Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai"

Átírás

1 Előterjesztés Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Eke Ferenc polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző Takács Zsófia ügyintéző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96 (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselőtestület megtárgyal. A 149/1997. (XII.10.) Korm. rendelet 10 sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés készítésének szabályait és tartalmi követelményeit. A korábbi években a képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek mi a célja. Mi az oka annak, hogy a gyermekek fokozott jogi védelemben részesülnek, megismerhettek több jogszabályt figyelembe véve a gyermekek alapvető jogait, kötelességeit a gyermekek védelmében résztvevő szervezetek és személyek feladatait, valamint részletes ismertetést kaptak a képviselő-testület tagjai az önkormányzat feladatáról és hatásköréről, valamint a jegyző hatósági tevékenységéről. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves éves 0-18 éves összesen állandó lakosság száma A lakosság száma az elmúlt évhez képest 1 fővel csökkent, a gyermeklétszám 1 fővel csökkent: 68. A foglalkoztatásban jelentős változás nincs, új munkahely nem létesült a településen, a szülők továbbra is főleg Tapolca városban tudnak munkát találni, jelentős a nyugdíjból, járadékból, gyes-ből, munkanélküli segélyből jövedelemhez jutó szülők száma. Szerepet játszik a megélhetésben a mezőgazdasági idénymunka, vállalkozóknál végzett alkalmi munka. Elenyésző azon szülők száma, akik egész évben nem rendelkeznek munkahellyel. Idénymunkát mindenki tud vállalni a környező településeken, főleg a Balaton-parton, (konyhai kisegítői, takarítói munka) ha el kíván helyezkedni. A helyben működő MOVE Kft. csökkent munkaképességű személyeknek ad munkalehetőséget, a Kft. vidéki és helyben élő személyeket egyaránt foglalkoztat. Emellett jelentős szerepet játszott évben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás, a közmunkaprogramban való részvétel. Jelentős számú közcélú és közhasznú munkást foglalkoztatott az Önkormányzat, megélhetést és munkát adva ezzel a családok számára. A családok lakhatása biztosított, nincs a községben életveszélyes lakáskörülmények között élő kiskorút nevelő család. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások között legjelentősebb helyet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény foglalta el 2010-ben is. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) pénzbeli támogatásnak,

3 c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó család a jövedelmi és vagyoni viszonyok alapján a jogszabályi előírásoknak megfelel. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultak száma: 2010-ben 25 gyermek. A kérelem elutasitására egy esetben került sor, melyre azért kerül sor, mert a család vagyona meghaladja a jogszabályban előirt mértéket. Akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, az említett anyagi támogatásokon kívül egyéb a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kötődő kedvezményekre is jogosultak. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményei szerint, a bölcsődés, óvodás, 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, a felsoroltak alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 % át kedvezményként kell biztosítani. A tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre. Ezen túlmenően az iskola további kedvezményeket is megállapíthat. Az ösztöndíjra való pályázásnál, a felsőoktatási intézménybe való felvételnél előnyt jelent. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1197. (II.13.) Korm. rendeletet módosító 119/2006. (V.15.) Korm. rendelet a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, illetve tanulókkal kapcsolatban június 1-től a jegyzők számára oktatási feladatok mellett a védelembe vétel iránti és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti eljáráshoz kapcsolódó új gyámhatósági feladatot is meghatározott. A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megilletik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletet ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a szülői nyilatkozaton és a jegyző számára rendelkezésre álló információn alapul. Halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó nyilatkozatot eddig egyetlen szülő sem tett. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 40 gyermek részesült, amelyre Ft-ot költött az önkormányzat, azon családok részére, akik létfenntartással küzdenek, illetve átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek. Az önkormányzat évek óta megvásárolja a gyermekek tankönyvét, valamint tanévkezdéskor minden gyermek részére pénzbeli támogatás nyújt. December hónapban a gyermekek részére mikulás ünnepséget szervezett az önkormányzat, ahol a gyermekek ajándékot kaptak.

4 Az önkormányzat 7 gyermek részére biztosított a nyár folyamán ingyenes étkeztetést az önkormányzati konyháról, melyhez Ft pályázati pénzt nyert. A Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt pályázat során elnyert élelmiszer csomagot főként azoknak a családoknak kértük és kaptuk, ahol gyermeket nevelnek, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: Gyermekétkeztetés A 68 fő 0-18 éves korú gyermek közül az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemesvitai tagintézményeiben általános iskolai oktatásban és óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma: 22 fő, amelyből 6 fő óvodás 16 fő iskolás. A gyermekek közül 30 fő veszi igénybe a napközi otthonos és az óvoda biztosította étkezési lehetőséget. A gyermekek részére az étel az étkezdében kerül felszolgálásra. Az óvodások közül étkezésben részesül, és 50 %-os térítési díjat fizet: Ingyenes étkezésben részesülő óvodás létszám: Az étkezésben részesülő óvodás gyermekek közül 100 %-os térítési díjat fizet: 2 fő 4 fő 0 fő Az iskolás gyermekek közül étkezésben részesül 16 fő, amelyből Tartósan beteg vagy fogyatékossága miatt 50 %-ot térít 2 fő, Ingyenesen étkező iskolás gyermek: 5 fő 50 %-os kedvezményben részesül: 6 fő Étkezésben részesül és teljes térítési díjat fizet: 3 fő Az étkeztetéshez a költségvetés támogatást biztosit, amelyet az intézményfenntartó társulás megállapodása alapján a gesztor település önkormányzata igényel, a kiadások az intézmény költségvetésében és a gesztor önkormányzat költségvetésébe épülnek be. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 2007-ben 8 község létesített társulást, a a Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás ( Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.) által fenntartott, Együtt Egymásért Szociális és gyermekjóléti Szolgálat (Lesencetomaj, Szent István park.) intézmény látja el az önkormányzat gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatait. Az intézmény székhelye: Lesencetomaj, Szent István park l. Az intézménynek egy fő főfoglalkozású vezetője, egy főfoglalkozási gyermekjóléti feladatokat ellátó, továbbá egy részmunkaidős családgondozója van, akik ellátják a nyolc településen egyéb szociális feladatok mellett - a gyermekjóléti szolgálat feladatait is. A községünkben szerdai napokon tartanak félfogadást, illetve látogatják meg azokat a családokat, ahol gondok vannak. Rendszeres fogadóórát tartanak az oktatási intézményben. Tapasztalatom szerint az intézmény megfelelően összefogja a jelzőrendszert, esetenként megbeszélést tartanak, melyen jelzőrendszer valamennyi érintett szervezete képviseli magát. Közreműködnek a természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás felhasználásában is. Együttműködnek az általános iskola ifjúságvédelmi felelősével, aki oktató munkája egy részében látja el az ifjúságvédelmi felelős munkakörét. Gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat napközi otthon és óvoda működtetésével biztosítja. Mindkét intézményben biztosított a gyermekek megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése. A napközi otthon szolgáltatásait általában azok a tanulók veszik igénybe, ahol a

5 szülők dolgoznak és emiatt a gyermekek napközbeni felügyelete nincs megoldva. A felső tagozatos gyermekek nagy részt csak ebédelnek, napközibe már nem maradnak az iskolába. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A települési önkormányzat körjegyzője összefogva a gyermekvédelem területén tevékenykedő szerveket és személyeket, rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Minden esetben tájékoztatást ad a jogszabály változásairól, és a legfontosabb intézkedésekre felhívja az érintettek figyelmét. Nemesvita községben december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú nem volt. Védelembe vett gyermek a 2010-es évben nem volt a községben. Kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére eljárást nem folytattunk le. A gyermekek számához viszonyítva elmondható, hogy statisztikai szempontból alacsony azoknak a családoknak a száma, amelyekben problémák merülnek fel. Gyermekvédelmi szempontból azonban mindaddig magas ez a szám, amíg akár csak egy gyermek is veszélyeztetett helyzetbe kerülhet. Az eredményes gyermekvédelmi munka alapja, hogy a jelzőrendszerben lévő szervek és alkalmazottak időben észleljék a problémákat, és lehetőség szerint megoldják a gyermekek és családok gondjait, vagy kezdeményezzék a szükséges intézkedések megtételét. Ennek a feltételei településünkön biztosítottak, melyhez nagymértékben hozzájárul az, hogy falun élünk, ahol az emberek még figyelnek egymásra, ahol a gyermekintézményekben dolgozók vagy gyermekekkel foglalkozók még mindenkit név szerint ismernek és számon tartanak. A 2010-es évben új szabályozás az iskoláztatási támogatás felfüggesztése. A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tizet, a jegyző figyelmezteti az iskoláztatási támogatásra jogosultat végzés formájában arról, hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét. Nemesvitán egy esetben került sor a 2010-es évben iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos végzés kibocsátására, mely esetben a gyermek iskolai mulasztásának tanórai száma meghaladta a 10 órát. Hatósági jogkörében eljárva az elmúlt évben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 2 esetben került sor. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai Felügyeleti szervek részéről ellenőrzésre évben nem került sor. 6. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása Az elmúlt évben meghatározott célok között szükségesnek tartottuk, hogy a gyermekjóléti szolgálat vegye fel a kapcsolatot a közművelődési intézménnyel, hogy a gyermekek nyári szabadidő hasznos eltöltésében az intézmény is segítségükre legyen. Ez a munka a két intézmény között tovább erősítendő. Fontos, hogy a gyermekek nyári felügyelete, intézményi étkeztetése a továbbiakban is megoldott legyen, különös tekintettel azon gyermekekre akiknek a szülei csak a nyári idényben tudnak munkát vállalni. A jelenlegi intézményrendszer elegendő a településen élő gyermekek ellátásához.

6 7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása Településünk bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A körzeti megbízott és a Tapolca Városi Rendőrkapitányság munkatársaival a jelzőrendszeri értekezleteken rendszeresen tapasztalatot cserélünk a településünkön élő gyermekekről. 8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Nemesvita községben az önkormányzat a helyi Polgárőr egyesülettel a gyermekek által elkövetett szabálysértések megelőzésében illetve a gyermekek áldozattá válásának megelőzésében működik együtt. Különösen a nyári illetve szünidei időszakban kísérik fokozott figyelemmel a gyermekeket. A szünet időszaka egybe esik a szülők munkavállalási lehetőségével. A csoport tagjai a gyermekek részére foglalkozásokat szerveznek, amelyek a szabadidő hasznos eltöltése mellett a település kulturális életében is jelentősek: a hagyományos rendezvények állandó szereplői és emellett megismerik a népi kismesterségeket, a kézműves foglalkozások pedig szintén tartalmas időtöltésre adnak lehetőséget. Egyéb olyan civil szervezet településünkön nem működik, amelyet e tevékenységbe be tudnánk vonni. Bűncselekményt elkövető gyermek illetve fiatalkorúról egy esetben érkezett jelzés 2010 évben. Mindenképpen kiemelésre méltó a már említett együttműködés a jelzőrendszerben résztvevők szervek között: az általános iskola, az óvoda, a gyermekjóléti szolgálat, a művelődésszervező, a körzeti megbízott, a háziorvos, a védőnő és a gyámügyi ügyintéző együttműködése alapján szerveződött meg az iskoláskorú gyermekek részére több felvilágosító program, fogadóóra, nyári foglalkozás, melynek témája volt a biztonságos közlekedés, az egészséges életmód, a drogok kipróbálásának veszélyeiről való tájékoztatás, a veszélyekre való figyelemfelkeltés, az Internet előnyei mellett annak veszélyeire való felhívás, Ez az együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy kábítószer fogyasztás is elkerülte településünket. gyermek bántalmazásra sem került sor, a bűnözés és a Ennek ellenére a gyermekvédelemmel foglalkozó szervek tevékenységét a jelzőrendszer vonatkozásában naprakészen kell tartani, hogy később is elkerülhessük a problémákat. Fontos, hogy a településen élő családok érdeklődésének megfelelő formában tartsunk tájékoztatókat, rendezvényeket és nem utolsó sorban legyünk jelen, akkor amikor egy gyermek, vagy szülő nehéz helyzetbe kerül. Tudják, hogy kihez fordulhatnak ha segítség kell saját maguknak, vagy éppen a családjuk valamely tagjának, esetleg a szomszédban élőknek. Nemesvita, május 19. Eke Ferenc polgármester

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6)

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben