Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére"

Átírás

1 , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester

2 1 Tisztelt Képviselő-testület! Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96 (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. A 149/1997. (XII.10.) Korm. rendelet 10 sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés készítésének szabályait és tartalmi követelményeit. A korábbi években a képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek mi a célja. Mi az oka annak, hogy a gyermekek fokozott jogi védelemben részesülnek, megismerhettek több jogszabályt figyelembe véve a gyermekek alapvető jogait, kötelességeit a gyermekek védelmében résztvevő szervezetek és személyek feladatait, valamint részletes ismertetést kaptak a képviselő-testület tagjai az önkormányzat feladatáról és hatásköréről, valamint a jegyző hatósági tevékenységéről. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 0-3 éves 3-6 éves 6-14 éves éves 0-18 éves összesen állandó lakosság száma A lakosság száma az elmúlt évhez képest 2 fővel csökkent, a gyermeklétszám változatlanul 175 fő. A foglalkoztatásban jelentős változás nincs, új munkahely nem létesült a településen, a szülők továbbra is főleg Tapolca városban tudnak munkát találni, jelentős a nyugdíjból, járadékból, gyesből, munkanélküli segélyből jövedelemhez jutó szülők száma. Szerepet játszik a megélhetésben a mezőgazdasági idény munka, vállalkozóknál végzett alkalmi munka. Elenyésző azon szülők száma akik egész évben nem rendelkeznek munkahellyel. Idénymunkát mindenki tud vállalni a környező településeken, főleg a Balaton-parton, (konyhai kisegítői, takarítói munka) ha el kíván helyezkedni. A helyben működő MOVE Kft. csökkent munkaképességű személyeknek ad munkalehetőséget, a Kft. vidéki és helyben élő személyeket egyaránt foglalkoztat.

3 2 A családok lakhatása biztosított, nincs a községben életveszélyes lakáskörülmények között élő kiskorút nevelő család. Szente Martin családja lakásgondja is megoldódott, lakásvásárlással. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások között legjelentősebb helyet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény foglalta el 2009-ben is. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a család szociális helyzete alapján történik, ahol vizsgálni kell a vagyoni helyzetet is. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyezete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, évi kétszeri pénzbeni támogatásnak (2009. évben két alkalommal Ft), valamint a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. (pl. tankönyv támogatás stb.) A kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg, - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át, ( Ft/fő) - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel : - nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultak száma: 2009-ben 30. Elutasított kérelem nem volt az elmúlt évben. Akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, az említett anyagi támogatásokon kívül egyéb a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kötődő kedvezményekre is jogosultak. A a gyermekétkeztetés normatív kedvezményei szerint, a bölcsődés, óvodás, 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtő az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, a felsoroltak alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 % át kedvezményként kell biztosítani. A tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre. Ezen túlmenően az iskola további kedvezményeket is megállapíthat. Az ösztöndíjra való pályázásnál, a felsőoktatási intézménybe való felvételnél előnyt jelent. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1197. (II.13.) Korm. rendeletet módosító 119/2006. (V.15.) Korm. rendelet a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, illetve tanulókkal kapcsolatban június 1-től a jegyzők számára oktatási feladatok mellett a védelembe vétel iránti és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti eljáráshoz kapcsolódó új gyámhatósági feladatot is meghatározott.

4 3 A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megilletik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletet ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a szülői nyilatkozaton és a jegyző számára rendelkezésre álló információn alapul. Halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó nyilatkozatot eddig egyetlen szülő sem tett. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 66 gyermek részesült, amelyre mindösszesen Ft-ot költött az önkormányzat, azon családok részére akik létfenntartással küzdenek, illetve átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek. Az önkormányzat évek óta hozzájárul a gyermekek tankönyv költségeihez, valamint alkalmanként pénzben támogatta a rászoruló gyermekeket. December hónapban 36 gyermek kapott rendkívüli anyagi támogatást. Az önkormányzat 7 gyermek részére biztosított a nyár folyamán ingyenes étkeztetést az önkormányzati konyháról, melyhez Ft pályázati pénzt nyert. A gyermekétkeztetési alapítvány által kiírt pályázat során elnyert élelmiszer csomagból is részesültek rászoruló gyermekek. Krízistámogatásban is részesültek olyan családok, ahol kiskorú gyermekeket nevelnek. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: Gyermekétkeztetés A 175 fő 0-18 éves korú gyermek közül az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balatonedericsi tagintézményeiben általános iskolai oktatásban és óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma: 93 fő, amelyből 23 fő óvodás 70 fő iskolás.

5 4 A gyermekek közül 66 fő veszi igénybe a napközi otthonos és az óvoda biztosította étkezési lehetőséget. A gyermekek részére az étel az étkezdében kerül felszolgálásra. Az óvodások közül étkezésben részesül, és 50 %-os térítési díjat fizet: 3 fő Ingyenes étkezésben részesülő óvodás létszám: 9 fő Az étkezésben részesülő óvodás gyermekek közül 100 %-os térítési díjat fizet: 11fő Az iskolás gyermekek közül étkezésben részesül 43 fő, amelyből Tartósan beteg vagy fogyatékossága miatt 50 %-ot térít 3 fő, Ingyenesen étkező iskolás gyermek: 15 fő 50 %-os kedvezményben részesül: 7 fő Étkezésben részesül és teljes térítési díjat fizet: 21 fő Az étkeztetés költsége a gesztor település költségvetésében jelenik meg. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása Az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Szervezetén belül működő Családsegítő Szolgálat útján biztosította a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat. Ez a forma 2007-től megszűnt ben 8 község létesített társulást, a a Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás ( Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.) által fenntartott, Együtt Egymásért Szociális és gyermekjóléti Szolgálat (Lesencetomaj, Szent István park.) intézmény látja el az önkormányzat gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatait. Az intézmény székhelye: Lesencetomaj, Szent István park l. Az intézménynek egy fő főfoglalkozású vezetője, valamint egy dolgozója van, akik ellátják a hat településen a gyermekjóléti szolgálat feladatait. A községben szerdai napokon tartanak félfogadást, illetve látogatják meg azokat a családokat, ahol gondok vannak. Tapasztalatom szerint megfelelően összefogja a jelzőrendszert, esetenként megbeszélést tartanak, melyen az érintettek részt vesznek. Közreműködnek a természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás felhasználásában is. Együttműködnek az általános iskola ifjúságvédelmi felelősével aki oktató munkája egy részében látja el az ifjúságvédelmi felelős munkakörét. Gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat napközi otthon és óvoda működtetésével biztosítja. Mindkét intézményben biztosított a gyermekek megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése. A napközi otthon szolgáltatásait általában azok a tanulók veszik igénybe, ahol a szülők dolgoznak és emiatt a gyermekek napközbeni felügyelete nincs megoldva. A felső tagozatos gyermekek nagy részt csak ebédelnek, napközibe már nem maradnak az iskolába.

6 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 5 A települési önkormányzat körjegyzője összefogva a gyermekvédelem területén tevékenykedő szerveket és személyeket, rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Minden esetben tájékoztatást ad a jogszabály változásairól, és a legfontosabb intézkedésekre felhívja az érintettek figyelmét. Balatonederics községben december 31-én 3 gyermek szerepelt a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak között, ez a három gyermek három családban él. A veszélyeztetettség oka a családi környezet. Védelembe vett gyermek nincs a községben. Ideiglenes hatályú beutalás sem történt. A gyermekek számához viszonyítva elmondható, hogy szerencsére kevés problémás család él a településen. A jelzőrendszerben lévő szervek időben észlelik és lehetőség szerint megoldják a gyermekek és családok gondjait. A év közötti gyermekek esetén egy két gyermeknél fordult elő, hogy tankötelezettség miatt szabálysértési eljárást kezdeményezett az iskola, remélhetőleg a szülők és a gyermek figyelmeztetése elegendő ahhoz, hogy ilyen fajta szabálysértések száma se nőjjön. Hatósági jogkörében eljárva az elmúlt évben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot felvételére 3 esetben került sor. A 2009-es évben védelembe vételi eljárásra sem került sor. 5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai Felügyeleti szerveink közül a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a gyámhatóságnál január 1 és május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés a települési önkormányzat körjegyzőjének feladatés hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül a védelembe vétel- s ezzel összefüggésben tett ideiglenes hatályú elhelyezés vizsgálatára terjedt ki. Azóta felügyeleti ellenőrzés e témakörben nem volt. A Gyermekjóléti Szolgálat működését engedélyező hatóság vizsgálatot nem végzett a szolgálatnál.

7 A családgondozót augusztus 6-tól foglalkoztatja a társulás A jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása Az elmúlt évben meghatározott célok között szükségesnek tartottuk, hogy a gyermekjóléti szolgálat vegye fel a kapcsolatot a közművelődési intézménnyel, hogy a gyermekek nyári szabadidő hasznos eltöltésében az intézmény is segítségükre legyen. Ez a munka a két intézmény között tovább erősítendő. Fontos, hogy a gyermekek nyári felügyelete, intézményi étkeztetése a továbbiakban is megoldott legyen, különös tekintettel azon gyermekekre akiknek a szülei csak a nyári idényben tudnak munkát vállalni. A jelenlegi intézményrendszer elegendő a településen élő gyermekek ellátásához. Bűncselekményt elkövető gyermek illetve fiatalkorú 2009 évben sem volt. Mindig fontos szólni a közlekedés szabályainak betartásáról, a vízi közlekedéssel kapcsolatos szabályokról, hogy baleset ne forduljon elő a gyerekek körében a nyáron sem. A községben működő civil szervezetek közül meg kell említeni a polgárőrség tevékenységét, elmondható, hogy van szerepe a bűnmegelőzésben. A községben előfordult fiatalok által okozott bűnügyben a rendőrségnél feljelentést tett az önkormányzat, az eljárás folyamatban van, a tettesek még nem ismertek. A sport egyesület hasznos elfoglaltságot nyújt a fiatalok számára. Javult a könyvtár és a művelődési ház felszereltsége, számítógépek állnak a fiatalok rendelkezésére, ahol ez irányú ismereteiket bővíthetik. Az E Magyarország pont beindulásával a számítógépes képzés lehetősége tovább bővült. Megállapíthatjuk, hogy a Balatonedericsen élő gyermekek életkörülményei jók, elenyésző a veszélyeztetett körülmények között élő gyermek, gyermek bántalmazásra sem került sor, a bűnözés és a kábítószer fogyasztás is elkerülte még a települést. Ennek ellenére a gyermekvédelemmel foglalkozó szervek tevékenységét a jelzőrendszer vonatkozásában naprakészen kell tartani, hogy később is elkerülhessük a problémákat. Az előterjesztés mellékletét képezi a - dr. Nagy Endre Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda ifjúságvédelmi felelősének, - a védőnőnek, - a közművelődési alapintézménynek és -a Tapolcai Rendőrkapitányságnak a beszámolója a 2009 évben kifejtett tevékenységről. Balatonederics, március 25. Németh József polgármester

8

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől

Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-79/2007. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kunfehértó Község Polgármesterétől B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Képviselő-testület 2014. június 3-i ülésére) A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyiratszám:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014.

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014. Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F.

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 2015. április 30-i ülésének napirendjei sorába, 28. napirendi pontként felveszi az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány

Részletesebben