1995. évi LXV. törvény. az államtitokról és a szolgálati titokról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1995. évi LXV. törvény. az államtitokról és a szolgálati titokról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az adatok nyilvánosságának a legszükségesebb mértékű korlátozására tekintettel az államtitokról és a szolgálati titokról a következő törvényt alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az államtitokká minősíthető adatfajtákat, az államtitok, a szolgálati titok fogalmát, a minősítésre jogosultak körét, a minősítési eljárás rendjét, a minősített adatok megismerésének, felhasználásának és védelmének szabályait. Értelmező rendelkezések 2. (1) E törvény alkalmazása során 1. minősítés: az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott személy megállapítja, hogy egy adat megfelel a 3. -ban vagy 4. -ban meghatározott valamennyi feltételnek és megállapítja a minősítési jelölést; 2. minősített adat: a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott köziratban szereplő, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, b) a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, c) államtitkot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai eszköz, d) nem tárgyiasult formában megjelenő államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag; 3. minősített adat továbbítása: a minősítő rendelkezése alapján a minősített adatnak állami vagy közfeladat ellátása érdekében más szerv vagy személy részére történő hozzáférhetővé tétele; 4. minősített adattal rendelkezés: a) a betekintés, b) a birtokban tartás, c) a minősített adat alapján további minősített adat készítése, azon az eredeti minősítés feltüntetése, d) a minősített adat másolása, sokszorosítása, e) a betekintés engedélyezése, f) a feldolgozás és felhasználás, g) a minősítés felülvizsgálata, h) a minősítés felülbírálata, i) a nyilvánosságra hozatal, j) a minősített adatnak külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tétele, k) a minősített adat külföldre vitele vagy külföldről való behozatala, l) a titoktartási kötelezettség alóli felmentés, m) a megismerési engedély kiadása; 5. illetéktelen személy: aki minősített adat megismerésére nem jogosult;

2 6. nyilvánosságra hozatal: minősített adatnak a titokbirtokos hatásköréből kikerülő, meghatározhatatlan körben, mindenki részére biztosított megismerhetővé, hozzáférhetővé tétele; 7. megismerési engedély: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. -ának (1) bekezdése alapján a minősítő által adat megismerésére, a jogosult személyazonosító adatainak feltüntetésével írásban adott felhatalmazás; 8. betekintési engedély: az állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a minősítő által a minősített adattal való korlátozott rendelkezésre, a jogosult nevének, a minősített adattal kapcsolatos egyes jogosítványainak a 4. pont szerinti meghatározásával írásban adott felhatalmazás; 9. érvényességi idő: az év, hó, nap szerint feltüntetett időpont, amelynek eléréséig a minősítési jelöléssel ellátott adat megismerését e törvény korlátozza; 10. titokvédelmi felügyelő: az a személy, aki a titokbirtokos szerv vezetőjének felhatalmazása alapján irányítja és ellenőrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtását; 11. rendvédelmi szerv: a rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, a büntetés-végrehajtási testület, a vámés pénzügyőrség, a polgári védelmi szervek, valamint a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság; 12. titokbirtokos: a minősítő, valamint az a személy vagy szerv, akinek vagy amelynek a minősített adatot a 3. pont alapján továbbították; 13. külföldi személy: a nem magyar állampolgárságú személy. (2) Az adatra vonatkozó, e törvényben nem szabályozott kérdésekben az Avtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Ha e törvény vagy az Avtv. másként nem rendelkezik, a minősített adatot tartalmazó irat kezelésére a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény köziratra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. II. Fejezet TITOKFAJTÁK Államtitok 3. (1) Államtitok az az adat, amely e törvény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a minősítő megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit. (2) Az államtitok érvényességi idejét legfeljebb az e törvény mellékletét képező államtitokköri jegyzékben titokfajtánként megállapított időtartamig a minősítő állapítja meg. A 2. (1) bekezdése 2. pontjának c) alpontjában meghatározott minősített adat esetében az érvényességi idő egy ízben annak lejártakor meghosszabbítható. Az államtitok érvényességi ideje 90 évnél hosszabb nem lehet. Szolgálati titok 4. (1) Szolgálati titok az e törvény 6. -ának (1) bekezdése szerint minősítésre felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (a továbbiakban: szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti. (2) Nem lehet szolgálati titokká minősíteni az Avtv ának (2) bekezdésében meghatározott típusú adatfajták körébe tartozó adatot.

3 (3) A szolgálati titok érvényességi ideje az adat minősítésétől számított legfeljebb 20 év lehet. (4) A szolgálati titokkör megállapítása során ki kell kérni az adatvédelmi biztos véleményét. A szolgálati titokkört a Magyar Közlönyben kell közzétenni. A szolgálati titokköri jegyzéket az ügyészségek esetén a legfőbb ügyész, a külképviseletek esetén a külpolitikáért felelős miniszter, a 6. (1) bekezdésének t) pontjában felhatalmazottak esetén a honvédelemért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter készíti el, és teszi közzé. 5. III. Fejezet A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÁTVETT, VAGY NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT MINŐSÍTETT, VALAMINT KORLÁTOZOTTAN MEGISMERHETŐ ADAT VÉDELME Külföldi minősítésű adat 5/A. Nemzetközi kötelezettségvállalás alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített (a továbbiakban: külföldi minősítésű) adat más állam vagy nemzetközi szerződés alapján a külföldi részes fél által meghatározott minősítésű és jelölésű, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 3. -ának b) pontja szerinti közfeladatot ellátó szerv vagy személy részére átadott, rendeltetésszerűen annak irattárába tartozó adat. Külföldi minősítés és jelölés 5/B. (1) A külföldi minősítés és jelölés a Magyar Köztársaság Kormánya által az információbiztonság tárgyában kötött nemzetközi szerződésekben meghatározott minősítés és jelölés. (2) A NATO-ban használatos minősítés és jelölés, illetve a magyar megfelelője: a) COSMIC TOP SECRET - KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS ; b) NATO SECRET - NATO TITKOS ; c) NATO CONFIDENTIAL - NATO BIZALMAS ; d) NATO RESTRICTED - NATO KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. (3) A Nyugat-Európai Unióban (a továbbiakban: NYEU) használatos minősítés és jelölés, illetve a magyar megfelelője: a) FOCAL TOP SECRET - KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS ; b) WEU SECRET - NYEU TITKOS ; c) WEU CONFIDENTIAL - NYEU BIZALMAS ; d) WEU RESTRICTED - NYEU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. (4) Az Európai Tanács által alkalmazott minősítési jelölés és annak magyar megfelelője: a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET EU SZIGORÚAN TITKOS b) SECRET UE EU TITKOS c) CONFIDENTIEL UE EU BIZALMAS d) RESTREINT UE EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. (5) Az Európai Bizottság által alkalmazott minősítési jelölés és annak magyar megfelelője: a) EU TOP SECRET EU SZIGORÚAN TITKOS b) EU SECRET EU TITKOS c) EU CONFIDENTIAL EU BIZALMAS

4 d) EU RESTRICTED EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. (6) Az Európai Atomenergia Közösség által alkalmazott minősítési jelölés és annak magyar megfelelője: a) EURA-TOP SECRET EURATOM SZIGORÚAN TITKOS b) EURA-SECRET EURATOM TITKOS c) EURA-CONFIDENTIAL EURATOM BIZALMAS d) EURA-RESTRICTED EURATOM KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. (7) A Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerződésben meghatározott minősítést és jelölést, illetve annak magyar megfelelőjét a szerződés kihirdetéséről szóló törvény tartalmazza. Külföldi minősítés és jelölés alkalmazására jogosultak 5/C. (1) A külföldi minősítés és jelölés alkalmazására a kibocsátó és a felhasználó jogosult. (2) A hazai felhasználónak az általa készített adathordozón, ha az a kibocsátó minősített adatát is tartalmazza, a külföldi adathordozó minősítésénél és jelölésénél alacsonyabb minősítést és jelölést nem alkalmazhat. (3) E törvény alkalmazásában: a) kibocsátó: a nemzetközi szerződésben részes fél, aki az adat minősítését meghatározza, b) felhasználó: a címzett, illetőleg akinek a külföldi minősítésű adatot a címzett további felhasználásra jogosultan átadta, c) címzett: akinek a nemzetközi szerződésben részes fél az általa minősített adatot átadja. A külföldi minősítésű adat kezelése 5/D. A külföldi minősítésű és jelölésű adatot a nemzetközi szerződés alapján meghatározott előírások és e törvény szerint kell kezelni. Titoknak minősülő külföldi minősítésű adat 5/E. (1) E törvény szerinti államtitoknak minősül az 5/B. (2) bekezdésének a), (3) bekezdésének a), (4) bekezdésének a), (5) bekezdésének a) és (6) bekezdésének a) pontja szerinti jelöléssel ellátott adat, valamint az 5/B. (7) bekezdése alapján az államtitokra meghatározott minősítéssel és jelöléssel ellátott adat. (2) E törvény szerinti szolgálati titoknak minősül az 5/B. (2) bekezdésének b)-d), (3) bekezdésének b)-d), (4) bekezdésének b)-d), (5) bekezdésének b)-d) és (6) bekezdésének b)-d) pontja szerinti jelöléssel ellátott adat, valamint az 5/B. (7) bekezdése alapján a szolgálati titokra meghatározott minősítéssel és jelöléssel ellátott adat. (3) A 6. (1) bekezdés z) pontjának alkalmazásában államtitok vagy szolgálati titok minősítésére feljogosított személy a vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott szerv vagy személy. Amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik, minősítésre jogosultnak az adat kibocsátóját kell tekinteni. (4) A külföldi minősítésű adat minősítésének és jelölésének érvényessége a kibocsátó rendelkezése szerinti ideig tart, ennek hiányában államtitok esetén 50 évnél, szolgálati titok esetén 20 évnél hosszabb nem lehet. 5/F. 5/G. Titoknak nem minősülő külföldi minősítésű adat Korlátozottan megismerhető adat Hozzáférés a külföldi minősítésű adathoz

5 5/H. (1) Az 5/B. -ban meghatározott adatokhoz történő hozzáférésre csak az jogosult, akinek ez az állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt. A hozzáférés indokoltságáról - amennyiben a kibocsátó másként nem rendelkezik - a titokbirtokos jogosult dönteni. (2) A külföldi minősítésű adatok nem nyilvánosak, azokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 20. (1) bekezdése szerinti megismerési kérelem megtagadása esetén - a felhasználó döntésével szemben - jogorvoslatnak nincs helye. 5/I. (1) A korlátozottan megismerhető adat védelmét az 5/D. szerint kell biztosítani. (2) A külföldi minősítésű, valamint a korlátozottan megismerhető adatok védelmének szakmai felügyeletét a nemzetközi szerződés alapján a felügyeletre kijelölt szerv látja el. IV. Fejezet A MINŐSÍTÉSRE JOGOSULTAK ÉS A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS A minősítésre jogosultak 6. (1) Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult a) a Magyar Köztársaság elnöke, b) az Országgyűlés elnöke, c) az országgyűlési bizottság elnöke, d) az Alkotmánybíróság elnöke, e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke, f) a bíróság elnöke, g) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetője, h) a legfőbb ügyész, i) az ügyészség vezetője, j) az országgyűlési biztos, k) az Állami Számvevőszék elnöke, l) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, m) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, n) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, o) a Kormány tagja, p) a kormányhivatal vezetője, q) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a Kormány ügyrendje szerint működő testület vezetője, r) a rendvédelmi szerv központi szervének, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának (Rtv. 75. ) a vezetője, s) a Magyar Köztársaság külképviseletének vezetője, valamint a nemzetközi szerződésben meghatározott kötelezettségvállalás teljesítése érdekében más államhoz, nemzetközi szervezethez vagy regionális együttműködés központjába delegált önálló képviseleti hatáskörrel rendelkező személy, t) a honvédelemről szóló évi CX. törvény 66. -ának (1) bekezdése szerint a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek vezetői, u) az egészségbiztosítási szerv vezetője, v) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője, z) a törvény által minősítésre feljogosított személy. (2) Az (1) bekezdésben írt bármely minősítésre jogosult államtitokká minősítheti azt az államtitokköri jegyzékben feltüntetett adatfajták körébe tartozó adatot, amely a feladat- és hatáskörébe tartozik. (3) Államtitok esetén az (1) bekezdés szerint minősítésre jogosult e jogkörét belső szabályzatban átruházhatja helyettesére, ideértve az államtitkárt és a szakállamtitkárt is. (4) Szolgálati titok esetén a minősítő e jogkörét írásban a szervezet kiadmányozási joggal rendelkező munkatársára is átruházhatja. (5) A honvédelemért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, valamint az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott vezető a honvédelmi, a nemzetbiztonsági, továbbá a bűnüldözési feladatok körében minősítési jogkörét belső szabályzatban az alárendeltségébe tartozó más személyre írásban átruházhatja. A bűnüldözési feladatok körében ez a jogosítvány a legfőbb ügyészt és az ügyészség vezetőjét is megilleti.

6 Minősítés 7. (1) Az államtitkot, illetve a szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. (2) Az államtitokkörbe, valamint a szolgálati titokkörbe tartozó adat minősítését az kezdeményezi, akinél a feladata végrehajtása során az adat keletkezik. (3) A kezdeményező indokolással ellátott minősítési javaslatot készít, amelyet vezetője útján - ennek hiányában közvetlenül - terjeszt fel a minősítésre jogosulthoz. (4) A javaslatban meg kell jelölni a minősítés alapjául szolgáló államtitokkört és a minősítés érvényességi idejét. A javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a minősítést szükségessé teszik. (5) A minősítésre javasolt adatot a döntésig, de legfeljebb 30 napig a javasolt minősítésre előírt szabályok szerint kell kezelni, e határidő egy ízben 30 nappal meghosszabbítható. Ha a határidőn belül a minősítésre nem került sor, az adatot a köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. (6) A szolgálati titokká minősítéshez az adatot a szolgálati titokkör minősítést megalapozó pontja és az érvényességi idő megjelölésével kell felterjeszteni. A javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a minősítést szükségessé teszik. 8. A minősítési eljárás rendjét a Miniszterelnöki Hivatal tekintetében annak vezetője, a Magyar Honvédség, valamint rendvédelmi szerv esetében a hatáskörrel rendelkező miniszter a 7. -ban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja azzal, hogy a minősítési javaslatnál a titokköri jegyzék minősítést megalapozó pontjának megjelölésétől, a minősítés indokolásától, valamint az érvényességi idő és a minősítési jelölés meghatározásától nem tekinthet el. 9. (1) A minősítés alkalmával a) az államtitkot képező adat hordozóján az Államtitok! megjelölést és a Szigorúan titkos! minősítési jelölést, b) a szolgálati titkot képező adat hordozóján a Szolgálati titok! megjelölést és a minősítő döntésétől függően ba) a Titkos!, bb) a Bizalmas!, bc) a Korlátozott terjesztésű! minősítési jelölést, az érvényességi időt, a minősítő nevét és beosztását, továbbá az adat magyar származását jelölő országjelet (MK/HU) fel kell tüntetni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítési jelölést e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján kell megállapítani. (3) Ha a minősítési jelölés feltüntetésére a minősített adathordozón sajátos jellege miatt nincs mód, a minősítés tényét külön iratba kell foglalni az (1) bekezdésben előírtak feltüntetésével. A minősítés felülvizsgálata 10. (1) A minősítő, illetve jogutódja köteles rendszeresen, de államtitok esetén legalább 3 évente, szolgálati titok esetén legalább 5 évente felülvizsgálni valamennyi minősített adata minősítésének indokoltságát. A vizsgálat eredményeként a minősítést fenntartja, megszünteti, vagy módosítja a minősítés érvényességi idejét. A módosításról vagy megszüntetésről értesíteni kell azt, akinek nyilvántartás szerint a minősített adatot továbbították. (2) Minősítési joggal rendelkező által vezetett szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdésben meghatározott eljárást a megszűnés előtt, a 3 éves határidőtől függetlenül le kell folytatni. (3) Meg kell szüntetni a minősítést, ha törvényi feltételei már nem állnak fenn. (4) A minősítés kezdeményezésére, a minősítésre, a felülvizsgálatra kötelezettek a mulasztásért felelősséggel tartoznak. (5) A legfőbb ügyész, a Kormány tagja, a 6. (1) bekezdésének r) pontjában meghatározott vezető az irányítása alatt álló szerv adatának minősítését, az erre vonatkozó rendelkezését felülbírálhatja és megváltoztathatja, vagy a minősítést megszüntetheti. V. Fejezet A MINŐSÍTETT ADAT MEGISMERÉSE

7 A megismerés és engedélyezése 11. (1) A minősítésre jogosult, a titokbirtokos, továbbá a titokvédelmi felügyelő a feladat- és hatáskörében engedély nélkül hozzáférhet a minősített adathoz. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül más személy, ideértve az érintettet is (Avtv. 16. ), kizárólag a 2. (1) bekezdésének 7. vagy 8. pontjában meghatározott engedély alapján jogosult minősített adat megismerésére. (3) Ha törvény másként nem rendelkezik, az érintett korlátozás nélkül megismerheti a szolgálati titokká minősített adatot. 12. (1) Ha állami szerv a feladatának végrehajtásához más közreműködését veszi igénybe, és ehhez a közreműködőnek a minősített adatba való betekintése szükséges, erre a minősítő ad engedélyt. (2) Az engedély megadása előtt a minősítő köteles meggyőződni arról, hogy a közreműködőnél megteremtették-e a minősített adat védelméhez szükséges jogszabályban előírt feltételeket. Ezek hiánya esetén a minősített adat nem továbbítható. 13. A 11. és 12. rendelkezései nem vonatkoznak arra, aki minősített adatot törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározottak szerint ismerhet meg. 14. A minősített adatot tartalmazó irat egyéb adatainak, illetve önállóan kezelhető iratrészeinek megismerése nem korlátozható, amennyiben az ilyen adatok, illetve iratrészek a minősített adattól a minősített adat felismerésének veszélye nélkül, arányos munkaráfordítással technikailag elkülöníthetők. A megismerési kérelem elintézése 15. (1) A minősített adat megismerésére a minősítő kérelemre ad engedélyt. (2) A kérelemben meg kell határozni azt az adatot, amelyre a kérelem irányul. A kérelem teljesítésével kapcsolatos eljárásra az Avtv ában foglaltak az irányadók. (3) A megismerési kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat. A bíróság eljárására az Avtv ában foglaltakat kell alkalmazni. Ha a megtagadó nem azonos a minősítővel, törvény eltérő rendelkezése hiányában a minősítőnek is perben kell állnia. (4) Ha a kérelem az érintett saját adatának a megismerésére irányul, a kérelem megtagadása esetén indult bírósági eljárásra az Avtv ában foglaltakat kell alkalmazni. VI. Fejezet A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELME Általános szabályok 16. (1) Aki minősített adat megismerésére törvény vagy engedély alapján jogosult: a) köteles a minősített adat védelmére vonatkozó rendelkezéseket, különösen a betekintéssel együtt járó, e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott előírásokat megismerni, és erről írásban nyilatkozni, azokat alkalmazni; b) a tudomására jutott államtitkot, szolgálati titkot az érvényességi időn belül illetéktelen személynek nem adhatja át, illetve az adat tartalmát nem hozhatja illetéktelen tudomására vagy nyilvánosságra (titoktartási kötelezettség); c) a megismerési jog megszűnésekor köteles a minősített adatot a minősítőnek vagy a minősített adattal rendelkezni jogosultnak haladéktalanul átadni. (2) Az államtitoknak, az 5/B. (2)-(6) bekezdéseiben szereplő vagy az 5/B. (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerződést kihirdető törvényben meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatnak az állami feladat ellátásához szükséges mértékű megismerése előtt a jogosult személy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben meghatározottak szerint köteles magát biztonsági ellenőrzésnek alávetni, ha a biztonsági ellenőrzést még nem folytatták le, vagy érvényes ellenőrzéssel nem rendelkezik. 17. (1) Ha a büntető-, polgári vagy közigazgatási hatósági eljárásban a titoktartásra kötelezettnek államtitkot képező adatról kell nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a 6. (1) és (3) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező minősítő jogosult. (2) Szolgálati titkot képező adat esetén a felmentésre a 6. (4) és (5) bekezdése szerinti minősítő is jogosult.

8 18. (1) Aki a 2. (1) bekezdése 2. pontjának a), c) és d) alpontja szerinti minősített adat birtokába nem e törvény szabályai szerint jutott, köteles azt a minősítőnek, ha ez számára ismeretlen vagy nem megállapítható, a legközelebbi rendőri szervnek haladéktalanul átadni. Az átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) Államtitkot nyilvánosságra hozni kizárólag az adatot minősítő írásbeli engedélyével lehet. Az államtitok jogszerű nyilvánosságra hozatalával az adat minősített jellege megszűnik. (3) Államtitkot külföldi szervnek vagy személynek átadni, az adat átadásának engedélyezésére törvény felhatalmazása alapján jogosult minősítő írásbeli engedélyével lehet. (4) A Ttv. 3. (1) bekezdés, valamint a 4. (1) bekezdés hatálya alá tartozó adatot külföldre vagy külföldről diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező személy továbbíthat, illetőleg ilyen adat vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is - kizárólag rejtjelezve - továbbítható. (5) Az 5/B. (7) bekezdésének hatálya alá tartozó adat külföldre vagy külföldről a nemzetközi szerződésben meghatározott személy útján, illetőleg vezetékes vagy vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is továbbítható. (6) A (2)-(4) bekezdés alapján a honvédelmi vagy külügyi érdekből minősített adat esetén a miniszter vagy az általa felhatalmazott személy, továbbá rendvédelmi szerv esetében a központi szerv vezetője, rendőrség esetében törvényben felhatalmazott személy is adhat engedélyt. A titokbirtokos szerv vezetőjének feladata és hatásköre 19. (1) A titokbirtokos szerv vezetője: a) gondoskodik a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, a hatáskörében keletkezett, valamint más szervek által átadott minősített adatok védelmi rendszerének adminisztratív, személyi biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, ellenőrzési és felügyeleti elemeken nyugvó kiépítéséről és működtetéséről; b) az irányítása alá tartozó szervekre nézve különös védelmi szabályokat állapíthat meg; c) felelős azért, hogy akinek a feladata ellátásához ez szükséges, betekintési engedéllyel rendelkezzen, és a titok védelmére vonatkozó szabályokat megismerje; d) a minősített adatkezelés ellátására titkos ügyiratkezelőt jelöl ki; e) ahol a minősített adatok mennyisége indokolja, a minősített adatkezelési feladatok irányítására vezetőt is kijelölhet; f) biztosítja, hogy a minősített adat útja hitelesen követhető, titoksértés esetén a felelősség megállapítható legyen; g) államtitkot képező minősített adat elvesztéséről, illetéktelen személy által történő megismeréséről haladéktalanul és egyidejűleg tájékoztatja a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős minisztert és a minősítőt; h) az államtitoknak az 5/B. (2)-(6) bekezdéseiben szereplő vagy az 5/B. (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerződést kihirdető törvényben meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatnak az állami feladat ellátásához szükséges mértékű megismeréséhez, a megismerés előtt kezdeményezi az erre jogosultra vonatkozóan a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben előírt ellenőrzés lefolytatását. (2) Azoknál a titokbirtokos szerveknél, ahol a titokvédelmi feladatok, így különösen a minősített adatok mennyisége indokolja, a szerv vezetője a titokvédelmi feladatainak ellátását átruházhatja a titokvédelmi felügyelőre. 20. (1) A titokbirtokos szerv vezetőjét az általa minősített adat esetén a 2. (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt rendelkezési jogok teljeskörűen megilletik. (2) A titokbirtokos szerv vezetője más személy által minősített adat esetén a 2. (1) bekezdése 4. pontjának a)-f) alpontjában meghatározott intézkedést teheti meg. Betekintő 21. (1) A betekintési engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: betekintő) az engedélyben, valamint e törvényben meghatározottak szerint köteles jogosítványát gyakorolni. (2) A betekintési engedély visszavonásig érvényes. 22. A titokvédelmi felügyelő: Titokvédelmi felügyelő

9 a) gondoskodik a betekintők névjegyzékének összeállításáról, naprakész állapotban tartásáról; b) évente jegyzőkönyv felvétele mellett gondoskodik a titokvédelmi rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről; c) évente tájékoztatja a szerv vezetőjét a lefolytatott ellenőrzés eredményéről. A titkos ügykezelés vezetője, a titkos ügykezelő 23. A titkos ügykezelés vezetőjének feladata a minősített adatok kezelésével megbízottak (titkos ügykezelők) munkájának szakmai irányítása. 24. (1) A titkos ügykezelő ellátja a minősített adatok kezelésére e törvényben és más jogszabályban meghatározott feladatokat. (2) Titkos ügykezelő az lehet, aki legalább középfokú végzettségű, és a minősített adat védelmére vonatkozó rendelkezések, így különösen e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából az előírt vizsgát letette. VII. Fejezet A TITOKVÉDELEM FELÜGYELETE A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter felügyeleti jogköre 25. (1) A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletét a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter látja el, a honvédségnél, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál e jogkörét a hatáskörrel rendelkező miniszterrel együttesen gyakorolja. (2) A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter a szakmai felügyelet gyakorlása során bármely titokbirtokosnál jogosult ellenőrizni a 19. (1) bekezdésében foglaltak megtartását. (3) A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésről szóló fejezetének rendelkezései az irányadók. (4) A Magyar Honvédséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő ellenőrzés során az ellenőrzést végzők nem tekinthetnek be az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló évi LIX. törvény mellékletének I. és II. pontjában felsorolt iratokba, dokumentumokba. (5) A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter az ellenőrzése során feltárt szabálytalanság esetén a jogosulatlan hozzáférés megelőzése, megakadályozása, a minősített adat megfelelő védelem alá helyezése érdekében a titokbirtokos szerv vezetőjét a minősített adat védelméhez szükséges intézkedés megtételére felhívja; ha ez eredménytelen, felelősségre vonást kezdeményez. Tájékoztatási és intézkedési kötelezettség 26. (1) Ha a minősített adat védelmére kötelezett személynek tudomására jut, hogy e törvényt vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a minősített adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, a minősítőt haladéktalanul tájékoztatja, államtitok esetén a minősítőt és a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős minisztert egyidejűleg, soron kívül tájékoztatja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a minősített adat védelmére kötelezettnek intézkednie kell a jogszerű állapot helyreállítására. (3) A minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter a tájékoztatás alapján ellenőrzést folytat, melynek során megvizsgálja a titoksértés körülményeit, és a 25. (5) bekezdése szerint jár el. VIII. Fejezet

10 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 27. (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel július 1-jén lép hatályba. (2) E törvény 16. -ának (2) bekezdése és 19. -a (1) bekezdésének h) pontja hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik. (3) (4) A 4. (1) bekezdése szerinti szolgálati titokkört e törvény hatálybalépését követően 3 hónapon belül kell közzétenni, és gondoskodni kell naprakész állapotban tartásáról. (5) Átmeneti rendelkezések 28. (1) E törvény hatálybalépése előtt keletkezett és már irattárba helyezett Szigorúan titkos, Különösen fontos, Titkos, TÜK iratként kezelendő, Szigorúan bizalmas, Bizalmas, Szolgálati használatra jelöléssel ellátott iratokat - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az irattárat működtető köteles december 31-ig számba venni, jegyzékbe foglalni és felülvizsgálni. (2) Az 1980 előtt keletkezett, minősített iratok minősítésének felülvizsgálatát e törvény hatálybalépésétől számított 1 éven belül be kell fejezni, e határidő elteltével minősítésük megszűnik. (3) Az előző bekezdésekben meghatározott és már levéltárba helyezett iratokat az őrző levéltár az ott megjelölt határidőkig köteles számba venni, felülvizsgálatra alkalmassá tenni, felülvizsgálni és a felülvizsgálatra jogosultat értesíteni. 29. (1) A 28. -ban meghatározott felülvizsgálat során az irattárat működtető a következők szerint jár el: a) ha az irat minősítése óta 50 év már eltelt, és minősítésre jogosult, a minősítést törli, különösen indokolt esetben e törvény figyelembevételével új minősítési eljárást folytat le; b) ha az irat minősítése e törvény hatálybalépését megelőző 50 éven belül történt, és minősítésre jogosult, továbbá a minősítés tőle vagy jogelődjétől származik, a minősítést fenntarthatja, amennyiben az adat e törvény szerint minősíthető; c) ha a minősítést fenntartja, de a korábbi minősítés érvényességi ideje nem felel meg e törvény rendelkezéseinek, az érvényességi időt e törvény szabályai szerint meghatározza; d) ha minősítésre nem jogosult, megkeresi az adat tárgya szerint hatáskörrel rendelkező minősítőt, aki az a)-c) pontban meghatározottak szerint jár el. (2) Ha az irat tárgya szerint hatáskörrel rendelkező minősítő nem állapítható meg, vagy más okból - különösen a jogutód nélküli megszűnés miatt - a felülvizsgálatra kötelezett sem állapítható meg, az eljárást a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter végzi el. (3) A levéltárakban őrzött Titkos, TÜK iratként kezelendő, Bizalmas, Szolgálati használatra jelöléssel ellátott iratok felülvizsgálatát, illetve a minősítési jelölések megszüntetését a levéltár vezetője végzi el, ha a) kétséget kizáróan megállapítható, hogy az irat a tartalma alapján nem tartozik e törvény hatálya alá, vagy b) e törvény hatálya alá tartozik, de az irat keletkezésének időpontjától legalább 20 év eltelt. (4) Ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat során nem állapítható meg egyértelműen a titoktartalom, az (1) bekezdés d) pontja vagy a (2) bekezdés szerint kell eljárni. Felhatalmazás 30. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg a minősített adatok kezelésének rendjét, ennek részeként a más államoktól, nemzetközi szervezetektől kapott minősített adatok védelmének szabályait, továbbá a 28. -ban meghatározott felülvizsgálat részletes szabályait. (2) A Kormány - az érintett állami szervek vezetőivel egyetértésben - a minősített adatot kezelő információs rendszerek létesítésének és működésének rendjét december 31-ig határozza meg. (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adatok védelmére vonatkozó eljárási szabályokat rendeletben szabályozza

11 1. számú melléklet az évi LXV. törvényhez ÁLLAMTITOKKÖRI JEGYZÉK ÁLTALÁNOS ADATFAJTÁK 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i) és j) pontjában meghatározott, a hadiállapot kinyilvánításával, rendkívüli állapot vagy szükségállapot kihirdetésével kapcsolatban az Országgyűlés ülésén vagy a bizottságok munkája során, továbbá a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról hozott országgyűlési döntés meghozatala során keletkezett adat, az Alkotmány 19/E. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos intézkedések. 2. A hadiállapot kinyilvánításával, rendkívüli állapot vagy szükségállapot kihirdetésével kapcsolatban keletkezett adatok, továbbá a Magyar Honvédség és a polgári védelem külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, külföldi vagy nemzetközi fegyveres erők magyarországi tartózkodásáról vagy az ország területének igénybevételéről hozott országgyűlési döntés meghozatala előtt keletkezett adatok. 3. A háborús jogszabályok előkészítésével kapcsolatos adatok, tervezetek. 4. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek mozgósításával, az ország honvédelmi felkészítésével és irányításával, a Magyar Honvédség és a hadiipar fejlesztésével összefüggő adatok és a kormányzati tervek végrehajtásával kapcsolatos, az érintett közigazgatási szervek által készített adatok. 5. Az Alkotmányban rögzített minősített időszakokra kidolgozott rendkívüli intézkedéstervezetek. 6. A honvédelmi felkészüléssel és az országmozgósítással kapcsolatos minisztériumi tervezési és felkészülési tevékenységgel összefüggő, az egyes minősített időszakokra vonatkozó ágazati szintű összesített termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek, továbbá védőlétesítmények országos számítógépes nyilvántartási adatai. 7. A gazdaságmozgósításra, valamint a különböző állami készletekre és tartalékokra, így különösen a Gazdaságbiztonsági Tartalékra, Állami Egészségügyi Tartalékra vonatkozó összesített tervek, adatok. 8. A rendkívüli állapotban érvényesítendő irányításhoz szükséges vezetési pontok rendszere és a velük kapcsolatos adatok. 9. A Magyar Köztársaság védelmével, a nemzetbiztonsággal összefüggésben a minősített helyzetekben érvényesítendő kormányzati tervek, intézkedések. 10. A honvédelmi, nemzetbiztonsági, hadiipari tevékenység irányításával kapcsolatos adatok, az ország védelmével, biztonságával összefüggő vezetés és működés, béke és háborús irányelveinek adatai, a vezetési pontok rendszere, adatai. 11. A nemzetközi együttműködés során külföldi államokkal, kormányokkal, szervekkel, szervezetekkel folytatott tárgyalások és megállapodások előkészítő adatai, továbbá az érintett felek által titoknak nyilvánított megállapodás, a nemzetközi kapcsolatokat érintő intézkedéstervezetek, valamint külföldi szervek és szervezetek által titkossá nyilvánított, és az illetékes kormányzati vagy más közfeladatot ellátó szerv rendelkezésére bocsátott adat a felek által megállapított titkosítási időig, de az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év. 12. A nemzetközi szervezetekben képviselendő magyar álláspont, az ezzel kapcsolatos kormányszintű jóváhagyást vagy országgyűlési megerősítést igénylő előterjesztések, döntések, valamint a nemzetközi szervezetekben képviselt magyar érdekek védelmével kapcsolatos adatok és információk. 13. A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra készült adat, valamint az e testületek üléseiről készült összefoglaló, emlékeztető vagy jegyzőkönyv.

12 14. A nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági, illetőleg honvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű kutatásifejlesztési eredmények, találmányok, számítástechnikai fejlesztési tervek adatai, így különösen a műszaki leírások, tervdokumentációk a vonatkozó munkák megbízója által meghatározott ideig, illetve a jogszerű publikálás vagy szabadalmazás előtt. 15. A fegyelmi, büntető- és egyéb hatósági ügyek azon adatai, amelyek államtitok megsértésével kapcsolatban keletkeztek. 16. Államtitkot képező adatok feldolgozását szolgáló számítástechnikai, informatikai rendszerek, applikációk és dokumentációk, továbbá nem minősített adatok feldolgozásával létrejövő minősített adatállomány védelmére rendszeresített eljárások. 17. Az államtitok, szolgálati titok védelmére szolgáló rejtjeltevékenységgel összefüggő adatok és eszközök. 18. Az államtitok- és szolgálati titokkörbe rendelt anyagi vagy szellemi értékek védelmére szolgáló technikai rendszer adatai, dokumentációi. 19. A személyi igazolvány és más, hatóságok által kiállított és kiadott, személyazonosításra is használt vagy használható, továbbá általános és széles körű jogosultságot biztosító igazolványok, így különösen az útlevél, jogosítvány, minisztériumok, rendvédelmi szervek szolgálati igazolványai hamisítás elleni védelmét lehetővé tevő biztonsági elemek és eljárások leírása. 20. Az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények rendeltetésével, elhelyezésével, védelmi berendezésével és működésével kapcsolatos adatok és dokumentációk. 21. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek ellenőrzéseiről készített jelentések, amennyiben azok a titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés körébe tartozó eszközök, erők és módszerek alkalmazására, valamint az államtitok körébe tartozó adatokra, témákra (is) vonatkoznak. 22. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek terrorelhárítás, valamint a szervezett bűnözés felderítése érdekében megvalósuló együttműködésében keletkezett olyan adatok, amelyek nyilvánossága az együttműködés eredményességét negatívan érintené. 23. Védett tudományos, gazdasági vagy szolgáltató jellegű objektumok, így különösen nukleáris létesítmények (Paksi Erőmű, Százhalombatta, kísérleti kutatóreaktorok) biztosításával, védelmi rendszerével kapcsolatos adatok, nukleáris üzemanyagok szállításával, engedélyezésével, őrzés-védelmével kapcsolatos adatok és olyan nukleáris vagy sugárzó anyagra vonatkozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatala a rendvédelmi szervek erre irányuló tevékenységének hatékonyságát és eredményességét hátrányosan befolyásolhatja. 24. A fegyver- vagy kábítószer-kereskedelmet érintő, pénzmosás gyanújára utaló adatok, a pénzmosás bűncselekmények felderítését eredményező olyan adat, ami nem tartozik a büntetőeljárás keretébe. 25. A közgyűjtemények biztonsági berendezéseire, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, történelmi emlékek (különösen a koronázási jelvények) őrzésére, befogadási helyeire vonatkozólag a rendőrség által készített őrzésvédelmi jegyzőkönyvek, konkrét őrzési tervek, őrhelyvázlatok. KÜLÖNÖS ADATFAJTÁK Legfőbb Ügyészség 26. Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége körében államtitokkörbe tartoznak: a) A Be ának (3) bekezdése és ának (3) bekezdése szerinti eljárásban az együttműködő gyanúsítottra vonatkozó adatok.

13 b) Az ügyészségi nyomozás során végzett titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés tekintetében: ba) az információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási szabályai. bb) A konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő, titkos adatszerző tevékenység során keletkezett adat. bc) Az ügyészséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 64. (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó. bd) A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 64. (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B. -a alapján létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok. 27. Az ügyészi szervezetben államtitokkörbe tartoznak: a) az ügyész hivatali tevékenysége során a külső szerv államtitkot is tartalmazó iratainak vizsgálatából származó adatok, b) az ügykörében eljáró ügyész - államtitkot tartalmazó iratokba történő - betekintési jogosultságából származó adatok, c) az ügyész bíróság előtti tevékenysége során keletkezett - államtitkot tartalmazó - iratokból származó adatok, d) az államtitkot képező adatokra vonatkozó vagy ilyen adatok felhasználásával készült szakértői vizsgálatok vélemények, elemzések, e) az államtitkot érintő jogszabályokkal kapcsolatos javaslatok vagy más, hivatalból tett kezdeményezések, más szervektől és állampolgároktól érkező - államtitkot is tartalmazó - beadványok, f) azok az összefoglaló jelentések, amelyek államtitoknak minősített statisztikai vagy egyéb adatokat tartalmaznak, g) az ügyészség fegyelmi ügyeinek olyan iratai, amelyek államtitok megsértésével kapcsolatosak, és államtitkot tartalmaznak, h) államtitkot tartalmazó számítástechnikai adathordozók, valamint ezek feldolgozását szolgáló informatikai rendszerek, programok és dokumentációk, i) az Alkotmányban szabályozott minősített időszakra vonatkozó és államtitkot tartalmazó jogszabálytervezetek és ezzel kapcsolatos iratok, j) a védelmi felkészítés és országmozgósítás Legfőbb Ügyészség által elkészített, az ügyészségre vonatkozó belső normái. 27/A. A büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtási szabályairól szóló jogszabály (a továbbiakban: a személyi védelemről szóló jogszabály) szerint az ügyészség által kezdeményezett személyi védelemben részesített személy személyazonosító adatai, valamint - ha a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény (a továbbiakban: tanúvédelmi törvény) szerint a programszerű védelmet az ügyészség kezdeményezte - a Védelmi Programba felvett személy személyazonosító adatai, illetve a védelem kezdeményezésével, illetve a tanúvédelmi törvény végrehajtásával összefüggésben keletkezett és nyilvántartott egyéb adatok. Magyar Nemzeti Bank 28. A bankjegypapírban, illetve a bankjegynyomtatás során alkalmazott, a hamisítás elleni védelmet lehetővé tevő biztonsági elemek leírása. 29. A jegybank védelmi célú tartalékainak elhelyezésére, valamint őrzésére vonatkozó tervek, adatok. 30. A jelentősebb árfolyam-politikai döntés érvényesülésének napja és mértéke. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: az erre vonatkozó kormánydöntésig. Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

14 30/A. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: VSZ) tevékenységi körében államtitokkörbe tartoznak: a) A titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási szabályai. b) A VSZ konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő, titkos adatszerző tevékenysége során keletkezett adat. c) A Be ának (3) bekezdése és ának (3) bekezdése alapján ügyészi jóváhagyással megtagadott, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések, amelyek az együttműködő gyanúsítottra vonatkoznak. d) A bűncselekmények felderítése során keletkezett információk, amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretébe. e) A nemzetbiztonsági szolgálatoknak az VSZ-szel történő együttműködéséből származó olyan adatok, amelyekből a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége megállapítható. f) A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 65. -a alapján létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok. g) Az VSZ-szel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 64. (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó. h) Az VSZ titkos információgyűjtésével, titkos adatszerzésével kapcsolatos oktatási célú kiadványok Rendőrség 44. Háború, rendkívüli, illetve szükségállapot esetén a rendőri csapaterő irányítására létrehozott Országos Törzs és a Terrorelhárítási Koordinációs Bizottság működésével kapcsolatos adat. 45. A titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási szabályai. 46. A Rendőrség szolgálatának konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő, titkos adatszerző tevékenysége során keletkezett adat. 46/A. A Rendőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 64. (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó. 46/B. A személyi védelemről szóló jogszabály szerint a Rendőrség által személyi védelemben részesített személy személyazonosító adatai, valamint a tanúvédelmi törvény szerint a Védelmi Programba felvett személy személyazonosító adatai, továbbá a tartózkodási helyére vonatkozó, illetve a tanúvédelmi törvényben foglalt rendelkezések végrehajtása során keletkezett és nyilvántartott egyéb adatok. 47. A Be ának (3) bekezdése és ának (3) bekezdése alapján ügyészi jóváhagyással megtagadott, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések, melyek az együttműködő gyanúsítottra vonatkoznak. 48. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 64. (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B. -a alapján létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.

15 49. A Rendőrség titkos információgyűjtésével, titkos adatszerzésével kapcsolatos oktatási célú kiadványok. 50. A védett személyek és objektumok biztosítási, őrzési és védelmi tervei, a hírközlő és biztonsági berendezések működésére, elhelyezésére vonatkozó adatok, dokumentációk. 51. A köztársasági elnöki, valamint a miniszterelnöki rezidenciákra, a kormányvendégházakra vonatkozó építészeti tervdokumentációk, az épületátalakítási, felújítási tervek, a biztonsági rendszer működésével kapcsolatos adatok, dokumentációk. 52. Az Állami Futárszolgálat feladataival kapcsolatos végrehajtási tervek, a szolgálat rendkívüli időszakra való felkészülésével kapcsolatos tervokmányok. 53. Az Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek részletes útvonal adatait tartalmazó összesített (országos és regionális) kimutatások. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év. 54. A kormányzati védett és titkosított zártláncú hálózat és berendezései, a működésére, valamint elhelyezésére vonatkozó összesített adatok, dokumentációk. 55. Az Adatfeldolgozó Hivatal által üzemeltetett, az IRM és a rendőrség központi szerve által közösen létrehozott és használt országos számítógépes távadatfeldolgozó hálózati rendszer igénybevételét biztosító jogosultsági rendszerben és a jogszerű igénybevétel ellenőrzését szolgáló naplózási rendszerben kezelt azonosító és jelszó adatok. 55/A. A titkos információgyűjtés során keletkezett információk, amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretébe. 55/B. A nemzetbiztonsági szolgálatokkal való együttműködésből származó olyan adatok, amelyekből a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos információgyűjtésére, a velük együttműködő személyére következtetés vonható le. 55/C. Az államhatáron történő erőszakos cselekmények elhárításával kapcsolatos dokumentumok és tervek. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év. 55/D. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének i) pontjából adódó konfliktuskezelési tervek és a velük kapcsolatos anyagok. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év. 55/E. A rendőrség rendkívüli állapot, illetve szükségállapot időszakában történő alkalmazására vonatkozó tervek. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év. 55/F. A rendőrség készültségi, riasztási rendszerével kapcsolatos okmányok, tervek, jelentések. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év. Polgári Védelem 56. Az országmozgósítás komplex állami terveihez szükséges prognózis tanulmányok, koncepciók, javaslatok, előterjesztések. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év. 57. Az állami vezetés háborús vezetési pontjain működő polgári védelmi munkacsoportok konkrét tervei, a vezetési pontok híradásával, álcázásával összefüggő adatok. 58. A kitelepítésre tervezett intézmények és szervek megjelölése, a kitelepítés és befogadás tervei, a háborús kitelepítés-befogadás összesített tervezésével, rendszerével és irányításának rendjével kapcsolatos adatok, a kitelepítés útvonalai, állomáshelyei, a végrehajtás időnormái. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év. 59. A polgári védelmi együttműködés tárgyában kötött nemzetközi szerződések, megállapodások, valamint a közös határ mentén lévő települések élet- és vagyonvédelmének komplex tervei, a szerződés, illetve megállapodás kötésekor a felek által kölcsönösen államtitoknak minősített adatok.

16 Földművelésügyi Minisztérium 60. Az ingatlanok különleges célra történő igénybevételének előzetes tervei és az ilyen célból elrendelt kitermelések adatai. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év. 61. Az állatok járványos megbetegedésének megelőzésével és leküzdésével összefüggő jelentések és egyéb intézkedések. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év. Honvédelmi Minisztérium 62. A Magyar Köztársaság védelmét szolgáló, honvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra, valamint védelmi képesség fejlesztésére vonatkozó olyan adat, amelyből azok lényege megismerhető. 63. A Magyar Honvédség hadrendje és létszámos hadrendje, hadrendi kivonata seregtest szintig bezárólag, valamint a hadászati anyagi készletek megalakítására, fenntartására és széttelepítésére vonatkozó összesített adatok. 64. Az állami és katonai felső vezetés háborús vezetési pontjainak helyére, béke és háborús működésére, az álcázásukkal összefüggő feladatokra, az egyes vezetési pontok védelmi képességére, készenlétbe helyezésére vonatkozó adatok. 65. A védelmi felkészítés és országmozgósítás kormányzati szintű irányítására-vezetésére vonatkozó összesített adatok. 66. A kormányzati célú frekvenciafelhasználók frekvenciagazdálkodással kapcsolatos konkrét adatait összesítő kimutatások, nyilvántartások adatai. 67. A Magyar Honvédség vezetési és fegyverirányítási rendszerei frekvencia felhasználásának összesített részletes adatai (frekvencia, sugárzási paraméterek, telephely, berendezés típusa, rendeltetése). 68. A Magyar Honvédség harckészültségi, riasztási és értesítési rendszerével kapcsolatos adatok, valamint a mozgósítási készségről, a hadrafoghatóság szintjéről szóló összesített adatok seregtest szintig bezárólag, továbbá a katonai kerületek, a velük azonos vagy magasabb szintű katonai szervezetek teljes készenlétbe helyezése terveinek adatai és az ehhez kapcsolódó, az egész szervezetre vonatkozó adatok. 69. A katonai repülőgép-felismerő rendszerek belső kódjai, működési paraméterei, továbbá az ezekre vonatkozó kulcs- és egyéb dokumentációk. 70. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség híradása megszervezésének összesített terve, a rendszeresített információvédelmi eszközök, ezek kulcsdokumentációi, minősített tartozékai és alkatrészei, a számítástechnikai eszközök, amennyiben rejtjelző programot működtetnek, más rendeltetésű eszközök rejtjelzést megvalósító részegységei, valamint a rejtjelbiztonsággal összefüggő dokumentációk. 71. Más országok védelmi minisztériumaival és hadseregeivel kötött olyan együttműködési megállapodások és szerződések, ezek tervei, valamint az azok alapján továbbított minősített adatok, illetve haditechnikai eszközök azon adatai, amelyeket a felek kölcsönösen államtitoknak minősítettek. 72. A nem diplomáciai érintkezés során szerzett, a külállamok politikai, gazdasági, katonai, pénzügyi, kulturális helyzetére, valamint kormányközi és más nemzetközi szervezetekre vonatkozó, hivatalos módon hozzá nem férhető adatok. 73. A Magyar Honvédség más rendvédelmi szervekkel történő együttműködési tervei. 74. Az ország hadszíntér előkészítésével kapcsolatos központi tervek.

17 75. A katasztrófaelhárítás tervei. 76. A Magyar Honvédség hadrafoghatóságának összesített adatai. 77. Minősített időszakra vonatkozó tárcaszintű költségvetési számítások. 78. A légvédelmi és repülő készültségi erők alkalmazását szabályozó központi rendelkezések és a készültségi erők alkalmazásának tervei. Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala és a Szakértői Intézetek Büntetésvégrehajtás teljes szervezete 79. A minisztérium és a Bv. testület honvédelmi felkészítésére vonatkozó tervek, dokumentumok, határozatok, valamint a büntetés-végrehajtás magasabb készenlétbe helyezésére készült okmányokban rögzített adatok. 80. A Bv. testület költségvetésében megjelenő nem nyilvános adatok. 81. A titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésével kapcsolatos adatok. 81/A. A személyi védelemről szóló jogszabály szerint a büntetés-végrehajtási szervezet által büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott, illetve ott szabadságvesztés büntetését töltő személy személyi védelme esetén az érintett személyazonosító adatai, valamint a tanúvédelmi törvény szerint a Védelmi Programba felvett és a büntetésvégrehajtási szervezet közreműködésével védett ilyen személy személyazonosító adatai, illetve a tanúvédelmi törvényben foglalt rendelkezések végrehajtása során keletkezett és nyilvántartott egyéb adatok. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 82. A külkereskedelmi fizetési mérleg alakulásáról készített előzetes prognózisok, számítások, elemzések, megállapítások (kivéve a növekedési ütemeket), a fizetési mérleg javítására hozott korlátozó vagy tiltó intézkedések, a pénzügyi likviditás összefoglaló adatai. 83. A hadiipari gyártással kapcsolatos termelési, értékesítési, beruházási összesítő adatok, a hadiipari termelőképességre és az ezzel kapcsolatos beruházásokra, a hadiipari export-import összetételére és irányultságára, a hadiipari termékek hazai elosztására vonatkozó részadatok halmaza. 84. Az ipar és kereskedelem honvédelmi felkészítésével kapcsolatos tervek és dokumentumok. 85. A haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazására vonatkozó, illetve az eszközök mennyiségét feltüntető adatok, az engedélyezéssel összefüggő irányelvek és határozatok, továbbá az exportellenőrzési tevékenységgel összefüggő adatok. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 86. A külképviseletek (nemzetközi szervezetek) épületével kapcsolatosan az építésügyi hatósági engedélyezési feladatokat ellátó hatóságok rendelkezésére bocsátott tervdokumentációk és egyéb műszaki adatok. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.

18 87. Háború esetén a ballisztikát befolyásoló hőmérséklet, szélsebesség, szélirány és légnyomás adatai, radarinformációk, rádiószondás mérések adatai. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 88. A vasúti hadimenetrend. 89. A polgári repülés (légi járművek, repülőterek, berendezések) elleni jogellenes cselekmények megelőzésére, megakadályozására és elhárítására vonatkozó tervek, intézkedési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, jelentések, valamint az említett célból a társszervekkel kötött együttműködési megállapodások. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év. 90. A K távbeszélő központok és a hozzájuk csatlakozó állomások összesített műszaki adatai. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év. 91. A távközlési hálózatban a minősített helyzetekre vonatkozó távközlési rendszer aktivizálási és üzemeltetési intézkedési terve, meglévő és a fejlesztések, beruházások során keletkező rendszertechnika és összesített műszaki leírásainak dokumentációja, kizárólagos céljára létesített kábelek nyomvonalas nyilvántartása és törzskönyve, védett objektumaira, azok rendeltetésére, berendezéseire és működésére vonatkozó dokumentáció. 92. A műsorszóró és rádiótávközlési adóállomásoknak a minősített helyzetekben való működtetésével kapcsolatban előkészített rendszertechnikai és aktivizálási intézkedési tervei. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év. Külügyminisztérium 93. A Magyar Köztársaság és valamely külállam közötti diplomáciai, konzuli kapcsolatok felvételére, szintemelésére, szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó olyan adatok és információk, amelyeket a felek kölcsönösen titokká nyilvánítottak. 94. A Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekbe történő belépésére, ilyenekből való kilépésére vagy a tagság szüneteltetésére vonatkozó egyes adatok, javaslatok, irányelvek. 95. A diplomáciai érintkezés és a külügyi munka során szerzett, illetve keletkezett, egyéb módon nem megszerezhető vagy hozzáférhető politikai, katonai, gazdasági, pénzügyi, kulturális és egyéb jellegű nemzetközi szervezetekre vonatkozó, információk (adatok, vélemények, álláspontok és értékelések), melyek a tartalmuk miatt vagy a forrás védelme szempontjából minősülnek államtitoknak. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 70 év. 96. A Külügyminisztérium és a külképviseletek biztonságával, az állam- és szolgálati titok védelmének hírközlési és egyéb eszközeivel és módszereivel összefüggő adat. Művelődési és Közoktatási Minisztérium 97. A határon túli magyarokat, a magyarországi kisebbségeket, a magyarországi menekülteket érintő rendkívüli intézkedések, adatok. Nemzetbiztonsági Szolgálatok 98. A Hivatalok szervezetére és működésére, a tevékenység irányaira, a konkrét információs igényekre vonatkozó adatok.

19 99. A Hivatalok és szervezeti egységeik szervezeti és működési rendjét, tevékenységét szabályozó belső rendelkezések A nemzetbiztonsági információk, azok értékelése, elemzése, feldolgozása és a Hivatalok tájékoztató tevékenysége A Magyar Köztársaság külpolitikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekének érvényre juttatása érdekében a kormányzati tevékenységhez szükséges információk megszerzésére, elemzésére, feldolgozására, hasznosítására, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítésére szolgáló tevékenység szervezésére és végrehajtására vonatkozó adatok A Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati tevékenységre, valamint ennek felderítésére és elhárítására vonatkozó adatok Az állam elleni bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, megakadályozására vonatkozó adatok A nemzetbiztonságot veszélyeztető szervezett bűnözésről, a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotó elemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes forgalmáról beszerzett információk és a felderítésükkel kapcsolatos adatok A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák illegális forgalmának megelőzésére, felderítésére és megakadályozására vonatkozó adatok A fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek törvényben meghatározott körének nemzetbiztonsági védelme és ellenőrzése során keletkező adatok A kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek és létesítmények nemzetbiztonsági védelmének feladataival összefüggő információk, az ehhez kapcsolódó tevékenység és a biztonsági berendezésekre vonatkozó adatok A Hivatalok műveleti tevékenységére, annak szervezésére vonatkozó adatok. Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év A Hivatalokkal együttműködő személyek és szervezetek kilétére, nemzetbiztonsági jellegű tevékenységére vonatkozó adatok A titkosszolgálati eszközökre, módszerekre, eljárásokra és ezek alkalmazására vonatkozó, illetve az ilyen úton keletkezett adat A Hivatalok feladatainak ellátásához szükséges technikai rendszerek és eszközök, valamint az azok kutatására, fejlesztésére vonatkozó adatok A Hivataloknál üzemeltetett számítástechnikai rendszerek, berendezések védelmi rendszere, a működésük ellenőrzésére alkalmazott speciális eljárások, módszerek, berendezések, az ezekkel kapcsolatos kísérleti, fejlesztési munkák, az ellenőrzési tervek és jegyzőkönyvek, az ellenőrzés tapasztalatait értékelő összesítő jelentések, a számítástechnikai rendszerek biztonságával kapcsolatos értékelések A Hivatalok tevékenységét érintő adatfeldolgozást végző számítástechnikai rendszereknél, számítógéphálózatoknál alkalmazott, illetve alkalmazásra tervezett szoftver útján történő titkosítással, rejtjelezéssel kapcsolatos adat, a kidolgozás és az alkalmazás bármely fázisában, valamint a bejelentkezési és jelszó ellenőrzési eljárások A Hivatalok konkrét viszonyaira kidolgozott, a számítástechnikai eszközök és információk védelmét szolgáló bármely eljárásra és berendezésre vonatkozó adat A Hivatalok feladatainak ellátásához szükséges adatkezelés, a nyilvántartások rendszerei, eszközei és módszerei, valamint a bennük tárolt és az általuk szolgáltatott adatok.

20 116. A Hivatalok adatkérése, adatbetekintése, az adatkezelési rendszerekben jelzések elhelyezésének ténye, illetve az adatnak a Hivatalok által történő birtoklása A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, az állami szervekkel, az önkormányzatok képviselőtestületeinek hivatalaival és intézményeivel, gazdálkodó és más szervezetekkel történő együttműködése során keletkező, a konkrét nemzetbiztonsági célt feltáró adat A Hivatalok nemzetközi együttműködésére vonatkozó, valamint az abból származó adatok A Hivatalok személyi állományára, a nemzetbiztonsági jellegű köztisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati és munkaviszony létesítésére vonatkozó adatok, valamint az állomány biztonsági védelmére kötött megállapodások A Hivatalok oktatási anyagai A Hivatalok állományával és objektumaival kapcsolatos biztonsági adatok A Hivatalok szervezeti egységeinek részletes évi költségvetési tervei, felterjesztési anyagai, részletes költségvetése, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan keletkezett iratok, elszámolások és egyéb adatok A nemzetbiztonsági szolgálatok által létrehozott fedőintézményekkel összefüggő nem nyilvános (a nemzetbiztonsági jellegre utaló), valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok A Hivatalok és szerveik értesítésével, riasztásával, a berendelésekkel, valamint a minősített időszakkal kapcsolatos adatok A Hivatalok alaptevékenységéhez kötődő beszerzésekkel kapcsolatos adat. Népjóléti Minisztérium 126. Az atomenergia békés célú hasznosítása során a Magyar Honvédség, valamint polgári intézmények és szervezetek közötti együttműködés keretében megszerzett olyan adat, amelyből az előbbiek szervezetére, elhelyezkedésére, létszámára, felszereltségére és felkészültségére vonatkozó következtetést lehet levonni Nukleáris anyagra vagy sugárzó anyagra vonatkozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatala a bűnüldöző szervek tevékenységének hatékonyságát és eredményességét hátrányosan befolyásolhatja A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény V. fejezetében foglaltak alapján a tárcakutatási témapályázatok adatlapja, a beszámoló jelentések adatlapja Az egészségügyi felkészülés szervezésére és működésére, a rendkívüli időszaki együttműködés módjára, tárgyára, idejére vonatkozó következő adatok: a) az egészségügyi felkészüléssel kapcsolatos olyan adat (beszámoló, mérleg, kimutatás stb.), amely az állami egészségügyi tartalékkészletek mennyiségére és minőségére, a készletek tárolására és a telepítendő intézetekre vonatkozik. b) a felkészülési tervek rendszerével kapcsolatos irányelvek, utasítások, c) az egészségügyi rendszergyakorlatok anyagai, d) a hazai és nemzetközi honvédelmi, egészségügyi jellegű kutatások terveivel és témáival kapcsolatos adatok, e) az egészségügyi felkészüléssel kapcsolatos állásfoglalások, irányelvek A népjóléti miniszter által egyedileg meghatározott, kiemelkedő jelentőségű tudományos kutatásra és eredményére vonatkozó adat.

1995. évi LXV. törvény. az államtitokról és a szolgálati titokról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések

1995. évi LXV. törvény. az államtitokról és a szolgálati titokról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az adatok nyilvánosságának a legszükségesebb mértékű

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! Tárgy: az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról Budapest, 2007. február 2 Az államtitkoktól és szolgálati titkokról

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18708. számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi. törvény a minősített

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről1 Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6147 számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Budapest, 2008.

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 30. -ának (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel, a nemzetbiztonsági

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2910. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. november 12., péntek 95. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Titokvédelmi Szabályzatról Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtására kiadott, a minősített adat

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez KONCEPCIÓ Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez A mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet a közjogi hagyományaink

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról 11 / 2011. számú IGAZGATÓI UTASÍTÁS a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (a továbbiakban: ELGI) dolgozók

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [ ] V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS Általános szabályok 200. (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elkövető kilétének,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései Üzlet és titok a gyógyszeriparban Dr. Parapatics Tamás Budapest, 2014. szeptember 11. A transzparencia kihívásai Információ közzétételéhez fűződő jog,

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása Footer Text 2/28/2016 1 Nemzetbiztonsági szolgálatok Footer Text 2/28/2016 2 Nemzetbiztonsági szolgálatok Alaptörvény 1995. évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2006. évi törvény. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2006. évi törvény. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben