A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ"

Átírás

1 Magyar Turizmus Zrt Budapest, Bartók Béla út A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK I. JELENTKEZÉS MÓDJA 1.1. A jelentkezés az erre a célra készült jelentkezési formanyomtatványon történik, amelyet géppel kitöltve, cégszerően aláírva és lepecsételve, elektronikus úton kell a jelentkezési formanyomtatványon rögzített címre a megadott határidıig eljuttatni. A jelentkezési határidıkre vonatkozó információkat az adott kiállítási típusra vonatkozó mellékletek tartalmazzák A jelentkezést a Magyar Turizmus Zrt. igazolja vissza ben vagy faxon. A jelentkezés csak a visszaigazolással együtt érvényes. A jelentkezések a szabad helyek számától függıen kerülnek elfogadásra A határidı után beérkezett jelentkezéseket csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha rendelkezésre áll még szabad hely, és a részvételi díj a számla alapján haladéktalanul átutalásra kerül Azon jelentkezést nem áll módunkban elfogadni, amelynél a a jelentkezés beérkezésekor a jelentkezınek a Magyar Turizmus Zrt. felé lejárt tartozása van. II. RÉSZVÉTELI DÍJ A részvételi díjakra vonatkozó információkat az adott kiállítási típusra vonatkozó mellékletek tartalmazzák. III. FIZETÉSI FELTÉTELEK 3.1. A Magyar Turizmus Zrt. a részvételi díjról az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 55. (2) bekezdése alapján a kiállítás elıtt kiállítja a számlát, amelyet a számlán megadott határidıig átutalással kell kiegyenlíteni. A fizetési határidı egységesen kiállítási katalógus esetén a katalógus beiktatási határidejéig, de legkésıbb a kiállítás nyitónapját megelızı 15. nap, amennyiben errıl Felek külön megállapodásban, vagy jelentkezési formanyomtatványon máshogy nem rendelkeznek Résztvevı tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat megfizetésén túlmenıen Résztvevı a Ptk. 301/A. (3) bekezdése alapján a késedelembe esés idıpontjától 40 EUR költségátalány megfizetésére is köteles. IV. LEMONDÁS 4.1. Résztvevı tudomásul veszi továbbá, hogy a visszaigazolt kiállítási részvételrıl való, a kiállítás nyitó napja elıtti 15. napon vagy ezen belüli lemondása esetén a Magyar Turizmus Zrt. a bruttó részvételi díj teljes összegét kötbér címen visszatartja Amennyiben a Résztvevı a kiállításon sem személyesen, sem kiküldött képviselı útján nem jelenik meg és a részvételt elızetesen nem mondta le, az összes felmerült költség megtérítésének kötelezettségén túl a Magyar Turizmus Zrt. kiállításairól 2 évre kizárható. 1

2 Magyar Turizmus Zrt Budapest, Bartók Béla út V. RÉSZTVEVİ KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. Résztvevı vállalja, hogy a Magyar Turizmus Zrt. és a kiállítás szervezıjével az elıkészítés során együttmőködik, a szervezéshez esetlegesen szükséges meghívásoknak eleget tesz és a kijelölt határidıket betartja Résztvevı elfogadja, hogy a kiállításon az elhelyezés korlátozott Résztvevı tudomásul veszi, hogy kiállítói helyét további, a kiállításra hivatalosan be nem jelentkezett vállalattal nem oszthatja meg, azon kizárólag visszaigazolt résztvevı kiadványai, termékei és képviselıi jelenhetnek meg Résztvevı vállalja, hogy kiküldött képviselıje a kiállítás teljes nyitvatartási idejében a saját kiállítási területén tartózkodik Résztvevı szavatolja, hogy a kiállításon az általa terjesztett kiadvány vagy más promóciós eszköz nem tartalmaz törvénysértı elemeket, nem sérti harmadik személyhez főzıdı vagy szellemi alkotással kapcsolatos jogait, és hogy betartja a jogszabályokat. Ezen szabály megsértésébıl eredı bármely jellegő kártérítési, megtérítési igény felmerülése esetén teljes körő felelısséggel tartozik Résztvevı vállalja, hogy a Magyar Turizmus Zrt. által a kiállítás zárását követıen átadott a program hatékonyságmérését szolgáló kérdıívet kitölti, és azt az abban megjelölt határidıre visszajuttatja a Magyar Turizmus Zrt. részére Résztvevı vállalja, hogy a kiállításszervezı házirendjét betartja, annak megsértéséért teljes körő felelısséget vállal Résztvevı tudomásul veszi, hogy a nemdohányzókat védı törvénynek megfelelıen a Magyar Turizmus Zrt. valamennyi standján szigorúan tilos a dohányzás. VI. EGYÉB FELTÉTELEK 6.1. Amennyiben a Résztvevınek a kiállításon való részvétele a Magyar Turizmus Zrt. vétkes magatartására visszavezethetıen hiúsul meg, a Magyar Turizmus Zrt. nem követeli a részvételi díjat Ha a kiállításon való részvétel egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár vagy költségek csökkentésére. Az ily módon el nem hárítható károkat, illetve a számára sem visszatérülı költségeket a Magyar Turizmus Zrt. nem téríti vissza a Résztvevınek Harmadik személy által okozott, vagy rá áthárítható kárt a Magyar Turizmus Zrt. akkor térít meg a Résztvevınek, ha ez az összeg hozzá a károkozótól beérkezett Amennyiben Résztvevı jelen szerzıdésben foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének nem tesz eleget, a Magyar Turizmus Zrt. jogosult Résztvevıt a megsértéstıl számított maximum 2 évre kizárni minden rendezvényérıl A Magyar Turizmus Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Résztvevı ellen a kiállítás megkezdéséig bármely erre jogosult szerv (pl.: NAV, NÉBIH) elmarasztaló döntést hoz, úgy a kiállításon való megjelenésbıl kizárhatja. Ebben a nem várt esetben a Magyar Turizmus Zrt. a már megfizetett részvételi díjat meghiúsulási kötbér jogcímen jogosult visszatartani Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseket elsısorban peren kívül békés úton, megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét A Magyar Turizmus Zrt. a részvételi feltételek változtatásának jogát fenntartja. 2

3 Magyar Turizmus Zrt Budapest, Bartók Béla út A fentiek további részletezése az adott kiállítási típusra vonatkozó mellékleteken olvashatók 1. Külföldi központi, épített turisztikai kiállításaira vonatkozó szerzıdési feltételek 2. Külföldi külképviseleti, turisztikai kiállításaira vonatkozó szerzıdési feltételek 3. Belföldi turisztikai kiállításaira vonatkozó szerzıdési feltételek 4. Agrármarketing kiállításaira vonatkozón szerzıdési feltételek Budapest, november 15. Magyar Turizmus Zrt. 3

4 Magyar Turizmus Zrt. Turisztikai Vezérigazgatóság Kiállításszervezési Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út tel: , A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KÜLFÖLDI KÖZPONTI, ÉPÍTETT TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. egységes arculattal képviselteti magát a legkiemelkedıbb nemzetközi turisztikai kiállításokon, amelynek alapvetı célja Magyarország mint sokszínő turisztikai desztináció bemutatása és a hazai turisztikai szolgáltatók piacra segítése. A magyar nemzeti standon a magyarországi utazási ajánlatot kínáló belföldi turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, non-profit marketing szervezetek, önkormányzatok, Tourinform irodák, valamint a Magyarország turisztikai ajánlatát a kínálatukban szerepeltetı külföldi turisztikai szolgáltatók vehetnek részt részvételi díj ellenében. I. JELENTKEZÉS MÓDJA Ld. Általános Szerzıdési Feltételek I. pontja és az alábbiak: 1.1. A jelentkezés az e célra készült jelentkezési lap weboldalról tölthetı le 1.2. A jelentkezési formanyomtatványt géppel kitöltve, cégszerően aláírva és lepecsételve, elektronikus úton kell a címre eljuttatni 1.3. A jelentkezési határidıket a weboldalon közzétett kiállítási táblázat tartalmazza A helykiosztás a kiállítói tájékoztatón, a kiállítás nyitónapját megelızı 1-2 héttel az Magyar Turizmus Zrt. székházában sorsolással történik Résztvevık kiállítási regisztrációja/ katalógus beiktatása kizárólag a részvételi díj átutalását követıen történik A megjelölt katalógus beiktatási határidı után beérkezett jelentkezések befogadása megtörténhet, azonban a Magyar Turizmus Zrt. a vásár hivatalos katalógusában való regisztrációt nem tudja garantálni. II. RÉSZVÉTELI DÍJ 2.1. A részvételi díjakat, valamint a többletkiadvány-szállítás tarifáját a weboldalon közzétett melléklet tartalmazza A részviteli díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza a. Informátorral való megjelenés esetén információs pult és tárgyalóhely a résztvevı cég képviselıje számára (teljes pultnál 2 fı/cég, osztott pultnál 1 fı/cég pultonként maximálisan 4 fı); bemutató és tároló hely a résztvevı cég kiadványainak elhelyezésére (a tároló helyiségek korlátozottan állnak a társkiállítók rendelkezésére, közös használatúak, kizárólag kiadvány, és szóróajándék tárolására használhatók); résztvevı cég nevének feltüntetése a kiállítási installáción (frízfeliraton); résztvevı képi anyagainak bemutatására szolgáló digitális fotókeret biztosítása a kiállítási installáción; résztvevı cég nevének és cégadatainak megjelentetése a kiállítás hivatalos katalógusában (amennyiben a meghirdetett határidıig megérkezik az MT Zrt.- hez az aláírt jelentkezési lap); 4

5 Magyar Turizmus Zrt. Turisztikai Vezérigazgatóság Kiállításszervezési Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út tel: , résztvevı képviselıje számára kiállítási belépı biztosítása. (teljes pultnál 2 fı/cég, osztott pultnál 1 fı/cég); résztvevı képviselıjének (teljes pultnál 2 fı/cég, osztott pultnál 1 fı/cég), illetve tárgyalópartnereinek ellátása a standon (kiemelt vásárokon catering szerviz, egyébként kávé, tea, üdítı, gyümölcs, aprósütemény); résztvevı kiadványainak és szóróajándékainak teljes pult esetén maximum 50 kg, osztott pult esetén maximum 25 kg a kiállítás magyar nemzeti standjára szállítása. Résztvevı feladata anyagainak Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai Bázisára (Budapest X. kerület, Tündérfürt u. 5., tel: 1/ ) való eljuttatása a weboldalon közzétett kiállítási táblázatban betárolási határidıként megadott idıpontban. A csomagot kizárólag a honlapról letöltött Nyilatkozat a kiszállítandó kiadványokhoz nevő szállítólevéllel ellátva fogadja el a Logisztikai Bázis, amelyben a küldemény tartalmát részletesen fel kell tüntetni. A feliratozott doboz (kiállítás neve, helyszíne, résztvevı cég neve) nem tartalmazhat élelmiszert vagy italt. Magyar Turizmus Zrt. fenntartja a jogot, hogy a dobozt felbontsa, és azokból a vámköteles termékeket eltávolítsa. Az engedélyezett súly dobozonként: maximum 10 kg/doboz. Az 50, illetve 25 kg feletti csomagok szállítási díját Magyar Turizmust Zrt. a weboldalon közzétett tarifatáblázat alapján kiszámlázza. (A többletsúly és a késve beérkezett kiadványok befogadásáról a Logisztikai Bázis vezetıje rendelkezik a szállítást teljesítı gépkocsi kapacitásától függıen, ilyen esetben javasoljuk az elızetes telefonos egyeztetést.) Résztvevınek saját költségén kell gondoskodnia a kiállítás zárását követıen a megmaradt kiadványai, promóciós eszközei elszállításáról, megsemmisítésérıl. a résztvevı cég további képviselıinek részvétele pultonként maximálisan 4 fı az alap részvételi díjon felül további Ft+ÁFA/fı többletköltség kerül felszámolásra, konnektor biztosítása az információs pultban, illetve a tárgyalóasztalokat elválasztó paravánban (szakmai kiállítás esetén); egy pulton legfeljebb 2 cég kerülhet elhelyezésre, ahol a Magyar Turizmus Zrt. törekszik arra, hogy osztott pultos jelentkezés esetén egy tevékenységi körhöz tartozó résztvevık ne kerüljenek egy azonos pultra, de ezt garantálni nem áll módjában. b. Kiadvánnyal való megjelenés esetén bemutató és tároló hely a résztvevı cég kiadványainak elhelyezésére; a Magyar Turizmus Zrt. központi pultjain. résztvevı kiadványainak és szóróajándékainak maximum 25 kg a kiállítás magyar nemzeti standjára szállítása. Résztvevı feladata szállítólevél ellenében anyagainak Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai Bázisára (Budapest X. kerület, Tündérfürt u. 5., tel: 1/ ) való eljuttatása a kiállítási táblázatban megadott idıpontban. A csomagot kizárólag a honlapról letöltött Nyilatkozat a kiszállítandó kiadványokhoz nevő szállítólevéllel ellátva fogadja el a Logisztikai Bázis, amelyben a küldemény tartalmát részletesen fel kell tüntetni. A feliratozott doboz (kiállítás neve, helyszíne, résztvevı cég neve) nem tartalmazhat élelmiszert vagy italt. Az engedélyezett súly dobozonként: maximum 10 kg/doboz. A 25kg feletti csomagok szállítási díját Magyar Turizmus Zrt. a mellékelt tarifatáblázat alapján kiszámlázza. (A többletsúly és a késve beérkezett kiadványok befogadásáról a Logisztikai Bázis vezetıje rendelkezik a szállítást teljesítı gépkocsi kapacitásától függıen,ilyen esetben javasoljuk az elızetes telefonos egyeztetést.) 5

6 Magyar Turizmus Zrt. Turisztikai Vezérigazgatóság Kiállításszervezési Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út tel: , III. FIZETÉSI FELTÉTELEK Ld. Általános Szerzıdési Feltételek III. pontja IV. LEMONDÁS Ld. Általános Szerzıdési Feltételek IV. pontja V. RÉSZTVEVİ KÖTELEZETTSÉGEI Ld. Általános Szerzıdési Feltételek V. pontja és az alábbiak: 5.1. Résztvevı vállalja, hogy a kiállítási standon kizárólag magyarországi turisztikai ajánlatait értékesíti Résztvevı vállalja továbbá, hogy a kiszállítandó kiadványait és szóróajándékait a megadott beszállítási idıben szállítólevél ellenében eljuttatja a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai Bázisára Résztvevı tudomásul veszi, hogy a saját fuvareszközzel kiszállítandó kiadványait, promóciós anyagait legkésıbb a kiállítás megnyitását megelızı napon köteles a magyar nemzeti standra eljuttatni, és az erre a célra fenntartott tárolóhelyre kihelyezni Résztvevı tudomásul veszi továbbá, hogy A frízfeliratokon országnévként kizárólag Magyarország szerepeltethetı VI. EGYÉB FELTÉTELEK Ld. Általános Szerzıdési Feltételek VI. pontja és az alábbiak: 6.1. A Magyar Turizmus Zrt. külföldi központi, épített turisztikai kiállításainak részvételi díjából kedvezményt nyújt az alábbi feltételekkel: Minısített Tourinform irodák részére 50%-os kedvezmény a központi turisztikai kiállítások részvételi díjából informátorral való megjelenés esetén Minısített Tourinform irodák részére ingyenes megjelenés 3 külföldi kiállítás részvételi díjából kiadvánnyal való megjelenés esetén Magyar Turizmus Minıségi Díjjal rendelkezı szolgáltatók részére 50%-os kedvezmény a központi turisztikai kiállítások prospektussal való megjelenés részvételi díjából évente 2 alkalommal. A kedvezmény a Magyar Turizmus Zrt. Hálózati koordinációs Irodájával történt elızetes írásbeli egyeztetés alapján vehetı igénybe ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthetı. 6

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT és ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI FELTÉTELEK A jelen Üzletszabályzat azon feltételeket tartalmazza, amelyeket az MPM Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelısségő Társasággal a www.mpmba.hu, www.biztositasszamitas.hu,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A BOCI Tours Utazásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1224 Budapest, Tátra utca 18.; Eng. szám: U-001572; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ

KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2015 KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Rendezvény neve: Corvinus Díszkert 2015 Szakkiállítás és Vásár 2. Rendező: Goodyera Kert Kft, 1119, Budapest Andor utca 21. Bankszámlaszám: Erste Bank

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1 Megbízó és az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I.

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötıhasználatra vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.) központi portálja a magyar nyelvű, belföldi piacra szánt www.itthon.hu oldal havonta közel

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben