AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS"

Átírás

1 A MAB 2013/8/IV/1. sz. határozata INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Tartalomjegyzék BEVEZETÉS..2 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 II. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI...3 III. AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK JOGSZABÁLYI ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI EURÓPAI SZTENDERDEK (ESG ELVÁRÁSOK).7 IV. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI...9 V. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS FOLYAMATÁNAK HATÁRIDİ DIAGRAMMJA..12 FÜGGELÉK (visszacsatolási kérdıívek) 13 1

2 BEVEZETÉS A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság az összes felsıoktatási intézményre kiterjedıen, egységes elvek és eljárási szabályok alapján a) az intézménymőködéssel, az intézményi minıségfejlesztéssel kapcsolatos minıséghitelesítést, valamint b) a képzés és a tudományos tevékenység minıségének hitelesítését két különbözı, idıben egymástól függetlenül futó akkreditációs eljárásban végzi: a) Intézményakkreditáció: Az intézményi mőködés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minıségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján. b) Képzési programok párhuzamos akkreditációja (=programakkreditáció): Egy-egy kiválasztott képzési területen/képzési ágban az egyes intézményekben folyó képzések egyidejő, párhuzamos vizsgálata. Egyházi intézmények esetében az intézmény- és programakkreditáció szétválasztása az alábbi megfontolás szerint történik: Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni. Ha az egyházi intézményben nemcsak hitéleti képzés folyik, akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az aktuális programakkreditáció keretében kerül sor. Az intézményakkreditáció jellegét tekintve külsı minıséghitelesítés 1, de legalább ilyen jelentıségő eljárás az intézmény saját belsı minıségbiztosítási tevékenysége érdekében. A harmadik körös intézményakkreditáció során kiemelt szerep jut az intézmény belsı minıségbiztosítási rendszerének, szabályzatának 2, továbbá a korábbi akkreditáció alkalmával a MAB által tett észrevételek nyomán tett intézkedéseknek. Ennek értelmében a MAB intézményakkreditációs elvárásainak vizsgálatán kívül a MAB plénuma által kiküldött látogató bizottság (LB) részletes értékelést készít az intézményi mőködésrıl, a minıségbiztosítás és minıségfejlesztés intézményi állapotáról. Minden LB jelentés tartalmaz az intézmény / karok további mőködésére vonatkozó minıségfejlesztési javaslatokat is. 1 Minıséghitelesítés: Az akkreditációs testület (MAB) határozata a felsıoktatási intézmény tevékenységérıl, a jogszabályokban meghatározott elıírásoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelésérıl, mely az intézmény önértékelésében bemutatott adatainak, eredményeinek, valamint a helyszíni látogatás(ok)on tapasztaltak értékelésére épül. 2 Minıségbiztosítási szabályzatban célszerő meghatározni a felsıoktatási intézmény mőködésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési eljárásokat, a mőködés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belsı értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhetı végzettségi szint és szakképzettség minıségének belsı értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minıségbiztosítási szabályzatban célszerő meghatározni a doktori iskola létesítési követelményeknek a doktori iskola mőködése során történı folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minıségbiztosítási szabályzatban célszerő rendelkezni az oktatói munka hallgatói véleményezésérıl is. 2

3 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A évi CCIV. tv. a nemzeti felsıoktatásról (Nftv.) 70. (1) A MAB a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének és a felsıoktatási intézmény belsı minıségbiztosítási rendszere mőködésének külsı értékelésére létrehozott, független országos szakértıi testület, amely e törvényben szabályozott módon szakértıként közremőködik a felsıoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban. 67. (4a) A MAB a szakértıi véleményét a (3) bekezdés a) pontjában és a 8. (2) bekezdésében szabályozott eljárásokban a felsıoktatási minıségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) figyelembe vételével hozza meg. Az oktatási hivatal határozatában ismertetni kell a MAB ESG-nek való megfelelésrıl hozott szakértıi megállapítását. 19/2012. (II.22.) kormányrendelet a felsıoktatási minıségértékelés és fejlesztés egyes kérdéseirıl 22. (2) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsıoktatási intézmény mőködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban. Ennek során a 26. szerint készített korábbi szakvéleményét felhasználhatja. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat. 26. A MAB a) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére a felsıoktatási képzések nyomon követésérıl (monitoring), és a felsıoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban értékelést, jelentést készít, minıségfejlesztési kérdésekben mőködik közre; c) a felsıoktatási intézmény felkérésére a felsıoktatási intézményrıl, képzésérıl, minıségbiztosítási rendszerérıl értékelést készít. II. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI A vizsgálat tárgya A vizsgálat alapja Háttéranyagok Minıség- és teljesítménymutatók A differenciált minıség-értékelés alapja A vizsgálat módszere Intézményi és kari szintő vezetés, oktatás, kutatás és fejlesztés, minıségbiztosítás és minıségfejlesztés. Az intézményeknek a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában véve önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító önértékelést kell készíteniük úgy, hogy a külsı értékelıket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külsı értékelés elvégzéséhez szükségesek. Az önértékelés elkészítéséhez a MAB által összeállított Önértékelési útmutató ad segítséget. (Az intézményakkreditáció keretében vizsgálandó hitéleti képzések önértékelésének elkészítését külön útmutató segíti.) Intézményi dokumentumok. Intézményi honlap. Az önértékelés állításait alátámasztó adatok. Az intézmények a minıségbiztosítási dokumentumaikban megadják minıség- és teljesítménymutatóikat, és ezek fényében elemzik mőködésüket. A MAB következetesen értékeli az elızı akkreditáció során bemutatott adatok fennállását, ill. értékállóságát. A mőködés minıségét intézményi, kari mőködésre vonatkozó minıség- és teljesítménymutatók alapján vizsgálja. (A MAB a minıség- és teljesítménymutatókra figyel, de leginkább csak olyan jelzéseknek tekinti azokat, amelyek rámutatnak erısségekre, illetve gyengeségekre, fejlesztendı területekre.) Az intézmény/kar önértékelésére alapozott helyszíni látogatás, melynek során a látogató bizottság az önértékelés realitását, a képzés tartalmi, személyi, kutatási és infrastrukturális feltételeit, a képzési folyamatot és annak eredményeit értékeli, és ennek alapján megfogalmazza akkreditációs javaslatát és minıségértékelését. 3

4 A minıségértékelés szempontjai A résztvevı intézmények kiválasztása Külsı minıségértékelık (LB) LB összetétele Az akkreditáció feltétele Az eljárás eredménye LB jelentés részei, felépítése A minıségértékelés szempontjai tartalmazzák az intézmény vezetési rendszerének, a képzés és a tudományos kutatás feltételrendszerének és a minıségfejlesztés helyzetének vizsgálatát. Mindezen szempontokat tartalmazza az ESG által megfogalmazott 7 sztenderd és irányelvek. Az értékelés különbözı elemei (önértékelés, MAB értékelés) a következı területekre terjednek ki: 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzıi, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. 2. Az intézmény/kar mőködésének kiemelkedı oktatási, kutatási-fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenységi és gazdálkodási eredményei. 3. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1 Minıségpolitika, stratégia és eljárások a minıség biztosítására. 3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belsı értékelése. 3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4 Az oktatói minıség biztosítása. 3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6 Belsı információs rendszer. 3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. Oktatási Hivatallal egyeztetett MAB ütemezés szerint. A MAB az intézménytıl független, minıségértékelésben jártas, felkészült szakértıkbıl álló látogató bizottságot (LB) kér fel a minıségértékelésre. Az LB felelıs a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Feladata, hogy ellenırizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak képviselıivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területrıl; javaslatot tegyen az akkreditációt illetıen, és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. Az LB-k tagjai valamikori, illetve jelenleg is aktív intézményi vezetık, a felsıoktatásban jelentıs tapasztalatot szerzett személyek, a felhasználói szervezetek képviselıi, minıségügyi szakemberek, hallgatók. Az LB elnöke intézményi vezetésben gyakorlattal bíró vezetı oktató vagy a felsıoktatási intézmények mőködését ismerı, gazdasági szervezet vezetésében kiemelkedı tapasztalatokkal rendelkezı szakember. Az LB létszáma a vizsgált intézmény nagyságától, összetettségétıl függ. A jogszabályi háttér és a MAB akkreditációs szempontrendszerében lefektetett akkreditációs minimum teljesítése. Intézményre, annak karaira: A-20XX 3 / NA, továbbá az intézmény egészének, karainak minıségértékelése, benne külön is a minıség fejlesztésére szolgáló ajánlásokkal. I. Akkreditációs minısítési javaslat. Az intézmény akkreditációs minısítése: A-20XX-ig / NA. Az akkreditációs minısítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). II. Minıségértékelés. Az intézmény egészének, valamint a karok egyenkénti és részletes minıségértékelése az értékelési szempontok (egyenként tárgyalva), valamint a minıség- és teljesítménymutatók alapján. III. Az intézmény / kar további mőködésére vonatkozó javasatok 3 Az akkreditáció hatálya: az akkreditáció (A) 5 évre, vagy kevesebb, mint 5 évre szól. 4

5 III. AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 1. JOGSZABÁLYI ELVÁRÁSOK Intézmény akkreditációjának törvényi feltételei 4 A felsıoktatási intézmény akkreditálható, ha megfelel a következı feltételeknek: Általános feltételek (1) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy mővészeti ágban, legalább négy szakon, az alábbi pontok szerint választható képzési szerkezetben o alapképzést, o alap- és mesterképzést, o alap-, valamint mester- és doktori képzést, o mester- és doktori képzést folytat. [Nftv. 6. (2)] (2) Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges személyi, szervezeti feltételekkel, állandó kutatói, oktatói karral. (Állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja. [Nftv. 7. (3)]) (3) Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökkel. [Nftv. 6. (3)] (4) Az intézményi dokumentumok 5 kidolgozottak, rendelkezésre állnak. [Nftv. 6. (3)] Egyetemként az a felsıoktatási intézmény akkreditálható, amelyik o legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére; o munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik; o legalább három egyetemi karral rendelkezik; o tudományos diákköröket mőködtet; o az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni. [Nftv. 9. (3)] Hitéleti képzést folytató felsıoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább egy tudományterületen vagy mővészeti területen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. [Nftv. 91. (4)] Mővészeti felsıoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult alap- vagy mesterképzésre, illetve egy tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. [Nftv (4)] Mővészeti felsıoktatási intézmény alapító okirata szerint eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó általános feltételtıl. [Nftv (4)] Fıiskolaként a felsıoktatási intézmény akkreditálható, ha o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 35 fıt Nftv (13) b)]; o munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik. [Nftv. 9. (4)] Hitéleti képzést folytató felsıoktatási intézmény a fıiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen egy szakon jogosult alapképzés folytatására. [Nftv. 91. (5)] Mővészeti felsıoktatási intézmény a fıiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult alap- vagy mesterképzésre. [Nftv (4)] 4 Nftv (4) Az e törvénynek megfelelı fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket ha e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz a felsıoktatási intézményeknél szeptember 1-jéig kell kialakítani. 5 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti és mőködési szabályzat; minıségbiztosítási szabályzat; az elızı akkreditáció javaslataira a FOI intézkedési terve és annak végrehajtása. 5

6 Kar akkreditációjának törvényi feltételei 6 Felsıoktatási intézmény kara [Nftv ] akkreditálható, ha egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotómővészeti tevékenység feladatait látja el. Egyetemi karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal, s a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak; o az egy teljes munkaidıben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezı oktatóra jutó teljes idejő nappali képzésben részt vevı hallgatók száma nem haladja meg a 35 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja. Fıiskolai karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos fokozattal. Hitéleti képzéssel összefüggésben az egyetemi, fıiskolai kar létesítéséhez elvárt minimális oktatói létszámra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. [Nftv. 92. (6) f)] 2. A MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A MAB további akkreditációs elvárásai Az elızıekben felsorolt jogszabályi feltételeken túlmenıen az intézmény/kar meg kell, hogy feleljen a MAB alábbi akkreditációs elvárásainak is: Az intézménynek a felsıoktatási tevékenység minıségének biztosítására van intézményi szintő, és a folytatott képzések minıségi kontrollját is magába foglaló minıségbiztosítási rendszere. Mővészeti és mővészetközvetítı képzést folytató intézmény 7 folyamatosan biztosítsa a képzés speciális infrastruktúráját, a képzési helyszín változtatása esetén is, az elızıleg akkreditált helyszín feltételeinek megfelelıen, minimum a közoktatás, ill. az OKJ-s képzéseknél megfogalmazott feltételek szintjén, az alábbiak szerint: o A képzés igényei szerinti megfelelı nagyságú és fényviszonyokkal bíró mőtermek, a szakágnak megfelelı akusztikájú és felszereltségő elıadó-stúdiók, próbatermek. o A zenemővészeti területen: Megfelelı mérető hangszigetelt termek, megfelelı minıségő hangszerek, kortárszenei gyakorlatokhoz számítógépes és megfelelı elektroakusztikus berendezés, megfelelı kotta-, könyv- és hanghordozó állomány, zeneelméleti-történeti tárgyak tanításához akusztikai berendezés, kivetítı vetítésre alkalmas eszközök, tábla (kottavonalas is!) o A vizuális mővészeti képzésekhez szükséges önálló mőhelyek, mőhely-együttesek a hallgatói létszámhoz arányos területen, speciális gépi felszereléssel, eszközökkel, folyamatos alapanyag biztosítással a képzési programok megvalósításához. o Speciális számítógépes hátteret igénylı képzéseknél: létszámarányosan felszerelt stúdiók, médialaborok megfelelı számú gépi háttérrel és legális, a képzéshez illeszkedı programokkal való ellátottság biztosítása. Bölcsészkar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés. Bölcsészettudományi kar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy mesterképzési szakon folyik képzés. 6 Nftv (4) Az e törvénynek megfelelı fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket ha e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz a felsıoktatási intézményeknél szeptember 1-jéig kell kialakítani. 7 A MAB 2009/9/VI. sz. határozata. 6

7 Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért felelıs és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara. A MAB vizsgálja azt is, hogy a karok elnevezése összhangban van-e a kar által végzett oktatási és kutatási tevékenységgel, annak szakterületét és szintjét is tekintve. A MAB értékelési szempontjai Az intézmény/ kar általános helyzetképe o Honnan hová tart az intézmény/kar. Az elızı intézményi akkreditációs határozat ajánlásai (amennyiben voltak ilyenek) nyomán tett intézményi/kari szintő intézkedések. o Az intézmény/kar alapdokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi/kari stratégia, a HÖK részvétele az intézmény/kar vezetésében. Intézményi / kari szintő együttmőködések az oktatási feladatokban és az infrastruktúra hatékonyságának növelésére (közös képzések kezelése (intézményközi, ha van), karok közötti átoktatások stb.) o A C-SWOT analízis következtetések, tennivalók. Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei Oktatás o Az intézmény/kar képzési szerkezete. o Képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok (felvettek és végzettek, lemorzsolódás, TDK eredmények) intézményi/kari szintő áttekintése az elmúlt öt év statisztikája alapján o Végzettek elhelyezkedése, munkaerıpiaci beválás. Kutatás-fejlesztés, alkotó/mővészeti tevékenység o Intézményi/kari szintő jelentısebb tudományos publikációs, fejlesztési, innovációs és pályázati (tartalmi) eredmények (hazai és nemzetközi eredményesség) o Regionális, országos, nemzetközi kapcsolatok és azok hatásai intézményi, illetve kari szinten. Gazdálkodás o Az intézmény/kar gazdálkodásának eredményei. o Külsı és belsı erıforrások pályázati (finanszírozás) megszerzése és felhasználásuk, a változások tendenciái intézményi szinten, illetve kari szinten ha van! 3. EURÓPAI SZTENDERDEK (ESG ELVÁRÁSOK) A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására (szervezet, dokumentumok) ESG: Az intézmény/kar rendelkezzen átfogó minıségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az intézmény által kiadott diplomáknak a minıségét garantálják. Emellett határozottan kötelezze el magát egy olyan kultúra mellett, mely elismeri a minıség és a minıségbiztosítás fontosságát. Dolgozzon ki és valósítson meg stratégiát a minıség folyamatos javítása érdekében. A stratégiának, minıségpolitikának és eljárásoknak legyen formális-hivatalos státusza, s e dokumentumok legyenek nyilvánosak. Tartalmazzák továbbá a hallgatók és más érdekeltek szerepét. Az intézményi célokat, az intézmény feladatainak eredményességét szolgáló minıségbiztosítási rendszer tartalmazza: o az intézmény minıségpolitikáját, valamint az azt megvalósító intézményi és erre épülı kari/egyéb szervezeti egységre érvényes) stratégiát és az adott idıszakra vonatkozó programokat, o az intézményen/karon belüli viszonyt az oktatás, kutatás és egyéb funkciók között, o az intézményi/kari minıségbiztosítás szervezeti helyét a szervezeti hierarchiában, vonatkozó feladat-, felelısség-, és hatásköröket, o a tanszékek, intézetek, karok és más szervezeti egységek és egyének minıségbiztosítással kapcsolatos felelısségét, o a hallgatók bevonását a minıségbiztosításba, o a minıségpolitika, stratégia és a minıségfejlesztés megvalósulásának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának, valamint a szükséges beavatkozások módjait. 7

8 3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése ESG: Az intézmény szabályozza képzési programjainak jóváhagyását, rendszeres átvizsgálását, és figyelemmel kisérését. Ennek keretében: o a program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek (learning outcomes) meghatározása, o a különbözı képzési formák megfelelı mőködtetésének biztosítása (távoktatási képzések stb.), o a hallgatók elırehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése, o a programok rendszeres idıszakonkénti felülvizsgálata (külsı tagok bevonásával), o rendszeres visszacsatolás kérése munkáltatóktól, a munkaerıpiac képviselıitıl és más szervezetektıl a képzésrıl és a végzett hallgatókról, o az új képzési programok összhangja az intézményi, kari stratégiával. o a hallgatói felmérések eredményeinek hasznosítása a tantárgyfejlesztésben A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere ESG: A hallgatók (tanulmányi elırehaladásuk, teljesítményük, a képzési követelmények elérésének) értékelése elızetesen közzétett és következetesen, egységesen alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint történjék. o mérjék a programban kitőzött és nyilvánosságra hozott célok és kimeneti eredmények elérését, o az értékelések feleljenek meg a céljaiknak, ami lehet felmérı, formáló vagy összegzı, o legyen világos és közétett követelmény az osztályozásra, o olyan oktatók végezzék, akik értik az értékelésnek a hallgatói fejlıdésben betöltött árnyalt szerepét, hogy a hallgató elérje a kívánt képzettség megszerzéséhez szükséges kompetenciákat, o ahol lehet, ne csak egy vizsgáztató értékítéletére támaszkodjanak, o vegyék figyelembe a vizsgaszabályzatok minden lehetséges következményét, o legyen világos szabályzata a hallgatók körében méltányosságból alkalmazott eljárásoknak, o biztosítsák, hogy az értékeléseket biztonságosan végezzék az intézmény meghatározott eljárásai szerint, o pontosságukat adminisztratív ellenırzıvizsgálatok támasszák alá Az oktatók minıségének biztosítása ESG: Az intézmény/kar rendelkezzen belsı mechanizmusokkal az oktatás minıségének biztosítására: o az oktatók rendelkezzenek a megfelelı szakmai és pedagógiai felkészültséggel és tapasztalattal a tudás átadására, közvetítésére, a kompetenciák fejlesztésére, o az oktatók férjenek hozzá a saját teljesítményükre vonatkozó visszacsatolásokhoz, o az intézmény/kar biztosítson lehetıséget szakmai, illetve felsıoktatás-didaktikai felkészültségük fejlesztésére, valamint bátorítsa felkészültségük önértékelését, o tervszerő, az oktatási tevékenység eredményességével, mint prioritással számoló humánpolitikai stratégia érvényesüljön (rendszeres teljesítményértékelés a munkatársi, illetve vezetıi körben, elırelépés ösztönzése, minıségi csere), o az intézmény/kar rendelkezzék eszközökkel a nem megfelelı munkatársaknak az oktatási tevékenység alól való felmentésére, o az emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatók-kutatók körében, o az emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatást, kutatást segítı személyzet körében Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások ESG: Minden képzési program esetében álljanak rendelkezésre megfelelı eszközök a tanulás támogatására, biztosítottak legyenek a hallgatók által elvárt hallgatói szolgáltatások. A vonatkozó irányelvek közül: o mind a fizikai (oktatási-technikai infrastruktúra) mind a szellemi- és humán szolgáltatásokat (pl. hallgatói tanácsadás) biztosítani kell, o ezek kialakításakor vegyék figyelembe a hallgatói (vissza)jelzéseket, o az intézmény rendszeresen vizsgálja felül és folyamatosan javítsa e szolgáltatások minıségét Belsı információs rendszer ESG: Az intézmény/kar gondoskodjék a képzési programjainak (és egyéb tevékenységeinek) eredményes mőködtetését biztosító információk szisztematikus győjtésérıl, elemzésérıl és felhasználásáról, információs csatornák eredményes mőködtetésérıl. 8

9 Az információs rendszer adatgyőjtése terjedjen ki: o hallgatói elımenetel nyomonkövetésére, o hallgatói ség (képzésekkel, oktatókkal) mérésére, o a diplomás pályakövetésre(dpr), o a hallgatói populáció egészére, irányultságára, pályaképére (profile), o az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményességmutatóinak mérésére, o más hazai és külföldi intézményekkel való összehasonlításokra Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása ESG: Az intézmény/kar adjon rendszeres tájékoztatást az általa kínált programokról, ezek tervezett kimeneteirıl, az elérhetı végzettségekrıl, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról, és a hallgatók számára kínált tanulási lehetıségekrıl. A közzétett információ tartalmazhatja továbbá a korábbi hallgatók észrevételeit és elhelyezkedésüket, valamint a jelenlegi hallgatói kar irányultságát, pályaképét (profile). IV. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI tevékenység felelıs felhasznált dokumentum eredmény/ dokumentum AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ELİKÉSZÍTÉSE 1. Az eljárás MAB dokumentumainak MAB eljárásrend, önértékelési frissített változatok ak- útmutató, LB kézikönyv tualizálása (ha szükséges) 2. Az érintett intézmények kiértesítése az eljárás indításáról MAB elnök, titkárság intézményakkreditációs ütemterv 3. LB-k megválasztása MAB javasolt LB elnökök és tagok listája 4. Intézményi felkészítı MAB elnök, titkárság 5. LB-k felkészítése MAB, LB elnök, titkárság 6. Az intézményi / kari önértékelések kidolgozása az intézményekben, majd eljuttatása a MAB titkárságra 7. az LB tagok felkészülése az önértékelésekbıl, esetleges további adatbekérések 8. látogatási programterv összeállítása, a látogatás megszervezése, intézmény rektora az eljárás dokumentumai - prezentációk - az eljárás dokumentumai - tájékoztatók az érintett intézmények rektorait értesítı levelek elfogadott LB listák, LB felkérı levelek, intézményi értesítı levelek jelenléti ív, emlékeztetı jelenléti ív, emlékeztetı AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE önértékelési útmutató, eljárásrend, LB kézikönyv, önértékelések intézményi (és kari) akkreditációs elızmények A LÁTOGATÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA, AZ LB JELENTÉSE LB elnök, önértékelések, akkreditációs MAB referens elızmények, internetes információk LB, MAB referens, intézményi felelıs logisztika 9. LB látogatás LB elnök és tagok, MAB referens, intézmény 10. akkreditációs jelentés készítése LB elnök és tagok, MAB referens programterv sablon látogatási program önértékelés, akkr. elızmények, internetes és más információk, helyszíni dokumentumok intézményi önértékelés, LB eljárásrend, LB kézikönyv vonatkozó részei (értékelési szempontok, jelentés minta) kiegészítést kérı levél (ha szükséges) LB munkamegosztás, végleges látogatási program LB jegyzetek az LB jelentés tervezete megjegyzés intézményektıl összeférhetetlenségi észrevételek kezelése oldalas dokumentumok az intézmény / kar méretétıl függıen idızítések, résztvevık az intézménybıl, utazás, szállásfoglalás stb 9

10 11. az LB jelentéstervezet megküldése az intézménynek 12. akkreditációs határozat MAB Plénum, LB elnök 13. az intézmény reagálása a MAB határozat alapján (indokolt esetben): szükséges lépések, intézkedési terv kidolgozása 14. MAB visszajelzés jelzett korrekciókról, intézkedési tervrıl 15. intézményi intézkedések, a tervek megvalósításának ellenırzése, értékelése (szükség szerint helyszíni vizsgálat) AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA, AKKREDITÁCIÓS HATÁROZAT MAB, rektor az LB jelentés tervezete intézményi tárgyi, ténybeli korrekciós észrevételek az LB jelentés tervezete, intézményi észrevételek végleges akkreditációs jelentés, MAB határozat KÖVETKEZMÉNYEK, KÖVETİ VIZSGÁLATOK rektor MAB határozat és indokolt esetben akkreditációs jelentés helyzetjelentés a kért korrekciókról, adott esetben intézkedési terv bemutatása MAB MAB idıszaki jelentés a korrekciós lépésekrıl, FOI intézkedési terv MAB határozat, monitoring ütemezés, FOI jelentés az intézkedési terve megvalósulásáról MAB visszajelzés: elfogadás, vagy újabb korrekciókérés, monitoring ütemezés MAB vélemény a felül-vizsgálat eredményeirıl tárgyi tévedések, hibás adatok közzététel a MAB honlapján szükség esetén MAB követı látogatás a monitoring ütemezése szerint AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ELİKÉSZÍTÉSE A MAB elnöke levélben értesíti a tanévben intézményakkreditációs eljárásban sorra kerülı intézmények rektorait az eljárás menetérıl, az önértékelések elkészítéséhez szükséges dokumentumok elérhetıségérıl a MAB honlapján, az önértékelések elkészítésének határidejérıl, az önértékelések írásos és elektronikus benyújtásának módjáról. Az LB megválasztása után értesítést küld az LB összetételérıl. Az intézmény az LB összetételére vonatkozóan, megfelelı indoklással, összeférhetetlenségi észrevételt tehet, melyet a MAB elnöke mérlegel, s indokolt esetben új LB elnökre/tagra tesz javaslatot a MAB plénumának. A MAB felkészítı tájékoztatót tart az intézmények képviselıinek, majd pedig az LB tagjainak. Az LB áttekinti az intézményakkreditációs dokumentumokat, megfogalmazhat kiegészítı értékelési szempontokat, elkészítheti, egyeztetheti a látogatások beosztását. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYBEN Az önértékelés felépítését, elkészítésének javasolt módszereit a MAB honlapján elérhetı, vonatkozó Önértékelési útmutató tartalmazza. Javasolt az önértékelés minél szélesebb munkatársi és hallgatói kör bevonásával való elkészítése, közös gondolkodás, megbeszélés. Az akkreditáció sikeres elıkészítéséhez az intézmények számára is hasznos az intézményakkreditációs Eljárás és értékelési szempontok (a jelen dokumentum), valamint az elsısorban az LB-nek szóló Kézikönyv. A minıségfogalom kellıen széles értelmezése okán az ajánlott önértékelési szempontok között szerepel a munkaerıpiacon szerezhetı tapasztalatok bevonása az oktatásba, valamint a felhasználói partnerek véleménye a szervezetrıl és teljesítményérıl. (A látogató bizottságok közvetlenül is megkérdezhetik a felhasználókat.) A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, AZ LB JELENTÉSE Az LB az önértékelések beérkezése és áttanulmányozása után nyitó munkaértekezletet tart. Véglegesíti a helyszíni látogatások beosztását és tervezett idırendjét, összesíti az önértékelésekbıl levonható következtetéseket, megfogalmazhat további kérdéseket vagy kéréseket azok kiegészítésére. Egyúttal megbeszéli a szakértékelések elkészítésének, az erısségek, gyengeségek, a minıségfejlesztési javaslatok értékelésének közös szempontjait. A látogatásokra a tanév második félévében kerül sor. A helyszíni látogatások az LB-tıl felkészültséget, az önértékelés ismeretét, tárgyilagosságot, körültekintést, segítıkészséget, egyúttal elemzı, kritikus személetet igényelnek. Az LB jelentés megírására a látogatást követı 6 hét áll az LB rendelkezésére. A jelentés megírását a MAB titkárság szerkesztési és szükség szerinti tartalmi munkával segíti. 10

11 AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS ZÁRÁSA, AKKREDITÁCIÓS HATÁROZAT A MAB elnöke az LB jelentést átnézi, esetleges javaslatait az LB elnökével egyezteti, s ezután a jelentést az esetleges hibák, tárgyi tévedések jelzésére megküldi az intézményeknek. Az intézményi észrevételek alapján az LB elnök az LB tagokkal konzultálva a jelentést kiigazíthatja. Az LB elnöke által jóváhagyott jelentést a MAB plénuma megtárgyalja és akkreditációs határozatot hoz. VISSZACSATOLÁS A határozathozatal után a visszacsatoláshoz a MAB anonim kérdıíves formában ségi felméréseket végez az érintett intézmények és az LB tagok körében (Lásd a Függelékben csatolt kérdıíveket). KÖVETKEZMÉNYEK, KÖVETİ VIZSGÁLATOK, TAPASZTALAT ÖSSZEGZİ ÉRTEKEZLET Indokolt esetben a MAB a határozataiból adódó intézkedések megtételérıl írásos visszajelzést, intézkedési tervet kér az intézménytıl. Ha a határozat monitor eljárás lefolytatását írja elı, akkor ezt a MAB titkárság kellı idıben elıkészíti. A követı vizsgálatok kapcsán az intézményektıl érkezett helyzetjelentések, a tervek megvalósítását ismertetı beszámolók értékelésérıl szakvélemény (ha szükséges, akkor újabb helyszíni látogatással), majd akkreditációs határozat születik. 11

12 TEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS FOLYAMATÁNAK HATÁRIDİ DIAGRAMJA Az LB munkaterv szerinti határidıi Hetek A LÁTOGATÁS ELİKÉSZÍTÉSE ELİKÉSZÍTÉS 1: A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG FELKÉRÉSE ELİKÉSZÍTÉS 2: A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG FELKÉSZÍTÉSE ELİKÉSZÍTÉS 3: A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG FELKÉSZÜLÉSE ELİKÉSZÍTÉS 4: A LÁTOGATÁS INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉSE HELYSZÍNI LÁTOGATÁS LÁTOGATÁS 1: NYITÓÉRTEKEZLET LÁTOGATÁS 2: HELYSZÍNI VIZSGÁLAT LÁTOGATÁS 3: FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓÉRTEKEZLETRE LÁTOGATÁS 4: ZÁRÓÉRTEKEZLET JELENTÉSKÉSZÍTÉS, HATÁROZATHOZATAL ÉRTÉKELÉS 1: JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉRTÉKELÉS 2: JAVASLAT ELİTERJESZTÉS ÉRTÉKELÉS 3: MAB HATÁROZATHOZATAL KÖVETİ VIZSGÁLATOK VISSZACSATOLÁS 1: BELSİ ÉS KÜLSİ VISSZACSATOLÁS az adott év akkreditációs határozatainak lezárását követı 4. hónap végéig bezárólag VISSZACSATOLÁS 2: NYOMON KÖVETÉS a határozathozatalt követı 2,5 3 év (az adott határozat szerint) 12

13 FÜGGELÉK: INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ VISSZACSATOLÁSI KÉRDİÍVEI INTÉZMÉNYEK (Survey Monkey) Tisztelt Rektor Asszony/Úr! Mint a(z) 20xx-20xx-es intézményakkreditációs eljárásában részt vett intézmény vezetıjét kérjük, hogy töltsék ki az alábbi kérdıívet. Ennek célja az akkreditációs értékelés hatékonyságának javítása, melyhez kérjük, hogy kollégái bevonásával értékelje az akkreditációs eljárás folyamatát A felmérés eredményei visszacsatolásként szolgálnak a MAB számára az eddigi munkáról. Az Önök segítségével lehetıvé válik a kidolgozott módszerek, eljárások és a kommunikáció hatékonyságának javítása, az eljárás fejlesztése, a MAB mőködése minıségének javítása. A kérdıív anonim, az adatokat kizárólag e célból fogjuk felhasználni és az eredményekrıl tájékoztatást adunk a MAB honlapján. Kérjük, hogy a kérdıívet 20xx...-ig szíveskedjenek kitölteni, a rendszer e dátum után lezárja a hozzáférést. Kérjük, a *-gal jelölt kérdésekre feltétlenül válaszoljanak! 1. Mennyire voltak ek az értékelés során az alábbiakkal? 1. A tájékoztatással az értékelés céljáról 2. A tájékoztatással az értékelés menetrendjérıl 3. A Látogató Bizottság és az intézmény közötti kommunikációval 4. A MAB Titkárság és az intézmény közötti kommunikációval 5. A szakmai látogatás elıkészítésével 6. A szakmai látogatás lebonyolításával 2. ÖNÉRTÉKELÉS Kb. hány személy vett részt összesen az intézmény/kar önértékelési folyamatában (megbeszélések, értekezletek, adatszolgáltatás, stb.) és hány munkaórát töltöttek összesen az önértékelés elvégzésére? Vezetık Oktatók Adminisztratív és egyéb segédszemélyzet Hallgatók ÖSSZESEN: Összes személy száma az intézményben/karon Ebbıl az önértékelésben résztvevı személyek száma Az önértékelési folyamat hány munkaórát vett igénybe? 3. Mennyire voltak ek az értékelés során az alábbiakkal? 1. Az önértékeléshez kapott útmutatóval 2. Az önértékelés javasolt módszerével 3. A kért adatok mennyiségével 4. A kért adatok minıségügyi relevanciájával Amennyiben a 3.3 vagy 3.4 kérdésnél "teljesen " a válaszuk, kérjük indokolják: 13

14 4. Mik voltak az önértékelési útmutató Önök által érzékelt erısségei? 2. kevésbé kidolgozott pontjai? 3. Mik a javaslataik az önértékelési útmutató módosítására? 5. Az önértékelés során összegyőjtött adatokat, megállapításokat, eredményeket tudják-e hasznosítani további munkájukban? 1. Igen, szinte teljes mértékben 2. Igen, jelentıs mértékben 3. Igen, de nagyon korlátozott mértékben 4. Egyáltalán nem 6. Az önértékelés mely megállapításait, mely adatokat, eredményeit tudják hasznosítani? 1. operatíve, rövid távon: 2. stratégiai szempontból: 7. LÁTOGATÁS Kérjük, értékeljék az alábbi táblázat kitöltésével a Látogató Bizottság (LB) munkáját az intézményben / karon. Mennyire voltak ek az LB 1. összetételével 2. felkészültségével az intézményi/kari önértékelési dokumentumának ismerete tekintetében 3. szakmai felkészültségével az intézmény/kar új típusú képzésekre való átállásának felmérésében 4. szakmai felkészültségével az intézményt /kart érintı belsı minıségbiztosítás felmérésének tekintetében 8. Mik voltak a látogatás Önök által érzékelt erısségei? 2. gyenge pontjai? 3. Javaslatok a látogatás szervezésével és egyéb szakmai vonatkozásainak fejlesztésével kapcsolatban: 9. AKKREDITÁCIÓS (ÉRTÉKELİ) JELENTÉS Kérjük, értékeljék az alábbi táblázat kitöltésével az akkreditációs értékelı jelentést. Mennyire voltak ek az értékelés 1. tényszerőségével (megalapozottság) 2. objektivitásával (elfogulatlanság) 3. alaposságával, részletességével 4. tartalmával (amire kitért, s amire nem) 5. által megfogalmazott javaslatok felhasználhatóságával 14

15 10. MAB TITKÁRSÁG Értékeljék az alábbi táblázat kitöltésével a MAB Titkárság szakreferensének munkáját. Mennyire voltak ek a MAB titkárság szakreferensének segítıkészségével 2. szervezési munkájával 3. szakmai (akkreditációs) felkészültségével az értékelés során KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIKKAL SEGÍTETTÉK MUNKÁNKAT! LB TAGOK (Survey Monkey) Tisztelt Látogató Bizottsági Tag! Mint a(z) 20xx-20xx-es intézményamakkreditációs eljárásában részt vett szakértıt kérjük, hogy töltse ki az alábbi kérdıívet. Ennek célja az akkreditációs értékelés hatékonyságának javítása, melyhez kérjük, hogy válaszaival értékelje az intézményakkreditációs eljárás folyamatát. A felmérés eredményei visszacsatolásként szolgálnak a MAB számára az eddigi munkáról. Az Ön segítségével lehetıvé válik a kidolgozott módszerek, eljárások és a kommunikáció hatékonyságának javítása, az eljárás fejlesztése, a MAB mőködése minıségének javítása. A kérdıív anonim, az adatokat kizárólag e célból fogjuk felhasználni és az eredményekrıl tájékoztatást adunk a MAB honlapján. Kérjük, hogy a kérdıívet 20xx. -ig szíveskedjen kitölteni, a rendszer e dátum után lezárja a hozzáférést. 1. Mennyire volt az értékelés során az alábbiakkal? MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT AZ ELİKÉSZÍTİ MUNKÁVAL: 1. A tájékoztatással az értékelés céljáról 2. A tájékoztatással az értékelés menetrendjérıl 3. Az értékelési szempontrendszerrel 4. A MAB Titkárság és az LB közötti kommunikációval 5. A szakmai látogatás elıkészítésével 6. A szakmai látogatás lebonyolításával 7. Az LB tagok közötti együttmőködéssel 2. Kérjük, értékelje a MAB Titkárság szakreferensének munkáját. MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT A SZAKREFERENS segítıkészségével 2. szervezési munkájával 3. szakmai (akkreditációs) felkészültségével 15

16 3. Kérjük, értékelje az önértékelési dokumentációt. MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT az önértékelések terjedelmével 2. az önértékelés módszerével 3. az LB által feldolgozandó adatok mennyiségével 4. az adatok értelmezhetıségével 5. a kért adatokkal (Mennyire segítik elı a valós megítélést?) 4. Kérjük, értékelje az alábbi táblázat kitöltésével az intézmény munkáját. MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT AZ ÉRINTETT SZAKOK felkészültségével konkrétan az önértékelési dokumentum ismerete tekintetében 2. felkészültségével általában az adott szakra vonatkozó adatok, információk tekintetében 5. Mik voltak az intézményakkreditációs eljárás jelen dokumentuma és a kézikönyv Ön által érzékelt erısségei? 6. Mik voltak az intézményakkreditációs eljárás jelen dokumentuma és a kézikönyv Ön által érzékelt kevésbé kidolgozott pontjai? 7. Javaslatai az intézményakkreditációs eljárás jelen dokumentuma és kézikönyv fejlesztésére vonatkozóan: 8. Kérjük, sorolja fel az intézményakkreditációs eljárás Ön által érzékelt erısségeit. 9. Kérjük, sorolja fel az intézményakkreditációs eljárás Ön által érzékelt gyenge pontjait. 10. Kérjük, néhány mondatban fogalmazza meg javaslatait az intézményakkreditációs eljárás szervezésének és egyéb szakmai vonatkozásainak fejlesztésével kapcsolatban. KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! 16

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ

A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ 2011/9/III.a sz. MAB határozat ELJÁRÁSREND A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. TÖRVÉNYI HÁTTÉR III. A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI IV. AZ AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ LÁTOGATÓ BIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJÁHOZ

KÉZIKÖNYV A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ LÁTOGATÓ BIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJÁHOZ KÉZIKÖNYV A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ LÁTOGATÓ BIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...1 I. A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE A PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN A) ÖSSZEFOGLALÓ ÁBRA...2

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

2010/9/II.A számú MAB határozat 2010. október 29.

2010/9/II.A számú MAB határozat 2010. október 29. MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG Intézményakkreditációs útmutató Átdolgozott kiadás 2010/9/II.A számú MAB határozat 2010. október 29. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Elnöki előszó...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010 Oldal: 1/10 A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA PROGRAMJA 2010 Szerkesztésért felelős: Minőségirányítási Igazgatóság, Főtitkári Hivatal Ellenőrzésért felelős: minőségirányítási igazgató Jóváhagyó: a Szenátus nevében

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás A kézikönyv jelen kiadását dátum aláírás készítette: dr. Bohátka Gergely egyetemi minıségbiztosítási vezetı Ellenırizte, jóváhagyta,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az akkreditációs folyamat alapelemei: Pannon Egyetem Napja minıségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott) adatok bemutatása; önálló analízisre épülı önértékelés;

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/2. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. OKTÓBER 1. Általános rendelkezések 1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

MAB intézményakkreditációra való felkészítés

MAB intézményakkreditációra való felkészítés MAB intézményakkreditációra való felkészítés Koczor Zoltán MAB akkreditációra való felkészítés 2010. november 18. 1 Az intézményi célok lebontása Finanszíroz hatóság Elismertség, keresettség Törvényesség

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁS 2011/2012 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM monitoring akkreditációs jelentése A MAB 2012/4/VII. sz. HATÁROZATÁNAK

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

MAB felmérés 2012: intézményakkreditáció. 1. Mennyire volt elégedett az intézményi értékelés során az alábbiakkal?

MAB felmérés 2012: intézményakkreditáció. 1. Mennyire volt elégedett az intézményi értékelés során az alábbiakkal? MAB felmérés 2012: intézményakkreditáció LB tagok válaszai Válaszadásra felkért LB tagok : 24 Válaszolók : 23 Válaszarány: 96% MAB - LB - TITKÁRSÁG 1. Mennyire volt az intézményi értékelés során az alábbiakkal?

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 12. évfolyam 3. szám 2007. december Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2007. december

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN

ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN ÚTMUTATÓ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN Az Eljárásrend a párhuzamos programakkreditációhoz c. dokumentum sz. melléklete TARTALOMJEGYZÉK Az önértékelés formai és

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008. El adó: Dr. Koczor Zoltán Ösztönös projekttevékenység 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900 97300 2001. jan. 2001. febr. 2001. márc. 2001. ápr. 2001. máj.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013 (A második akkreditációs értékeléshez kapcsolódva) KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar akkreditációs jelentése a 2013/10/IX.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Debrecen, 2009. május 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalmak meghatározása...... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya.... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben