AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyta az OPSZ Elnöksége a 2012.november 23. napján az ELN/103/2012 számú határozatával) 1. AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA 1.1. Az Országos Polgárır Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) önálló jogi személy, amely a polgárırségrıl és a polgárıri tevékenység szabályairól szóló évi. CLXV. Törvény (továbbiakban Ptv.) 8..(1) bekezdésében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.évi. CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) szerint közhasznú jogállású köztestület Az OPSZ a demokratikus önkormányzatiság elve alapján mőködik, önálló ügyintézı és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDİBELI HATÁLYA 2.1. Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya az Országos Polgárır Szövetségre (a továbbiakban: OPSZ) és annak (OPSZ Alapszabály 15. pontja szerinti) tagságára terjed ki. Az SZMSZ-t az OPSZ Alapszabályával együtt kell alkalmazni Az OPSZ Alapszabályának 15. pontjában megjelölt tagszövetségek és tagegyesületek szervezeti és mőködési szabályzatukat, illetve egyéb szabályzataikat az OPSZ Alapszabályával, valamint a jelen SZMSZ-el összhangban készítik el. (amennyiben rendelkeznek szervezeti és mőködési szabályzattal) Az OPSZ tagszervezetei a jelen SZMSZ-tıl csak annyiban térhetnek el, amennyiben ezt a jelen SZMSZ kifejezetten megengedi. Bármilyen eltérés vagy a szabályozás hiánya esetén az OPSZ Alapszabályát és jelen SZMSZ rendelkezéseit kell alkalmazni Az OPSZ tagszövetségei hatályos Alapszabályukat és amennyiben azzal rendelkeznek Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat, valamint azok módosításait az OPSZ-nek kötelesek megküldeni Az OPSZ tagegyesületei hatályos Alapszabályukat és amennyiben azzal rendelkeznek Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat, valamint azok módosításait az illetékes tagszövetségnek kötelesek megküldeni Ez a SZMSZ december 01. napján lép hatályba. 1

2 3. A KÖZGYŐLÉS 3.1. A közgyőlés összetételét, a közgyőlési képviselı megválasztásának rendjét, a közgyőlés feladatát és hatáskörét, összehívását, tisztségviselıinek meghatározását, nyilvánosságát, határozatképességét, határozathozatalának rendjét valamint határozatainak nyilvánosságát az Alapszabály pontjai tartalmazzák A közgyőlés állandó munkabizottságaira (a Jelölı és Választási Bizottságra, a Felügyelı Bizottságra és az Etikai Bizottságra) vonatkozó szabályokat az Alapszabály pontjai tartalmazzák A közgyőlés összehívásával, megszervezésével, a közgyőlési jegyzıkönyv felvételével, a közgyőlési határozatok elıkészítésével és a határozatok nyilvántartásával és közzétételével kapcsolatos feladatokat az Alapszabály és 69. pontjai alapján az OPSZ adminisztratív igazgatójának felelısségi körében az OPSZ Elnöki Hivatal látja el. 4. AZ OPSZ ELNÖKSÉGE 4.1. Az OPSZ Elnökség összetételét, hatáskörét, határozatképességét, a tagozataira és a munkabizottságaira vonatkozó szabályokat az Alapszabály pontjai tartalmazzák Az OPSZ Elnöksége a feladatait félévre elıre maga állapítja meg, és munkatervben rögzíti. A munkatervet nyílt szavazással, egyszerő többséggel fogadja el, ezt követıen az OPSZ Elnöki Iroda megküldi a területi szövetségek részére is. Az Elnökség éves munkaterv készítését is megállapíthatja. A munkaterv tartalmazza: a) a tervezési idıszak fı célkitőzéseit, b) a tervezési idıszak kiemelt eseményeit (az OPSZ által szervezésre kerül rendezvények, konferenciák, bőnmegelızési, közlekedésbiztonsági programok, illetve projektek stb. felsorolását) a cél, a helyszín, az idıpont és a felelıs megjelölésével, c) az OPSZ Elnöksége üléstervét az idıpont, a napirendi pontok, és az elıterjesztık megjelölésével, d) mindazon határidıhöz kötött feladatokat, amelyek elvégzése az Elnökség hatáskörébe tartozik, de az elızıkben felsoroltak körébe nem sorolható Az OPSZ Elnöksége ülésére elıterjesztést a tájékoztatók kivételével kizárólag írásban lehet benyújtani az ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 10 nappal az OPSZ Elnöki Hivatal részére történı megküldésével. Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell: a) az elıterjesztés tárgyát, b) az elıterjesztı nevét, tisztségét, elérhetıségét (telefon, , stb.), c) az elıterjesztés tárgyalásának javasolt idıpontját, d) az elıterjesztés szöveges részét, valamint e) a határozati javaslatot Az elıterjesztéseket és az ülésre szóló meghívót az OPSZ Elnöksége tagjai részére az OPSZ Elnöki Hivatal készíti elı. Az OPSZ elnöke által jóváhagyott meghívót és elıterjesztéseket elektronikus úton vagy szükség esetén futár útján, vagy postai úton kell megküldeni a címzettek részére az ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 5 nappal Az OPSZ Elnöksége valamennyi ülésérıl hangfelvétel készül, amelynek alapján, 15 napon belül írásos jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 2

3 a) az ülés helyét, idıpontját, b) a napirendi pontokat, c) a határozatképesség megállapítását, d) napirendi pontonként a hozzászólók nevét és a hozzászólás lényegét, e) a napirendi pont végén az elnökség határozatát a határozat számának (ELN/ /20...)és szó szerinti szövegének, valamint a szavazás eredményének (igen, nem,tartózkodott) feltüntetésével A jegyzıkönyvet az OPSZ Elnöki Hivatal állományából kijelölt jegyzıkönyvvezetı aláírásával látja el, és az OPSZ elnöke és a gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes hitelesíti. A jegyzıkönyvet az OPSZ elnökének távollétében az általa megbízott, levezetı elnök, a gazdasági-pénzügyi elnökhelyettesnek a távollétében az OPSZ Elnökségének egy jelen lévı, választott tisztségviselıje hitelesíti. Az irattári példányhoz a jelenléti ívet csatolni kell. Az elkészült jegyzıkönyvet elektronikus úton a jelenléti ív másolatával együtt az OPSZ Elnöki Hivatal megküldi az OPSZ Elnöksége tagjainak. 5. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK SZAKMAI TAGOZATAI 5.1. A polgárırség alaptevékenységeihez tartozó, egyes szakmai feladatok szervezésére, koordinálására az OPSZ Elnöksége az Alapszabály 101. pontjában meghatározott szakmai tagozatokat mőködtet, amelyek: a) a közlekedési, baleset-megelızési, vízrendészeti tagozat, b) a gépjármő felderítési tagozat, c) a Szomszédok Egymásért Mozgalom tagozat, d) a polgárır lovas tagozat, e) Fiatal Bőnmegelızık Társasága ( FBT) tagozat, A szakmai tagozatok a szakmai feladatok operatív, gyakorlati összefogására, a polgárır egyesületek és a polgárırök mozgósítására, együttes tevékenységük szervezésére, koordinálására hivatott módon az OPSZ Elnökségének szervezeti egységeként mőködnek Az OPSZ Elnökség szakmai tagozataihoz a szakterület tevékenysége iránt jártassággal rendelkezı polgárırök a tagegyesületük elnökének ajánlásával - és civil személyek csatlakozhatnak. A csatlakozást a szakmai tagozat elnöksége fogadja el.(opsz Alapszabály 103. pontja.) 5.3. A szakmai tagozat az OPSZ Elnökségének döntése alapján önálló költségvetéssel rendelkezhet, amelyet a költségvetési terve alapján használ fel Az egyes szakmai tagozatokat a tagozatok elnökségei vezetik. A tagozat elnöksége legalább 5 fıbıl és legfeljebb 11 fıbıl áll, amelyet az Alapszabály 98. pontjának p) alpontja szerint az OPSZ Elnöksége választ meg és hív vissza A szakmai tagozat elnökségi üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. Az emlékeztetı tartalmára az SZMSZ 4.5. pontja megfelelıen alkalmazandó A szakmai tagozat elnöksége üléseit szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal tartja A szakmai tagozat elnöksége az OPSZ munkaterve alapján készíti el saját munkatervét, illetve önálló költségvetés esetén költségvetési tervet készít, amelyet az elnökség hagy jóvá. 3

4 6. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK MUNKABIZOTTSÁGAI 6.1. Az OPSZ Elnökségének munkabizottságait az Alapszabály 104. pontja határozza meg. Munkabizottság létrehozásáról az OPSZ Elnöksége is határozhat A munkabizottságok alapvetı rendeltetése az OPSZ Elnöksége döntéseinek támogatása. Ennek keretében: a) elemzéseket készít, vizsgálatokat végez, elıterjesztéseket, szakanyagokat dolgoz ki a feladatkörébe tartozó ügyekben, b) elnöke útján közvetlenül részt vesz az OPSZ Elnöksége, felkérés esetén a vezetı tisztségviselık döntéseinek elıkészítésében, c) figyelemmel kíséri és segíti mindazon döntések megvalósítását, amelyek elıkészítésében közremőködött, vagy amelyek megbízatása, ügyrendje alapján feladatkörébe tartozik, d) szakterületének megfelelı, egyes, külön meghatározott eseti tevékenységeket (pl. regionális polgárır akció, országos találkozó, konferencia, kiadványok, stb.) önállóan szervez, vagy végez A munkabizottságok szükség szerint, de legalább évenként két alkalommal tartják ülésüket. A munkabizottságok az OPSZ munkaterve alapján fél éves munkatervet készítenek, és feladatukat a munkaterükben foglaltak figyelembevételével látják el. A munkabizottságok üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. Az emlékeztetı tartalmára az SZMSZ 4.5. pontja megfelelıen alkalmazandó. 7. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK SZAKMAI TAGOZATÁRA ÉS MUNKABIZOTT- SÁGAIRA VONATKOZÓ KÖZÖSSZABÁLYOK 7.1. Az OPSZ Alapszabályában foglaltaknak megfelelıen az OPSZ Elnöksége szakmai tagozatai és a munkabizottságai ügyrendjüket maguk állapítják meg, amelyet a szakmai tagozatok és a munkabizottságok elnökei kötelesek az OPSZ Elnöksége részére beterjeszteni Az OPSZ Elnökségének szakmai tagozatai és munkabizottságai ügyrendjét az OPSZ Elnöksége hagyja jóvá A 7.1. pontban meghatározott Ügyrend a szakmai tagozat és a munkabizottság belsımőködésének rendjét, feladatvégzését meghatározó, az OPSZ Alapszabályában kötelezıen elıírt szabályozás, amely tartalmazza mindkét szervezeti egységre vonatkozóan: a) a szakmai tagozat, munkabizottság megnevezését, rendeltetését, b) a szakmai tagozat, munkabizottság tisztségviselıit (tisztség szerint), feladat- és hatáskörét, felelısségét, c) a képviselet szabályait, d) a szakmai tagozat, munkabizottság mőködésére vonatkozó elıírásokat (pl. a célkitőzések, a feladatok megvalósítására alkalmazott munkamódszerek, eljárások, állandó programok, fórumrendszer, kapcsolat a polgárır szervezetekkel, a tagsággal, a közvetlen részvétel lehetısége a szakmai tagozat, a munkabizottság munkájában, a külsı kapcsolatok, az együttmőködés rendje, formája, stb.), e) a szakmai tagozat, munkabizottság részére biztosított források felhasználásának szabályait. 4

5 7.4. A szakmai tagozatok és munkabizottságok elnökei évente beszámolnak az OPSZ elnökségének a végzett munkáról. A szakmai tagozatok és munkabizottságok éves beszámolóját az OPSZ Elnöksége hagyja jóvá. A szakmai tagozatok és munkabizottságok által készített, éves beszámolók az OPSZ éves beszámolójának mellékletét képezik A szakmai tagozatok és munkabizottságok éves beszámolójukat az alábbi szempontok figyelembevételével készítik el: - a szakmai tagozat / a munkabizottság éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása, - a tervtıl eltérı és a terven kívül elvégzett feladatok végrehajtása, - a szakmai tagozat vagy a munkabizottság esetleges belsı szervezeti változásai, - a végzett tevékenység statisztikai számadatai, - a végzett tevékenység eredményeinek értékelése és annak alapján következtetések levonása, illetve javaslattétel a további tevékenységre. 8. A TISZTSÉGVISELİI ÉRTEKEZLET ÉS A TISZTSÉGVISELİK 8.1. A tisztségviselıi értekezlet tagjait, feladatát, a tisztségviselıi értekezletre meghívandó személyek körét, továbbá a tisztségviselıkre vonatkozó szabályokat, valamint a helyettesítés és az összeférhetetlenség szabályait az Alapszabály pontja és pontjai tartalmazzák A tisztségviselıi értekezletet a napirend közlését tartalmazó meghívóval az OPSZ Elnöke hívja össze. A meghívót elektronikus úton, kivételesen postai úton vagy futárral kell kézbesíteni. A meghívót sürgıs eset kivételével úgy kell kézbesíteni, hogy a meghívottak a tisztségviselıi értekezlet idıpontjáról és a napirendi pontokról legalább 5 nappalkorábban értesüljenek Elızetesen bármely tisztségviselı javaslatot tehet a tisztségviselıi értekezleten megtárgyalandó napirendi pontokra. A javaslatot az OPSZ Elnökéhez írásban kell benyújtani. A javaslat tárgysorozatba vételérıl a tisztségviselıi értekezlet többségi határozattal dönt A tisztségviselıi értekezletrıl hangfelvétel készül, amelyrıl az OPSZ Elnöki Hivatal, írásos emlékeztetıt készít, és azt az OPSZ Elnöke hagyja jóvá. A tisztségviselıi értekezletrıl készült, jóváhagyott emlékeztetıt az OPSZ Elnöki Hivatal megküldi a tisztségviselıknek, illetve a tisztségviselıi értekezlet érintett részvevıinek A tisztségviselıi értekezlet az OPSZ Elnöksége munkatervében foglaltak Figyelembe vételével teljesíti az operatív szervezési és vezetı feladatait. 9. AZ OPSZ VEZETİ TISZTSÉGVELİINEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE; AZ OPSZ KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE 9.1. Az OPSZ Elnökének feladatát és hatáskörét, továbbá az elnökhelyetteseinek és alelnökeinek hatáskörét az Alapszabály pontjai tartalmazzák Az OPSZ elnökhelyetteseinek részletes feladatai: Tevékenységük általános hatáskörő, amely kiterjed a polgárır mozgalom egészére, így különösen: 5

6 a) az OPSZ közgyőléseinek, elnökségi üléseinek, egyéb polgárır rendezvényeinek elıkészítésére, szervezésére, segítésére, b) a megyei szövetségek tevékenységének a figyelemmel kísérésére és segítésére, c) a polgárırség szervezeti életére. Mindezek érdekében: d) kapcsolatot tartanak a megyei / fıvárosi polgárır szövetségekkel, e) OPSZ elnökének munkáját segítve megbízás alapján közremőködnek az állami szervekkel, fıhatóságokkal történı együttmőködés megvalósításában. f) képviselik az OPSZ-t a különbözı állami rendezvényeken, g) népszerősítik a médiában a polgárırséget, segítik az OPSZ kommunikációs munkáját, h) figyelemmel kísérik az OPSZ pályázatainak megvalósulását ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ elnökét, b) tevékenysége kiterjed a polgárırség szervezeti életére, a tagfelvétel elısegítésére, c) figyelemmel kíséri és segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek tevékenységét, d) közremőködik az Országgyőlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elnökével folytatott együttmőködésben, e) közremőködik az Országos Rendır-fıkapitánnyal és az Országos Katasztrófavédelmi fıigazgatóval folytatott együttmőködésben, f) kapcsolatot tart a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökével, g) figyelemmel kíséri az OPSZ Elnöksége Munkatervének a végrehajtását, h) közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében IGAZGATÁSI ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ Elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ Elnökét b) hatásköre általános, amely kiterjed a polgárırség szervezeti életére, a tagfelvételre, az igazolványokkal való ellátásra, c) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, d) kapcsolatot tart az OPSZ jogászával, e) ellenırzi az igazgatási szervezetnél a közigazgatási hatósági feladatok ellátását, f) így különösen: - a polgárır igazolványok készítésével, kiadásával, visszavonásával kapcsolatos eljárások végzését; - az OPSZ nyilvántartásai vezetésének, az adatvédelemnek és az adatkezelésnek a jogszerőségét, - az adatszolgáltatást a hatóságok részére, -az eljárási határidık betartását, g) közremőködik az igazgatási szervezet éves beszámolójának elkészítésében GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ELNÖKHELYETTES a) figyelemmel kíséri az OPSZ költségvetésének a végrehajtását, b) figyelemmel kíséri az OPSZ gazdálkodási, illetve pénzkezelési szabályzataiban foglaltak érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megoldására, c) szervezi és vezeti az OPSZ Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzési Bizottságát; 6

7 d) ennek keretében: - elısegíti az OPSZ számviteli politikájának, az OPSZ és tagszervezetei gazdálkodásának, pénzkezelésének a jogszabályoknak megfelelı gyakorlatát, - a számviteli és gazdálkodási fegyelem megvalósulását, - visszatérıen ellenırzi a megyei / fıvárosi szövetségeknek és reprezentatívmódon az egyesületeknek nyújtott mőködési támogatások szabályszerő felhasználását, - havonta, tételesen ellenırzi a házipénztárt, arról jegyzıkönyvet készít, - a polgárır tagszervezetek gazdasági vezetıi részére felkészítést és segítséget nyújt az OPSZ-tıl kapott támogatások felhasználásához és elszámolásához, e) kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval, f) közremőködik az OPSZ éves költségvetésének az elkészítésében, g) közremőködik az OPSZ éves költségvetési beszámolójának az elkészítésében, h) elkészíti az OPSZ közhasznúsági jelentését, i) közremőködik a gazdálkodással, pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos szabályzatok kidolgozásában, j) véleményezi a gazdasági-pénzügyi elıterjesztéseket, illetve közremőködik elkészítésükben, k) véleményezi a támogatási szerzıdések tervezetét, illetve közremőködik elkészítésükben, l) elıterjesztést készít pályázati kiírásokra, figyelemmel kíséri az OPSZ pályázatait, közremőködik elbírálásukban, m) közremőködik a polgárırök formaruhával történı ellátásának a szervezésében. n) kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval és az OPSZ felügyelı bizottságával. o) felelıs az Országos Polgárır Szövetség számviteli politikájának a kialakításáért, az OPSZ gazdasági pénzügyi belsı szabályzatainak a kidolgozásáért, annak karbantartásáért, hatályosulásáért KÜLKAPCSOLATI ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ elnökét, b) tevékenysége elsıdlegesen a polgárırségnek az ún. külkapcsolataira terjed ki, c) figyelemmel kíséri a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek tevékenységét, és segíti a polgárırség küldetésének való megfelelésüket, d) kapcsolatot tart az állami szervekkel, az Aegon Biztosító társasággal, e) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése alapján képviseli az OPSZ-t a különbözıállami rendezvényeken, f) népszerősíti sajátos lehetıségét kihasználva a médiában a polgárırséget, g) elısegíti a polgárırök kulturális igényének a kielégítését, h) felügyeli, illetve segíti az OPSZ PR és kommunikációs munkáját, i) közremőködik az OPSZ PR és kommunikációs stratégiájának az elkészítésében, j) az OPSZ elnökének megbízása alapján célellenırzéseket folytat az Elnöki Hivatal ügyirat-kezelési, dokumentálási, levelezési rendszerének az OPSZ Ügyviteli Szabályzat szerinti mőködtetésére, k) felügyeli és segíti az elnökségi ülések, közgyőlések, egyéb polgárır rendezvények elıkészítését, szervezését, valamint ahol szükséges, a határozatképességet biztosítórészvételt, l) kapcsolatot tart az OPSZ tiszteletbeli tagjaival (tiszteletbeli polgárırökkel) és az OPSZ pártoló tagjaival. m) segíti a polgárır rádió mőködését. 7

8 9.3. Az OPSZ ALELNÖKEINEK RÉSZLETES FELADATAI: Oktatási és Szakmai Alelnök a) vezeti és mőködteti a közterületi bőnmegelızési és oktatási bizottságot, és a lovas tagozatott, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország közbiztonságának alakulását, évente kidolgozza a polgárırség aktuális bőnmegelızési feladatait, c) figyelemmel kíséri a bőnözés tendenciáit, és ennek alapján kampányokat, akciókat kezdeményez és szervez, d) évente legalább kétszer több tízezer fı részvételével összehangolt, országos polgárıri bőnmegelızési akciót szervez, e) szervezi (szükség szerint) a bőnmegelızési fórumokat, f) a gazdasági pénzügyi elnökhelyettessel közösen elıkészíti a bőnmegelızési pályázatokat, g) kezdeményezi módszertani jellegő szakmai jegyzetek, kampányanyagok kidolgozását, illetve részt vesz kidolgozásukban, h) kidolgozza és elıterjeszti az OPSZ és a rendırség közötti együttmőködési megállapodásokra vonatkozó tervezeteket, i) figyelemmel kíséri, illetve segíti az OPSZ és az Országos Rendır-fıkapitányság közötti együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesülését, j) szakmai kapcsolatot tart az országos és a megyei rendır-fıkapitányságokkal, k) szakmai kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vámszerveivel, l) kidolgozza és elıterjeszti a polgárırök alap, tovább- és vezetıképzéséhez a ciklusos, 4 évre szóló programot és tematikát, ennek keretében alapvetı és döntı feladata az OPSZ oktatási koncepciójának megfelelıen megszervezni: m) az új polgárırök alapkiképzésének rendszerét, n) a polgárırök 5 évenkénti továbbképzését, o) a megyei / fıvárosi szövetségek és az egyesületi vezetık folyamatos, 3 évenkénti képzését; p) az alap, tovább- és vezetıképzéshez szakmai háttéranyagokat, jegyzeteket, tanulmányokat készít, illetve készíttet a szakértık, az OPSZ Tudományos Tanács közremőködésével, illetve a rendészei szakirodalom felhasználásával q) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, r) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, s) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében, t) évente elkészíti az Országgyőlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elé terjesztendı beszámolót Közlekedési Alelnök a) vezeti és mőködteti a közlekedési és baleset-megelızési tagozatot, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország közlekedés-biztonsági helyzetének alakulását, c) az ORFK- Országos Baleset-megelızési Bizottság (OBB) szakembereivel közösen minden évben a polgárırök részére baleset-megelızési programot dolgoz ki; a prog- 8

9 ramban különösen a közlekedési rendırökkel való közös szolgálatra, a tavaszi, húsvét elıtti és ıszi polgárırségi akciókra, kampányokra célszerő a hangsúlyt tenni, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart az ORFK-OBB-vel, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, e) kapcsolatot tart a rendırség közlekedésrendészeti szerveivel, f) kezdeményezi a megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél, hogy a közlekedési polgárırök iskolákban, nyugdíjas klubokban, lakossági fórumokon szervezzenek balesetmegelızési fórumokat és vetélkedıket, g) az oktatási és szakmai alelnökkel és az ifjúsági, sport és karitatív alelnökkel együttmőködve nyújtson segítséget az Egy Iskola Egy Polgárır Mozgalom hatékony megszervezéséhez, h) közremőködik a Ludrovszky Gyula közlekedés-biztonsági polgárır emlékverseny országos döntıjének megszervezésében és lebonyolításában Katasztrófavédelmi Alelnök a) vezeti és mőködteti a katasztrófavédelmi bizottságot, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország katasztrófavédelmi helyzetének alakulását, elkészíti, és aktuális szinten tartja az ország katasztrófa-veszély térképét, c) kidolgozza és elıterjeszti az OPSZ és az országos katasztrófavédelem közötti együttmőködési megállapodásokra vonatkozó tervezeteket, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósággal, e) figyelemmel kíséri, illetve segíti az OPSZ és az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság közötti együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesülését, f) megszervezi a polgárır egyesületek értesítési és riasztási rendszerét, különösen a Tisza, Duna, Hernád folyók menti területekre, g) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, h) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, i) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Környezetvédelmi Alelnök a) vezeti és mőködteti a környezetvédelmi bizottságot, felügyeli tevékenységét, b) évente kidolgozza, illetve szervezi a polgárırség aktuális környezetvédelmi feladatait, c) figyelemmel kíséri az ország környezetvédelmi helyzetének alakulását, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart a környezetvédelmi, kormányzati (minisztérium, államtitkárság) szervekkel, e) kapcsolatot tart a környezetvédelmi, kormányzati szervek irányítása alá tartozó országos hatáskörő szervekkel (Nemzeti Park Igazgatóságok), f) évente aktualizálja a környezetvédelmi kormányzati (minisztérium / államtitkárság) szerv és az OPSZ együttmőködési megállapodásait, g) a gazdasági pénzügyi elnökhelyettessel közösen elıkészíti a környezetvédelmi pályázatokat, h) felügyeli és segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek környezetvédelmi feladatainak végzését, i) szervezi (szükség szerint) a környezetvédelmi fórumokat, 9

10 j) a környezetvédelmi és a Tiszta Magyarországot, illetve a Te szedd! mozgalom keretében szemétgyőjtési akciókat szervez; segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél mőködı Zöld Kommandók munkáját, k) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, l) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, m) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Ifjúsági, sport és karitatív Alelnök 1. Ifjúsági feladatai: a) szervezi a polgárırségnek a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek szempontjából a társadalmi bőnmegelızésben való részvételét, b) megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél segíti az ifjúsági munkabizottság létrehozását, mőködtetését, c) tevékenységük terjedjen ki a polgárır egyesületek ifjúsági felelıseinek segítésére, inspirálására, nekik a hasznos tapasztalatok átadására, d) szervezi a polgárırség állami, önkormányzati, oktatási és civil szervezetekkel folytatandó együttmőködését a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységben, e) a polgárıri tevékenységbe bekapcsolva támogatja az ifjúsággal kapcsolatos értékteremtı programok, a gyermekek és fiatalok jó testi, lelki, szellemi, szociális egészségének megırzését, fejlesztését, és egészségtudatos életmódra nevelését szolgáló kezdeményezések megvalósítását, f) kidolgozza, megszervezi és terjeszti azon alternatív programokat, amelyek keretében a polgárırség eszközeivel - elısegítik a fiatal korosztály tagjaiban lévı társadalmi erıforrások kibontását; - fejlesztik életpálya-tervezésük és vezetésük tudatosságát; - fejlesztik a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezıképességüket, - csökkentik a társadalmi és kulturális különbségbıl fakadó deficiteket, g) közremőködik a polgárırség gyermek- és ifjúsági táborainak megszervezésében, irányítja programjaikat, h) közremőködik a Fiatal Polgárırök Fórumának a megszervezésében, i) személyesen szervezi és felügyeli az Egy Iskola- Egy Polgárır Mozgalmat j) évente kidolgozza a tanévkezdés elıtti polgárır feladatokat, k) a tanintézetekben népszerősíti a polgárırséget, l) kezdeményezi az egyetemeken, fıiskolákon az intézményi jellegő polgárır egyesületek létrehozását. 2. Sport feladatai: a) Felméri a polgárırök fizikai állóképességét (reprezentatív és életkor alapján). b) Közvélemény-kutatással felméri a sportolási igényeket. c) Polgárır sportversenyeket szervez, évente kiírja és megszervezi a Polgárırség Országos Járır versenyét. d) Népszerősíti a sportolás elınyeit a polgárırök között. e) Önvédelmi kiképzési lehetıséget szervez a polgárıröknek 10

11 3. Karitatív feladatai: a) Kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszttel. b) Figyelemmel kíséri a Magyar Vöröskereszt és az OPSZ együttmőködési megállapodásának a végrehajtását. c) Koordinálja, szervezi az Országos Polgárır Véradó Napot, illetve a megyei polgárır véradó napokat. d) Karitatív programot készít, véradás, győjtés stb. e) Karácsony elıtti idıben a hajléktalanok részére Budapesten és nagyobb városokban ingyen étkezést szervez. f) Programot készít, és megszervezi a tanyákon élı idıs emberek polgárır járırökkel való segítését g) Szervezi, segíti a segélyhívó rendszerek polgárıri mőködtetését Funkcionális Alelnök a) az OPSZ Elnökének megbízása, felkérése esetén, különbözı rendezvényeken képviseli az OPSZ Elnökét b) vezeti és mőködteti az OPSZ Jogi Bizottságát c) ennek keretében a bizottsági tevékenységgel támogatja az OPSZ vezetıtestületei, az Elnökség, a Felügyelı Bizottság, az Etikai Bizottság és az OPSZ munkaszervezete munkáját (Alapszabály 107.) d) figyelemmel kíséri az OPSZ Etikai Szabályzatában és a Szolgálati Szabályzatában foglaltak érvényesülését, továbbá szükség szerint javaslatot tesz a belsı szabályzatok megalkotására, illetve módosítására e) közremőködik az OPSZ szakmai, illetve egyéb belsı szabályzatainak kimunkálásában, g) közremőködik jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében, h) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Az OPSZ képviseletére és jegyzésére az Alapszabály pontjai az irányadóak. 10. AZ OPSZ BELSİ ELLENİRE Az OPSZ belsı ellenıre az OPSZ elnöke által felkért, illetve megbízott OPSZ elnökségi tag, aki az OPSZ elnökének közvetlen alárendeltségében és irányításával végzi feladatait A OPSZ belsı ellenırének alapvetı feladata az OPSZ törvényes mőködésének elısegítése. Ennek keretében: a) tevékenységét saját munkatervében fél éves idıszakra tervezi, amelyet az OPSZ elnöke hagy jóvá; b) elemzéseket készít, vizsgálatokat végez, elıterjesztéseket, szakanyagokat dolgoz ki a feladatkörébe tartozó ügyekben; c) az OPSZ elnöke megbízásából közvetlenül részt vesz az OPSZ Elnöksége, felkérésesetén a vezetı tisztségviselık döntéseinek elıkészítésében; d) figyelemmel kíséri és segíti az OPSZ vezetı testületei döntéseinek megvalósítását; e) ellenırzi az OPSZ mőködését és gazdálkodását, amelynek során - a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, illetve információt kérhet; - a munkaszervezet állománya tagjaitól (beleértve a könyvelıt és a könyvvizsgálót is) tájékoztatást, felvilágosítást kérhet; 11

12 - az OPSZ könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; f) legalább negyedévenként ellenırzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, az OPSZ vagyonával történı gazdálkodást; g) ellenırzi a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet; h) ellenırzi a tagszervezetek részére az OPSZ által juttatott normatív, pályázati és eseti(rendkívüli) támogatások szerzıdésszerő felhasználását; i) ellenırzi az OPSZ által kötött egyéb szerzıdések végrehajtását; j) együttmőködik az OPSZ Felügyelı Bizottságával és az OPSZ Jogi és Etikai Bizottságával, illetve külön felkérésre segítséget ad nekik; k) tevékenységébe tartozó egyes ügyekkel kapcsolatban az OPSZ elnökét írásban tájékoztatja, végzett tevékenységérıl havonta írásos tájékoztatót, évente írásos összefoglaló jelentést készít. 11. AZ OPSZ MEGYEI (FİVÁROSI) TAGSZÖVETSÉGEINEK SZABÁLYZATAL- KOTÁSI KÖTELEZETTSÉGEI; AZ OPSZ ÉS A MEGYEI (FİVÁROSI) TAGSZÖ- VETSÉGEK KAPCSOLATRENDSZERE: Az OPSZ tagszervezetei az Alapszabály pontjai szerint kötelesek az alapszabályukat és a szabályzataikat az OPSZ Alapszabályához és az OPSZ szabályzataihoz igazítani. Az OPSZ tagszervezetei szabályozási kötelezettségüket az OPSZ Alapszabályának, illetve szabályzatainak megváltozása után a soron következı, testületi ülésükön kötelesek teljesíteni A belsı együttmőködésben résztvevı személyek kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttmőködni. A tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa. A megegyezésnek olyan idıpontig kell létrejönnie, hogy az a feladat végrehajtás határidejét ne veszélyeztesse. Az együttmőködésben olyan gondossággal kell részt venni, mint ha a teljes feladat saját feladat lenne A belsı együttmőködésben résztvevı személyek kötelesek egymásnak a kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami az együttmőködı többi személy munkáját segítheti. Amennyiben az együttmőködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor a tevékenység végrehajtásáért/koordinálásáért felelıs vezetı döntése az irányadó Az OPSZ megyei (fıvárosi) tagszövetségei adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni az OPSZ részére. Az adatszolgáltatás kiterjed az alábbi adatok közlésére: a) a tagegyesületeik megnevezése, székhelye, postacíme, elnök és képviseletre jogosult helyettes neve, elérhetısége (telefon, ) bírósági nyilvántartási száma, b) a megyei (fıvárosi) tagszövetséghez tartozó tagegyesületek száma, c) az egyes tagegyesületekben nyilvántartott egyesületi tagok száma alapján a megyei polgárırök száma összesen d) a polgárırök szolgálatban eltöltött órái összesen, illetve ebbıl a rendırséggel, valamint egyéb rendvédelmi szervvel közös szolgálatban; a rendırségi szolgálati órák bőnmegelızési, közlekedési és határrendészeti bontásban. e) a polgárırök szolgálati intézkedéseinek számai elfogás, tettenérés, eltőntszemélyek felkutatása, jelzésadás, segítségnyújtás külön bontásban. 12

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

3 Az Egyesület tagjai

3 Az Egyesület tagjai Alapszabály Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Jóváhagyva és hatályba helyezve 2012. február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Jóváhagyva és hatályba helyezve 2012. február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 3 1. A társaság azonosító adatai... 3 2. A társaság tevékenységi köre... 3 3. A társaság vagyona...4 4. A társaság jogállása, képviselete... 4 5. A társaság általános

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben