2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről"

Átírás

1 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére. 2. Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 3. A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő: Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek) annak érdekében, hogy kölcsönösen védjék mindazon információkat, amelyeket a Szerződő Felek bármelyike nemzeti jogszabályaival összhangban minősített, és amelyeket a Szerződő Felek államának állami szervei, magánszervezetei vagy erre feljogosított személyei útján cserélnek ki, a következőkben állapodtak meg: 1. CIKK ALKALMAZÁSI KÖR A jelen Megállapodás kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek során a Szerződő Felek vagy az államuk joghatósága alá tartozó állami szerveik vagy magánszervezeteik, illetve erre feljogosított személyek minősített információkat cserélnek ki vagy közösen hoznak létre. A jelen Megállapodás alkalmazásában: 2. CIKK MEGHATÁROZÁSOK 1. a minősített információ minden olyan adat, amely, függetlenül megjelenésének formájától, keletkezésének módjától, az illetéktelen megismeréssel szemben védelmet igényel, és amelyet a Szerződő Felek bármelyike nemzeti jogszabályaival összhangban minősített;

2 2. minősített információt érintő szerződés olyan szerződést jelent, amelynek teljesítése minősített információk átadásával és felhasználásával jár, illetve amelynek keretében minősített információ jön létre; 3. közreműködő személy, illetve gazdálkodó szervezet mindazokat a természetes személyeket, állami vagy magán szervezeteket jelenti, akik/amelyek jogosultak minősített információt érintő szerződés megkötésére; 4. személyi biztonsági tanúsítvány valamely Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban elvégzett ellenőrzést követően kiadott olyan tanúsító okiratot jelent, amelynek alapján az érintett személy az abban meghatározott szintű minősített információkhoz hozzáférhet és kezelheti azokat; 5. telephely biztonsági tanúsítvány valamely Szerződő Fél államának nemzeti jogszabályaival összhangban elvégzett ellenőrzést követően kiadott olyan tanúsító okiratot jelent, amelynek alapján a közreműködő gazdálkodó szervezet alkalmas arra, hogy minősített információkat átvegyen, kezeljen, feldolgozzon, vonatkozó nemzeti jogszabályaival összhangban; 6. átadó Fél az a Szerződő Fél, amely a minősített információt átadja; 7. átvevő Fél az a Szerződő Fél, amelynek a minősített információt átadják; 8. harmadik Fél valamely állam vagy nemzetközi szervezet, amely a jelen Megállapodásnak nem részese; 9. minősítő a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai szerint feladat-és hatáskörében minősítésre jogosult személy; 10. a biztonság megsértése a minősített információk védelmét szolgáló szabályok megsértését jelentő minden olyan intézkedés vagy mulasztás, melynek lehetséges következménye a minősített információk veszélyeztetése vagy sérelme; 11. titoksértés akkor következik be, ha a minősített információ részben vagy egészben arra illetéktelen természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy más államok tudomására jut vagy birtokába kerül, vagy ha ennek veszélye fennáll, illetve ha a minősített információ épsége és/vagy védelme sérül; 12. szükséges ismeret elve azt az elvet jelenti, mely szerint csak olyan személy ismerheti meg a minősített információt, akinek erre állami-vagy közfeladatainak ellátása céljából ténylegesen szüksége van és kizárólag azon keretek között, amelyet az átvevő Fél számára meghatároztak; 13. illetékes biztonsági hatóság az az állami szerv, amely felelős a jelen Megállapodás végrehajtásáért és ellenőrzéséért, és amelyet a jelen Megállapodás 5. cikkében foglaltak figyelembevételével a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai alapján jelölnek ki. 2

3 3. CIKK MINŐSÍTÉSI JELÖLÉSEK (1) A jelen Megállapodás alapján a minősített adatok alábbi minősítési jelölései megfelelnek egymásnak: A Magyar Köztársaságban: A Bolgár Köztársaságban: Angol megfelelője: CTPOГO CEKPETHO TOP SECRET Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! CEKPETHO ПOBEPИTEЛHO SECRET CONFIDENTIAL 3A CЛУЖEБHO ПOЛ3BAHE RESTRICTED (2) A Szerződő Felek, miután megismerték egymás minősített információk védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályait, megállapítják, hogy az (1) bekezdésében meghatározottak szerint ezek a szabályok a minősítési jelöléssel ellátott információk számára azonos védelmet biztosítanak. 4. CIKK A MINŐSÍTETT INFORMÁCIÓK VÉDELMÉNEK ELVEI (1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nemzeti jogszabályaikkal és a jelen Megállapodásban foglaltakkal összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a jelen Megállapodás végrehajtása során átadtak, átvettek, vagy amely közös tevékenységük eredményeként jött létre. (2) A Szerződő Felek, az (1) bekezdésében meghatározott minősített információt ugyanazon szintű védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információi esetében alkalmaznak, figyelemmel a jelen Megállapodás 3. cikkében foglaltakra. (3) Az átvett minősített információ minősítése kizárólag az átadó Fél minősítőjének előzetes, írásbeli engedélyével változtatható meg. (4) A Szerződő Felek illetékes biztonsági hatóságai haladéktalanul, írásban kötelesek tájékoztatni egymást az átadott minősített információk minősítési jelölésében bekövetkezett minden változásról. (5) Az átadott minősített információn, vagy külön iraton fel kell tüntetni a minősítési jelölést (a minősítési szintet, a minősítés érvényességi idejét, a minősítő nevét és beosztását). Emellett feltüntethetők a minősítőnek az átadott információ felhasználását korlátozó további kezelési utasításai. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott jelöléseket és utasításokat az átvevő Fél köteles saját hivatalos nyelvén is feltüntetni. (7) A Szerződő Felek az illetékes biztonsági hatóságok útján tájékoztatják egymást az (5) bekezdésben említett további kezelési utasításokról, azok változásáról és betartják azokat. 3

4 (8) A Bizalmas! /ПOBEPИTEЛHO/CONFIDENTIAL, vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést, továbbá az olyan helyszínekre és létesítményekbe való belépést, ahol ilyen minősített információkat hoznak létre, dolgoznak fel vagy tárolnak, azon személyekre kell korlátozni, akik érvényes és megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül. (9) A Korlátozott terjesztésű! /3A CЛУЖEБHO ПOЛ3BAHE/RESTRICTED minősített információhoz való hozzáférést azon személyekre kell korlátozni, akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül. (10) Az állami és közfeladata ellátása érdekében, Bizalmas! /ПOBEPИTEЛHO/CONFIDENTIAL vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést azon közreműködő gazdálkodó szervezetekre kell korlátozni, amelyek érvényes és megfelelő telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. (11) A Szerződő Felek elismerik nemzeti jogszabályaiknak megfelelően kiállított személyi biztonsági tanúsítványaik és telephely biztonsági tanúsítványaik érvényességét. A biztonsági tanúsítványok egyenértékűségét a jelen Megállapodás 3. cikkére figyelemmel kell megállapítani. (12) A jelen Megállapodás keretében átvett és a közös tevékenység eredményeként keletkezett minősített információ csak az átadás, illetve a közös tevékenység alapjául szolgáló célból használható fel. (13) A Szerződő Felek a másik Szerződő Féltől átvett és a közös tevékenység eredményeként keletkezett minősített információt csak a másik Szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik Félnek. A hozzájárulást az illetékes biztonsági hatóságok útján kell kérni. 5. CIKK AZ ILLETÉKES BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK (1) A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes biztonsági hatóságokról, azok feladatairól és változásáról a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást. (2) Az illetékes biztonsági hatóságok írásban tájékoztatják egymást a kapcsolattartáshoz szükséges adatokban történt valamennyi változásról. (3) Az illetékes biztonsági hatóságok elősegítik a közös ellenőrzéseket, annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy az átadott minősített információkat az átvevő Fél államában megfelelő védelemben részesítik. (4) Az illetékes biztonsági hatóságok haladéktalanul írásban értesítik egymást a nemzeti jogszabályaikban bekövetkezett minden módosításról, amely a minősített információk védelmét érinti. (5) Az illetékes biztonsági hatóságok a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges mértékben jogosultak a személyi biztonsági tanúsítványban szereplő személyes 4

5 adatok kezelésére. A Szerződő Felek a személyes adatokat nemzeti jogszabályaik szerint védelemben részesítik. 6. CIKK A MINŐSÍTETT INFORMÁCIÓK MÁSOLÁSA ÉS FORDÍTÁSA (1) A Szigorúan titkos! /CTPOГO CEKPETHO/TOP SECRET minősítési jelöléssel ellátott információról másolat és fordítás kizárólag akkor készíthető, ha azt az átadó Fél minősítője írásbeli hozzájárulásával, valamint a másolatok maximális példányszámának megjelölésével előzetesen engedélyezte. (2) Az (1) bekezdésében meghatározott információk kivételével az egyéb minősítési jelöléssel ellátott információkról csak annyi másolat készíthető, amennyi a hivatalos feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges, feltéve, hogy azt a minősítő nem korlátozta. (3) A minősített információ másolatait és fordításait az eredetivel megegyező módon kell védeni. (4) Minősített információ fordítását a 4. cikk (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban - csak olyan személy végezheti, aki érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. A lefordított minősített információt - azon a nyelven, amelyre a fordítás történt - megfelelő minősítési jelöléssel és egy megjegyzéssel kell ellátni, amelyből megállapítható, hogy az a másik Szerződő Féltől származó minősített adatot tartalmaz. 7. CIKK A MINŐSÍTETT INFORMÁCIÓ MEGSEMMISÍTÉSE (1) A Szigorúan titkos! /CTPOГO CEKPETHO/TOP SECRET minősítési jelöléssel ellátott információ nem semmisíthető meg. Ezeket az információkat vissza kell juttatni az átadó Fél illetékes biztonsági hatóságának, amennyiben annak felhasználására a továbbiakban már nincs szükség vagy a minősítés érvényességi ideje lejárt. (2) Az illetékes biztonsági hatóságok eltérő megállapodása hiányában, az átvevő Fél államának erre feljogosított szervezetei, vagy személyei megsemmisíthetik azokat a Titkos! /CEKPETHO/SECRET, valamint a Bizalmas! /ПOBEPИTEЛHO/ CONFIDENTIAL, illetve a Korlátozott terjesztésű! /3A CЛУЖEБHO ПOЛ3BAHE/RESTRICTED minősítési jelöléssel ellátott minősített információkat, amelyek érvényességi ideje lejárt. Erről az átadó Fél illetékes biztonsági hatóságát haladéktalanul értesíteni kell. (3) A minősített információt úgy kell megsemmisíteni, hogy az lehetetlenné tegye a részleges vagy teljes helyreállítást. 8. CIKK HELYSZÍNI LÁTOGATÁSOK (1) Az egyik Szerződő Fél államából a másik Szerződő Fél államába érkező látogatók olyan helyszíneket, ahol minősített információt kezelnek, vagy ahol minősített programokat és minősített információt érintő szerződéseket valósítanak meg, csak akkor látogathatják, ha azt a fogadó Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága azt írásban engedélyezi. Ilyen engedély 5

6 csak olyan személyeknek adható ki, akik megfelelnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (8)- (9) bekezdésében meghatározott követelményeknek. (2) A látogatásokhoz kapcsolódó eljárások kidolgozása és egyeztetése a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaival összhangban az illetékes biztonsági hatóságok feladata. (3) A látogatásra vonatkozó írásbeli kérelem a következő adatokat tartalmazza: a) a látogató neve, születési helye és ideje, útlevelének (személyazonosító igazolványának) száma; b) a látogató állampolgársága; c) a látogató beosztása és a képviselt szervezet neve; d) a látogató megfelelő színtű személyi biztonsági tanúsítványának meglétéről szóló, a látogató hazai joga szerint illetékes biztonsági hatóság által kiadott igazolás, a látogatás céljához szükséges biztonsági szinttel összhangban; e) a látogatás időpontja, célja és helyszíne; f) a látogatandó szervezetek és létesítmények neve. (4) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a látogatók személyes adatait nemzeti jogszabályaik alapján védelemben részesítik. 9. CIKK MINŐSÍTETT INFORMÁCIÓT ÉRINTŐ SZERZŐDÉSEK (1) Amennyiben bármelyik Szerződő Fél, állami szerv, közreműködő személy vagy gazdálkodó szervezet a másik Szerződő Fél államának területén minősített információt érintő szerződést teljesít, ez utóbbi Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága felelősséget vállal a szerződés keretein belül átvett minősített információk védelméért. (2) Mielőtt bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Féltől átvett minősített információt ad át a közreműködő személynek vagy a gazdálkodó szervezetnek, az átvevő Fél illetékes biztonsági hatósága meggyőződik arról, hogy: a) a közreműködő személyek, illetve gazdálkodó szervezetek képesek megfelelő nemzeti jogszabályaikkal összhangban a minősített információk megfelelő védelmére; b) a közreműködő gazdálkodó szervezetek rendelkeznek a megfelelő telephely biztonsági tanúsítvánnyal; c) mindazon személyek rendelkeznek a megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, akiknek minősített információt érintő szerződésből származó feladataik teljesítése érdekében hozzá kell férniük a minősített információkhoz és e személyek a minősített információk védelmével kapcsolatos felelősségükről és feladataikról megfelelő képzésben részesültek. 6

7 (3) Valamennyi minősített információt érintő szerződés tartalmazza a szerződés keretében átadott, a minősített információk egyedi azonosítását lehetővé tevő listát. (4) A minősített információt érintő szerződésbe bevonandó közreműködő alvállalkozónak mindazoknak a biztonsági követelményeknek meg kell felelnie, amelyet a közreműködő személyek, illetve gazdálkodó szervezetek számára meghatároztak; minderről a közreműködő fővállalkozó államának illetékes biztonsági hatósága a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával, előzetesen meggyőződik. (5) Az illetékes biztonsági hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást a minősített információt érintő szerződésekben részt vevő közreműködő személyekről, illetve gazdálkodó szervezetekről és a közreműködő alvállalkozókról. (6) A minősített információt érintő szerződésekben meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek a minősített információk védelmére, valamint a minősített információ jogosulatlan nyilvánosságra kerülése esetén felmerült biztonság-és titoksértés kivizsgálására és a felmerült károk megtérítésére vonatkoznak. (7) A Szerződő Felek biztosítják az egymásnak átadott minősített információkhoz kötődő szellemi tulajdonjog megfelelő védelmét. 10. CIKK A MINŐSÍTETT INFORMÁCIÓK ÁTADÁSA (1) A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó minősített információt a Szerződő Felek diplomáciai úton adják át egymásnak. A minősített információ rejtjelezve vagy anélkül vezetékes vagy vezeték nélküli adatátviteli rendszeren is átadható, összhangban a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaival. (2) A minősített információ átadásának más módja is alkalmazható, amennyiben ezt az illetékes biztonsági hatóságok jóváhagyják. 11. CIKK A BIZTONSÁG MEGSÉRTÉSE ÉS A TITOKSÉRTÉS (1) A biztonsági szabályok megsértése vagy titoksértés esetén az átvevő Fél illetékes biztonsági hatósága haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságát és biztosítja a megfelelő vizsgálat lefolytatását. A vizsgálat során a Szerződő Felek együttműködnek. (2) A Szerződő Felek illetékes biztonsági hatóságai tájékoztatják egymást a titoksértés következtében keletkezett kár enyhítése érdekében tett lépésekről, a vizsgálat befejezéséről és annak eredményéről, az esemény okairól és a bekövetkezett kár mértékéről. 12. CIKK KÖLTSÉGEK A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan a Szerződő Felek a náluk felmerült költségeket maguk viselik. 7

8 13. CIKK A VITÁK RENDEZÉSE A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából adódó vitákat a Szerződő Felek az illetékes biztonsági hatóságok közötti tárgyalások útján rendezik. 14. CIKK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) A jelen Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, melyben a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges nemzeti jogi előírásaiknak. (2) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azt a Szerződő Felek írásban bármikor módosíthatják. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő hat (6) hónap elteltével veszti hatályát. (3) A jelen Megállapodás felmondása után, az annak keretében átadott valamennyi minősített információt az itt megállapodottak szerint kell kezelni és védeni, vagy az átadó Fél részére vissza kell szolgáltatni. (4) A jelen Megállapodás megszűnésével azon minősített információkat, amelyeket a Szerződő Felek illetékes biztonsági hatóságai - előzetes megállapodásuk alapján - visszaszolgáltatási kötelezettséggel vettek át, vissza kell adni az átadó Félnek. Készült -n, napján, két eredeti példányban, magyar, bolgár és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles; eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó. (Aláírások) 4. (1) E törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E törvény 2. és 3. -a a Megállapodás 14. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. -a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (4) E törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik. 8

9 INDOKOLÁS A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az 1. -hoz A Megállapodás szövegének végleges megállapítására.. év hónap napján..-ben került sor. A Megállapodás tartalmát tekintve a jogalkotásról szóló évi XI. törvény ai alapján törvényhozási tárgykört érintő szabályokat tartalmaz. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 7. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel, a Megállapodás szövegének végleges megállapítására a megerősítés fenntartásával kerülhet sor, majd ezt követően törvénnyel kerül kihirdetésre. A 2. -hoz A Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 9. -a értelmében a Megállapodást törvénnyel szükséges kihirdetni. A 3. -hoz A Megállapodás értelmében a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nemzeti jogszabályaikkal összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a Megállapodás alapján átadtak, átvettek, vagy amely a közös tevékenységük eredményeként jött létre, illetve az átvett minősített információt ugyanazon szintű biztonsági védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információik esetében alkalmaznak. E kötelezettség alapján a Felek a Megállapodásban megfeleltetik az egyes minősítési jelöléseket. A Megállapodás hatálya kiterjed mindazon tevékenységre, amelynek során a Szerződő Felek vagy az államuk joghatósága alá tartozó állami vagy magánszervezetek, illetve erre feljogosított személyek minősített információt cserélnek ki (1. Cikk). A Megállapodásban a Felek meghatározzák a nemzetközi szerződésben használt fogalmak jelentését, így a Megállapodás tartalmazza a minősített információ, a minősített információt érintő szerződés, a közreműködő személy illetve gazdálkodó szervezet, a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephely biztonsági tanúsítvány, a minősítő, a biztonság megsértése, a titoksértés, a szükséges ismeret elvének meghatározását, valamint az illetékes biztonsági hatóság meghatározását (2. Cikk). A Megállapodás alkalmazásában minősített információ minden olyan adat, amely - függetlenül megjelenésének formájától, keletkezésének módjától - az illetéktelen megismeréssel szemben védelmet igényel, és amelyet a Szerződő Felek bármelyike nemzeti jogszabályaival összhangban minősített (2. Cikk 1.). A Megállapodás legfontosabb feladata, hogy rögzítse azokat a közjogi tartalmú kötelezettség-vállalásokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az átadott, illetve átvett minősített adatok megfelelő védelméhez. A Megállapodásban a Szerződő Felek megfeleltetik egymásnak a minősítési jelöléseket, és a megfeleltetési táblázatban meghatározottak szerinti minősítési jelöléssel ellátott in- 9

10 formációk számára azonos védelmet biztosítanak, valamint az átvett külföldi minősített információt a belső jogszabályaiknak megfelelően védik (3. Cikk). A Szerződő Felek a 4. Cikkben kötelezettséget vállalnak arra, hogy: - államaik nemzeti jogszabályaival összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a Megállapodás alapján átadnak, átvesznek, vagy amely közös tevékenységük eredményeként jön létre; - az átvett minősített információt ugyanazon fokú biztonsági védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információi esetében alkalmaznak; - az átvett minősített információ minősítése kizárólag az átadó Szerződő Fél minősítőjének előzetes, írásbeli hozzájárulásával változtatható meg; - az illetékes biztonsági hatóságok haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást az átadott minősített információk minősítési jelölésében bekövetkezett változásokról, valamint a kezelési utasításokról és azok változásairól; - az átadott minősített információn, iraton feltüntetik a minősítési jelölést, valamint feltüntethetők a felhasználást korlátozó további kezelési utasítások, amelyekről a Szerződő Felek az illetékes biztonsági hatóságok útján tájékoztatják egymást; - a minősítési jelöléseket és kezelési utasításokat az átvevő Fél saját hivatalos nyelvén is feltünteti; - a Bizalmas vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz, továbbá az olyan helyszínekhez és létesítményekhez való hozzáférést, ahol minősített információt hoznak létre, dolgoznak fel, vagy tárolnak, azon személyekre korlátozzák, akik megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül; - a Korlátozott terjesztésű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést azon személyekre korlátozzák, akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül; - az állami és közfeladata ellátása érdekében a Bizalmas vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést azon közreműködő gazdálkodó szervezetekre korlátozza, amelyek érvényes és megfelelő telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek; - elismerik a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően kiállított személyi biztonsági tanúsítványaik, valamint telephely biztonsági tanúsítványaik érvényességét; - a Megállapodás keretében átvett és a közös tevékenység eredményeként keletkezett minősített információt csak az átadás, illetve a közös tevékenység alapjául szolgáló célból használják fel, valamint azt csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adják át harmadik Félnek. Figyelemmel a minősített információkra vonatkozó jogszabályi változásokra, mely a szervezeti rendet és az ágazati felügyeleti rendet is érinti, a Felek a Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáért felelős illetékes biztonsági hatóságokról, azok változásáról diplomáciai úton tájékoztatják egymást, biztosítva ezzel a felelős szervekben történő változás lehetőségét. A Megállapodás rendelkezik az illetékes biztonsági hatóságok közötti kölcsönös tájékoztatási feladatokról, illetve közös ellenőrzések elősegítéséről (5. Cikk). A Megállapodás rendelkezik a minősített adatok másolásának és fordításának szabályairól (6. Cikk). 10

11 A Szigorúan titkos! minősítési jelöléssel ellátott információkról csak akkor készíthető másolat vagy fordítás, ha az átadó Szerződő Fél minősítője a másolatok maximális számának megjelölésével írásban jóváhagyta. Egyéb minősítési jelöléssel ellátott információk esetén csak annyi másolat készíthető, amennyi a hivatalos feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges. (6. Cikk (1)-(2) bekezdés). A minősített információ másolatait és fordításait az eredetivel megegyező módon kell védeni, valamint fordításnál a lefordított minősített információt olyan megjegyzéssel kell ellátni, amelyből megállapítható, hogy az a másik Szerződő Féltől származik (6. Cikk (3)-(4) bekezdés). A Megállapodás szabályozza a minősített információk megsemmisítésével kapcsolatos teendőket, és annak módját. A Szigorúan titkos! minősítési jelöléssel ellátott információ nem semmisíthető meg, amennyiben ezek felhasználására már nincs szükség, vagy a minősítés érvényességi ideje lejárt, úgy ezen információkat vissza kell juttatni az átadó Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságának (7. Cikk) A Megállapodás meghatározza a minősített információk kezelésére szolgáló létesítményekben történő látogatások rendjét, annak feltételeit, valamint a látogatások engedélyezésére irányuló írásbeli kérelem kötelező tartalmi elemeit (8. Cikk), illetve részletesen foglalkozik a közreműködő személyek, illetve gazdálkodó szervezetek biztonságának kérdésével (9. Cikk). A Megállapodás értelmében közreműködő személyek, illetve gazdálkodói szervezetek mindazok a természetes személyek, állami vagy magán szervezetek, akik/amelyek jogosultak minősített információt érintő szerződés megkötésére. A Megállapodás részletesen meghatározza, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az illetékes biztonsági hatóságoknak el kell végezniük, mielőtt a másik féltől kapott minősített adatokat a közreműködők részére átadnák. A Megállapodás a nemzetközi gyakorlattal összhangban határozza meg a minősített információ Szerződő Felek közötti továbbításának módját, amikor fő szabályként a diplomáciai úton történő átadást írja elő, lehetővé téve a továbbítás egyéb, közösen egyeztetett módját is (10. Cikk). A biztonsági szabályok megsértése, vagy titoksértés esetén a Megállapodás előírja az átadó Szerződő Fél biztonsági hatóságának gyors értesítését, megfelelő vizsgálat elvégzését, az illetékes biztonsági hatóságok közötti együttműködést, valamint a vizsgálattal kapcsolatos részletes tájékoztatási kötelezettséget (11. Cikk). A Megállapodásból fakadó költségeket a Szerződő Felek maguk fedezik (12. Cikk), és a Megállapodással kapcsolatos vitáikat az illetékes biztonsági hatóságok tárgyalások útján rendezik (13. Cikk) A Megállapodás harminc nappal az után lép hatályba, hogy a Felek diplomácia úton értesítették egymást a hatályba lépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről. A Megállapodás hat hónapos határidővel, írásban bármikor felmondható, erre az esetre a Megállapodás tartalmazza a már átadott minősített adatokkal kapcsolatos alapvető kötelezettségeket (14. Cikk). 11

12 A 4. -hoz A Megállapodás a 14. Cikk (1) bekezdése értelmében a megerősítéséről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba. Ennek naptári napját, annak ismertté válását követően, a külügyminiszter a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 10. (4) bekezdése értelmében a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg. RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS 1. Az előterjesztés célja a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló kormány-előterjesztés megtárgyalása és elfogadása. A Megállapodás létrehozására a minősített információk kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat felhatalmazása alapján került sor. Összhangban a NATO és az EU tagságunkból fakadó kötelezettségvállalásainkkal, valamint az Országgyűlés elé benyújtott, a minősített adatok védelméről szóló új törvényjavaslattal, a Megállapodás már tartalmazza az ezen dokumentumokban szereplő jogintézményeket is (így: személyi biztonsági tanúsítvány, telephely biztonsági tanúsítvány). A Megállapodás szövegét a magyar és bolgár tárgyaló küldöttség többfordulós tárgyalás során egyeztette, és azt szakértői szinten véglegesnek tekintik. A Megállapodás szövegét a kormány-előterjesztés melléklete tartalmazza. 2. A Megállapodás értelmében a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nemzeti jogszabályaikkal összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a Megállapodás alapján átadtak, átvettek, vagy amely a közös tevékenységük eredményeként jött létre, illetve az átvett minősített információt ugyanazon szintű biztonsági védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információik esetében alkalmaznak. E kötelezettség alapján a Felek a Megállapodásban megfeleltetik az egyes minősítési jelöléseket. 3. A Megállapodás hatálya kiterjed mindazon tevékenységre, amelynek során a Szerződő Felek vagy az államuk joghatósága alá tartozó állami vagy magánszervezetek, illetve erre feljogosított személyek minősített információt cserélnek ki (1. Cikk). A Megállapodásban a Felek meghatározzák a nemzetközi szerződésben használt fogalmak jelentését, így a Megállapodás tartalmazza a minősített információ, a minősített információt érintő szerződés, a közreműködő személy, illetve gazdálkodó szervezet, a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephely biztonsági tanúsítvány, a minősítő, a biztonság megsértése, a titoksértés, a szükséges ismeret elvének meghatározását, valamint az illetékes biztonsági hatóság meghatározását (2. Cikk). A Megállapodás alkalmazásában minősített információ minden olyan adat, amely - függetlenül megjelenésének formájától, keletkezésének módjától - 12

13 az illetéktelen megismeréssel szemben védelmet igényel, és amelyet a Szerződő Felek bármelyike nemzeti jogszabályaival összhangban minősített (2. Cikk 1.). A Megállapodás legfontosabb feladata, hogy rögzítse azokat a közjogi tartalmú kötelezettség-vállalásokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az átadott, illetve átvett minősített adatok megfelelő védelméhez. A Megállapodásban a Szerződő Felek megfeleltetik egymásnak a minősítési jelöléseket, és a megfeleltetési táblázatban meghatározottak szerinti minősítési jelöléssel ellátott információk számára azonos védelmet biztosítanak, valamint az átvett külföldi minősített információt a belső jogszabályaiknak megfelelően védik (3. Cikk). A Szerződő Felek a 4. Cikkben kötelezettséget vállalnak arra, hogy: - államaik nemzeti jogszabályaival összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a Megállapodás alapján átadnak, átvesznek, vagy amely közös tevékenységük eredményeként jön létre; - az átvett minősített információt ugyanazon fokú biztonsági védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információi esetében alkalmaznak; - az átvett minősített információ minősítése kizárólag az átadó Szerződő Fél minősítőjének előzetes, írásbeli hozzájárulásával változtatható meg; - az illetékes biztonsági hatóságok haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást az átadott minősített információk minősítési jelölésében bekövetkezett változásokról, valamint a kezelési utasításokról és azok változásairól; - az átadott minősített információn, iraton feltüntetik a minősítési jelölést, valamint feltüntethetők a felhasználást korlátozó további kezelési utasítások, amelyekről a Szerződő Felek az illetékes biztonsági hatóságok útján tájékoztatják egymást; - a minősítési jelöléseket és kezelési utasításokat az átvevő Fél saját hivatalos nyelvén is feltünteti; - a Bizalmas vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz, továbbá az olyan helyszínekhez és létesítményekhez való hozzáférést, ahol minősített információt hoznak létre, dolgoznak fel, vagy tárolnak, azon személyekre korlátozzák, akik megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül; - a Korlátozott terjesztésű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést azon személyekre korlátozzák, akik esetében a szükséges ismeret elve érvényesül; - az állami és közfeladata ellátása érdekében a Bizalmas vagy annál magasabb szintű minősítési jelöléssel ellátott információkhoz való hozzáférést azon közreműködő gazdálkodó szervezetekre korlátozza, amelyek érvényes és megfelelő telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek; - elismerik a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően kiállított személyi biztonsági tanúsítványaik, valamint telephely biztonsági tanúsítványaik érvényességét; - a Megállapodás keretében átvett és a közös tevékenység eredményeként keletkezett minősített információt csak az átadás, illetve a közös tevékenység alapjául szolgáló célból használják fel, valamint azt csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adják át harmadik Félnek. Figyelemmel a minősített információkra vonatkozó jogszabályi változásokra, mely a szervezeti rendet és az ágazati felügyeleti rendet is érinti, a Felek a Megállapodás rendelkezé- 13

14 seinek végrehajtásáért felelős illetékes biztonsági hatóságokról, azok változásáról diplomáciai úton tájékoztatják egymást, biztosítva ezzel a felelős szervekben történő változás lehetőségét. A Megállapodás rendelkezik az illetékes biztonsági hatóságok közötti kölcsönös tájékoztatási feladatokról, illetve közös ellenőrzések elősegítéséről (5. Cikk). A Megállapodás rendelkezik a minősített adatok másolásának és fordításának szabályairól (6. Cikk). A Szigorúan titkos! minősítési jelöléssel ellátott információkról csak akkor készíthető másolat vagy fordítás, ha az átadó Szerződő Fél minősítője a másolatok maximális számának megjelölésével írásban jóváhagyta. Egyéb minősítési jelöléssel ellátott információk esetén csak annyi másolat készíthető, amennyi a hivatalos feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges. (6. Cikk (1)-(2) bekezdés). A minősített információ másolatait és fordításait az eredetivel megegyező módon kell védeni, valamint fordításnál a lefordított minősített információt olyan megjegyzéssel kell ellátni, amelyből megállapítható, hogy az a másik Szerződő Féltől származik (6. Cikk (3)-(4) bekezdés). A Megállapodás szabályozza a minősített információk megsemmisítésével kapcsolatos teendőket, és annak módját. A Szigorúan titkos! minősítési jelöléssel ellátott információ nem semmisíthető meg, amennyiben ezek felhasználására már nincs szükség, vagy a minősítés érvényességi ideje lejárt, úgy ezen információkat vissza kell juttatni az átadó Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságának (7. Cikk) A Megállapodás meghatározza a minősített információk kezelésére szolgáló létesítményekben történő látogatások rendjét, annak feltételeit, valamint a látogatások engedélyezésére irányuló írásbeli kérelem kötelező tartalmi elemeit (8. Cikk), illetve részletesen foglalkozik a közreműködő személyek, illetve gazdálkodó szervezetek biztonságának kérdésével (9. Cikk). A Megállapodás értelmében közreműködő személyek, illetve gazdálkodói szervezetek mindazok a természetes személyek, állami vagy magán szervezetek, akik/amelyek jogosultak minősített információt érintő szerződés megkötésére. A Megállapodás részletesen meghatározza, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az illetékes biztonsági hatóságoknak el kell végezniük, mielőtt a másik féltől kapott minősített adatokat a közreműködők részére átadnák. A Megállapodás a nemzetközi gyakorlattal összhangban határozza meg a minősített információ Szerződő Felek közötti továbbításának módját, amikor fő szabályként a diplomáciai úton történő átadást írja elő, lehetővé téve a továbbítás egyéb, közösen egyeztetett módját is (10. Cikk). A biztonsági szabályok megsértése, vagy titoksértés esetén a Megállapodás előírja az átadó Szerződő Fél biztonsági hatóságának gyors értesítését, megfelelő vizsgálat elvégzését, az illetékes biztonsági hatóságok közötti együttműködést, valamint a vizsgálattal kapcsolatos részletes tájékoztatási kötelezettséget (11. Cikk). A Megállapodásból fakadó költségeket a Szerződő Felek maguk fedezik (12. Cikk), és a Megállapodással kapcsolatos vitáikat az illetékes biztonsági hatóságok tárgyalások útján rendezik (13. Cikk) 14

15 A Megállapodás harminc nappal az után lép hatályba, hogy a Felek diplomácia úton értesítették egymást a hatályba lépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről. A Megállapodás hat hónapos határidővel, írásban bármikor felmondható, erre az esetre a Megállapodás tartalmazza a már átadott minősített adatokkal kapcsolatos alapvető kötelezettségeket (14. Cikk). 4. A Megállapodás tartalmát tekintve a jogalkotásról szóló évi XI. törvény ai alapján törvényhozási tárgykört érintő szabályokat tartalmaz. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. törvény 7. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel, a Megállapodás szövegének végleges megállapítására a megerősítés fenntartásával kerülhet sor, ezt követően törvénnyel kerül kihirdetésre. Ez összhangban áll a Megállapodás 14. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéssel. A fentiek alapján kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. Budapest, Dr. Lamperth Mónika Dr. Petrétei József Dr. Somogyi Ferenc 15

2006. évi törvény. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2006. évi törvény. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

2006. évi törvény. Megállapodás. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről 2006. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13923. számú törvényjavaslat közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernádhíd Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek), MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyarromán államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 FEBR 1 & T/2025. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

T/4489. számú törvényjavaslat. a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról. Budapest, július évi.. törvény

T/4489. számú törvényjavaslat. a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról. Budapest, július évi.. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4489. számú törvényjavaslat a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról Előadó: Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter Budapest, 2003. július 2003. évi.. törvény

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

T/7030. számú. törvényjavaslat

T/7030. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7030. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről a határátkelőhelyeken című Megállapodás

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Hajós szolgálati könyvek kölcsönös elismeréséről szóló igazgatási megállapodás. A Rajnai Hajózás Központi Bizottsága (a továbbiakban "a CCNR")

Hajós szolgálati könyvek kölcsönös elismeréséről szóló igazgatási megállapodás. A Rajnai Hajózás Központi Bizottsága (a továbbiakban a CCNR) Hajós szolgálati könyvek kölcsönös elismeréséről szóló igazgatási megállapodás Preambulum A Rajnai Hajózás Központi Bizottsága (a továbbiakban "a CCNR") és az alábbi nemzeti igazgatások: Közlekedési, Innovációs

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

1973. évi 11. törvényerejű rendelet

1973. évi 11. törvényerejű rendelet 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

2007. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. évi törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, az élet- és vagyonbiztonsággal, valamint a természetes és épített

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 A szabályzat hatálya... 2 3 Fogalmak... 2 4 Az ügyfélszolgálat feladatai, hatáskörök... 2 5 A panaszügyek kezelésének eljárási rendje... 3 5.1

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

T/9894. számú. törvényjavaslat

T/9894. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben