AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS"

Átírás

1 A MAB 2013/8/IV/1. sz. határozata INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Tartalomjegyzék BEVEZETÉS..2 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 II. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI...3 III. AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK JOGSZABÁLYI ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI EURÓPAI SZTENDERDEK (ESG ELVÁRÁSOK).7 IV. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI...9 V. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS FOLYAMATÁNAK HATÁRIDİ DIAGRAMMJA..12 FÜGGELÉK (visszacsatolási kérdıívek) 13 1

2 BEVEZETÉS A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság az összes felsıoktatási intézményre kiterjedıen, egységes elvek és eljárási szabályok alapján a) az intézménymőködéssel, az intézményi minıségfejlesztéssel kapcsolatos minıséghitelesítést, valamint b) a képzés és a tudományos tevékenység minıségének hitelesítését két különbözı, idıben egymástól függetlenül futó akkreditációs eljárásban végzi: a) Intézményakkreditáció: Az intézményi mőködés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minıségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján. b) Képzési programok párhuzamos akkreditációja (=programakkreditáció): Egy-egy kiválasztott képzési területen/képzési ágban az egyes intézményekben folyó képzések egyidejő, párhuzamos vizsgálata. Egyházi intézmények esetében az intézmény- és programakkreditáció szétválasztása az alábbi megfontolás szerint történik: Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni. Ha az egyházi intézményben nemcsak hitéleti képzés folyik, akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az aktuális programakkreditáció keretében kerül sor. Az intézményakkreditáció jellegét tekintve külsı minıséghitelesítés 1, de legalább ilyen jelentıségő eljárás az intézmény saját belsı minıségbiztosítási tevékenysége érdekében. A harmadik körös intézményakkreditáció során kiemelt szerep jut az intézmény belsı minıségbiztosítási rendszerének, szabályzatának 2, továbbá a korábbi akkreditáció alkalmával a MAB által tett észrevételek nyomán tett intézkedéseknek. Ennek értelmében a MAB intézményakkreditációs elvárásainak vizsgálatán kívül a MAB plénuma által kiküldött látogató bizottság (LB) részletes értékelést készít az intézményi mőködésrıl, a minıségbiztosítás és minıségfejlesztés intézményi állapotáról. Minden LB jelentés tartalmaz az intézmény / karok további mőködésére vonatkozó minıségfejlesztési javaslatokat is. 1 Minıséghitelesítés: Az akkreditációs testület (MAB) határozata a felsıoktatási intézmény tevékenységérıl, a jogszabályokban meghatározott elıírásoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelésérıl, mely az intézmény önértékelésében bemutatott adatainak, eredményeinek, valamint a helyszíni látogatás(ok)on tapasztaltak értékelésére épül. 2 Minıségbiztosítási szabályzatban célszerő meghatározni a felsıoktatási intézmény mőködésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési eljárásokat, a mőködés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belsı értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhetı végzettségi szint és szakképzettség minıségének belsı értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minıségbiztosítási szabályzatban célszerő meghatározni a doktori iskola létesítési követelményeknek a doktori iskola mőködése során történı folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minıségbiztosítási szabályzatban célszerő rendelkezni az oktatói munka hallgatói véleményezésérıl is. 2

3 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A évi CCIV. tv. a nemzeti felsıoktatásról (Nftv.) 70. (1) A MAB a felsıoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotótevékenység minıségének és a felsıoktatási intézmény belsı minıségbiztosítási rendszere mőködésének külsı értékelésére létrehozott, független országos szakértıi testület, amely e törvényben szabályozott módon szakértıként közremőködik a felsıoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban. 67. (4a) A MAB a szakértıi véleményét a (3) bekezdés a) pontjában és a 8. (2) bekezdésében szabályozott eljárásokban a felsıoktatási minıségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) figyelembe vételével hozza meg. Az oktatási hivatal határozatában ismertetni kell a MAB ESG-nek való megfelelésrıl hozott szakértıi megállapítását. 19/2012. (II.22.) kormányrendelet a felsıoktatási minıségértékelés és fejlesztés egyes kérdéseirıl 22. (2) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsıoktatási intézmény mőködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban. Ennek során a 26. szerint készített korábbi szakvéleményét felhasználhatja. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat. 26. A MAB a) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére a felsıoktatási képzések nyomon követésérıl (monitoring), és a felsıoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban értékelést, jelentést készít, minıségfejlesztési kérdésekben mőködik közre; c) a felsıoktatási intézmény felkérésére a felsıoktatási intézményrıl, képzésérıl, minıségbiztosítási rendszerérıl értékelést készít. II. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ KONCEPCIONÁLIS ELEMEI A vizsgálat tárgya A vizsgálat alapja Háttéranyagok Minıség- és teljesítménymutatók A differenciált minıség-értékelés alapja A vizsgálat módszere Intézményi és kari szintő vezetés, oktatás, kutatás és fejlesztés, minıségbiztosítás és minıségfejlesztés. Az intézményeknek a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában véve önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító önértékelést kell készíteniük úgy, hogy a külsı értékelıket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külsı értékelés elvégzéséhez szükségesek. Az önértékelés elkészítéséhez a MAB által összeállított Önértékelési útmutató ad segítséget. (Az intézményakkreditáció keretében vizsgálandó hitéleti képzések önértékelésének elkészítését külön útmutató segíti.) Intézményi dokumentumok. Intézményi honlap. Az önértékelés állításait alátámasztó adatok. Az intézmények a minıségbiztosítási dokumentumaikban megadják minıség- és teljesítménymutatóikat, és ezek fényében elemzik mőködésüket. A MAB következetesen értékeli az elızı akkreditáció során bemutatott adatok fennállását, ill. értékállóságát. A mőködés minıségét intézményi, kari mőködésre vonatkozó minıség- és teljesítménymutatók alapján vizsgálja. (A MAB a minıség- és teljesítménymutatókra figyel, de leginkább csak olyan jelzéseknek tekinti azokat, amelyek rámutatnak erısségekre, illetve gyengeségekre, fejlesztendı területekre.) Az intézmény/kar önértékelésére alapozott helyszíni látogatás, melynek során a látogató bizottság az önértékelés realitását, a képzés tartalmi, személyi, kutatási és infrastrukturális feltételeit, a képzési folyamatot és annak eredményeit értékeli, és ennek alapján megfogalmazza akkreditációs javaslatát és minıségértékelését. 3

4 A minıségértékelés szempontjai A résztvevı intézmények kiválasztása Külsı minıségértékelık (LB) LB összetétele Az akkreditáció feltétele Az eljárás eredménye LB jelentés részei, felépítése A minıségértékelés szempontjai tartalmazzák az intézmény vezetési rendszerének, a képzés és a tudományos kutatás feltételrendszerének és a minıségfejlesztés helyzetének vizsgálatát. Mindezen szempontokat tartalmazza az ESG által megfogalmazott 7 sztenderd és irányelvek. Az értékelés különbözı elemei (önértékelés, MAB értékelés) a következı területekre terjednek ki: 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzıi, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. 2. Az intézmény/kar mőködésének kiemelkedı oktatási, kutatási-fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenységi és gazdálkodási eredményei. 3. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1 Minıségpolitika, stratégia és eljárások a minıség biztosítására. 3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belsı értékelése. 3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4 Az oktatói minıség biztosítása. 3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6 Belsı információs rendszer. 3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. Oktatási Hivatallal egyeztetett MAB ütemezés szerint. A MAB az intézménytıl független, minıségértékelésben jártas, felkészült szakértıkbıl álló látogató bizottságot (LB) kér fel a minıségértékelésre. Az LB felelıs a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Feladata, hogy ellenırizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak képviselıivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területrıl; javaslatot tegyen az akkreditációt illetıen, és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. Az LB-k tagjai valamikori, illetve jelenleg is aktív intézményi vezetık, a felsıoktatásban jelentıs tapasztalatot szerzett személyek, a felhasználói szervezetek képviselıi, minıségügyi szakemberek, hallgatók. Az LB elnöke intézményi vezetésben gyakorlattal bíró vezetı oktató vagy a felsıoktatási intézmények mőködését ismerı, gazdasági szervezet vezetésében kiemelkedı tapasztalatokkal rendelkezı szakember. Az LB létszáma a vizsgált intézmény nagyságától, összetettségétıl függ. A jogszabályi háttér és a MAB akkreditációs szempontrendszerében lefektetett akkreditációs minimum teljesítése. Intézményre, annak karaira: A-20XX 3 / NA, továbbá az intézmény egészének, karainak minıségértékelése, benne külön is a minıség fejlesztésére szolgáló ajánlásokkal. I. Akkreditációs minısítési javaslat. Az intézmény akkreditációs minısítése: A-20XX-ig / NA. Az akkreditációs minısítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). II. Minıségértékelés. Az intézmény egészének, valamint a karok egyenkénti és részletes minıségértékelése az értékelési szempontok (egyenként tárgyalva), valamint a minıség- és teljesítménymutatók alapján. III. Az intézmény / kar további mőködésére vonatkozó javasatok 3 Az akkreditáció hatálya: az akkreditáció (A) 5 évre, vagy kevesebb, mint 5 évre szól. 4

5 III. AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 1. JOGSZABÁLYI ELVÁRÁSOK Intézmény akkreditációjának törvényi feltételei 4 A felsıoktatási intézmény akkreditálható, ha megfelel a következı feltételeknek: Általános feltételek (1) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy mővészeti ágban, legalább négy szakon, az alábbi pontok szerint választható képzési szerkezetben o alapképzést, o alap- és mesterképzést, o alap-, valamint mester- és doktori képzést, o mester- és doktori képzést folytat. [Nftv. 6. (2)] (2) Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges személyi, szervezeti feltételekkel, állandó kutatói, oktatói karral. (Állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja. [Nftv. 7. (3)]) (3) Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökkel. [Nftv. 6. (3)] (4) Az intézményi dokumentumok 5 kidolgozottak, rendelkezésre állnak. [Nftv. 6. (3)] Egyetemként az a felsıoktatási intézmény akkreditálható, amelyik o legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére; o munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik; o legalább három egyetemi karral rendelkezik; o tudományos diákköröket mőködtet; o az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni. [Nftv. 9. (3)] Hitéleti képzést folytató felsıoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint legalább egy tudományterületen vagy mővészeti területen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. [Nftv. 91. (4)] Mővészeti felsıoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult alap- vagy mesterképzésre, illetve egy tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. [Nftv (4)] Mővészeti felsıoktatási intézmény alapító okirata szerint eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó általános feltételtıl. [Nftv (4)] Fıiskolaként a felsıoktatási intézmény akkreditálható, ha o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 35 fıt Nftv (13) b)]; o munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik. [Nftv. 9. (4)] Hitéleti képzést folytató felsıoktatási intézmény a fıiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen egy szakon jogosult alapképzés folytatására. [Nftv. 91. (5)] Mővészeti felsıoktatási intézmény a fıiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult alap- vagy mesterképzésre. [Nftv (4)] 4 Nftv (4) Az e törvénynek megfelelı fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket ha e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz a felsıoktatási intézményeknél szeptember 1-jéig kell kialakítani. 5 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti és mőködési szabályzat; minıségbiztosítási szabályzat; az elızı akkreditáció javaslataira a FOI intézkedési terve és annak végrehajtása. 5

6 Kar akkreditációjának törvényi feltételei 6 Felsıoktatási intézmény kara [Nftv ] akkreditálható, ha egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotómővészeti tevékenység feladatait látja el. Egyetemi karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal, s a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak; o az egy teljes munkaidıben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezı oktatóra jutó teljes idejő nappali képzésben részt vevı hallgatók száma nem haladja meg a 35 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja. Fıiskolai karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fıt; o a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos fokozattal. Hitéleti képzéssel összefüggésben az egyetemi, fıiskolai kar létesítéséhez elvárt minimális oktatói létszámra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. [Nftv. 92. (6) f)] 2. A MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A MAB további akkreditációs elvárásai Az elızıekben felsorolt jogszabályi feltételeken túlmenıen az intézmény/kar meg kell, hogy feleljen a MAB alábbi akkreditációs elvárásainak is: Az intézménynek a felsıoktatási tevékenység minıségének biztosítására van intézményi szintő, és a folytatott képzések minıségi kontrollját is magába foglaló minıségbiztosítási rendszere. Mővészeti és mővészetközvetítı képzést folytató intézmény 7 folyamatosan biztosítsa a képzés speciális infrastruktúráját, a képzési helyszín változtatása esetén is, az elızıleg akkreditált helyszín feltételeinek megfelelıen, minimum a közoktatás, ill. az OKJ-s képzéseknél megfogalmazott feltételek szintjén, az alábbiak szerint: o A képzés igényei szerinti megfelelı nagyságú és fényviszonyokkal bíró mőtermek, a szakágnak megfelelı akusztikájú és felszereltségő elıadó-stúdiók, próbatermek. o A zenemővészeti területen: Megfelelı mérető hangszigetelt termek, megfelelı minıségő hangszerek, kortárszenei gyakorlatokhoz számítógépes és megfelelı elektroakusztikus berendezés, megfelelı kotta-, könyv- és hanghordozó állomány, zeneelméleti-történeti tárgyak tanításához akusztikai berendezés, kivetítı vetítésre alkalmas eszközök, tábla (kottavonalas is!) o A vizuális mővészeti képzésekhez szükséges önálló mőhelyek, mőhely-együttesek a hallgatói létszámhoz arányos területen, speciális gépi felszereléssel, eszközökkel, folyamatos alapanyag biztosítással a képzési programok megvalósításához. o Speciális számítógépes hátteret igénylı képzéseknél: létszámarányosan felszerelt stúdiók, médialaborok megfelelı számú gépi háttérrel és legális, a képzéshez illeszkedı programokkal való ellátottság biztosítása. Bölcsészkar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés. Bölcsészettudományi kar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy mesterképzési szakon folyik képzés. 6 Nftv (4) Az e törvénynek megfelelı fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket ha e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz a felsıoktatási intézményeknél szeptember 1-jéig kell kialakítani. 7 A MAB 2009/9/VI. sz. határozata. 6

7 Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért felelıs és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara. A MAB vizsgálja azt is, hogy a karok elnevezése összhangban van-e a kar által végzett oktatási és kutatási tevékenységgel, annak szakterületét és szintjét is tekintve. A MAB értékelési szempontjai Az intézmény/ kar általános helyzetképe o Honnan hová tart az intézmény/kar. Az elızı intézményi akkreditációs határozat ajánlásai (amennyiben voltak ilyenek) nyomán tett intézményi/kari szintő intézkedések. o Az intézmény/kar alapdokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi/kari stratégia, a HÖK részvétele az intézmény/kar vezetésében. Intézményi / kari szintő együttmőködések az oktatási feladatokban és az infrastruktúra hatékonyságának növelésére (közös képzések kezelése (intézményközi, ha van), karok közötti átoktatások stb.) o A C-SWOT analízis következtetések, tennivalók. Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei Oktatás o Az intézmény/kar képzési szerkezete. o Képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok (felvettek és végzettek, lemorzsolódás, TDK eredmények) intézményi/kari szintő áttekintése az elmúlt öt év statisztikája alapján o Végzettek elhelyezkedése, munkaerıpiaci beválás. Kutatás-fejlesztés, alkotó/mővészeti tevékenység o Intézményi/kari szintő jelentısebb tudományos publikációs, fejlesztési, innovációs és pályázati (tartalmi) eredmények (hazai és nemzetközi eredményesség) o Regionális, országos, nemzetközi kapcsolatok és azok hatásai intézményi, illetve kari szinten. Gazdálkodás o Az intézmény/kar gazdálkodásának eredményei. o Külsı és belsı erıforrások pályázati (finanszírozás) megszerzése és felhasználásuk, a változások tendenciái intézményi szinten, illetve kari szinten ha van! 3. EURÓPAI SZTENDERDEK (ESG ELVÁRÁSOK) A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására (szervezet, dokumentumok) ESG: Az intézmény/kar rendelkezzen átfogó minıségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az intézmény által kiadott diplomáknak a minıségét garantálják. Emellett határozottan kötelezze el magát egy olyan kultúra mellett, mely elismeri a minıség és a minıségbiztosítás fontosságát. Dolgozzon ki és valósítson meg stratégiát a minıség folyamatos javítása érdekében. A stratégiának, minıségpolitikának és eljárásoknak legyen formális-hivatalos státusza, s e dokumentumok legyenek nyilvánosak. Tartalmazzák továbbá a hallgatók és más érdekeltek szerepét. Az intézményi célokat, az intézmény feladatainak eredményességét szolgáló minıségbiztosítási rendszer tartalmazza: o az intézmény minıségpolitikáját, valamint az azt megvalósító intézményi és erre épülı kari/egyéb szervezeti egységre érvényes) stratégiát és az adott idıszakra vonatkozó programokat, o az intézményen/karon belüli viszonyt az oktatás, kutatás és egyéb funkciók között, o az intézményi/kari minıségbiztosítás szervezeti helyét a szervezeti hierarchiában, vonatkozó feladat-, felelısség-, és hatásköröket, o a tanszékek, intézetek, karok és más szervezeti egységek és egyének minıségbiztosítással kapcsolatos felelısségét, o a hallgatók bevonását a minıségbiztosításba, o a minıségpolitika, stratégia és a minıségfejlesztés megvalósulásának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának, valamint a szükséges beavatkozások módjait. 7

8 3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése ESG: Az intézmény szabályozza képzési programjainak jóváhagyását, rendszeres átvizsgálását, és figyelemmel kisérését. Ennek keretében: o a program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek (learning outcomes) meghatározása, o a különbözı képzési formák megfelelı mőködtetésének biztosítása (távoktatási képzések stb.), o a hallgatók elırehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése, o a programok rendszeres idıszakonkénti felülvizsgálata (külsı tagok bevonásával), o rendszeres visszacsatolás kérése munkáltatóktól, a munkaerıpiac képviselıitıl és más szervezetektıl a képzésrıl és a végzett hallgatókról, o az új képzési programok összhangja az intézményi, kari stratégiával. o a hallgatói felmérések eredményeinek hasznosítása a tantárgyfejlesztésben A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere ESG: A hallgatók (tanulmányi elırehaladásuk, teljesítményük, a képzési követelmények elérésének) értékelése elızetesen közzétett és következetesen, egységesen alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint történjék. o mérjék a programban kitőzött és nyilvánosságra hozott célok és kimeneti eredmények elérését, o az értékelések feleljenek meg a céljaiknak, ami lehet felmérı, formáló vagy összegzı, o legyen világos és közétett követelmény az osztályozásra, o olyan oktatók végezzék, akik értik az értékelésnek a hallgatói fejlıdésben betöltött árnyalt szerepét, hogy a hallgató elérje a kívánt képzettség megszerzéséhez szükséges kompetenciákat, o ahol lehet, ne csak egy vizsgáztató értékítéletére támaszkodjanak, o vegyék figyelembe a vizsgaszabályzatok minden lehetséges következményét, o legyen világos szabályzata a hallgatók körében méltányosságból alkalmazott eljárásoknak, o biztosítsák, hogy az értékeléseket biztonságosan végezzék az intézmény meghatározott eljárásai szerint, o pontosságukat adminisztratív ellenırzıvizsgálatok támasszák alá Az oktatók minıségének biztosítása ESG: Az intézmény/kar rendelkezzen belsı mechanizmusokkal az oktatás minıségének biztosítására: o az oktatók rendelkezzenek a megfelelı szakmai és pedagógiai felkészültséggel és tapasztalattal a tudás átadására, közvetítésére, a kompetenciák fejlesztésére, o az oktatók férjenek hozzá a saját teljesítményükre vonatkozó visszacsatolásokhoz, o az intézmény/kar biztosítson lehetıséget szakmai, illetve felsıoktatás-didaktikai felkészültségük fejlesztésére, valamint bátorítsa felkészültségük önértékelését, o tervszerő, az oktatási tevékenység eredményességével, mint prioritással számoló humánpolitikai stratégia érvényesüljön (rendszeres teljesítményértékelés a munkatársi, illetve vezetıi körben, elırelépés ösztönzése, minıségi csere), o az intézmény/kar rendelkezzék eszközökkel a nem megfelelı munkatársaknak az oktatási tevékenység alól való felmentésére, o az emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatók-kutatók körében, o az emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatást, kutatást segítı személyzet körében Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások ESG: Minden képzési program esetében álljanak rendelkezésre megfelelı eszközök a tanulás támogatására, biztosítottak legyenek a hallgatók által elvárt hallgatói szolgáltatások. A vonatkozó irányelvek közül: o mind a fizikai (oktatási-technikai infrastruktúra) mind a szellemi- és humán szolgáltatásokat (pl. hallgatói tanácsadás) biztosítani kell, o ezek kialakításakor vegyék figyelembe a hallgatói (vissza)jelzéseket, o az intézmény rendszeresen vizsgálja felül és folyamatosan javítsa e szolgáltatások minıségét Belsı információs rendszer ESG: Az intézmény/kar gondoskodjék a képzési programjainak (és egyéb tevékenységeinek) eredményes mőködtetését biztosító információk szisztematikus győjtésérıl, elemzésérıl és felhasználásáról, információs csatornák eredményes mőködtetésérıl. 8

9 Az információs rendszer adatgyőjtése terjedjen ki: o hallgatói elımenetel nyomonkövetésére, o hallgatói ség (képzésekkel, oktatókkal) mérésére, o a diplomás pályakövetésre(dpr), o a hallgatói populáció egészére, irányultságára, pályaképére (profile), o az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményességmutatóinak mérésére, o más hazai és külföldi intézményekkel való összehasonlításokra Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása ESG: Az intézmény/kar adjon rendszeres tájékoztatást az általa kínált programokról, ezek tervezett kimeneteirıl, az elérhetı végzettségekrıl, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról, és a hallgatók számára kínált tanulási lehetıségekrıl. A közzétett információ tartalmazhatja továbbá a korábbi hallgatók észrevételeit és elhelyezkedésüket, valamint a jelenlegi hallgatói kar irányultságát, pályaképét (profile). IV. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI tevékenység felelıs felhasznált dokumentum eredmény/ dokumentum AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ELİKÉSZÍTÉSE 1. Az eljárás MAB dokumentumainak MAB eljárásrend, önértékelési frissített változatok ak- útmutató, LB kézikönyv tualizálása (ha szükséges) 2. Az érintett intézmények kiértesítése az eljárás indításáról MAB elnök, titkárság intézményakkreditációs ütemterv 3. LB-k megválasztása MAB javasolt LB elnökök és tagok listája 4. Intézményi felkészítı MAB elnök, titkárság 5. LB-k felkészítése MAB, LB elnök, titkárság 6. Az intézményi / kari önértékelések kidolgozása az intézményekben, majd eljuttatása a MAB titkárságra 7. az LB tagok felkészülése az önértékelésekbıl, esetleges további adatbekérések 8. látogatási programterv összeállítása, a látogatás megszervezése, intézmény rektora az eljárás dokumentumai - prezentációk - az eljárás dokumentumai - tájékoztatók az érintett intézmények rektorait értesítı levelek elfogadott LB listák, LB felkérı levelek, intézményi értesítı levelek jelenléti ív, emlékeztetı jelenléti ív, emlékeztetı AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE önértékelési útmutató, eljárásrend, LB kézikönyv, önértékelések intézményi (és kari) akkreditációs elızmények A LÁTOGATÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA, AZ LB JELENTÉSE LB elnök, önértékelések, akkreditációs MAB referens elızmények, internetes információk LB, MAB referens, intézményi felelıs logisztika 9. LB látogatás LB elnök és tagok, MAB referens, intézmény 10. akkreditációs jelentés készítése LB elnök és tagok, MAB referens programterv sablon látogatási program önértékelés, akkr. elızmények, internetes és más információk, helyszíni dokumentumok intézményi önértékelés, LB eljárásrend, LB kézikönyv vonatkozó részei (értékelési szempontok, jelentés minta) kiegészítést kérı levél (ha szükséges) LB munkamegosztás, végleges látogatási program LB jegyzetek az LB jelentés tervezete megjegyzés intézményektıl összeférhetetlenségi észrevételek kezelése oldalas dokumentumok az intézmény / kar méretétıl függıen idızítések, résztvevık az intézménybıl, utazás, szállásfoglalás stb 9

10 11. az LB jelentéstervezet megküldése az intézménynek 12. akkreditációs határozat MAB Plénum, LB elnök 13. az intézmény reagálása a MAB határozat alapján (indokolt esetben): szükséges lépések, intézkedési terv kidolgozása 14. MAB visszajelzés jelzett korrekciókról, intézkedési tervrıl 15. intézményi intézkedések, a tervek megvalósításának ellenırzése, értékelése (szükség szerint helyszíni vizsgálat) AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA, AKKREDITÁCIÓS HATÁROZAT MAB, rektor az LB jelentés tervezete intézményi tárgyi, ténybeli korrekciós észrevételek az LB jelentés tervezete, intézményi észrevételek végleges akkreditációs jelentés, MAB határozat KÖVETKEZMÉNYEK, KÖVETİ VIZSGÁLATOK rektor MAB határozat és indokolt esetben akkreditációs jelentés helyzetjelentés a kért korrekciókról, adott esetben intézkedési terv bemutatása MAB MAB idıszaki jelentés a korrekciós lépésekrıl, FOI intézkedési terv MAB határozat, monitoring ütemezés, FOI jelentés az intézkedési terve megvalósulásáról MAB visszajelzés: elfogadás, vagy újabb korrekciókérés, monitoring ütemezés MAB vélemény a felül-vizsgálat eredményeirıl tárgyi tévedések, hibás adatok közzététel a MAB honlapján szükség esetén MAB követı látogatás a monitoring ütemezése szerint AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ELİKÉSZÍTÉSE A MAB elnöke levélben értesíti a tanévben intézményakkreditációs eljárásban sorra kerülı intézmények rektorait az eljárás menetérıl, az önértékelések elkészítéséhez szükséges dokumentumok elérhetıségérıl a MAB honlapján, az önértékelések elkészítésének határidejérıl, az önértékelések írásos és elektronikus benyújtásának módjáról. Az LB megválasztása után értesítést küld az LB összetételérıl. Az intézmény az LB összetételére vonatkozóan, megfelelı indoklással, összeférhetetlenségi észrevételt tehet, melyet a MAB elnöke mérlegel, s indokolt esetben új LB elnökre/tagra tesz javaslatot a MAB plénumának. A MAB felkészítı tájékoztatót tart az intézmények képviselıinek, majd pedig az LB tagjainak. Az LB áttekinti az intézményakkreditációs dokumentumokat, megfogalmazhat kiegészítı értékelési szempontokat, elkészítheti, egyeztetheti a látogatások beosztását. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYBEN Az önértékelés felépítését, elkészítésének javasolt módszereit a MAB honlapján elérhetı, vonatkozó Önértékelési útmutató tartalmazza. Javasolt az önértékelés minél szélesebb munkatársi és hallgatói kör bevonásával való elkészítése, közös gondolkodás, megbeszélés. Az akkreditáció sikeres elıkészítéséhez az intézmények számára is hasznos az intézményakkreditációs Eljárás és értékelési szempontok (a jelen dokumentum), valamint az elsısorban az LB-nek szóló Kézikönyv. A minıségfogalom kellıen széles értelmezése okán az ajánlott önértékelési szempontok között szerepel a munkaerıpiacon szerezhetı tapasztalatok bevonása az oktatásba, valamint a felhasználói partnerek véleménye a szervezetrıl és teljesítményérıl. (A látogató bizottságok közvetlenül is megkérdezhetik a felhasználókat.) A LÁTOGATÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, AZ LB JELENTÉSE Az LB az önértékelések beérkezése és áttanulmányozása után nyitó munkaértekezletet tart. Véglegesíti a helyszíni látogatások beosztását és tervezett idırendjét, összesíti az önértékelésekbıl levonható következtetéseket, megfogalmazhat további kérdéseket vagy kéréseket azok kiegészítésére. Egyúttal megbeszéli a szakértékelések elkészítésének, az erısségek, gyengeségek, a minıségfejlesztési javaslatok értékelésének közös szempontjait. A látogatásokra a tanév második félévében kerül sor. A helyszíni látogatások az LB-tıl felkészültséget, az önértékelés ismeretét, tárgyilagosságot, körültekintést, segítıkészséget, egyúttal elemzı, kritikus személetet igényelnek. Az LB jelentés megírására a látogatást követı 6 hét áll az LB rendelkezésére. A jelentés megírását a MAB titkárság szerkesztési és szükség szerinti tartalmi munkával segíti. 10

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010 Oldal: 1/10 A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA PROGRAMJA 2010 Szerkesztésért felelős: Minőségirányítási Igazgatóság, Főtitkári Hivatal Ellenőrzésért felelős: minőségirányítási igazgató Jóváhagyó: a Szenátus nevében

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE A MAB 2006/2/II/1/2. sz. határozata: Az intézményi önértékelések, valamint a látogatások alkalmával tapasztaltak alapján megállapítást nyert,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben