Mővészetoktatási Pedagógiai Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mővészetoktatási Pedagógiai Program"

Átírás

1 KANIZSAI DOROTTYA ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagintézménye BÁTASZÉK Mővészetoktatási Pedagógiai Program Kivonat a Kanizsai Dorottya Általános Iskola alapító okiratából 7.) Az intézmény által ellátott feladatok (szakfeladatok) Alapfokú mővészetoktatás (Zenemővészeti ág /hegedő, zongora, furulya, fuvola, szaxofon, klarinát, kürt, trombita, harsona, tuba, ütı, gitár, kamarazene, szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, zenekar tanszakok/, táncmővészeti ág /modern tánc, kortárs tánc, néptánc/, képzımővészeti ág /festészet, kerámia, kézmőves, textiles/. 1. Bevezetı A mővészet a teljes világ. Az embernek, hogy e világot megismerje, meg kell tanulnia gondolkodni, ítéletet alkotni, eszmékre kell szert tennie, a technikai tökéletesség bizonyos foka mellett. Németh László szerint a mőveltség nem ünneplı ruha, amelyet hordani kell. A mőveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete. Aki szereti a zenét, a képzımővészetet, a táncmővészetet, és érti, az olyan nyelvet mondhat magáénak, amit az egész világon, ha nem is beszélnek, de mindenütt értenek. Az emberiség egyik fontos alapeleme, az emberi jelleg természetét legjobban kifejezı misztikuma : a zene, a tánc és a képzımővészet. Arisztotelész gondolata: Világos, hogy a zene képes átformálni a lélek erkölcsi alkatát, ha pedig képes erre, akkor nyilvánvaló, hogy az ifjúságot erre nevelni kell. A mővészeti nevelés története Bátaszéken ZENE Bátaszék Város, ( a XIX.század közepéig mezıváros ) életében mindig nagy jelentısége volt a zenének. Valószínő, hogy az 1700-as évek elejétıl betelepülı svábság ıshazájából hozta magával népdalkincsével együtt a zeneszeretetet. Ennek kutatója Bátaszék szülötte dr.hermann Egyed volt, aki részletes tanulmányban dolgozta fel az 1930-as években szülıföldje zenei kultúráját. A népdalok, egyházi énekek mellett az inkább iparos, mint paraszttelepülés életében különleges szerephez jutott az instrumentális zene. A települési hagyományok mellett megjelent a zenélési igény, amely elsısorban a zenekarok szervezıdésében követhetı nyomon. A különféle társadalmi szervezıdések-egyletek (Iparos Kör, Paraszt Kör, stb.) igénye volt saját zenekar, dalárda mőködtetése. Ennek nevezetes példái: a sváb lövészegylet, a Schützerek zenekara, a MÁV énekkara, vagy a Katolikus Egyház Szent Cecília kórusa. A II.világháború végéig a fiatalok zeneoktatása elsısorban az elemi, illetve a polgári iskolákban történt, de kiemelkedı szerepet vállaltak a mindenkori kántorok (pl. Janzer Pál) az ifjúság zenei nevelésében. A világégést követıen, amikor a bátaszéki svábság nagy hányadát kitelepítették, és más népcsoportok is kerültek a településre (Bukovinai székelyek, Felvidéki magyarok), megváltozott a zenei élet. Az amatırizmus sokat veszített korábbi hagyományaiból. Helyét lelkes zenetanárok, tanítók vették át, akik az általános iskolák létrejöttével fejlesztették Bátaszék zenei mőveltségét. Meg kell említeni közülük dr. Gaszner Istvánt és Deme Józsefet. A elıbbi még szimfonikus zenekart is létrehozott diákokból, Deme tanár úr pedig mintegy két évtizeden keresztül szervezte és tanította az

2 általános iskola úttörı-fúvós zenekarát. Klasszikus értelemben vett zeneiskolai oktatás az 50-es években magántanárokkal zajlott, majd a 60-as évektıl már az általános iskolák keretein belül alkalmazott zongora-szolfézs tanárokkal. Az 1970-es évektıl 1990-ig a bátaszéki Zeneiskola a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozata volt. Több tanszakon folyt az oktatás: zongora, trombita, hegedő ben az önkormányzati törvény adta jogokkal élve a város zeneiskolát alapított és az Általános Iskolával közös igazgatásba integrálta. Ekkor alakult ki a mai tanszak-szerkezet zongora, hegedő, gitár, furulya, fúvósok. Ez utóbbiak együttmőködésével létrejött egy fúvószenekar-kezdemény is. KÉPZİMŐVÉSZETEK Településünk a Sárköz peremén, de a sajátos sváb népcsoport kultúra teremtı, és mővelı közegében létezett. A képzımővészetben elsısorban a népi mővészetek jellemezték, benne a sajátos népviselet, amelynek textíliáit legtöbbször maguk készítették, vagy specializálódott iparosok készítették (kékfestı, szoka és harisnyakötık, kalaposok, stb.) Hasonlóan készültek a népi bútorok, szerszámok, használati tárgyak is, amelyek szinte falvanként különböztek egymástól motívumaikban. A képzımővészetek fejlıdéséhez nagyban hozzájárult az, hogy Bátaszék az iskoláztatás szempontjából körzetközpont volt, ahol tanonciskola, polgári iskola is mőködött a 20. században. Mindezek azt eredményezték, hogy a mővészetoktatás iskolai kereteken belül szinte minden területre kiterjedt, így a képzımővészet területére is, ami azért is különösen fontos volt, mert az iparosodó (kımőves, ács, mőkıkészítı, stb.) mestereknek az átlagtól fejlettebb szépérzékkel kellett rendelkezniük, beleértve a tervraj készítés és olvasás képességét is.) A világháborút követıen a népcsoportok keveredése révén a népi mővészetek sokszínősége lett jellemzı. Az iskoláztatás általánossá válásával megjelentek az autodidakta képzımővészek (Hargitai János, Bodony János festık, Baricz Béla, fafaragó, stb.) De nagyobb szerepe lett a festıgrafikus iskolai szakköröknek, amelynek zászlóvivıje Bertók Dezsı festı-tanár volt. Az általános iskolában a 90-es évek elején indult rajz tagozatos osztály ma is nagy jelentıségő és eredményességő, amely hagyományainak kiváló folytatója a mővészetoktatásban a rajz kerámia tanszak mőködtetése. TÁNC Bátaszék sajátos fekvésébıl és népesség összetételébıl adódik, hogy népzenéjében vagy képzı-, népi iparmővészetében a Sárköz, a bukovinai székelység, a svábság, a felvidéki magyarság kultúrája keveredik, úgy a táncainak (népi) sokszínőségére is ez jellemzı. Az iskolavárosi mivoltából pedig egyébként is jellemzı, hogy nagy szerepe volt a társastáncnak. Természetesen ezek búvópatakként hol erısödtek, hol gyengültek az idık folyamán. Így már több évtizede mőködik utánpótlással együtt német néptánccsoport, kb. egy évtizede felvidéki néptánccsoport. A néptánc mellett az ezredforduló óta egyre népszerőbbek a modern táncokat preferáló közösségek, vagy akár az akrobatikus táncokat mővelık is.

3 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Kulturális tevékenység, eredmények A zeneiskola tanulói, akik egyben zömmel az általános iskola tanulói is, szólóhangszeres fellépéssel, vagy mővészeti csoportként részesei a város kulturális életének. Elsısorban növendék-hangversenyeikkel, az iskola kulturális bemutatóin történı fellépésekkel emelik a város kulturális életének színvonalát. A szólóhangszeresek, a furulyások csoportja gyakori vendég olyan városi rendezvényeken, ahol a rendezık mintegy ajándékként adják- pl. az idısek otthona lakóinak- a gyerekek mősorát. A fúvós zenekar tagjai többször adtak már ünnepi alkalmakkor hangversenyt, térzenét. Állandó résztvevıi a menetzenét szolgáltatják- a II.Géza Gimnázium Géza-napi történelmi felvonulásának. A képzımővészet terén meg kell említeni a 90-es évek eleje óta iskolánkban mőködı, a szülı számára a beiratkozáskor választható rajz tagozatot (emelt szintő rajz). A tagozat majd másfél évtizedes mőködése során nagyon sok sikert hozott iskolánknak. A nevelés területén a mővészetekhez pozitív viszonyulást lehetett kialakítani. A kognitív tudásban nem túl sikeres tanulók sikerélményhez jutottak. Több tanuló mővészeti középiskolákban és felsıfokú intézményekben folytat tanulmányokat életvitelszerően foglalkozik a képzımővészettel tıl a szegedi Táltos Mővészeti Iskola szervezeti keretein belül tanulhatták tanulóink az alapfokú mővészetoktatás keretén belül a festészet, kerámia, kézmővesség tanszakainak sokszínő technikáit. A táncmővészeti tanszak is a Táltos Iskola mőködési idején kezdıdött a modern tánccal. A mővészi mozgás különösen a lányok körében népszerő. A tanszakok mőködésének igazi szintézise volt az, amikor iskolai ünnepélyeken egy közös, összehangolt produkcióval léptek fel, egyfajta sajátos performance produkciót létrehozva. A zeneiskola, a képzımővészeti ágak, a tánc komplexitásában is mőködhetett, közös elıadásokban, iskolai ünnepélyek mősoraiban. A képzımővészeti ágak tanulói rendszeres kiállításokon mutatják be munkáikat az iskola folyosótárlatában. Folyamatosan vesznek részt helyi, megyei, országos, sıt nemzetközi pályázatokon, amelyek nagyon szép eredményeket hoztak az iskolának Személyi feltételek A zeneiskola személyi feltétele az intézménymőködés egyik problémája. A tanulólétszám és a hozzárendelt nevelıi létszám gyakran változó. Településünk földrajzi helyzete olyan, hogy bennünket körülvevı nagyobb városok (Szekszárd, Bonyhád, Mohács, Baja) nagyobb zenei és zeneiskolai hagyománnyal rendelkeznek, így elszívó hatásuk van. Ennek nyilvánvaló következménye, hogy tanévenként a tanári kar átstrukturálódik, valamint a nevelık egy része mellékállásúként látja el feladatát. A helyzet nagyban hasonlít az 1990 elıtti idıkre, amikor a zeneiskola Szekszárd kihelyezett tagozata volt. A gyakori személyi változás nem tesz jót a tanulóknak, s ebbıl adódóan magas a lemorzsolódási arány tıl a Városi Önkormányzat intézményegység-vezetıhelyettest rendelt a Zeneiskola intézményegység élére. Ezzel javultak az iskola szervezeti feltételei. A nevelık lelkiismeretes és eredményes munkát folytatnak. Az ı felelısségük, hogy milyen lesz a jelen és jövı muzsikusmuzsikát szeretı nemzedéke.

4 Tanári álláshelyek szakok - beosztások 6 fı Álláshely Ellátó tanár szakja Beosztás Zongora (0,36) Zongora - orgona Zongora 1 fı óraadó Zongora (0,36) Szolfézs Zongora 1 fı félállású Hegedő-gitár (0,5) Ének-zene tanár Hegedő-gitár 1 fı félállású Szolfézs (1) Zongora-szolfézs tanár Szolfézs-zongora 1 fı fıállású Fúvósok (1) Kürt Rézfúvósok 1 fı fıállású Furulya (0,5) Klarinét tanár Furulya-klarinét 1 fı félállású Modern tánc(0,6) Modern tánc Modern tánc 1 fı félállású Néptánc (0,2) Néptánc Néptánc 1 fı óraadó Festészet (0,36) Rajz tanár Festészet 1 fı fıállású Kerámia (0,2) Iparmővészeti Kerámia 1 fı fıállású Kézmőves (0,2) Rajz tanár Kézmőves 1 fı óraadó A tanulók döntı többsége a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola tanulója, de a II.Géza Gimnáziumban, Baján, Szekszárdon tanuló bátaszéki lakosok is tanulnak, vannak tanulóink Bátáról, Várdombról, Szekszárdról, Sárpilisrıl is. A csoportos oktatású szakokon (képzı- és táncmővészet) a nagy érdeklıdés, lelkesedés miatt minden szakon a létszám meghaladta a 15 fıt. Tanáraink állandóak, ezért a gyerek-tanár kötıdés rendkívül erıs. A zenemővészeti ág a 2007/2008-as tanévben elnyerte a Kiválóra Minısített Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minısítést. Épületek 2.3. Tárgyi feltételek A legalapvetıbb feltétel, hogy a zeneiskola rendelkezzen a tanulók létszámának és tanszakainak megfelelı tantermekkel, tanítási feltételekkel, felszereléssel, eszközökkel. Az esztétikai nevelés általános feltétele, hogy az oktatási környezet esztétikus, kultúrált legyen, hangulatában, díszítésében, otthonosságában sajátos vonzó és alkotó hangulatot teremtsen. A zenemővészeti oktatásra általában jellemzı az egyéni oktatás, ezért fontos hogy az iskola az egyéni és csoportos foglalkozás feltételeinek megfelelı tantermekkel rendelkezzen. Sajnos mindezeket a mi lehetıségeinkrıl ma még nem mondhatjuk el. Ugyanis a zeneoktatás zömmel a délelıtt tanteremként használt iskolai termekben történik. Ezzel együtt az akusztikus feltételeknek sem mindig felelnek meg ezek a termek. A délelıtt tanteremként használt helyiségek nem adják meg a tanuló számára azt a motivációt, hogy délután egy másik iskolába megy, amelynek hangulata, az ottani miliı nagyban eltér a délelıttitıl. Megfelelı befogadóképességő hangversenyterem nem áll rendelkezésünkre, ezért hangversenyeinket a Mővelıdési Házban tartjuk. Az általános iskolai tanulólétszám csökkenése miatt nyílik meg annak a lehetısége, hogy bár a jelenlegi iskolaépülettel egy udvarban, de mégis önálló épületben mőködhessen a zeneiskola (Helleház). Ez az épület egy valamikori családi ház, amelynek szobái, helyiségei adnák a hangszeres oktatás tantermeit. Két egybenyitott szobája alkalmas lenne egy kisebb hangversenyterem céljaira is. A modern tánc és a néptánc tanításához az iskola tornacsarnokának ún. tükrös tanterme alkalmas, amely balett padlóval borított, kapaszkodó korláttal és tükörfallal felszerelt. A festészet tanszak tanítására az iskolai emelt szintő rajz oktatás szaktanterme használható. A kerámia és a kézmőves tanszakok tanítására a pincetérben kialakított foglalkoztató váltott használatban alkalmas.

5 A hangszerállomány A zeneiskola hangszerparkja Zongora(Schweighofer-hangverseny) Pianino(Scholge,Voigh) Hegedő Gitár Nagydob Cintányér Kisdob Tuba Klarinét Tenor kürt Trombita Yamaha elektromos zongora 1db 2db 11db 2db 1db 1pár 1db 2db 6db 4db 15db 1 db A zeneiskolai oktatás egyéb eszköz-szükséglete az általános iskolai Eszköz- és Felszerelési Jegyzékben találhatók meg. Az audiovizuális eszközök (írásvetítı, CD-lejátszó, számítógépek, hangzó anyagok, kották és szakkönyvek) az általános iskola eszközállományában és az iskolai könyvtárban megtalálhatók. Az egyes tanszakok tárgyi szükségletei a tanszak tantervében megtalálhatók Egyéb eszközállomány A táncmővészeti tanszak mőködéséhez hangosítás, Cd-lejátszó, videó kamera és lejátszó, hordozható gépzongora, a tornacsarnokban öltözı, zuhanyozó áll rendelkezésre. A képzımővészeti tanszakok mőveléséhez a rajz tagozat használatában lévı rajz-állványok, posztamensek, rajz- és festıeszközök; a kerámia tanszakhoz korongozók, égetıkemence, agyagtárolásra alkalmas terület és szárító rendelkezésre áll. 3. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 3.1. Nevelésfilozófiai elvek A mőveltség országszerte kétségtelenül sokat veszített erkölcsi súlyából. Az iskola nem lehet eléggé hatékony, ha a társadalom maga sem kívánja meg az erıfeszítést. Nem lehet csak az iskolát, a pedagógustársadalmat hibáztatni ezért. Ha a mővészeti kultúrát továbbépíteni, fejleszteni kívánjuk, akkor azt kisgyermekkorban, iskolai kereteken belül kell elkezdeni. A pedagógiában pedig éppen az értékek válsága a legnagyobb gond. Hogyan lesz sok, mővészetet szeretı, mővészeti alkotásokra fogékony állampolgára hazánknak, városunknak? Mi ezért is dolgozunk: pedagógiai programunkat a fent vázolt problémák megoldásának érdekében állítottuk össze Irányítási feladatok Az elmúlt esztendık változásai különösen sok kihívás elé állították az intézményt, iskolánk vezetését. Ezen feladatok ellenére legfontosabb eredménynek az éves munkatervekben megfogalmazottak teljesítését, a nevelı-oktató munkában elérteket tartjuk.

6 3.3 A mővészeti nevelés cél- és feladatrendszere, követelményei Az iskola pedagógiai programjának alapelemeit, tartalmát és követelményeit az alapfokú mővészetoktatás követelményei, és tantervi programja határozza meg. A legfontosabb cél a tanulók általános mőveltségének fejlesztése, kiemelten az esztétikai nevelés, a mővészetek szeretetének, értésének és mővelésének megalapozása, a legtehetségesebb tanulók mővészeti pályára irányítása. Munkánk során szem elıtt tartjuk Kodály Zoltán 1956-ban írt sorait: Csak boldog gyermekbıl lehet boldog felnıtt, s csak ezekbıl lehet boldog ország Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás célja A mővészeti tevékenység magában hordozza az ember személyiségformálásának lehetıségeit. Alapvetı célkitőzésünk, hogy a mővészeti oktatás, nevelés sajátos lehetıségeivel, eszközeivel, konkrét mővelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív, kulturált és erkölcsileg emelkedett embereket neveljünk. A mővészetoktatásban rejlı személyiségfejlesztı, értékteremtı tulajdonságok, készségek kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók: - Sajátos, speciális mővészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, - Tanulmányai során tanulja a pozitív élmények átélését, mint az alkotás és a siker örömét, a szépség, az esztétikum katartikus átélését, - Olyan magatartási szokásokkal rendelkezzenek, amelyek biztosítékot jelentenek arra, hogy a tanulóban az alapfokú mővészeti tanulmányok befejezésével igényükké, életmódjukká válik a mővészetek befogadása, értése, mővelése. - A mővészetoktatás sajátos feladata, hogy akár a halmozottan hátrányos helyzető, akár az SNI-s tanulók integrációját éppen sajátos eszközeivel képes elérni. A mővészetoktatási nevelés eszközrendszerével hozzájárul a zene és a mővészet eszközeivel a gyermekek személyiségzavarainak leküzdéséhez, gyógyításához, a gyermekek preventív neveléséhez. A mővészeti oktatásban, nevelésben résztvevı tanulók - Ismerjék meg nemzeti, mővészeti kultúránk értékeit, - Ismerjék meg az egyetemes mővészet legjellemzıbb, legnagyobb hatású értékeit, alkotásait. A mővészeti oktatás - Segítse elı harmonikus életmód kialakulását, a szabadidı kultúrált eltöltését, - Járuljon hozzá a mővészeti területek különbözı speciális ismereteinek megértéséhez, elsajátításához és cselekvı alkalmazása révén az eredményes tanulás, a gyakorlás sajátos módszereinek, technikáinak elsajátításához, az akusztikus, vizuális, motorikus emlékezetbe vésés, megırzés és felidézés tanulásához, - Ismertesse meg az egyes mővészeti területek alapvetı ismeretanyagát és technikáját, - Alapozza meg az egyes mővészi kifejezési módok elsajátítását, - Bontakoztassa ki a tanuló alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejezı képességét, - Készítse fel a kiemelkedı képességő tanulókat szakirányú továbbtanulásra, mővészeti pályára, - Készítse fel a tanulókat különbözı szintő helyi, területi, országos versenyekre, fesztiválokon való részvételre, - Ösztönözze a tanulókat amatır mővészeti együttesekbe, önképzı körökbe, kulturális körökbe való bekapcsolódásra, részvételre, - Alakítson ki a tanulókban társmővészetekkel való együttmőködést, - Alakítson ki a tanulókban olyan belsı késztetést, igényt, amelynek révén részt vesznek szőkebb és tágabb környezetük mővészeti emlékeinek, értékeinek, népzenei, néprajzi örökségeinek, hagyományainak feltáró és ápoló tevékenységében. - Járuljon hozzá a felnıtt korban is a szabadidı hasznos eltöltéséhez.

7 - A mővészetoktatás segítse a tanulók vállalkozói szellemének kiépülését azzal, hogy pályamunkákat készítenek (képzımővészet); megtanulják a nyilvános szereplés felelısségét, értékeit (zene, tánc); képesek az együttmőködés (kooperáció) gyakorlati elsajátítására, alkalmazására különféle mővészeti területek közös produkcióiban. A mővészeti esztétikai nevelés speciális cél- és eszközrendszerével, lehetıségeivel segítse, egészítse ki a nevelés olyan területeit és ágait, mint az - Értelmi nevelést, - Érzelmi akarati nevelést, - Erkölcsi nevelést (kötelesség, felelısségvállalás, hőség, kitartás, bátorság), - Közösségi nevelést (pl. egymásért való felelısség érzés, egymás segítése, társunk eredményeinek, tudásának elismerése, stb.) Az egyes mővészeti területek általános fejlesztési követelményei, cél- és feladatrendszerek A zeneoktatás, képzımővészeti és táncoktatás nevelés alapvetı feladata - A zenei, képzımővészeti és táncmővészeti mőveltség megalapozása és fejlesztése, - A zenei, a vizuális, mozgásmővészeti képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elıadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása), (vizuális nyelv, látásmód, mővészi érzékenység, a tánc kifejezıképessége) - A zenei írás és olvasás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése, a vizuális nyelv, vizuális technikai képességek készségszinttő használata - A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása, - A zenei, képzımővészeti, táncmővészeti mőszavak és jelentésük megismertetése, - A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése, a képzımővészeti technikák cél és eszközszintő ismerete, alkalmazása, a táncmővészeti technikák cél és eszközszintő használata. - A fıbb zenei, képzımővészeti és táncmővészeti stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom, a képzımővészet és táncmővészet nagy korszakainak, népünk zenéjének, képzımővészetének, táncmővészetének, történetüknek és a mővészeti ágak nagy egyéniségeinek megismertetése, - Rendszerezett zenei, képzımővészeti, táncmővészeti ismeretek, általános mőveltség átadása, - A kortárs mővészetek befogadására nevelés, - Rendszeres zenehallgatásra, tárlatlátogatásra, táncmővészeti elıadások látogatására nevelés, - Az értékes mővészeti alkotások megszerettetése, a növendék mővészeti ízlésének formálása, - A tanulók életkorának megfelelı mővészeti tárgyú könyvek, ismeretterjesztı mővek olvasására való ösztönzés, a társmővészetek iránti nyitottság kialakítása, - A mővészeti élet eseményei iránti érdeklıdés felkeltése, illetve részvétel a mővészeti életben, mővészeti események látogatása, - Tehetséggondozás, - A mővészeti pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra, képzés és idı biztosítása ehhez emelt szinten, - A növendék rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése, - A tanuló aktív társas muzsikálásra, képzımővészeti alkotások közös készítésére, közös táncprodukciók bemutatására nevelése, - A tanuló felkészítése közismereti iskolája kulturális rendezvényeire, illetve különbözı más szereplésekre is, - Az amatır (elsısorban az iskolai) zenekarokban, kamara-együttesekben, kórusban, mővészeti csoportokban történı aktív részvételre való felkészítés, ösztönzés,

8 - Cserekapcsolatok létesítése hazai és lehetıség szerint külföldi mővészetoktatási intézményekkel, közvetlen kapcsolat fiatalokkal. - Érvényesüljön a mővészetek komplexitása az iskola mősoraiban, elıadásaiban. A képzımővészeti oktatás, nevelés alapvetı feladata: Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai mőveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegırzés formáit. Ismertesse meg a kommunikáció mővészi formáit, a képzı- és iparmővészet mőfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult mővészi kifejezıeszközök alkalmazására. Készítse fel a tanulót - a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, - a vizuális információk, közlemények megértésére, - a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, - tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, - a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, - a kifejezési eljárások használatára, - élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, - a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, - a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, - a vizuális önkifejezésre, alkotásra, - tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, - tervezésre, konstruálásra, - a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, - eszközhasználatra, anyagalakításra, - a baleset- és munkavédelmi elıírások betartására, - tárgykészítésre, környezetformálásra, - a kézmőves tevékenységek gyakorlására, - a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, - a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, - a mindennapok, a természet szépségének, a mővészetek, a mőalkotások befogadására, - a vizuális mővészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, - a mőelemzési eljárások alkalmazására. Tegye lehetıvé - a néphagyomány, a népi kultúra élményszerő megismerését. Alakítsa ki a tanulóban - az esztétikum iránti igényt, - az esztétikai élményképességet, - az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. Fejlessze a teremtı képzeletet és az improvizációs készséget. A táncmővészeti oktatás, nevelés alapvetı feladata: Fejlessze - a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, - testi-lelki állóképességét, - kapcsolatteremtı képességét.

9 Neveljen - egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, - táncmővészetet értı közönséget, - táncot szeretı fiatalokat. Készítsen fel - a szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú táncmővészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatır táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése Az iskola tantárgyszerkezete, tanszaki óratervei és pedagógiai szakaszai Tanszakok Zeneoktatás Hangszeres tanszakok: furulya, trombita, kürt, tuba, ütı, hegedő, gitár, zongora Elméleti tárgyak: zenei elıkézı, szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom. Egyéb tantárgyak: (zenekar, kamarazene, kórus) Óraterv Évfolyamok Tantárgy Elıképzı Alapfok Továbbképzı Fıtárgy (2) (2) Kötelezı v. kötelezıen választható tárgy Választható tárgy Összesen A tanuló zenei képzése fıtárgyból, kötelezı vagy kötelezıen választható tárgyból illetve választható tárgyból tevıdik össze. Fıtárgy: hangszeres és hangszeres elıképzı, szolfézs, (csoportos) Kötelezı tárgy: szolfézs Kötelezıen választható tárgy: Elméleti: szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom Gyakorlati: kötelezı zongora, második hangszer, zenekar, kamarazene, kórus Választható tárgy: szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom, kötelezı zongora, az elméleti tárgyal összevonva, második hangszer, zenekar, kamarazene, kórus A zeneoktatás kötelezıen elıírt tantárgyai s azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló a pedagógiai programban meghatározott, az iskolában tanított más tanítási órákon is részt vehet. Korrepetíció (zongorakíséret): e kötelezı kiegészítı foglalkozás a tanuló óraszámába nem számítható be.

10 Képzımővészeti oktatás A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Elıképzı Alapfok Továbbképzı Vizuális alapismeretek Rajz-festés-mintázás Mőhely-elıkészítı 2 2 Mőhelygyakorlat Szabadon tantárgy választható Szabad sáv Összesen: A rajz-festés-mintázás és a mőhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. A képzés tanszakai, tantárgyai Az elıképzı komplex mővészeti tantárgya: - Vizuális alapismeretek Kötelezı tantárgyak: - Rajz-festés-mintázás - Mőhely-elıkészítı, mőhelygyakorlat Kötelezı mőhelygyakorlat választható tanszakai: - Képzımővészet: grafika, festészet, szobrászat - Média: fotó-videó - Iparmővészet: bábkészítı, bırmőves, fatárgykészítı, fémmőves, kerámia, kézmővesség, makett- és papírtárgykészítı, textilmőves, tőzzománckészítı Szabadon választható tantárgyak: - Mővészettörténet - Népmővészet A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a mőhelygyakorlatok bármelyike választható. A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képzı- és iparmővészeti alapozást. A mőhely-elıkészítı foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. A mőhelygyakorlat teszi lehetıvé a képzı- és iparmővészeti szakirányú tevékenységeket. A képzımővészet, iparmővészet és média területén a helyi lehetıségektıl függıen a fenti mőhelyek közül a tanuló érdeklıdésének és képességeinek megfelelıen választhat. A képzı- és iparmővészet-oktatás kötelezıen elıírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más mővészeti ág (zenemővészeti, táncmővészeti, szín- és

11 bábmővészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. Táncoktatás A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 év MODERN, KORTÁRS TÁNC TANSZAK Óraterv Tantárgy Évfolyamok Modern tánc tantárgyak Elıképzı Alapfok Továbbképzı Táncelıkészítı gimnasztika 4 4 Esztétikus testképzés 4 4 Jazz-technika Graham-technika Limón-technika Kontakt-technika Modern jazz-technika Improvizáció Kompozíció 1 1 Tánctörténet 1 1 Összesen Kortárs tánc tantárgyak Kreatív gyermektánc Kortárs tánc Kortárs tánc Graham- vagy Limónechnika

12 Kontakt technika Improvizáció 1 1 Kompozíció 1 1 Tánctörténet 1 1 Összesen A tanszak tantárgyai A modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek az igen összetett és sokrétő több irányzatot felvonultató modern-kortárs tánc világával. Az intézmények a modern tánc, illetve a kortárs tánc oktatása közül saját lehetıségeik alapján választhatnak. Kötelezı tantárgyak: Modern tánc - Táncelıkészítı gimnasztika - Esztétikus testképzés - Jazz-technika - Graham-technika - Limón-technika - Kontakt-technika - Modern jazz-technika - Improvizáció - Kompozíció - Tánctörténet Kortárs tánc - Kreatív gyermektánc - Kortárs tánc 1. - Kortárs tánc 2. - Graham-technika - Limón-technika - Kontakt-technika - Improvizáció - Kompozíció - Tánctörténet A képzés pedagógiai szakaszai, évfolyamok száma A maximális képzés 12 évfolyamból áll. A 12 évfolyam elvégzése után a tanulónak (22 éves koráig) lehetısége nyílik készségének, tudásának további megerısítésére, más tanszakok, tantárgyak tanulására. Az évfolyamok száma az egyes tantárgyak, hangszerek zenei jellegébıl, technikai követelményeibıl illetve életkori sajátosságaiból következıen változó. A képzés szakaszai három részbıl állnak:

13 Hangszeres elıképzı : Alapfokú évfolyamok: Továbbképzı évfolyamok: Furulya, trombita, zongora: Klarinét, kürt, tuba: Szaxofon: Kamarazene fıtanszak: 2 évfolyam 4-6 évfolyam 4 évfolyam 2+6+4=12 évfolyam 2+4+4=10 évfolyam 2+6= 8 évfolyam 4 évfolyam A tanuló minimum 4 órát köteles felvenni, maximum heti 6 óra 300 perc oktatásban részesülhet. Amennyiben további tanszakokat, tantárgyakat kíván tanulni, a hat órán felüli órák a Közoktatási Törvény rendelkezése alapján tandíjkötelesek A képzés formája ZENE Iskolánkban a képzés egyéni és csoportos formában történik. Egyéni képzést kapnak a hangszeres fıtanszak, a kötelezı zongora tanszak tanulói, valamint a kiemelt tehetséggondozásban részesülık. Csoportos képzés folyik az elméleti és kamarazene fıtanszakok, a kötelezı és választható melléktárgyakból valamint a zenei elıképzıben. Egyéni és csoportos képzés folyhat hangszeres elıképzıben, a helyi tantervben feltüntetettek szerint. Hangszeres fıtárgy A tagozaton B tagozaton Hangszeres elıképzı Egyéni Csoportos (2-4 fı) Kamarazene fıtárgy (2-15 fı) Elméleti, szolfézs Kötelezı vagy kötelezıen választható melléktárgy Zongora kötelezı vagy Második hangszer minimum Választható melléktárgy A zenekar-kórus kötelezıen választható melléktárgy esetén A tanítási órák száma, idıtartama Heti 2x30 perc Heti 2x45 perc Heti 2x30 perc Heti 2x45 perc Heti 2x45 perc Heti 2x45 perc Heti 2x45 perc Heti 1x30 perc Heti 1 v.2x45 perc Heti 2x2x45 perc A csoportos illetve egyéni tanítási órák ideje indokolt esetben összevonható.

14 KÉPZİMŐVÉSZET, TÁNCMŐVÉSZET Csoportos képzés folyik mindkét mővészeti területen: heti 2-szer 90 percben Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény szervezetét az Alapító Okirat és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat rögzíti. Szervezeti felépítés: Igazgató: 1 fı Intézményegység-vezetıhelyettes: 1 fı Zenetanár: 5 fı Igazgató Tagozatvezetı Gazdasági vezetı Hegedő-gitár Zongora Rézfúvós, ütı Fafúvós Szolfézs Tanszak tanszak tanszak tanszak tanszak Modern tánc tanszak Néptánc tanszak Kortárs tánc tanszak Festészet tanszak Kerámia tanszak Kézmőves tanszak Textiles tanszak 3.6. A tanulói jogviszony A tanulói jogviszony létesítése, megszőnése Zene: A felvételnél figyelembe kell venni, hogy a Közoktatási Törvény értelmében a gyermeknek joga, hogy alapfokú mővészetoktatásban részesüljön. Iskolánkba a tanulók képességvizsgálat alapján iratkozhatnak be. A zenei elıképzı és hangszeres tanszakokon a képességvizsgálat szempontjai a következık: Elıképzı: hallás, ritmusérzék, tiszta éneklés Hangszer: elıképzı eredményes elvégzése, vagy hallás, ritmuskészség, manuális készség, fizikai és fiziológiai adottságok. Tánc: A felvételnél figyelembe kell venni, hogy a gyermek joga az alapfokú mővészetoktatásban való részvétel. A tanulók a tanszakokra elızetes képességvizsgálat alapján kerülhetnek be. A képességvizsgálat kiterjed a gyermek hallására, ritmusérzékére, általános mozgáskoordinációjára, fizikai adottságaira. Képzımővészet: A felvételnél figyelembe kell venni, hogy a gyermek joga az alapfokú mővészetoktatásban való részvétel. A tanulók a tanszakokra elızetes képességvizsgálat alapján kerülhetnek be. A képességvizsgálat egy rajzos munkafeladat elvégzése nyomán, annak értékelésével történik. Szeptemberben az esetlegesen üresen maradt vagy megüresedett helyekre pótfelvételit, pótbeíratást hirdetünk meg. A tanulói jogviszony megszőnik: - Ha a tanuló a térítési díjat, tandíjat nem fizeti be,

15 - Ha a fıtárgyból vagy kötelezı melléktárgyból 10 tanítási óránál többet igazolatlanul hiányzik, - Amennyiben a szülı írásban bejelenti (18 éven aluli tanuló esetén) a tanuló kimaradását 18 éven felüli tanulók a kimaradást maguk kötelesek írásban bejelenteni, - A házirendben foglaltak sorozatos megszegése esetén Értékelési rend, osztályzás, felsıbb osztályba lépés Általános szabályok A tanulók teljesítményét, a követelmények teljesítését folyamatosan értékelni, osztályozni kell. Az osztályzás lehet részletes, a tanuló tanítási órán nyújtott teljesítményének vagy részfeladatok teljesítésének rendszeres minısítése. Osztályozhatjuk az egy hónapban nyújtott teljesítményeket is. A rész- és havi osztályzatokat a tanár határozza meg, azokat az ellenırzı könyvben és a naplóban dokumentálja. Félév és tanév végén a tanuló fél éves és egész évi teljesítményét kell osztályozni, az elıírt és teljesített követelmények alapján. Félévkor a tanulói teljesítményt a szaktanár értékeli, tanév végén a tanuló vizsgabizottság elıtt ad számot tudásáról. A tanév végi osztályzatoknál meghatározó szempont a tanuló tanévben nyújtott teljesítménye mellett a meghallgatásokon, vizsgán, vizsgaelıadásokon nyújtott teljesítménye. Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek egybevetése alapján történik. A fıtárgy, a szolfézs, a zeneirodalom, kötelezı zongora, zenekar tárgyak esetén adható érdemjegyek: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). A zenei elıképzı, hangszeres elıképzı tantárgyak esetén: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felet meg. Az érdemjegyekrıl a tanuló szüleit felnıtt tanulók kivételével az ellenırzı könyv útján tájékoztatni kell. A tanuló félévben és a tanév végén elért osztályzatait a szorgalom osztályzat kivételével összegezni kell, ebbıl átlagosztályzatot kell megállapítani. Az átlagosztályzat a térítési díj megállapításához szükséges. Zenekar tárgyakból év végén nem szükséges beszámolót tenni, az érdemjegyet az éves munka alapján a szaktanár állapítja meg. Az egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és az anyakönyv megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. Tanév végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az elıírt kötelezı óraszám egyharmadát A szorgalom osztályzása A tanuló fıtárgy és kötelezı melléktárgy tanulásában tanúsított szorgalmát lehetıleg havonta értékelni kell. A szorgalom minısítése: példás (5), jó(4), változó (3), hanyag (2). A szorgalom minısítését félévkor az ellenırzı könyvbe, év végén a bizonyítvány megfelelı rovatába kell bevezetni a napló alapján, betővel és számmal. A szorgalom osztályzat a tanulmányi átlagba nem számít bele. Példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, tehetségéhez képest tanul, rendszeresen, pontosan készül feladataira, kiváló eredményei vannak, érdemjegyei megfelelnek képességeinek.

16 Jó (4) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki képességeihez, körülményeihez képest jól teljesít, érdemjegyei megközelítik képességeit. Változó (3) osztályzatot kap az a tanuló, akinek tanulmányi eredményei jelentısen elmaradnak képességeitıl. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erıfeszítést, törekvést. Hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki rendszeresen felkészületlen, munkája megbízhatatlan, kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el. Három alkalmat meghaladó igazolatlan hiányzás esetén változó minısítésnél jobb nem adható Javítóvizsga Fıtárgyból és kötelezı tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 25.és szeptember 15.között javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg, és az iskola hirdetıtábláján teszi közzé. A javítóvizsga idejérıl és az azzal kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szüleit értesíteni kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság elıtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató vagy megbízottja, tagjai a kérdezı tanár és még egy, lehetıleg azonos szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a fıtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató és a fıtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. A javítóvizsga nyilvános és nem ismételhetı meg Összevont beszámoló Rendkívüli elırehaladás esetén a szaktanár és a tanszékvezetı tanér együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót. A fıtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. Az osztályzatot kötelezı tantárgynál magasabb osztály követelményei alapján kell megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejőleg, vagy az igazgató által megadott idıben lehet tartani Felsıbb osztályba lépés A zeneiskola felsıbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelızı osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányaiban nincs megszakítás. Felmentés vagy más ok miatt a tanulók osztályba tartozása szolfézs illetve fıtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és az anyakönyvben is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsıbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni. A legmagasabb zeneiskolai osztályt eredményesen végzett tanuló felvételi vizsga nélkül a zeneiskola továbbképzı osztályába léphet Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban Az a tanuló, aki az osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül nem tudja elvégezni, az igazgatótól legkésıbb május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait a következı tanévben ugyannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és az anyakönyvbe a fenti tényt be kell jegyezni. Osztályfolytató lehet az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja az összes óraszám egyharmadát. Ugyanabban az osztályban tanulmányokat folytatni egy-egy tárgyból is lehet. Ilyenkor a tanuló a többi tárgyból magasabb osztályba léphet.

17 Követelményrendszer, teljesítmények ellenırzése Egységes szempont a tantervi anyag elvégzése, a követelmények teljesítésének színvonala, illetve annak megállapítása, hogy a tanuló a követelmény minimumát vagy maximumát teljesítette. A tanár értékelje a tanuló pozitív fejlıdését, a tanulásban tapasztalt folyamatosságot, stagnálást vagy visszaesést Az iskolai élet rendje Idı- és munkarend Az iskola élete tanévenként a tanév rendjérıl szóló jogszabály, az éves munkaterv, a tanév helyi rendje, a tanévi tanórai és tanórán kívüli tantárgyfelosztás és órarend, valamint a havi rendezvényterv alapján szervezıdik. Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelıen, a tantárgyfelosztással összhangban hetes ciklusú órarend szerint zajlik pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben, gyakorlóhelyeken. A tanórán kívüli foglalkozásokat csak a kötelezı tanítási órák megtartása után illetve azokon kívül szervezzük A tanítási órák rendje és idıtartama A hangszeres tanárok tanév elején maguk készítik el a hozzájuk beosztott növendékek órabeosztását. Az órabeosztás elkészítésekor figyelembe kell venni a növendékek zeneiskolán kívüli elfoglaltságait, zeneiskolai csoportos óráit, továbbá utazási és egyéb körülményeit. A csoportos órákat szünet közbeiktatásával kell megtartani. Kivételes esetben a körülményektıl függıen az igazgató másképpen is rendelkezhet (pl.bejárók busz indulása miatt). Ha a tanulók többsége távol lakik az iskolától, vagy a tanítás helyétıl, illetve ha ezt a tanulók munkahelyi elfoglaltsága, teremhiány, stb. indokolja, a csoportos órák a kiselıképzı, elıképzı, a csoportos hangszeres elıképzı és a B tagozatosok óráinak kivételével heti egy alkalomra összevonhatók. A megtartott hangszeres órákat a fıtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, illetve a kötelezı tantárgyi órákat az említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. A megtartott órák számát a tanulók ellenırzı könyvének tükröznie kell. A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet Az intézmény tanulóinak munkarendje Az intézményi jogszabályok (Házirend) a tanulók jogait és kötelezettségeit, valamint a tanulók iskolai munkarendjének, életének részletes szabályozását tartalmazza Helyi tantervek DEKLARÁCIÓ

18 Az intézmény az Oktatási Minisztérium által a 27/1998(VI.10.)MKM rendelettel - kiadott tanterveket elfogadva, a pedagógiai programban meghatározott elvek alapján dolgozik. A Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium által ( a ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképzı Mőhely Kft. Kiadásában) kiadott Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadvány tartalmazza a részletes évfolyamonként meghatározott javasolt tananyagot, továbbá a kötelezı, minimális eszköz és felszerelési jegyzéket meghaladó, az optimális feladatellátást szolgáló ajánlott tárgyi feltételeket. Az egyes tanszakok évfolyami javasolt tananyagait az alábbi szerzık munkáiként alkalmazzuk: Festészet tanszak Sinkó István Kerámia tanszak Tóthné Millavári Szilvia Kézmőves tanszak Horváth Andrea Textilmőves tanszak Morvayné Németh Márta Modern tánc Szalay Tamás, Lırinc katalin, Gálik Éva, Gál Eszter, Földi Béla, Egerházi Attila, Angelus Iván Néptánc- Neuwirth Annamária, Salamon Ferencné, P.Vas János 3.9. Az intézményi közösségek. A kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az alkalmazotti, szülıi és tanári közösségek összessége Alkalmazotti közösség Az iskola nevelıtestületébıl és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló technikai, adminisztratív dolgozókból áll Szülıi szervezet A szülık meghatározott jogaik érvényesítésére szülıi szervezetet hozhatnak létre. A szülıi szervezet dönt saját szervezeti és mőködési rendjérıl. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola szülıi szervezete, az iskolaszék ellátja a mővészetoktatásban résztvevık szülıi képviseletét is. Az intézmény szülıi választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. A szülıi választmány elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. a,) szóbeli (fogadóóra) b.) írásbeli (ellenırzı könyv) c.) szülıi értekezletek A szülık tájékoztatásának formái

19 d.) növendék- és házi hangversenyek e.) nyílt napok Valamennyi pedagógus köteles az érdemjegyeket és az írásos bejegyzéseket a tanulók ellenırzı könyvében feltüntetni. A fıtárgyi tanár gondoskodik róla, hogy minden növendéknek legyen ellenırzı könyve. A növendék köteles ellenırzı könyvét minden zeneiskolai foglalkozásra magával hozni. A bejegyzések tudomásulvételét a szülık aláírásukkal igazolják Külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskola szoros szakmai kapcsolatot tart fenn: - A fenntartóval - A Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetségével, - A Mővészeti Szakközépiskolával, - A Mővészeti Fıiskolákkal, - A megye mővészeti iskoláival. A kapcsolat formái: - Közös rendezvények, - Évközi meghallgatások, - Hospitálások, - Kölcsönös tájékoztatás az aktuális eseményekrıl. Az intézmény kapcsolatot tart továbbá a város (és a környezı települések) általános és középiskoláival. Ennek formái: - Az intézményvezetık konzultációja, - Kölcsönös tájékoztatás a tanítás nélküli munkanapokról, - Tanulóink közremőködése a közismereti iskolák rendezvényein, - Tájékoztatás a felvételi és hangszer alkalmassági vizsgákról. 4. TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 4.1. Fejlesztési tervek A Zeneiskola részben a tanszak-rendszert megörökölve, a helyi igényeket figyelembe véve jelenleg fıleg a zongora, furulya és fúvós hangszerek oktatására specializálódott intézmény. A zenei tevékenységek, zenei mőfajok sokfélesége és sokszínősége megköveteli, hogy a távolabbi elképzeléseinkben figyelembe véve a fenntartó Önkormányzat teherbíró képességét a fúvós és vonós hangszerek oktatását bıvítsük. A fúvósoktatás és a fúvószenekar mőködése megköveteli, hogy a zenekarban képzett ütıhangszeres játékosok játsszanak, amelynek feltétele, hogy beindítsuk az ütıtanszakot. A magyar alapfokú mővészetoktatás legdinamikusabban fejlıdı területei a társmővészetek, a képzı- és iparmővészeti tevékenységek, a tánc, kiemelten a néptánc és a drámapedagógia, színjáték oktatása, országos elterjedése. A zeneiskolák többsége mővészeti iskolává alakul át. Iskolánk a társmővészetek közül elsısorban a néptánc oktatásának bevezetését tervezi. Az új tantervi programok és tantervek óratervei alapján 4 évfolyamról 6 évfolyamra emelkedett a fuvola, trombita alapfokú képzésének idıtartama. Az évfolyamok számának emelkedése a tanulói

20 létszámra és a tanári óraszámra kihatással nincs, a 4.évfolyamos tanulók a tantervi követelmények teljesítése esetén az 5.évfolyamba lépnek Ütemterv az új tanszakok beindítására, bıvítésére 2004/2005. tanév Fúvósok 10 fı 2004/2005. tanév Fuvola 5 fı 2004/2005. tanév Ütı 5 fı 2008/2009. tanév Modern tánc 45 fı 2008/2009. tanév Festészet, kerámia, kézmővesség 45 fı 4.2. A pedagógiai program és a helyi tantervek bevezetésének feltételei Tárgyi feltételek A tárgyi feltételeket az 1/1998.évi OM rendelet illetve a helyi tantervekben meghatározott taneszköz jegyzék alapján kell biztosítani. Iskolánk rendelkezik az elıírt legalapvetıbb eszközökkel, hangszerekkel, amelyek folyamatos pótlását, fejlesztését pályázatok útján, valamint önkormányzati céltámogatásokból, iskolai költségvetésbıl kívánjuk megoldani. El kell érni, hogy minden tanszak oktatásához egy pianino is rendelkezésre álljon. Az új tanszakok bevezetésének tárgyi eszközeit folyamatosan kell biztosítani. Az elıírt taneszköz jegyzék alapján 2008-ig elsısorban az audiovizuális eszközök pótlását, beszerzését kell szorgalmaznunk. Az iskolaintegrációs pályázat megvalósulása során biztosítani kívánjuk az alapfokú mővészetoktatás feltételrendszerének teljes átalakítását. Külön épületblokkba kerüljenek a mővészetoktatás szaktantermei, öltözıi, nevelıi szobája. Álljon rendelkezésre egy színpad, ahol a bemutatók, azokra történı felkészülés történhet. Külön szertár, szárító, mőhelyterem legyen az egyes mővészeti eszközök tárolására, használatára Személyi feltételek A személyi feltételek javításához elsı sorban azt kell elérnünk, hogy az iskola nevelıi nagyrészt fıállású nevelık legyenek. Ha városunkban letelepednek zenetanárok, akkor hosszú távon megszüntetik a hangszeres oktatás jelenlegi anomáliáit. Meg kell teremteni a néptánc tanszak indításának személyi feltételeit, szakképzett tánctanár alkalmazásával. Ezen feltételek teljesülése esetén van esély arra, hogy tanszakbıvülést valósítsunk meg. Addig is a meglévı tanszakok tanulólétszámának bıvítése, stabilizálása a feladat. A mővészetoktatás biztosításához szükséges a megfelelı képesítéső pedagógusok alkalmazása. Gondoskodni kell a megfelelı képesítésőek felvételérıl, vagy tanulmányi szerzıdéssel a továbbtanulásukról. 5. Záró rendelkezések 5.1. A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program a közoktatási törvény rendelkezései szerint 2004.szeptember 1-én lép hatályba. Elıírásai a bevezetés napjától szeptember 1-ig érvényesek.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Az átszervezés rövid leírása

Az átszervezés rövid leírása intézmény Szekszárdi Babits Mihály Általános Medinai sége 7057 Medina Rákóczi utca 5. Az rövid leírása Az intézmény nemzetiségi köznevelési intézmény, ezért nevében meg kell jelentetni a nemzetiségi elnevezést:

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET részére Ez a bizonyítvány 40 számozott oldalból áll. Látta: OM Tanügyigazgatási Főosztály

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja

A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE 2011 I. /2007ben elfogadott, és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú mővészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 2012-2013. Személyi feltételek: A művészeti tagozaton 5 pedagógus dolgozik. Végzettségük megfelelő, szakszerű pedagógiai munkát végeznek. -Burai Balázs ~Zongora korrepetíció

Részletesebben

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel. (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu A Bolyai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA Krétakör Közhasznú Alapítvány BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGUSOK FELADATÉLLÁTÁSÁNAK ÁTSZERVEZÉSÉRE I. HELYZETELEMZÉS FENNTARTÓI INTÉZKEDÉSI TERV a)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE... 3 2 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, TANTÁRGYAI,

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.ÉVI CXC törvény

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig)

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig) Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solymár PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: legkésőbb 2027. augusztus 31-ig) A program épít: a zene-és művészeti iskola hagyományaira, a nagyközség ifjúságának

Részletesebben

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program Ikt. sz.: K/37-SF/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Pedagógiai program Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető Ügyintézés

Részletesebben