A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról"

Átírás

1 A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében, 23. (1) bekezdésében, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 58. (1) bekezdésében, 62. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. (1) A Vidékfejlesztési Minisztériumban (a továbbiakban: VM) a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit ezen utasítás mellékletét képező Biztonsági Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (2) A Szabályzat hatálya kiterjed a VM hivatali szervezetére. 2. (1) A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szabályzat rendelkezéseit minden érintett munkatárs megismerje. (2) A Szabályzatban foglalt eljárásrend megtartásáért az érintett munkatársak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 3. (1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott betekintési és megismerési engedélyek december 31.-ig érvényesek. (2) A Mavtv. hatálybalépését követően, a jelen szabályzat hatályba lépése előtt a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott felhasználói engedélyek az engedélyen feltüntetett időpontig, vagy visszavonásig érvényesek. 4. (1) Az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Titokvédelmi Szabályzatáról és a

2 2 hazai minősítésű iratok védelméről szóló 1/B/2005. számú, valamint az azt módosító 12/B/2005. sz. miniszteri belső utasítások, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 18745/2004. számon kiadott, a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adatok védelméről szóló NATO és EU Nyilvántartó Biztonsági Szabályzata és az azonos számon a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adatok veszélyeztetettsége esetére kiadott, Intézkedési Terve hatályukat vesztik. (2) A jelen utasítás hatályba lépésétől a Vidékfejlesztési Minisztériumban nem alkalmazható a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumi Titokvédelmi Szabályzatáról szóló 11/2003.(K.Ért.6.) KvVM utasítás, az azt módosító 26/2003 (K. Ért.6) KvVM utasítás, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a minősített NATO, NYEU, illetve EU információk védelméről szóló Biztonsági Szabályzatról szóló 7/2004. (K.Ért.4.) utasítás, a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján minősített, valamint a korlátozottan hozzáférhető adat veszélyeztetettsége esetére vonatkozó Intézkedési Tervről szóló 8/2004. (K.Ért.4.) utasítás, valamint, a NATO, NYEU, EU minősítésű számítógép rendszerének Üzemeltetési Biztonsági Szabályzatáról szóló 9/2004. (K.Ért.4.) utasítás, melyeket külön miniszteri utasítás december 31. napjával helyez hatályon kívül. Budapest, december 8. Dr. Fazekas Sándor s.k. vidékfejlesztési miniszter

3 3 Melléklet a 14/B/2011. (XII. 12.) utasításhoz A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA I. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Ezen szabályzat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.) és Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján meghatározza: a) a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsággal kapcsolatos, minősített adatok védelmére meghatározott helyi feladatokat, jogosultságokat és felelősségeket, b) a minősített adat biztonságának megsértése esetén szükséges eljárás, valamint c) a minősített adatok vészhelyzetben történő védelmének szabályait. 2. A Szabályzat hatálya kiterjed 2.1. a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) szervezeti egységeire, illetve mindazon munkatársakra (a továbbiakban: felhasználók), akik munkavégzésük során minősített adatokat használnak fel; 2.2. a VM nél keletkezett, illetve oda érkezett (nemzeti, NATO és EU) minősített adatokra (továbbiakban: minősített adat). II. fejezet Értelmező rendelkezések Minősített adatkezelés alapelvei: a Mavtv. 2. -ában meghatározott alapelvek, melyeket a minősítés, a minősített adatok kezelése és felhasználása során is szem előtt kell tartani. a) Szükségesség és arányosság elve: a közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel korlátozni csak a Mavtv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, a védelemhez szükséges minősítési szinttel és a feltétlenül szükséges ideig lehet. b) Szükséges ismeret elve: minősített adatot csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges. c) Bizalmasság elve: minősített adat illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetővé vagy megismerhetővé.

4 4 d) Sérthetetlenség elve: a minősített adatot kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja vagy semmisítheti meg. e) Rendelkezésre állás elve: annak biztosítása, hogy a minősített adat az arra jogosult személy számára szükség szerint elérhető és felhasználható legyen. Minősített adat: a) nemzeti minősített adat: a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési jelölést a Mavtv-ben, valamint a Mavtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően tartalmazó olyan adat, amelyről a megjelenési formájától függetlenül- a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt: károsítja), és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés keretében korlátozza; b) külföldi minősített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza. Minősítéssel védhető közérdek: a Mavtv. 5. (1) bekezdésében felsorolt közérdekek. Minősítési szint: A Mavtv. 5. (4) bekezdésében meghatározott: Szigorúan titkos!, Titkos!, Bizalmas! vagy Korlátozott terjesztésű! minősítési szint. A minősítési szint meghatározásánál a Mavtv. 1. számú melléklete szerint meghatározott kármérték irányadó. Érvényességi idő: az az év, hó, nap, szükség esetén óra, perc szerint feltüntetett időpont, ameddig a nemzeti minősített adat nyilvánosságra hozatalát, illetve az arra feljogosítotton kívüli minden megismerhetőségét a minősítő korlátozza. Az egyes minősítési szintekhez tartozó maximális érvényességi időket a Mavtv. 5. (6) és (7) bekezdései határozzák meg. Felhasználó: az a személy, akinek állami vagy közfeladat végrehajtása céljából a felhasználói engedély kiadására jogosult vezető a minősített adatra vonatkozóan a felhasználói engedélyben rendelkezési jogosultságokat biztosít; Közreműködő: az a természetes személy, aki az állami vagy közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben segítséget nyújt, és ehhez minősített adat felhasználása is szükséges. Felhasználói engedély: állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében a minősítő, illetve a felhasználói engedély kiadására jogosult vezető által, a minősített adat felhasználására jogosult személy részére írásban adott felhatalmazás, a minősített adattal kapcsolatos egyes rendelkezési jogosultságok meghatározásával. Megismerési engedély: a minősítő által a jogosult személyazonosító adatainak feltüntetésével, a nemzeti minősített adattal kapcsolatos rendelkezési jogosultságok megjelölésével, a nemzeti minősített adat megismerésére írásban adott felhatalmazás.

5 5 Minősített adatra vonatkozó rendelkezési jogosultságok: a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történő ügyintézés, feldolgozás; b) minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység; c) minősített adat birtokban tartása; d) minősítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása; e) minősített adat másolása, sokszorosítása; f) minősített adat fordítása; g) kivonat készítése; h) szerven belüli átadás; i) szerven kívülre továbbítás, szállítás; j) selejtezés, illetve megsemmisítés; k) felhasználói engedély kiadása; l) megismerési engedély kiadása; m) nemzeti minősített adat felülvizsgálata; n) minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételének engedélyezése; o) minősített adat külföldre vitelének vagy külföldről való behozatalának engedélyezése; p) titoktartási kötelezettség alóli felmentés. A felhasználót az általa minősített adat esetén a rendelkezési jogosultságok teljes körűen illetik meg, a más minősítő által minősített adat esetén az a-k pontokban foglalt rendelkezési jogosultságok illethetik meg. Titoktartási nyilatkozat: a minősített adatot felhasználó vagy megismerő személy nyilatkozata arról, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat megismerte, és az őt terhelő titoktartási kötelezettséget tudomásul vette; Személyi biztonsági tanúsítvány: az a tanúsítvány, amely érvényességi idejének lejártáig meghatározza, hogy valamely természetes személy milyen legmagasabb minősítési szintű adat felhasználására kaphat felhasználói engedélyt; Illetéktelen személy: aki minősített adat megismerésére nem jogosult. Reagáló erő: a fizikai biztonság érdekében elrendelt intézkedéseket végrehajtó személyzet, így az őrök, az ügyeleti szolgálatot adó, a távfelügyeletet ellátó és a biztonsági rendszert működtető személyek. Biztonsági vezető: a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait. Titkos ügykezelő: a minősített adatok kezelésével megbízott személy. Minősített Adat Nyilvántartó (továbbiakban: Nyilvántartó): az a szervezeti egység, amely a minősített adatot kezelő szervhez érkező vagy ott keletkező minősített adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat hajtja végre, tevékenységét a biztonsági vezető szakmai alárendeltségében végzi. A VM épületében a Nyilvántartó a III. emelet 399/A helyiség. Minősített adat kezelése: minden, a minősített adattal végzett tevékenység és technikai művelet, különösen annak készítése, átvétele, átadása vagy továbbítása, érkeztetése, nyilvántartása, birtokban tartása, feldolgozása, felhasználása, szóbeli közlése, rejtjelezése, tárolása, sokszorosítása, másolása, fizikai megsemmisítése, törlése.

6 6 Minősített adat továbbítása: a minősített adathoz állami- vagy közfeladat ellátása érdekében más szerv vagy személy részére történő hozzáférés biztosítása, a minősítő rendelkezésének megfelelően, kizárólag a felhasználáshoz, vagy megismeréshez szükséges feltételek együttes megléte esetén. E fejezetben nem szereplő fogalmak értelmezése során a Mavtv. és az R. rendelkezései irányadóak. III. fejezet SZEMÉLYI BIZTONSÁG 3. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával kapcsolatos feladatok 3.1. A VM biztonsági vezetője a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapján közzétett minta alapján egy példányban kiállítja a nemzeti minősített adatot felhasználó, valamint a Mavtv. szerinti közreműködő személy nevére szóló, a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványt. (1. Függelék: 8. iratminta) 4. A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésével kapcsolatos feladatok 4.1. A biztonsági vezető kezdeményezi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél a külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a NATO és az EU minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók és közreműködők részére. A kezdeményezés során a Nemzeti Biztonsági Felügyelet honlapjáról letölthető, az érintett felhasználó adataival kitöltött és a biztonsági vezető által aláírt adatlapot, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 72. (1) bekezdésében meghatározott szakvélemény másolatát a biztonsági vezető megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére A személyi biztonsági tanúsítványok érvényességének lejárta előtt 6 hónappal a biztonsági vezető gondoskodik az új személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges eljárás megkezdéséről. Ennek során a minisztérium nemzetbiztonsági személyügyi megbízottjával együttműködve meggyőződik arról, hogy a felhasználó rendelkezik-e érvényes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel. Érvényes szakvélemény hiányában a biztonsági vezető kezdeményezi a nemzetbiztonsági személyügyi megbízottnál a nemzetbiztonsági ellenőrzés megindításához szükséges intézkedések megtételét. 5. Minősített adat felhasználása

7 Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adat felhasználására csak olyan személy jogosult, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt és aki törvényben meghatározott kivétellel rendelkezik a) érvényes és a felhasználni kívánt minősített adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal, b) titoktartási nyilatkozattal, valamint c) felhasználói engedéllyel (1. Függelék: 9. iratminta) A Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű minősített adat állami vagy közfeladat ellátásához szükséges felhasználása esetén a felhasználó titoktartási nyilatkozatot tesz, és felhasználói engedéllyel kell rendelkeznie A VM-nél minősített adat felhasználására, a Mavtv. alapján, felhasználói engedély nélkül titoktartási nyilatkozat aláírását követően jogosult a miniszter, illetve a biztonsági vezető A titkoktartási nyilatkozat aláírásával az aláíró igazolja, hogy megismertea Mvtv. az R. és a Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit különös tekintettel a minősített adat büntetőjogi védelmére vonatkozó tájékoztatásra (lásd: 2. Függelék ) A VM-nél felhasználói engedély kiadására az alábbi vezetői beosztást betöltő személyek jogosultak: a) a miniszter: az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egységek vezetői, és a miniszteri titkárság, valamint a kabinetfőnök titkárságának munkatársai számára, b) az államtitkár: az államtitkári titkárság munkatársai, továbbá a közvetlen alárendeltségében működő főosztályvezetők, és az alá rendelt főosztályok beosztott munkatársai számára, c) a helyettes államtitkár: a helyettes államtitkári titkárság munkatársai, továbbá az alárendeltségében működő főosztályvezetők és az alá rendelt főosztályok beosztott munkatársai számára Az 5.5. pontban felsorolt, a felhasználói engedély kiadására jogosult személyek indokolt esetben, feladatkörükben jogosultak felhasználói engedélyt adni a közreműködők számára is A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a birtokában lévő minősített adatot jogosulatlan személy ne ismerhesse meg A Nyilvántartó titkos ügykezelője a biztonsági vezető felügyelete mellett - naprakész és pontos nyilvántartást vezet a felhasználói engedéllyel rendelkező felhasználókról A minősített adat felhasználására való jogosultság a felhasználói engedély visszavonásával szűnik meg.

8 A felhasználói engedélyt a kiadására jogosult vezetőnek vissza kell vonnia (lásd: 1. Függelék: 10. iratminta), ha a felhasználó: a) munkaviszonya, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonya megszűnik vagy b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat felhasználása nem szükséges, valamint ha c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került vagy érvényessége lejárt. 6. A személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelése, tárolása, megsemmisítése A biztonsági vezető a Nyilvántartó útján intézkedik a személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásba vételéről Ezen okmányok tárolását a Nyilvántartó végzi A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását vagy lejártát követően a biztonsági vezető havi rendszerességgel, minden hó 15-éig intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány esetében a biztonsági vezető a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet írásban értesíti, ha az érintett személy tekintetében a szükséges biztonsági feltételek nem állnak fenn. Ezt követően a biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat a felhasználói engedély visszavonását követően 15 évig nem selejtezhető. Ezt követően a biztonsági vezető intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről. 7. A minősített adatot felhasználók igazolatlan távolléte esetén szükséges intézkedés 7.1. A titkos ügykezelő igazolatlan távolmaradása esetén, a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság a Nyilvántartóban teljes vagy részleges iratellenőrzést hajt végre, attól függően, hogy a titkos ügykezelő az iratok egészét, vagy csak egy részét kezelte. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor jelen szabályzat VII. fejezetében meghatározott feladatokat kell végrehajtani.

9 Vezető vagy ügyintéző igazolatlan távolmaradása esetén a biztonsági vezető által kijelölt 2 tagú bizottság feladata a vezető vagy az ügyintéző birtokában az általa használt biztonsági tárolóban lévő minősített adatokra kiterjedő tételes ellenőrzés végrehajtása. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor jelen szabályzat VII. fejezetében meghatározott feladatokat kell végrehajtani. IV. fejezet FIZIKAI BIZTONSÁG 8. A fizikai biztonsági követelmények érvényesülése 8.1. A VM épületének adminisztratív zónája a1055 Budapest V. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület teljes területe, valamint a 1011 Budapest Iskola utca 8. szám alatti épületben az Informatikai Főosztály helyiségei A VM Budatest V. Kossuth Lajos tér 11. alatti épületének biztonsági területe a III. emelet 399/A. szám alatti szoba együttesben található, az R. 17. (4) bekezdése szerinti II. osztályú biztonsági terület A VM-ben a reagáló erő feladatait a mindenkori biztonsági szolgálat látja el. 9. A reagáló erő feladatai 9.1. A VM épületének külső és belső biztonságát videokamerás figyeléssel, valamint éjjeli és nappali időszakos járőrözéssel kell ellenőrizni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a közvetlen környezetben parkoló járművekre, a homlokzatokra, a biztonság szempontjából gyanús személyekre, tárgyakra, jelenségekre, eseményekre Az épületbe való be- és kilépés rendjét, továbbá a minisztérium területére gépjárművel történő behajtás és az ott parkolás rendjét külön miniszteri utasítások határozzák meg A reagáló erő munkaidő után köteles az épület belső ellenőrzését előre nem tervezett időközönként is elvégezni. Éjjel legalább kettő, munkaszüneti napokon legalább hat alkalommal A reagáló erőnek szolgálati naplót kell vezetnie, melybe bejegyzi a járőrözés és a munkaidőn kívüli ellenőrzések tapasztalatait. A rendellenességekről azok súlyára tekintettel azonnal vagy szolgálatváltáskor beszámol a VM biztonsági koordinátorának. A belépést regisztráló számítógépes program hibáját is a szolgálati

10 10 naplóba kell bejegyezni. Meghibásodás esetén a személyi mozgást a szolgálati naplóban kell regisztrálni Kiemelt figyelmet kell fordítani a reagáló erőnek a biztonsági terület biztonságára. A biztonsági területre telepített riasztó berendezés jelzése esetén a reagáló erő haladéktalanul intézkedik az esemény feltárása és elhárítása iránt. A rendellenesség tényét bevezeti a szolgálati naplóba, és a rendellenességről, valamint a tett intézkedésről haladéktalanul értesíti a VM biztonsági koordinátorát és a biztonsági vezetőt A biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a pontban foglalt feladatok a reagáló erő részére írásban átadásra kerüljenek. 10. Kulcsok és kódok Munkaidő után a biztonsági tárolók és a biztonsági terület használatban lévő kulcsait zárható, biztonságos kulcsdobozban, a biztonsági szolgálatnál kell elhelyezni. A kulcsdobozok leadását és felvételét egy arra alkalmas nyilvántartó füzetben kell rögzíteni. A felhasználó által használt kulcs sérülésével, elvesztésével kapcsolatos eseményről a biztonsági vezetőt kell tájékoztatni A biztonsági tárolók és a biztonsági terület tartalékkulcsait és kódjait a Nyilvántartó vezetője hitelesen lezárt, nem áttetsző borítékban őrzi a tárolt adatok minősítési szintjének megfelelő biztonsági tárolóban A tartalékkulcsok, kódok őrzés céljából a Nyilvántartó vezetőjének történő átadása és visszavétele dokumentált módon, az erre a célra megnyitott tartalékkulcs nyilvántartásban történik Bármely tartalékkulcs felhasználását a biztonsági vezetőnek írásban kell dokumentálnia A biztonsági területen használt kódok megváltoztatására kerül sor: a) a berendezés használójának megváltozásakor, vagy b) a berendezés használatbavételekor és javítása után, valamint c) a kód felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén, d) legalább minden hat hónap elteltével A kódok megváltoztatásának tényét és időpontját a biztonsági vezető által kezelt kódcsere nyilvántartásban kell rögzíteni. A kódot a kódcsere nyilvántartásba beírni nem szabad. 11. Karbantartás, próbariasztás

11 A biztonsági vezető köteles intézkedni a biztonsági területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és rendszereknek a gyártó előírása szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal történő karbantartásáról Az elektronikai jelzőrendszer működőképességét a biztonsági vezető negyedévente köteles próbariasztással ellenőrizni és a próbariasztás eredményét írásban dokumentálni. Az elektronikai jelzőrendszer hibás működésének észlelése esetén a biztonsági vezető köteles intézkedni a hiba elhárítására. 12. Látogatók mozgása a biztonsági területen A biztonsági vezető engedélyezi a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező látogatók azonosító kártya viselése melletti önálló, kíséret nélkül mozgását a biztonsági területen, amennyiben a biztonsági területre érkező látogató biztonsági vezetője írásban igazolja, hogy a látogató személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. 13. Létesítményüzemeltetési feladatok a biztonsági területen Biztonsági területen létesítményüzemeltetési feladatot csak a biztonsági területen tartózkodni jogosult személyek jelenlétében szabad végezni. V. fejezet ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG 14. A VM-nél a Nyilvántartót a Személyügyi és Igazgatási Főosztály működteti. 15. A Nyilvántartó által kezelt alapvető nyilvántartások: A főnyilvántartó könyvet a VM Személyügyi és Igazgatási Főosztálya által működtetett Nyilvántartó kezeli Iratkezelési segédletek: a) Iktatókönyv (nemzeti, NATO, EU minősített adatok szerint elkülönítve) b) Belső átadókartonok nyilvántartása (nemzeti, NATO, EU minősített adatok szerint elkülönítve, c) Külső kézbesítőkönyv és futárjegyzék d) Futárokmányok nyilvántartása e) Megsemmisítési jegyzőkönyvek nyilvántartása

12 Egyéb nyilvántartás: Másodkulcsok nyilvántartása A biztonsági vezető által kezelt nyilvántartás: Kódcsere nyilvántartás 16. A minősített adatok kezelése során használt nyilvántartások hitelesítése A titkos ügykezelő az általa kezelt iratkezelési segédleteket és egyéb nyilvántartásokat használatbavételük előtt összefűzi, címkével leragasztja, megszámozza vagy megszámolja, hitelesítési záradékkal ellátja, valamint a VM körbélyegzőjének lenyomatával, a hitelesítés dátumának feltüntetésével és olvasható aláírásával igazolja a hitelességet A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni a VM megnevezést, a főnyilvántartási számot, a lapok számát, a megnyitás dátumát - a lezárás dátumának helyét üresen hagyva - és a körbélyegző lenyomatát A főnyilvántartó könyvet a VM biztonsági vezetője hitelesíti. 17. Iratkezelési segédletek és az egyéb nyilvántartások főnyilvántartásba vétele A Nyilvántartó által használt valamennyi hitelesített iratkezelési segédletet a főnyilvántartó könyvben kell főnyilvántartásba venni, melyek nyilvántartási számként a főnyilvántartó könyv sorszámát kapják (pl.: 132. Fnyt) A minősített adatot kezelő szerv főnyilvántartó könyvét Személyügyi és Igazgatási Főosztály által működtetett Nyilvántartó vezeti A főnyilvántartó könyv egyes sorszámmal kezdődik, betelte után a következő főnyilvántartó könyv sorszám kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel folytatódik A főnyilvántartó könyvet nem kell nyilvántartásba venni A főnyilvántartó könyv tartalmazza a VM-nél használt iratkezelési segédletek és egyéb nyilvántartások a) megnevezését, b) terjedelmét, c) használatba vételének dátumát, d) végleges lezárásának dátumát, e) irattári tételszámát,

13 13 f) selejtezése dátumát A főnyilvántartó könyv nem selejtezhető A VM megszűnésekor a főnyilvántartó könyvet jegyzőkönyvvel kell átadni a jogutód szervnek. Jogutód nélküli megszűnés esetén a főnyilvántartó könyvet az illetékes levéltár részére kell átadni. 18. Más szervtől érkezett minősített adat átvétele Más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt a címzett, a titkos ügykezelő vagy az ilyen küldemény átvételével a biztonsági vezető által írásban megbízott más személy (a továbbiakban: átvevő) vehet át A NATO és az EU intézményei Korlátozott terjesztésű! minősített adatait tartalmazó küldeményt a felhasználásra jogosult személy is átveheti A minősített adatot tartalmazó küldeményt átvevő személy ellenőrzi a) a címzés alapján a minősített adatot tartalmazó küldemény átvételére való jogosultságát, b) a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplő iktatószám és példánysorszám, valamint a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplő iktatószám és példánysorszám egyezését, c) a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét Az átvevő a külső kézbesítőkönyvben dátum, a futárjegyzéken időpont feltüntetése mellett, nevével, aláírásával, valamint bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az átvevő a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak. 19. A minősített adatot tartalmazó küldemény felbontása Amennyiben a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolása sérült, a küldeményt átadó jelenlétében az átvevő a küldeményt felbontja és ellenőrzi annak tartalmát. Az intézkedésről két példányban jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó és az átvevő is aláír. A jegyzőkönyv egyik példánya - aláírás ellenében - az átadónak átadásra kerül, aki intézkedik a sérülés körülményeinek tisztázására. A sérülés ténye az átadási okmányon szerepel.

14 Ha a küldeményt az átvevő tévedésből bontja fel, akkor erről két példányban jegyzőkönyvet készít. A küldeményt szabályszerűen lezárja és a jegyzőkönyv egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül továbbítja Az átvevő a küldemény felbontásakor ellenőrzi a minősített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan meglétét a csomagoláson feltüntetett azonosító adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett adatokkal. Ha az átvevő hiányt észlel, két példányban jegyzőkönyvet vesz fel és annak egyik példányát a küldő szerv részére továbbítja A titkos ügykezelő bontja fel a más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt, amelyen a Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítás szerepel. A címzett akadályoztatása esetén a Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítással ellátott küldeményt a címzett felettesének kell átadni, ha esetében a minősített adat felhasználásához szükséges személyi biztonsági feltételek (lásd: 5.1. és 5.2. pontok) fennállnak. 20. Iktatás A minősített adatok iktatása alszámos iktatási rendszerű papír alapú iktatókönyvben (a továbbiakban: iktatókönyv) történik A nemzeti minősített adatok, valamint a NATO, és az EU minősített adatok iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon úgy történik, hogy abból a) az iktatószám, b) az érkezés időpontja, módja, c) az iktatás időpontja, d) a minősítési szint és az érvényességi idő, e) a küldő megnevezése, f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám), g) a tárgy, h) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző neve, i) a terjedelem, j) a mellékletek száma, terjedelme, k) a példánysorszám, l) a továbbítás időpontja, módja, m) a továbbításra kerülő példányok példánysorszáma, címzettje és terjedelme, n) az irattárba helyezés kelte, o) a megsemmisítés időpontja, a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószáma, p) a felülvizsgálat időpontja és eredménye, q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidő, visszaérkezés stb.) megállapítható legyen.

15 Az iktatás minden év január 1-jén 1-es főszámmal kezdődik és a naptári év végéig emelkedő számmal folytatódik. A titkos ügykezelő az azonos tárgyban, ugyanabban az ügyben érkezett vagy készített újabb adatot az illető főszám 1-től növekvő alszámára iktatja. Amennyiben más tárgyban érkezett vagy készült az újabb adat, akkor azt az iktatókönyv következő főszámára iktatja. Az iktatószám tükrözi a minősítés szintjét: iktatókönyv fnyt. száma/főszám/minősítés betűjele (KT vagy B vagy T vagy SZT)/évszám formában Az egy ügyben keletkezett és együtt kezelt különböző adatokat tartalmazó adathordozók ideértve a nem minősítettek is együtt kezelhetők. Iktatásuk az elsőnek érkezett vagy keletkezett minősített adat iktatószámának soron következő alszámaira történik Az iktatáskor a titkos ügykezelő a minősített adat hordozóján vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban elhelyezi az iktatóbélyegző lenyomatát és abban feltünteti a minősített adat iktatószámát A Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítással ellátott küldemény esetében a minősített adatot tartalmazó adathordozót a titkos ügykezelő zárt küldeményként iktatja az iktatókönyv megfelelő rovatainak kitöltésével. Az iktatókönyvben feltünteti, hogy a minősített adatot tartalmazó adathordozót Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítás miatt felbontás nélkül adta át A Saját kezű felbontásra különleges kezelési utasítással ellátott küldeményt a felbontásra jogosult személy a felhasználást követően lezárva és a lezárás helyén a minősített adatot kezelő szerv hivatalos bélyegzőjével ellátva, dokumentált módon adja át a titkos ügykezelőnek tárolás vagy más címzetthez való továbbítás céljából. A titkos ügykezelővel az iktatáshoz szükséges adatokat közli Az aktuális év iktatókönyvben történő lezárása az aktuális év utolsó munkanapján az utolsó főszámra történt iktatás után a papír alapú iktatókönyvben az utolsó főszámot követő aláhúzással, keltezéssel, aláírással és hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével történik Azon iratkezelési segédleten, amelyből a kezelt minősített adatok tartalmára vonatkozóan valamilyen érdemi információ levonható, a kezelt adatoknak megfelelő, legmagasabb megismételt minősítési jelölést kell feltüntetni Az iktatókönyv nem selejtezhető. 21. A minősített adat szerven belül történő átadása, visszavétele

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás. a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás a belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról Szám: 5-1/19/2001. TÜK A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. ÁPRILIS 10. oldal JOGSZABÁLY 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott kõszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról... 1585 UTASÍTÁS

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 63. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 30., péntek 63. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2011. (XII. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Adatvédelmi, Adatbiztonsági

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ 1. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Kállay Miklós Általános Iskola Címe: 4324 Kállósemjén Kölcsey út 2. OM azonosítója: 033 538 Az intézmény

Részletesebben