KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl Elıterjesztı: Bárdos Zoltán, a Szövetség elnöke

2 2 BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség évi munkájáról Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség a 2010-ben a maga elé tőzött feladatait tagegyesületeivel közösen a megye közrend-közbiztonsága-, bőnözés megelızése, gyermek- és ifjúság-, környezet-, katasztrófavédelemi feladatokat teljesítette. Az ország - szőkebb környezetünk a megye - polgáraink jó közérzetének a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb feltétele a közrend és a közbiztonság megfelelı állapota. Ezen állapot szinten tartásához nagyban hozzájárul a polgárırök önzetlen szolgálatvállalásai. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség és mőködésének eddigi eredményei: A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség Magyarországon törvényesen mőködı, önszervezıdéső, bőnmegelızési, közbiztonság védelmét szolgáló pártpolitikai érdekektıl mentes társadalmi szervezet. Szövetségünk június 8. án alakult, azóta dinamikusan fejlıdik és mára már tevékenységi területének egyik meghatározó szereplıjévé vált. Jelenleg 6 régióban 44 egyesület, és 9 tagozat alkotja a szövetséget, mely közel 1400 fıt számlál. Tagozatokat ott hoztunk létre ahol nem tudnak 10 fı polgárırt beszervezni, illetve nem tudják vállalni az indulás költségeit kis települések. Szervezés alatt van három ellátatlan településen a polgárırség /Mogyorósbánya, Tokod és Csolnok/. A helyi polgármesterek belátva azt, hogy a polgárırség sokat tehet településük közbiztonságáért nagy segítséget nyújtanak a megalakuláshoz. Ezzel a egyesülettel + a 9 tagozattal a 2009-es évhez viszonyítva az akkori 42 település helyett már 56 településen mőködik polgárırség. A szövetséget alkotó egyesületek a helyi közéletben is meghatározóak bőnmegelızési tevékenységük mind a helyi lakosok, mind pedig az együttmőködı szervezetek körében elismert. A szövetség megalakulása óta az Országos Polgárır Szövetség tagjaként mőködik.

3 3 Kiemelten tevékenységeink a közrend- és közbiztonság védelme, bőnmegelızés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és katasztrófa védelem. A Megyei Szövetség legfıbb feladata a bőnmegelızés. A polgárırség bőnmegelızési tevékenysége három erıs pilléren nyugszik: rendszeres járırözéssel szolgálja a közterületek biztonságát, szőkíti a bőnözés utánpótlási vonalait, hangsúlyt helyezve a gyermek-és ifjúságvédelemre, neveléssel alakítva ki egy erkölcsösebb generációt, amely tudatosan képes elutasítani a kábítószereket, s a bőnözı életmódot. A tagszervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a gyermek- és ifjúságvédelemre. Szezonális programokat is szervezünk. Nyáron fel kell készíteni a gyerekeket, hogy a szünetben is a legjobb tudásuk és odafigyelésük szerint közlekedjenek, mert hajlamosak teljesen kikapcsolni a szünidı kezdetével. Télen szintén nagyon fontos a saját és környezetünk egészségének, épségének megırzése. A hideg miatt az utak csúszóssá válnak, fokozottan oda kell figyelni. Célunk, hogy a Szövetség és az egyesületei, a tevékenységi területeiknek megfelelıen a lehetı legteljesebb mértékben tudja ellátni meghatározott feladatait. Legfıbb feladatunk a bőnmegelızés területe, ezért koordinálásának folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. Továbbá, hogy az infrastrukturális és a kommunikációs eszközök megfelelı mértékő folyamatos fejlesztése biztosított legyen. A Polgárırség vezetıségének, operatív munkatársainak és maguknak, a polgárıröknek a megfelelı szintő továbbképzését fontos feladatnak tartja a Szövetség. A Szövetség eddig elért legfontosabb eredménye az, hogy eredményesen képes összefogni a 43 tagszervezetének, és 9 tagozatának munkáját, maximális érdekképviseletet tud nyújtani a törvényességre kiterjedıen, valamint annak a ténye, hogy a Polgárırség mőködésének köszönhetıen nagymértékben csökkent a bőnesetek száma, nıtt a közbiztonság és a lakosság egészséges léte pozitív hatással van a társadalom egészére, ezáltal a gazdaság fejlıdésére is. A napi kommunikáció megfelelıen ki van alakítva az egyesületeinkkel és a társszerveinkkel. A napi munkakapcsolatunk jól mőködik az együttmőködési megállapodásban álló szervekkel. Gyermek- és ifjúság védelem területén tett erıfeszítéseink, drogmegelızéső programok szervezése az általános iskolákban. Egy iskola egy polgárır bőnmegelızési és közlekedési hónap minden éves megtartása. Civil gépjármőkörözı és keresı szolgálat és a Mátrix Polisz lopott gépjármő keresı rendszer mőködtetése a rendvédelmi szervekkel közösen sok eredményt hozott. A Szomszédok Egymásért Mozgalom elnevezéső, a közvetlen környezetünket védı, bőnözés megelızési célú

4 4 szervezıdés megyénkre kevésbé jellemzı, ezen a területen, fıleg a nagyobb megyei városokban van mit tennünk. Sajnos nem rendelkezünk a nap 24 órájában, vonalas telefonról ingyenesen hívható központi diszpécser szolgálattal, és adminisztrátori státusszal. I. Fıbb feladataink voltak 2010-ben: Folytattuk megyénk településeinek biztonsága, a bőncselekmények megelızése érdekében megkezdett feladatainkat, különös gondot és figyelmet fordítva a területi polgárır szervezetek és az önkormányzatok helyi közbiztonsági célkitőzéseinek megvalósításában történı közremőködésre, a rendırség munkájának támogatására, a lakosság anyagi javai, vagyontárgyai ellen irányuló jogsértı cselekmények megelızésére. Polgárır szervezeteink vonatkozásában igyekeztünk új ellátatlan településeken polgárır egyesületeket alapítani, a tagság megerısítésére és a megbecsülés megóvására kiemelt hangsúlyt helyezni. Törekedtünk a területileg illetékes rendvédelmi (rendırség, tőzoltóság, idegenrendészet, katasztrófavédelem, bevándorlási és állampolgársági hivatal) szervekkel a már kialakult együttmőködés megırzésére, a jogsértı cselekmények megelızésére. A rendırség és a polgárırség között meglévı kölcsönös információcsere folyamatos fejlesztésére, biztosítására. Közremőködtünk a környezetvédelmi szerveknek a rendvédelmi szervekkel közös együttmőködésben végzett környezeti, árvízi, kárelhárítási és kármentesítési tevékenységében. A nyári idegenforgalmi idény biztonságának bőn- és baleset-megelızési feladatai jobb végrehajtása érdekében, az idegenforgalmi területeken mőködı, illetve a környezı települések polgárır szervezeteivel közösen összehangolt, egymást támogató akciósorozatot szerveztünk. Közremőködtünk a tanévkezdés idıszakában az OPSZ, valamint a Komárom- Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság által a megye települései iskoláinak körzetében szervezett közlekedésbiztonsági, bőnmegelızési akciók végrehajtásában. Részt vettünk a gyermek- és ifjúságvédelem területén az iskolákban folyó nevelı tevékenységben.

5 5 Részt vettünk az VI. országos Polgárır Közlekedési versenyen, Budapesten. Ez évben 260 körlevelet adtunk ki a polgárır egyesületek felé az éppen aktuális programokról, hírekrıl, felhívásokról és egyéb fontos eseményekrıl. Feladatainkat a tervezett szerint elvégeztük. II. Részletesebben Bőnmegelızési tevékenységek, akciókban, akciósorozatokban való részvétel, biztosítási feladatok: Megyénkben folytonos a rendvédelmi szervekkel történı közös szolgálatellátás. Járırözés alatt polgárıreink rendszeresen ellenırzik a posták, a pénzügyi intézetek területét és a pályaudvarokat, a nemkívánatos személyeket eltanácsolják a helyszínrıl. Ezen kívül a telefonfülkéket is megnézik, és ha gond van, értesítik a megállapodás alapján az illetékes szerveket. Az ıszi betakarítások idején fokozottan felügyelnek a polgárırök a földeken kint hagyott mezıgazdasági gépekre és a terményekre, mert ilyenkor megnı az ıszi mezıgazdasági bőncselekmények száma. A betakarítást követıen polgárıreink ellenırzik az engedélyezett tarlóégetést, hogy az Országos Tőzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, felügyelet mellett s veszélytelenül kerüljön végrehajtásra. Az üdülıövezeteket, az önkormányzat tulajdonát képezı hétvégi házakat, nyaralókat a nyári idegenforgalmi szezon alatt kiemelt formában emelt szintő járıróraszámban, több járırcsoport bevonásával ellenırizzük. A polgárırség más szervekkel közösen meghirdetett akcióban vett részt. A programok a bőn-, baleset-, és drogmegelızést szem elıtt tartva zajlottak. Kiemelt feladatunk volt a postások biztosítása a nyugdíjak kiosztásakor, valamint a halottak napi temetıbiztosítások. A szervezet tevékenységében fontos szerepet játszott a karácsony és az ünnepek zavartalanságának, meghittségének lebonyolítása. Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság pozitív hozzáállásának köszönhetıen elértük, hogy Polgárır Magazin eljusson az egyesületeinkhez legközelebbi kapitányságokra is./50 db.-ot kap a megyénk is ingyen./

6 6 A rendırséggel közös járırözés során az alábbi intézkedésekre került sor: Bőncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása eset 163 Tettenérés eset 110 Rendırséggel közös szolgálat óra Bőnügyi jelzésadás, egyéb információ eset 2360 Egyéb bejelentés, információ eset 1022 Akcióban való részvétel óra 2340 Eltőnt személy kutatásában közremőködés eset 170 Helyszín, rendezvény biztosítása óra 3627 Egyéb szolgálatok óra 3974 Bőnmegelızés óra Posta szolgálat óra 4660 Megelızı járır szolgálat óra Összes szolgálat: óra A leírtakon túl a polgárırök számtalan bőnügyi közlekedésrendészeti akciókban vettek részt. A fenti számadatok is alátámasztják a polgárırség közrend, közbiztonság terén kifejtett eredményes tevékenységét. Jövıbeni munkánk elvégzéséhez azonban mindenképpen szükséges a rendırség további támogató együttmőködése.

7 7 A Szövetség taglétszáma a 2010 évi járırözése, és Ft értékben való kimutatása Évi szolgálatok Óraszám Tagszervezetek száma 44 Tagszervezetek létszáma / fı 1350 Rendırséggel eset 8640 Rendırséggel fı 864 Kimutatás 500 Ft /óra értékben Kimutatás Rendırségi tarifával Ft/óra Rendırséggel óra , Ft 198, Ft Önálló szolgálat eset Önálló szolgálat fı 1158 Önálló szolgálat óra , Ft 764, Ft Összes eset Összes fı 1350 Összes óra , Ft 990, Ft Kisbér: Gunázer Gyula KEMPÖSZ Alelnök

8 8

9 9 Együttmőködés más szervekkel, szervezetekkel: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Komáromi Vizi Rendészet Magyar Posta Rt. Tatabányai Igazgatósága Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A partnereink körét folyamatosan bıvíteni kívánjuk. III. Megyei szövetség évi fıbb feladatai: Napra készen tartjuk kapcsolatainkat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal és a Védelmi Titkársággal. Felajánljuk részvételünket a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szakbizottságában való részvételünkre, és ott érvényre juttatjuk a Polgárırség érdekeit. Kapcsolatainkat tovább szilárdítjuk a Komárom-Esztergom Megyei Rendırfıkapitánysággal és a városi rendırkapitányságokkal. Felvettük a Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A közös tevékenység alapja a Rendészeti Minisztérium és az Országos Polgárır Szövetség között aláírásra került együttmőködési megállapodás. Eleget teszünk a közös akciókra történı felkéréseiknek, erre a célra felajánljuk a Szövetség és a tagegyesületek tulajdonában lévı technikai eszközöket / Mátrix-police, gépkocsik, prevenciós drogtáska /. Felvesszük a megye területén mőködı minden olyan szervezettel a kapcsolatot az együttmőködés céljából, amelyekkel az OPSZ együttmőködést írt alá. Felkérjük a rendırséget térségi közlekedésbiztonsági akciókra, ezeken az akciókon mőködtetjük a rendelkezésre álló technikai eszközöket. Komárom-Esztergom megyében azokon a településeken, ahol még nem mőködik polgárır egyesület, kezdeményezzük megalakításukat. A mozgósításhoz és szervezéshez megadunk minden segítséget, a lehetıséghez képest a települési önkormányzatoknak és a megválasztandó elnököknek. Törekszünk arra, hogy a Megyei Szövetséghez és az OPSZ-hez nem tartozó bőnmegelızési célból mőködı

10 10 civil kezdeményezéseket integráljuk. Kezdeményezıi leszünk továbbra is a Szomszédok Egymásért Mozgalom nagyvárosainkban (Tatabánya, Esztergom), illetve ahol koncentráltan, tömbszerően sok ember él együtt való megalakításának, majd bıvítésének. Áttekintjük a korábban kötött együttmőködési megállapodásokat, és ha szükséges, azokat az új követelményekhez igazítjuk közösen az együttmőködı partnerekkel. /Megyei Önkormányzat, Rendırség, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyar Posta-, MÁV-területi Igazgatósága, telefontársaságok, biztosító társaságok, vagyonvédelmi társaságok /. Konkrét feladatokkal látjuk el és foglakoztatjuk az elıreláthatólag ez évben rendszerbe kerülı adminisztrátort. Közremőködésével reggel 8 és délután 12 óra között a rendszeres kapcsolattartás és információáramlás valósul meg a Megyei Szövetség és a tagegyesületek között, valamint a Megyei Szövetség és az OPSZ között. Jelentıs szerepe lesz a szövetségünk okmányrendszerének naprakészen tartásában, az irataink szakszerő tárolásában is, a mindennapos adminisztrációs feladatok elvégzésében. A folyamatos foglalkoztatása érdekében erısítsük kapcsolatunkat a területileg illetékes Munkaügyi Központtal. Igyekszünk friss, aktuális információkkal ellátni tagegyesületeinket, segíteni munkájukat, ezért, honlapot üzemeltetünk, ahol minden szükséges információ megtalálható. A honlap címe: Minden tagegyesületünket kérek, naponta látogassák az oldalt, regisztráljanak, jelöljenek ki olyan személyeket, akik készség szintjén meg tudják tenni ezt. Az ı feladatuk, hogy az új dolgokról azonnal értesítsék az egyesület elnökét. Az interneten való kapcsolattartásunk másik formája a szövetségünk rendszere. Itt is kérem, Önöket naponta többször nyissák meg az fiókjukat, mert van, amikor igencsak gyors információkat kér az egyesületekrıl az OPSZ. Pályázat figyeléssel eredményesen igyekszünk kihasználni a különbözı pályázati lehetıségeket. Ezeket is mindig feltesszük a honlapunkra, de az OPSZ honlapon is megtalálhatóak. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tagegyesületeknél felvételre kerülı új polgárır jelöltek oktatására és a polgárırök továbbképzésére. Mozgósítjuk tagegyesületeinket az OPSZ és a Megyei Polgárır Szövetség által meghirdetett kampányfeladatokon való részvételre. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a polgárırség környezetvédelmi feladatinak kiszélesítésére. Együttmőködést megállapodást kötöttünk a Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Szorgalmazzuk a tagegyesületek felé, hogy a tagság minél nagyobb számban fizessen elı a Polgárır Magazinra, de letölthetı az OPSZ honlapjáról is. Új Alapszabályt, Szervezeti és Mőködési Szabályzatot dolgoztunk ki.

11 11 A szövetség elnöksége, bizottságai, tagozatai ügyrendeket készítettek, munkájukat e szerint végzik. IV. A polgárır tagegyesületek részére ajánlott feladatok: A polgárırség mőködésének alapja a jövıben is az önkéntesség, a meggyızıdésbıl, minden ellenszolgáltatás és díjazás nélkül való tenni akarás legyen. Erısítsék tovább a polgárır mozgalom egységét, ırizzék meg a pártsemlegességet Ne engedjenek abból az elvbıl, hogy a polgárır csak büntetlen elıélető állampolgár legyen, aki élvezi lakóközössége bizalmát és megbecsülését, akinek életvitele kiállja környezete kritikáját, aki a mozgalom célkitőzéseivel egyetért, aki felelısséget érez a közrendért és a közbiztonságért A polgárır tevékenységének alapja a személyes példamutatás legyen. Magatartását az önkéntes jogkövetés jellemezze. Szolgálatát úgy lássa el, hogy fellépését ne érezzék az állampolgárok zaklatásnak. Ne várjon elınyöket polgárıri mivoltával összefüggésben. A polgárırség által felvállalt bőnmegelızési feladatok teljesítésével a jövıben is elsıbbséget élvez a vagyon elleni bőncselekmények megakadályozására való törekvés. Ennek érdekében folytassák településük, lakókörnyezetük vagyonbiztonsága, a bőncselekmények megelızése érdekében vállalt járır és figyelıtevékenységüket. Aktívan vegyenek részt az önkormányzatok helyi közbiztonsági célkitőzései megfogalmazásában és a feladatok végrehajtásában. İrizzék meg és tartsák fenn az egyesületek összetartását, cselekvési egységét. A polgárırség jövıje és a folyamatosság fenntartása érdekében törekedjenek a fiatalok és a nık megnyerésére, kezdeményezzék polgárıri felvételüket, gondoskodjanak értelmes és céltudatos feladatokkal történı megbízásukra. Tegyék még rendszeresebbé a kapcsolattartást a Megyei Szövetség elnökségével. A meghatározott határidıig biztosítsák a Megyei Szövetségeknek a kért információkat, ennek érdekében javítsák az egyesületek adminisztrációs tevékenységét. Az egyesületek vezetıi gondoskodjanak a közönség érdekében végzett áldozatos tevékenység és az elért eredmények folyamatos és reális bemutatására, erısítsék médiakapcsolataikat, a helyi sajtóban, televízióban történı megjelenésüket. Erısítsék tovább és tegyék még rendszeresebbé kapcsolataikat legfontosabb stratégiai szövetségeseikkel: az önkormányzattal, valamint a helyi rendıri szervekkel. Használjanak ki minden alkalmat a civil közösségek részére kiírt pályázati lehetıségek kiaknázására. Kísérjék figyelemmel és csatlakozzanak az OPSZ által meghirdetett pályázatokhoz is.

12 12 Aktívan, felkészülten és kezdeményezıen képviseljék polgárır egyesületüket a lakossági és egyéb fórumokon. Ösztönözzék tagjaikat Polgárır Magazin elıfizetésére. Vegyenek részt a Szövetség elnöksége által szervezett, a megye illetékességi területére kiterjedı bőnmegelızési, vagyonvédelmi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi akciókban. Fordítsanak továbbra is kiemelt figyelmet a polgárırök alap- és továbbképzésére. Elıadónak kérjék fel az együttmőködı önkormányzati-, rendıri-, és idegenrendészeti szervek képviselıit is. Szervezzék meg a polgárıri tevékenység egyesületre vonatkozó írásos fényképes, egyéb tárgy és személyes emlékeiknek győjtését, biztosítsák a dokumentumok rendszerezését és megırzését. A polgárır tevékenység népszerősítése érdekében mind nagyobb számban vegyenek részt a megyei és az országos polgárır napokon. Az alkalmat használják fel az egyesületek együttmőködési készségének javítására és az általánosítható jó és eredményes tapasztalatok átadására. A kért létszámban biztosítsák az ifjú polgárırök megjelenését a fiatal polgárırök táborán. Képviseltessék magukat az önkormányzatok mellett mőködı bőnmegelızési és közbiztonsági bizottságokban. A részvételt használják fel a polgárırség tevékenységének megismertetésére, társadalmi bázisának szélesítésére, anyagitechnikai lehetıségei gyarapítására. Bizottsági tagságuk révén legyenek kezdeményezık a SZEM elterjesztésében és új polgárır egyesületek létrehozásában. Keressenek új munkaformákat, tevékenységi területeket és együttmőködési lehetıségeket a társadalmi bőnmegelızés és vagyonvédelem bıvítésére. Lehetıségeik szerint vállaljanak szerepet az áldozatvédelmi irodák tevékenységében is. A munka során szerzett tapasztalataikat a Polgárır Magazin közremőködésével osszák meg az ország polgárır közösségével. Vegyenek részt az általános és a középiskolások ifjúságvédelmi, bőn- és balesetmegelızési, környezetvédelmi, kábítószer ellenes felkészítésének feladataiból. Hasznosítsák hatékonyabban a Megyei Szövetség tulajdonában lévı drogtáskát. A tantestületek és a diákok körében propagálják a polgárır tevékenységet, szervezzenek új polgárıröket a pedagógusok és az osztályközösségek tagjai közül. A kölcsönösség és mindkét fél számára elınyös feltételek mellett kezdeményezzenek újabb együttmőködési megállapodások kötését, többek között a Nemzeti Parkigazgatóságokkal, a Vadász- és Horgász Szövetségekkel, a Kulturális Örökség hivatalaival, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamarával, a Takarékszövetkezetekkel, stb. A mőködés pénzügyi feltételei javítása érdekében kutassanak fel újabb szponzorokat, e célból nyerjenek meg cégeket, vállalkozásokat. Ösztönözzék az állampolgárokat, hogy az 1 %-os adófelajánlásaikat a polgárırség támogatására ajánlják fel.

13 13 V. A Megyei Szövetség szervezeti élete: Minden polgárır egyesület az év elsı negyedévében megtartja a Beszámoló közégyőlést, értékelik az elızı évet, valamint a tavalyi év költségvetését megvitatják. Legnagyobb költségtényezı a gépkocsi üzemeltetése, de jelentıs anyagi támogatást kapnak az önkormányzatoktól, egyéb helyi és központi szervektıl. Postai támogatásban is részesülnek egyes egyesületek. A polgárır mozgalom népszerősítése, eredményeinek ismertetése a közvélemény és a nagynyilvánosság széles tömegeinek mind jobb tájékoztatása, a Szövetség sajtóreferensének Sass László - munkájának köszönhetıen megnıtt. Rendszeresen jelleggel segíti az elnöknek, illetve az írott és elektronikus sajtónak a munkáját. A kiemelkedı eseményekrıl folyamatosan nyilatkozik, illetve idıszakonként tájékoztatót készít a szervezetnél folyó tevékenységrıl. Kiemelkedı eseményeink rendszeresen megjelennek az írott és íratlan sajtóban, rádiók híradásaiban, az ATV-ben. Mőködteti a szövetségünk negyedévente megjelenı BIZALOM címő elektronikus hírlevelét, mely széles körhöz jut el./rendırkapitányságok, Polgármesterek, Egyesületek, és mindenkihez aki feliratkozik rá. A Szövetség 1 alkalommal tartott éves beszámoló közgyőlést, 4 alkalommal Kibıvített Elnökségi ülést. Elnökségi ülés tartására az év folyamán 4 alkalommal került sor. Az Elnökségi ülések 1-2 héttel megelızik a Kibıvített elnökségi üléseket. Az elnökség 9 Elnökségi határozatot fogadott el. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a Szövetség megalakulása óta nem volt kapcsolat, ezen most gyökeresen változtatni kívántunk. Elkészült egy háromoldalú együttmőködési megállapodás, a harmadik fél a Megyei Rendır-fıkapitányság, ık biztosítják a Szövetségünknek az infrastrukturális feltételeket. El kell érnünk: a megyei önkormányzat megítélése szövetségünkrıl az legyen, hogy a megye legszervezettebben és legaktívabban mőködı önkéntes szervezete ben szövetségünknél fegyelmi ügy nem volt, ez nagyon jónak mondható. Szinkronban az Országos Polgárır Szövetséggel új tagozatokat hoztunk létre, ezek a következık:

14 14 1. Bőnmegelızési Munkabizottság 2. Gépjármő - Felderítési Tagozat 3. Környezetvédelmi Munkabizottság 4. Közlekedési Munkabizottság 5. Vöröskeresztes és Véradó Tagozat 6. Karitatív Munkabizottság 7. Sport Tagozat Tagság létszáma, új egyesületek alakulása: A megyében 3 új tagegyesület alakulása szervezés alatt áll, bírósági bejegyzése folyamatban van. Újjáalakult, illetve, meglévı egyesülethez csoportként beszerveztünk 9 településen új polgárıröket. A megyében az alábbi térségi szövetségek mőködnek: Dorog Esztergom Nyergesújfalu Térségi Polgárır Szövetség. A megyében lévı egyesületek polgárır-igazolványainak gyártását az Állami Nyomda végzi, így az új igazolványokkal való ellátás folyamatos lesz. Képzés, továbbképzés helyzete: Az egyesületi létszám 100 %-a rendelkezik polgárır alapismereti képesítéssel, képzéssel. A évben a területen mőködı polgárır szervezeteknél folyamatosan volt polgárır alapismereti képzés az újonnan felvételre kerülı polgárırök részére. Az alapismereti képzés befejeztével vizsgát tesznek. Az Országos Polgárır Szövetség által szervezett vezetıi továbbképzéseken is részt veszünk. Az év folyamán az alábbi pályázatokat készítettük el: 1. Környezetvédelmi pályázat. /nyertünk 2 X Ft.-ot./ Egységes Polgárır Informatikai Rendszer: Az EPIR-en jelenleg szünetel. Rendezvények a megyei szövetségnél és az egyesületeknél: Az OPSZ által megrendezett Országos Polgárırnapon, Poroszlón, Szövetségünktıl 10 fı vett részt. Az esemény résztvevıi jól érezték magukat.

15 15 Az elmúlt évben végzett munkánk elismerése: A Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Lábatlan elnyerte az Év Polgárıregyesülete címet. Hatalmas eredmény és megtiszteltetés ez, hisz az egyesület valamennyi polgárırének kellett kimagaslót teljesítenie. Szőcs Attila Úr az Ács Város Polgárırsége Egyesület elnöke vehette át idén az Év Polgárıre-díjat. Egy a megyei szövetségünk elıtt ismeretlen fiatal polgárır kislány, polgárırtársunk kapta idén a Komárom-Esztergom Megye Polgárıre kitüntetı címet. Ez nagy megdöbbenést váltott ki a teljes tagság, de az elnökség soraiban is. Nem tudjuk, hogy ki javasolta, mint ahogy a megyei közgyőlés sem tartotta be saját kitüntetési rendeletét. /elmaradt az egyeztetés./ A Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Vezetıje SÁRKÁNYÖLİ SZENT GYÖRGY emlékérmet adományozott: Suta István Mátyás Úrnak, Tatabányai Polgárırség Önvédelmi Egyesület elnökhelyettesének az egyesületük és a Rendırség egyre hatékonyabb és sikeres együttmőködésének elismeréseként. Bodrogai Sándor Úrnak, a Esztergom Városi Polgárır Egyesület elnökének a Rendırségnek nyújtott támogató együttmőködéséért. Pataki István Úrnak, a Császár Község Polgárır Egyesülete elnökének, kiemelkedı munkavégzése és emberi magatartásának elismeréséül. Az év Polgárır Pedagógusa kitüntetı címet ben Engelbrecht Károly az Esztergom Városi Polgárır Egyesület tagja kapta. Túrós András az Országos Polgárır Szövetség elnöke a Komárom-Esztergom megyei polgárırnapon, Annavölgyön kitüntetésben részesítette: Polgárır Érdemkereszt Arany fokozat: A megyei Rendırfıkapitányt dr. Gorgosilits Fábián dandártábornok urat Madari Csaba r. alezredes urat az Oroszlányi Rendırkapitányság Vezetıjét Bánhidi József urat a házigazda Polgármestert, polgárır is Oleárnik Roland polgárır a KEMPÖSZ irodavezetıjét A Vértessomlói Polgárır Egyesület titkára. A Vöröskeresztes és Véradó tagozat vezetıje

16 16 Polgárır Érdemkereszt Ezüst fokozat: Wojejvodics Jánost a Polgárırség Tata egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnökét Bán Béla polgárırt. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület alapító tagja. A Komárom Esztergom Megyei Polgárır Szövetség Felügyelı Bizottságának elnök Kun Attila polgárırt. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület alapító tagja tól az egyesület Felügyelı Bizottságának elnöke. Polgárır Érdemkereszt Bronz fokozat: Sırés Tibor polgárır. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület tagja Tóth Gábor polgárır. A Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Lábatlan tagja. A szövetségben gazdasági feladatokat is ellát. Bodrogai Sándor Úr az Országos Polgárırnapon a Polgárır Érdemkereszt Arany fokozatát kapta. Rostás János Úr Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Nyergesújfalu egyesület titkára a Polgárır Érdemkereszt Arany fokozatát kapta. Bárdos Zoltán a KEMPÖSZ elnöke 2010-ben pedig OPSZ elnökétıl Túrós András úrtól aranygyőrőt. Dr. Forgács Imre Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úrtól karórát. Dr. Hatala József Rendır Altábornagy, Országos Rendırfıkapitány úrtól elismerı oklevelet, és ólomkristály ajándékot kapott. VI. POLGÁRİR RENDEZVÉNYNAPTÁR ÉVRE Az Országos Polgárır Szövetség által központilag meghírdetett akciók: Országos Polgárır nap Gyenesdiás. /július elsı szombatja./ Megyei rendezvények: Megyei Polgárırnap július 23. Tárkány.

17 17 VII. Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség évi Költségvetési terve Bevételek Tétel Összeg Megjegyzés évi maradvány OPSZ támogatás Normatív, létszámarányos, egyéb Pályázatok Egyesületeknek továbbadva Pályázat SZJA 1% Egyéb támogatások Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Tagdíjak fı x 150 Ft Egyéb bevételek Banki kamatok Bevételek összesen Kiadások Nyomtatvány, irodaszer Kiadvány, könyv Posta, telefon, internet, bankköltség Könyvelési díj Gépkocsi fenntartás Üzemanyag, utazási költség, kiküldetési díj, szállás Biztosítás, javítás Bizottságok, tagozat mőködési költségei Egyesületek támogatása Pályáztatás útján Megyei polgárırnap megrendezése Eszközbeszerzések Reprezentációs költség Közgyőlések, Kibıvített elnökségi ülések, Elnökségi ülések. Esztergomi iroda költs Tartalék Rendezvényeken való részvétel, oktatás, továbbképzés Kiadások összesen:

18 18 VIII. Zárszó Végezetül megköszönöm Önöknek és Önökön keresztül valamennyi polgárırünknek a évi munkáját. Kívánok mindnyájuknak kitartást, következetességet, sikereket a évi feladatok teljesítéséhez. Köszönöm a figyelmet! Bárdos Zoltán KEMPÖSZ elnök Lábatlan, január 04.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! 2012. évi munkájáról A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2012-ben a maga elé tűzött feladatait

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! 2013. évi munkájáról A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2013-ban a maga elé tűzött feladatait

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére A KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

BEVEZETÉS. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya

BEVEZETÉS. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Az SZMSZ-t jóváhagyta az OPSZ Elnöksége 2005. november 11-én, az ELN/41/2005. számú határozatával) BEVEZETÉS A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A 2/2011. sz. elnökségi határozattal elfogadva. SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011. költségvetési

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: 2009. évi Bőnmegelızési Program Elıkészítette: Kálmán Tibor sport referens Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi és bizottság: Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Vág-Duna Eurórégió alapítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyta az OPSZ Elnöksége a 2012.november 23. napján az ELN/103/2012

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010. évben I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 615 600 adatok eft-ban I. Anyagköltség 5 020 1. Kitűntetések,oklevelek 3 496 2. Nyomtatvány, irodaszer 788 3. Igazolványok

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 193/2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 194/2010. (V.13.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Polgárırsége

Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/ a 06-30-62-10-457 6 1 2 0 és Fax / 06-77- 481-854 E-mail: polgarorseg@kiskunmajsa.hu Elnökségi Beszámoló Kiskunmajsa Város Polgárırségének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kisfaludy u. 47 tel: 06/29-412-109,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl RENDİRKAPITÁNYSÁG Közrendvédelmi Osztály Kiszombor Rendırırs 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 6900 Makó Pf.1 Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 (62) 525-020 ugyelet.makork@csongrad.police.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

TÓTH TIBOR A HATÁRİRSÉG ÉS A POLGÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A BŐNMEGELİZÉS TERÉN. 1. A Polgárırség megalakulásának körülményei

TÓTH TIBOR A HATÁRİRSÉG ÉS A POLGÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A BŐNMEGELİZÉS TERÉN. 1. A Polgárırség megalakulásának körülményei TÓTH TIBOR A HATÁRİRSÉG ÉS A POLGÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A BŐNMEGELİZÉS TERÉN 1. A Polgárırség megalakulásának körülményei Közismert, hogy Magyarország közbiztonsága a nyolcvanas évek végétıl gyökeresen

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel)

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) A Fejér

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója 19666718-9190-529-01 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Országos Polgárőr Szövetség 1077. Budapest, Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója Keltezés:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Tárgy: évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens

Tárgy: évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Tárgy: 2010. évi Bőnmegelızési Program Sorszám: II/1. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményezı bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 55-3/2013. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) 361-601 / Fax: (52) 558-512 BM : (32) 56-00 / Fax: (32) 56-21 e-mail: galis@hajdu.police.hu Szám: 09050-5362/2013.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Som ogy M egyei E rdész és Term észetvédı E gyesület 74 00 K aposvár B ajcsy-z s. u. 21. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben