VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok"

Átírás

1 VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı

2 Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása... 3 A szervezı adatai, elérhetıségei... 3 A résztvevık köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták... 3 Kapcsolattartás a résztvevıkkel... 4 A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása... 4 Fizetési feltételek... 5 A minták készítése, kiosztása... 5 A vizsgálati eredmények beküldése... 6 A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok... 6 A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok... 7 Az eredmények értékelésének közzététele... 9 Részvételi oklevél kémiai vizsgálatok... 9 Részvételi oklevél biológiai vizsgálatok Bizalmas adatkezelés A résztvevı felelıssége /10 oldal

3 A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása A VITUKI Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály által szervezett QualcoDuna jártassági vizsgálati program éves rendszerességgel kerül megrendezésre. A program részletes leírását (vizsgálandó mátrixok és komponensek köre, mintakiosztás ütemezése, díjtételek) az adott évi programajánlat tartalmazzák, melyet a megrendelılappal együtt a szervezı honlapján ( tesz közzé, illetve postai úton juttat el a jártassági vizsgálatokban korábban már részt vett laboratóriumok számára a program indulása elıtt minimum egy hónappal. A szervező adatai, elérhetőségei Név: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály Cím: 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenı út. 1. Cégjegyzékszám: Adószám: Számlaszám: MÁK Weboldal: Kapcsolattartó Szakmai kérdésekben: Dr. Bélavári Csilla, osztályvezetı Tel: /2199 mellék Fax: Pénzügyekben: Tel: Gregorné Tóth Erika, gazdasági igazgató /2012 mellék A résztvevők köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták A jártassági vizsgálati program bármely laboratórium számára nyitott, akkreditált státusztól függetlenül. A vizsgálatok során a résztvevık szabadon választhatnak a megrendelt komponensek - adott mátrixban és koncentrációtartományban való - mérésére alkalmas analitikai módszerek közül. A jártassági vizsgálat indításához szükséges minimális létszám 10 résztvevı, amelytıl a szervezı csak kivételesen indokolt esetben tér el. Amennyiben adott mátrix adott komponensére tíznél kevesebb laboratórium jelentkezik, a komponenst a jártassági vizsgálati programból a szervezı törli. 3/10 oldal

4 Amennyiben a vizsgált koncentrációtartomány és a mátrixok hasonlósága ezt lehetıvé teszi, a megfelelı résztvevıszám biztosítása érdekében elıfordulhat, hogy bizonyos komponensek két mátrix közös mintájaként kerülnek kiosztásra (pl. ivóvíz/felszín alatti víz közös minta). A közös mintában kiosztani tervezett komponensek az éves programajánlatban jelölve vannak. Kapcsolattartás a résztvevőkkel A jártassági vizsgálati program magyar nyelven zajlik. A megrendelés visszaigazolását és a számlát a szervezı postai úton juttatja el a résztvevıknek, a mintakiosztással és a beküldött eredmények kiértékelésével kapcsolatos információkat en keresztül illetve honlapján teszi közzé. Egyéb ügyekben az elérhetıségeknél feltüntetett telefon- és faxszámon illetve e- mail címen áll a résztvevık rendelkezésére, telefon esetében munkanapokon 8 és 16 óra között. A jártassági vizsgálati program éves értekezlettel zárul, ahol a résztvevık személyesen vehetik át részvételi oklevelüket és a program során kiadott jártassági vizsgálati jelentéseket tartalmazó CD lemezt. Akadályoztatásuk esetén a szervezı postai úton juttatja el fenti dokumentumokat a résztvevıkhöz az éves értekezletet követıen. A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása A jártassági vizsgálati programra a szervezı honlapjáról letölthetı illetve a postai úton küldött megrendelılap kitöltésével lehet jelentkezni. A megrendelni kívánt mátrixokat és komponenseket a megrendelılap mellékletein kell megjelölni. A cégszerően aláírt megrendelılapot a mellékletekkel együtt személyesen, postán, faxon vagy szkennelt formában ben kell eljuttatni a szervezıhöz a megadott jelentkezési határidın belül. A megrendelılap és mellékletei kitölthetıek elektronikusan is a honlapon keresztül, melyeket nyomtatást követıen szintén cégszerően aláírva kell eljuttatni a szervezıhöz. FIGYELEM! Az elektronikus úton kitöltött megrendelılap mindaddig nem hivatalos, amíg a cégszerően aláírt változat a szervezıhöz meg nem érkezik. A programajánlatban szereplı díjtételek valamint a beérkezett megrendelés alapján a részvételi díjat a szervezı egyedileg állapítja meg, melyet írásban visszaigazol. A részvételi díjat a megrendelı ellenkezı irányú jelzése hiányában a kézhezvételtıl számított 15 nap elteltével a szervezı elfogadottnak tekinti, a jelentkezés ezzel lezárul. A szervezı fenntartja magának a jogot, hogy kellı számú jelentkezı híján egyes meghirdetett komponenseket töröljön a jártassági vizsgálati programból. Errıl az érintett komponensekre jelentkezı laboratóriumokat értesíti, a programból törölt komponenseket a megrendelésvisszaigazolásban nem szerepelteti, azokért díjat nem számol fel. Amennyiben a megrendelı közös mintában kiosztott komponenst a közös minta mindkét mátrixából megrendeli, a részvételi díjat csak egyszer kell megfizetnie. Ettıl függetlenül a megrendelı mérési eredménye mindkét érintett mátrixnál megjelenik, értékelve és minısítve van. Amennyiben a megrendelı a jelentkezés lezárását követıen módosítani kíván megrendelésén, ezt kizárólag írásban, cégszerően aláírt levélben teheti meg. Az eredeti megrendeléshez képest további komponensek megrendelésekor a megrendelés-kiegészítésrıl újabb visszaigazolást 4/10 oldal

5 küld a szervezı, melyben feltünteti a módosított részvételi díjat. Megrendeléstıl vagy annak egy részétıl elállni a minták kiküldése elıtti 30 napig van lehetıség, ezesetben a csökkentett részvételi díj szintén visszaigazolásra kerül. A cégszerően aláírt megrendelılap és mellékleteinek a szervezıhöz való eljuttatásával, valamint a megrendelés szervezı általi visszaigazolásával a megrendelı és a szervezı között szerzıdés jön létre, melynek részét alkotja az adott évi jártassági vizsgálati programajánlat valamint jelen dokumentum is. Fizetési feltételek Tekintettel a jártassági vizsgálati tevékenység ismétlıdı, folyamatos jellegére, a számlázás egy összegben, szeptember hónapban történik. A végszámla a határozott idıre szóló elszámolásnak megfelelıen kerül kiállításra, ezért az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv a alapján a benyújtott számla teljesítési idıpontja megegyezik a számla fizetési határidejével. A számlát a kézhezvételtıl számított 30 napon belül kell teljesíteni banki átutalással a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben a megrendelı a megrendeléstıl/annak egy részétıl a minták kiküldése elıtt, de a számla ellenértékének kifizetése után eláll, és ezt a mintakiküldés elıtt 30 nappal írásban bejelenti, a befizetett összeget/annak megfelelı részét visszatérítjük. A minták kiküldésével és az eredmények értékelésével a szolgáltatást teljesítettnek tekintjük, függetlenül attól, hogy a résztvevı beküldött-e mérési eredményt az általa megrendelt mintákra vagy sem. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, a további mintakiosztást a szervezı felfüggeszti, a résztvevı részére részvételi oklevelet nem állít ki, valamint a tartozás jogi úton történı behajtását kezdeményezi. Az ÁFA- és adóügyi törvények módosításának függvényében a fizetési feltételek módosításának jogát a szervezı fenntartja. Az esetleges módosításokról írásbeli értesítést küld, melyet visszajelzés hiányában 15 nap elteltével elfogadottnak tekint. A minták készítése, kiosztása A vizsgálati minták készítését, homogenitás- és stabilitásvizsgálatát a VITUKI Nonprofit Kft. végzi az ISO 13528:2005 szabvány B mellékletében elıírtak figyelembevételével. Indokolt esetben megfelelı referenciákkal rendelkezı alvállalkozó bevonására sor kerülhet. A szervezı minden meghatározandó komponens esetében két hasonló összetételő, kismértékben különbözı koncentrációjú mintát bocsát a résztvevık rendelkezésére. A jártassági vizsgálat során a mintapár mindkét tagját elemezni kell. A vizsgálandó komponensek koncentrációtartománya a mátrixra vonatkozó hatályos rendeletekben szereplı határértékeknek illetve a gyakorlatban elıforduló természetes mintákra jellemzı koncentrációszinteknek felelnek meg. A mintakiosztás ütemezését a programajánlat tartalmazza. A mintákat - ellenkezı irányú jelzés hiányában - 24 órás gyorspostai szolgáltatással juttatjuk el a résztvevıkhöz, melynek kiszállítása a feladást követı napon, munkaidıben (8-16 óra között) történik. A feladás napja hétfı, kedd vagy szerda. 5/10 oldal

6 Ha a résztvevı jelentkezéskor megad vagy mobiltelefon elérhetıséget, a feladás megtörténtérıl automatikus értesítést kap ben vagy smsben. Postafiókcímre gyorspostai küldemény nem adható fel, ezért ha a résztvevı csak postafiókcímet ad meg, akkor elsıbbségi, normál postai küldeményként adjuk fel a mintákat. Postafiókcímre 4 kg-nál nehezebb csomag nem adható fel. A küldemény megérkezésekor a résztvevı felelıssége ellenırizni a minták megfelelı állapotát illetve hiánytalan meglétét, valamint probléma esetén haladéktalanul jelezni azt a szervezınek. A mintákhoz mellékelt visszaigazoló lapot postán, faxon vagy elektronikus úton vissza kell juttatni a szervezınek. Amennyiben a küldemény feladását követı 30 napon belül a résztvevı nem küldi el a visszaigazoló lapot, valamint egyéb úton sem jelzi a küldemény hiányát vagy nem-megfelelıségét, a mintákat hiánytalanul és sértetlenül kiszállítottnak tekintjük. Egyes komponensek esetében (szerves mikroszennyezık, biológiai jellemzık) a minták hőtve történı szállítása szükséges a megfelelı stabilitás biztosítása érdekében, ezért azokat csak személyesen lehet átvenni. Ezen komponensek körét az aktuális programajánlat tartalmazza. A minták átvételének idejérıl és módjáról ben elızetes értesítést küld a szervezı, melyet követıen a minták hőtve történı elszállítása a résztvevı feladata. Amennyiben a laboratórium erre igényt tart, elızetes egyeztetést követıen valamennyi minta átvehetı személyesen a VITUKI Nonprofit Kft. telephelyén. A vizsgálati eredmények beküldése A vizsgálati eredményeket közvetlenül a szervezı honlapján lehet beküldeni a megadott határidıig, a megrendelés visszaigazolásakor biztosított egyedi belépınév és jelszó segítségével. Amennyiben a résztvevı igényt tart rá, lehetıség van az eredmények postai úton, faxon vagy szkennelt formában ben történı beküldésére a mintákhoz mellékelt eredeti eredményközlı lapok felhasználásával. Az eredmények honlapon keresztül történı beküldéséért fizetési díjkedvezmény jár, melynek mértékét az aktuális programajánlat tartalmazza. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok Az értékelés kezdetekor a beérkezett adatokból a szervezı mellızi a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nagyságrendi tévedés). A hozzárendelt érték a laboratóriumok konszenzusos statisztikai jellemzıje a következık szerint. Hozzárendelt érték: Egyéb számolt statisztikai jellemzık: medián (m) minimum (min) maximum (max) robusztus átlag ( rob, ISO A algoritmus ) robusztus szórás (s rob, ISO A algoritmus) 6/10 oldal

7 Amennyiben a beküldött eredmények eloszlása ezt indokolttá teszi, egyéni mérlegelés alapján a robusztus átlag vagy (szintetikus minták esetében) a bemérésbıl számolt elméleti érték is választható hozzárendelt értékként. A hozzárendelt érték helytállóságát a bemérésbıl számolt elméleti értékkel illetve háttérmérésekkel támasztja alá a szervezı. A teljesítményértékelés alapja a laboratórium által beküldött eredmény (x) hozzárendelt értéktıl való százalékos eltéréseként számolt teljesítménymutató: 100 A minısítés során a teljesítménymutató összehasonlításra kerül az elfogadható hibahatárral (Elf%): ha ha 100 % 100 % az eredmény minısítése MEGFELELİ; az eredmény minısítése NEM MEGFELELİ. Az elfogadható hibahatárok a korábbi évek tapasztalatai alapján kialakított szintek, értéküket az elızı évi jártassági vizsgálati jelentések tartalmazzák. Amennyiben a beküldött adatok szóródása ezt indokolttá teszi, az elfogadható hibahatárt a szervezı külön bejelentés nélkül megnövelheti. Az elfogadható hibahatárok csökkentése a résztvevıkkel való konzultációt követıen, a programzáró értekezleten lehetséges. A szervezı fenntartja a jogot, hogy egyéni mérlegelés alapján egyes komponenseket ne értékeljen, pl. kevés számú eredmény, a beküldött adatok nagy szóródása/több csoportra való oszlása esetén. Ekkor az eredményközlés tájékoztató jellegő, a beküldött adatokat és azok statisztikai jellemzıit tartalmazza, de minısítésüket nem. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok Az értékelés kezdetekor a beérkezett adatokból a szervezı mellızi a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nagyságrendi tévedés). A hozzárendelt érték a laboratóriumok konszenzusos statisztikai jellemzıje a következık szerint. Hozzárendelt érték: Egyéb számolt statisztikai jellemzık: medián (m) minimum (min) maximum (max) robusztus átlag ( rob, ISO A algoritmus ) robusztus szórás (s rob, ISO A algoritmus) 7/10 oldal

8 Amennyiben a beküldött eredmények eloszlása ezt indokolttá teszi, egyéni mérlegelés alapján a robusztus átlag vagy (szintetikus minták esetében) a bemérésbıl számolt elméleti érték is választható hozzárendelt értékként. A hozzárendelt érték helytállóságát a bemérésbıl számolt elméleti értékkel illetve háttérmérésekkel támasztja alá a szervezı. A teljesítményértékelés alapja a laboratórium által beküldött eredmény (x) hozzárendelt értéktıl való százalékos eltéréseként számolt teljesítménymutató: 100 A minısítés során a teljesítménymutató összehasonlításra kerül a megfelelıségi hibahatárral (Megf%) illetve az elfogadhatósági hibahatárral (Elf%), amelyek függvényében a résztvevı pontokat kap: ha 100 % az eredmény minısítése MEGFELELİ (1 pont); ha % 100 % az eredmény minısítése KÉTSÉGES (0,5 pont); ha 100 % az eredmény minısítése NEM MEGFELELİ (0 pont). A megfelelıségi és elfogadhatósági hibahatárok a korábbi évek tapasztalatai alapján kialakított szintek, értéküket az elızı évi jártassági vizsgálati jelentések tartalmazzák. Amennyiben a beküldött adatok szóródása ezt indokolttá teszi, a hibahatárokat a szervezı külön bejelentés nélkül megnövelheti. A hibahatárok csökkentése a résztvevıkkel való konzultációt követıen, a programzáró értekezleten lehetséges. Fentiek alól kivételt képeznek az alábbi komponensek: - Daphnia-teszt: a hozzárendelt érték egy megadott értéktartomány. Az értéktartomány a következı szabvány, illetve corrigenduma szerint kerül megállapításra: ISO 6341:1996/Cor.1:1998 Water Quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Acut toxicity test. Ha a teljesítménymutató értéke a megadott értéktartományon belül van, eredmény MEGFELELİ (1 pont), ha a megadott értéktartományon kívül van, akkor az eredmény NEM MEGFELELİ (0 pont); - fitobenton vizsgálatok: az eredményeket többváltozós módszerekkel (fıkoordináta- és klaszter analízis) értékeli a szervezı, teljesítménymutatóként minısítı indexet, fajszámot és dominanciát használva. Az értékelés részletes leírását az elızı évi kiértékelés tartalmazza. A szervezı fenntartja a jogot, hogy egyéni mérlegelés alapján egyes komponenseket ne értékeljen, pl. kevés számú eredmény, a beküldött adatok nagy szóródása/több csoportra való 8/10 oldal

9 oszlása esetén. Ekkor az eredményközlés tájékoztató jellegő, a beküldött adatokat és azok statisztikai jellemzıit tartalmazza, de minısítésüket nem. Az eredmények értékelésének közzététele A vizsgálati eredmények kiértékelését és a jártassági vizsgálati jelentést legkésıbb 2 hónappal a beküldési határidı után teszi közzé a szervezı honlapján, ahol a résztvevık a megrendelésük visszaigazolásakor biztosított egyedi belépınév és jelszó segítségével tekinthetik meg azokat. A jelentést papíron csak külön kérésre, a felmerülı költségek elızetes megtérítése után postázza a szervezı. Az egyes jelentések költsége után a szervezı elérhetıségein lehet érdeklıdni. A jártassági vizsgálati év lezárultakor a résztvevık részvételi oklevelet kapnak, mely tartalmazza a laboratórium által elért valamennyi eredményt. Egyúttal a résztvevık megkapják az adott évben készült valamennyi jártassági vizsgálati jelentést is CD lemezen. Amennyiben a résztvevı nem a szervezı honlapján keresztül küldi be eredményeit, adatait a szervezı rögzíti a jártassági vizsgálati rendszerben. Ilyen esetben amennyiben a résztvevı a vizsgálati eredmények kiértékelésének közzététele után azt találja, hogy a kiértékelésben/jelentésben nem az általa beküldött eredmény szerepel, és ezt hitelt érdemlıen bizonyítani is tudja, a szervezı által történt téves adatbevitelt 15 napon belül köteles jelezni a szervezı felé. Ezt követıen a részvételi oklevélbe a beküldött eredménynek megfelelı minısítés kerül. Részvételi oklevél kémiai vizsgálatok A jártassági vizsgálati program lezárultával a résztvevık részvételi oklevelet kapnak, mely a hozzá tartozó mellékletekkel együtt érvényes. A részvételi oklevélhez tartozó mellékletek mátrixonkénti bontásban tételesen felsorolják a programban meghirdetett komponenseket. A mellékletben a laboratórium által a program során beküldött vizsgálati eredmények minısítése található, mely lehet megfelelı vagy nem megfelelı (ld. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok c. rész) illetve részt vett. Részt vett minısítést kap a beküldött eredmény az alábbi esetekben: - ha a laboratórium legkésıbb az adatbeküldéskor kéri szervezıtıl, hogy eredménye a részvételi oklevélben ne szerepeljen; - ha a laboratórium az eredmények közzététele után jelzi, hogy a nem megfelelı eredmény nem analitikai hiba eredménye (pl. hibás adatbevitel, eredmények felcserélése) és ezt hitelt érdemlıen igazolja is a szervezınek; - ha a laboratórium < eredményt küldött be. Amennyiben a beküldött eredményeket nem lehetett értékelni, valamennyi résztvevı esetében nem értékelt minısítés kerül a komponens mellé. Ezen komponensek a mellékletben színessel jelöltek, körük fordulónként és mátrixonként változhat. A %-os értékelés menete: szervezı mátrixonként kiszámítja a megfelelı minısítéső eredmények %-os arányát a laboratórium által beküldött megfelelı és nem megfelelı 9/10 oldal

10 minısítéső eredmények összegéhez képest. A %-os eredményt az alábbi táblázatnak megfelelıen értékeli: % Értékelés Kémiai vizsgálatok Kiváló Jó Megfelelı < 50 Részt vett A részvételi oklevél tartalmazza az egyes mátrixok esetén elért %-os eredményt valamint a hozzá tartozó értékelést. Részvételi oklevél biológiai vizsgálatok A részvételi oklevél tételesen tartalmazza a programban meghirdetett komponenseket (kivéve: fitobenton vizsgálat). A szervezı komponensenként kiszámítja a résztvevı által elért pontszám (ld. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok c. rész) %-os arányát az elérhetı maximális pontszámhoz képest. A %-os eredményt az alábbi táblázatnak megfelelıen értékeli: % Értékelés Biológiai vizsgálatok ,0 Kiváló 84, ,0 Jó 69, Megfelelı < 50 Részt vett A részvételi oklevél tartalmazza az egyes komponensek esetén elért %-os eredményt valamint a hozzá tartozó értékelést. Bizalmas adatkezelés A szervezı a jártassági vizsgálatok során tudomására jutott adatokat, információkat - különös tekintettel a résztvevı által a jártassági vizsgálatokban elért eredményekre - harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a résztvevı elızetesen, írásban erre felhatalmazást ad a szervezınek. A felhatalmazásban a résztvevınek egyértelmően azonosítania kell a harmadik fél személyét, a közölhetı adatok körét valamint a felhatalmazás hatályát. A résztvevő felelőssége A jártassági vizsgálati minták vizsgálatának alvállalkozásba adása nem megengedett. A résztvevı a jártassági vizsgálatokra való jelentkezéssel vállalja, hogy a szükséges vizsgálatokat saját laboratóriumában, saját eszközeivel, saját személyzetével végzi el, és az így kapott saját eredményt küldi be a szervezınek vizsgálati eredményként. 10/10 oldal

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2016.12.19. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008.

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008. Talaj- és levegövizsgálati körmérések VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199,

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház ÜZEMELTETİI ADATOK Név: Eurovill Profi Kft. Székhely: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 36. Telephely: 1044

Részletesebben

2014. évi jártassági vizsgálati program

2014. évi jártassági vizsgálati program QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: (+36)-1-872-3628 Fax: (+36)-1-872-3806 E-mail: info@qualcoduna.hu Web:

Részletesebben

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008.

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008. QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, 2318 m. Fax:

Részletesebben

LaserArt Studio. laserarts@t-online.hu címen

LaserArt Studio. laserarts@t-online.hu címen LaserArt I. Lézertehnikai szakkiállítás Budapest 2008 október 24-25-26, Hálózatos Televíziók Rt., Konferenciaterem. Budapest, Bartók Béla út. 152/L Általános tájékoztató, ismertetı és megrendelılap 1.

Részletesebben

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2013/II. forduló zárójelentése 2013. június 18. Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK I. JELENTKEZÉS MÓDJA 1.1. A jelentkezés az erre a célra készült jelentkezési formanyomtatványon történik, amelyet

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat 2011 Általános ismertető Jelen programajánlat a VITUKI Nonprofit Kft. által IVÓVÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ valamint ISZAP témakörben 2011. évre meghirdetett

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Pippi.hu webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Általános Szerzıdési és Felhasználási feltételek

Általános Szerzıdési és Felhasználási feltételek Általános Szerzıdési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerzıdési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban: megrendelő) kíván lenni webáruházunknak (a továbbiakban: webáruház), figyelmesen

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Az Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a PBS-HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12., Cégjegyzékszám: 01-09-941065, Adószám: 11139014-2-44,

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

2. számú melléklet. Megrendelő Lap

2. számú melléklet. Megrendelő Lap Megrendelő Lap 2. számú melléklet Axioart.com szolgáltatási megrendelőinek típusai: Katalógus bemutatás megrendelő Online aukció megrendelő Külső online aukció megrendelő Ajánlójegyzék megrendelő Élő közvetítés

Részletesebben

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK Áruházunkban rendelni, csak regisztrált felhasználó tud, így az első rendelés feladásához regisztrálnia kell magát, melyet a címlapon, a felső sáv jobb

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK I. JELENTKEZÉS MÓDJA 1.1. A jelentkezés az erre a célra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 1. Üzemeltetői adatok ismertetése 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

MEGFELELİ TRÉNING A KIVÁLÓSÁGHOZ HOGY FEJLESZTHESSE MUNKATÁRSAIT ÉS ÜZLETÉT

MEGFELELİ TRÉNING A KIVÁLÓSÁGHOZ HOGY FEJLESZTHESSE MUNKATÁRSAIT ÉS ÜZLETÉT MEGFELELİ TRÉNING A KIVÁLÓSÁGHOZ HOGY FEJLESZTHESSE MUNKATÁRSAIT ÉS ÜZLETÉT SGS 2015. I. FÉLÉVI KÉPZÉSI NAPTÁRA A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE IDİTARTAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁS FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. ISO 9001:2008

Részletesebben

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás Az ÁFA tv. 2009 évi változásai II. Az ÁFA tv. 2010 évi VÁRHATÓ változásai Monok Tamás ÁFA törvény módosítások 2009. év közben Adómért rték változások a 2009.évi XXXV. törvény alapján Adómért rték és s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

(HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) E-mail:

(HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) E-mail: Toros Pálinka Fesztiválok MEGRENDELŐ (HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) Alulírott Kiállító neve: Tevékenységi köre: Székhelye: Számlázási név, cím és adószám:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi.

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. BELFÖLDI szállítási díjak: A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. A webáruház rendszere kiszámolja a kosárba tett termékek súlya alapján a szállítási

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben