AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyta az OPSZ Elnöksége a 2012.november 23. napján az ELN/103/2012 számú határozatával) 1. AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA 1.1. Az Országos Polgárır Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) önálló jogi személy, amely a polgárırségrıl és a polgárıri tevékenység szabályairól szóló évi. CLXV. Törvény (továbbiakban Ptv.) 8..(1) bekezdésében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.évi. CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) szerint közhasznú jogállású köztestület Az OPSZ a demokratikus önkormányzatiság elve alapján mőködik, önálló ügyintézı és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDİBELI HATÁLYA 2.1. Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya az Országos Polgárır Szövetségre (a továbbiakban: OPSZ) és annak (OPSZ Alapszabály 15. pontja szerinti) tagságára terjed ki. Az SZMSZ-t az OPSZ Alapszabályával együtt kell alkalmazni Az OPSZ Alapszabályának 15. pontjában megjelölt tagszövetségek és tagegyesületek szervezeti és mőködési szabályzatukat, illetve egyéb szabályzataikat az OPSZ Alapszabályával, valamint a jelen SZMSZ-el összhangban készítik el. (amennyiben rendelkeznek szervezeti és mőködési szabályzattal) Az OPSZ tagszervezetei a jelen SZMSZ-tıl csak annyiban térhetnek el, amennyiben ezt a jelen SZMSZ kifejezetten megengedi. Bármilyen eltérés vagy a szabályozás hiánya esetén az OPSZ Alapszabályát és jelen SZMSZ rendelkezéseit kell alkalmazni Az OPSZ tagszövetségei hatályos Alapszabályukat és amennyiben azzal rendelkeznek Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat, valamint azok módosításait az OPSZ-nek kötelesek megküldeni Az OPSZ tagegyesületei hatályos Alapszabályukat és amennyiben azzal rendelkeznek Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat, valamint azok módosításait az illetékes tagszövetségnek kötelesek megküldeni Ez a SZMSZ december 01. napján lép hatályba. 1

2 3. A KÖZGYŐLÉS 3.1. A közgyőlés összetételét, a közgyőlési képviselı megválasztásának rendjét, a közgyőlés feladatát és hatáskörét, összehívását, tisztségviselıinek meghatározását, nyilvánosságát, határozatképességét, határozathozatalának rendjét valamint határozatainak nyilvánosságát az Alapszabály pontjai tartalmazzák A közgyőlés állandó munkabizottságaira (a Jelölı és Választási Bizottságra, a Felügyelı Bizottságra és az Etikai Bizottságra) vonatkozó szabályokat az Alapszabály pontjai tartalmazzák A közgyőlés összehívásával, megszervezésével, a közgyőlési jegyzıkönyv felvételével, a közgyőlési határozatok elıkészítésével és a határozatok nyilvántartásával és közzétételével kapcsolatos feladatokat az Alapszabály és 69. pontjai alapján az OPSZ adminisztratív igazgatójának felelısségi körében az OPSZ Elnöki Hivatal látja el. 4. AZ OPSZ ELNÖKSÉGE 4.1. Az OPSZ Elnökség összetételét, hatáskörét, határozatképességét, a tagozataira és a munkabizottságaira vonatkozó szabályokat az Alapszabály pontjai tartalmazzák Az OPSZ Elnöksége a feladatait félévre elıre maga állapítja meg, és munkatervben rögzíti. A munkatervet nyílt szavazással, egyszerő többséggel fogadja el, ezt követıen az OPSZ Elnöki Iroda megküldi a területi szövetségek részére is. Az Elnökség éves munkaterv készítését is megállapíthatja. A munkaterv tartalmazza: a) a tervezési idıszak fı célkitőzéseit, b) a tervezési idıszak kiemelt eseményeit (az OPSZ által szervezésre kerül rendezvények, konferenciák, bőnmegelızési, közlekedésbiztonsági programok, illetve projektek stb. felsorolását) a cél, a helyszín, az idıpont és a felelıs megjelölésével, c) az OPSZ Elnöksége üléstervét az idıpont, a napirendi pontok, és az elıterjesztık megjelölésével, d) mindazon határidıhöz kötött feladatokat, amelyek elvégzése az Elnökség hatáskörébe tartozik, de az elızıkben felsoroltak körébe nem sorolható Az OPSZ Elnöksége ülésére elıterjesztést a tájékoztatók kivételével kizárólag írásban lehet benyújtani az ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 10 nappal az OPSZ Elnöki Hivatal részére történı megküldésével. Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell: a) az elıterjesztés tárgyát, b) az elıterjesztı nevét, tisztségét, elérhetıségét (telefon, , stb.), c) az elıterjesztés tárgyalásának javasolt idıpontját, d) az elıterjesztés szöveges részét, valamint e) a határozati javaslatot Az elıterjesztéseket és az ülésre szóló meghívót az OPSZ Elnöksége tagjai részére az OPSZ Elnöki Hivatal készíti elı. Az OPSZ elnöke által jóváhagyott meghívót és elıterjesztéseket elektronikus úton vagy szükség esetén futár útján, vagy postai úton kell megküldeni a címzettek részére az ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 5 nappal Az OPSZ Elnöksége valamennyi ülésérıl hangfelvétel készül, amelynek alapján, 15 napon belül írásos jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 2

3 a) az ülés helyét, idıpontját, b) a napirendi pontokat, c) a határozatképesség megállapítását, d) napirendi pontonként a hozzászólók nevét és a hozzászólás lényegét, e) a napirendi pont végén az elnökség határozatát a határozat számának (ELN/ /20...)és szó szerinti szövegének, valamint a szavazás eredményének (igen, nem,tartózkodott) feltüntetésével A jegyzıkönyvet az OPSZ Elnöki Hivatal állományából kijelölt jegyzıkönyvvezetı aláírásával látja el, és az OPSZ elnöke és a gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes hitelesíti. A jegyzıkönyvet az OPSZ elnökének távollétében az általa megbízott, levezetı elnök, a gazdasági-pénzügyi elnökhelyettesnek a távollétében az OPSZ Elnökségének egy jelen lévı, választott tisztségviselıje hitelesíti. Az irattári példányhoz a jelenléti ívet csatolni kell. Az elkészült jegyzıkönyvet elektronikus úton a jelenléti ív másolatával együtt az OPSZ Elnöki Hivatal megküldi az OPSZ Elnöksége tagjainak. 5. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK SZAKMAI TAGOZATAI 5.1. A polgárırség alaptevékenységeihez tartozó, egyes szakmai feladatok szervezésére, koordinálására az OPSZ Elnöksége az Alapszabály 101. pontjában meghatározott szakmai tagozatokat mőködtet, amelyek: a) a közlekedési, baleset-megelızési, vízrendészeti tagozat, b) a gépjármő felderítési tagozat, c) a Szomszédok Egymásért Mozgalom tagozat, d) a polgárır lovas tagozat, e) Fiatal Bőnmegelızık Társasága ( FBT) tagozat, A szakmai tagozatok a szakmai feladatok operatív, gyakorlati összefogására, a polgárır egyesületek és a polgárırök mozgósítására, együttes tevékenységük szervezésére, koordinálására hivatott módon az OPSZ Elnökségének szervezeti egységeként mőködnek Az OPSZ Elnökség szakmai tagozataihoz a szakterület tevékenysége iránt jártassággal rendelkezı polgárırök a tagegyesületük elnökének ajánlásával - és civil személyek csatlakozhatnak. A csatlakozást a szakmai tagozat elnöksége fogadja el.(opsz Alapszabály 103. pontja.) 5.3. A szakmai tagozat az OPSZ Elnökségének döntése alapján önálló költségvetéssel rendelkezhet, amelyet a költségvetési terve alapján használ fel Az egyes szakmai tagozatokat a tagozatok elnökségei vezetik. A tagozat elnöksége legalább 5 fıbıl és legfeljebb 11 fıbıl áll, amelyet az Alapszabály 98. pontjának p) alpontja szerint az OPSZ Elnöksége választ meg és hív vissza A szakmai tagozat elnökségi üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. Az emlékeztetı tartalmára az SZMSZ 4.5. pontja megfelelıen alkalmazandó A szakmai tagozat elnöksége üléseit szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal tartja A szakmai tagozat elnöksége az OPSZ munkaterve alapján készíti el saját munkatervét, illetve önálló költségvetés esetén költségvetési tervet készít, amelyet az elnökség hagy jóvá. 3

4 6. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK MUNKABIZOTTSÁGAI 6.1. Az OPSZ Elnökségének munkabizottságait az Alapszabály 104. pontja határozza meg. Munkabizottság létrehozásáról az OPSZ Elnöksége is határozhat A munkabizottságok alapvetı rendeltetése az OPSZ Elnöksége döntéseinek támogatása. Ennek keretében: a) elemzéseket készít, vizsgálatokat végez, elıterjesztéseket, szakanyagokat dolgoz ki a feladatkörébe tartozó ügyekben, b) elnöke útján közvetlenül részt vesz az OPSZ Elnöksége, felkérés esetén a vezetı tisztségviselık döntéseinek elıkészítésében, c) figyelemmel kíséri és segíti mindazon döntések megvalósítását, amelyek elıkészítésében közremőködött, vagy amelyek megbízatása, ügyrendje alapján feladatkörébe tartozik, d) szakterületének megfelelı, egyes, külön meghatározott eseti tevékenységeket (pl. regionális polgárır akció, országos találkozó, konferencia, kiadványok, stb.) önállóan szervez, vagy végez A munkabizottságok szükség szerint, de legalább évenként két alkalommal tartják ülésüket. A munkabizottságok az OPSZ munkaterve alapján fél éves munkatervet készítenek, és feladatukat a munkaterükben foglaltak figyelembevételével látják el. A munkabizottságok üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. Az emlékeztetı tartalmára az SZMSZ 4.5. pontja megfelelıen alkalmazandó. 7. AZ OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK SZAKMAI TAGOZATÁRA ÉS MUNKABIZOTT- SÁGAIRA VONATKOZÓ KÖZÖSSZABÁLYOK 7.1. Az OPSZ Alapszabályában foglaltaknak megfelelıen az OPSZ Elnöksége szakmai tagozatai és a munkabizottságai ügyrendjüket maguk állapítják meg, amelyet a szakmai tagozatok és a munkabizottságok elnökei kötelesek az OPSZ Elnöksége részére beterjeszteni Az OPSZ Elnökségének szakmai tagozatai és munkabizottságai ügyrendjét az OPSZ Elnöksége hagyja jóvá A 7.1. pontban meghatározott Ügyrend a szakmai tagozat és a munkabizottság belsımőködésének rendjét, feladatvégzését meghatározó, az OPSZ Alapszabályában kötelezıen elıírt szabályozás, amely tartalmazza mindkét szervezeti egységre vonatkozóan: a) a szakmai tagozat, munkabizottság megnevezését, rendeltetését, b) a szakmai tagozat, munkabizottság tisztségviselıit (tisztség szerint), feladat- és hatáskörét, felelısségét, c) a képviselet szabályait, d) a szakmai tagozat, munkabizottság mőködésére vonatkozó elıírásokat (pl. a célkitőzések, a feladatok megvalósítására alkalmazott munkamódszerek, eljárások, állandó programok, fórumrendszer, kapcsolat a polgárır szervezetekkel, a tagsággal, a közvetlen részvétel lehetısége a szakmai tagozat, a munkabizottság munkájában, a külsı kapcsolatok, az együttmőködés rendje, formája, stb.), e) a szakmai tagozat, munkabizottság részére biztosított források felhasználásának szabályait. 4

5 7.4. A szakmai tagozatok és munkabizottságok elnökei évente beszámolnak az OPSZ elnökségének a végzett munkáról. A szakmai tagozatok és munkabizottságok éves beszámolóját az OPSZ Elnöksége hagyja jóvá. A szakmai tagozatok és munkabizottságok által készített, éves beszámolók az OPSZ éves beszámolójának mellékletét képezik A szakmai tagozatok és munkabizottságok éves beszámolójukat az alábbi szempontok figyelembevételével készítik el: - a szakmai tagozat / a munkabizottság éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása, - a tervtıl eltérı és a terven kívül elvégzett feladatok végrehajtása, - a szakmai tagozat vagy a munkabizottság esetleges belsı szervezeti változásai, - a végzett tevékenység statisztikai számadatai, - a végzett tevékenység eredményeinek értékelése és annak alapján következtetések levonása, illetve javaslattétel a további tevékenységre. 8. A TISZTSÉGVISELİI ÉRTEKEZLET ÉS A TISZTSÉGVISELİK 8.1. A tisztségviselıi értekezlet tagjait, feladatát, a tisztségviselıi értekezletre meghívandó személyek körét, továbbá a tisztségviselıkre vonatkozó szabályokat, valamint a helyettesítés és az összeférhetetlenség szabályait az Alapszabály pontja és pontjai tartalmazzák A tisztségviselıi értekezletet a napirend közlését tartalmazó meghívóval az OPSZ Elnöke hívja össze. A meghívót elektronikus úton, kivételesen postai úton vagy futárral kell kézbesíteni. A meghívót sürgıs eset kivételével úgy kell kézbesíteni, hogy a meghívottak a tisztségviselıi értekezlet idıpontjáról és a napirendi pontokról legalább 5 nappalkorábban értesüljenek Elızetesen bármely tisztségviselı javaslatot tehet a tisztségviselıi értekezleten megtárgyalandó napirendi pontokra. A javaslatot az OPSZ Elnökéhez írásban kell benyújtani. A javaslat tárgysorozatba vételérıl a tisztségviselıi értekezlet többségi határozattal dönt A tisztségviselıi értekezletrıl hangfelvétel készül, amelyrıl az OPSZ Elnöki Hivatal, írásos emlékeztetıt készít, és azt az OPSZ Elnöke hagyja jóvá. A tisztségviselıi értekezletrıl készült, jóváhagyott emlékeztetıt az OPSZ Elnöki Hivatal megküldi a tisztségviselıknek, illetve a tisztségviselıi értekezlet érintett részvevıinek A tisztségviselıi értekezlet az OPSZ Elnöksége munkatervében foglaltak Figyelembe vételével teljesíti az operatív szervezési és vezetı feladatait. 9. AZ OPSZ VEZETİ TISZTSÉGVELİINEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE; AZ OPSZ KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE 9.1. Az OPSZ Elnökének feladatát és hatáskörét, továbbá az elnökhelyetteseinek és alelnökeinek hatáskörét az Alapszabály pontjai tartalmazzák Az OPSZ elnökhelyetteseinek részletes feladatai: Tevékenységük általános hatáskörő, amely kiterjed a polgárır mozgalom egészére, így különösen: 5

6 a) az OPSZ közgyőléseinek, elnökségi üléseinek, egyéb polgárır rendezvényeinek elıkészítésére, szervezésére, segítésére, b) a megyei szövetségek tevékenységének a figyelemmel kísérésére és segítésére, c) a polgárırség szervezeti életére. Mindezek érdekében: d) kapcsolatot tartanak a megyei / fıvárosi polgárır szövetségekkel, e) OPSZ elnökének munkáját segítve megbízás alapján közremőködnek az állami szervekkel, fıhatóságokkal történı együttmőködés megvalósításában. f) képviselik az OPSZ-t a különbözı állami rendezvényeken, g) népszerősítik a médiában a polgárırséget, segítik az OPSZ kommunikációs munkáját, h) figyelemmel kísérik az OPSZ pályázatainak megvalósulását ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ elnökét, b) tevékenysége kiterjed a polgárırség szervezeti életére, a tagfelvétel elısegítésére, c) figyelemmel kíséri és segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek tevékenységét, d) közremőködik az Országgyőlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elnökével folytatott együttmőködésben, e) közremőködik az Országos Rendır-fıkapitánnyal és az Országos Katasztrófavédelmi fıigazgatóval folytatott együttmőködésben, f) kapcsolatot tart a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökével, g) figyelemmel kíséri az OPSZ Elnöksége Munkatervének a végrehajtását, h) közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében IGAZGATÁSI ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ Elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ Elnökét b) hatásköre általános, amely kiterjed a polgárırség szervezeti életére, a tagfelvételre, az igazolványokkal való ellátásra, c) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, d) kapcsolatot tart az OPSZ jogászával, e) ellenırzi az igazgatási szervezetnél a közigazgatási hatósági feladatok ellátását, f) így különösen: - a polgárır igazolványok készítésével, kiadásával, visszavonásával kapcsolatos eljárások végzését; - az OPSZ nyilvántartásai vezetésének, az adatvédelemnek és az adatkezelésnek a jogszerőségét, - az adatszolgáltatást a hatóságok részére, -az eljárási határidık betartását, g) közremőködik az igazgatási szervezet éves beszámolójának elkészítésében GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ELNÖKHELYETTES a) figyelemmel kíséri az OPSZ költségvetésének a végrehajtását, b) figyelemmel kíséri az OPSZ gazdálkodási, illetve pénzkezelési szabályzataiban foglaltak érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megoldására, c) szervezi és vezeti az OPSZ Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzési Bizottságát; 6

7 d) ennek keretében: - elısegíti az OPSZ számviteli politikájának, az OPSZ és tagszervezetei gazdálkodásának, pénzkezelésének a jogszabályoknak megfelelı gyakorlatát, - a számviteli és gazdálkodási fegyelem megvalósulását, - visszatérıen ellenırzi a megyei / fıvárosi szövetségeknek és reprezentatívmódon az egyesületeknek nyújtott mőködési támogatások szabályszerő felhasználását, - havonta, tételesen ellenırzi a házipénztárt, arról jegyzıkönyvet készít, - a polgárır tagszervezetek gazdasági vezetıi részére felkészítést és segítséget nyújt az OPSZ-tıl kapott támogatások felhasználásához és elszámolásához, e) kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval, f) közremőködik az OPSZ éves költségvetésének az elkészítésében, g) közremőködik az OPSZ éves költségvetési beszámolójának az elkészítésében, h) elkészíti az OPSZ közhasznúsági jelentését, i) közremőködik a gazdálkodással, pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos szabályzatok kidolgozásában, j) véleményezi a gazdasági-pénzügyi elıterjesztéseket, illetve közremőködik elkészítésükben, k) véleményezi a támogatási szerzıdések tervezetét, illetve közremőködik elkészítésükben, l) elıterjesztést készít pályázati kiírásokra, figyelemmel kíséri az OPSZ pályázatait, közremőködik elbírálásukban, m) közremőködik a polgárırök formaruhával történı ellátásának a szervezésében. n) kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval és az OPSZ felügyelı bizottságával. o) felelıs az Országos Polgárır Szövetség számviteli politikájának a kialakításáért, az OPSZ gazdasági pénzügyi belsı szabályzatainak a kidolgozásáért, annak karbantartásáért, hatályosulásáért KÜLKAPCSOLATI ELNÖKHELYETTES a) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése esetén helyettesíti az OPSZ elnökét, b) tevékenysége elsıdlegesen a polgárırségnek az ún. külkapcsolataira terjed ki, c) figyelemmel kíséri a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek tevékenységét, és segíti a polgárırség küldetésének való megfelelésüket, d) kapcsolatot tart az állami szervekkel, az Aegon Biztosító társasággal, e) az OPSZ elnökének megbízása, felkérése alapján képviseli az OPSZ-t a különbözıállami rendezvényeken, f) népszerősíti sajátos lehetıségét kihasználva a médiában a polgárırséget, g) elısegíti a polgárırök kulturális igényének a kielégítését, h) felügyeli, illetve segíti az OPSZ PR és kommunikációs munkáját, i) közremőködik az OPSZ PR és kommunikációs stratégiájának az elkészítésében, j) az OPSZ elnökének megbízása alapján célellenırzéseket folytat az Elnöki Hivatal ügyirat-kezelési, dokumentálási, levelezési rendszerének az OPSZ Ügyviteli Szabályzat szerinti mőködtetésére, k) felügyeli és segíti az elnökségi ülések, közgyőlések, egyéb polgárır rendezvények elıkészítését, szervezését, valamint ahol szükséges, a határozatképességet biztosítórészvételt, l) kapcsolatot tart az OPSZ tiszteletbeli tagjaival (tiszteletbeli polgárırökkel) és az OPSZ pártoló tagjaival. m) segíti a polgárır rádió mőködését. 7

8 9.3. Az OPSZ ALELNÖKEINEK RÉSZLETES FELADATAI: Oktatási és Szakmai Alelnök a) vezeti és mőködteti a közterületi bőnmegelızési és oktatási bizottságot, és a lovas tagozatott, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország közbiztonságának alakulását, évente kidolgozza a polgárırség aktuális bőnmegelızési feladatait, c) figyelemmel kíséri a bőnözés tendenciáit, és ennek alapján kampányokat, akciókat kezdeményez és szervez, d) évente legalább kétszer több tízezer fı részvételével összehangolt, országos polgárıri bőnmegelızési akciót szervez, e) szervezi (szükség szerint) a bőnmegelızési fórumokat, f) a gazdasági pénzügyi elnökhelyettessel közösen elıkészíti a bőnmegelızési pályázatokat, g) kezdeményezi módszertani jellegő szakmai jegyzetek, kampányanyagok kidolgozását, illetve részt vesz kidolgozásukban, h) kidolgozza és elıterjeszti az OPSZ és a rendırség közötti együttmőködési megállapodásokra vonatkozó tervezeteket, i) figyelemmel kíséri, illetve segíti az OPSZ és az Országos Rendır-fıkapitányság közötti együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesülését, j) szakmai kapcsolatot tart az országos és a megyei rendır-fıkapitányságokkal, k) szakmai kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vámszerveivel, l) kidolgozza és elıterjeszti a polgárırök alap, tovább- és vezetıképzéséhez a ciklusos, 4 évre szóló programot és tematikát, ennek keretében alapvetı és döntı feladata az OPSZ oktatási koncepciójának megfelelıen megszervezni: m) az új polgárırök alapkiképzésének rendszerét, n) a polgárırök 5 évenkénti továbbképzését, o) a megyei / fıvárosi szövetségek és az egyesületi vezetık folyamatos, 3 évenkénti képzését; p) az alap, tovább- és vezetıképzéshez szakmai háttéranyagokat, jegyzeteket, tanulmányokat készít, illetve készíttet a szakértık, az OPSZ Tudományos Tanács közremőködésével, illetve a rendészei szakirodalom felhasználásával q) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, r) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, s) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében, t) évente elkészíti az Országgyőlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elé terjesztendı beszámolót Közlekedési Alelnök a) vezeti és mőködteti a közlekedési és baleset-megelızési tagozatot, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország közlekedés-biztonsági helyzetének alakulását, c) az ORFK- Országos Baleset-megelızési Bizottság (OBB) szakembereivel közösen minden évben a polgárırök részére baleset-megelızési programot dolgoz ki; a prog- 8

9 ramban különösen a közlekedési rendırökkel való közös szolgálatra, a tavaszi, húsvét elıtti és ıszi polgárırségi akciókra, kampányokra célszerő a hangsúlyt tenni, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart az ORFK-OBB-vel, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, e) kapcsolatot tart a rendırség közlekedésrendészeti szerveivel, f) kezdeményezi a megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél, hogy a közlekedési polgárırök iskolákban, nyugdíjas klubokban, lakossági fórumokon szervezzenek balesetmegelızési fórumokat és vetélkedıket, g) az oktatási és szakmai alelnökkel és az ifjúsági, sport és karitatív alelnökkel együttmőködve nyújtson segítséget az Egy Iskola Egy Polgárır Mozgalom hatékony megszervezéséhez, h) közremőködik a Ludrovszky Gyula közlekedés-biztonsági polgárır emlékverseny országos döntıjének megszervezésében és lebonyolításában Katasztrófavédelmi Alelnök a) vezeti és mőködteti a katasztrófavédelmi bizottságot, felügyeli tevékenységét, b) figyelemmel kíséri az ország katasztrófavédelmi helyzetének alakulását, elkészíti, és aktuális szinten tartja az ország katasztrófa-veszély térképét, c) kidolgozza és elıterjeszti az OPSZ és az országos katasztrófavédelem közötti együttmőködési megállapodásokra vonatkozó tervezeteket, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósággal, e) figyelemmel kíséri, illetve segíti az OPSZ és az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság közötti együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesülését, f) megszervezi a polgárır egyesületek értesítési és riasztási rendszerét, különösen a Tisza, Duna, Hernád folyók menti területekre, g) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, h) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, i) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Környezetvédelmi Alelnök a) vezeti és mőködteti a környezetvédelmi bizottságot, felügyeli tevékenységét, b) évente kidolgozza, illetve szervezi a polgárırség aktuális környezetvédelmi feladatait, c) figyelemmel kíséri az ország környezetvédelmi helyzetének alakulását, d) közvetlen szakmai kapcsolatot tart a környezetvédelmi, kormányzati (minisztérium, államtitkárság) szervekkel, e) kapcsolatot tart a környezetvédelmi, kormányzati szervek irányítása alá tartozó országos hatáskörő szervekkel (Nemzeti Park Igazgatóságok), f) évente aktualizálja a környezetvédelmi kormányzati (minisztérium / államtitkárság) szerv és az OPSZ együttmőködési megállapodásait, g) a gazdasági pénzügyi elnökhelyettessel közösen elıkészíti a környezetvédelmi pályázatokat, h) felügyeli és segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségek környezetvédelmi feladatainak végzését, i) szervezi (szükség szerint) a környezetvédelmi fórumokat, 9

10 j) a környezetvédelmi és a Tiszta Magyarországot, illetve a Te szedd! mozgalom keretében szemétgyőjtési akciókat szervez; segíti a megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél mőködı Zöld Kommandók munkáját, k) közremőködik az OPSZ szakmai szabályzatainak kimunkálásában, l) közremőködik jogszabálytervezetek kimunkálásában, véleményezésében, m) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Ifjúsági, sport és karitatív Alelnök 1. Ifjúsági feladatai: a) szervezi a polgárırségnek a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek szempontjából a társadalmi bőnmegelızésben való részvételét, b) megyei / fıvárosi polgárır szövetségeknél segíti az ifjúsági munkabizottság létrehozását, mőködtetését, c) tevékenységük terjedjen ki a polgárır egyesületek ifjúsági felelıseinek segítésére, inspirálására, nekik a hasznos tapasztalatok átadására, d) szervezi a polgárırség állami, önkormányzati, oktatási és civil szervezetekkel folytatandó együttmőködését a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységben, e) a polgárıri tevékenységbe bekapcsolva támogatja az ifjúsággal kapcsolatos értékteremtı programok, a gyermekek és fiatalok jó testi, lelki, szellemi, szociális egészségének megırzését, fejlesztését, és egészségtudatos életmódra nevelését szolgáló kezdeményezések megvalósítását, f) kidolgozza, megszervezi és terjeszti azon alternatív programokat, amelyek keretében a polgárırség eszközeivel - elısegítik a fiatal korosztály tagjaiban lévı társadalmi erıforrások kibontását; - fejlesztik életpálya-tervezésük és vezetésük tudatosságát; - fejlesztik a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezıképességüket, - csökkentik a társadalmi és kulturális különbségbıl fakadó deficiteket, g) közremőködik a polgárırség gyermek- és ifjúsági táborainak megszervezésében, irányítja programjaikat, h) közremőködik a Fiatal Polgárırök Fórumának a megszervezésében, i) személyesen szervezi és felügyeli az Egy Iskola- Egy Polgárır Mozgalmat j) évente kidolgozza a tanévkezdés elıtti polgárır feladatokat, k) a tanintézetekben népszerősíti a polgárırséget, l) kezdeményezi az egyetemeken, fıiskolákon az intézményi jellegő polgárır egyesületek létrehozását. 2. Sport feladatai: a) Felméri a polgárırök fizikai állóképességét (reprezentatív és életkor alapján). b) Közvélemény-kutatással felméri a sportolási igényeket. c) Polgárır sportversenyeket szervez, évente kiírja és megszervezi a Polgárırség Országos Járır versenyét. d) Népszerősíti a sportolás elınyeit a polgárırök között. e) Önvédelmi kiképzési lehetıséget szervez a polgárıröknek 10

11 3. Karitatív feladatai: a) Kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszttel. b) Figyelemmel kíséri a Magyar Vöröskereszt és az OPSZ együttmőködési megállapodásának a végrehajtását. c) Koordinálja, szervezi az Országos Polgárır Véradó Napot, illetve a megyei polgárır véradó napokat. d) Karitatív programot készít, véradás, győjtés stb. e) Karácsony elıtti idıben a hajléktalanok részére Budapesten és nagyobb városokban ingyen étkezést szervez. f) Programot készít, és megszervezi a tanyákon élı idıs emberek polgárır járırökkel való segítését g) Szervezi, segíti a segélyhívó rendszerek polgárıri mőködtetését Funkcionális Alelnök a) az OPSZ Elnökének megbízása, felkérése esetén, különbözı rendezvényeken képviseli az OPSZ Elnökét b) vezeti és mőködteti az OPSZ Jogi Bizottságát c) ennek keretében a bizottsági tevékenységgel támogatja az OPSZ vezetıtestületei, az Elnökség, a Felügyelı Bizottság, az Etikai Bizottság és az OPSZ munkaszervezete munkáját (Alapszabály 107.) d) figyelemmel kíséri az OPSZ Etikai Szabályzatában és a Szolgálati Szabályzatában foglaltak érvényesülését, továbbá szükség szerint javaslatot tesz a belsı szabályzatok megalkotására, illetve módosítására e) közremőködik az OPSZ szakmai, illetve egyéb belsı szabályzatainak kimunkálásában, g) közremőködik jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében, h) szakterületével kapcsolatban közremőködik az OPSZ éves beszámolójának az elkészítésében Az OPSZ képviseletére és jegyzésére az Alapszabály pontjai az irányadóak. 10. AZ OPSZ BELSİ ELLENİRE Az OPSZ belsı ellenıre az OPSZ elnöke által felkért, illetve megbízott OPSZ elnökségi tag, aki az OPSZ elnökének közvetlen alárendeltségében és irányításával végzi feladatait A OPSZ belsı ellenırének alapvetı feladata az OPSZ törvényes mőködésének elısegítése. Ennek keretében: a) tevékenységét saját munkatervében fél éves idıszakra tervezi, amelyet az OPSZ elnöke hagy jóvá; b) elemzéseket készít, vizsgálatokat végez, elıterjesztéseket, szakanyagokat dolgoz ki a feladatkörébe tartozó ügyekben; c) az OPSZ elnöke megbízásából közvetlenül részt vesz az OPSZ Elnöksége, felkérésesetén a vezetı tisztségviselık döntéseinek elıkészítésében; d) figyelemmel kíséri és segíti az OPSZ vezetı testületei döntéseinek megvalósítását; e) ellenırzi az OPSZ mőködését és gazdálkodását, amelynek során - a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, illetve információt kérhet; - a munkaszervezet állománya tagjaitól (beleértve a könyvelıt és a könyvvizsgálót is) tájékoztatást, felvilágosítást kérhet; 11

12 - az OPSZ könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; f) legalább negyedévenként ellenırzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, az OPSZ vagyonával történı gazdálkodást; g) ellenırzi a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet; h) ellenırzi a tagszervezetek részére az OPSZ által juttatott normatív, pályázati és eseti(rendkívüli) támogatások szerzıdésszerő felhasználását; i) ellenırzi az OPSZ által kötött egyéb szerzıdések végrehajtását; j) együttmőködik az OPSZ Felügyelı Bizottságával és az OPSZ Jogi és Etikai Bizottságával, illetve külön felkérésre segítséget ad nekik; k) tevékenységébe tartozó egyes ügyekkel kapcsolatban az OPSZ elnökét írásban tájékoztatja, végzett tevékenységérıl havonta írásos tájékoztatót, évente írásos összefoglaló jelentést készít. 11. AZ OPSZ MEGYEI (FİVÁROSI) TAGSZÖVETSÉGEINEK SZABÁLYZATAL- KOTÁSI KÖTELEZETTSÉGEI; AZ OPSZ ÉS A MEGYEI (FİVÁROSI) TAGSZÖ- VETSÉGEK KAPCSOLATRENDSZERE: Az OPSZ tagszervezetei az Alapszabály pontjai szerint kötelesek az alapszabályukat és a szabályzataikat az OPSZ Alapszabályához és az OPSZ szabályzataihoz igazítani. Az OPSZ tagszervezetei szabályozási kötelezettségüket az OPSZ Alapszabályának, illetve szabályzatainak megváltozása után a soron következı, testületi ülésükön kötelesek teljesíteni A belsı együttmőködésben résztvevı személyek kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttmőködni. A tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa. A megegyezésnek olyan idıpontig kell létrejönnie, hogy az a feladat végrehajtás határidejét ne veszélyeztesse. Az együttmőködésben olyan gondossággal kell részt venni, mint ha a teljes feladat saját feladat lenne A belsı együttmőködésben résztvevı személyek kötelesek egymásnak a kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami az együttmőködı többi személy munkáját segítheti. Amennyiben az együttmőködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor a tevékenység végrehajtásáért/koordinálásáért felelıs vezetı döntése az irányadó Az OPSZ megyei (fıvárosi) tagszövetségei adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni az OPSZ részére. Az adatszolgáltatás kiterjed az alábbi adatok közlésére: a) a tagegyesületeik megnevezése, székhelye, postacíme, elnök és képviseletre jogosult helyettes neve, elérhetısége (telefon, ) bírósági nyilvántartási száma, b) a megyei (fıvárosi) tagszövetséghez tartozó tagegyesületek száma, c) az egyes tagegyesületekben nyilvántartott egyesületi tagok száma alapján a megyei polgárırök száma összesen d) a polgárırök szolgálatban eltöltött órái összesen, illetve ebbıl a rendırséggel, valamint egyéb rendvédelmi szervvel közös szolgálatban; a rendırségi szolgálati órák bőnmegelızési, közlekedési és határrendészeti bontásban. e) a polgárırök szolgálati intézkedéseinek számai elfogás, tettenérés, eltőntszemélyek felkutatása, jelzésadás, segítségnyújtás külön bontásban. 12

13 Az adatszolgáltatást az a) pont vonatkozásában az idıszerőség figyelembevételével a lehetı leghamarabb meg kell tenni, a b) e) pontok vonatkozásában a tárgyévet követıév január 15- ig. 12. A POLGÁRİR SZERVEZET OPSZ MEGYEI (FİVÁROSI) TAGSZÖVETSÉG- HEZ TÖRTÉNİ FELVÉTELÉNEK RENDJE A tagszövetségek és a tagegyesületek OPSZ tagságára vonatkozó alapvetı szabályokat az Alapszabály pontjai tartalmazzák A polgárır egyesület a nyilvántartásba vételérıl rendelkezı illetékes megyei (fıvárosi) bírósági, illetve törvényszéki végzés fénymásolatának csatolásával nyújtja be a tagegyesületi felvételre irányuló kérelmet az OPSZ tagjaként regisztrált megyei (fıvárosi) szövetségéhez. A kérelemhez csatolni kell az egyesület Alapszabályát A polgárır szervezet tagegyesületként történı felvételérıl az OPSZ tagjaként regisztrált megyei (fıvárosi) szövetség alapszabálya szerint hatáskörrel rendelkezı szerve (közgyőlése, vagy elnöksége) többségi szavazással határoz. A megyei (fıvárosi) polgárır szövetség alapszabálya szerint hatáskörrel rendelkezı szerve (közgyőlése vagy elnöksége) a tagegyesületi felvétel tárgyában hozott határozatát megküldi az OPSZ-nek és a felvételét kérelmezı egyesületnek A tagegyesületi felvételre irányuló kérelmet az OPSZ megyei (fıvárosi) szövetség alapszabálya szerint hatáskörrel rendelkezı szerve (közgyőlése vagy elnöksége) a kérelem beérkezésétıl számítva 30 napon belül bírálja el. Az OPSZ megyei (fıvárosi) elnöksége kötelezıen elutasítja a tagegyesületi felvételre irányuló kérelmet, ha a tagegyesület alapszabálya ellentétes az OPSZ Alapszabályával, az OPSZ valamely szabályzatával vagy valamely jogszabálylyal. 13. AZ OPSZ TAGEGYESÜLETÉNEK TÖRLÉSE AZ OPSZ TAGJAI KÖZÜL A tagszövetségek és a tagegyesületek OPSZ tagsági viszonyának vonatkozó megszőnésére alapvetı szabályokat az Alapszabály 24. pontja tartalmazza. Az OPSZ megyei (fıvárosi) tagszövetség alapszabálya szerint hatáskörrel rendelkezı szerve (közgyőlése vagy elnöksége) köteles törölni a tagszövetség tagjai közül azt a tagegyesületet, amely nem felel meg a tagegyesületi tagfelvételre irányuló követelményeknek A megyei (fıvárosi) tagszövetség alapszabálya szerint hatáskörrel rendelkezı szerve(közgyőlése vagy elnöksége) a tagegyesület szövetségi tagságának törlésére irányuló határozatát többségi szavazással hozza meg, e határozatát jegyzıkönyvbe foglalja, és azt haladéktalanul megküldi az OPSZ-nek és a tagok közül törölt egyesületnek is Megszőnik az OPSZ tagsági viszonya, és törölni kell az OPSZ nyilvántartásából azt a polgárır szervezet (tagszervezetet) amely a Ptv.8.(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen vállalt kötelezettsége ellenére szándékosan vagy súlyos gondatlanságból felhívás ellenére sem tartja be az OPSZ Alapszabályában vagy más szabályzatban foglalt rá vonatkozó szabályokat. 13

14 14. A KÜLSİ EGYÜTTMŐKÖDÉS KERETEI Az OPSZ elnöke tart kapcsolatot a minisztériumok és a kormányhivatalok vezetıivel, az országos rendvédelmi szervek vezetıivel, továbbá az országosan mőködı társadalmi szervek és gazdálkodó szervek vezetıivel. Az OPSZ elnöke egyes ügyekkel kapcsolatban ezt a jogkörét az OPSZ elnökhelyettesére, alelnökére vagy az OPSZ Elnöksége más tagjára átruházhatja A megyei és a fıvárosi polgárır szövetségek elnökei tartanak kapcsolatot a megyéjük (fıváros) területén mőködı rendır-fıkapitányságok és rendırkapitányságok, illetve egyéb megyei, (járási) szintő rendvédelmi és közigazgatási szervek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek és gazdálkodó szervek vezetıivel. A megyei és fıvárosi polgárır szövetségek elnökei a kapcsolattartásra irányuló jogkörüket konkrét ügyek tekintetében más személyekre átruházhatják A tagegyesületek vezetıi tartanak kapcsolatot mőködési területükön a rendırkapitányságokkal és a rendırırsökkel, illetve a mőködési területükön lévı más rendvédelmi szervekkel, önkormányzati, közigazgatási és a helyi gazdálkodó szervekkel. 15. A RENDİRSÉGGEL VALÓ EGYÜTTMŐKÖDÉS Polgárırség a tevékenységét csak a rendırséggel kötött írásbeli együttmőködési megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti A megállapodásban rögzített együttmőködés tartalma terjedjen ki: a) az együttmőködést szabályozó jogszabályok felsorolására, mint jogi keretekre, b) annak rögzítésére, hogy az együttmőködési megállapodás hatálya a megyében (fıvárosban) mőködı polgárır egyesületekre és rendıri szervekre vonatkozik (személyi, területi és idıbeli hatály meghatározása a megállapodás mellékletében is feltüntetett módon); c) az együttmőködés céljára (közremőködés a település/-ek/ közbiztonságának védelmében, a bőnmegelızésben, a baleset-megelızésben, a migráció jelzésében, az eltőnt személyek felkutatásában) d) a helyi polgárır szervezet mőködési területén kívüli tevékenysége esetén követendı eljárás pontos meghatározására, e) a tevékenységek önálló ellátásának feltételeire, f) a tevékenységeknek a rendırséggel közös, illetve koordinált ellátására, g) a szakmai tevékenység segítésére, h) a bőncselekmény elkövetésén tettenérések, elfogások esetén teendı intézkedésekre, i) a kölcsönös tájékoztatásra, az információáramlásra, jelzésadásra, j) a bőncselekményre, megelızésére irányuló szolgálat-szervezési információk átadására, k) a tevékenységek összehangolására, hogy település ne maradjon polgárır szolgálat nélkül, l) a polgárırök oktatására, képzésére, m) a rendırség által bevezetett fokozott ellenırzés idejére vonatkozó, polgárır feladatok egyeztetésére, n) a szolgálatszervezés egyeztetésére, o) a rendezvényeken való kölcsönös részvételre. 14

15 16. AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL VALÓ EGYÜTTMŐKÖDÉS Az önkormányzati feladatok megvalósítását segítve a polgárır egyesületek vegyenek részt: - az álló és mozgó figyelı-jelzı szolgálat szervezésében és ellátásában, - az önkormányzati közterület-felügyelet munkatársaival közös szolgálatot ellátásában, - a katasztrófa-megelızés és elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásában; - a településen található természeti és kulturális javak ırzésében; - az önkormányzat rendezvényein szervezıi és rendezıi feladatok ellátásában; - a helyi közutak és mőtárgyaik, terek, parkok felügyelete, védelme ellátásában; - a karitatív tevékenység keretében - például idısek számára ebéd kihordása, stb. egyes feladatok végzésében; - a település rendezvények (falunapok), tömegsport rendezvények szervezésében és lebonyolításában, a helyi sportkörök mőködtetésében; 17. EGYÜTTMŐKÖDÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEMMEL Katasztrófavédelemmel való együttmőködéseket országos és megyei szinteken kell meghatározni A helyi polgárır szervezet a mőködési területén kívül akkor járhat el, ha ezt együttmőködési megállapodás rögzíti. 18. EGYÜTTMŐKÖDÉS A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL VÁMSZERVÉVEL A polgárırség tevékenysége során együttmőködik a NAV vámszervével. Az együttmőködés formáját a megyei (fıvárosi) szinteken kell kialakítani, és írásban rögzíteni. A helyi polgárır szervezet a mőködési területén kívül akkor járhat el, ha ezt együttmőködési megállapodás rögzíti Az együttmőködés kiterjedhet: - közös feladat- vagy szolgálat ellátásra - felvilágosításra, tájékoztatásra - meghatározott eseményen részvételre - helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közremőködésre - objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére - eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére 19. EGYÜTTMŐKÖDÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM ORSZÁGOS ÉS MEGYEI SZINTJEIVEL A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervekkel, a Nemzeti Park Igazgatóságokkal, azok Természetvédelmi İrszolgálataival is megállapodást köthet, ha felkérésükre, a tevékenységi körükbe tartozó feladatokban kíván a polgárırség együttmőködni Az együttmőködés tartalma írásbeli megállapodásban rögzíthetı. A helyi polgárır szervezet a mőködési területén kívül akkor járhat el, ha ezt együttmőködésimegállapodás rögzíti. 15

16 20. EGYÜTTMŐKÖDÉS A HIVATÁSOS ÉS AZ ÖNKÉNTES TŐZOLTÓSÁGOK- KAL A polgárırség a tőzoltóságokkal megállapodást köthet, ha felkérésükre, a tevékenységikörükbe tartozó feladatokban kíván a polgárırség együttmőködni. A helyi polgárır szervezet a mőködési területén kívül akkor járhat el, ha ezt együttmőködési megállapodás rögzíti A közös tevékenységi kör kiterjedhet: - a közös feladat- vagy szolgálat ellátásra - a felvilágosításra, tájékoztatásra - a meghatározott eseményen részvételre - a helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közremőködésre - az objektum, a közterület vagy az esemény megfigyelésére - az eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére. 21. A POLGÁRİR SZOLGÁLATI MEGJELENÉSE A polgárır a polgárıri szolgálat ellátása során országosan egységes formaruhát visel. A formaruhán jól láthatóan fel kell tüntetni a polgárırség valamint a polgárır egyesület székhelyének megjelölését A polgárır formaruhája nem keltheti azt a látszatot, hogy viselıje hatósági személy. A polgárır hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat. A polgárırség gépjármővén a POLGÁRİRSÉG felirat, illetve a polgárır egyesület elérhetıségét tartalmazó telefonszám helyezhetı el A polgárıri szolgálat ellátása során a polgárır köteles magánál tartani polgárır igazolványát. Ha a polgárır közterületen lát el polgárıri szolgálatot, annak tartalma alatt polgárıri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitőzve viselnie. 22. A POLGÁRİR IGAZOLVÁNY A polgárır igazolvány igénylésére és kibocsátására vonatkozó szabályokat a évi. CLXV. Törvény (továbbiakban Ptv.) tartalmazza az igazolványigényléshez szükséges formanyomtatvány mintáit az SZMSZ. 1. számú melléklete A polgárır igazolvány közokirat, kiadására a Ptv.11..-a az irányadó A polgárır igazolvány igényelésének, és használatba vételének egyes szabályai: 1. A polgárır igazolvány, polgárır egyesület általi igénylése a polgárır tag részére ingyenes, gyártásának költségeit az Országos Polgárır Szövetség fedezi. 2. A polgárır igazolvány birtoklására jogosult az a természetes személy, aki a) megfelel az Országos Polgárır Szövetség Alapszabályának 33. pontjában megfogalmazott feltételeknek; 16

17 b) az Országos Polgárır Szövetség valamely megyei (fıvárosi) tagszövetségénél mőködı polgárır egyesületnek a tagja; A polgárır igazolvány igényelésének, elkészítésének és használatba vételének részleteseljárási szabályait a jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza A polgárır igazolvány visszavonásig érvényes A polgárır igazolványra vonatkozó egyéb szabályok a) az OPSZ- igazolvány az Országos Polgárır Szövetség tulajdonát képezi, a polgárır csak polgárıri használatra kapja; b) a polgárırtıl bevont igazolványt az egyesülete elnöke köteles visszajuttatni az OPSZ központi irodájába; 23. Az OPSZ Munkaszervezetei Az OPSZ munkaszervezeteinek feladatkörét belsı szervezeti egységeinek irányítására vonatkozó szabályokat az Alapszabály pontjai valamint Ügyrendje tartalmazza Gazdasági Szervezet feladatai: a) OPSZ költségvetésének összeállítása b) Gazdálkodással, pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos szabályzatok kidolgozása c) Gazdasági-pénzügyi elıterjesztések készítése d) Támogatási szerzıdések elkészítése, gondozása e) Megyei szövetségek, Egyesületek elszámolásainak ellenırzése, összegyőjtése f) Kormányzati szervek felé a költségvetési támogatás alapján- az elszámolás,és öszszeállítása g) Munkabérek, megbízási díjak számfejtése h) Adózással kapcsolatos feladatok ellátása i) Az OPSZ könyvelésének végzése j) A gépjármőadózással kapcsolatos feladatok ellátása k) Megyei Szövetségek, Egyesületek pénzfelhasználásának az ellenırzése l) Házi Pénztár kezelése m) Az OPSZ szolgáltatói, szállítói, beszerzési szerzıdéseinek elkészítése, árajánlatok bekérése, ezekkel kapcsolatos javaslatok, elıterjesztések elkészítése n) Az OPSZ költségvetésének teljesítésébıl adódó egyedi feladatok ellátása o) Az OPSZ Elnökének, a Gazdasági-pénzügyi Elnökhelyettesének, az Elnökségnek, a Közgyőlésnek külön egyedi döntéseinek, határozatainak a végrehajtása Igazgatási Szervezet feladatai: a) közigazgatási hatósági és egyéb feladatok ellátása - polgárır igazolványok készítésének, kiadásának, nyilvántartásának végzése - kapcsolattartás a polgárır igazolvány gyártásával, megszemélyesítésével és a nyilvántartás informatikai hátterét biztosító cégekkel - A polgárırség adatvédelmi feladatainak ellátása - Az információs önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szólótörvény adatvédelmi szabályainak megtartásával a nyilvántartásban szereplıadatokról statisztikai adatokat szolgáltat 17

18 - Közvetlenül segíti az Etikai Bizottság munkáját b) Az OPSZ Elnökének, Elnökségnek, Etikai Bizottságának döntése, határozata alapján döntése, határozata alapján vizsgálatot folytat az etikai szabályokat megszegı polgárırökkel szemben benyújtott panaszokkal kapcsolatban c) Végrehajtja az OPSZ Elnökének, Elnökségének, Közgyőlésének egyedi döntéseit, határozatait Elnöki Hivatal feladatai: a) Közgyőlések, Elnöki ülések, kabinet ülések elıkészítése b) Munkatervek, programok, intézkedések összeállítása c) Általános adminisztrációs feladatok végzése d) Rendırséggel, rendészeti, kormányzati és karitatív szervekkel kapcsolattartás d) Kapcsolattartás együttmőködés a Megyei (fıvárosi) szövetségekkel, egyesületekkel e) A szükséges belsı szabályzatok kidolgozása, gondozása - Kitüntetési és jutalmazási szabályzat - Ügyviteli iktatási szabályzat - Archiválás, ügyiratok selejtezése -Irattári rend kidolgozása F) Ellátnak minden olyan feladatot, amelyet az OPSZ Elnökétıl, a Közgyőléstıl közvetlenül, Elnökhelyetteseitıl, Elnökségtıl közvetve kapnak. 24. UTALÓ RENDELKEZÉSEK A jelen SZMSZ- nek a következı dokumentumok képezik mellékleteit: - OPSZ Kitüntetési és Jutalmazási Szabályzata, - OPSZ Pályázati Szabályzata, - OPSZ Pénzkezelési Szabályzata, - OPSZ Számviteli politikája, - Polgárırség Gazdálkodási Szabályzata, - OPSZ Ügyviteli Szabályzata - OPSZ Adatvédelmi Szabályzata További mellékletek: - 1. sz. melléklet a polgárır igazolvány igényelésének, elkészítésének és használatbavételének részletes eljárási szabályairól és az igénylésre szolgáló ADATLAP Jelen SZMSZ december 1. napján lép hatályba, egyidejőleg az OPSZ Elnökségének ELN/32/2011. számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatályát veszti. Budapest, november 23. Dr. Túrós András OPSZ Elnök 18

19 1. SZ. MELLÉKLET A POLGÁRİR IGAZOLVÁNY IGÉNYELÉSÉNEK, ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATBA VÉTELÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL ÉS AZ IGÉNYLÉSRE SZOLGÁLÓ ADATLAP* 1. Az igénylı polgárır a) kitöltötte az igazolvány igénylésére szolgáló ADATLAPot (amely A4-es formátumú nyomtatvány, és az OPSZ honlapjáról letölthetı vagy a megyétıl igényelhetı, elektronikus módon is kitölthetı valamint fénymásolható is); b) az Okmányirodában elkészítette az igazolványhoz szükséges fényképfelvételt, és az adatlapra beírta az Okmányirodában kapott Nemzeti Egységes Kártyaazonosító adatot. c) ezen az őrlapon egyben nyilatkozatot tett, hogy a közölt adatok helyesek, valamint hogy adatainak zárt nyilvántartásához hozzájárul; d) aláírásával ellátta az ADATLAPot, illetve az azon tett nyilatkozatát (az őrlapon a nyilatkozatát két tanú elıtt kell aláírnia, majd a tanúknak is aláírásukkal hitelesíteniük kell, mert csak így válik a nyilatkozata teljes értékő magánokirattá az adatvédelmi elıírások értelmében). 2. Az igénylı polgárır egyesületének elnöke a) felelıs, hogy az igénylı polgárır rendelkezzék az Alapszabály 33. pontjában írt feltételekkel, amelyet neki kell igazolnia, b) ellenırzi az ADATLAP helyes kitöltését az igénylı adatainak alapjául szolgáló személyazonosító okmány szerint, amelynek számát maga írja be; c) beírta a megyei (fıvárosi) szövetség és az egyesületazonosító kódszámait (a kiadott lista alapján) és a dátumot; d) megjelölte az igénylés okát, illetve beírja az igénylı OPSZ-ben betöltött tisztségét, ha van neki; e) aláírásával és (ha van) az egyesület bélyegzıjével hitelesítette az igénylést az ADATLA- PON; f) az így kitöltött és hitelesített igénylı ŐRLAPot annak a megyei (fıvárosi) polgárır szövetség Irodavezetıjéhez továbbítja, amely szövetségnek tagja az egyesülete. 3. A megyei (fıvárosi) polgárır szövetség irodavezetıjének felelıssége, hogy a) az igénylést az ADATLAPon aláírásával és a szövetség bélyegzıjével hitelesítve átvegye b) az ADATLAP bal felsı sarkán az igénylést iktatószámmal ellássa. c) az igénylı adatait felvigye a Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer informatikai programnak megfelelıen, amelyet az SDA Informatikai d) az így kitöltött, aláírásokkal és bélyegzıvel hitelesített, igénylı ADATLAPot minden hónap 30-ig (beérkezési határidı) megküldjék az OPSZ Igazgatási Szervének archiválás céljából. 4. Az igazolványok megküldése a) Az Országos Polgárır Szövetség Igazgatási Szerve veszi át az igazolvány megszemélyesítését végzı Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által elkészített kész igazolványokat. b) Az OPSZ Igazgatási Szerve az igazolványokat megküldi (futárpostával) az illetékes megyei (fıvárosi) polgárır szövetség elnökének címezve, aki ott átveszi, majd c) a megyei (fıvárosi) polgárır szövetség elnöke továbbítja az igazolványokat az illetékes polgárır egyesületekhez; d) a polgárır egyesület elnöke- a régi polgárır igazolvány egyidejő leadásával átadja átvételi aláírás ellenében az igazolványt az igénylı polgárırnek; 19

20 Iktatószám: IGAZOLVÁNY IGÉNYLİ ADATLAP POLGÁRİR IGAZOLVÁNYHOZ KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL KITÖLTENI! A POLGÁRİR EGYESÜLET ELNÖKE TÖLTI KI! A kitöltött adatlapot, mint magánokiratot a feldolgozás után a nyilvántartásból törléstıl számított 2 évig megırzöm! / Egyesület OPSZ tagságot igazoló tanúsítvány száma - - Az igazolványigénylés oka: Elsı: Csere: Adatváltozás: A jóváhagyás dátuma IGAZOLOM, hogy - a polgárır igazolványra jogosult, mert - megfelel az OPSZ Alapszabályának 33. pontjában megfogalmazott feltételeknek - az OPSZ valamely tagszövetségénél mőködı polgárır egyesület tagja, P.H. - polgárıri alapismeretekbıl sikeres vizsgát tett, amelyrıl jegyzıkönyv készült MELLÉKLET: -igazolványt kérelmezı polgárır lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata -igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekk fénymásolata Az igénylı személyi igazoló okmányának száma: Az igazolványt kibocsátó állam jelzése: OPSZ tisztség (akinek van): A POLGÁRİR ADATAI 1./ Családi és utónév (Személyi igazolványban megadott) Vezetéknév (elınévvel) Keresztnév 2./ Születési / leánykori név (Személyi igazolványban megadott) Vezetéknév (elınévvel) Keresztnév 3./ Anyja születési / leánykori neve (Személyi igazolványban megadott) Vezetéknév (elınévvel) Keresztnév 4./ Születési idı Születési hely: 1. ország jelzése 2. Település / Lakcím (lakcímet igazoló hatósági lakcímkártyában megadott) Ország Település Irányítószám Utca, út, körút, stb. (Név után irandó: utca, út, körút, stb.) Házszám (Helyrajzi szám) 6./ Elérhetıség: Telefon : 06 Mobil telefon: 06 AZ IGÉNYLİ NYILATKOZATA: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon megadott adataim a valóságnak megfelelnek, büntetlen elıélettel rendelkezem, cselekvıképességem hatóság által nem korlátozott. A polgárır szolgálatot önként vállalom és magamra nézve kötelezınek tartom az OPSZ. által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot. Hozzájárulok adataimnak az OPSZ zárt információs rendszerében történı nyilvántartásához: Jóváhagyó egyesületi elnök aláírása Nyilatkozatot tevı aláírása Elıttünk mint tanúk elıtt: 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása Név: Név: Lakcím: Lakcím: Személyi ig. szám: Személyi ig. szám: MEGYEI/FİVÁROSI SZÖVETSÉG IRODAVEZETİ ÁTVETTE: Dátum: aláírás Nemzeti Egységes Kártyaazonosító: 20

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének jogállása: 1.1. A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (A Zala Megyei Polgárőr Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta az ZMPSZ Elnöksége 2016. június hónap 15. napján az

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1. 1/4 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Dr. Varga Józsefné osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/4 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. Osztályvezetı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az elıadás célja 2 Témakörök: 1. Az ÁSZ szervezetére és mőködésére irányadó szabályok 2. Az ÁSZ

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. április 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya...3 II. Az ajánlatkérı jogállása...3

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben