DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, október 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Budapest, 2012. október 10."

Átírás

1 DOKUMENTUMVÉDELEM A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Budapest, október 10. Hajzer Miklós ezredes HVK HIICSF Dokumentumvédelmi Osztály, osztályvezető Telefonszám: HM

2 Az előadás tematikája 1. Az iratkezelési folyamat elemei 2. A nyílt iratok kezelésének szabályzói 3. A nyílt iratok kezelésének szabályai az MH-ban 4. A minősített iratok kezelésének szabályai az MH-ban 5. A személyi és az adminisztratív biztonság 6. A minősítési eljárás lefolytatása 7. A fizikai biztonság 8. Egyéb

3 A nyílt iratok kezelése

4 A vonatkozó jogszabályok az évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény; az MH Egységes Iratkezelési Szabályzata (Ált/40) az iratkezelés helyi eljárási rendjét rögzítő előírás.

5 Iratkezelés felügyelete, szakirányítása, szakmai irányítása közfeladatot ellátó szerveknél a felügyeletet a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet; az MH iratkezelés szakirányítását a HM közigazgatási államtitkár látja el; az MH egységes papír alapú és az elektronikus iratkezelési tevékenységének szakmai irányítását (felügyeletét) a HVK HIICSF csoportfőnök látja el.

6 Felelősség A szervezet parancsnoka (vezetője) felelős: az MH ISZ, továbbá az iratkezelés helyi eljárási rendjét rögzítő előírásokban foglaltak végrehajtásáért; belső rendelkezésben határozza meg a szervezet iratkezelési feladatait. a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári terv és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért; az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért; az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért.

7 Iratkezelést felügyelő vezető A parancsnok (vezető) a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, aki csak a parancsnok (vezető) helyettese, vagy a szervezet törzsfőnöke lehet.

8 A jogszabályok meghatározzák az ügyek írásos és elektronikus intézésének rendjét (ügyintézés); a nyílt iratok készítésének, nyilvántartásának, átadás-átvételének, továbbításának, tárolásának, ellenőrzésének, rendszerezésének, selejtezésének és irattári, levéltári kezelésének szabályait (ügykezelés).

9 Ügyvitel, ügykezelő, ügyintéző Az ügyvitel olyan komplex érdemi tevékenység, amely magába foglalja az ügyek intézését, valamint a nyílt iratok, és a minősített iratok, adatok kezelését. Az ügykezelő a nyílt és minősített iratok kezeléséért felelős. Ügyintéző az ügyekkel kapcsolatos érdemi tevékenységet végzi.

10 Az MH ISZ hatálya a Honvédelmi Minisztériumra; a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó honvédelmi szervezetekre; a Magyar Honvédség katonai szervezeteire, valamint ezek állományába tartozó személyekre bel- és külföldön egyaránt; a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális rendeltetésű iratainak készítését és kezelését a Szabályzat előírásainak figyelembevételével a honvédelmi miniszter által jóváhagyott külön főigazgatói utasítás szabályozza.

11 Az iratok védelme Hozzáférési jogosultságok engedélyezése: ügyintéző csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhet hozzá, amelyekre munkaköre ellátásához szüksége van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad; a felhatalmazás megadása a munkaköri leírásokban történik.

12 ek kezelése A szervezet parancsnoka (vezetője): helyileg szabályozza az érkezett és küldendő e- mailek kezelésének rendjét; azok tartalma, jellege alapján gondoskodik arról, hogy az érdemi ügyintézési értékkel bíró ek bekerüljenek a szervezet iratkezelési (nyilvántartási) rendszerébe; a szervezettől továbbított ek csak nyílt és jogszabályi korlátozás alá nem eső adatokat tartalmazhatnak. 12

13 Kezelési utasítások

14 A Nem nyilvános! jelölés használata A döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló iratokon a Nem nyilvános! jelölést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásai szerint kell alkalmazni, az alábbi formában: évi CXII. tv. 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS...-tól számított 10 évig!

15 A Nem nyilvános! jelölés használata a HM felsőszintű vezetői részére készülő iratokat Nem nyilvános! keresztnyomással rendelkező papírra kell készíteni; ezen iratok a keletkezéstől számított, a törvényben meghatározott időn belül nem nyilvánosak; kérelemre az adatok megismerését az adatot keletkeztető szervezet parancsnoka (vezetője) a határidőn belül is engedélyezheti.

16 A Nem nyilvános jelölés használata évi CXII. tv. 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS...-tól számított 10 évig!

17 Egyéb kezelési utasítások (minősített, nyílt) Az irat fontossága, vagy védelme szempontjából az iraton és a csomagolásán kezelési utasítások tüntethetők fel: Kizárólag s. k. felbontásra! - Csak a címzett bonthatja fel!! S. k. felbontásra! - Távollét esetén a címzett helyettese is felbonthatja! Más szervnek nem adható át! - Csak a záradékban szereplő szerv/szervezet állománya használhatja! Ettől még közérdekű marad az irat.

18 Egyéb kezelési utasítások (minősített, nyílt) Az irat fontossága, vagy védelme szempontjából az iraton és a csomagolásán kezelési utasítások tüntethetők fel: Nem másolható! Kivonat nem készíthető! Elolvasás után visszaküldendő! Zárt borítékban tárolandó! valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás!!!!

19 Lehetőség a bürokrácia csökkentésére Kerülni kell a levelezést, ha az ügy érdemi elintézését szóbeli intézkedés megkönnyíti és meggyorsítja. Ilyenkor az intézkedést az iratra kell feljegyezni. A feljegyzés tartalmazza, hogy kivel, mikor, milyen megbeszélés történt, és ezt az ügyintéző a dátum feltüntetését követően aláírja. Nyilvántartásba vett füzet!!!!!

20 Irat használat munkahelyen kívül Iratot amennyiben arra nem a munkahelyen kívül végrehajtandó szolgálati feladat ellátása érdekében van szükség munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak a közvetlen vezető engedélyével lehet, biztosítva, hogy tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg.

21 Tartós távollét Az ügyintézők tartós távollétük megkezdése (három hónapot meghaladóidőtartam), valamint kiválásuk esetén kötelesek az irataikkal elszámolni a szervezet ügyviteli szerve felé.

22 Minősített adatvédelem

23 A minősített adatvédelem fogalma Azon rendszabályok és eljárások összessége, amelynek érvényesülésével biztosítható, hogy a szervezetek vagy objektumok rendeltetésével, működésével kapcsolatos minősített adat illetéktelen szervek vagy személyek birtokába ne jusson, a megszerzett információ valódiságának megítélésében bizonytalanok legyenek, továbbá a fedőinformáció megismerésével téves következtetésre jussanak.

24 A minősített adatvédelem Felderítés elleni védelem, biztonság megszervezése Légi felvételek készítésének szabályai Minősített adatok továbbításának rendje Honvédelmi adatok sajtó útján történő nyilvánosságra hozatalának szabályai Minősített adatokat feldolgozó rendezvények MINŐSÍTETT ADATVÉDELEM Adatvédelem Minősített iratok védelme Számítástechnikai titokvédelem

25 A minősített adatvédelem szabályzói A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény; 90/2010. (III. 26.) kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről; évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról; Az MH Titokvédelmi Szabályzata (Ált/3.); A helyi Biztonsági Szabályzat.

26 Magyarország hatósági feladatot ellátó szerve: A minősített adatkezelés felügyelete, szakirányítása, szakmai irányítása KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelet; az MH szintű szakirányító: HM közigazgatási államtitkár; az MH szintű szakmai irányító: HVK HIICSF csoportfőnök.

27 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet Feladata: a minősített adat védelmének hatósági felügyelete; a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete; a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása, stb. Önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező szervezet.

28 Felelősség a minősített adat védelmi feltételeinek kialakításáért a minősített adatot kezelő szerv vezetője felelős; a minősített adatot kezelő szervnél a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását a minősített adatot kezelő szerv vezetője által sorszámos rendelkezésben kinevezett biztonsági vezető végzi; amennyiben a minősített adatok mennyisége indokolja, az ezek védelmével kapcsolatos feladatok ellátására helyi biztonsági felügyelet is kijelölhető. A helyi biztonsági felügyeletnek külön szervezeti egységként kell megjelenni; a helyi biztonsági felügyeletet a biztonsági vezető vezeti.

29 A biztonsági vezető A minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait.

30 A SZEMÉLYI BIZTONSÁG

31 Nemzeti minősített adat Olyan adat, amelyről a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli - nyilvánosságra hozatala, - jogosulatlan megszerzése, - módosítása vagy felhasználása, - illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, - jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti, és annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés keretében a minősítő korlátozza.

32 Közérdek Minősítéssel védhető közérdek a Magyar Köztársaság a) szuverenitása, területi integritása; b) alkotmányos rendje; c) honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége; d) igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége; e) külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai; f) állami szerve illetéktelen külső befolyástól mentes, zavartalan működésének biztosítása. (Mavtv. 5. c.)

33 Külföldi minősített adat Nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést a nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza.

34 A minősített adat megjelenési formái Köziratban szereplő minősített adat; Szóban közölt minősített információ; Minősített információt hordozó objektum, technikai eszköz; Nem tárgyiasult formában megjelenő minősített információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag (manőver, harceljárás).

35 A négyszintű minősítés A minősítés szintjét a kár mértéke határozza meg. Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele: rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor Szigorúan titkos!, súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor Titkos!, károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor Bizalmas!, hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket, akkor Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű.

36 A felhasználáshoz szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzések Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű! C típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés B típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés A típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés Nincs szükség nemzetbiztonsági ellenőrzésre

37 Minősítés érvényességi ideje Az adat minősítéssel csak a legszükségesebb ideig védhető, ezért a megismerhetőséget időben korlátozni kell! Szigorúan titkos! és Titkos! minősítési szintű adat esetén legfeljebb 30 év, Bizalmas! minősítési szintű adat esetén legfeljebb 20 év, Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű adat esetén legfeljebb 10 év lehet.

38 Minősített irat készítése Minősített iratot az készíthet, aki hatályos és törvényes felhatalmazással, valamint az adat rögzítésére alkalmas minősített adat tárolására kijelölt adathordozóval rendelkezik.

39 Felhatalmazás minősített adathoz való hozzáféréshez Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű minősített adat: felhasználói engedély; titoktartási nyilatkozat. Bizalmas! vagy ennél magasabb minősítési szintű minősített adat: kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásáról kiállított szakvélemény; személyi biztonsági tanúsítvány; felhasználói engedély; titoktartási nyilatkozat.

40 Személyi biztonsági tanúsítvány kiadása A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a NATO/EU, illetve külföldi minősített adat felhasználói részére. A biztonsági vezető (vagy a parancsnok) a szerven belül a nemzeti minősített adatot felhasználók részére. ADATLAP-on kell kérni!!

41 Kiutazáshoz CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE Az érvényben lévő személyi biztonsági tanúsítvány időtartalma alatt bármikor történhet. Minden alkalommal a kiutazás céljának és pontos idejének figyelembevételével ADATLAPOT kell kitölteni. A kitöltött adatlapot (ha szükséges a KBH által kiállított kockázatmentes szakvéleménnyel együtt) a HVK HIICSF-en keresztül a KIM NBF részére, a kiutazást megelőzően minimum 10 nappal meg kell küldeni (faxon).

42 A felhasználói engedély A jogosultságokat felhasználói engedélyben kell meghatározni. kiadhatja a minősített adatot kezelőszerv vezetője, vagy a szerven belül az általa felhatalmazott vezető; minősített adat felhasználására külön engedély nélkül jogosult, akit erre törvény kifejezetten felhatalmaz (pl. a minősítésre jogosult, a minősített adatot kezelőszerv vezetője, a biztonsági vezető).

43 A titoktartási nyilatkozat A minősített adatot felhasználó vagy megismerő személy nyilatkozata arról, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat megismerte, és az őt terhelőtitoktartási kötelezettséget tudomásul vette.

44 Minősítési eljárás A minősített adatot tartalmazó iratot minősíteni kell. A minősítést annak kell kezdeményezni, akinél az adat keletkezik. A kezdeményező indoklással ellátott minősítési javaslatot készít a minősítő részére (tények, körülmények megjelölése).

45 Minősítési jelölések Szigorúan titkos! ig Nagy Pál vezérőrnagy parancsnok Titkos! ig Nagy Pál vezérőrnagy parancsnok Bizalmas! ig Minta Aladár ezredes parancsnok Korlátozott terjesztésű! ig Minta Aladár ezredes parancsnok

46 Minősített iratok alaki kellékei Ha az első oldal is tartalmaz minősített információt, akkor az első oldalon alul, a második oldaltól alul, felül a lap közepén: Szigorúan titkos! Titkos! Bizalmas! Korlátozott terjesztésű!

47 MAGYAR HONVÉDSÉG 11. BEM JÓZSEF TÜZÉRZED Nyt. szám: M/2/2012 Titkos! 1.sz. példány ig. Futárral továbbítandó! Dr. Gaál Ábrahám mk- ezds. parancsnok Szenes Endre mk. ezredes Magyar Honvédség 15. Kiss József Radarezred parancsnok Kecskemét Tárgy: háborús vezetési pont telepítése Tisztelt Ezredes Úr! Szöveg Budapest, május 17. Üdvözlettel Készült: 2 példányban Egy példány: 1 lap Ügyintéző (tel.): Kovács Kázmér őrgy. ( ) Gépelte (tel.): Tuba Rózsa ka. ( ) Gnysz.: 1/1 Kapják: 1. sz. pld.: MH 15 K.J. Re 2. sz. pld.: Eredeti irattári példány (Felülvizsgálati példány) Titkos! Dr Gaál Ábrahám mk. ezds. Dr Gaál Ábrahám mk. ezredes parancsnok

48 Minősítési javaslat (kezdeményező és a minősítő más) Minősítési javaslat: Az irat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 5. (1) c) pontjába foglalt minősítéssel védhető honvédelmi vonatkozású közérdek körébe tartozó Szigorúan titkos! minősítésű szintű adatot tartalmaz. Az adat minősítése érvényességi idejének fenntartása május 06-ig indokolt. Indokolás Az irat (adathordozó) a háborús vezetési pont koordinátáira, az őrzésvédelmi rendszerére, energia ellátó rendszereire vonatkozó konkrét adatokat tartalmaz. Az adatok érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, vagy az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele folytán, a katonai vezetési pont mások által támadhatóvá, vagy működésképtelenné tehetővé válik, amely rendkívül súlyos visszafordíthatatlanul jelentős károkat okoz az ország honvédelmi érdekében. Budapest, május 06. Kovács Kázmér őrnagy Kovács Kázmér őrnagy javaslattevő Az adathordozón szereplő adatokat a fenti minősítési javaslatban szereplő minősítési szintre és érvényességi ideig minősítem. Budapest, május 17. Gálosi Csongor ezredes Gálosi Csongor ezredes parancsnok, minősítő

49 Minősítési javaslat (kezdeményező és a minősítő azonos) Minősítési javaslat: Az irat a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 5. (1) c) pontjába foglalt minősítéssel védhető honvédelmi vonatkozású közérdek körébe tartozó Szigorúan titkos! minősítésű szintű adatot tartalmaz. Az adat minősítése érvényességi idejének fenntartása május 12-ig indokolt. Indokolás Az irat (adathordozó) a háborús vezetési pont koordinátáira, az őrzésvédelmi rendszerére, energia ellátó rendszereire vonatkozó konkrét adatokat tartalmaz. Az adatok érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, vagy az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele folytán, a katonai vezetési pont mások által támadhatóvá, vagy működésképtelenné tehetővé válik, amely rendkívül súlyos visszafordíthatatlanul jelentős károkat okoz az ország honvédelmi érdekében. Az adathordozón szereplő adatokat a fenti indokok alapján, az indoklásban szereplő minősítési szintre és érvényességi ideig minősítem.. Budapest, május 17. Gálosi Csongor ezredes Gálosi Csongor ezredes parancsnok, minősítő

50 A minősített adatok jelenlegi és az optimális minősítési szintje (országos) Szigorúan titkos: Sz. T. max: Titkos: T kb: Bizalmas: Biz. kb: Korl terj : Korl. Terj. kb:

51 Minősített adat felülvizsgálata 5 évenként kötelező; a felülvizsgálati kötelezettségre törvény rövidebb határidőt is megállapíthat; a minősítő a április 1. előtt keletkezett saját készítésű minősített adatait június 30-ig köteles felülvizsgálni. A határidőig felül nem vizsgált minősített adat minősítése megszűnik.

52 Minősített iratok továbbítása, szállítása, átadása Bizalmas! és annál magasabb minősítési jelöléssel ellátott adathordozó szállítása, más szervezethez futárral (állami), eseti futárral (vezető jelöli ki), rejtjelző telefaxon. Korlátozott terjesztésű! minősítési jelöléssel ellátott adathordozó szállítása (viszi-hozza) iratszállítási engedéllyel. (futártáska (számkódos táska, vas iratdoboz), szolgálati gépjármű, küldeménycímke felragasztása) Közös MH szervhez tartozó ügyintézők belső leírásban ideiglenesen egymásnak átadhatják.

53 Minősített iratok tárolása Több ügyintéző minősített iratait közös lemezszekrényben vagy irattartó dobozban nem tárolhatja! A felügyelet nélkül hagyott helyiségeket munkaidő alatt is be kell zárni az ott tárolt adathordozók, technikai eszközök védelme érdekében!

54 Iratok tárolása Az iratokat jellegüknek megfelelően (minősített, nyílt, nemzeti, NATO, EU, Gripen) elkülönítetten kell tárolni! SZT, T, B irat akkreditált fizikai biztonsági területen, KT és nyílt irat zárható irodabútorban is tárolható.

55 Az ügyviteli belső ellenőrzések végrehajtása Ellenőrzési kötelmek: Közvetlen szolgálati elöljáró ügyintézőknél minősített iratokat félévente, nyílt iratokat évente Ügyviteli szerv ügyintézőket évente egyszer Ügyintéző önellenőrzés minősített negyedévente nyílt évente ROVANCS huzamosabb távollét megkezdése előtt - A 3 hónapnál hosszabb idejű vezényelteket el kell számoltatni!!!! - A magasabb szintű ellenőrzés kiváltja az önellenőrzést!!!!

56 Minősített adatok elektronikus feldolgozása A helyi Biztonsági Szabályzat mellékletében kijelölt számítógépeken, biztonsági területen történik. A kísérőlapot vezetni kell, a Gnysz. képzés az alapján történik.

57 Elektronikus információvédelem Saját pendrive használata tilos!!!! Nemzeti és külföldi minősített adathordozók (minősített és nyílt) gyűjtögetése tilos!!! Nyílt eszközön minősített adat nem továbbítható!!!!!! Fax az akkreditálási szintig használható!!!! CRONOS nemzeti Bizalmas! szintig alkalmazható!!!! Ez felülvizsgálat alatt van jelenleg!! Internet használata szolgálati ügyben TILOS!!

58 Fizikai biztonság

59 A fizikai biztonsági követelmények a Bizalmas! vagy magasabb minősítési szintű minősített adat kizárólag biztonsági területen használható fel és tárolható (a dokumentumok munkaidőben az adminisztratív zónában felhasználható); a Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű minősített adat biztonsági területen kívül adminisztratív zónában is felhasználható és az adminisztratív zónán belül zárható irodabútorban, lemezszekrényben is tárolható december 31-ig kell megteremteni!

60 A katonai műveletekben Minősített adat felhasználása biztonsági területen kívül a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személy személyes felügyelete alatt álló minősített adatot tartalmazó technikai eszköz; a művelet végrehajtásához szükséges minősített adat; a biztonsági vezető által meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett biztonsági területen kívül is felhasználható.

61 I. osztályú biztonsági terület Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szint; a belépés a minősített adathoz való hozzáférést is jelenti; fizikailag körülhatárolt és védett, valamint a kiés belépés ellenőrzött; belépés külön felhatalmazással és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezőknek; személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező személy nem léphet be.

62 II. osztályú biztonsági terület Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű minősített adat; az illetéktelen hozzáférést belső intézkedésekkel meg lehet akadályozni; csak külön felhatalmazással lehet belépni; személyi biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező személy csak kísérettel léphet be.

63 Minősített adat megsértése

64 Minősített adat megsértése ha a felhasználó tudomására jut, hogy a minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat megsértették, a biztonsági vezetőt haladéktalanul tájékoztatni; ha a törvényt vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a Szigorúan titkos!, a Titkos!, valamint a Bizalmas! minősítési szintű adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válhatott (nyitott, őrizetlenül hagyott iroda és páncélszekrény), vagy ennek veszélye fennáll, a minősített adatot kezelő szerv vezetője, a HVK HIICSF csoportfőnökét, a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet és a minősítőt köteles erről tájékoztatni!

65 Minősített adat megsértése ha a törvényt vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a Korlátozott terjesztésű! minősítési szintű adat ezáltal illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válhatott (nyitott, őrizetlenül hagyott iroda és páncélszekrény), vagy ennek veszélye fennáll, a minősített adatot kezelő szerv vezetője, a HVK HIICSF csoportfőnökét és a minősítőt köteles erről tájékoztatni!

66 A Büntető Törvénykönyv változása A büntetőjogi szankciórendszer differenciálása az egyes minősítési szintekhez igazodóan: civil maximum hivatalos maximum Visszaélés szigorúan titkos minősítésű adattal Visszaélés titkos minősítésű adattal Visszaélés bizalmas minősítésű adattal Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal 2-8 évig 5-15 évig 1-5 évig 2-8 évig - 3évig 1-5 évig -1 évig -3 évig

67 Az iratkezelés folyamata Érkezett iratok Készített iratok átvétel bontás, érkeztetés szignálás iktatás ügyintézés továbbítás expediálás iktatás kiadmányozás iratkészítés Elintézést követően haladéktalanul irattározni és tárolásra leadni az ügyviteli szervnek!! irattározás Selejtezés, irattárba illetve levéltárba adás

68 Az előadás tematikája 1. Az iratkezelési folyamat elemei 2. A nyílt iratok kezelésének szabályzói 3. A nyílt iratok kezelésének szabályai az MH-ban 4. A minősített iratok kezelésének szabályai az MH-ban 5. A személyi és az adminisztratív biztonság 6. A minősítési eljárás lefolytatása 7. A fizikai biztonság 8. Egyéb

69 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.)

Generális szabályozása: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) Az adatvédelem alapjai Az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető Magánszféránk védelmét szolgálja Magyarország Alaptörvényének 6. Cikke: mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1

2009. évi CLV. törvény. a minősített adat védelméről1 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről1 Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/6147 számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6147 számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Budapest, 2008.

Részletesebben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben

Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Adatvédelem és információszabadság a Magyar Honvédségben Előadó: Dr. Ujfaludi Zoltán alezredes, HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Felügyeleti Osztály osztályvezető 1 KÉT KÜLÖNÁLLÓSZAKTERÜLET, ÖNÁLLÓELKÜLÖNÍTHETŐJOGI

Részletesebben

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről

T/18708. számú. törvényjavaslat. a minősített adat védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18708. számú törvényjavaslat a minősített adat védelméről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi. törvény a minősített

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A nemzetbiztonsági ellenőrzés:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés: A személyi biztonsági tanúsítvány A nemzetbiztonsági ellenőrzés: Bizalmas! és a magasabb minősítési szintű adat felhasználásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott biztonsági

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák hatályon kívül helyezéséről 2012/1. szám Budapest, 2012. január 03. Szám: 340/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 25/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás egyes normák

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! Tárgy: az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról Budapest, 2007. február 2 Az államtitkoktól és szolgálati titkokról

Részletesebben

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések

Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről. I. Általános rendelkezések Gyál Város Jegyzőjének 1/2015. (I. 05.) számú szabályzata adatvédelemről és adatkezelésről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban

Részletesebben

A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG A BONYHÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 2.0 2017. december 12. Dr. Marcsek Sándor r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Cím: 7150 Postafiók:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása. a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A vidékfejlesztési miniszter 14/B/2011. (XII. 12.) utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. (2) bekezdésében,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról 11 / 2011. számú IGAZGATÓI UTASÍTÁS a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet adatvédelmi szabályzatának kiadásáról A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (a továbbiakban: ELGI) dolgozók

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III.31.) Korm. rendelet 4.

Részletesebben

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései Üzlet és titok a gyógyszeriparban Dr. Parapatics Tamás Budapest, 2014. szeptember 11. A transzparencia kihívásai Információ közzétételéhez fűződő jog,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

Tájékoztató. az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató. az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (továbbiakban: OKV) Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III.31.)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 126. évfolyam 2011. május 20. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 19/2011. (V. 20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata az adatvédelemről és adatbiztonságról 1. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja az intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során a személyes

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről

43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet. a rejtjeltevékenységről 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet a rejtjeltevékenységről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 30. -ának (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel, a nemzetbiztonsági

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet. a minősített adat kezelésének rendjéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 30. -ának (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. TARTALOM 21. szám 129. évfolyam 2014. november 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 48/2014. (XI. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Ügyszám: NAIH /2013/J Ügyintéző: dr. Bíró János Telefon: Dr. Répássy Róbert úr részére igazságügyért felelős államtitkár

Ügyszám: NAIH /2013/J Ügyintéző: dr. Bíró János Telefon: Dr. Répássy Róbert úr részére igazságügyért felelős államtitkár Ügyszám: NAIH-1997-1/2013/J Ügyintéző: dr. Bíró János Telefon: 391-1425 Dr. Répássy Róbert úr részére igazságügyért felelős államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Államtitkár

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉS A GYAKORLATBAN, JOGI OLDAL DIGITÁLIA 2013 10/09/2013 ADATVÉDELEM VS. ÜZLETI ÉRTÉK személyes adat védelme: alkotmányos jog személyes adat üzleti érték egyensúly:

Részletesebben

A helyzet felülről - Adatbőség vs. információszabadság

A helyzet felülről - Adatbőség vs. információszabadság A helyzet felülről - Adatbőség vs. Ide kerülhet az előadás címe információszabadság Adatrobbanás Műhelykonferencia 2016-01-21 PPKE-ÁJK Kiindulási pontok 2. 1. Az információszabadság és a közadat-újrahasznosítás

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. TARTALOM 5. szám 124. évfolyam 2009. február 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2009. (II. 6. MÁV Ért. 5.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Titokvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 67. /4/ bekezdése, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben