A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. -ának (8) bekezdése alapján - az alábbiak szerint határozom meg: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett közérdekű illetőleg közérdekből nyilvános adatok (továbbiakban együtt: közérdekű adatok) megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét és ezáltal elősegítse a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 2. A Szabályzat hatálya az Igazgatóság valamennyi szervezeti egységére és munkatársára kiterjed: a.) az Igazgatóság kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint b.) az Igazgatóság feladat- és hatáskörében eljáró személy (köztisztviselő, munkavállaló) feladatkörével összefüggő közérdekből nyilvános személyes adata igénylése során. 3. Fogalom meghatározások: Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől [Avtv.2..4.pont]. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli [Avtv.2..5.pont].

2 Adatkérő: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok egyedi szolgáltatására irányuló kérelmet nyújt be, függetlenül attól, hogy a kérelemben foglalt adatokat saját, vagy más személy, illetve szervezet általi felhasználás céljából igényli. II. Fejezet A közérdekű adatigénylések teljesítésének eljárási rendje 4. Az Igazgatóságon keletkezett közérdekű adatot bárki megismerheti kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv minősítette, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával törvény a.) honvédelmi; b.) nemzetbiztonsági; c.) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési; d.) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; e.) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra; f.) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza. 5. A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - kérelmet nyújthat be, illetve azt annak teljesítéséig szóban, írásban elektronikus úton valamint ráutaló magatartással 19. pont alapján visszavonhatja. 6. A szóban (személyesen, telefonon) előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha a.) az igényelt adat az Igazgatóság közleményeiben, kiadványaiban, honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került; b.) az igényelt adat az Igazgatóság munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik; c.) az igény az Igazgatóság hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető; d.) az adatkérő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő; 7. A 6. pont szerinti igény szóbeli teljesítésére az igazgatóság bármelyik köztisztviselője jogosult. 8. A szóban meg nem válaszolható igényekről feljegyzést kell készíteni. 9. Az igazgatóság munkatársainak hivatali címére érkezett igényeket, valamint a szóban meg nem válaszolható adatigénylésről készített feljegyzést haladéktalanul le kell adni a Titkárságra szignálás érdekében. 2

3 10. Az írásban (postai úton vagy az Igazgatóság központi címére) érkezett küldemények esetében az igazgató vagy távollétében az általános igazgatóhelyettes dönti el, hogy melyik minősül közérdekű adatigénylésnek. Nem minősül közérdekű adatigénylésnek az olyan beadvány, amely vizsgálat lefolytatását kéri. 11. Az írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelmeket illetve a 8.) pont szerinti feljegyzéseket iktatni kell az adatigényléssel érintett szervezeti egység felügyelőjére. A közérdekű adatigénylés iktatásáról az adatkérőt nem kell külön tájékoztatni. 12. Az illetékes felügyelő a közérdekű adatigénylésnek 15 napon belül köteles eleget tenni. III. Fejezet A közérdekű adatigénylések teljesítésének módja 13. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 14. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. 15. Más szerv tevékenységére, kezelésében lévő közérdekű adatra valamint köztisztviselőinek adataira vonatkozó adatigénylést - adatkérő egyidejű értesítése mellett - az igény beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül át kell tenni az illetékes szervhez. 16. Amennyiben a kért közérdekű adat az Igazgatóság honlapján vagy kiadványaiban már közzétételre került, a válaszban az adatkérő figyelmét fel kell hívni erre a körülményre és tájékoztatni kell, hogy az adatokat hol érheti el (honlap címe, kiadvány címe, fellelhetősége stb.). 17. Amennyiben az igényelt közérdekű adat az Igazgatóság közleményeiben, kiadványaiban, honlapján vagy más módon nyilvánosságra még nem került, úgy a kért adatot írásban, vagy az általa kért egyéb módon kell közölni az igénylővel. Az adatigénylésre adandó válasz tervezetét az egységvezetővel előzetesen egyeztetni kell. 18. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető minősített, személyes, különleges - adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 3

4 19. Ha az adatkérő személyesen kíván megismerni közérdekű adatokat, azt előre egyeztetett időpontban, külön helyiségben teheti meg. Ha az egyeztetett időpontot elmulasztja, 30 napon belül kérelmére új időpontot kell kijelölni az adatszolgáltatás teljesítésére. Ha azonban az ismételt időpontban sem jelenik meg, az igénylést ráutaló magatartása alapján - visszavontnak kell tekinteni. 20. A közérdekű adat személyes megismerése esetén az ügyintéző végig köteles jelen lenni, és azt felügyelni. Az adatkérő kérésére biztosítani kell a jegyzetkészítés, másolatkészítés jogát. A közérdekű adat személyes megismeréséről jegyzőkönyvet kell felvenni. IV. Fejezet A közérdekű adatigénylések teljesítésért fizetendő költségtérítés mértéke 21. Az Igazgatóság kizárólag a másolat készítéséért legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően, a mindenkori közvetlen önköltség kalkuláció alapján állapít meg költségtérítést. 22. A költségtérítés összegét az igénylővel előre közölni kell. 23. Az adatigénylő a 21. pont szerinti költségtérítést számla ellenében előzetesen csekken vagy átutalással köteles az Igazgatóság részére megfizetni. V. fejezet Jogorvoslat 24. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. A válasznak bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell. 25. Amennyiben az igénylést elutasítják, az elutasítás kiadmányozása előtt egyeztetni kell a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adat- és titokvédelmi felügyelőjével. 26. Amennyiben az igénylés részben teljesíthető, e vonatkozásban az igénylést teljesíteni kell. Az igénylések részbeni elutasítására az igénylés teljes körű elutasítására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 27. Az adatigénylés nem utasítható el azon az alapon, hogy az adatkérő azt az anyanyelvén, vagy az általa értett egyéb nyelven terjesztette elő, illetőleg, hogy annak teljesítése nagy munkaterhet jelent. 4

5 VI. Fejezet Záró rendelkezések 28. A közérdekű adatigénylések teljesítésére egyebekben az Igazgatóság Iratkezelési szabályzatának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 29. Jelen Igazgatói utasítás január 11.-én lép hatályba. Szarvas, január 11. Tirják László igazgató 5

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben