Fele!ös szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajdonosok : FÜLÖP ZSIGMOND és ÍJr. BARANYAY JÓZSEF.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fele!ös szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajdonosok : FÜLÖP ZSIGMOND és ÍJr. BARANYAY JÓZSEF."

Átírás

1 Komárom, december 28. XVI. évfolyam 52. szám Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vcrc-s K reszt Egeiét és a Komárcmvármegye Tüzoltószövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden csütörtökön. EtöfizetBsi ára: Egész évre 12K., félévre 6 K, negyed évre 0 K. Egyes szám ára 24 fillér. Fele!ös szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajdonosok : FÜLÖP ZSIGMOND és ÍJr. BARANYAY JÓZSEF. S/.»*rkc.s/.tos'g P.S kiadóhivatal: Spitzer Sándor könyv- ós papirkereskedéss Komárom, Nádor utca 29. Telefon 80. Réziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Egy éve éppen Akkor is közelget) Szilveszter éjszakája. Akkor is temetni készültünk egy elöregedetl ével és vártuk az újesztendő megszületését. Vártuk, mint a szerelmes vőlegény az <"> bájos menyasszonyát, Szépnek, bájosnak hittük. A/t reméltük, hogy meg fogja valósítani minden vágyunkat, minden óhajunkul, minden reményünket, hogy meghozza a békél! Es családiunk benne. Most, amidőn temetésére készülünk, nemcsak ag ó-esztendől temetjük el, hanem eltemetjük a megcsalódott reménységünket is. Ki ne csalődoll volna ebben a haldokló esztendői* n? Kinek teljesítette a rernényeil? Senkinek! I)«a halottakról jót, vagy semmi!! A csalódásna. mi vagyunk az okai' Fékezzük reményeinket, > mérj tik kevesebbre vágyainkat, akkor kevéssel is beérjük.«.v reméljünk.--okát, akkor kevesebbet -aludunk. Pár nap még ás a Szilveszter éjszakának órája elkongatja a tizenkettőt. Boldog újévet kívánunk egymásnak és azi hisszük, hogy fii mind beteljesedik, s egy év muiva újra kesergve, meg- csalódva temetjük el azt a nagyreményekkel vári uj esztendőt. i Egy-egy Szüvesiter éj a hosszu csaló- I dások határkőre, figyelmeztetés, ho^y gyarlók vagyunk, hogy múlik az élet, j közéig a sir, közéig az utolsó óra! De már köbéig B vég, Esten veled, haldokló esztendő! Jön a másik, jón az ii j! Akik még hinni tudnak az oj észten- j dőkben, s nem félnek a csalódásoktól, azok várják Őrömmel az eljövendő, fátyolos arcú titokzatos jövendőt! Boldog újévei! -bj- A jősadvű emberek nr feledkezzenek meg a vak* és rokkant hősskrőlf e a hősök árváiról! Fény és árny. Irta: PrekáSzks Ottokár. Jő s rossz együtt járnak a világban, mint iv-uy és árny s vannak, kik mondják, hogy a jónak árnyéka a ro&sz. Kz azonban esak monda- és hasonlat, mely az é!et esélyeit s a lét változaodóságát jelzi, ahol jó, rossz összevissza váltakozik s nem szt jelenti, mintha a rossz a jóból folynék, Sőt, ha valami kapcsolatot keresnénk a jő s a rossz között, akkor nem azt kellene állítanunk, hogy a rossz a j<*- ból va ú, hanem inkább azt, hogy nincs rossz, mely valamiképen a jót nem sürgsti s annak előteremtésén nem duigosik. Ezt látjuk s tapasztaljuk főleg a mai világban. Van e nagyobb földi rossz, nagyobb kin és baj népek a nemzetek számára, mint a háború az a sötét éjszaka, lelve bűnnel s bajjal?' Mily stttét ez az éj s mennyi szenvedés nehez (lik benne a világra! 5 mégis hozzá keíl tennem, hogy egyszersmind mennyi szeretet s lelki fényesség fakad belőle! Szenvedünk ez a rossz i szeretőnk -ez a jó s azért szeretünk jobban, forróbban s áldozatosabban, mert nagyon szenvedünk. Tehát minél.sötétebb éj, annál világosodóbh a Lélek s minél ége» tőbb a szenvedés, annál lángolóbb a szeretet. A sötétségre a lélek világossággal, a kegyetlen - ^re k ön y őrülettel, i szenvedésre enyhülettei felel, Éz annyira igaz, hogy saját legbensőbb természetünkkel jutunk ellenkezésbe s a lelkünk legnagyobb igényét Ismerjük felre, ha a sötét- TÁRCA, Vágy! Boldog áj esztendői kis katonám, Vájjon gofidolsz*e még sokat reám? Képem a sziveden csendes éjen ál Súgja e szerelmem mámoros dalát? Ha a bán- bevetői arcod kipirul, Érzed e hűs arcom, mely hozza simul - S álmodban látod-e két Botéi szemem, Melyben lángol az ifjú szerelem? BoMog új évet, tépett kis vitéz, Szemem a jövőbe bizakodva néz. Térj vissza Kószám, készen varlak én Bgy boldog élet, boldog küszöbén. Sötét hajamban vörös rózsa ég, Arról a fáról, mit te adtai még, S a kék azúrig Száll fel hő imám, I >\ d meg L-'ram, az en kis katonám... Kisasszony, visszaküldöm levelei. S Sgy fényképet is mellékelek mé Akinek irta, >/.egeny eledet:. Fájdalom, nem ia ritka az eset. A képet kért, hogy Önnek küldjem el, At van itatva szíve vérivel, s e tudattól tán megenyhül szörnyű gyásza. <> előbb ert lel, mint az Ön fohásza. Kalmár Méia. Esténkint legkellemesebb szórakozóhely a üuiui.u ixüillü írta: Dr, Baranyai I. Most, amikor a közelgő korozási ünnep ily előreveti káprázatos Kényét, amikor ez ünnepélyes szertartásoknak valósággal közpodtja a magyar széni korona, nem lesz talán érdektelen, ha fölemiitjük, hogy a magyar királyság szimbólumát, a magyar -zent koronát nem egyszer látta a mi ö>i vármegyénk, Komárom varmegye. Egy izben hosszabb ideig Komarom varában rejtegetik a koronát, egyszer pedig fényes ünnepségek központja a Komarom»;\ keresztül vitt korona. A neszmélyi szőlőhegyekben elhalt Albert király özvegye, Erzsébet királyné 1440-dii év februárjában Visegrádról Pozsonyba Igyekszik, Komaromban rosszul léte miatt megállapodik. Innét küldi el udvarhölgyét, Kuttanner Ilonát, a királykisasszony nevelőnőjét, va J amint a források írják: ^szárazdajkáját*, a veszedelmes kalandra, hogy a visegrádi korona kamrából lopja el a magyar szent koron,t. Ami valósággal lehetetlennek la'szőtt, ezt régrehajtotta egy gyenge nő vasakarata es ravaezaága. Ezer veszély közt, egy vankosba varrva a kemaromi várba hozza Ilona asszony az ország féltve őrzött kincsei, a szent koronát. Kste érnek Komárom alá s a Duna vékony jégen hajtatnak át. A vékony jég a kísérő nuvarhöigyek kocsija alatt leszakad, van rémes süoiygatás, mert a nagy Sötétséj > Q i isi se láttak. Szerencsére nem veszett oda senki sem. S mire Krzsébet királyné megszülte fiát, V. Lászlót, a szent korona mar biztos helyen volt a komaromi várban, amit Koitanner Ilona repeső ölömmel adott tudtára a királynénak : Kegyelmes asszonyom! ön na^y halával tartozik a Mindenhatónak, hogy az újszülött király és a korona egy órában jutottak egymás mellé. Február hó ií e -zen május 10-íg nyújt menedéket ős Komárom vára a magyar szent koronának, amelyei a királyfi bölcsőjének szalmájában rejtegettek. Majusju-én Ulászló közeledtének hírére Ki zsebet királyné kis Havai, a koronával és a hozzá hű kíséretével Komaromból Tata és a gerencséri királyi vadászkastély érintésével Fehérvárra menekül. A BZen! korona ezenkívül többször is megfordul Komarom vármegyében. Igy többek között liií i-ben is, amikor Pozsonyból <!yőrbe viszik ben az ünnepélyes hazahozatalakor pihenőt is tart Komáromban a koronáthozó kiséret, amikor varosunk lenyes ünnepélyeket rendez a Korona tiszteletére. A korona hazahozatalának 100 éves évfordulóján, L890-b f emlékeznek meg Komaromban e nag] eseményről és egykori fellegyzések után igy írjak le a korona hazahozatalát : GRAND" kávéház ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápaiszólista, hírneves cigányprimás vezetése mellett naponta hangversenyez.

2 ± oldal. K«marom i Uja , december 28 >egre sötétséggel s nem világossággal I a rosszra rosszal s nem jóval felelünk. A lélek attól enyhül leginkább, ha biss, ha bisik ét»zeret s megfordítva: a l^lek attól szenved leginkább, ha a sötétség elnyeli rilágitő hitét s ks szenvc iés kioltja szeretetét. Értsük tehát meg önmagunkat ismerjük föl lelkünk hangjai, az' a nagy kiálló szavát, mely hirdeti, hogy bánni történjék s bármit szenvedjünk, mégis szeressünk, szeressünk s jobban szeressünk Mis bizom és szeretik, addig SÍI ragyok felül, bármily tengere a kiossk SZÍ kadjon is rám: mikor pedig kételkedem s hűlök szeretetemben, akkor merülök s nem kall hozzá tenger azaz xa'arai roppant nagy szenvedés hanem elég ahhoz agy bioáros mocsár azaz mindennap! kisebb baj is hogy végleg elmerüljek s bínne vesszek. [gy van SS B harci -ren, Igf van ez illhon. Ott hőt katonáink vivnak s küzdenek, mert szeretnek s csak addig van bennük tgsz lélek és hősiesség, amíg a környékező rosszat, a bajt, a nélkülözést,sebeket * haláltegv erősebb szeretet erejéből elviselni tudják: it hon pedig apák és testvérek s a semzít égést fegyvertelen zöme dolgozik, szenved s áldoz; mindegyik vvjít a maga csatáját; d> ezek is, a*ok i<, csak addig, m-g a tevékeny s áldozatkész sz -retet S'JgaiilKi.:: i óke'. Azrt oy f > d.»'ou s ugyanakkor jól f eső érzés, ha szeretni a mindig jobban s kitár tőbban lelkesíted tudunk t ha me tapasztaljak azt, amint az írás mond, hogy a oag vizek nem bírták kioltani a szerétét tűsét! Ehhez ss kell, hogy az ember átadjs magát Istennek lelke legméyebb radtkáiizmnsávsl f, hogy mé yen mén legyen győződve srról, hogy» reti'-i.e\ a l»onáb i rendet és érté m*t S«k a Int teremthet s hogy a ritágbáboré borsalmai közt b énekelni csak az örök let s az Örök szeretet k^pes. K': énzi-. - i i-' is, Balkor így énekelt: Kéz az én szivem, I t-n, kész ss éti szivem, ho.y énekelj m és zengje neked dicsőséget Lrtr dj'f., szó aj mej esol tárom ás h'rt m! Ili t adok neked, Uram, a népek közölt és dmséretel mosdok neked a nemzetek közölt; mert nagyobb a/, egeknél ír galmassácot es a felhőkig ér a te igazságod, Í' iit. 107) 11 ic srek, kötősdbetyek, kórházak, titok, Ozv l B árvák Mső bánata fölé fitielksdem, valaha lyszor hozzád térek i onnan boz>m ma ama ii a-t a lelket, BWry a nép k híirchi köz is há át 1 mond s a nemzetek dúó viszályai közt is dicséret*! zeng a nagyobb, B mindenek fölé kiemelkedő Űrnek. Testvérek, föl fii a leieknek e pacnrta s. árnyaira kapjunk fei szokrt a zsoftjtrdicsérts vedgalambszárnyakra. Essk ízért emelnek ki minket a bajok fölé, mert a régleg diadalmas hatalom hoz, az örök lobot, hol már rossz nincsen magához ac úrhoz visznek Ezzel az érzfl sttei szivünkben hivatásos enyhítői leszfink minden bajnak s rossznak. A hivatás kedv és érzék! Akiben léten van, abban rossz ellen relé kedve van: annak kedve van elientáltti a rogfznak; k«id\'e van megküzdeni veié i ereje is van hozzá, hogy győzzön rejts. Azért ketl nekünk minden nap reggel ÍUenbe kapcsolódnunk, hogy,/. eiő teljes, bátor érzés s a kitárté sz retet üktessen végig rajtunk. l>*j >k ellen, könuj k, szenvedések ellen küzdeni csak oly ember képes, ski az élet fo ytonu-, tri's ei-"'ivl i ' A aki belső, lelki ri igát nem a benyomások, hanem az isteni hil igazságai szerint építi ti s aki minél nagyobb a környékező gyűlölet, anno öntodato abban áliitja bsle azt, smit leiké jeg méyéböl kiáshat, t. í. s krisztn-d szeretetet.! >. a eineni -o«bb éi 'tinód a ::* to S J IZOTsmind s legkönnyebb is, am«onyibea vig««ntal és boldogít Az ember aszó szorosért im bea elemében van, mikor szerel s motor a szeretel által az sgé E életnek értéket aahat, mée pedig isteni ertekéi Kz a mi ambíciónk; legyen a mi mű részét (ín l< is. A VARMEGYÉBŐL. ** Előléptetés. Fay István tatai járás főszolgabírót, ki ez állásában 10 évet töltött el, a vármegye közgyűlése érdemes szolgálatára való tekintettel a VII. fizetési osztályba léptette elő. * Az Orsz-igrs J :;;>zői Egyest! e bél. Az Ország >s Jegyző és Körjegyzői Egyesület legipóhh Budapesten tartott közgyűlése Csizmadia László nyugalmazott Tata községi főjegyzőt első alelnökéve, Kürtliy Győző kürti főjegyzőt ped g B választmány tagjává választotta meg. í::: S? szfözö vzövetksret létesité*s Kiitthy István főispán f. hó 21-én értekezletet hívott össze a vármegyeinzára azon célból, hogy a szőlőbirtokosok által a megye három helyén szeszfőző szövetkezet létesíttessék. A látogatott értekezleten Ágoston Miklós titkár a szövetkezet alapszabályait, valamint a pénzügy- miniszternek e tárgyban! leiratai ismertette. A- értekezlet többek hozzászólása után elhatározta, hogy Komáromban, Tatán ét Kisbéren szeszfőző szövetkezetet létesít ** A *ertéshi/!aias kssziststést, A vi megye alispánja a folyamatban levő rekvirálásokra való tekintettel elrendelte, hogy janim 15-től kezdve a sertések hizlalását szüntessék be és a kukonca emberi élelmezésre használ - tessék fel. Ezen rendelkezés alól a vármegye alispánja adhat kivételes esetekben engedélyt sertések hizlalására. Mee«ziflt járványuk, A sertésvész I-kel, Naszvad, Naszály. Kcszegfalva községekben, a ubhimlő Tata községben, a száj és körömfájás Naszvad községben megszűnt. ** ÁliatUetsjségei. A ragadós száj és körömfájás Dunaalmás. a veszettség Naszály :. ségben fellépett. Az óvóintézkedéseket elrendelte a hatóság. VÁROSI ÜGYEK, D«*ág.bb a hus és zsir. A város hatósága a hus és zsirárakat f. hó 22-től kezdve felemelte. Az uj árak a kővetkezők: sertéshús I. o. kg. 7 K 70 f., has, toka, oldalas 6 K 70 f., fej és CSáttk 4 K, köröm és l>örke 3 K, háj és zsirszalonna 8 K 20 f.. zsir 9 K. füstölt, paprikás és csemegeszalonna II K. * Komárom élelmiszer keszlete. ) héten összeírták Komárom város közönségének élelmiszer készletét Az összeirási lapok feldolgozásával csak a napokban készültek el a városházán, honnét már az eredményről jelentés ment a Közélelmezési Hivatalnak. Az összcirá végső eredménye a következő: liszt 248,87350 kg., hab 43,68175 kg., borsó kg., lencse 900 kg., zsir 19,134*75 kg., cukor 14.K87-25 kg., kávé 4,04?. kg., burgonya 569,892 kg., sertés 2423 drb., bnza kg. és rozs $,205 kg. Tehát nem halunk meg éhen. * ^ f * lm A város terület-in a kemény tűzifa legmagasabb árát métermázsánkiet a ta nemerééi vágási idejére tekintet nélkül 7 K-ban, a fűrészeit s felaprított tü/jfi métermázsáitkinti árát 8 K-ban 1917 március 20-ig, a polgárniester megállapította.»1890 február 20-án volt 100 éve, hogy Szenl István koronája! Bécsből hasahozták é* a badai királyi rárpalotában helyeztek el, S:-,\7. *'Y előtt e nap őröm ünnepe volt a nemzetnek, Keglevicfa József gróf es Nfádasdy Mihály gróf, koronaőrök, a Qtóbbi Komárom vármegj főo-pánja, több lestőr es főúr kíséretében fényes fogatokon hoszák B korona Poz-onyon. Köp csényen és Győrön át. A menetet Forgach Miklós gróf 100 t'öbói álló disztovas esapa tal ki Sárte. Komarom virmeet ez alk-ilombó HCIVM bandériumot a titott ki, amely G(J yüig lovagolt a korcos e'e. Áesn at Uj sőnybe érkezvén a meie-t. a városi hatóság, a papság, a polgári Básxlóaljak, c bek, a tanú., ijnaág, fehér rohás ánykak virágmttérekkel, Bzövétnekekkel fogad ak B ion-.'.. Harangokzogtak,üdvlövések rái Uik meg a levegőt. Í'dvö?lö sz-moklilo hu.j zottak, a zen-* szol, ének zengett >L'jen a magvar Bsabadsági hangzott ezer és ezer ajakról. A szent koronát Djszőoyből a Danán átnsták Komáromba, Este a várost kivilágították, f nyes tüaj iti kot rendeztek. Szamos traospare >t kivilágított felírása éltette a magyar szabadságot }. feliratokat az arra tolongó nép hangosan meg- ^mete.t-. A varos fei tvo t sgésb rjjei : magyar zene hangzott fel az Utcákon és a tereken, a neji pedig t mcolt. mulatót'. Hásosp a szent András templomban kösstemlérs tették ki a azeol koronái. A nép százával tolongott a mplom fele, hogy lathassa a magyar királyság szimb ilumát. A k< zsze.nle alatt alk itml szent beszédeket tartottak, majd hálaadó istentisztelet vo.t. A tüntető ünn«[» y lelkes rendezője Pé czely J >s "f ref. lelkész a K-TOIM históriáját éi >A magyar koronához* cimü Ünnepi *»i - j t osstogatm a lelkes tömegnek, A rzent koronát mar régen elvitték, de a komáromi fényes üi n p ^ i-mv*e > ik.ig élt a lelkekben é-> a szí vekben.* Más kútfő p dig megemlíti, hogy a szent korona hssahosatalakor a komáromi lányok, mintegl háronw.azan. fehér uyoc-ban via-zgyertyákat vitt i a ssent korona előtt é> ma gyar v i»t énekette. E látváni olyan meg ható volt, hogf a nézők sokssor airra f-. kadtak. B.l-bfcl papja. la : Karolyi G.ula. Bál b i. a rettegett bálványisten, a nagy fekete biks gy nap»mi kiszenvedett Nem bődült el, mint a hng) azt Inr igjaban m gten i szokta VOlt, ok.id»tt UUet, mi il a hogy megtette azt viiamo ejmsakakon, mikor sen^i sem l >t» (est Hi bél pupjai mondtak) egy^z^ va» m*mml kü ( ö- nem löi'én. A n-gy i-t D re de- KSokas* szerint eikotöie ebédjét, zztan végignyojlózkodelt a templomnak szentelt istálló pad ojan és töba- n*m U ébredt föl. 4 Egy modern marhakereskedő a4 mondta rolni, iio^y na yon vén volt m rö istensége,., N»ny volt a riadalom B il bél papjai között, hu y m kor reggel» keti ches jöttek, :% rendes napi áldozást bematatandó, a nagy!»- tnt ni'»z i ain f^ve n:a.t'k. \?x hitl-k # h e.y a Űzik, tehát rárakoatak Várakoztak i :y órát, ket ór.«t, v.írtak délig, firtín I Itig, D i az ó nagyorok csak* nem kegyeskedett föiébredui Ekkor elhatározták, hogy fötimadkozzák. Imád* 101, mi.: csak a szájqk el nem zsibbadt! inu c ak meg nem nóták a hason-fekvést, hiába! Megcsóválták a fejüket az Öszsaakálaa, tndót p'po., mit saól a nép, ha ezt u egtadja? M: tőrtéti. k, ha mo4t) ebben a szesapi atitasboi va ami árvil Vagy tü^ bontant el az < r- 11 a»i V S a mindenható H ii b*i a nagy fekete bika Hiszik, (Mg vau benne annyi lisatee* bégtndis, hogy c a».de-ei alszik és nem hortyog.) Mitévők legyenek h >t? Kétség Ivttl fel kell ébreszteni, persas kimémsshti a nagyarat mert tegnap regjei ót i ma h»iftaiig it< botorkálni a né>küi, le gy az HidoiCatot b uiu'at iák, n-fii valami kellemea dolog. A ónzhajú, mdós papok gyomra ugyan csak kouoii. m-it őai törvényeik szerint addig nem szabad Snniök, mlg B napi aldzit'i 1> ilb*inek ti«nem matatják; a szemük meg ( iknem lemgadi mar az álomtót a Kincses Kalendárium mikszálh-herceg Almanach 191?. évre 1917, éure rendkiuül érdekes la rlalo mmdl úgyszintén a Kaphatók: Spiízer Sándor könyukereskedé^ben, Komárom, fládor-u. Z9>

3 i&ií. december 2b. Komáromi I ]>.iu r 3, A kórházak karácsonya. A komáromi jótékony egyletek élén a Vörös keresztel, az idén is lehetővé tették, hogy a beteg, sebesült katonák karácsonya valóban S szeretet ünnepe volt. E tárgyban csütörtökön délután a vármegyeházán értekezlet volt, melyen Kürtliy Istvánné elnökölt. A cs. és klr. helyőrségi korház és a cs. és kir. várkórház parancsnokai is megjelentek a; ülésen, melyen dr. Alapi Gyula titkár számolt be a gyűjtés eredményéről. Ez a mai napig 374;") K 6 fillér összeget lesz ki. A karácsonyfákat az idén is a tatai Esterházy uradalom volt szíves felajánlani a kórházak részére. Minden kórházban állított a rendezőség karácsonyfát, melyet az erre a célra gyűjtött természetben való szeretetadományokkal díszítettek te!. A Szent Erzsébet Egylet hölgyei a Majláth iskola betegeit, a Leányegyesület a Polgári fiúiskola betegeit, az Újvárosi Vasúti Társaskör betegei! az önkéntes ápolónők, a kir. törvényszék betegeit a bírósági tisztviselők, a kollégium betegeit a Protestáns Nőegylet, a kulimpalota kórházai a gondnokság tagjai mindennel ellátták. Körülbelül 1200 K áru dohány és szivar félét szerzett be a Vörös Kereszt a betegek részére, mely arányosan a kórházak betegáilamánya szerint VOH felosztva. Dr. Antal Hugó egészségügyi főnök telelentette, hogy a korházakban ünnepi vacsorát kapnak a betegek és sebesültek. Az. ünnepélyekről alább számolunk be. A kttltarpalef i karácsonya. A komáromi Vörös Kei"-, t Egyesület kórházi gondnoksága élén Kürthy Istvánné agilis elnöknővel, az Idei karácsonyestén is elfeledtette a kulturkórház beteg* vei a családi ifi hely messzes.«.. ; mert meleg szeretet töltötte be mindenki szivét, aki a kedves karácsonyi esü ünnepélyen részivett Mindegyik kórteremben hatalmas karácsonyfa szelíd fénye világította meg az. arcokat A nagyi bbtk teremben gyűltek össze Vörös Kereszt vez< tő! igei s a betegek, akikhez Mórocz \ Emiiián, a főgimnáziom igazgatója r» mek szép beszédet intézett A megható teszed alatt alig maradt szem zárazon. Majd Küiihy Istvánné és a megjelent Vörös keresztes hölgyek szétosztották az ajándékokat a betegek között, akiknek Hevein n Oalg'ezy JáfiOS öiikéut'-s mondott hálás köszönetet a kedves meglepetésért A kollégium karácsonya. Puritán egyszerűséggel, de a benső szeretet, melegség lobogó lángja mellett tette emlékezetessé a Komáromi Prot. Jótékony Nőegylet a kollégium Bebesült és beteg katonai Hőit az idei karácsony estéjét A derék sgylet, Szépe Pálné, a fáradhatatlan elnöknőjével az élén ízletes és bőséges vacsorával vendégelte meg a kollégium ál katonáját. Párolgó tea. illatos tea sütemény és porhanyósra sült disznókaraj volt a menü, amelyet cigaretta, szivar és dohánykiosztás követett, A vacsorát megelőzőleg Mokos Kálmán ref. s. lelkész könnyekig meghat') imát ós beszédet mondott. A betegek szónoka hálatelt szivvei mondott köszönetet az est rendezéséért A hadsereg k< pviseietében egy ezredes, egy főhadnagy és ket hadnagy jelent meg, akiknek nevében Tuhr János főhadnagy köszönte meg a Nőegylet fáradozásait A vacsora kiosztásnál - /. i.e Pálné ejnöknő, Szijj Jánosné, Nagy Károlyné, Fehér Iduska és Mokos Kálmán segítettek. A karácsonyra adakozni szívesek voltak: Pénzadományok: Németh István pöspök 20 k, Kacz Gáspárné 5 k, özv. Antal Gábornó i k, özv. Koczor Ferencné 2 k, Lakatos Károlynó 2 k. Koczor Gyuláné í k. özv. Fehér Kálmánné 2 k, Kacz Lajosoé i k, Konkoly- Thege Kálmánné 3 k. Liszka) Jenőné 5 k, Horváth Ferencné í k, Jánossy Lajosné 5 V Reviczky Béláné k, Mády Lujza 8k, Özv. Szépe Pálné 10 k, Kossár Istvánné 2 kenyér. Galambos J tnos 2 k. Kácz Benő 1 K. Salamon Istvánné 1 k, Nagy Lászlóm* 2 k, Joó Istvánné 2 k, Bartha Jánosné 2 k. Kossár János 1 kenyér és 5 k, Thaiyné 2 k, Rottkay Béláné 10 k, Áprilinó 1 k, Kecskés Lajosné 2 k. Marcsa Györgyné 6 k, Nagy Sándorné 5 k, Káthona Sándorné ok, Mirtse Lajosné 2 k, <!ztke Dénesné 5 k, dr. Kamrás Józsefbe 5 k. Berzsenyi*Janosits Józsefné ö k, Kacz Jenőné 5 k, Bajcsy Ferencné í k. nl. Szulacsik Lajosné 1 k, Vargha Sándorné 2 k, Burgharl Nándorné» k. Felvincziné í k, Szijj Jánosné - korona, összesen 168 korona. A Kemárem-aj városi vasúti társaskör korhaza folyó hó 24*én ests 6 órakor tartotta karácsonyfs Honé] éivéi, -eb- - : l kah nái részére Az. Ünnepélyen ízépsámu KÖ önsén jelent meg, és Tamás Vazul Szt. Benedek rendi tanát gyönyörű m gható beszédet intézett a betegekhez. Utána minden beteg meleg ha risnyát, zsebkendőket, 1«* Ipaput, <v.:an:tíát. szivarokat, kalácsot, almát, iiót, édeséget és egy korona ké p nzl k ip<;. oldal. Az ünnepély rendezésen, Pangor Lajoelnök és dr. Varga Miksa orvos vezetésével Majorovich névérek és Papp Erzsi é9 Has fáradoztak, kik a karácsonyfát is feldíszítették. Főgimnáziumunk tanuló ifjúsága szép példáját mutatta a hazafias jótékouysángak..maguk közt karácsonyi ajándékot gyűjtöttek a sebesült katonák részére. Összegyűlt.' 000 drb. cigaret'a, 180 szivar, B0 pipa, 160 csomag pipadohány, :>(M> drb. tábori- és 150 képeslap; továbbá tükrök, kések, dohányszelencék, szipkák, ceruzák, jegyzőkönyvek, levélpapír és többeféle hasznos apróság. Az ajándékokat a városi közkor ház, az újvárosi vas utaskör, és a barakkok sebesült katonái közt osztottak szét. A kórházak karácsonyára lapunk ssult számában közölteken kivü! a következő adomáin, íny >k érkeztek: Grűnfeld AdolfnéöOO k,(ebből 100 k a kultúrpalota korház javára), Diószegi cukorgyár, Szent Erzsébet Egylet k, Leányegyesület, II k, Oltáregyesület, Fried Uiksáné, Szombathely Antalné Kotta), VVeisz Ármin, gróf Gyürky Viktorné k, a Komáromi Lapok gyűjtéséből 90 k 12 lillér, özv. rlaasz Bertalanná, özv, Epstein Béláné, Ruttkay Béláné (örsujfalu), Pick Richárd, Schlesinger Gyula (Csoz) k, Tyórity Péter gyűjtése 12 k, Petőcz János gyűjtése \% k, 26 lillér, a Komáromi Újság gyűjtése, Adler lzidorné :I0 30 k. Rosenthal Lajos (Környe) 25 k, dr, Madurkay Miklós gyűjtése 21 k, dr Selye Fíugóné, Jaross Istvánné I Komaromcsehi), Schwarz Izor Czúz), \\ eisz Kornélia gyűjtése, dr. Tuba János és neje, Szabó Júlia (Kömlőd), Völgyi Elemér ((Isúz), Fochs Samu(Dunaradvány), dr. Haas Márkáé, Szöllősi Ödönné. Fáy Sándorné, VVeisz Arminné, Schubert József, id. Tuba János, Thomschitz Mihály k, Cziks Dénesné 15 k, Baranyay Géza (Kurtakeszi), Leheti Antalné, dr. Bereocsy László dr. VVeisz imu, Diósj Irma, dr. Gaál Gyula k, Kahcza Sándorné gyűjtése 9 k, özv. Koslár Dezsőné, Schmidthaoer Lajos, llihoia János, Mórocz Emilián, Schwarcz Samu 5 5 k, Z, A. i k. WeiSS József 2 k, Milkó Márk és Vértesi.1. Jenő 1 1 k. összesen 2669 k 38 fillér. Az előzőleg kimutatott gyűjtéssel együtt í"»2 \ k 18 ti.!«r. Hálás köszönettel nyugtatja Kürthy Istvánné, a Vörös Kereszt kórhál gondnokság elnöke. Adakozzunk a komaromi..vörös keresztnek. M Előtuszkoltak annakokáért a főprófétat a kilencvenkilenc esztendős Omegát, a KI mar ketvennyolcéves kora "ta szűzi életet élt, s a Ki eme I,I v eren\e es m«-. ; imiyobb kot* melett még azért is emeltetek a főpatriarehai méltóságba, a nagy isteni inka helyettesévé, mert \<ik és Bükéi volt, a fél lestél pedig aggkorára megütötte a lapos guta. Beszélni sem Igen tudót:, csak egy motyogott, mini az egyesztendős gyermek... egyszóval csodaember volt. Nem csoda, ntgy fcle^egn hall el mellől*?, tizenegy gyermeke széledt sserte a nagyvilágba, akkor aztán szüzességei fogadott a jámbor és végkép elhatározta, hogy bitéhez hü hivő less eg< BZ életén at. Hárman is edaorditottak a fülebe, míg megtudták vele értetni, hogy a nagy isten alszik. Nem ki te. odavezették hozza, hogy lapogassa meg. Ezt is csak neki volt szabad. Reszkető ke/-, ivei végig IS LSpOgatta lukat, meg is értetette a szomorú valóságt t, a mi reá nézve nij rettenetes csapás volt, hogy abban a Szempillantásban ö i>, örök alomra hunyta le szemeit, még azt sem mondta, hogy»jó éj szakát«. Ösi feje odahanyatlott a nagy Esne bika hideg testére... Bál-bél papjait hideg borzongás futotta at. Ebben a pillanatban, mint e. y villamoa Ités, Bgy lepte meg mindegyikük szivei az a sejtelem, melynek még a gondolata is bűn... De most sejtették, hogy sejtelmük nem csalt.. Bál-bél meghalu.. Niacs többé a népnek istene. Es borzasztó Ivöltésben törtek ki, ugy kegy rengett a lég, a föld, sőt ugy látszott mintha egy pdllanatra a holt Lal-bel is megmozdult voiua... Aztán megint csöndes és nyugodt lett minden... Oda kint a nép várakozott... Bál-bél papjainak figyelme egy Satal társuk felé fordult. Csak 22 éves vofi ez a Bál* bél pap. Testalkata erős mint <.y atléta'-; arc. színe olajbarna, haja fekete, szemei tüzesek Szemnek hívták. Csodás módon tudott ez a népre hatni. Zenemüvek fiatalember a CSOdálatOS SZépen tudott beszelni. Lelke hevének lángoló szavaival mámoros bűvöletbe ejtette s tömeget... bei, hányas rr dobbant meg érte kelet szép nőinek SZÍVÓ, hánysz* r pezsdült fel őt látva a bűbájos aszszonyok és kecses lányok forró vére!... Szem sokat hsbozott. KiiepMt a népszine- Slé de most mintha szemei nem lettek volna eléggé határozottak 1... A kővetkezőket mondta: Igazhitű drága testvéreimi Menjetek haza. öltsetek szőrcsuhát, tépjétek a hajatokat es.-írjatok, melleteket verve sírjatok. Mert Ütl-be! a hatalmas istenetek harag.-zik. Menjetek haza es reszkessetek... mert soha sem fogja őt kiengesztelui senki. Nbml Es tudjátok meg miért' Tudjatok meg fs ttvöltsetek, míg CSak az. ég reátok nem BZakad minden fellegével : egy az ő hírei ÓS egy az ö papjai közűl btsotagadó, szentségtörő, elkárhozott' \ megdöbbenés és.«harag moraja zúgott at a meglepeti tömeges Szem folytatta. Ma meg nem mondhatok semmit I Holnap megfogtok ludm mindent. Menjetek haza. tartsatok bűnbánatot s holnap jelenjetek meg itt újra, Ha mindnyájan itt leszünk, akkor nincs semmi baj s akkor a nagy isten nsszaté hozzátok. De ha holnapig valaki belátja, hogy bűnös, az nem fog ide eljönni, nehogy az ég villáma sújtsa Sgyon. Ha tehát holnap egy nem lesz itt közülünk, akkor méltó líái-bél haragja, akkor i és halál lebeg (éjetek fölött, akkor itt borzalom 'e-z. in mindjárt egymást fogjátok legyilkolni. Klmehöttek. Es a hivő uep neman, mellet verve oszlott szét Hazament mindenki bünbonatot tartani. II. Boro«szeles sz éj... kedve/ a bujkálóknak. As emberek nyeukor félve hagyták SÍ hazaikat. Bál-bél temploma sötéten mered bele a komor éjszakába. Háta mögött a fekete erdő rémesen zug-búg. És íme a rejtelmes erdő szélen eg] nőalak áll rendületlenül, félelem nélkül. Ki lehet? Ilyenkor csak az elkárhozott lelkek szoktak bolyongani Csakhamar egy, másik, egy férfialak közeledik feléje óvatosan, ne.-ztelenül. mint a párdflcz, ha vészt sejt... Mikor közelér, átkarolja, megcsókolja a leányt, kedvesét es ezt kérdezi tőis! Szeretsz?.lobban, mint azt az. Istent, akit ti hirdettetek. A férfi összerezzen... Bármit is megtennél ertem í igen, megtagadnék mindent, a mi csak szent előttem ; megtagadnám egész lényemet, földi leiemet. Spitzer Sándor könyv- és papirkereskedésében Komárom, Nádor-utca 29. szám alatt kaphatók.

4 4, oldal. Komáromi Újság 10ifi. december 28 Vita a Fé*z akarsz menni? " körül, Egyik kedves leány olvasónk sehogyan sincs megelégedve a ízerke-ztőnk múltkori»férj he: akarsz menni?* cimű tárcájával. NYm tetszését az alábbi kedves levélben adja tudtunkra: Kedves Szerkesztő Úri»Férjhez akarsz menni?«cimü tárcáját sehogyan >em hagyhatom szó nélkül. Ha lattá volna az arcomat olvasás közben, milyen Ú lyosan mosolyogtam! Persze kiváncsí voltam a cikkre címe utan ítélve a még hozzt! a szerkesztő ina! Hanem a végén aztán ja mosolyog- :am macimban. Tudja, ez épeu agy van. mint ha az sgér akarna a macskát egérfogásra tanitani! Ráadásai meg egy oiyan egér, aki maga is vigaii futkaroz. akit meg nem tzdott a macska megfogni! Szörnyen tetszik nekem ez, hogy maga akar megtanítani bennünket a férjfogásra, maga, aki kézzel-lábbal rugdalódzik ellene, hogy valaki megjo^ja. Vagy meg nem talált olya kislányra, aki kívülről bárány? Azt hiszem, pedig sokkai több van ilyen, mi it ez ellenkezl Jól uéxneü magok «ztáo ki, ha tényleg megfogadjuk a tanácsait s esküvő előtt bárányok, esküvő utan pedig kígyók leszünk. S-m fél, hogy magát átkozzák majd a férjek, aniket a módszerével»fogtuok«meg? Kezemről.nem va.'yk h:re ennek a fogassak, mert már természetemnél fogva Őszinte, siókimondj vagyok, s azt tartom, ismerje meg leendő férj u arn esküvő előtt a htb imat is, ne azután abranduijou ki! Iiaz, így nehezebb férjet fogni, de azért nem ij< dünk meg! Különben meg Kedves Szerkesztő uram jobb lett volna, ha azt írja meg, h gyan lehet gyorsan és biztosan pénzhez jutni,»mart a fárjfogáshoz pénz kell. ánykáim, pénz! Leh ttek akkor ki^yok, farkarok, szajkók stb. Mindennemű hiba éa rossz tn íjdons ; meglehet bennetek, sői az sem btj, ha az egyik szemetek ezaimávai van is bedugva, csak p Kezetek egyen, de sok! Ha ezt írja, jobban igazat adtunk volna mai tu mi is, me-4 a férfiik is! Szívesen köszönti: Koes, íoiö de. 17. Móka. Vétenénk az udvariasság őrük tőrvényei ellen, I.a ezt a kedves szókimondó lev. iei v i.-/ nélkül hagynok. Biz onyara a%^d olvasóink kö ü. a'i akar. tud és mer is erre válaszolói. Ha nem vállalkozik senki, akkor kedves Móka kisasszony, kénytelen less a mi unalmas váza* szuuk*ai is beérni. 1*1/ol bennem? N-rn igaz, hogy csillagok vannak az égen, nem Jg*z a nap, a hold, csak a le szavad, csak a le szived ig^z Csalnak saemeim, fü eim, összes érzékeim, c-a* n* nem c^altiat^z meg eng-m. Mondd, hogy gyűlölsz és 6fl be* csülni, BZ retni, imádni fogia. mert ha te mél< tónak tartasz a gvüiö.eire, bizonyara nem ok nélkül Ítélsz : K» f»e a volnál értem va amiről léte mondani? Mindenről. Szüli idrői is? Heg.íz életem i eldobnám, ha kívánnád, vagy ha erted t betném. Bs,., és mondd... eijőooél velem arra messze... tui az erdőn, tul a kék hegyeken 9... V«led mindenhova, Veled a kárhozatba...a pokol menyorssag szamomra, ha érzem, hogy veled vagyok Bs aem bmod meg elhatározásodat soha 9 Nemi soha! Edei lesz minden gyötrelem, élvezet less minden fajdalom ás szenvedés, bol dogságom le-jz a tü/-; eletem a halai, ha ve ed inehetet. E! üdj I... vagy nem. m g e n!... nem kívánom, bízom benned I T- hu m< njü <k I Bal bei p pjaink in m sznbeid m» gnőaüüue, te mégis az e.ijrn leszel A Kei -zereinns elindult. Vis.-za se fordul lak, mintha»gyi ükn»k sem volna houkije, a kitől bmbémia k't.*d. A/ ej«fl*ks fekete, átiaiszatlan takaróval l»>die ÖKet... Es r Kg'*' a kétségbeesett hivők hiába kerestés a aei Ikártmzoti Mket... A mei eküiők után,bái be» papjaink - «gy meggye ázott apának atka szalu Kia^io gyanánt a messzeségbe «. című pompás amelyet Í»PEST1 NAPLÓ* új előfizeíú'i is ingyen megkapnak. Km igyarkatonák tündöklő vitézsíének állított e dfszes albummal örök éleid emléket a»pesti NAPLÓ*. Sok száz fotográfia, szines és bravúros harctéri rajz. gyönyörű, lélekemelő husi teltek leírása képben és szövegben teszik páradat) érdekesaégűvé a > PESTI NAPLÓ* eadei ajándékát. Kérjen album-is mertetést a 'PESTI NAPLÓ* kiadóhivaia látói Budapest, Vilmos császár-út 55. A mi halottaink. i Sznmoní hírrel mess/.iről jötte m Borul az *fr is gyásiba fölötte m Szivemet t?p ;. égeti izámatl... graob I a«lj *rőt R/.PJ -riv aavákaakl... A legutóbbi hivatalos veszteségknnutatász irint A' í kaiban holtai ei: Bergl Leó hadapród (sebesült), Wa^asemmer Hihály tizedes (Szomor, beteg), Lupa János (sebesült) és Pozsonyi László (sebesült) Örvezetók, Bagin Ntván (sebesült), Borovszki Mihály (sebesült), Oapacha Hermák (Tardos, sebesült. E György (Kőraye, 1--:;. Bebesttlt), Falb Pál (beteg), Fehér Ferenc mikefai (beteg), Hedi Hihály (sebesült), Hensl István (sebesült). Oláh Béla (Szitáé, sebesült), Proksza Pál (sebesült), Summek Józsel (sebesült), Tóth Jenő (Kurtakeszi, beteg), Tóth Mihály (Ászár, sebesült) közlegények.< 19, gyalogezredből; Blaské János (sebesült) Qnlyás Lajos CKisbér, ]ÍSÜ6. sebesült), öremen Imre (beteg), Kruti Albert (beteg), Michalik Bndolí (sebch sült) közlegények az hidász (pionnier) zászlóaljból; Labsski Bertalan (Ujgyalla) közlegény a 315, honvéd gyalogezredből; A hadikölcsön. Az ötödik hadikölcsön jegyzési határnap* ját január 8, ig tolta ki a pá ügyminizter. Kzt az elhatározást nem lehet eléggé helyeselni. Az t áirásokról ssóló j ilentések ntán, melyek a ^kedvezőbb eredményről nyojtottak kilátást, erre az Intézked sre nem lett volna kényszerű Ikség, most azonban a hadikölcsön minél impozánsabb sikerének olyan jeíeniősége van, hogy annak fölfokozására minden kínálkozó eszközt és u'at fel keli használnánk. Ilosl pattant ki például, hogy a küszöbön álló üzietévre a p nziotézetefc, a fővárosben agy, mint a vidéken, a betéti kamatot félszázalékkal leszállítják. A terv jogosultsága szinte kézzel fogható, A háborús idők kereseti vizdn* iiy.ii u.y ti\:\-'7. i v.t'tttk a [.. i/.b"»- ; *i, hogy ez a jrizalog- es valtókölcsönök vi-szati/:etése tán már n ig talál biztosabb gyümölcsöztetést a takarékpénztárak páncélézekrényeinél, A nagy özönlés azonban ezekéi i- zavarba hozza, amiből nincsen számokra más kint, minthogy le kell ssáiiiuoiok a betéti kamatot Ennek a körüiméo] sk óriási kihatás* ígérkezik a ludikölcsöure. Hintán zz aláírás a meghosszabbítás folytán még lehetővé van téve, akiiek pénae van. sokkal szivesebben l kt"ti h.dr\o.c^onbe, miuthf)gy fél annyr jövedelmezőséggel takarékp mztárt>an hevertesse. Abból a szempontból is örvendetes a meg* hosszabbítás, alkalmat ed mar is bizonyosság* gal megállapítható mulasztások p rtlására. Epen a legjobb m< du osztályokból ismét sokan kivon* Iák magukat a baznas kötelesség teljesítem aio!. vagy csak Inaiban feleltek meg annak. Nem mentesek s szomorú tapasztalat alól a nagy bankok sem. am lyek legtöbbje emelte ngystn jegyzését, azonban korántsem abban a mórtékben, assint azt nerleik in-ri'v^/.uttlája lehetővé tenné. Mind-zekét annak a tudalar.t kell ébreszteni, hogy sohasem álmodott bövelkedéoütet a háború klhansnalásáonk kzv szönhetik neesak hazalis, de egyenesen mar becsületbeli kote esi*égüh, hogy nemzet tiáborus céljaira a b r. megfelelő arányban áldozzanak. Emellett ez eseményekben gazdag esztendő végének hangulata is szánts hoszá simul a hadikölcsön érd kéhez. A karácsony a szeretet B inepe, az njev a polgári életnek fordái^pontja a közbee&ík i korontzáa, la-.y a nemzet egészének megnyitja szivet é- lelkesedl'szói tö«t el mindnyájunkat. Kz»k firajzo érkezek BOldtnl termékenyítőbben hatnak a ie kékre, sembney a mostani hidikölosönnei kapc-»<»iatos nagy erdekeinkei is mindnyájan ne erte ő* meg és na őresuők at jobban, mint barmuor mádkor.

5 1916. december í 6 Komáromi Ujsag b. oldai. Hadifogságba jutott véreink. A legutóbb megjelent hivatalos kimutatások szerint h iziezrcndünkbm hadifogságba jutottak : Aos Vendel, Babinsakl Kubov Mátyás, 1 aráth Kereue komjáti-i, BsrtOS Jóasef, Beraáth Gyula, Boros Péter, Oéduls Mihály (ógyalla, 1896). Csertyik Ernő, Cserbak József, sincsuim Utidolf. Decsi János (Csúz), ]>rftxier Ferenc (Bana, 1881), Brgan István, Fábián József (Tóváros, 1887), Gajdos József, Gals József, Gorabik Vilmos, Graci József, Győrdiák Márton, Halász Mihály. Haas Antal, Kikl József, Hlavecska András. Ivás Ferenc, [vanics réssel (.1 ászfalu, 1887), lványi József, Jakab Ferenc (Kkei, ÍHÍU). Jaue.;nvi'-s Mihály, Tornik János, Jobbágy Dávid, Juhász Pál (Kocs, 1882), Kadván Kivan, Káplán Péter, Károly Lajos, Kel" Gyata, Eiabs József, Kenecsni József, Kovács Ferenc érsekújvári. Kovácsik.lános, Krizán Jáuos, Lebó Menj (üdvard, 1893), Lehoczky Mihály, Lapey Sáudor, Lengyel Pal (i'dvard. 1*90;. Lnh.vie-. Száva, Maszárik István, Majorovics Dá (Oroszlány. Is 5), Máté Imre (Mocsa, 1893), Mihalik András. Miké Mihály, Mttller Jáu<», Németh Józsel (Tóváros, 1891), Novotni Péter, Ondrnsek Ferenc (Ó*yalle, 1887), Paksi Mihály, Palenik JáneS] Polkoráb MA non. Prokepeez Karoly. Baiaer Józsel (Tarján, L89 ' Remis József, Ruzsicsks János, Skulan József, Solmnya Antal, Sala Károly (Csóz, 1887), Szabó Péter majsai, Szabó Miklós (Szend, 1893), Szeltél József, Szikora János, Szileczky [gnát (Tardos, 1893), Tárnok Dezső (Izsa, 1888), Tóth Sándor (Komároas, 1892;, Tarba Géza Viktor, Varga Mihály gerencsért, V z- prémi Lstváa [Nemesécsa, 1887), Vida István novaki, Vrbovezky Ferenc, Zelleaka Józsel közlegények a 12. gyalogezredből. Kedves szcrdftn este. (Komáromi lenelek.) Hőlgytím! Jóleső öröm elgondolni, hosy m. SSSZO nyok is, első perctől felfogtufceés megértettük a reánk háruló kötetesetek súlyát és szükségét A regebben sokszor m g'-ryó/.őd s és kun: y :.; nélkül folytatott jótékonykodások gyakran ősapán kápráztatá okra jó színes ernyő, esetleg az «bisoayos por, melyei a világ szemébe szoktak szórni, szinte egy csapásra meglelte a maga szilárd, áldásos növeked íre képesítő, gazdag erejű talaját Ma minden komoly nő előtt lelki szükséglet, hogy megszerezze ás beesttleteeen teljesítse a feladatot, mely nemze- Iftok súlyos napjaiban r*á kiszabatott. B t ben nincs mi-rt elhal g itnuok U p so nyomó i saerzetl tapassta atainkat, - pé áául X és 1 nrnó és a többiek, egyenesen a Raját éa barátnőik zsurjai számára jótékonykodtak. Kioaeril hetetlen témául kinálkozo't, hogy A vagy B grófnő jntékouy e^ye. ü eti Q éaének me > il tsáu forgooai tartott-e fehér keztyüs kezeben, hogyan hordozta fcörfll tekintetet, racchoh e jol va^y rossza sikerou elnöki megnyitójának elmondásakor, kiket tü tt-tt ki m g I isával ; továbbá hogy a jelenlevő barátnők milyen ra hát viseltek minő pletykákkal kedveskedtek síb.. szovai m nd'mi e-, yéb nagy*zerflsn érdekelte őket, esal épen magi a jótékonysági Agy nem, amellyé I-tíz tett igyesttleti tagdíjukon kívül vajmi keveset törődte. Es a luxus jótékonyság a háború szörnyű, ide^ö ó v ifi»r biu es ik'em ey«'»kere»uj kivés tf. Ami thn.t s tinit sok felületesség éa viszás tőr pe g asszonyaink lelkéről. Szeretném, ha ezt a meghatározást áttalánositani lehetne az sglsz női uemr^i do el kell Ismernem, hogy kivé telek mindig voltak es lesznek es h<»gy a fénynek soha sem marad sl a maga speciális árny* oldala. I"y.-n arnyediak közé kell sorolnom a segite-ben való bar jóindulata - rendszer tetenséget éa kapkodást Sokszor az se negit Igazán, aki jót teás és a le>ki emóciók nem mindi jirmk kapc-o albán fizikai produktumokkai. Valahogy mindig asszonyi gyenge egsk kö/é sorozták logika Menyét, de e/,.miig ueiu jutott QaSaefttkörésbS a safikaég ptranc ai vai, egyáltalán nem voit ve«z»'deimea A mai nehéz napokban azonban, amikor minden hiába elégeti energia nemzeti veszteség, e hajdani, könnyen atsirouló Ítéletek nesa állhatnak helyt. Ma bün, ami máskor jobb időkben csak hiba volt és amit egykor könnyen korrigál- Inuk, ma sokszor jóvátehetetlen balesetté nő- \ heti ki magát. A háborn óriási lökőereje ugyanis nem mütt tudta lépéstartásra birni a megfelelő tényezőket Ma mások a kívánságok, szükség- í letek, mint voltak a háború előtt és nem eleg a jelenbe vagy visszafelé tekinteni, hanem a jövő komor színei között kell fényt derítő i sugarak után tapogatóznunk. A társaságbeli érintkezések regi formája is szükség szerint csődöt mondott. Ma senkinek JIÍI eszébe, hogy zsúrokat rendezzen, mulatságokat óhajtson, ellenben., ha szórakozási igé nyeinktől végleg meg nem váltunk redukáltuk őket Tisztán szellemi élvezete., aminő a szinti iz, jó könyvek, zene, teljesen ki tudja elégíteni asszonyainknak nemesebb többségét, mint karitatív szociális téren kifejtett munkásság Q élvezett üditő pihenő. Gondjaink, tőrekw.-cink viáz«m!. uj formái-ba tercödtek. A régi boldog nyűg dt napokban B háziasság nem tar tozott valamennyi jobb BOrsU nőaek erényei közé sőt, ha általánosságban akarunk beszéloi, épen ellenkezőt állithatnánk, ma azonban a rendkivöli viszonyok, rendkívüli nehézségek, a gazda-ági téren mutatkozó bajok és hiányok, egyenesen kikövetelték a nőnek ezen e téren való helyes állásfoglalását Ma»divattá«lett, mint közkeletű téma, a konyha és ha valamelytk elegáns hölgy gondosan ápolt fehér ;ezéu szépséghiba mutatkozik, világért ss takargatja, sőt büszkén neveti meg, mint okozati tényezőt : az olyan sok gúnyt átszenvedett fózőkanalat Egyébként is megfelelően redukálódtak a» női igények Hívságos parádékban ma esak I azok tündökölnek, akik abból élnek, vagy akik- ; ről huszonöt lépésről leri a hadseragszáilitókkal J va esal idi összekö tetós. B tekintve attól, bogy m<. s hunyt királya ik utáni gyászban, a mág oás hölgyek példájára, társaságból asszonyaink legszívesebben talpig feketében mutatkoznak nyilvánosan uj toilettjeiokea aig alkalmazunk díszeket, amire kü önben a mai hihetetlenül felszökött árak is kényszenteoek. Ili az mban szemeinket el akarjak kápráztatni a legcsodálatosabb szephég»«kett : arannyá, e/ü-tátszőtt szhtpompái brofcátokon, o yan sely- j 1 i... i. amelyei w k m >terét kisebb vagyonnal lehet osaa m-íi stnl é szereken es csipkéken stb. hozzátartozó hohnikoa, cs-k végig kell meni u»k legeiőbb a oáiojbm, akol a boit"k ki rakatai koronázási öltözeteket, odvari esté yeare, balokra alkalmas rahacaodákat mutogatnak. Szerdán este. Törölné Kovács llermin. ' A Klapka korház baz rása. Amikor ezerkilcncszáztizenné^y augusztusában kitört a világháború, a Klapka Kor volt városunkban az első, a mely a Vágduna-soron levő egyemeletes házát korházul ajánlotta fel. A tör elhatározása annak Idején nagy rokonszenvre talált a közönség körében, melynek segítségével azután hamarosan meg is nyílt a a Klapka hadikórház. A Klapka Kor a helyiségének átengedésén kivfll ujanb áldozatot is hozott, ezer koronát utalt át a korház céljaira s a habom folyamán nem szűnt meg az a/iráuti gondoskodása Szijj Ferenc dr. városi tanácsos, a Vörös Kereszt komaromi választmányának u,^ybuzgó, fáradhatatlan elnöke e kórház megnyitásától kezdve szerető gondoskodással viseltetett a korház iránt, melyet Milcli Dezsőné a legpéldásabban vezetett és követett el mindent, h i ry a beteg és megsebesült hősök semmiben sem szenvedjenek hiányt. A hadikórház ápolónői, illetve hölgybizottsági tagjai: Achátz Istvánná, jánossy Lajosné, Igó Endréné, dr. Oözsy Máténé, majd pedig dr. Vaszkó Endréné, naponta megjelentek a kórházban és fáradhatatlanul tevékenykedtek. Az ö odaadó, fáradságot nem kimélő érdemes munkásságuknak tudható be, hogy a Klapka kórház volt egyike azoknak, amelyben a leggondosabb ápolás és a legjobb konyha volt. Sőt annyira mentek a korház vezetői a gondoskodásban, hogy nem is kórház volt az már, hanem inkább szanatórium. S a harcterek dicsőséges vitézei igy kedves., szinte családias helyre kerülhettek. És megbecsülésben volt részük. Mondanom sem kell tehát, hogy se szeri se száma azoknak a piros lapoknak, a melyek tele vannak hálálkodássai, igaz köszönettel. A kórház konyhájára Horváth Ferenc mészáros száilitotta a hust, az első szállítástól az utolsóig, mindig jutányos áron. Az ő érdeme, hogy a korház konyhájának soha nem volt gondja a hus adagokkal. A Klapka koiházat c hó 15-én bezárták. A hadikórház lakói érzékeny buesut vettek azoktól, akik hazafias kötelességüket fényesen teljesítették. A bezárást az tette szükségessé, hogy a kevés beteg ellátása aránylag többe került a Vöröskeresztnek, mintha azokat a kulturkórházban látja el, ahol már amúgy is vezetnek háztartást, s az átlag kiadások igy még csökkeni fognak. HÍREK. Az átkozzon meg! Nőkért eddig sokat hevültem s a szájukat mindig kerültem... Ha csókomtól ijedt a gyáva, röptében szórtam a hajába... Ha vágyamnak testét megadta, a csókom rádobtam a nyakra... Ila ki;: öd ) ' p"f»z\a, fé ve, G'ókom ráazd t m a kesére... H. iiju vo t, és c '»' ra kába, az d'ju ág m homlokára... Ht kedvesem vo't, röpke, céda, Csókot r-ú4tam fűébe néha... I) i bódultan és d stülten a szájukat mindig k-rüt m... M rt minden esők csak búcsuesók volt, megcsalt t;uc>úzó csalva csókolt. Mert minden csók a Szenti a Szép volt, amit a szájam elpocsékolt... Mert mind n c-ók: parányi hóbort: it ál e j bort? jaj, de j'> volt... D i * L it én c lókolok ssájooi az áík«són meg, auaak lájjon... Ne gyújtsatok Zs B> lámpát Sdlvssatec éjasakáján, amikor %\ akarunk buc u ni a veres, hitves, mniyissíony, ap<, anya. Ha, teatvér köunvetői áz ttot ess teiidótőt, A vak sötétségben hadd kó/ájogjaoak a kiaértet *k, a viziók, káprázatok, i látom Inyok, a démonok, sin''>y.e»í vadul kacuntk v«ii ík szembe! Mennyi i t vártatok ettől ss esztendő' tői, mennyi budog *g H kívántatok a kcd-héa rgymá^nak i mi j *ed tt he mindabból? A ver pttikzik, a könny záporeső; (*,ra»ó f*j* (i. in t megsokasodna ráfeküdt i veres fidr^,a s/envedő lelkekre. Mi d n pe c > n egy sgy ifjú esik ei a hoci reusegj sgy szeralmes leányka a menyasszonyi kelengyéből, azokból a p ityolat t kérnem Ok bő tépsst Csinálhat a sebetüitekask a ná'/ágv d.iz/.»d' páni a kórhl i ágyakra k^rilne-, a sgg)ürüt vas Tt CS rélk bi s naponta több *s töoo öihet gyktsruhát s nem a inodn k már ssefe m s cs»k HirŐl és izzó ejszakákró, hiszen a h rvidás követk zik...; a cókokkai nem OutOsOU leuiyoü szomorú, tús ksffvsd isa. Cyranó* Knmaon es a koronázás. A nemzet lé ek me ő min p-e, i koronázás n>pjtn Ko- HliMin öeséhrt te np Hitli ai U uiepi isteni ii>/.t^lt IHS/ AZ l«4»ás pdi^ Uui'pMyt rendez k Ko«naro ii / KIT ViTOS ^s a v inn ^ye kepvlaoi*tsbeji Kárthy István főispán vezetésevei inni p ut».idv ei a megbízottak.

6 Kitüntetések. A hadsereg főparancsnokság az olasz harctéren tanúsított királő SZOlfálataikért kitüntetéssel látta e! a Sl. népf. gyalogezred III. had tápzászlóaljából a gyulai - uépfölkeló gyalogezredbe beosztott következő földieinke: II. OSZt ezüst vitézségi érmet kapott: Kocsis Lajos tizedes (Hetény)j vasérdemkeresztet kapott Uachtaler <iáspár Komarom ; bronz fitézségi érmet kaptak: Nagy János szakaszvezető (Tata, Geteta János lizedefl (Perléte), Koros József tizedes (Szöny), Bartha János őrvezető Naszály) Rusznyák Gáspár őrvezető (Ujgyalla), Farkas Bálim őrvezető Tokány;, Kiss Mihály tizedes (Tarkányi Darázs István (Mocsa), Gubicsa Gyula (Gáté), György Katona.János Martos, Izsák Péter (Kürlh), Jenesé Venilel (Guta), Kovacsics Ferenc l j- gyalls, Pinke András Hetény) közlegények. Az aranysarkanytyus lovagjelöltek Őfelsége a k;rá.t a Kc maromban íllomá* 1 á és kir. lu</áreziedből a koronázás alkalmával Harc-sav László és cróf Lszterházy László hadnagyokat fogja a harctéren tanúsított kitüuö maga'artámikért arai vsarkantyus lovasukká avatni. Barcsay László az arany, az 1 és II. ">z? ezüst vitézségi érmek, gróf Eszterhazy pedig a katonai érdemkereszt tulajdonosa. Választás. Si aki és Pázmány Zoltán földinket, pozsonyi egyetem tanárt, l'ozsony sz. kir. város r. katii. autóin :n bitközsége 526.szavazattal képviselőjévé választotta. Kitüntetés. Szép kitüntetés erte eg) ik ismén'fsunkét, Pataky Ferenc dr. fővárosi tanárt, aki \diósunkban, mint ö-< s vártüzérzásziós szolgait. A balkáni harctéren tanusitott bősí magatartásáért a bolgár ear a bolgár vitézségi kereszttel tüntette ki. A kitüntetett zászlós IttOSt varosunkban van szabadságon. Eljegyzések. Keu"»s eljegyzés re karácsony előestéjén Baicza (iéza naszályi nagi bérlő családjában, <hzi leár.yával lía.lay (leza dr. «yöri kir. torvényszéki jegyző, Margit t ú Valló 1-t.ván dr., Győrvéros tb. jegyzője váltott jegygyűrűt. Szendrői Lajos dr. oki. vegyészmérnök, rt. hadnagy, eljegyezte Szikíay Lmnnt, Sziklay Zsigmond budapesti műépítész!ean\át. Szendroi Mór kereskedelmi és iparkamarai titkár fia a boldog vőlegény. Házasság. A komáromi községi elemi iskola tantestületének kél szép készültsegü tagja, Ktelka taní retkes.mik.-a tanító és Brandstétn tónő kötött ma, csütörtökön házasságot. A bol-. % fiatf tl (érj, mint kadett aspirant mar 7 napja küzd a fronton. Először az olasz, majd az orosz harctéren küzdött Hősi magatartásáért a bronz vitézségi eremmel tüntettek ki és lép tetu-k elé Eáarlóssá, A!«-utóbbi orosz offenzíva alatt szmten kitüntette magát, amiért is ezüst ritésségi éremre lett felterjesztve. Tar napi szabadságon van idehaza: amialatt házasságot kötött kedves menyasszonyával. Magyar hősök. 1. címmel jelent meg a Pesti Napló ezidei ajándék aibnma. A magyar katonák tündökiö vitézségének állított e díszei aibummsű oiök életfi emléket a Pesti Napló. Sok ízaz fotogralia, szines és bravutos harctéri rajz, gyönyör 11 lélekemelő hö.-a tettek leírási képben és szövegben teszik páratlan érdekességövé a Testi Napló ezidei ajándékát, amelyet minden uj előfizető is ingyen ha egy évig a lap előfizetője marad. megkap, w Ajándékok a kultúrpalotái sebesült katonáknak. KQrthy Istvánná Komarom 9 k 75 deka dio, Dr. Selys rfugéné Komárom 102 csomag cukor, Iván Jánosné Neeemély 1 ke dió, 3Vi kg. bab, 6 tojás, Sárközi Tiniké Ne* ZSes Oesa kg mák, Frted Kálmán és fia Komárom 1 fenyőfa. Lipóth Lajosné Komárom 3) kojái, PetbeS DeSSŐná Apácaszakálas 12 drb. kalács, Csepy Dauine Komarom *ju alma Mihola mndőfkapitány Komárom '.V2 drb pogácsa 2 ing, 1 alsó nadrág, Mihh Dezsőtté 30 drb. Komáromi Kalendárium, Dr. Alapi (.yula Komárom 100 drb. cigaretta, Közadakozás utján Komá- 200 drb. cigaretta, Komáromi pénzügyőrségtől I duboz ejgaretta, íiillyéo Sácdofné 20 K, a Komárom Űjsáf gyűjtése :;o K. Hálásan köszönni Kürthy Istvánné gondnoksági elnök. Házasság. Bíró Klek mm. osatálytaná eses, a Hábaszabályozó-társulat iga/gatóiónak Cica leányával a héten kö'.ölt házasságot Rényi József dr. orvos egyetemi as.-zisztens Huila pesten* Katonai kitüntetés, A király Tesziing Kerenez 20. g\ ezredbe 1 századosnak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásának elismeréséül a bsdiékitményes» oszt. katonai érdemkeresztet adományi / a. Az erdélyi menekülteknek. A/, erdélyi menekültek támogatására Póterházi Sleiner Mihály ouyallai nagybirtokos 1000 K, Fiirst Mihály ógyaliai nagybérlő '» "> K összegei adományozott. Hálás ki sz Anettel nyugtatja Kürthy István, főispán a menekült bizottság elnöke. A sajtó kérése. Beteg, elfáradt ajság író kollegáink szamara Ssjtószallást építenek a vidéki hírlapírók. Szövetségünk most nőegyesüléteinket kereste meg, hogy segítsenek bennünket. Hisszük es reméljük, hogy a városunkban es a megyében levő nőegyleteink a legnagyobb készséggel támogatni fogják törekvésünket. Jjj összeírás, A hivatalos lapban a honvédelmi minisztertől a köz.-er'i elöljáróságok, városi hatóságok, járási tisztviselők és kerületi parancsnokságok részére bö utasítás jelent meg az évtől 898. Mg bezárólag tei'jedő időben született, a oépfölkeíén bemutató, vagj atóbemutatószemlén, Illetőleg a pótszemléo m< g- vizsgák és alkalmatlannak osztályozott, továbbá alkalmasnak talált, de tényleges szolgálatból alkalmatlanságuk miatt elbocsátott vagyaezemlén való niegje.eues alul fölmentett népfölkelésre kötelezettek újbóli össze írásáról, pótszemléjéről es behívásáról. Komáromban s fenti évjáratú népfelkelőknek f. hó 27 és 28-án kell jelentkezni a városházán. Elhunyt hősök. Az ólma t. h ten a helybeli korházakban sz alábbi k-ito;^,; hunytak el; Demczuk Mátyási civil badimunkás oszt István Smarzow, Baltytbova, Galicien. Takárics 29. gyalog./.m, Torontáltorda. Navara Lajos, 83. gy.-e., Cseklész, Pozsony m. Gombár János, 29. gy.-e.. Nagybecskerek. Kánya Nikolaio, 29. gy.». I iád, Tl -ront tl-nie.ye. A/ elhunyt hősöket katonai pompával te szettek el. Á!d< tt ie^en emiékezetükl Kitüntetés. Gross János 12. gy.-ezredbeli főhadnagyot, ki eddig már löbb kitüntetésben részesült, mo»t a harmadosztálya hadiékitményes katonai érdemkereszttel tüntették ki. S.öiveszter fistafy. A komáromi Kaszinó í. hó 3l-én este órakor a Kaszinó h - lyise-n'ben Szilveszter estélyt tarl. A rendesendő tombola tiszta jövedelme hadi jól íkony célra íoe, fordíttatni. Az estelyre mejlnvék kib CSájtva mm h ttek. Ruhakiosztas. A mindig humánus céll szolgáló Komáromi Prot Jótékony Egyesület szombaton osztotta ki az iskolában a szegény gyermekek közt a Cipőket es a teli ruhákat. A kiosztásnál a fáradhatatlan einöknő, Szépe Pálné, Lakatos Karoiy igazgató. Szí; j.1 tnnsm* i*s Teher Iduska tevékenykedtek. Kiosztottak pár cipőt, 12 leány ruhát, 19fio szvettert. Az egyesületnek még igen -<»k szegény gyermeke van, akik dideregve variak a leli ruhát, éppen azért ezúton is ken az egyesület a JÓSZÍVŰ emberbarátokat, hogy adakozzanak ncskaruhakat. amelyeket az egyesület kitataroztat. A javito intézet karácsonya. A i. marom! ieanyjavjto intézet tanítónői kara elén Lajos Lóca tanítónővel kedves karácsonyestél rendezeti a növendékekkel, ah ik alkalmi énekeket énekeltek és a Karácsony az égben cimti alkalmi darabot adták elő. Majd a díszes 'karácsonyfa ajándékait osztották szét - Az árvaház ünnepe. A Tolnai-utcai lleiher fele árvaház növendékeinek az idén is kedves, emlékezetes karácsonyestél rendezeti az árvaház gondnoka >zendre\ Imre és Családja, A gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alatt mindegyik árvának ott volt a neki szánt kedves és hasznos ajándék. A szeretettől áthatott karácsonyi ünnepély melegsége elfeledtette a lukkal árvaságukat. Adomány. Németh István komaromi ref. püspök 10 K-t adott a komaromi leanyjavitó mtézet karácsonyára, amit az intézet hálásan köszön. A b. u e. k. megváltása. Dr. Witaesek Károly és Vittek János (Asc) 10 l<» K összeget j küldött a Vörös Kereszt javára Újévi üdvösetek megvráttása címén. Köszönettel nyugtatja a VörőS Kereszt elnöksége. * A tej szállítása. A falukon az s k,c járja, hogy Komaromba nem szabad teje' íf - sitas végett behozni. E hir valódisága iráni érdeklődve konstatálhatjuk, hogy ebből egy - I \ sem i^az. Ellenben kívánatos volna, ha a faluk OépC 'öbb tejet hozna be Komaromba Jegyezzünk hadikölcsönt' A m. kir. pénzügyminiszter a hadh - csőnre való jegyzési hatírtdót január 8 ig meghosszabbította. J gyezzü< hadikölcsönt! 6 % U m os kadikölcsön ára 100 koronánként K 9830,.">' _.",, os hadikölcsön ara 100 kon minként A 96 50* Karácsony Kisbéren. Igazán i tel ünnepe volt. meiynek melegéi mindé a megérezte! December 23 án 70 menekült \ mek kap:;ü karácsonyi ajándékot. Üröm vo nézni, az ártatlan gyermeki arcokat, mily boldogoknak ereztek magukat, hogy távol hazájuktól, il\ szeretetben részesültek. *Jí én délután J kórházban volt ünnepély a sebesült kato:. * szórakoztatására, előkelő köz"nség jelenlétébe. Két kedves szavaiét és két színpadi JMenei > Kozák«és Karae-ony a posz;on«lett elő adták adva. A színdarabot maguk a lebesültek elő teljes sikerrel. Utána mindegyik sebesült ajándékot kapott. Bort, dohányt, ennivaló egy cigarettatárcát megtöltve éz ezen felírással»a kisbéri közönség ajándéka*. A meghatottság mindegyik sebesült arcán meglátszott, h- mennyire p»i eseti nekik a kedves ü-yeiem December i.">. és L'Ö áu pedig az iskola növen J dékei adtak eló szavalotakkal és énekekkel egybekötött, szépen sikerűit pásztorjátékot háborus jótékonycélra. A nagyszámú közönség gyönyörrel nézte a ki- szereplőket, akik teljes sikerrel oldották meg szerepeiket A Komaromi Ujsay uj előfizetési dija egy évre 12 K, fól évre 6 K, negyedévre " K Egyes szám ara i\ liüer. Kérjük a t. előfizetőinket, hogy lapunkat tovabbia is támogatni és előfizetéseiket mielőbb hozzánk beküldeni > - veskedjenek. A kiadóhivatal* Háborús jótékonyság Gulyás mond kereskedő karácsonyi ajándék megválta címen 60 K összeget küldött be a rendőrséghez, melyből L'H K-t a vörös kereszt, 20 K-I a rokkantaknak és 20 K-I a vak katonák alapjának ajánlott fe!. Köszönettel nyugtatja a Vörös Kereszt elnöksége* Az újévi rdvözletek portója Az újévi Üdvözleteket tartalmazó borítékok a postafőnökség értesítése szerint - három filléres bélyeggel látandók el. Meghalt az utcás. Tatabánya! tadósitónk jelenti: Vojtek Gyula 59 évez tatabánya, tisztviselő tegnap sete»z stcán össisssett meghalt.

7 È 1916, december 28 Koinárum; Újság 7. oldal Újévi üdvözletek mpgvmáaára Sir- }...,\ Ferenc orsz. képviselő 90 K t éi Völgyi 'mér tb. járási orvos (Csús) 90 K 1 ktudtek. a kórházak karácsonya javára. Köszönettel >f igtatja Kiirthy Istvánná gondnoksági elnök. Újévi napt^rmepváltás Klein \\. József [Megye utca ölj 80 K-t adotl át szerkesztősé günknek, hogy aat a katonák karácsonyára :»a-uk el. A fenti összeget rendeltetési helyére j Itatok. Ez összeggel a fenti cég mentesítette Htagat az alól, hogy vevő közö:,<k töminaptárt adjon. Sokkal nemesebb célra fordította ezzel a fenti összeget. fluárosi gőz-és kádfürdő naponta reggel 7 órakor nyillalik ki. (Pénztár esti 7 óráig.) ^ammmhhbb Figyelmeztetés. A nikkel 20 I rések folyó évi d cember hó 31 évet a magául >rga- ' lomban elvesztik fizetőképességüket, miért is azok a kir. adóhivatalnál fizetéseknél beszo gál- ; látandók, Illetve a helybeli kir. adóhi atalnál, vagy az osztrák magyar bank intézeténél vsa 20 filléresek ellenében bevá'tandók. 8zerencsétlsnség. A pannonhalmi ffl uradalom gépészenek kis lánya az atyja hadifogoly tegnapelőtt a foglyokkal játszadozva az azok rtsz-r- készített, s földre tett forró levesj e "... É ési seb ket szenved tt, a y.beibe belebalt. Az uj zárára. Megírta. hogj a sár- Órát legkö slebb 11 órára állapítják meg fcrie- 1 süni; :fzerint a vidéken c al ugyan II ÓM kor lesz Báróra, mig Bud^pesteu a 12 Órai zárórát léptetik életbe Kivétel u I ii mind n helyiig t [vendéglöt, kávéháza*, mustot) akkor sárnak be. Az uj rend valószínűen janu a slssgén lép éetbe. Intéz edai I" uak a kirakai * vii^g ásának csökkentéséről is. Kub-u az Qgj ben a \e:-ő megbeszélések mo»t folynak, Lshi. Iio^y egyik. tii.is:k kérd-ben váltovások lörtétt tiek, de a sáróra uj rendje nagyjában ez lesz. ByHkes vaderzo. Tatabányáról j lei tik: Altfógtiia határában e hé iá én egy vérbefagyott ho te.-tet la áltak. Az esetről jelentést tot'o* a tatabányai c-end»r»ok, ine y a nyomozást azonnal megkezdte A m ghaii emberben <! Is-,i ad a Ján ' s bán ászt Ismerte fel, fi ebé 12*én tünt ei. A nyom Zis s«>rán megállapítási n,»i:, begy Csizmadia János Két társával vadorsásra indu t s portyázás közb n egy másik vadorzó 'i t aiíyon. A tatabányai c endőrség kiderítette ezutln, hogy C izinudiá Buci tir János aliógailai lakos lőtte l - yvmrének ilyó'yaőlte meg. ugys r.i-i két orvadi s c ap t szarvas Issea jtrt és a sötét setén történt i szere c étienség. Mikor Csizmadiát a goiyó érte k" tár*a els'ai»dt, mert a>t hitték, h-gy a vadőröktö i f>*t t Bocfa siti sr nők -raj jgatást ha lott síin tea k >rek< t old 41, A c endőr*ég a gyt'kos orvadá&zt lotar tóztitta J Jiemző h >gy Buchleitoet ez év juni- Bsabaa Mo tysnán Lt fö»kuászt iteuvadá bz.»t közben,óv sgyon s»j bűncselekményéért a háború után letöltendő nyolc htaapt fogságra ité \> k. TANÜGY. hogy néhai Vidék Ferenc állásának betöltess iránt az iskolaév végéig nem Intézkedik Vegül az iskolaszolgák urigasági pótlék iránti kérvényét tárgyalták, B IO0MO0 K pótlékot hoztak javaslatna, Előléptetés. A kultuszminiszter Kurghardl Adél komáromi polgári iskolai tanárt a Vllí. fizetési osztá y 3. fokozatába. TÖRVÉNYKEZÉS. Tolvaj szobaleány Cdnos, szemrevaló leány voli Takács fona, Trommler Józsefoé komáromi vendéglős szobalánya, udvaroltak is n íki, sőt egyik a var lója el is j igyezte őt. Igen ám, de a lány szeg ny volt, mem tudta magát kistaftroznl Gondul tehát merészet és nagyot, s asszonya bizalmával visszaélve, ki stafirosta magát ennek holmijából. Szőnyegeket, fehér* nemfieket, evőeszközöket, öregedén yekei, sőt a lakodalomra még assuborokat is lopott asszonyátói, s miután igy teljesen felkéssölt, kitözték az esküvő napját is. Azonban az eskqvő előtt három ippal rájöttek a mpásra, s letartó itatták Takács Ilonát. A parti pc»r*ze vissameat, az figyész g p dig megindította ellene a büntető eljárást. 1". hó 21 én \ot a főtárgyalás, s a kir. törvényszék a tolvaj szobaleányt ö hónapi börtönre téllé. Vád ott felebbezett. (-1 Felmentett cljjöker-.iskedö. A királyi ügyészség vádat emelt c-t állás miatt Schwarz á,.'- cipőkereskedő ellen azért, mert pnpr talpa cipői adott e bőrtalpú gyanánt A koiui- M mi kir járásbíróság azonban satkértők véts ténye alapján m gái'apitotta, hogy a bűnjelk.t iefog 11 c p Ik bőrta paak, s hogy a bj ( ss tei i ár és Í idási ár kö o.n ii ff reuoia e t kélysége is volna; értetipn-a :t m il b *onyi, miért IÍ vádlottat a vád és következményei I ilmentett*. NYILTTÉR. Ő$zúnte jókívánságait küldi az újév alkalmába SPITZER SÁNDOR könyvnyomdatulajdonos. Bo log Újévei kívánói; mélyen tisztelt vendégeimnek át Jő ismerőseimnek VÁi: IDY AN ; Al. a Sportéávéház tulajdonosa. Boldog tíjcvci kíván vendégeipek és barátainak DÓSA JÓZSEF a üazti kasinó vendéglőse. Boldog újévei kivan vendégeinek, jóbarátatoak 6a ismerőaeinek HERCOG IGNÁC kávéa. Boldog újévet kívánok vendé* geimnek, barátaimnak és iamekteeimnek özv, WEISZ ICÓRNÉ vendéalős. Boldog újévet kívánok tisztelt vendégeimnek, jóbarátaimnak éa a jó iemerósi»kuck WEIN EI : SÁNDOR. Boldog újévei kívánok kedves vendégeimnek, isiperőseimnek és jőbarátaimnak KOPÓCS ANDRÁS vendéglős. Boldog újévet kívánok tisztelt vevőimnek, barátaimnak, ismerőseimnek BÚKOR LAJOS füszerkereskedő. IJo!do újévet ki r&nok tisztelt vevőimnek IMVKTZ LAJOS cukrász. Boldog újévet kiváuok tiszlelt 1 end.nőimnek SZALAY JÁNOS kelmefestő. Boldog újévet kívánó!; vevőimnél: jóbarátaimnak éa ismerőseimnek HABER JENŐ mészáros m. MAITZ REZSŐ. Boldog újévet kívánok tisztelt vevőimnek KRAUSZ ^NDOR. Boldog újévet kívánok tisztelt vendegeimnek és jóakaróimnak özv. MANSBERGER JÓZSEFNÉ vendéglős. IskoUszrtki ütés. Az iskolaszék í hó 22 én dé'utau I ra«-(»r a városház nagyié méb n ti t tartott dr Szabó Kániiátt emőklfts maitett A lárgysorozat legfon*osabb pontja ai Voll, bog) B t uife így.-ő az Ukol ISZéklI k leg tóbbi áiésén h «roti ama határosa át, me yel az általános isméttőiakoláhoi i é beosztásnál 1 a la tt testo et java* ita»meier - Tárnok Gyn a mei óz e, vi*»zaköldte a/zt, ho 1 me határosa tát indokojik meg. A/ iskolasz k sgyh^nau lag 1 Imondutta, hogy korábbi httárosatát moai is ft-ntartja, de ea ntegi dokomi asm kis njs meri a/, nem is kőude»e«g de m % leh tei en is, miután ssavasáasal döoiött a kérdá^beoi íz egyes tagok pedig ssavasstakat neu indokol hatják. Hu ián elh.tirozta az iskolaszék, Boldog újévet kívánok vevőimnek, barátaimnak éa ismerőseimnek WEISZ PÁL füszerkereskedő. Boldog Újévet kívánunk t. vevőinknek IPOVITZ és 1VÄNFV cég. Boldog újévet kívánok vendégeimnek Boldog újévet kivan kedves ven* dégein< k éa jőbaráiainak MÓLNAK ZSIGMOND az Em ke-kávéház tulajdonosa. \ H ' 'k I S I B oi.av let«ef dr Kiadótulajdonosok: B ai <> Joz *e.f dr Fü 0,. Z- i mo «I Kiadóhivatal: Spitzer Soni r konyvnvondi)s Kom >n«s l e u ca 29. Nyomatott Spitzer Sándor LóuyvDyoiniJiatrdii Koniaroi. j

8 Lfttke L. Főraktár Budapest,IV Szép-utca 13. 3z. pezsgőborgyártelcpe Pécs. SSoBtaáí^ofti, Nádoi*»ufca 53- szám. (Ezelőtt Duna-utca 8.»z.) MM ^Mtr»(.Hbl»((-KII>»l4f»i'OM! * I-M f S4 ) * r» M < KMI I I I M I H II I M I I I H Magyar i ráfyszáloda» sfili A modern technika legkitűnőbb vívmányai. Szájpadl-ás nól * öli arany- és platina hidak. Arany-, platina fogkoronák h r i l l i á n s b e t é t t e l, rne y a női szépségei kiválóan emeli. K a u c s u k- és arany fogsorok, an alkalma i Foglömések, fesjtieztftás, fog- és gyökérhúzás érzékteienítés*el. Szolid mérsékelt árak! Munkájáért jótállást vállal! Található egész napon át! Eráelji msnekutekaek í ;.. S&eWléliy Eds* inti lkaknál MH^J A; <»; all. rlzsfáiett fogtechnikai, ivomápom, Nádor-utca 52. Újonnan átépítve, teljesen modern, minden kényelemmel berendezve, 50 szoba, villanyvilágítás és központi ííitéssel. Fürdőszoba. \ árosi- és interurbán telefon. Elegáns nagy étterem. Fényes kávéház. Ettermi és kávéházi nyári helyiség. Mérsékelt árak. A n, érdemű, közönség szíves pártfogását kéri Ma(y;r Király szálloda Hillinger és Társa Székesfehérvár. r 11 È zmzmzzv^^zmzzmzmzzza^^ m^»tokoso ;nak 63 évre 4,85% annuitással, 35 évre 7 annuitással, (utóbbi 98% árfolyam mellett továbbá köztisztviselők, nyugdíjasok és századostól felfelé katona tisztek réazéi éves törlesztés-es kölcsönöket folyósittat a Budapesti KölcsöftN 5. vg titő ; P^rceülázó Ré»zvátsyt«f > - * g Budapest. VIII. Küiyérmaző-affi 6. sz. Telefon: József V- 77. Bővebb felvüágositást ad: JGÁCHIM KÁLMÁN megyei tisztviselő. Megyeház zm ' KornarcRivirmegyeS Mezőgazdák Szövetkezete. ( V á r m e g y e h á z a. ) Kerti magvak, vetőmagvak, fuvarozások 'űsier-, kapható. gazdasági tavaszbuza elválíaítatnak. csemege-, l»or- és fe^tékk<tí»skí»(léif Kontárom, Klapka G>írií-tér. Tflefo. lóo. A i laphs-tér 2, számú bér- XSlclfCzlÓ h»3?. a«cyy fizl»tha?yiséq hozzátartozó szup massiv a! ványokk^l jövő óv vebruár l-érm llisidét Az «? v nyek csajág»i Is ad'iat-sk. Fejfviíágositis Spitzer Sán dorn,] Nádor-u. nyerhető. mm zonqorfit üfiöy pmnmöi: B(ÍRmili!J KflRBflll fljánlalokat RUSKfl 3ÓZS ffl Bercsényi utca 32. sz. alá kérek. S o l a c i o h á z. Komárom legegészségesebb túszén levő há/ kényelmes lakással éfl fürdőszobával SZABAD KÉZBŐL ELADÓ Felvilágosítást e lap kiadóhivatala ad. Egy ügyes árusitónö alkalmazást nyerhet. Bővebb f elvilagositás a kiadóhivatalban nyerhfttri I&SÍJSEB Hajós-utca 18. számú két utcára nyíló ház, mely áll három szoba, két konyha és mellékhelyiségi böl, eladó. Spitzer Sándor könjvayomdaja köavvktt'ér/ctc kö:ijy. es papiruagykereskci:-sr, Komarom, Nador-u Ajánlja: a dúsan felszerelt nagy katenai nyemtatványraktárát. Sürgöat* megrendel andò BfeSMal vanyok iionoil ét pontoiai jutányos árban kasuttttutk tl í.' * e NMMMNNNMNMMMMNNMMi S#M *f m * I UfY* «yároa tavon 80 aia»* 1 I * # r s«1 t 3 1 -< o I a

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Sötétségből a fénybe emelsz

Sötétségből a fénybe emelsz Sötétségből a fénybe emelsz A H/A iszm iszm Sötétségből a fénybe emelsz, A H/A E Szabadítóm Te vagy! A H/A iszm iszm Ha eltévednék, Tegkeresel Fiszm H Soha nem engedsz el! E H/isz iszm iszm Te vagy Uram,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ TAGJAI (1998. október 29.)

ALAPÍTÓ TAGJAI (1998. október 29.) Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület ALAPÍTÓ TAGJAI (1998. október 29.) 1. Béres Ferenc Elhunyt 2. Fecske Jenő Elhunyt 3. Fekete Álmos Elhunyt 4. Fogarassy Pál 5. Fóti Mária 6. Hidasi György 7. Hirling

Részletesebben

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Álmok kusza kerteiből Babits Mihály T.T.T., H.M, T.M. együtt (hangszerkíséret nélkül) Œ Álmodtam én és az á - lom, az á - lom én magam vol-tam. zene: Heinczinger Miklós Œ Ó 5 Kertben bolygtam, és magam

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben