Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény (Infotv.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)"

Átírás

1 Az adatvédelem alapjai Az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető Magánszféránk védelmét szolgálja Magyarország Alaptörvényének 6. Cikke: mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog minden természetes személy (élő ember) törvényi keretek között - maga rendelkezhet személyes adatairól Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény (Infotv.) 1

2 Személyes adat Élő, azaz természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és következtetés Alanyát érintettnek nevezzük személyes adat, ha ennek alapján azonosítható az érintett Személyes adatok pl.: név, születési hely, idő, anyja neve, személyes cím, számlaszám, ujjlenyomat Különleges adat Személyes adatok fokozottabb védelem alatt álló köre: Faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok Egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat 2

3 Adatkezelés Adatokon végzett valamely művelet Az Infotv. részletes példálózó felsorolást ad: Személyes adatok gyűjtése, felvétele, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, kép- és hangfelvétel, fénykép készítése Az adatkezelés jogszerűsége Személyes adat jogszerűen akkor kezelhető, ha.. törvény elrendeli (kötelező adatkezelés) pl. állami nyilvántartások az érintett ehhez önkéntes hozzájárulását adja (önkéntes adatkezelés) pl. aláírásgyűjtés egyes esetekben ahhoz az adatkezelőnek jogszerű, arányos és méltányolható érdeke fűződik Különleges adat kezeléséhez törvényi előírás hiányában az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges Célhoz kötött adatkezelés elve 3

4 Célhoz kötöttség elve Pontosan meghatározott cél A cél törvényes legyen (jog teljesítése vagy kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében) A személyes adatok a cél teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezelhetőek. A hozzájárulás feltételei Az érintett előzőleg részletes tájékoztatást kapjon az adatkezelésről Kényszertől mentesen, szabadon hozhassa meg döntését >>> önkéntesség Némely esetben a hozzájárulás megadása vélelmezhető (pl. érintett kérelmére indult eljárásban) 4

5 Az érintett jogai Tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezelik - az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad Hibásan nyilvántartott adatai helyesbítését kérheti Önkéntes adatkezelésnél visszavonhatja a hozzájárulását: adatai törlését kérheti A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti Adatbiztonság Az adatkezelő az adatok védelme érdekében köteles gondoskodni a kezelt adatok biztonságáról Meg kell akadályoznia az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést Megfelelő belső szabályzatot kell kialakítania 5

6 Közérdekű adat Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó nem személyes adat pl.: önkormányzat mennyi pénzt költött útfelújításra Közfeladatot ellátó szerv: jogszabályban meghatározott közfeladatot lát el (pl. minisztérium, önkormányzat) Közérdekből nyilvános adat Közérdekű adat fogalma alá nem tartozó olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. Személyes adat is lehet (pl. kormánytisztviselő neve, feladatköre,, munkaköre, vezetői beosztása) Nyilvánosságára a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályok alkalmazandók. 6

7 Közérdekű adatok megismerhetősége A közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog érvényesülését szintén az Infotv. biztosítja. A közfeladatot ellátó szervek a törvényben meghatározott közérdekű adatokat kötelesek a világhálón közzétenni. Bárki közérdekű adat megismerésére irányuló igényt nyújthat be a közfeladatot ellátó szervhez. Nem nyilvános adatok a minősített adatok védelméről szóló törvény szerint minősített adatok külön törvényben adatfajták szerint korlátozott nyilvánosságú adatok (pl. honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési érdekből) döntés megalapozásával (előkészítésével) kapcsolatos adatok üzleti titok körébe tartozó adatok (Ptk.) 7

8 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság autonóm államigazgatási szerv független bejelentés alapján vizsgálja az adatkezelőket eljárása a bejelentő számára ingyenes hatósági eljárás keretében bírságot is kiszabhat 8

9 Banktitok Üzleti titok Bevezetés A közigazgatásnak is vannak titkai Iratok, melynek tartalmát csak a törvény által felhatalmazott személyek ismerhetik meg Veszélyhelyzetet, fenyegetettséget jelentene, ha illetéktelenek férnének ezekhez az iratokhoz A titkos ügyirat-kezelés elkülönülten zajlik az általános ügyirat-kezeléstől Bárki nem is kezelhet ilyen iratokat Titkos Ügykezelői vizsga A közigazgatásban előforduló adatok Közérdekű adatok Személyes adatok Szabadon hozzáférhető adatok Korlátozottan hozzáférhető adatok Nemzeti és külföldi minősített adatok Honvédelmi; nemzetbiztonsági; bűnüldözési vagy bűnmegelőzési; központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;bírósági eljárásra tekintettel A döntés előkészítéskor készített tervezetek 18 9

10 Célok Adatvédelem: állampolgárok számára biztosítani a közigazgatás átláthatóságát, azaz garantálni a közérdekű adatok nyilvánosságát Ezt a jogot lehet korlátozni Bizonyos adatok nyilvánossága túlzott kiszolgáltatottságot vonna maga után A titokvédelem célja éppen az, hogy biztosítsa minősített adatok védelmét, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést jogszabályok Jogszabályi háttér ALAPTÖRVÉNY Alapvető jog a közérdekű adatok megismerése és terjesztése, de törvény által korlátozható Korlátozás = minősítés minősített adat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény (Infotv.) A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény, (Mavtv.) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény (Levéltári törvény), amelyet háttérszabályozásként a Mavtv. rendelkezésein kívül eső ügyekben kell alkalmazni. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adatok kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 10

11 A minősítés alapelvei szükségesség és arányosság elve: a közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel korlátozni csak a Mavtv-ben meghatározott törvényi feltételek fennállása esetén, a védelemhez szükséges minősítési szinttel és a feltétlenül szükséges ideig lehet szükséges ismeret elve: minősített adatot csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges bizalmasság elve: minősített adat illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetővé vagy megismerhetővé A minősítés alapelvei sérthetetlenség elve: a minősített adatot kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja vagy semmisítheti meg rendelkezésre állás elve: annak biztosítása, hogy a minősített adat az arra jogosult személy számára szükség szerint elérhető és felhasználható legyen A minősítés szintjét a jogosulatlan hozzáférés által okozható kár mértéke határozza meg. Minél nagyobb lenne a kár, annál magasabb biztonsági követelményeket kell alkalmazni Ez a kár alapú minősítési rendszer 11

12 Minősített adatok köre Nemzeti minősített adat, amelynek érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása, vagy felhasználása a minősítéssel védhető közérdeket sérti vagy veszélyezteti. Külföldi minősített adat, amelyhez történő hozzáférést az EU intézményei és szervei, vagy EU tagállam, vagy annak képviseletében eljáró más külföldi fél, vagy nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozta. A minősítés Minősítéssel védhető közérdek Magyarország szuverenitása, területi integritása, alkotmányos rendje, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége, igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége, külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai, állami szerve külső befolyástól mentes, zavartalan működésének biztosítása. 12

13 A minősítés Az adat minősítéssel csak akkor védhető, ha az adat a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozik az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele károsítja a minősítéssel védhető közérdeket az adat nyilvánosságát és arra feljogosított személyen kívüli megismerhetőségét meghatározott ideig korlátozni szükséges A minősítés A minősítés szintjét a jogosulatlan hozzáférés által okozható kár mértéke határozza meg. Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket károsítja a minősítéssel védhető közérdeket hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket 13

14 A minősítés Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! a Magyar Köztársaság szuverenitásának megsértése, nagyszámú emberi élet veszélyeztetése közvetlen életveszély okozása, ellehetetleníti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv rendeltetésszerű működését az állam érdekérvényesítő képességeit hátráltatja, gátolja valamely legalább öt évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény felderítését gazdálkodó szervezetek részére jogtalan előnyszerzést tesz lehetővé A minősítés Érvényességi idő Szigorúan titkos! és Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! 30 év 20 év 10 év Érvényességi idő meghosszabbítása alapesetben egy alkalommal, új minősítési eljárás lefolytatásával lehetséges.) 14

15 A minősítés Érvényességi idő Hosszabbítás Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! Alapeset 1 x 30 év : 60 év 1 x 5 év : 25 év 1 x 5 év : 15 év Magánszemély jogos érdekével összefügg. A Magyar Köztársaság - honvédelmi, - nemzetbiztonsági, - bűnüldözési vagy - igazságszolgáltatási érdekére tekintettel 2 x 30 év : 90 év 2 x 20 év : 60 év 2 x 20 év : 50 év A minősítés A minősítési jog mindig személyre szabott, a Mavtv. nem ismeri el a testületi döntést. A megalapozottabb minősítés érdekében a Mavtv. lehetőséget ad a minősítési jogkör átruházására. A Mavtv. rögzíti a minősítésre jogosultak körét, mégpedig úgy, hogy: csak közhatalmi jogosítványokkal felruházott közjogi és közigazgatási szervezetek vezetői számára ad ilyen jogkört, amelyet kizárólag a törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása körében gyakorolhat 15

16 A minősítési eljárás A minősítő minősítési eljárás során a minősítési javaslat alapján dönt és minősíti az adatot. A minősítés szintjét a jogosulatlan hozzáférés által okozható kár mértéke határozza meg: minél nagyobb lenne az illetéktelen hozzáféréssel a Magyarországnak okozott kár, annál magasabb biztonsági követelményeket kell alkalmazni a védelem során A minősített adat készítése A minősítési javaslat - a kezdeményező készíti, az adathordozó saját készítésű eredeti irattári példányán. A minősítési javaslat 4 eleme: a javasolt minősítési szint a javasolt érvényességi idő a minősítéssel védhető valamely közérdekre történő hivatkozás a minősítés kármérték alapú indokolása A minősítő 30 napon belül dönt a felterjesztés kézhezvételét követően az adat minősítéséről. 16

17 A minősített adat készítése Különleges kezelési utasítások: Saját kezű felbontásra! Más szervnek nem adható át! Nem sokszorosítható! Kivonat nem készíthető! Elolvasás után visszaküldendő! Zárt borítékban tárolandó! Különösen fontos! valamint más, a minősített adat sajátosságától függő különleges kezelési utasítások. A minősített adat készítése formai követelmények egy példán keresztül szükséges még a minősítő saját kezű aláírása vagy elektronikus aláírása az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban tünteti fel esetleg külön kísérőlapon, adathordozótól függően Adobe Acrobat Document 17

18 A minősítés A minősítési eljárás alatt álló adatot a minősítő döntéséig a kezdeményezett minősítési szintre vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági szabályok szerint kell kezelni. A nemzeti minősített adat létrejöttéhez a minősítési jelölés formai követelményeit is be kell tartani. A minősítési jelölés megismétlése, meghosszabbítása A korábban készített minősített adat minősítési jelölését meg kell ismételni, ha a készített adatba saját vagy más minősítő által korábban készített minősített adatot is belefoglalnak további, saját minősítést igénylő adat nem keletkezik Biztosítani kell a különböző forrásból származó eredeti minősített adatok azonosíthatóságát és elkülöníthetőségét. A Titkos! vagy annál magasabb minősítési szintű adat esetében, rendkívül indokolt esetben egy alkalommal, új minősítési eljárás lefolytatásával lehetséges. 18

19 Felülvizsgálat A minősítő köteles legkésőbb 5 évenként felülvizsgálni az általa vagy a jogelődje által készített nemzeti minősített adatot Szakértő bevonásának lehetősége minősítését fenntartja A minősítő minősítési szintjét csökkenti, illetve a minősítés érvényességi idejét módosítja minősítését megszünteti Felülbírálat A minősítésre jogosult személy az általa minősítői jogkörrel felruházott személyek minősítését a minősítés felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint felülbírálhatja. Ennek eredményeként megszüntetheti a minősítést módosíthatja a minősítési szintet, illetve a minősítés érvényességi idejét Címzett értesítése 19

20 A külföldi minősített adat (a jogszabály meghatározása szerint) az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza. Az EU és NATO minősítési jelölések TRES SECRET UE/EU TOP SECRET Szigorúan titkos! SECRET UE Titkos! CONFIDENTIEL UE Bizalmas! RESTREINT UE Korlátozott terjesztésű! COSMIC TOP SECRET Szigorúan titkos! NATO SECRET Titkos! NATO CONFIDENTIAL Bizalmas! NATO RESTRICTED Korlátozott terjesztésű 20

21 A büntetőjogi védelem A minősített adattal visszaélés bűncselekménye (Btk ) 4 elkövetési magatartás: a minősített adat jogosulatlan megszerzése jogosulatlan felhasználása jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé tétele jogosult személy részére hozzáférhetetlenné tétele A büntetőjogi védelem differenciált a büntetőjogi szankciórendszer - minősítési szintenként eltérő büntetési tételek szigorúbb büntetési tételek - a hivatalból titoktartásra kötelezett felhasználók esetében civil maximum hivatalos maximum Visszaélés szigorúan titkos minősítésű adattal: 1-5 évig 2-8 évig Visszaélés titkos minősítésű adattal: - 3 évig 1-5 évig Visszaélés bizalmas minősítésű adattal: - 1évig - 2 évig Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal: elzárás -1 évig 21

22 A szabálysértési jogi védelem A minősített adat biztonságának megsértése (Szabs. tv ) 17 elkövetési magatartás, néhány példa: a feladatellátás során a minősített adat jogszabályellenesen történő készítése sokszorosítása minősítése nyilvántartása kezelése vagy őrzése A minősített adat megismerése Az érintett a minősítő által kiadott megismerési engedély alapján, személyi biztonsági tanúsítvány nélkül jogosult megismerni nemzeti minősítésű személyes adatát. Ez előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a vonatkozó szabályokat betartani. A megismerési engedély kiadásáról az érintett kérelmére a minősítő 15 napon belül határoz. A minősítő megtagadja, ha az adat megismerése a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet. A megismerési engedély megtagadását a minősítőnek indokolnia kell. 22

23 A minősített adat felhasználása Minősített adatot csak az a személy használhat fel, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt, és aki rendelkezik érvényes és a felhasználni kívánt adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal (külön felhasználóknak és közreműködőknek) titoktartási nyilatkozattal felhasználói engedéllyel, megismerési engedéllyel Aki minősített adatot ismer meg, függetlenül attól, hogy hogyan jutott a birtokába, a titok megtartására kötelezett. A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági kérdőívhez kötött eredményének figyelembe vételével kerül kiállításra a személyi biztonsági tanúsítvány 23

24 A személyi biztonsági tanúsítvány kiadása A Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki a külföldi minősített adat felhasználóinak a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek felhasználóinak A BIZTONSÁGI VEZETŐ adja ki a szerven belül a nemzeti minősített adatot felhasználók, valamint a szervvel közreműködők személyi biztonsági tanúsítványát, Tanúsítvány kiadásának megtagadása, visszavonása gondoskodik arról, hogy a titkos ügykezelő naprakész és pontos információval rendelkezzen a minősített adatot kezelő szervnél érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyekről. Egyéb szabályok Vissza kell juttatni a minősítőhöz az olyan adatot, amit nincs jogosultságunk birtokolni Ha a minősítő nem ismert, a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez kötelezettség alóli írásbeli felmentés szükséges, pl. ha eljárásban kell nyilatkozni minősített adatról 24

25 Személyi biztonsági előírások A minősített adatok védelmét a felhasználók szintjén is garantálni kell Védelmi feladatokat a biztonsági vezető és a titkos ügykezelő végezheti. Biztonsági felügyelet ha a minősített adatok mennyisége indokolja. A szerv vezetője legkésőbb december 31-ig gondoskodik a titkos ügykezelők a rendeletben előírt oktatásáról és vizsgáztatásáról. Minősített adatok fizikai védelme A fizikai biztonsági intézkedések célja: fizikai védelem a minősített adatra nem jogosult (illetéktelen) személyek minősített adathoz történő hozzáférése ellen Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adatot felhasználása és tárolása esetén biztonsági területek kialakítása A biztonsági területeken a mechanikai és az elektronikai védelmi eszközök egyidejű működtetése 25

26 Fizikai biztonsági feltételek Külső elemek Közbenső elemek Belső elemek Minősített adatok fizikai védelme I. osztályú biztonsági terület A ki- és belépés csak beléptető rendszeren keresztül és csak azon személyek számára engedélyezhető, akik erre külön felhatalmazással és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek II. osztályú biztonsági terület az illetéktelen hozzáférést belső intézkedésekkel meg lehet akadályozni a biztonsági területre csak külön felhatalmazással lehet belépni. Személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező személy csak kísérettel léphet be 26

27 Adminisztratív zóna Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű adatok tárolása és felhasználása ellenőrzött belépés zárható irodabútor vagy lemezszekrény Adminisztratív biztonsági feltételek Az adminisztratív biztonsági intézkedések célja A minősített adatok mozgásának nyomon követhetősége bizalmassága sérthetetlensége rendelkezésre állása 27

28 Általános szabályok A minősített adatok kezelésének rendszerét, vonatkozó szabályozások alapján úgy kell kialakítani és működtetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az, hogy mi történt az adattal a szervezeten belül hány példány készült belőle kinek küldték meg történt-e felülvizsgálat, stb. biztosítható legyen az illetéktelen megismerés kizárása Elektronikus biztonsági feltételek Az elektronikus biztonsági intézkedések célja A minősített adatot elektronikusan kezelő rendszer védelme Rendszerbiztonság Kommunikációbiztonság Kompromittáló elektromágneses kisugárzás elleni védelem - TEMPEST 28

29 Nemzeti Biztonsági Felügyelet a nemzeti és külföldi minősített adatok védelmének hatósági felügyelete a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése, és felügyelete a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása A titkos ügykezelő Titkos ügykezelő az lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettségű, a kezelt minősített adatok minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot, a minősített adat védelmére vonatkozó rendelkezések ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre a feladatra a munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásban kinevezi. 29

30 A titkos ügykezelő Titkos ügykezelő jogszabályban nevesített feladatai: a minősített adat átvétele, minősített küldemény felbontása a minősített adat iktatása, tárolása a minősített adat szerven belül történő átadása és visszavétele a minősített adat szerven kívüli továbbításának előkészítése a felhasználói jogosultság megszűnése esetén a minősített adat visszavétele A titkos ügykezelő a minősített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek főnyilvántartó könyvben történő nyilvántartásba vétele és megnyitása a minősített adat belföldre, valamint külföldre történő továbbításához szükséges iratkezelési feladatok végrehajtása a minősített adat birtokban tartása a minősített adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítésének előkészítése és az abban való részvétel 30

31 A Nyilvántartó és a Kezelő pont működése A minősített adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása A Nyilvántartó működtetéséhez minimálisan 2 kinevezett titkos ügykezelő, a Kezelő pont működtetéséhez 1 titkos ügykezelő kinevezése, továbbá egy fő helyettesítéssel megbízott titkos ügykezelő írásban történő kijelölése szükséges A Kezelő pont feladatköre teljesen vagy részben megegyezhet azzal a Nyilvántartóéval, amelynek alá van rendelve A nemzeti, NATO és EU minősített adatok kezelése azonos Nyilvántartóban (Kezelő ponton) is történhet, de fizikailag és adminisztratív módon elkülönítve A Központi Nyilvántartók NATO-NYEU Központi Nyilvántartó a Magyar Honvédség működteti a NATO minősített adatok országos szinten történő fogadása, elosztása a NATO Nyilvántartók és Kezelő pontok nyilvántartása EU Központi Nyilvántartó a Külügyminisztérium működteti az EU minősített adatok országos szinten történő fogadása, elosztása az EU Nyilvántartók és Kezelő pontok nyilvántartása 31

32 A minősített adatok nyilvántartási rendszere Főnyilvántartó könyv Iratkezelési segédletek: az iktatókönyv (nemzeti, NATO és EU minősített adatok részére külön-külön megnyitva) a belső átadókönyv vagy más belső átadóokmány a külső kézbesítő könyv a futárjegyzék A főnyilvántartó könyv A főnyilvántartó könyv - az iratkezelési segédletek nyilvántartása a nyilvántartási rendszer kezdőpontja főnyilvántartás = fő nyilvántartás papíralapú vagy elektronikus 1 db van belőle több Nyilvántartó esetén ki kell jelölni azt, amelyik vezeti egyes sorszámmal kezdődik betelte után a következő főnyilvántartó könyv sorszám kihagyása nélkül, folyamatos számképzéssel folytatódik év végén nem kell lezárni 32

33 A főnyilvántartó könyv Sorszáma Iratkezelési segédlet (nyilvántartás) megnevezése Használatba vételének dátuma Végleges lezárásának dátuma Irattári tételszáma Kezelési bejegyzés (selejtezés, átadás stb.) A főnyilvántartó könyv nem selejtezhető a szervezet megszűnésekor át kell adni jegyzőkönyvben a jogutód szervezetnek, ha nincs jogutód, akkor további kezeléséről a levéltár gondoskodik az iratkezelési segédletek főnyilvántartási számként a főnyilvántartó könyv sorszámát kapják (pld.: 132. Fnyt. sz.) 33

34 Minősített adat átvétele A más szervtől érkező, minősített adatot tartalmazó küldeményt átveheti: a címzett a titkos ügykezelő a minősített adatot kezelő szerv vezetője által írásban megbízott más személy a NATO és az EU Korlátozott terjesztésű! minősített adatok esetén a felhasználásra jogosult személy is Minősített irat átvétele Ellenőrizni kell a címzés alapján a minősített adatot tartalmazó küldemény átvételére való jogosultságát a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplő iktatószám és példánysorszám, valamint a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplő iktatószám és példánysorszám egyezését a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét Az átvevő a külső kézbesítőkönyvben dátum, a futárjegyzéken dátum és időpont feltüntetése mellett, nevének olvasható feltüntetésével és aláírásával, valamint bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét. 34

35 Minősített irat átvétele Ha téves a címzés vagy helytelen a kézbesítés: az átvevő a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja a címzettnek vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak Minősített irat átvétele Saját kezű felbontás esetén Sk. jelzés miatt felbontás nélkül továbbítva! kísérőlappal kell a címzettnek átadni a címzett kitölti a kísérőlapot és visszaküldi a titkos ügykezelőnek így lehet minden információt nyilvántartani az ilyen küldeményekről ennek részleteit a biztonsági szabályzat tartalmazza (pl. mi történik, ha a címzett akadályoztatva van) 35

36 Minősített adatot tartalmazó küldemény felbontása Ha sérült a csomagolás a küldeményt átadó jelenlétében az átvevő a küldeményt felbontja és ellenőrzi annak tartalmát az intézkedésről két példányban jegyzőkönyv készül, melyeket mindketten aláírnak az átadónak tisztázni kell a sérülés következményeit a sérülés tényét az átadási okmányon is szerepeltetni kell Minősített adatot tartalmazó küldemény felbontása Ha az átvevő tévedésből bontja fel: Jegyzőkönyv két példányban Küldemény szabályszerű lezárása Soron kívül továbbítja a címzettnek + az egyik jegyzőkönyvet Ha ellenőrzésnél hiányt észlel az átvevő: két példányban jegyzőkönyvet vesz fel és annak egyik példányát a küldő szerv részére továbbítja. 36

37 A minősített adat iktatása Cél, hogy a minősített adatok mozgása nyomon követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen! Az iktatás iktatókönyvben vagy elektronikus iratkezelési szoftver által Az elektronikus iratkezelési szoftver csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyetértésével alkalmazható Az érkezett vagy a saját készítésű minősített adatokat tartalmazó adathordozók iktatására szolgál Iktatókönyv bal oldala Érkezett / Saját készítésű irat Sorszáma Érkezés időpontja módja Iktatás időpontja Minősítési szint érvényességi idő Küldő megnevezése Küldő iktatószáma (hivatkozási szám) Példánysorszáma Terjedelem Mellékletek száma terjedelme Felülvizsgálat időpontja eredménye 37

38 Iktatókönyv jobb oldala Tárgy szervezeti egysége Ügyintéző neve terjedelme Továbbított irat példánysorszáma/ címzettje időpontja továbbítás módja Irattárba helyezés kelte Kezelési bejegyzés (csatolás, megsemmisítés időpontja és a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószáma stb.) Minősített irat nyilvántartásba vétele Az iktatás minden év január 1-jén 1- es főszámmal kezdődik Naptári év végéig emelkedő számmal folytatódik Azonos tárgyban több irat: 1-től növekvő alszámra iktatás Év végén le kell zárni az iktatást 38

39 A minősített adat iktatása Iktatás = adatrögzítés és iktatószámképzés Az érkezett vagy a készített minősített adat azonosító adatait kell rögzíteni az iktatókönyvben Az iktatószám a minősített adat egyedi azonosítója az adathordozón vagy kísérőlapon főszám-alszám/évszám pl.: 51-1/2014. Tetszőlegesen bővíthető pl. az iktatókönyv Fnyt. számával pl.: 4/51-1/2014. A minősített adat iktatása Alszámokra tagolódó főszámos iktatás: az ügykezdő irat új főszámra az azonos ügyben történő további iratváltások az adott főszám 1-től növekvő alszámaira korábbi ügyhöz nem kapcsolódó új ügy új főszámra kerül Az egy ügyben keletkezett különböző adatok ideértve a nem minősítettek is együtt kezelhetők. Nyílt iktatókönyvben tilos minősített adatot iktatni! 39

40 Minősített adat sokszorosítása A minősítő írásban engedélyezi az általa minősített adat sokszorosítását, fordítását, kivonatolását. Külföldi adatok esetén, Szigorúan titkos! minősítés esetén a minősítőtől kell engedélyt kérni. Iktatása a minősített adat iktatószámán történik. A példányszámba nem kell beleszámítani a fogalmazványt, valamint a közbenső munkapéldányt. Minősített adat sokszorosítása A külföldi minősített adat magyar fordításán a minősítési szint idegen nyelven, az eredeti formában, a nemzeti minősített adat külföldi fordításán a minősítési szint magyarul is feltüntetésre kerül. Minden oldalt el kell látni példánysorszámmal, tudni kell, melyik példány melyik címzetthez került. 40

41 A minősített adat szerven belüli átadása, visszavétele Szerven belüli átadás csak a titkos ügykezelő útján belső átadókönyvben vagy más átadó okmányon, saját kezű, dátummal ellátott aláírás ellenében, vagy iratkezelési szoftver alkalmazásával Belső átadókönyv vagy más átadóokmány (pl. átadókarton) szerven belüli átadásra és visszavételre bármennyi nyitható belőle, a titkos ügykezelő hitelesíti főnyilvántartásba kell venni lezárás után 8 évig kell őrizni Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén a felek azonosítása és a rendszerben az átadás-visszavétel rögzítése történik Sorszám Iktatószám Belső átadókönyv Minősítési szint Példánysorszám Terjedelem Címzett Átvétel igazolása Átvevő neve és aláírása, saját kezűleg írt dátummal Visszavétel igazolása Visszavevő neve és aláírása, saját kezűleg írt dátummal 41

42 Minősített adat szerven kívülre történő továbbítása Szerven kívülre továbbítás csak a titkos ügykezelő útján Belföldre továbbítás Futárjegyzéken vagy külső kézbesítőkönyvben dokumentáltan Szállíthatja: Állami Futárszolgálat katonai futár rendvédelmi szervek és a NAV belső futára személyes kézbesítő A megfelelő minősítési szintet fel kell tüntetni, és zárt küldeményként szállítani Minősített adat szerven kívülre történő továbbítása Nemzeti minősített adat csak zárt küldemény lehet. Ez biztosítja, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen. Szerepeljenek rajta: címzés küldő szervre vonatkozó adatok a minősített adat iktatószáma, minősítési szintje, példánysorszáma Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldő szerv bonthatja fel! figyelmeztetés 42

A nemzetbiztonsági ellenőrzés:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés: A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/07/40-5/2015. 32/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Biztonsági Szabályzata a minősített

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás

6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás 6/2012. (X. 1.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről1 Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. január 31. Tartalom Oldal Utasítások 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítás a minõsített adatok védelmének

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. III. 9 től A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 2012. 2 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.),

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített adatok védelmére 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu 2

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 126. évfolyam 2011. május 20. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 19/2011. (V. 20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció A szociális intézményekben vezetett dokumentáció Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 28. dr. Osztopáni Krisztián TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6147 számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Budapest, 2008.

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Előadó: Dr. Ujfaludi Zoltán alezredes, HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Felügyeleti Osztály osztályvezető 1 KÉT KÜLÖNÁLLÓSZAKTERÜLET, ÖNÁLLÓELKÜLÖNÍTHETŐJOGI

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 64. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról 13169 27/2014.

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről 2012/1. szám Budapest, 2012. január 03. Szám: 340/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18708. számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi. törvény a minősített

Részletesebben

DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, 2012. október 10.

DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, 2012. október 10. DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Budapest, 2012. október 10. Hajzer Miklós ezredes HVK HIICSF Dokumentumvédelmi Osztály, osztályvezető Telefonszám: HM 254-99 Az előadás tematikája 1. Az iratkezelési

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Az adatvédelem jelene és jövője

Az adatvédelem jelene és jövője Az adatvédelem jelene és jövője Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. március 21. dr. Majsa Dóra I. Az adatvédelem alapjai Az emberi méltóság védelmének sajátos aspektusa

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 48/2014. (XI. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

AZ EU INTÉZMÉNYEI MINŐSÍTETT ADATAINAK VÉDELME. A NEMZETI ADATVAGYON VÉDELME

AZ EU INTÉZMÉNYEI MINŐSÍTETT ADATAINAK VÉDELME. A NEMZETI ADATVAGYON VÉDELME AZ EU INTÉZMÉNYEI MINŐSÍTETT ADATAINAK VÉDELME. A NEMZETI ADATVAGYON VÉDELME Révész Béla Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék Társadalmi Megújulás Operatív Program A

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban

Részletesebben

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a

Részletesebben

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései Üzlet és titok a gyógyszeriparban Dr. Parapatics Tamás Budapest, 2014. szeptember 11. A transzparencia kihívásai Információ közzétételéhez fűződő jog,

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról

11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás. a Titokvédelmi Szabályzatról 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Titokvédelmi Szabályzatról Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtására kiadott, a minősített adat

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Az SZMSZ 3. számú melléklete Tartalomjegyzék I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya 3. II. Értelmező

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Ide kerülhet az előadás címe. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felépítése és hatásköre

Ide kerülhet az előadás címe. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felépítése és hatásköre Ide kerülhet az előadás címe A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felépítése és hatásköre Adatvédelmi bevezető I. Az adatvédelem korábbi szabályozása 1949. évi XX. törvény 59. 1992. évi

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1 A Marcali Városi Kulturális Központ tevékenysége során személyes, különleges, közérdekű és közérdekből

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról 11 / 2011. számú IGAZGATÓI UTASÍTÁS a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (a továbbiakban: ELGI) dolgozók

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános rendelkezések MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény e szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásáért, ellenőrzéséért, a rendelkezések módosításáért

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD (KOVACS.ARNOLD@EKK.SOTE.HU) Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek Alkalmazási lehetőségek Alapellátás Háziorvosi rendszerek (HO) Szakellátás

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. 2011/17. szám Budapest, 2011. november 23. Szám: 34450/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 3/2011. (OT 17.) ORFK intézkedés az

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben