VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok"

Átírás

1 VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı

2 Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása... 3 A szervezı adatai, elérhetıségei... 3 A résztvevık köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták... 3 Kapcsolattartás a résztvevıkkel... 4 A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása... 4 Fizetési feltételek... 5 A minták készítése, kiosztása... 5 A vizsgálati eredmények beküldése... 6 A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok... 6 A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok... 7 Az eredmények értékelésének közzététele... 9 Részvételi oklevél kémiai vizsgálatok... 9 Részvételi oklevél biológiai vizsgálatok Bizalmas adatkezelés A résztvevı felelıssége /10 oldal

3 A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása A VITUKI Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály által szervezett QualcoDuna jártassági vizsgálati program éves rendszerességgel kerül megrendezésre. A program részletes leírását (vizsgálandó mátrixok és komponensek köre, mintakiosztás ütemezése, díjtételek) az adott évi programajánlat tartalmazzák, melyet a megrendelılappal együtt a szervezı honlapján (www.vituki.hu/jvo) tesz közzé, illetve postai úton juttat el a jártassági vizsgálatokban korábban már részt vett laboratóriumok számára a program indulása elıtt minimum egy hónappal. A szervező adatai, elérhetőségei Név: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály Cím: 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenı út. 1. Cégjegyzékszám: Adószám: Számlaszám: MÁK Weboldal: Kapcsolattartó Szakmai kérdésekben: Dr. Bélavári Csilla, osztályvezetı Tel: /2199 mellék Fax: Pénzügyekben: Tel: Gregorné Tóth Erika, gazdasági igazgató /2012 mellék A résztvevők köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták A jártassági vizsgálati program bármely laboratórium számára nyitott, akkreditált státusztól függetlenül. A vizsgálatok során a résztvevık szabadon választhatnak a megrendelt komponensek - adott mátrixban és koncentrációtartományban való - mérésére alkalmas analitikai módszerek közül. A jártassági vizsgálat indításához szükséges minimális létszám 10 résztvevı, amelytıl a szervezı csak kivételesen indokolt esetben tér el. Amennyiben adott mátrix adott komponensére tíznél kevesebb laboratórium jelentkezik, a komponenst a jártassági vizsgálati programból a szervezı törli. 3/10 oldal

4 Amennyiben a vizsgált koncentrációtartomány és a mátrixok hasonlósága ezt lehetıvé teszi, a megfelelı résztvevıszám biztosítása érdekében elıfordulhat, hogy bizonyos komponensek két mátrix közös mintájaként kerülnek kiosztásra (pl. ivóvíz/felszín alatti víz közös minta). A közös mintában kiosztani tervezett komponensek az éves programajánlatban jelölve vannak. Kapcsolattartás a résztvevőkkel A jártassági vizsgálati program magyar nyelven zajlik. A megrendelés visszaigazolását és a számlát a szervezı postai úton juttatja el a résztvevıknek, a mintakiosztással és a beküldött eredmények kiértékelésével kapcsolatos információkat en keresztül illetve honlapján teszi közzé. Egyéb ügyekben az elérhetıségeknél feltüntetett telefon- és faxszámon illetve e- mail címen áll a résztvevık rendelkezésére, telefon esetében munkanapokon 8 és 16 óra között. A jártassági vizsgálati program éves értekezlettel zárul, ahol a résztvevık személyesen vehetik át részvételi oklevelüket és a program során kiadott jártassági vizsgálati jelentéseket tartalmazó CD lemezt. Akadályoztatásuk esetén a szervezı postai úton juttatja el fenti dokumentumokat a résztvevıkhöz az éves értekezletet követıen. A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása A jártassági vizsgálati programra a szervezı honlapjáról letölthetı illetve a postai úton küldött megrendelılap kitöltésével lehet jelentkezni. A megrendelni kívánt mátrixokat és komponenseket a megrendelılap mellékletein kell megjelölni. A cégszerően aláírt megrendelılapot a mellékletekkel együtt személyesen, postán, faxon vagy szkennelt formában ben kell eljuttatni a szervezıhöz a megadott jelentkezési határidın belül. A megrendelılap és mellékletei kitölthetıek elektronikusan is a honlapon keresztül, melyeket nyomtatást követıen szintén cégszerően aláírva kell eljuttatni a szervezıhöz. FIGYELEM! Az elektronikus úton kitöltött megrendelılap mindaddig nem hivatalos, amíg a cégszerően aláírt változat a szervezıhöz meg nem érkezik. A programajánlatban szereplı díjtételek valamint a beérkezett megrendelés alapján a részvételi díjat a szervezı egyedileg állapítja meg, melyet írásban visszaigazol. A részvételi díjat a megrendelı ellenkezı irányú jelzése hiányában a kézhezvételtıl számított 15 nap elteltével a szervezı elfogadottnak tekinti, a jelentkezés ezzel lezárul. A szervezı fenntartja magának a jogot, hogy kellı számú jelentkezı híján egyes meghirdetett komponenseket töröljön a jártassági vizsgálati programból. Errıl az érintett komponensekre jelentkezı laboratóriumokat értesíti, a programból törölt komponenseket a megrendelésvisszaigazolásban nem szerepelteti, azokért díjat nem számol fel. Amennyiben a megrendelı közös mintában kiosztott komponenst a közös minta mindkét mátrixából megrendeli, a részvételi díjat csak egyszer kell megfizetnie. Ettıl függetlenül a megrendelı mérési eredménye mindkét érintett mátrixnál megjelenik, értékelve és minısítve van. Amennyiben a megrendelı a jelentkezés lezárását követıen módosítani kíván megrendelésén, ezt kizárólag írásban, cégszerően aláírt levélben teheti meg. Az eredeti megrendeléshez képest további komponensek megrendelésekor a megrendelés-kiegészítésrıl újabb visszaigazolást 4/10 oldal

5 küld a szervezı, melyben feltünteti a módosított részvételi díjat. Megrendeléstıl vagy annak egy részétıl elállni a minták kiküldése elıtti 30 napig van lehetıség, ezesetben a csökkentett részvételi díj szintén visszaigazolásra kerül. A cégszerően aláírt megrendelılap és mellékleteinek a szervezıhöz való eljuttatásával, valamint a megrendelés szervezı általi visszaigazolásával a megrendelı és a szervezı között szerzıdés jön létre, melynek részét alkotja az adott évi jártassági vizsgálati programajánlat valamint jelen dokumentum is. Fizetési feltételek Tekintettel a jártassági vizsgálati tevékenység ismétlıdı, folyamatos jellegére, a számlázás egy összegben, szeptember hónapban történik. A végszámla a határozott idıre szóló elszámolásnak megfelelıen kerül kiállításra, ezért az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv a alapján a benyújtott számla teljesítési idıpontja megegyezik a számla fizetési határidejével. A számlát a kézhezvételtıl számított 30 napon belül kell teljesíteni banki átutalással a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben a megrendelı a megrendeléstıl/annak egy részétıl a minták kiküldése elıtt, de a számla ellenértékének kifizetése után eláll, és ezt a mintakiküldés elıtt 30 nappal írásban bejelenti, a befizetett összeget/annak megfelelı részét visszatérítjük. A minták kiküldésével és az eredmények értékelésével a szolgáltatást teljesítettnek tekintjük, függetlenül attól, hogy a résztvevı beküldött-e mérési eredményt az általa megrendelt mintákra vagy sem. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, a további mintakiosztást a szervezı felfüggeszti, a résztvevı részére részvételi oklevelet nem állít ki, valamint a tartozás jogi úton történı behajtását kezdeményezi. Az ÁFA- és adóügyi törvények módosításának függvényében a fizetési feltételek módosításának jogát a szervezı fenntartja. Az esetleges módosításokról írásbeli értesítést küld, melyet visszajelzés hiányában 15 nap elteltével elfogadottnak tekint. A minták készítése, kiosztása A vizsgálati minták készítését, homogenitás- és stabilitásvizsgálatát a VITUKI Nonprofit Kft. végzi az ISO 13528:2005 szabvány B mellékletében elıírtak figyelembevételével. Indokolt esetben megfelelı referenciákkal rendelkezı alvállalkozó bevonására sor kerülhet. A szervezı minden meghatározandó komponens esetében két hasonló összetételő, kismértékben különbözı koncentrációjú mintát bocsát a résztvevık rendelkezésére. A jártassági vizsgálat során a mintapár mindkét tagját elemezni kell. A vizsgálandó komponensek koncentrációtartománya a mátrixra vonatkozó hatályos rendeletekben szereplı határértékeknek illetve a gyakorlatban elıforduló természetes mintákra jellemzı koncentrációszinteknek felelnek meg. A mintakiosztás ütemezését a programajánlat tartalmazza. A mintákat - ellenkezı irányú jelzés hiányában - 24 órás gyorspostai szolgáltatással juttatjuk el a résztvevıkhöz, melynek kiszállítása a feladást követı napon, munkaidıben (8-16 óra között) történik. A feladás napja hétfı, kedd vagy szerda. 5/10 oldal

6 Ha a résztvevı jelentkezéskor megad vagy mobiltelefon elérhetıséget, a feladás megtörténtérıl automatikus értesítést kap ben vagy smsben. Postafiókcímre gyorspostai küldemény nem adható fel, ezért ha a résztvevı csak postafiókcímet ad meg, akkor elsıbbségi, normál postai küldeményként adjuk fel a mintákat. Postafiókcímre 4 kg-nál nehezebb csomag nem adható fel. A küldemény megérkezésekor a résztvevı felelıssége ellenırizni a minták megfelelı állapotát illetve hiánytalan meglétét, valamint probléma esetén haladéktalanul jelezni azt a szervezınek. A mintákhoz mellékelt visszaigazoló lapot postán, faxon vagy elektronikus úton vissza kell juttatni a szervezınek. Amennyiben a küldemény feladását követı 30 napon belül a résztvevı nem küldi el a visszaigazoló lapot, valamint egyéb úton sem jelzi a küldemény hiányát vagy nem-megfelelıségét, a mintákat hiánytalanul és sértetlenül kiszállítottnak tekintjük. Egyes komponensek esetében (szerves mikroszennyezık, biológiai jellemzık) a minták hőtve történı szállítása szükséges a megfelelı stabilitás biztosítása érdekében, ezért azokat csak személyesen lehet átvenni. Ezen komponensek körét az aktuális programajánlat tartalmazza. A minták átvételének idejérıl és módjáról ben elızetes értesítést küld a szervezı, melyet követıen a minták hőtve történı elszállítása a résztvevı feladata. Amennyiben a laboratórium erre igényt tart, elızetes egyeztetést követıen valamennyi minta átvehetı személyesen a VITUKI Nonprofit Kft. telephelyén. A vizsgálati eredmények beküldése A vizsgálati eredményeket közvetlenül a szervezı honlapján lehet beküldeni a megadott határidıig, a megrendelés visszaigazolásakor biztosított egyedi belépınév és jelszó segítségével. Amennyiben a résztvevı igényt tart rá, lehetıség van az eredmények postai úton, faxon vagy szkennelt formában ben történı beküldésére a mintákhoz mellékelt eredeti eredményközlı lapok felhasználásával. Az eredmények honlapon keresztül történı beküldéséért fizetési díjkedvezmény jár, melynek mértékét az aktuális programajánlat tartalmazza. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok Az értékelés kezdetekor a beérkezett adatokból a szervezı mellızi a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nagyságrendi tévedés). A hozzárendelt érték a laboratóriumok konszenzusos statisztikai jellemzıje a következık szerint. Hozzárendelt érték: Egyéb számolt statisztikai jellemzık: medián (m) minimum (min) maximum (max) robusztus átlag ( rob, ISO A algoritmus ) robusztus szórás (s rob, ISO A algoritmus) 6/10 oldal

7 Amennyiben a beküldött eredmények eloszlása ezt indokolttá teszi, egyéni mérlegelés alapján a robusztus átlag vagy (szintetikus minták esetében) a bemérésbıl számolt elméleti érték is választható hozzárendelt értékként. A hozzárendelt érték helytállóságát a bemérésbıl számolt elméleti értékkel illetve háttérmérésekkel támasztja alá a szervezı. A teljesítményértékelés alapja a laboratórium által beküldött eredmény (x) hozzárendelt értéktıl való százalékos eltéréseként számolt teljesítménymutató: 100 A minısítés során a teljesítménymutató összehasonlításra kerül az elfogadható hibahatárral (Elf%): ha ha 100 % 100 % az eredmény minısítése MEGFELELİ; az eredmény minısítése NEM MEGFELELİ. Az elfogadható hibahatárok a korábbi évek tapasztalatai alapján kialakított szintek, értéküket az elızı évi jártassági vizsgálati jelentések tartalmazzák. Amennyiben a beküldött adatok szóródása ezt indokolttá teszi, az elfogadható hibahatárt a szervezı külön bejelentés nélkül megnövelheti. Az elfogadható hibahatárok csökkentése a résztvevıkkel való konzultációt követıen, a programzáró értekezleten lehetséges. A szervezı fenntartja a jogot, hogy egyéni mérlegelés alapján egyes komponenseket ne értékeljen, pl. kevés számú eredmény, a beküldött adatok nagy szóródása/több csoportra való oszlása esetén. Ekkor az eredményközlés tájékoztató jellegő, a beküldött adatokat és azok statisztikai jellemzıit tartalmazza, de minısítésüket nem. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok Az értékelés kezdetekor a beérkezett adatokból a szervezı mellızi a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nagyságrendi tévedés). A hozzárendelt érték a laboratóriumok konszenzusos statisztikai jellemzıje a következık szerint. Hozzárendelt érték: Egyéb számolt statisztikai jellemzık: medián (m) minimum (min) maximum (max) robusztus átlag ( rob, ISO A algoritmus ) robusztus szórás (s rob, ISO A algoritmus) 7/10 oldal

8 Amennyiben a beküldött eredmények eloszlása ezt indokolttá teszi, egyéni mérlegelés alapján a robusztus átlag vagy (szintetikus minták esetében) a bemérésbıl számolt elméleti érték is választható hozzárendelt értékként. A hozzárendelt érték helytállóságát a bemérésbıl számolt elméleti értékkel illetve háttérmérésekkel támasztja alá a szervezı. A teljesítményértékelés alapja a laboratórium által beküldött eredmény (x) hozzárendelt értéktıl való százalékos eltéréseként számolt teljesítménymutató: 100 A minısítés során a teljesítménymutató összehasonlításra kerül a megfelelıségi hibahatárral (Megf%) illetve az elfogadhatósági hibahatárral (Elf%), amelyek függvényében a résztvevı pontokat kap: ha 100 % az eredmény minısítése MEGFELELİ (1 pont); ha % 100 % az eredmény minısítése KÉTSÉGES (0,5 pont); ha 100 % az eredmény minısítése NEM MEGFELELİ (0 pont). A megfelelıségi és elfogadhatósági hibahatárok a korábbi évek tapasztalatai alapján kialakított szintek, értéküket az elızı évi jártassági vizsgálati jelentések tartalmazzák. Amennyiben a beküldött adatok szóródása ezt indokolttá teszi, a hibahatárokat a szervezı külön bejelentés nélkül megnövelheti. A hibahatárok csökkentése a résztvevıkkel való konzultációt követıen, a programzáró értekezleten lehetséges. Fentiek alól kivételt képeznek az alábbi komponensek: - Daphnia-teszt: a hozzárendelt érték egy megadott értéktartomány. Az értéktartomány a következı szabvány, illetve corrigenduma szerint kerül megállapításra: ISO 6341:1996/Cor.1:1998 Water Quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Acut toxicity test. Ha a teljesítménymutató értéke a megadott értéktartományon belül van, eredmény MEGFELELİ (1 pont), ha a megadott értéktartományon kívül van, akkor az eredmény NEM MEGFELELİ (0 pont); - fitobenton vizsgálatok: az eredményeket többváltozós módszerekkel (fıkoordináta- és klaszter analízis) értékeli a szervezı, teljesítménymutatóként minısítı indexet, fajszámot és dominanciát használva. Az értékelés részletes leírását az elızı évi kiértékelés tartalmazza. A szervezı fenntartja a jogot, hogy egyéni mérlegelés alapján egyes komponenseket ne értékeljen, pl. kevés számú eredmény, a beküldött adatok nagy szóródása/több csoportra való 8/10 oldal

9 oszlása esetén. Ekkor az eredményközlés tájékoztató jellegő, a beküldött adatokat és azok statisztikai jellemzıit tartalmazza, de minısítésüket nem. Az eredmények értékelésének közzététele A vizsgálati eredmények kiértékelését és a jártassági vizsgálati jelentést legkésıbb 2 hónappal a beküldési határidı után teszi közzé a szervezı honlapján, ahol a résztvevık a megrendelésük visszaigazolásakor biztosított egyedi belépınév és jelszó segítségével tekinthetik meg azokat. A jelentést papíron csak külön kérésre, a felmerülı költségek elızetes megtérítése után postázza a szervezı. Az egyes jelentések költsége után a szervezı elérhetıségein lehet érdeklıdni. A jártassági vizsgálati év lezárultakor a résztvevık részvételi oklevelet kapnak, mely tartalmazza a laboratórium által elért valamennyi eredményt. Egyúttal a résztvevık megkapják az adott évben készült valamennyi jártassági vizsgálati jelentést is CD lemezen. Amennyiben a résztvevı nem a szervezı honlapján keresztül küldi be eredményeit, adatait a szervezı rögzíti a jártassági vizsgálati rendszerben. Ilyen esetben amennyiben a résztvevı a vizsgálati eredmények kiértékelésének közzététele után azt találja, hogy a kiértékelésben/jelentésben nem az általa beküldött eredmény szerepel, és ezt hitelt érdemlıen bizonyítani is tudja, a szervezı által történt téves adatbevitelt 15 napon belül köteles jelezni a szervezı felé. Ezt követıen a részvételi oklevélbe a beküldött eredménynek megfelelı minısítés kerül. Részvételi oklevél kémiai vizsgálatok A jártassági vizsgálati program lezárultával a résztvevık részvételi oklevelet kapnak, mely a hozzá tartozó mellékletekkel együtt érvényes. A részvételi oklevélhez tartozó mellékletek mátrixonkénti bontásban tételesen felsorolják a programban meghirdetett komponenseket. A mellékletben a laboratórium által a program során beküldött vizsgálati eredmények minısítése található, mely lehet megfelelı vagy nem megfelelı (ld. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése kémiai vizsgálatok c. rész) illetve részt vett. Részt vett minısítést kap a beküldött eredmény az alábbi esetekben: - ha a laboratórium legkésıbb az adatbeküldéskor kéri szervezıtıl, hogy eredménye a részvételi oklevélben ne szerepeljen; - ha a laboratórium az eredmények közzététele után jelzi, hogy a nem megfelelı eredmény nem analitikai hiba eredménye (pl. hibás adatbevitel, eredmények felcserélése) és ezt hitelt érdemlıen igazolja is a szervezınek; - ha a laboratórium < eredményt küldött be. Amennyiben a beküldött eredményeket nem lehetett értékelni, valamennyi résztvevı esetében nem értékelt minısítés kerül a komponens mellé. Ezen komponensek a mellékletben színessel jelöltek, körük fordulónként és mátrixonként változhat. A %-os értékelés menete: szervezı mátrixonként kiszámítja a megfelelı minısítéső eredmények %-os arányát a laboratórium által beküldött megfelelı és nem megfelelı 9/10 oldal

10 minısítéső eredmények összegéhez képest. A %-os eredményt az alábbi táblázatnak megfelelıen értékeli: % Értékelés Kémiai vizsgálatok Kiváló Jó Megfelelı < 50 Részt vett A részvételi oklevél tartalmazza az egyes mátrixok esetén elért %-os eredményt valamint a hozzá tartozó értékelést. Részvételi oklevél biológiai vizsgálatok A részvételi oklevél tételesen tartalmazza a programban meghirdetett komponenseket (kivéve: fitobenton vizsgálat). A szervezı komponensenként kiszámítja a résztvevı által elért pontszám (ld. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése biológiai vizsgálatok c. rész) %-os arányát az elérhetı maximális pontszámhoz képest. A %-os eredményt az alábbi táblázatnak megfelelıen értékeli: % Értékelés Biológiai vizsgálatok ,0 Kiváló 84, ,0 Jó 69, Megfelelı < 50 Részt vett A részvételi oklevél tartalmazza az egyes komponensek esetén elért %-os eredményt valamint a hozzá tartozó értékelést. Bizalmas adatkezelés A szervezı a jártassági vizsgálatok során tudomására jutott adatokat, információkat - különös tekintettel a résztvevı által a jártassági vizsgálatokban elért eredményekre - harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a résztvevı elızetesen, írásban erre felhatalmazást ad a szervezınek. A felhatalmazásban a résztvevınek egyértelmően azonosítania kell a harmadik fél személyét, a közölhetı adatok körét valamint a felhatalmazás hatályát. A résztvevő felelőssége A jártassági vizsgálati minták vizsgálatának alvállalkozásba adása nem megengedett. A résztvevı a jártassági vizsgálatokra való jelentkezéssel vállalja, hogy a szükséges vizsgálatokat saját laboratóriumában, saját eszközeivel, saját személyzetével végzi el, és az így kapott saját eredményt küldi be a szervezınek vizsgálati eredményként. 10/10 oldal

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól 1. Vizsgalehetıségek, idıpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI 1 A MACROWEB BT. (Székhely: 1048 Budapest, Hajló utca 27. 4. em. 09., Cg.: 01-06-779109) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A MACROWEB BT. TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓAN 2010. május 28. 2 I. Bevezetı

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Készült: 2009. Március 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 13. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 13. Általános Szerzıdési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben