Gyakornoki szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakornoki szabályzat"

Átírás

1 Gyakornoki szabályzat Útkeresés Segítı Szolgálat szabályzata készült a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. 1.A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya a gyermekvédelmi, valamint a szociális feladatot ellátó költségvetési szervben közalkalmazottként foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. 2. A szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy meghatározza a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó gyakornoki rendszer helyi szabályait. A szabályzat tartalmazza: - a gyakornoki rendszer mőködtetésével kapcsolatos személyi hátteret, valamint az általuk ellátandó feladatokat, - a gyakornoki idıvel kapcsolatos elıírásokat, - a gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai kötelezettségeket, - a gyakornoki idı alatti számonkérés feltételeit, - a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggı eljárásrendet, - a gyakornoki minısítés külön szabályait, - a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó és egyéb adatvédelmi szabályokat, - a hatályba helyezést. 3. A szabályzattal kapcsolatos személyi háttér A szabályzattal kapcsolatban feladatot lát el: - a munkáltató, - a közalkalmazott közvetlen felettese, - szakmai vezetı - közalkalmazotti közösség 3.1. A munkáltató A munkáltató feladata, hogy 1

2 - elkészítse a szabályozás tervezetet, - gondoskodjon a szabályozás rendszeres felülvizsgálatáról és az új szabályozás tervezetek elkészítésérıl, - a szabályzat kiadása elıtt kikérje a területen dolgozó közalkalmazottak véleményét, - a gyakornoki megállapodást elıkészítse és megkösse, - részt vegyen a gyakornok folyamatos számonkérése érdekében a szakmai követelmények megismerésének és számonkérésének ütemezésében, szükség esetén a terv módosításában, - átvegye a szakmai vezetı gyakornok szakmai elırehaladásáról készített, félévenkénti értékelést, - döntsön a gyakornok minısítésérıl, - közremőködik a nyilvánosságra hozatalban, biztosítja az adatvédelmi szabályok érvényesülését, - megbízza és felmentse a szakmai vezetıket, - irányítsa a szakmai vezetık munkáját, - beszámoltassa a szakmai vezetıket, - gondoskodjon a szakmai vezetık többlet teljesítményének anyagi, erkölcsi elismerésérıl, 3.2. A közalkalmazott közvetlen felettese A közalkalmazott közvetlen felettese köteles a munkáltató felhívására a gyakornok minısítésével kapcsolatban véleményét kifejteni, tapasztalatait megosztani. A munkáltató indokolt esetben kérheti, hogy véleményét írásba is foglalja. A közalkalmazott közvetlen felettese köteles a gyakornok tevékenységével kapcsolatos fıbb észrevételeit megosztani a gyakornok szakmai vezetıjével A közalkalmazotti közösség feladata A közalkalmazotti közösség feladata, hogy - részt vegyen a gyakornoki szabályzat megfogalmazásában, - egyeztessen a vezetıvel a gyakornoki szabályzat tervezet meghatározásakor, - javaslatot tegyen a szabályzat módosítására. 2

3 3.4. A szakmai vezetık feladata A szakmai vezetık feladatait a szabályzat 9. pontja tartalmazza. 4. A gyakornoki idı 4.1. A gyakornoki idı kikötésének kötelezı jellege Gyakornoki idı kikötése kötelezı az E-H fizetési osztályba sorolt - a szociális intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggı - munkakörbe történı határozatlan idıre szóló kinevezés esetén akkor, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylı, a három évet meghaladó idıtartamú szakmai gyakorlattal. A gyakornoki idı folyamatosságát nem érinti a közalkalmazotti törvény szerint olyan áthelyezés, mely során a közalkalmazott jogviszonya megszőnik. Ha a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idı alatt megszőnt, annak tartalmát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszőnését követıen a korábbival azonos vagy azzal egyenlı értékő munkakörre közalkalmazotti jogviszonyt létesít. Ettıl eltérıen, nem lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony idıtartamát, ha az a gyakorlati idı alatt a) a közalkalmazotti jogviszony azért szőnik meg, mert a közalkalmazott nem megfelelı minısítést kap, b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való az egészségügyi alkalmatlanság kivételével tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelı munkavégzés miatt felmentéssel megszüntetésre került. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni A gyakornoki idı idıtartama A gyakornoki idı - az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, - az F-H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év. A gyakornoki idı tartamát a kinevezéskor kell elıírni. A munkáltató tájékoztatja a közalkalmazottat a szakmai vezetı személyérıl. 3

4 4.3. Gyakornoki megállapodás A gyakornoki idı kikötése esetén a kinevezési okmányhoz mellékelni kell a gyakornoki idıre vonatkozó, a gyakornok, a szakmai vezetı és a munkáltató által megkötött megállapodást. (A megállapodást a szakmai vezetı és a munkáltató közösen készíti elı.) A megállapodás tartalmi követelményei A megállapodásnak tartalmaznia kell: - a gyakornoki idı tartamát, - a munkakörhöz tartozó tevékenységet, - a munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek elsajátításának ütemezését, - a gyakornoki munka értékelésének szempontjait, - a szakmai vezetı kijelölését, - a gyakornok, a szakmai vezetı és a munkáltató gyakornoki idıvel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit. (A gyakornoki megállapodás mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza) 5. A gyakornoki idıben elsajátítandó szakmai követelmények A gyakornoki idıben a gyakornok legfontosabb feladata, hogy - a munkaköréhez tartozó tevékenységek teljes körét megismerje, - a munkakör önálló ellátásához szükséges ismereteket elsajátítsa A szakmai követelmények területei A szakmai követelmények a következı területek közé csoportosulnak: - általános szakmai követelmények, - speciális szakmai követelmények. a) Az általános szakmai követelmények Az általános szakmai követelmények közé tartoznak az alábbi témakörök: - az ellátással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek, 4

5 - az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka, - az ellátottakkal történı kapcsolatteremtı képesség, problémafelismerı képesség, - a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a konfliktusok kezelése, feloldása, - a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, felelısség és hivatástudat, - a munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet. b) A speciális szakmai követelmények A speciális szakmai követelményeket a speciális ellátotti csoportokkal foglalkozó munkaköröknél kell elıírni. Speciális ellátotti csoportnak minısülnek - a fogyatékos személyek, - a pszichiátriai betegek, - a hajléktalan személyek, - a szenvedélybetegek. A speciális szakmai követelmények közé tartoznak a következık: - a speciális ellátotti csoport problémáinak kezelésével kapcsolatos ismeretek, - a speciális ellátotti csoport problémáinak gyakorlati kezelése, megoldása, figyelemmel a speciális szükségletekre A szakmai követelmények A szakmai követelmények pontos meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy a követelményeknek a munkaköri leírásban meghatározott feladatokhoz kell igazodniuk, ezért a munkaköri leírásokat kellı részletezettséggel kell megfogalmazni. 6. Értékelés és minısítés A gyakornok fejlesztı értékelését minden év végén a szakmai vezetı készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevı kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. Az értékelı megbeszélés lépései: - a gyakornok önértékelése; 5

6 - a szakmai vezetı érértékelése; - az eltérı vélemények megbeszélése; - a problémák feltárása, megbeszélése, - a következı idıszak fejlesztési területeinek meghatározása, - a résztvevık feladatainak meghatározása; - az értékelı lap kitöltése, aláírása. Az értékelı megbeszélésen a szakmai vezetı és a gyakornok vesz részt. Az értékelı lapot (3. sz. melléklet) a szakmai vezetı és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetıséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelı lapon rögzítse. Az értékelı lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelı lapot a szakmai vezetı ırzi a gyakornoki idı leteltéig, majd a minısítés után megsemmisíti. A gyakornok értékelésének, minısítésének kiemelt szempontjai: - a megszerzett tudás használata; - széleskörő szakmai ismeretek; - probléma-megoldási módok, stratégiák; - a napi feladatok megoldása különféle speciális csoportok számára; - döntéshozatal; - célok meghatározása - szakmai elkötelezettség; - együttmőködés a kollégákkal, A gyakornok minısítésének eljárásrendje: A gyakornoki idı lejártának hónapjában a gyakornokot minısíteni kell. A minısítés eredményeként megfelelt és nem felelt meg minısítés adható. A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszőnik a minısítés eredményének ismertetését követı 10. napon, ha a gyakornok nem felelt meg minısítést kap. A gyakornok minısítésérıl az intézmény vezetıje dönt. Az intézmény vezetıje döntése elıtt beszerzi a közvetlen felettes véleményét, javaslatát, valamint a szakmai vezetı (amennyiben nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. A minısítést újabb értékelı megbeszélés elızi meg. A minısítést megelızı értékelı megbeszélésen a szakmai vezetı, a gyakornok és az intézményvezetı vesz részt. A minısítést megelızı értékelı megbeszélés lépései: - a gyakornok tájékoztatása a minısítés céljáról, menetérıl, jogkövetkezményérıl; a gyakornok tájékoztatása a minısítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetıségrıl; - a gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is; - a szakmai vezetı összegzı értékelése; - a vezetı értékelése; - az eltérı vélemények megbeszélése; - a minısítı lap kitöltése, aláírása. A minısítı lapon (ld. 4. sz. melléklet) a minısítést nem felelt meg minısítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerőnek kell lenni. A minısítı lapot az 6

7 intézményvezetı, a szakmai vezetı és a gyakornok írja alá. A minısítı lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 8. A szakmai követelményrendszer 8.1. A követelményrendszer A szakmai követelményrendszer kialakításakor a foglalkoztatott szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat, illetve belsı elıírásokat kell figyelembe venni. A követelményrendszert legalább évente felül kell vizsgálni. A követelményrendszer meghatározásakor biztosítani kell azt, hogy a követelményrendszer igazodjon, harmonizáljon a tevékenységgel kapcsolatos szakmai programokhoz, az adott évi célokhoz. A követelményrendszert ki kell dolgozni: a) a szakmai és jogszabályi elméleti részekre, valamint b) a szakmai, gyakorlati munka területére. A követelményrendszert legkésıbb a gyakornoki közalkalmazotti jogviszony létesítését követı 30 napon belül, de a gyakornoki megállapodás megkötése elıtt írásban meg kell határozni, és a szabályzat mellékleteként kell kezelni. A követelményrendszert az egyes munkakörökre vonatkozóan - közösen lehet meghatározni a szakmai és jogszabályi elméleti részek tekintetében, míg - külön-külön, a munkaköri sajátosságok figyelembe vételével kell meghatározni a szakmai, gyakorlati munka tekintetében A gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggı eljárásrend A gyakornoki követelmények teljesítésének milyensége csak a teljesítmények mérésével lehetséges. A gyakornoknak a gyakornoki ideje alatt folyamatosan tisztában kel lennie az aktuális követelményrendszerrel. A gyakornokok felkészülése a szakmai vezetı segítségével szintén a legfrissebb követelményrendszer szerint történik A gyakornoki idı lezárása A gyakornoki idı záróvizsgával zárul, melynek a gyakornoki idı lejárta elıtt 30 nappal meg kell történni. 7

8 Záróvizsga tartalma: önálló munkán alapuló esttanulmány elkészítése és védése. 9. Szakmai vezetı és az ellátandó feladatok 9.1. A szakmai vezetı kijelölése A munkáltató a gyakornok által betöltendı munkakör és szakterület alapján jelöli ki a szakmai vezetıt. A szakmai vezetı kijelölése határozatlan idıre szól. A kijelölést a vezetı az érintett személy beleegyezı nyilatkozata mellett, határozatlan idıre adja. A munkáltató az érintett szakmai vezetı kérésére, illetve saját döntése szerint felmentheti a szakmai vezetıt e tisztsége alól. Egy szakmai vezetı több szakterületért is lehet felelıs, s több gyakornok felkészítéséért is felelhet A szakmai vezetı teljesítményének elismerése A szakmai vezetıi feladatot ellátó személy teljesítményének anyagi és erkölcsi díjazása a munkáltató feladata. A munkáltató az anyagi elismerésrıl a költségvetés keretein belül gondoskodik A szakmai vezetık feladatai A szakmai vezetı munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidıben a gyakornoki idıvel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen. A szakmai vezetı kiemelt feladatai: - a gyakornokkal kötendı gyakornoki megállapodás elıkészítése és aláírása, - részvétel a szakmai követelmények gyakornokkal történı megismertetésének és számonkérésének ütemtervének összeállításában, - konzultációs lehetıség biztosítása a gyakornok számára, - a gyakornok szakmai elırehaladásának félévenkénti értékelése, - segítségnyújtás a munkáltatói minısítéshez. 10. Nyilvánosságra hozatal és adatvédelmi szabályok 8

9 A szabályzatot nyilvánosságra kell hozni a költségvetési szerv honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon. A munkáltató a gyakornok értékelésével, záróvizsgájával, valamint a minısítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat az iratkezelés szabályai szerint köteles kezelni. A minısítı lapot a gyakornok személyi anyagában is el kell helyezni. 11. Hatályba lépés Jelen szabályzat év hó napon lép hatályba. Kelt: Dunaújváros, június 30. Kissné Fekete Éva intézményvezetı Mellékletek: 1. számú melléklet: Gyakornoki nyilvántartás (minta) 2. számú melléklet: Gyakornoki megállapodás (minta) 3. számú melléklet: A gyakornok szakmai elırehaladásának értékelése 4. számú melléklet: A gyakornok minısítése 1. számú melléklet Gyakornoki nyilvántartás (minta) Gyakornok neve, születési helye és ideje Név: Munkakör Gyakor- noki idı... év/hónap Szakmai vezetı neve, m.köre Gyakornoki megállapodás hivatk. száma Féléves elırehaladás értékelése kelt értéke- lés Minısítés idıpontja és eredménye Szül hely: 9

10 Szül idı: 2. számú melléklet Gyakornoki megállapodás Jelen megállapodás létrejött - nevő, születési helyő és idejő (anyja neve:, lakik: ) közalkalmazott, a továbbiakban gyakornok, valamint - nevő, születési helyő és idejő (anyja neve:, lakik: ) közalkalmazott, a továbbiakban szakmai vezetı, és - a Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/B székhelyő költségvetési szerv (képviseli: ), a továbbiakban munkáltató között a következı feltételekkel. 1. A gyakornok számára elıírt gyakornoki idı idıtartama: 2. A gyakornok által ellátandó gyermekvédelemi, illetve és szociális feladat: A gyakornok munkaköre: A gyakornok a munkakörhöz tartozó tevékenységet a részére átadott munkaköri leírás tartalmazza. A fıbb munkaköri feladatok: 3.A munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek elsajátításának - ütemezését melléklet tartalmazza. Félévente elırehaladási konzultáció, éves értékelés, záróvizsga Záróvizsga tartalma: önálló munkán alapuló esttanulmány elkészítése és védése. 10

11 4. A gyakornoki munka értékelésének fıbb szempontjai, megegyeznek a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minısítés szempontjaival, melyek egyben a követelmény területeket is jelentik a következık szerint: a) általános követelmények: - az ellátással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek, - az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka, - az ellátottakkal történı kapcsolatteremtı képesség, problémafelismerı képesség, - a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a konfliktusok kezelése, feloldása, - a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, felelısség és hivatástudat, - a munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet, b) speciális ellátotti csoporttal való foglalkozás esetén a speciális szakmai követelmények. 5. A munkáltató a gyakornok szakmai vezetıjeként a fent megnevezett személyt jelöli ki. A szakmai vezetı a kijelölést elfogadja, és tudomásul veszi. 6. A gyakornok tudomásul veszi, hogy feladata: - a jelen gyakornoki megállapodásban meghatározottak betartása, - a gyakornoki szabályzat megismerése, rendelkezéseinek betartása, - a szakmai vezetı irányításának elfogadása, - törekvés arra, hogy minél jobban elsajátítsa a szakmai követelményeket, s minél elıbb alkalmassá váljon az önálló munkavégzésre, A gyakornok tudomásul veszi, hogy joga van ahhoz, hogy az ismeretszerzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, körülményeket részére biztosítsák, hogy a gyakornoki tevékenysége kapcsán elkészített értékeléseket megismerje, azzal kapcsolatban észrevételt tegyen. 7. A munkáltató a gyakornok sikeres szakmai elırehaladása érdekében gondoskodik a gyakornoki szabályzat szerinti feladatok ellátásáról, különösen: - a szakmai követelmények meghatározásáról, pontosításáról, - a követelmények megismertetésének és számonkérésének ütemezésérıl, - a gyakornok és a szakmai vezetı tevékenységének figyelemmel kísérésérıl, 11

12 - a gyakornok minısítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 8. A szakmai vezetı a közalkalmazott gyakornoki ideje alatt köteles ellátni a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatokat, így köteles - részt venni a gyakornok felkészítésére és számonkérésére vonatkozó ütemterv összeállításában, - olyan körülményeket teremteni, mely lehetıvé teszi a gyakornok elméleti és gyakorlati felkészülését, - rendszeresen kapcsolatot tartani a gyakornokkal, s ennek keretében lehetıség biztosítani a gyakornok számára arra, hogy kérdéseit feltegye, illetve tanácsokat kérjen, - a gyakornok vizsgafeladatát, valamint a szakmai elırehaladását értékelni, 9. A jelen lévık megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elıírásait kell figyelembe venni. A jelenlévık a megállapodást közösen értelmezték, s azt mint akaratukkal megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Kelt: Munkáltató ; Szakmai vezetı ; Gyakornok A munkakör önálló ellátásához szükséges ismeretek elsajátításának ütemezése Félév A félévenkénti elırehaladás értékelésének Az elsajátítandó ismeretek Jogi, belsı szabályozási ismeretek Gyakorlati ismeretek tervezett idıpontja 12

13 3. számú melléklet A gyakornok neve: - neve: - munkaköre: - gyakornoki idejének kezdete: - gyakornoki idejének idıtartama: A gyakornok szakmai elırehaladásának értékelése A gyakornok szakmai elırehaladásának értékelése A szakmai elırehaladás értékelésére vonatkozó idıszak kezdete és vége:... A gyakornok által az adott idıszakban elvégzett feladatok fıbb típusai: A gyakornok által a feladatatok ellátása során ellátott tevékenységek köre: A gyakornok által elsajátított gyakorlati és elméleti ismeretek: Az értékeléshez felhasznált információk, adatok: 13

14 Az értékelés a mai napon a gyakornok részére átadásra került. Kelt: szakmai vezetı Záradék Az értékelés szóbeli megbeszélésének idıpontja A gyakornok elıadja, hogy az értékeléssel egyet ért. az értékeléssel nem ért egyet. Az értékeléshez kapcsolódva a következı észrevételt kívánja tenni: gyakornok; s Értékelı lap Munkáltató megnevezése: Címe: Az értékelt személyi adatai Név: Születési hely, idı: Az értékelés idıpontja: Az értékelés megállapításai: Fejlesztendı területek: Javasolt célok, feladatok: Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak: 14

15 Az értékelt észrevételei: értékelést végzı szakmai segítı értékelt gyakornok 4. számú melléklet Minısítı lap 1. Személyi adatok Név (leánykori név): Anyja neve: Születési hely, idı: 2. Munkakörre vonatkozó adatok Munkaköre: Szakképzettsége: A jogszabályban elıírt, munkáltató által meghatározott alkalmazási feltételek:... Munkaköri feladatok: Szempontok a szakmai tevékenység megítéléséhez a munkakör szempontjából fontos szakmai és jogszabályi ismeretek és jártasság foka; az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka; az ellátottakkal történı kapcsolatteremtı képesség, probléma felismerı képesség; a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a konfliktusok kezelése, feloldása; hivatástudat; felelısségérzet; ítélıképesség, elemzıkészség; pontosság a munkában; szorgalom, igyekezet; kapcsolatteremtı, -fenntartó képesség; szóbeli és írásbeli kifejezıkészség. 15

16 Vezetı esetében ezen túlmenıen: a vezetett szervezeti egység tevékenységének színvonala; j) a munka szervezettsége. 4. Egyéb szempontok A minısített alkalmasságának megítélése (a 2-3. pontok alapján): megfelelt / nem felelt meg1 A minısítést a minısítettel megismertettem. A közalkalmazott tájékoztatása az esetleges jogvita kezdeménye lehetıségérıl megtörtént. Kelt: a minısítı neve, aláírása, beosztása A minısítés tartalmát megismertem, észrevételeim: Kelt: a minısített aláírása 16

17 ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 17

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

2. A szabályzat területi, személyi hatálya

2. A szabályzat területi, személyi hatálya Az Óbudai Nagy László Általános Iskola gyakornoki szabályzata A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben