt lehetőség a Ttv. alapján, a felül nem vizsgált iratok minősítése július 1-jén megszűnt. 3

4 A most folyó felülvizsgálatnak tehát a korábban államtitokként vagy szolgálati titokként létrejött adatok közül az alábbiakra kell kiterjednie: - az 1980 előtt keletkezett és a Ttv. alapján június 30-ig felülvizsgált, minősítésében fenntartott, módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű, jelenleg is minősített adatra, - az január 1. és június 30. között keletkezett és a Ttv. alapján december 31-ig felülvizsgált, minősítésében fenntartott, módosított minősítésű szintű vagy érvényességi idejű, jelenleg is minősített adatra, - az január 1. és június 30. között keletkezett és a Ttv. alapján december 31-ig felül nem vizsgált, jelenleg is minősített adatra, - az július 1. és március 31. között keletkezett valamennyi jelenleg is minősített adatra. A Ttv. alapján rendszeresen, de legalább 3, illetve 5 évenként (a minősítési szinttől függően) el kellett végezni a nemzeti minősített adatok felülvizsgálatát. Független attól, hogy a rendszeres felülvizsgálatot mikor végezték el utoljára, június 30-ig valamennyi nemzeti minősített adatot a Mavtv. szerint felül kell vizsgálni, értelemszerűen akkor, ha a rendszeres felülvizsgálat során a nemzeti minősített adat minősítését a minősítő fenntartotta, a minősítési szintet vagy az érvényességi időt módosította és az jelenleg is minősített adatot képez. A Mavtv. 39. (1)-(4) bekezdéseiben előírt felülvizsgálati kötelezettség nem terjed ki az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: ÁSZTL tv.) 1. (1) bekezdés a) és b) pontjainak hatálya alá tartozó adatokra. Ezen adatok minősítésének felülvizsgálatát az ÁSZTL tv. 12. (6)-(8) bekezdéseiben meghatározott határidők figyelembe vételével kellett elvégezni. Azokat az adatokat, amelyek minősítését a felülvizsgálat során a minősítő fenntartotta, a minősítő a Mavtv. 8. -ában foglaltaknak megfelelően, a rendszeres felülvizsgálat keretében legkésőbb 5 évente köteles felülvizsgálni. III. A felülvizsgálatban érintett szervek, a jogosult minősítő A felülvizsgálatban érintett minden olyan állami vagy gazdálkodó szervezet, mely április 1. előtt keletkezett minősített adatot kezel. A minősített adatok lehetnek az iktatóhelyhez (Nyilvántartóhoz vagy Kezelő ponthoz) kapcsolódóan kialakított átmeneti irattárban vagy központi irattárban, már levéltárban esetleg más állami szervnél vagy gazdálkodó szervezetnél. A felülvizsgálatnak valamennyi iratőrző helyre ki kell terjednie. A felülvizsgálat lefolytatására, az adott adatfajtára feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult személy jogosult. A minősítők a Mavtv. 4. -ban meghatározott személyek lehetnek. Rendszerint a saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok jelenleg is a keletkeztető szerv feladat- és hatáskörébe tartoznak, és a felülvizsgálandó minősített adatokat kezelő szervnél általában van minősítésre jogosult személy, aki a felülvizsgálatot elvégzi. Amennyiben egy szervezetnél korábban volt minősítői jogkörrel rendelkező személy, de a Mavtv. hatálybalépése óta minősítői jogkörű személy már nincs, a felülvizsgálatot a 4

5 feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult, általában felettes szervnél található minősítő fogja elvégezni. Az állami szervezetrendszer az elmúlt évtizedekben többször átszervezésre került, így előfordulhat, hogy egyes szervezetek olyan minősített adatot kezelnek irattáraikban (alapvetően valamely jogelőd szerv iratanyagában, illetve saját készítésű, de a szerv jelenlegi feladat- és hatáskörébe már nem tartozó adat vonatkozásában), melyek felülvizsgálatára nem lesznek jogosultak. Ebben az esetben meg kell keresni a jogosult minősítőt (azt az állami szervet, melynél a feladat- és hatáskörrel rendelkező minősítő található) a felülvizsgálat végrehajtása érdekében. A jogutód nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében, amennyiben a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő személye valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az iratokról jegyzéket kell készíteni és azt a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek kell megküldeni, mivel ebben az esetben a Mavtv. 20. (2) bekezdés l) pontjában biztosított jogkörében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet gondoskodik a felülvizsgálat elvégzéséről. IV. Szakértő bevonása a felülvizsgálatba A Mavtv. 8. (1) bekezdése megengedi, hogy a minősítő a felülvizsgálatba szakértőt vonjon be. A szakértő jogköre ebben az esetben a felülvizsgálati döntés előkészítésére, a minősítési javaslat elkészítésére terjed ki, minősítési jogkörrel nem rendelkezik. Javasolt olyan személyt kijelölni szakértőnek, aki az érintett szerv feladat- és hatáskörét jól ismeri, érdemi ügyintézői tevékenységet folytat vagy folytatott a szervnél, továbbá, aki a saját szakmai területén kívül a minősített adatvédelem területén is jártas és a Mavtv., az R., valamint jelen útmutató előírásainak figyelembe vételével döntési helyzetbe tudja hozni a minősítésre jogosult vezetőt. Más a jogköre a Mavtv. 4. (3) bekezdése alapján a minősített adat felülvizsgálatába bevont ún. felülvizsgálati szakértőnek, aki a minősítő átruházott jogkörében minősítésre is jogosult. Felülvizsgálati szakértőt alkalmazhat a Mavtv. 4. (3) bekezdésében meghatározott jogkörében: a honvédelemért felelős (honvédelmi ), a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős (közigazgatási és igazságügyi ), a külpolitikáért felelő (külügy) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős (külügy), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős (belügy), a rendvédelmi szerv központi szervének vezetője (az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője, a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a Vám- és pénzügyőrség országos parancsnoka), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője (a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője), a terrorizmust elhárító szerv vezetője (a Terrorelhárítási Központ vezetője), 5

6 az idegenrendészeti hatóság vezetője (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője), a menekültügyi hatóság vezetője (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője), a legfőbb ügyész és az ügyészség vezetője. Felülvizsgálati szakértő az lehet, aki a jogszabályok szerinti feltételeknek megfelel, azaz, aki a kezelt minősített adatok minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal továbbá felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot és a titokszakértés szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és a minősített adatok kezelésének vagy védelmének területén szerzett legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik. A fenti minősítők tehát dönthetnek úgy is, hogy a felülvizsgálatot ők vagy a Mavtv. 4. (2) bekezdése alapján az általuk vezetett szervnél az ő, írásban átruházott jogkörükben eljáró minősítők (vezetők) végzik el, de dönthetnek úgy is, hogy felülvizsgálati szakértőt alkalmaznak, aki valamennyi minősített adat vonatkozásában elvégzi a feladatot, ezzel tehermentesítve a minősítőket. Amennyiben a felülvizsgálatban érintett szervnél nagy mennyiségű minősített adat található, mindenképpen javasolt a szakértő alkalmazása (akár döntés-előkészítést végez, akár minősítői jogkörrel rendelkezik), és az ehhez szükséges pénzügyi források tervezése és biztosítása, különös tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat nem csak a saját irattárakban lévő iratokra kell, hogy kiterjedjen, hanem a levéltárban, a gazdálkodó szerveknél, illetve más szervek iratőrző helyein fellelhető iratokra is. V. A felülvizsgálat megszervezése, előkészítése A felülvizsgálat megszervezését a biztonsági vezető vagy egy általa kijelölt olyan személy végezze, aki jól ismeri az érintett szerv feladat- és hatáskörét. Szükség esetén létre lehet hozni a felülvizsgálat koordinálására bizottságot is. A felülvizsgálat megszervezése során: meg kell határozni a felülvizsgálatra jogosult minősítők személyét, dönteni kell arról, hogy a felülvizsgálatot az érintett szervnél minősítői jogkörrel rendelkezők végzik-e vagy szakértőt is bevonnak, a szakértőket ki kell jelölni (amennyiben alkalmaznak), a felülvizsgálandó iratok mennyiségére tekintettel ütemtervet kell készíteni, biztosítani kell a szükséges személyi és technikai feltételeket. A felülvizsgálat előkészítésében és annak adminisztrálásában jelentős szerepe van a titkos ügykezelőnek. Az iratkezelési segédletek és egyéb bizonylatok alapján ő tudja előkészíteni felülvizsgálatra az iratokat. Biztosítani kell, hogy a felülvizsgálati eljárásban résztvevő titkos ügykezelő a napi munkavégzés alól szükség szerint mentesítve legyen. A felülvizsgálat adminisztratív terhei csökkenthetők segédbélyegzők használatával. A következőkben néhány segédbélyegzőre mutatunk példát a teljesség igénye nélkül: 6

7 1.) Segédbélyegző a minősítés megszüntetésének jelölésére az adathordozón a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: Törölve! Törölve! Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő Dátum: Aláírás: Dátum: Aláírás: 2.) Segédbélyegző a minősítés megszüntetésének jelölésére az adathordozón a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve, ahol a Dátum a rendelkezés dátuma, az Ikt. szám a rendelkező irat iktatószáma: Törölve! Dátum: Ikt. szám:. titkos ügykezelő aláírása 3.) Segédbélyegző az új minősítés jelölésére az adathordozó első oldalán a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: Szigorúan titkos! Érvényességi idő: Minősítette: Beosztása: Dátum: Aláírás: Szigorúan titkos! Érvényességi idő: Minősítette: Dr. Szaki Miklós Beosztás: felülvizsgálati szakértő Dátum: Aláírás: 4.) Az új minősítési szintet a korábbi minősítési szint áthúzását követően a több lapból álló papíralapú adathordozó esetén minden egyes, minősített adatot tartalmazó oldalon, annak felső és alsó részének közepén is fel kell tüntetni, erre szintén készíthetők segédbélyegzők: Szigorúan titkos! Titkos! VI. A felülvizsgálati eljárás A minősített adatot kezelő szerv birtokában lévő minősített adat lehet: - saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adat, - saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adat, - más minősítő által minősített adat (címzetti példány). 7

8 VI/1. Saját készítésű, minősítés megismétlésével készült minősített adatok felülvizsgálata A Ttv. korábban nem határozott meg eljárási rendet, illetve formai követelményeket arra az esetre, amikor más minősítő által korábban készített minősített adat egy saját készítésű iratban megismétlésre kerül. Ugyanakkor a Ttv. 2. (1) bekezdésének 4. c) pontja a minősített adattal való rendelkezés egyik lehetséges eseteként említette ezt ( a minősített adat alapján további minősített adat készítése, azon az eredeti minősítés feltüntetése ). A minősítés megismétlésével készült minősített adat nem saját minősítési eljárás keretében készült, így a felülvizsgálati kötelezettség nem az azt készítő szervnél van, hanem az eredeti minősítőnél, aki az eredeti minősített adatra történő hivatkozással kell, hogy értesítse az érintett szervet a felülvizsgálat eredményéről. A minősítésben bekövetkezett változást át kell vezetni az eredetileg minősített iraton is (amelyikből kivettük a minősített adatot) és a minősítés megismétlésével készült iraton is (amelyikbe bedolgoztuk a minősített adatot). VI/2. Saját készítésű vagy a jogelőd által készített minősített adatok felülvizsgálata A felülvizsgálati eljárás során hozható döntések A felülvizsgálat során tekintettel a minősítési eljárásban történt jelentős változásokra minden esetben lényegében új, a Mavtv. szerinti minősítési eljárást kell lefolytatni. A döntés kétféle lehet. Amennyiben az adat nem felel a Mavtv.-ben meghatározott, a minősített adat létrejöttéhez szükséges törvényi feltételeknek, a minősítést meg kell szüntetni. Amennyiben indokolt az adat minősítéssel történő további védelme, az adatot a Mavtv. szerint minősíteni szükséges, azaz indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készíteni, meghatározva az adat minősítési szintjét és érvényességi idejét. A minősítési szint az eredeti minősítési szinthez képest nem lehet magasabb. A minősítési szint megállapításakor a Mavtv. 39. (7) bekezdése szerinti megfeleltetést kell figyelembe venni. 8

9 Keletkezés ideje Eredeti minősítési szint A felülvizsgálat során megállapítható legmagasabb minősítési szint április 1. előtt Államtitok Szigorúan titkos! vagy Szigorúan titkos! keletkezett Szigorúan titkos! Különösen fontos! Szolgálati titok Titkos! Titkos! Szolgálati titok Bizalmas! Bizalmas! július 1. előtt keletkezett Szolgálati titok Korlátozott terjesztésű! Szigorúan bizalmas! TÜK iratként kezelendő! Bizalmas! Szolgálati használatra! Korlátozott terjesztésű! Titkos! Bizalmas! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! A minősítések tárgyában április 1-je előtt hozott döntések jelenleg már nem létező jogintézmények államtitok vagy szolgálati titok tárgyában születtek, így a Mavtv. 8. (2) bekezdésében szereplő fenntartás (vagyis a korábbi államtitok vagy szolgálati titok minősítésének fenntartása), valamint a korábbi államtitok vagy szolgálati titok jelölés változatlanul hagyása mellett az érvényességi idő módosítása jelen felülvizsgálat során fogalmilag kizárt. Érvényességi idő megállapítása A Mavtv. hatálybalépése előtt keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot képező adatokkal kapcsolatosan a Mavtv. nem írja elő, hogy az adat Mavtv. szerinti minősítésekor és érvényességi idejének megállapításakor figyelembe kell venni azt, hogy az adat nyilvánossága korábban államtitokként vagy szolgálati titokként mennyi ideig volt korlátozva, de természetesen az új érvényességi idő meghatározásakor figyelembe kell venni a Mavtv. 2. (1) bekezdésében foglalt szükségesség és arányosság elvét, amely - többek között - kimondja, hogy csak a feltétlenül szükséges ideig lehet egy közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel korlátozni. A Mavtv. ezzel kapcsolatban további garanciális szabályként kimondja, hogy a minősítés megszűnése után az adat újból nem minősíthető. A felülvizsgálat során az érvényességi időt a Mavtv. 5. (6) bekezdésében meghatározott érvényességi idők figyelembe vételével kell megállapítani. Amennyiben az új minősítési szint a Mavtv. 39. (7) bekezdésében meghatározott megfeleltetett minősítési szinttel azonos, az érvényességi időt április 1-től, a Mavtv. hatálybalépésének napjától kell számítani. Amennyiben az új minősítési szint a Mavtv. 39. (7) bekezdésében meghatározott megfeleltetett minősítési szintnél alacsonyabb lesz, akkor az érvényességi időt a felülvizsgálat keretében történő új minősítési eljárásban az indoklással ellátott minősítési javaslat elkészítésének vagy legkésőbb az ebben a minősítési eljárásban meghozott minősítés időpontjától kell számítani. A felülvizsgálati döntés és a felülvizsgálat eredményének feltüntetése A minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő minden esetben írásban köteles rögzíteni és megjeleníteni a felülvizsgálat során hozott döntését, amely a minősített adatot tartalmazó adathordozó típusától függően többféle módon történhet. 9

10 Fő szabályként: 1. a minősített adatot tartalmazó adathordozón, vagy 2. az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban, Kivételként, ha az adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé, ez esetben külön kísérőlapon. A továbbiakban az irat kifejezést használjuk, mely alatt az adathordozó típusától függően a fenti módozatok közül a megfelelőt kell érteni. A minősítés megszüntetése A minősítő a felülvizsgálat eredményeként köteles az adat minősítését megszüntetni, ha a minősítés Mavtv. 5. (2) bekezdése szerinti feltételei nem állnak fenn. A minősítés megszüntetéséről szóló döntést a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán (annak utolsó lapján, vagy hátoldalán) kell feltüntetni, vagy ha ez nem lehetséges, külön lapon kell elkészíteni, majd azt az irathoz elválaszthatatlanul csatolni kell. Minősítés Javaslat törléséről a minősítés szóló megszüntetésére döntés: A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az adathordozón szereplő adatok minősítését megszüntetni, mert a továbbiakban a minősítés törvényi feltételei már nem állnak fenn. Budapest, február 15. Szép Dóra Szép Dóra r. százados osztályvezető A javaslatban foglaltak alapján az adathordozón szereplő adatok minősítését megszüntetem. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató A minősítés megszüntetéséről hozott döntés esetén a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén fel kell tüntetni: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását és d) a felülvizsgálat dátumát. 10

11 Amennyiben nincs külön javaslattevő személy, hanem a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját maga végzi a felülvizsgálatot, a minősítés megszüntetéséről hozott döntést elegendő a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén a fentiekben ismertetett módon feltüntetni. Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetése a minősített adatot tartalmazó iraton a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő én Dr. Szaki Miklós A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének megszüntetése esetén is a fenti minták alkalmazásával kell eljárni. A minősítő vagy a felülvizsgálat szakértő a minősítés megszüntetésére vonatkozó döntését a minősített irat azonosító adatainak jegyzékbe foglalásával külön iratba foglalhatja. Ebben az esetben a minősítő döntésének előkészítésére a javaslattevő elkészíti az 1. sz. Minta szerinti rendelkezést, mely tartalmazza a kezdeményező javaslatát, valamint a minősítői jogkör gyakorlójának döntését. A felülvizsgált iratokról készült jegyzék (2. sz. Minta) a rendelkezés mellékletét képezi. A jegyzék és a rendelkezés nem selejtezhető. A jegyzék a felülvizsgálat ütemezésének megfelelően szervezeti elemenként, évkörönként, a felülvizsgálat hatékonyságát legjobban elősegítő módon készíthető. Ezt követően a döntést a titkos ügykezelőnek kell feltüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén, oly módon, hogy tartalmazza: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés törléséről szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. 11

12 Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetéséről hozott döntés eredményének jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én 1234/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének megszüntetése esetén is a fenti minták alkalmazásával kell a titkos ügykezelőnek saját kezű aláírásával hitelesítve a minősített adatot tartalmazó iraton átvezetni a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő döntését. 12

13 A Mavtv. szerinti minősítés végrehajtása A minősítő a felülvizsgálat eredményeként köteles az adatot minősíteni, ha a minősítés Mavtv. 5. (2) bekezdése szerinti feltételei fennállnak. Ebben az esetben minden egyes minősített adathoz indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készíteni. Az indokolással ellátott minősítési javaslatot a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán (annak utolsó lapján, vagy hátoldalán) kell feltüntetni, vagy ha ez nem lehetséges, külön lapon kell elkészíteni, majd azt az irathoz elválaszthatatlanul csatolni kell. Minősítési javaslat A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az adathordozón szereplő adatokat -ig.-sá minősíteni. Indoklás: 1.) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, Magyarország.. tevékenysége körébe tartoznak, 2.) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a).. Magyarország 1.) pontban megjelölt minősítéssel védhető közérdekét, b).., ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni. Budapest, február 15. Szép Dóra Szép Dóra r. százados osztályvezető Az adathordozón szereplő adatokat a fenti minősítési javaslatban szereplő minősítési szintre és érvényességi ideig minősítem. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató 13

14 Amennyiben a javaslattevő személy és a minősítő megegyezik: A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel az adathordozón szereplő adatokat -ig.-sá minősítem. Indoklás: 1) Az adathordozón szereplő adatok minősítéssel védhető, Magyarország.. tevékenysége körébe tartoznak, 2) az adatok javasolt érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a). Magyarország 1.) pontban megjelölt minősítéssel védhető közérdekét, b).., ezért az adatok nyilvánosságát és az arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét a javasolt érvényességi ideig szükséges korlátozni. Budapest, február 16. P.H. Dr. Jogutód Gergő Dr. Jogutód Gergő r. dandártábornok főigazgató A minősítésről hozott döntés esetén a minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén fel kell tüntetni: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását és d) a felülvizsgálat dátumát. A Mavtv. szerinti felülvizsgálat során Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Bizalmas! szintre történő módosításának jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 14

15 ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig Dr. Szaki Miklós felülvizsgálati szakértő én Dr. Szaki Miklós A Szolgálati titok! Titkos!, a Szolgálati titok! Bizalmas! és a Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!, valamint valamennyi korábbi minősítési jelölésű adat ( Szigorúan bizalmas!, TÜK iratként kezelendő!, Bizalmas!, Szolgálati használatra! jelöléssel ellátott adat) minősítésének felülvizsgálatakor új minősítési szint és érvényességi idő megállapítása esetén is a fenti minták alkalmazásával kell eljárni. A minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő a minősítésre vonatkozó döntését a minősített irat azonosító adatainak jegyzékbe foglalásával külön iratba foglalhatja, azonban az indokolással ellátott minősítési javaslatot a minősített adatot tartalmazó irat eredeti irattári példányán, vagy ha az irattári példányon erre nincs lehetőség, akkor külön iraton a fentiekben leírt módon kell feltüntetni. Ebben az esetben a döntést a 3. sz. Minta szerinti rendelkezésbe kell foglalni, melynek mellékletét képezi a felülvizsgált iratok jegyzéke (4. sz. Minta). A jegyzék és a rendelkezés nem selejtezhető. A jegyzék a felülvizsgálat ütemezésének megfelelően szervezeti elemenként, évkörönként, a felülvizsgálat hatékonyságát legjobban előmozdító módon készíthető. Ezt követően a döntést a titkos ügykezelőnek kell feltüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat valamennyi példánya első oldalának felső részén oly módon, hogy tartalmazza: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítési szint és érvényességi idő megállapításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát és e) a titkos ügykezelő aláírását. A Mavtv. szerinti felülvizsgálat során Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Bizalmas! szintre történő módosításának jelölése a minősített adatot tartalmazó iraton a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 789/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása 15

16 Az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető minősített adatok felülvizsgálata Az R. lehetővé teszi a minősítő vagy az általa kijelölt felülvizsgálati szakértő számára, hogy az egy ügyben keletkezett, el nem különíthető módon csak együttesen kezelhető, feladatés hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok felülvizsgálata során hozott döntését és a felülvizsgálat eredményét az együtt kezelt minősített adatokhoz csatolt felülvizsgálati lapon rögzítse. Ebben az esetben az el nem különíthető módon csak együttesen kezelt adatok esetében a felülvizsgálat eredményét az iratokon nem kell egyesével feltüntetni. Amennyiben az adatok együttes kezelése megszűnik, akkor a felülvizsgálat eredményét az egyes iratokon egyenként is jelölni kell, mivel csak így biztosítható a törvény azon követelménye, hogy a minősített adat kezelése során az adat minősített jellege mindig egyértelműen felismerhető kell legyen. A felülvizsgálat elvégzését követő feladatok A titkos ügykezelő köteles az iktatókönyvben rögzíteni a felülvizsgált adat minősítésének megszüntetését, illetve az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt. A Mavtv. előírja, hogy a minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint csökkentéséről vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították. A minősítés megszüntetése esetén az értesítés javasolt tartalma: a) a minősített adat eredeti iktatószáma, tárgya, b) a Törölve! jelölés, c) a minősítő neve, beosztása és d) a felülvizsgálat dátuma. A Mavtv. szerinti új minősítés esetén az értesítés javasolt tartalma: a) a minősített adat eredeti iktatószáma, tárgya, b) az új minősítési szint és érvényességi idő, c) a minősítő neve, beosztása és d) a felülvizsgálat dátuma. A Mavtv. 8. (1) bekezdése szerinti rendszeres ha törvény rövidebb határidőt nem állapít meg 5 évenkénti felülvizsgálatot a továbbiakban mindazon minősített adatok esetén is kötelező elvégezni, melyeket a Mavtv. 39. (1) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat során a Mavtv. szerinti új minősítési eljárás eredményeként a minősítő minősített. VI/3. A más minősítő által minősített adatok felülvizsgálatáról kapott értesítést követő feladatok a címzettnél A jogszabályok nem kötelezik a minősített adatot kezelő szerveket a gazdálkodó szervezetek és a közlevéltárak kivételével a kezelésükben lévő, más minősítő által minősített adatokról jegyzék készítésére és a felülvizsgálat kezdeményezése céljából a 16

17 minősítők megkeresésére. A törvény a minősítőket kötelezi arra, hogy a felülvizsgálat eredményéről a címzetteket értesítsék. A más minősítő által minősített adat felülvizsgálatáról kapott értesítést követően a minősített adatot tartalmazó irat eredeti iktatószáma alapján az iratot a címzettnél elő kell keresni. A felülvizsgálat eredményét a titkos ügykezelőnek fel kell tüntetnie a konkrét minősített adatot tartalmazó irat első oldalának felső részén a döntést tartalmazó értesítés iktatószámára történő hivatkozással. A minősítés megszüntetése esetén: a) a Törölve! jelölést, a minősítési szint minden oldalon történő áthúzása mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés törléséről szóló értesítő irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. Más minősítő által minősített Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat minősítésének megszüntetése a minősített adatot tartalmazó iraton jelölve, értesítés alapján a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: ÁLLAMTITOK/Szigorúan titkos! MK/HU Törölve! ig én 56/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása Új minősítési szint és érvényességi idő megállapítása esetén: a) az új minősítési szintet és érvényességi időt, a régi minősítési szint minden oldalon történő áthúzása és az új minősítési szint feltüntetése mellett, b) a minősítő nevét, beosztását, c) a minősítés fenntartásáról szóló értesítő irat iktatószámát, d) a felülvizsgálat dátumát, e) a titkos ügykezelő aláírását. Más minősítő által minősített Államtitok! Szigorúan titkos! minősítési szintű adat Mavtv. szerinti minősítése a felülvizsgálat során Bizalmas! szintre, a minősített adatot tartalmazó iraton, értesítés alapján jelölve a titkos ügykezelő saját kezű aláírásával hitelesítve: 17

18 ÁLLAMTITOK/ Szigorúan titkos! MK/HU Bizalmas! ig ig én 56/2011. ált. Kocsis Irma titkos ügykezelő aláírása A felülvizsgálat eredményének a minősített iraton történő átvezetését követően a titkos ügykezelő köteles az iktatókönyvben rögzíteni a felülvizsgált adat minősítésének megszüntetését, illetve az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt. Az R. 56. (2) bekezdése alapján a más szervtől kapott, valamint a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem képviselő többes példánysorszámú példányai a minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy általa adott felhatalmazás alapján a biztonsági vezető jóváhagyását követően megsemmisíthetők. Így előfordulhat, hogy a szervnél a minősített adathordozó már nem lelhető fel. Ebben az esetben a felülvizsgálatról szóló értesítő iraton a megsemmisítés tényét és időpontját javasolt rögzíteni. VII. Jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálata A Mavtv. 39. (4) bekezdése szerint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésre gondoskodik a felülvizsgálat elvégzéséről: a) a törvény hatálybalépése előtt jogutód nélkül megszűnt szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében június 30-ig, b) a törvény hatálybalépése után jogutód nélkül megszűnő szervek által keletkeztetett nemzeti minősített adatok esetében, illetve c) ha a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára jogosult minősítő valamilyen okból nem állapítható meg. A jogutód nélkül megszűnt szervek minősített adatainak felülvizsgálatát az 5. sz. Minta szerinti jegyzék megküldésével kell a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél kezdeményezni. A minősítés tárgyában hozott döntést követően a felülvizsgálat eredményét a minősített adatot kezelő szervnél a korábban részletezettek szerint kell feltüntetni a minősített adatot tartalmazó iraton. 18

19 1. sz. Minta Minősítés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés Szerv megnevezése Iktatószám: RENDELKEZÉS április 1. előtt keletkezett minősített adat minősítésének megszüntetésére Javaslat a minősítés megszüntetésére A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -ában előírt felülvizsgálat keretében, az 5., 6. és 8. -okban foglaltakra is figyelemmel, javaslom az 1. sz. melléklet szerinti jegyzéken 1- sorszámon felsorolt adatok minősítését megszüntetni, mert a továbbiakban a minősítés törvényi feltételei már nem állnak fenn. Dátum... a minősítés megszüntetését kezdeményező neve, beosztása, aláírása A javaslatban foglaltak alapján az 1. sz. melléklet szerinti iratjegyzéken 1- sorszámon felsorolt adatok minősítését megszüntetem. Dátum P.H.... a minősítő neve, beosztása, aláírása Melléklet: Jegyzék a április 1. előtt keletkezett saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséről, lap Készült: Terjedelem Kapja: 19

20 2. sz. Minta Jegyzék saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséhez Szerv megnevezése 1. számú melléklet JEGYZÉK a április 1. előtt keletkezett saját készítésű minősített adat minősítésének megszüntetéséről Sorszám Iktatószám Tárgy Eredeti minősítési szint és érvényességi idő Példánysorszám Dátum Készült: Terjedelem: Kapja:.. készítő neve, aláírása 20

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18708. számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi. törvény a minősített

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről1 Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. január 31. Tartalom Oldal Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minõsített adatok védelmének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/07/40-5/2015. 32/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Biztonsági Szabályzata a minősített

Részletesebben

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) Az adatvédelem alapjai Az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető Magánszféránk védelmét szolgálja Magyarország Alaptörvényének 6. Cikke: mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. Szám: 34450/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 3/2011. (OT 17.) ORFK intézkedés az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu 2

Részletesebben

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás 6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról 13169 27/2014.

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Titokvédelmi Szabályzatról Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtására kiadott, a minősített adat

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 30. -ának (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel, a nemzetbiztonsági

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben II. Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti titokká minősítés következménye IV. Jelenlegi jogi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 186. szám 26113 2014. évi CIX. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [.] részére Ügyszám: NAIH-3347-2/2012/V. Közérdekből nyilvános adatok Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. sz. ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: prof.náray-szabó Gábor főigazgató - 1 - T A R T A L

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben)

NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) NAGYECSED VÁROS JEGYZŐJÉNEK 1/2002. /VI.04./ szabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) az okmányiroda részére a szigorú számadású nyomtatványok, valamint tartozékainak kezeléséről I. fejezet A

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

54 322 02 0000 00 00 Segédlevéltáros Segédlevéltáros 54 322 02 0100 52 01 Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

54 322 02 0000 00 00 Segédlevéltáros Segédlevéltáros 54 322 02 0100 52 01 Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban Salzinger György MBFH Jogszabályi alapok 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III.31.) Korm. rendelet 4.

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege:

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: 1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: III/A. Fejezet Az alapvető jogok biztosának eljárása és intézkedései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben