KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl Elıterjesztı: Bárdos Zoltán, a Szövetség elnöke

2 2 BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség évi munkájáról Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség a 2010-ben a maga elé tőzött feladatait tagegyesületeivel közösen a megye közrend-közbiztonsága-, bőnözés megelızése, gyermek- és ifjúság-, környezet-, katasztrófavédelemi feladatokat teljesítette. Az ország - szőkebb környezetünk a megye - polgáraink jó közérzetének a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb feltétele a közrend és a közbiztonság megfelelı állapota. Ezen állapot szinten tartásához nagyban hozzájárul a polgárırök önzetlen szolgálatvállalásai. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség és mőködésének eddigi eredményei: A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség Magyarországon törvényesen mőködı, önszervezıdéső, bőnmegelızési, közbiztonság védelmét szolgáló pártpolitikai érdekektıl mentes társadalmi szervezet. Szövetségünk június 8. án alakult, azóta dinamikusan fejlıdik és mára már tevékenységi területének egyik meghatározó szereplıjévé vált. Jelenleg 6 régióban 44 egyesület, és 9 tagozat alkotja a szövetséget, mely közel 1400 fıt számlál. Tagozatokat ott hoztunk létre ahol nem tudnak 10 fı polgárırt beszervezni, illetve nem tudják vállalni az indulás költségeit kis települések. Szervezés alatt van három ellátatlan településen a polgárırség /Mogyorósbánya, Tokod és Csolnok/. A helyi polgármesterek belátva azt, hogy a polgárırség sokat tehet településük közbiztonságáért nagy segítséget nyújtanak a megalakuláshoz. Ezzel a egyesülettel + a 9 tagozattal a 2009-es évhez viszonyítva az akkori 42 település helyett már 56 településen mőködik polgárırség. A szövetséget alkotó egyesületek a helyi közéletben is meghatározóak bőnmegelızési tevékenységük mind a helyi lakosok, mind pedig az együttmőködı szervezetek körében elismert. A szövetség megalakulása óta az Országos Polgárır Szövetség tagjaként mőködik.

3 3 Kiemelten tevékenységeink a közrend- és közbiztonság védelme, bőnmegelızés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és katasztrófa védelem. A Megyei Szövetség legfıbb feladata a bőnmegelızés. A polgárırség bőnmegelızési tevékenysége három erıs pilléren nyugszik: rendszeres járırözéssel szolgálja a közterületek biztonságát, szőkíti a bőnözés utánpótlási vonalait, hangsúlyt helyezve a gyermek-és ifjúságvédelemre, neveléssel alakítva ki egy erkölcsösebb generációt, amely tudatosan képes elutasítani a kábítószereket, s a bőnözı életmódot. A tagszervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a gyermek- és ifjúságvédelemre. Szezonális programokat is szervezünk. Nyáron fel kell készíteni a gyerekeket, hogy a szünetben is a legjobb tudásuk és odafigyelésük szerint közlekedjenek, mert hajlamosak teljesen kikapcsolni a szünidı kezdetével. Télen szintén nagyon fontos a saját és környezetünk egészségének, épségének megırzése. A hideg miatt az utak csúszóssá válnak, fokozottan oda kell figyelni. Célunk, hogy a Szövetség és az egyesületei, a tevékenységi területeiknek megfelelıen a lehetı legteljesebb mértékben tudja ellátni meghatározott feladatait. Legfıbb feladatunk a bőnmegelızés területe, ezért koordinálásának folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. Továbbá, hogy az infrastrukturális és a kommunikációs eszközök megfelelı mértékő folyamatos fejlesztése biztosított legyen. A Polgárırség vezetıségének, operatív munkatársainak és maguknak, a polgárıröknek a megfelelı szintő továbbképzését fontos feladatnak tartja a Szövetség. A Szövetség eddig elért legfontosabb eredménye az, hogy eredményesen képes összefogni a 43 tagszervezetének, és 9 tagozatának munkáját, maximális érdekképviseletet tud nyújtani a törvényességre kiterjedıen, valamint annak a ténye, hogy a Polgárırség mőködésének köszönhetıen nagymértékben csökkent a bőnesetek száma, nıtt a közbiztonság és a lakosság egészséges léte pozitív hatással van a társadalom egészére, ezáltal a gazdaság fejlıdésére is. A napi kommunikáció megfelelıen ki van alakítva az egyesületeinkkel és a társszerveinkkel. A napi munkakapcsolatunk jól mőködik az együttmőködési megállapodásban álló szervekkel. Gyermek- és ifjúság védelem területén tett erıfeszítéseink, drogmegelızéső programok szervezése az általános iskolákban. Egy iskola egy polgárır bőnmegelızési és közlekedési hónap minden éves megtartása. Civil gépjármőkörözı és keresı szolgálat és a Mátrix Polisz lopott gépjármő keresı rendszer mőködtetése a rendvédelmi szervekkel közösen sok eredményt hozott. A Szomszédok Egymásért Mozgalom elnevezéső, a közvetlen környezetünket védı, bőnözés megelızési célú

4 4 szervezıdés megyénkre kevésbé jellemzı, ezen a területen, fıleg a nagyobb megyei városokban van mit tennünk. Sajnos nem rendelkezünk a nap 24 órájában, vonalas telefonról ingyenesen hívható központi diszpécser szolgálattal, és adminisztrátori státusszal. I. Fıbb feladataink voltak 2010-ben: Folytattuk megyénk településeinek biztonsága, a bőncselekmények megelızése érdekében megkezdett feladatainkat, különös gondot és figyelmet fordítva a területi polgárır szervezetek és az önkormányzatok helyi közbiztonsági célkitőzéseinek megvalósításában történı közremőködésre, a rendırség munkájának támogatására, a lakosság anyagi javai, vagyontárgyai ellen irányuló jogsértı cselekmények megelızésére. Polgárır szervezeteink vonatkozásában igyekeztünk új ellátatlan településeken polgárır egyesületeket alapítani, a tagság megerısítésére és a megbecsülés megóvására kiemelt hangsúlyt helyezni. Törekedtünk a területileg illetékes rendvédelmi (rendırség, tőzoltóság, idegenrendészet, katasztrófavédelem, bevándorlási és állampolgársági hivatal) szervekkel a már kialakult együttmőködés megırzésére, a jogsértı cselekmények megelızésére. A rendırség és a polgárırség között meglévı kölcsönös információcsere folyamatos fejlesztésére, biztosítására. Közremőködtünk a környezetvédelmi szerveknek a rendvédelmi szervekkel közös együttmőködésben végzett környezeti, árvízi, kárelhárítási és kármentesítési tevékenységében. A nyári idegenforgalmi idény biztonságának bőn- és baleset-megelızési feladatai jobb végrehajtása érdekében, az idegenforgalmi területeken mőködı, illetve a környezı települések polgárır szervezeteivel közösen összehangolt, egymást támogató akciósorozatot szerveztünk. Közremőködtünk a tanévkezdés idıszakában az OPSZ, valamint a Komárom- Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság által a megye települései iskoláinak körzetében szervezett közlekedésbiztonsági, bőnmegelızési akciók végrehajtásában. Részt vettünk a gyermek- és ifjúságvédelem területén az iskolákban folyó nevelı tevékenységben.

5 5 Részt vettünk az VI. országos Polgárır Közlekedési versenyen, Budapesten. Ez évben 260 körlevelet adtunk ki a polgárır egyesületek felé az éppen aktuális programokról, hírekrıl, felhívásokról és egyéb fontos eseményekrıl. Feladatainkat a tervezett szerint elvégeztük. II. Részletesebben Bőnmegelızési tevékenységek, akciókban, akciósorozatokban való részvétel, biztosítási feladatok: Megyénkben folytonos a rendvédelmi szervekkel történı közös szolgálatellátás. Járırözés alatt polgárıreink rendszeresen ellenırzik a posták, a pénzügyi intézetek területét és a pályaudvarokat, a nemkívánatos személyeket eltanácsolják a helyszínrıl. Ezen kívül a telefonfülkéket is megnézik, és ha gond van, értesítik a megállapodás alapján az illetékes szerveket. Az ıszi betakarítások idején fokozottan felügyelnek a polgárırök a földeken kint hagyott mezıgazdasági gépekre és a terményekre, mert ilyenkor megnı az ıszi mezıgazdasági bőncselekmények száma. A betakarítást követıen polgárıreink ellenırzik az engedélyezett tarlóégetést, hogy az Országos Tőzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, felügyelet mellett s veszélytelenül kerüljön végrehajtásra. Az üdülıövezeteket, az önkormányzat tulajdonát képezı hétvégi házakat, nyaralókat a nyári idegenforgalmi szezon alatt kiemelt formában emelt szintő járıróraszámban, több járırcsoport bevonásával ellenırizzük. A polgárırség más szervekkel közösen meghirdetett akcióban vett részt. A programok a bőn-, baleset-, és drogmegelızést szem elıtt tartva zajlottak. Kiemelt feladatunk volt a postások biztosítása a nyugdíjak kiosztásakor, valamint a halottak napi temetıbiztosítások. A szervezet tevékenységében fontos szerepet játszott a karácsony és az ünnepek zavartalanságának, meghittségének lebonyolítása. Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság pozitív hozzáállásának köszönhetıen elértük, hogy Polgárır Magazin eljusson az egyesületeinkhez legközelebbi kapitányságokra is./50 db.-ot kap a megyénk is ingyen./

6 6 A rendırséggel közös járırözés során az alábbi intézkedésekre került sor: Bőncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása eset 163 Tettenérés eset 110 Rendırséggel közös szolgálat óra Bőnügyi jelzésadás, egyéb információ eset 2360 Egyéb bejelentés, információ eset 1022 Akcióban való részvétel óra 2340 Eltőnt személy kutatásában közremőködés eset 170 Helyszín, rendezvény biztosítása óra 3627 Egyéb szolgálatok óra 3974 Bőnmegelızés óra Posta szolgálat óra 4660 Megelızı járır szolgálat óra Összes szolgálat: óra A leírtakon túl a polgárırök számtalan bőnügyi közlekedésrendészeti akciókban vettek részt. A fenti számadatok is alátámasztják a polgárırség közrend, közbiztonság terén kifejtett eredményes tevékenységét. Jövıbeni munkánk elvégzéséhez azonban mindenképpen szükséges a rendırség további támogató együttmőködése.

7 7 A Szövetség taglétszáma a 2010 évi járırözése, és Ft értékben való kimutatása Évi szolgálatok Óraszám Tagszervezetek száma 44 Tagszervezetek létszáma / fı 1350 Rendırséggel eset 8640 Rendırséggel fı 864 Kimutatás 500 Ft /óra értékben Kimutatás Rendırségi tarifával Ft/óra Rendırséggel óra , Ft 198, Ft Önálló szolgálat eset Önálló szolgálat fı 1158 Önálló szolgálat óra , Ft 764, Ft Összes eset Összes fı 1350 Összes óra , Ft 990, Ft Kisbér: Gunázer Gyula KEMPÖSZ Alelnök

8 8

9 9 Együttmőködés más szervekkel, szervezetekkel: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Komáromi Vizi Rendészet Magyar Posta Rt. Tatabányai Igazgatósága Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A partnereink körét folyamatosan bıvíteni kívánjuk. III. Megyei szövetség évi fıbb feladatai: Napra készen tartjuk kapcsolatainkat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal és a Védelmi Titkársággal. Felajánljuk részvételünket a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szakbizottságában való részvételünkre, és ott érvényre juttatjuk a Polgárırség érdekeit. Kapcsolatainkat tovább szilárdítjuk a Komárom-Esztergom Megyei Rendırfıkapitánysággal és a városi rendırkapitányságokkal. Felvettük a Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A közös tevékenység alapja a Rendészeti Minisztérium és az Országos Polgárır Szövetség között aláírásra került együttmőködési megállapodás. Eleget teszünk a közös akciókra történı felkéréseiknek, erre a célra felajánljuk a Szövetség és a tagegyesületek tulajdonában lévı technikai eszközöket / Mátrix-police, gépkocsik, prevenciós drogtáska /. Felvesszük a megye területén mőködı minden olyan szervezettel a kapcsolatot az együttmőködés céljából, amelyekkel az OPSZ együttmőködést írt alá. Felkérjük a rendırséget térségi közlekedésbiztonsági akciókra, ezeken az akciókon mőködtetjük a rendelkezésre álló technikai eszközöket. Komárom-Esztergom megyében azokon a településeken, ahol még nem mőködik polgárır egyesület, kezdeményezzük megalakításukat. A mozgósításhoz és szervezéshez megadunk minden segítséget, a lehetıséghez képest a települési önkormányzatoknak és a megválasztandó elnököknek. Törekszünk arra, hogy a Megyei Szövetséghez és az OPSZ-hez nem tartozó bőnmegelızési célból mőködı

10 10 civil kezdeményezéseket integráljuk. Kezdeményezıi leszünk továbbra is a Szomszédok Egymásért Mozgalom nagyvárosainkban (Tatabánya, Esztergom), illetve ahol koncentráltan, tömbszerően sok ember él együtt való megalakításának, majd bıvítésének. Áttekintjük a korábban kötött együttmőködési megállapodásokat, és ha szükséges, azokat az új követelményekhez igazítjuk közösen az együttmőködı partnerekkel. /Megyei Önkormányzat, Rendırség, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyar Posta-, MÁV-területi Igazgatósága, telefontársaságok, biztosító társaságok, vagyonvédelmi társaságok /. Konkrét feladatokkal látjuk el és foglakoztatjuk az elıreláthatólag ez évben rendszerbe kerülı adminisztrátort. Közremőködésével reggel 8 és délután 12 óra között a rendszeres kapcsolattartás és információáramlás valósul meg a Megyei Szövetség és a tagegyesületek között, valamint a Megyei Szövetség és az OPSZ között. Jelentıs szerepe lesz a szövetségünk okmányrendszerének naprakészen tartásában, az irataink szakszerő tárolásában is, a mindennapos adminisztrációs feladatok elvégzésében. A folyamatos foglalkoztatása érdekében erısítsük kapcsolatunkat a területileg illetékes Munkaügyi Központtal. Igyekszünk friss, aktuális információkkal ellátni tagegyesületeinket, segíteni munkájukat, ezért, honlapot üzemeltetünk, ahol minden szükséges információ megtalálható. A honlap címe: Minden tagegyesületünket kérek, naponta látogassák az oldalt, regisztráljanak, jelöljenek ki olyan személyeket, akik készség szintjén meg tudják tenni ezt. Az ı feladatuk, hogy az új dolgokról azonnal értesítsék az egyesület elnökét. Az interneten való kapcsolattartásunk másik formája a szövetségünk rendszere. Itt is kérem, Önöket naponta többször nyissák meg az fiókjukat, mert van, amikor igencsak gyors információkat kér az egyesületekrıl az OPSZ. Pályázat figyeléssel eredményesen igyekszünk kihasználni a különbözı pályázati lehetıségeket. Ezeket is mindig feltesszük a honlapunkra, de az OPSZ honlapon is megtalálhatóak. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tagegyesületeknél felvételre kerülı új polgárır jelöltek oktatására és a polgárırök továbbképzésére. Mozgósítjuk tagegyesületeinket az OPSZ és a Megyei Polgárır Szövetség által meghirdetett kampányfeladatokon való részvételre. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a polgárırség környezetvédelmi feladatinak kiszélesítésére. Együttmőködést megállapodást kötöttünk a Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Szorgalmazzuk a tagegyesületek felé, hogy a tagság minél nagyobb számban fizessen elı a Polgárır Magazinra, de letölthetı az OPSZ honlapjáról is. Új Alapszabályt, Szervezeti és Mőködési Szabályzatot dolgoztunk ki.

11 11 A szövetség elnöksége, bizottságai, tagozatai ügyrendeket készítettek, munkájukat e szerint végzik. IV. A polgárır tagegyesületek részére ajánlott feladatok: A polgárırség mőködésének alapja a jövıben is az önkéntesség, a meggyızıdésbıl, minden ellenszolgáltatás és díjazás nélkül való tenni akarás legyen. Erısítsék tovább a polgárır mozgalom egységét, ırizzék meg a pártsemlegességet Ne engedjenek abból az elvbıl, hogy a polgárır csak büntetlen elıélető állampolgár legyen, aki élvezi lakóközössége bizalmát és megbecsülését, akinek életvitele kiállja környezete kritikáját, aki a mozgalom célkitőzéseivel egyetért, aki felelısséget érez a közrendért és a közbiztonságért A polgárır tevékenységének alapja a személyes példamutatás legyen. Magatartását az önkéntes jogkövetés jellemezze. Szolgálatát úgy lássa el, hogy fellépését ne érezzék az állampolgárok zaklatásnak. Ne várjon elınyöket polgárıri mivoltával összefüggésben. A polgárırség által felvállalt bőnmegelızési feladatok teljesítésével a jövıben is elsıbbséget élvez a vagyon elleni bőncselekmények megakadályozására való törekvés. Ennek érdekében folytassák településük, lakókörnyezetük vagyonbiztonsága, a bőncselekmények megelızése érdekében vállalt járır és figyelıtevékenységüket. Aktívan vegyenek részt az önkormányzatok helyi közbiztonsági célkitőzései megfogalmazásában és a feladatok végrehajtásában. İrizzék meg és tartsák fenn az egyesületek összetartását, cselekvési egységét. A polgárırség jövıje és a folyamatosság fenntartása érdekében törekedjenek a fiatalok és a nık megnyerésére, kezdeményezzék polgárıri felvételüket, gondoskodjanak értelmes és céltudatos feladatokkal történı megbízásukra. Tegyék még rendszeresebbé a kapcsolattartást a Megyei Szövetség elnökségével. A meghatározott határidıig biztosítsák a Megyei Szövetségeknek a kért információkat, ennek érdekében javítsák az egyesületek adminisztrációs tevékenységét. Az egyesületek vezetıi gondoskodjanak a közönség érdekében végzett áldozatos tevékenység és az elért eredmények folyamatos és reális bemutatására, erısítsék médiakapcsolataikat, a helyi sajtóban, televízióban történı megjelenésüket. Erısítsék tovább és tegyék még rendszeresebbé kapcsolataikat legfontosabb stratégiai szövetségeseikkel: az önkormányzattal, valamint a helyi rendıri szervekkel. Használjanak ki minden alkalmat a civil közösségek részére kiírt pályázati lehetıségek kiaknázására. Kísérjék figyelemmel és csatlakozzanak az OPSZ által meghirdetett pályázatokhoz is.

12 12 Aktívan, felkészülten és kezdeményezıen képviseljék polgárır egyesületüket a lakossági és egyéb fórumokon. Ösztönözzék tagjaikat Polgárır Magazin elıfizetésére. Vegyenek részt a Szövetség elnöksége által szervezett, a megye illetékességi területére kiterjedı bőnmegelızési, vagyonvédelmi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi akciókban. Fordítsanak továbbra is kiemelt figyelmet a polgárırök alap- és továbbképzésére. Elıadónak kérjék fel az együttmőködı önkormányzati-, rendıri-, és idegenrendészeti szervek képviselıit is. Szervezzék meg a polgárıri tevékenység egyesületre vonatkozó írásos fényképes, egyéb tárgy és személyes emlékeiknek győjtését, biztosítsák a dokumentumok rendszerezését és megırzését. A polgárır tevékenység népszerősítése érdekében mind nagyobb számban vegyenek részt a megyei és az országos polgárır napokon. Az alkalmat használják fel az egyesületek együttmőködési készségének javítására és az általánosítható jó és eredményes tapasztalatok átadására. A kért létszámban biztosítsák az ifjú polgárırök megjelenését a fiatal polgárırök táborán. Képviseltessék magukat az önkormányzatok mellett mőködı bőnmegelızési és közbiztonsági bizottságokban. A részvételt használják fel a polgárırség tevékenységének megismertetésére, társadalmi bázisának szélesítésére, anyagitechnikai lehetıségei gyarapítására. Bizottsági tagságuk révén legyenek kezdeményezık a SZEM elterjesztésében és új polgárır egyesületek létrehozásában. Keressenek új munkaformákat, tevékenységi területeket és együttmőködési lehetıségeket a társadalmi bőnmegelızés és vagyonvédelem bıvítésére. Lehetıségeik szerint vállaljanak szerepet az áldozatvédelmi irodák tevékenységében is. A munka során szerzett tapasztalataikat a Polgárır Magazin közremőködésével osszák meg az ország polgárır közösségével. Vegyenek részt az általános és a középiskolások ifjúságvédelmi, bőn- és balesetmegelızési, környezetvédelmi, kábítószer ellenes felkészítésének feladataiból. Hasznosítsák hatékonyabban a Megyei Szövetség tulajdonában lévı drogtáskát. A tantestületek és a diákok körében propagálják a polgárır tevékenységet, szervezzenek új polgárıröket a pedagógusok és az osztályközösségek tagjai közül. A kölcsönösség és mindkét fél számára elınyös feltételek mellett kezdeményezzenek újabb együttmőködési megállapodások kötését, többek között a Nemzeti Parkigazgatóságokkal, a Vadász- és Horgász Szövetségekkel, a Kulturális Örökség hivatalaival, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamarával, a Takarékszövetkezetekkel, stb. A mőködés pénzügyi feltételei javítása érdekében kutassanak fel újabb szponzorokat, e célból nyerjenek meg cégeket, vállalkozásokat. Ösztönözzék az állampolgárokat, hogy az 1 %-os adófelajánlásaikat a polgárırség támogatására ajánlják fel.

13 13 V. A Megyei Szövetség szervezeti élete: Minden polgárır egyesület az év elsı negyedévében megtartja a Beszámoló közégyőlést, értékelik az elızı évet, valamint a tavalyi év költségvetését megvitatják. Legnagyobb költségtényezı a gépkocsi üzemeltetése, de jelentıs anyagi támogatást kapnak az önkormányzatoktól, egyéb helyi és központi szervektıl. Postai támogatásban is részesülnek egyes egyesületek. A polgárır mozgalom népszerősítése, eredményeinek ismertetése a közvélemény és a nagynyilvánosság széles tömegeinek mind jobb tájékoztatása, a Szövetség sajtóreferensének Sass László - munkájának köszönhetıen megnıtt. Rendszeresen jelleggel segíti az elnöknek, illetve az írott és elektronikus sajtónak a munkáját. A kiemelkedı eseményekrıl folyamatosan nyilatkozik, illetve idıszakonként tájékoztatót készít a szervezetnél folyó tevékenységrıl. Kiemelkedı eseményeink rendszeresen megjelennek az írott és íratlan sajtóban, rádiók híradásaiban, az ATV-ben. Mőködteti a szövetségünk negyedévente megjelenı BIZALOM címő elektronikus hírlevelét, mely széles körhöz jut el./rendırkapitányságok, Polgármesterek, Egyesületek, és mindenkihez aki feliratkozik rá. A Szövetség 1 alkalommal tartott éves beszámoló közgyőlést, 4 alkalommal Kibıvített Elnökségi ülést. Elnökségi ülés tartására az év folyamán 4 alkalommal került sor. Az Elnökségi ülések 1-2 héttel megelızik a Kibıvített elnökségi üléseket. Az elnökség 9 Elnökségi határozatot fogadott el. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a Szövetség megalakulása óta nem volt kapcsolat, ezen most gyökeresen változtatni kívántunk. Elkészült egy háromoldalú együttmőködési megállapodás, a harmadik fél a Megyei Rendır-fıkapitányság, ık biztosítják a Szövetségünknek az infrastrukturális feltételeket. El kell érnünk: a megyei önkormányzat megítélése szövetségünkrıl az legyen, hogy a megye legszervezettebben és legaktívabban mőködı önkéntes szervezete ben szövetségünknél fegyelmi ügy nem volt, ez nagyon jónak mondható. Szinkronban az Országos Polgárır Szövetséggel új tagozatokat hoztunk létre, ezek a következık:

14 14 1. Bőnmegelızési Munkabizottság 2. Gépjármő - Felderítési Tagozat 3. Környezetvédelmi Munkabizottság 4. Közlekedési Munkabizottság 5. Vöröskeresztes és Véradó Tagozat 6. Karitatív Munkabizottság 7. Sport Tagozat Tagság létszáma, új egyesületek alakulása: A megyében 3 új tagegyesület alakulása szervezés alatt áll, bírósági bejegyzése folyamatban van. Újjáalakult, illetve, meglévı egyesülethez csoportként beszerveztünk 9 településen új polgárıröket. A megyében az alábbi térségi szövetségek mőködnek: Dorog Esztergom Nyergesújfalu Térségi Polgárır Szövetség. A megyében lévı egyesületek polgárır-igazolványainak gyártását az Állami Nyomda végzi, így az új igazolványokkal való ellátás folyamatos lesz. Képzés, továbbképzés helyzete: Az egyesületi létszám 100 %-a rendelkezik polgárır alapismereti képesítéssel, képzéssel. A évben a területen mőködı polgárır szervezeteknél folyamatosan volt polgárır alapismereti képzés az újonnan felvételre kerülı polgárırök részére. Az alapismereti képzés befejeztével vizsgát tesznek. Az Országos Polgárır Szövetség által szervezett vezetıi továbbképzéseken is részt veszünk. Az év folyamán az alábbi pályázatokat készítettük el: 1. Környezetvédelmi pályázat. /nyertünk 2 X Ft.-ot./ Egységes Polgárır Informatikai Rendszer: Az EPIR-en jelenleg szünetel. Rendezvények a megyei szövetségnél és az egyesületeknél: Az OPSZ által megrendezett Országos Polgárırnapon, Poroszlón, Szövetségünktıl 10 fı vett részt. Az esemény résztvevıi jól érezték magukat.

15 15 Az elmúlt évben végzett munkánk elismerése: A Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Lábatlan elnyerte az Év Polgárıregyesülete címet. Hatalmas eredmény és megtiszteltetés ez, hisz az egyesület valamennyi polgárırének kellett kimagaslót teljesítenie. Szőcs Attila Úr az Ács Város Polgárırsége Egyesület elnöke vehette át idén az Év Polgárıre-díjat. Egy a megyei szövetségünk elıtt ismeretlen fiatal polgárır kislány, polgárırtársunk kapta idén a Komárom-Esztergom Megye Polgárıre kitüntetı címet. Ez nagy megdöbbenést váltott ki a teljes tagság, de az elnökség soraiban is. Nem tudjuk, hogy ki javasolta, mint ahogy a megyei közgyőlés sem tartotta be saját kitüntetési rendeletét. /elmaradt az egyeztetés./ A Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság Vezetıje SÁRKÁNYÖLİ SZENT GYÖRGY emlékérmet adományozott: Suta István Mátyás Úrnak, Tatabányai Polgárırség Önvédelmi Egyesület elnökhelyettesének az egyesületük és a Rendırség egyre hatékonyabb és sikeres együttmőködésének elismeréseként. Bodrogai Sándor Úrnak, a Esztergom Városi Polgárır Egyesület elnökének a Rendırségnek nyújtott támogató együttmőködéséért. Pataki István Úrnak, a Császár Község Polgárır Egyesülete elnökének, kiemelkedı munkavégzése és emberi magatartásának elismeréséül. Az év Polgárır Pedagógusa kitüntetı címet ben Engelbrecht Károly az Esztergom Városi Polgárır Egyesület tagja kapta. Túrós András az Országos Polgárır Szövetség elnöke a Komárom-Esztergom megyei polgárırnapon, Annavölgyön kitüntetésben részesítette: Polgárır Érdemkereszt Arany fokozat: A megyei Rendırfıkapitányt dr. Gorgosilits Fábián dandártábornok urat Madari Csaba r. alezredes urat az Oroszlányi Rendırkapitányság Vezetıjét Bánhidi József urat a házigazda Polgármestert, polgárır is Oleárnik Roland polgárır a KEMPÖSZ irodavezetıjét A Vértessomlói Polgárır Egyesület titkára. A Vöröskeresztes és Véradó tagozat vezetıje

16 16 Polgárır Érdemkereszt Ezüst fokozat: Wojejvodics Jánost a Polgárırség Tata egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnökét Bán Béla polgárırt. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület alapító tagja. A Komárom Esztergom Megyei Polgárır Szövetség Felügyelı Bizottságának elnök Kun Attila polgárırt. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület alapító tagja tól az egyesület Felügyelı Bizottságának elnöke. Polgárır Érdemkereszt Bronz fokozat: Sırés Tibor polgárır. A Sárisáp Annavölgy Polgárır Egyesület tagja Tóth Gábor polgárır. A Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Lábatlan tagja. A szövetségben gazdasági feladatokat is ellát. Bodrogai Sándor Úr az Országos Polgárırnapon a Polgárır Érdemkereszt Arany fokozatát kapta. Rostás János Úr Polgári Bőnmegelızési és Önvédelmi Egyesület Nyergesújfalu egyesület titkára a Polgárır Érdemkereszt Arany fokozatát kapta. Bárdos Zoltán a KEMPÖSZ elnöke 2010-ben pedig OPSZ elnökétıl Túrós András úrtól aranygyőrőt. Dr. Forgács Imre Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úrtól karórát. Dr. Hatala József Rendır Altábornagy, Országos Rendırfıkapitány úrtól elismerı oklevelet, és ólomkristály ajándékot kapott. VI. POLGÁRİR RENDEZVÉNYNAPTÁR ÉVRE Az Országos Polgárır Szövetség által központilag meghírdetett akciók: Országos Polgárır nap Gyenesdiás. /július elsı szombatja./ Megyei rendezvények: Megyei Polgárırnap július 23. Tárkány.

17 17 VII. Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség évi Költségvetési terve Bevételek Tétel Összeg Megjegyzés évi maradvány OPSZ támogatás Normatív, létszámarányos, egyéb Pályázatok Egyesületeknek továbbadva Pályázat SZJA 1% Egyéb támogatások Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Tagdíjak fı x 150 Ft Egyéb bevételek Banki kamatok Bevételek összesen Kiadások Nyomtatvány, irodaszer Kiadvány, könyv Posta, telefon, internet, bankköltség Könyvelési díj Gépkocsi fenntartás Üzemanyag, utazási költség, kiküldetési díj, szállás Biztosítás, javítás Bizottságok, tagozat mőködési költségei Egyesületek támogatása Pályáztatás útján Megyei polgárırnap megrendezése Eszközbeszerzések Reprezentációs költség Közgyőlések, Kibıvített elnökségi ülések, Elnökségi ülések. Esztergomi iroda költs Tartalék Rendezvényeken való részvétel, oktatás, továbbképzés Kiadások összesen:

18 18 VIII. Zárszó Végezetül megköszönöm Önöknek és Önökön keresztül valamennyi polgárırünknek a évi munkáját. Kívánok mindnyájuknak kitartást, következetességet, sikereket a évi feladatok teljesítéséhez. Köszönöm a figyelmet! Bárdos Zoltán KEMPÖSZ elnök Lábatlan, január 04.

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják Polgárőr Magazin 2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják 2 Jegyzet Dr. Túrós András az Országos Polgárőr

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám. Közgyűlések hónapja

Polgárőr Magazin. 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám. Közgyűlések hónapja Polgárőr Magazin 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám Közgyűlések hónapja 2 Biztonság Legyen minél több fiatal önkéntes segítő A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettségi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben