Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok"

Átírás

1 Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok Életviteli ismeretek Diagramok Táblázatok z emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelés alapfogalmai Megfigyelés Termékek termelés folyamatát. Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladékainkkal? A termelési és fogyasztási hulladékok keletkezése és kezelése Megfigyelés elôre megadott szempont o k figyelembevételével Életviteli tanulmányok hulladékok fôbb típusait és szakszerû kezelésüket Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Az energia felhasználása különbözô korokban Miért mûködnek szerkezeteink? Természeti energiaváltozások hasznosítása Irodalomkutatás Elemzés elôre megadott szempontok szerint Olvasmányok Fizika különbözôenergia formák felhasználását az emberiség története során. Ásványi energiahordozók Milyen energia források vannak? Természeti energiaforrások csoportosítása Ásványi energiahordozók keletkezése és felhasználása Szénfajták gyûjtése Képsorok Fizika Napi életünk z ásványi energiahordozók jellemzô tulajdonságait.

2 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelmezése Alternatív energiaforrások Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Energiatakarékos életmódot folytassanak. Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználá s átalakítási láncolata Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Fogyasztási adatok felmérése Fizika Napkollektor modellezése Energiatakarékos életmódot folytassanak. z alternatív energiaforrásokat. Korszerû rendszerek Kommunikációs rendszerek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhetô-e az információ? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem korlátai Az információ mértékegységei Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Elemzések Történelem Napjaink technikája Informatikai eszközök z információ átadás folyamatát. A számítógép mint információtovábbító és átalakító rendszer Mi is a számítógép? Mióta használ az ember számítógépeket? A számítógép funkciói Számítógéppel segített irányítások Irodalomkutatás Elemzések Tanulmányi séta Számítógép használata Informatikából tanult ismeretek Számítógépek Ismerjenek a számítógéppel segített folyamatokat Mûszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a mûszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Egyszerû mûszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerûbb rajzokat elemezni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket.

3 Korszerû rendszerek Korszerû anyagok elôállítása és felhasználása Az anyagok csoportosítása Milyen anyagokat használunk? Anyagok csoportosítása Technológiai folyamatok Elemzés Megfigyelés elôre meghatározott szempontok szerint Technikai ismeretek Anyaggyûjtemények Ismerjék fel környezetük jellegzetes anyagait. A fémes anyagok és megmunkálásuk Miért alakítjuk az anyagokat? Mitôl függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzôi Fémek megmunkálása Egyszerû anyagalakítások végzése Szerszámok szakszerû használata Fizika Szerszámok Anyaggyûjtemények fémek legfontosabb megmunkálási eljárásait. Mûanyagok és alkalmazásuk Mi tette szükségessé a mûanyagok felfedezését? Mûanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat Egyszerûbb munkadarabok készítése hôre lágyuló mûanyagból Egyszerûbb kíséretek különbözô mûanyagokkal mûanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat. Egyszerû használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem oldható kötések Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Mûvelettervek és e s z k ö z s z ü k s é g l e t e k tervezése Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében. Korszerû rendszerek A gép Géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység szerkezete A szerkezeti részek feladata Gépek, egyszerûbb modellek összeállítása fémépítô segítségével Fúrógép, kerékpár Kerékpár Villanymotor gépek funkcióit és szerkezetét. Gépelemek és ábrázolásuk Meddig bonthatjuk részekre a gépeket? G é p e l e m e k funkciói, jellemzôik és ábrázolásuk Gépek Csavarok és csavaranya vizsgálata Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti k a p c s o l a t o t.

4 Egyszerû mechanizmusok modellezése Hogyan mozognak az alkatrészek? Milyenek a mozgáspályák? Mozgásátalakító szerkezetek Elemzés rajzok segítségével Mechanizmus modell készítése Technikai ismeretek Modellezô készletbôl összeállított szerkezetek mozgásátalakítók feladatait. Belsôégésû motorok Milyen erôgépeket alkalmazunk? Belsôégésû motorok mûködési elve Elemzés modell segítségével Gépekrôl Fizika Mûködô motormodellek z Otto és a dízel motorok mûködési elvét és fôbb egységeit. Részösszefoglaló Részösszefoglaló Milyen rajzokat alkalmazunk? Hogyan mûködtetjük a rendszereket? Rendszerek megismerésének elvei Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint, rajzolvasás Rajzok készítése makettekrôl Tanult ismeretek felidézése Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket felismerni Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Szobai dísznövényeinkrôl Mit kell tennünk, hogy szobanövényeink szépek és egészségesek legyenek? Növények életfeltételei, igényei Szobanövények ápolási teendôi 6-ik osztályban Szobanövények Tudják a szobanövényeket gondozni. Legyen igényük a szép környezetre. A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a d í s z k e r t? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket.

5 Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzôik Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Növények életfeltételeirôl (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Alapvetô gondozási módok ismerete Környezetbarát kertmûvelés Milyen kártevôi vannak a kerteknek? Hogyan elôzzük meg a kártételeket? A környezetbarát kertmûvelés története A növények társíthatósága Komposztálás Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Zöldségfélék Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni. A komposztálás és a környezet kapcsolata. Lakókörnyezetünk rendszerei Lakóházak, lakások fûtési és szellôzési rendszerei A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük magunkat jól? A kellemes közérzet tényezôi Mérések a lakásban M e g f i g y e l é s e k elôre megadott szempontok szerint Közérzet és komfort Földrajz Mérôeszközök Meteorológiai adatok kellemes közérzet feltételeit. Fûtés és szellôzés Miért fûtünk? Mitôl függ a hôveszteség? Fûtôberendezések funkciói és mûködésük Megfigyelés Tudják a fûtôber e n d e z é s e k e t é r t é k e l n i. Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek és mûködésük Korszerû konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját Hogyan fejlôdtek konyhatechnikai eszközeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlôdése Gépekkel szemben támasztott követelmények K o n y h a t e c h n i k a i eszközök csoportosítása, szakszerû h a s z n á l a t a B a l e s e t e l h á r í t á s i szabályok felidézése Gépek a környezetünkben. Milyen energia mûködteti gépeinket? Konyhatechnikai eszközök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, korszerû gépek kiválasztása Tudja a konyhát célszerû eszközökkel, gépekkel f e l s z e r e l n i, egyszerû ételeket k é s z í t e n i.

6 Korszerû konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Ételkészítô eljárások Egyszerû ételek elkészítése Elektromos keverôgép balesetmentes használata Az ételkészítés mint célszerû tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemutatása Tanári-tanulói bemutatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerû, energiatakarékos mûködtetése. A hûtôgép és helyes használata Hogyan tartósítjuk élelmiszereinket? Élelmiszerek helyes tárolása a hûtôszekrényben A hûtés típusainak megismerése, tankönyvi feladatok megbeszélése Élelmiszerek tápanyagai Áruházi katalógusok Keressen többféle megoldást egy problémára. Takarékosság a konyhában Hogyan tudjuk teendôinket a leghatékonyabban elvégezni? Háztartási gépek használata, energiatakarékos munkavégzés Munkatankönyv feladatainak megbeszélése, különbözô számlák (áram-, víz-, fûtésszámlák) tanulmányozása Takarékossági lehetôségek a családban Tankönyvi ábrák Mindennapi példák felsorolása a takarékosságra. Egyszerû konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyességgel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különbözô anyagok megmunkálási módja Mûveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa és textilanyagok megmunkálása Tervezett munkadarabok elkészítése a mûveletterv segítségével Eddig tanult munkafogások különbözô anyagok megmunkálása során Munkadarab Egy-egy munkamûvelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszámok balesetmentes használata. Mélyhûtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk élelmiszereinket? Saláták készítése Készítsünk különbözô salátákat mélyhûtött zöldségekbôl! Meglévô ismereteink felhasználása, konyhahigiénia, Esztétikus terítés szabályai Mélyhûtött termékek Alkalmazza az egészséges táplálkozás szabályait.

7 Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelenthetnek. Mit tehetünk ellene? Testápolás Öltözködési szabályok Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisztálkodásról, öltözködésrôl. Tankönyvi példák tanulmányozása. Tisztálkodószerek tanulmányozása A 6. osztályban : a jó megjelenés feltételei, helyes táplálkozás. Tinédzser kozmetikumok bemutatása, használati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, katalógusok lapozgatása Erôsödjön az igénye a következetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsôre. Ruházatunk, ruházati üzletek és szolgáltatások Milyen úton jutunk öltözködésünk fô kellékeihez? Textilanyagok nyersanyagai, tulajdonságai Ruhatárunk Ruházati üzletek megismerése Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karbantartása (6. osztály) Ruházatunk Gyûjtômunka: gyûjtsenek képeket divatos kamaszkori ruházatról Tudja ruháját megváltoztatni az alkalomnak megfelelôen. Tudja ruházatát tisztán tartani. Közlekedési rendszer Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegôben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezésérôl Személy és áruszállítás Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása 5-ik és 6-ik osztályban Térképek, Menetrendek Katalógusok Legyen ismerete a közlekedés eszközeinek történetérôl. Tudjon egyszerû útvonalat tervezni. A gépjármûvek típusai, jellemzôik Milyen régi a gépkocsi? Az autó technikatörténete Irodalomkutatás Közlekedés Prospektusok Folyóiratok gépjármûvek mûszaki jellemzôit. A személygépkocsi üzeme Mi szolgáltatja az energiát a gépjármûvekben? A személygépkocsik üzemanyagai A jármûvek jellemzô adatai Katalógusok Látogatás egy benzinkútnál Közlekedés Kémia Katalógusok Tudják jellemezni a gépjármû üzemanyagokat. A kultúrált közlekedés Hogyan közlekedünk? A KRESZ A kultúrált közlekedés szabályai Megfigyelések Statisztikák Közlekedés Életvitel Közlekedési statisztikák Sajátítsák el a kultúrált, az elôzékeny és türelmes közlekedési magatartást.

8 Az utazás gazdaságossága Milyen lehetôségek adódnak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? Személyi és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Megfigyelések Táblázatok Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Statisztikai adatok a közlekedés területérôl Ismerjen takarékossági lehetôségeket a közlekedésben Munka és munkahelyek Miért dolgozunk? Közvetlen és közvetett munka A munkavégzés története és csoportjai Megfigyelések Történelem kellemes munkahely követelményeit. Foglalkozások és jellemzôik Milyen foglalkozásokat ismertek? Melyiket választanád szívesen? Foglalkozások és jellemzôik Megfigyelések elôre megadott szempontok alapján Szülôk véleményei Álláshirdetések foglalkozások fontosabb jellemzôit. Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarendszer jellemzôi Pályaválasztás menete Tájékozódás elôre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási ismertetôk különbözô szakterületek követelményeit. A kertek története Miért létesített az ember kerteket? A kertek története Jellegzetes kerttípusok Rajzok tanulmányozása Kertek tervezése Utazások tapasztalatai Rajzok kertek történetét. Tudjanak kertterveket vázolni a megismert jelölések f e l h a s z n á l á s á v a l.

9 A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a díszkert? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket. A hagyományos díszkert ápolási munkái Hogyan készíthetünk szép kertet? A díszkert növényápolási munkái Talajelôkészítés, ültetés, gyomlálás, tápanyag utánpótlás Technikai ismertek Ásótípusok Képesek legyenek munkájukat megtervezni. Tudják összehasonlítani a kézi és a gépi munka eredményét. Kerti bútorok és térelválasztók Miért helyezünk bútorokat a kertbe? Milyen követelményeknek kell megfelelniük? Kerti bútorok és térelválasztók funkciói, kiviteleik Térelválasztó makett tervezése és kivitelezése Anyagmegmunkálások Mintadarabok Szerszámok Prospektusok Képes legyen kreatív módon tervet készíteni és azt kivitelezni. A kertmûvelés eszközei Milyen a jó szerszám? A kertmûvelés fontosabb szerszámai Kertmûvelés Szerszámok Tudják a legegyszerûbb kerti szerszámokat szakszerûen használni. Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elôállítása és felhasználása Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Képesek legyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni, az összefüggéseket felismerni.

10 Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Hagyományos és modern irányzatok az építészetben Mi tette szükségessé a modern építészet kialakulását? Építôanyagok fejlôdése, új technológiák alkalmazása. Technikatörténeti tabló készítése különbözô építményekrôl. 5. osztálytól felidézése az építkezésrôl Képeslapok A világ 100 csodája címû könyv Ismerjenek alapvetô építôanyag o k a t. Tudják, hogy a tervezés felelôsségteljes munka. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Természeti és mûvi környezet kapcsolatának Az építményekkel kapcsolatos követelmények. Építményekre ható hatások. Technikatörténeti tabló befejezése. Építkezés, mûszaki dokumentációk jellegzetes építményekrôl. Alakuljon ki az igény a mûvi és természeti környezet harmonikus kapcsolatának alakítására. Az ember átalakítja környezetét Közmûrendszerek létrehozása és mûködtetése A víz útja Mire használjuk a vizet? Honnan ered a víz? A víz körforgása A víz hasznosítása Megfigyelések Adatok gyûjtése Biológia Kémia Ismerjék fel a víz szerepét. Tanulják meg, hogy a vízkészletekkel gazdálkodni kell! Korszerû vízellátás, csatornázás Milyen tulajdonságokat várunk el a víztôl? A víz elôállításának és felhasználásának útja Adatgyûjtés Elemzések Életvitel különbözô vizek tulajdonságait. Vízellátó rendszer Hogyan vezetjük a vizeket a felhasználási helyekre? A közmûvek feladatai és rendszere Jellegzetes csôszerelvények Katalógusok tanulm á n y o z á s a S z e n n y v í z t i s z t í t ó látogatás. Szerelvények karbantartása Kémia Történelem Vízvezeték szerelvények hagyományos és a korszerû vízellátó berendezéseket.

11 A háztartási hulladék kezelése korszerû módon Hová tegyem? Mit csináljak vele? A háztartási hulladék jellemzôi és kezelésük Adatok gyûjtése Elemzés elôre megadott szempontok alapján Életvitel Reklámok C s o m a g o l ó a n y a g o k, d o b o z o k Legyen igényük arra, hogy a hulladékot környezetbarát módon kezeljék. Az ember átalakítja környezetét Energiaellátó rendszerek Elsôdleges és átalakított energiák Miért mûködnek szerkezeteink? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Energialáncok. Energiaátalakítás, energiaszállítás módjai. Táblázatok, statisztikai adatok gyûjtése, Energiáról 7. osztály, statisztikai adatok, földrajzi atlasz Ismerjenek energiaátalakítási módokat, éljenek energiatakarékosan. Villamos energia elôállítása és hasznosítása Milyen szerepe van az elektromosságnak az ember életében? Villamos energia elôállításának módjai. Hazánk villamos energia termelése. Magyarország erômûveinek feltérképezése. Adatgyûjtés Fizika tantárgyból, fotók villamos energia elôállításának legfontosabb lépéseit. A világítás fejlôdése Milyen út vezetett a mai világító eszközökig az ember életében? Technikatörténeti ismeretek a világítás fejlôdésérôl. Lakás elektromos hálózatának modellezése Fizika tantárgyból Áramköri rajzok Áramköri jelek ismerete. Környezetbarát energia rendszerek Miért szükséges a megújuló energiaforrások elôtérbe kerülése? Korszerû energiatermelési módok. Napelemek, napkollektorok felkutatása, mûködésük. Energiaforrásokról felelevenítése. Ismerjenek néhány korszerû energia elôállítási módot.

12 Az ember átalakítja környezetét Kommunikációs rendszerek Információtechnik ai rendszerek környezetünkben Hangrögzítés lehetôségei. Technikatörténeti ismeretek áttekintése az információ átadásának fejlôdésérôl. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Eszközök, berendezések Magyar feltalálók és alkotásainak ismerete. Információs hálózatok Hogyan fejlôdött az információ átadása a történelem folyamán? Számítógépes hálózatok. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Internet Tájékozódjon magyar feltalálókról és találmányaikról. Mûszaki kommunikáció Miért van szükség jelképes ábrázolásra? Összeállítási és részletrajzok, metszetábrázolások értelmezése. Metszetábrázolás gyakorlása. Tetszôleges alkatrész metszetrajza. Mûszaki ábrázolás elemei Alkatrészek, Szabványkönyvek Ismerje a metszet fogalmát, jelentôségét a mûszaki ábrázolásban. Az ember átalakítja környezetét Rendszerek irányítása Irányítási problémák és feladatok Miért van szükség a gépek irányítására? A gépek irányítása Az irányítás felosztása Elemzés Anyaggyûjtés Elektronikai modellkészlet Értsék és alkalmazzák az irányítás fogalmi rendszerét. Szabályozás és vezérlés Milyen eszközökkel irányítunk? Az irányítás modellezése Játékos feladatok modellekkel Szabályozó és vezérlô elemek visszacsatolás szerepét. A számítógépek a technikai folyamatok irányításában Milyen értelemben kell a számítógépeknek tökéletesebbnek lenni az embernél? Önmûködô rendszerek Számítógépes irányítás modellezése Számítógépek mûködtetése Életvitel Számítógépek Képesek legyenek a számítógépen önállóan mûveleteket végezni.

13 Részösszefoglaló Részösszefoglaló A gépjármû üzeme A gépjármû és a környezet Korszerû berendezések a gépjármûvekben Új irányzatok a gépjármûtechnikában Hogyan befolyásolhatjuk a fejlôdést? Technikai rendszerek környezetünkben Korszerû rendszerek A gépjármû mint rendszer Hol közlekedünk? Miért szennyezi a gépjármû a környezetét? Miért kényelmes és biztonságos a modern gépkocsi? Milyen a modern gépkocsi? Technikai rendszerek : anyag-energiainformáció kapcsolatában A közlekedési nagyrendszer elemei Gépjármûvek környezeti hatásai A gépjármû berendezések funkciói Az energiaátalakítások gazdaságossága Korszerû rendszerek Informatikai rendszerek környezetünkben Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Tankönyvi kérdések megbeszélése Megfigyelés elôre megadott szempontok alapján Látogatás egy márkaszervizbe Autós tv mûsor megtekintése Elemzések Elemzések Számítások Logikai áramköri modellek Milyen elemekbôl építik fel az elektronikai berendezéseket? Logikai mûveletek, igazságtáblák Áramkörök összeállítása. Logikai táblák kitöltése Életvitel: eddig tanult ismeretek Technikai alapok Fizika Diák, grafikonok Újsághírek Tablók Robbantott rajzok Rajzok Rajzok Képesek legyenek ismereteiket rendszerszemléletben összefoglalni. Érzékeljék a közlekedés helyét a nemzetgazdaságban. gépjármûvek környezeti hatásait és azok mérséklési lehetôségeit. Tájékozottság a gépkocsi biztonsági és kényelmi berendezéseirôl. Modellek z új fejlesztési irányokat, ismereteiket olvasással bôvítsék. Fizika Életvitel Elektronikai szerelôkészletek z alapvetô logikai kapcsolásokat.

14 Korszerû informatikai rendszerek Hogyan adjuk át ma az információkat? Számítógépi hálózatok Látogatás egy internetes munkahelyre Számítógépek Legyenek tájékozottak a korszerû hálózati rendszerekben. Számítógép a lakásban Miért használunk otthon számítógépeket? Számítógépek felhasználási területei Gyûjtômunka elôre megadott szempontok szerint Korszerû technikák Szakfolyóiratok számítógépek alkalmazási területeit. A hardver és a szoftver Milyen részegységekbôl áll a számítógép? Mi mûködteti a részegységeket? A számítógép fô egységei Alkalmazói és rendszer szoftverek Perifériák csatlakoztatása a központi egységhez Informatikából Baleseti veszélyek, tablók Számítógépek Ismerjék fel a számítógép fôbb egységeit és tudják funkcióikat. Egyszerû felhasználói programok Intelligens-e a számítógép? Programnyelvek és felhasználói programok Programok futtatása Program bemutatók legfontosabb felhasználói programok funkcióit. Korszerû rendszerek A modern konyha Csúcstechnika a konyhában I. Az elektromos háztartási gépekkel szemben egyre nagyobb követelményeket támasztunk. Melyek ezek? Elektromos háztartási gépek csoportosítása Háztartási gépek csoportosítása energiahasznosításuk szerint A régi és az új összehasonlítása A gépekrôl Ételkészítési módok Konyhatechnikai gépek Tankönyvi ábrák Áruházi katalógusok korszerû gépekrôl Tudjanak tájékozódni a technikai környezetben. Legyenek fogékonyak az újra. Csúcstechnika a konyhában II. A szervezet zavartalan mûködéséhez tápanyagra van szükség. Hogyan segítik a modern k o n y h a t e c h n i k a i gépek az egészséges táplálkozást? Tápanyagok hatása a szervezetünkre Ételreceptek gyûjtése Könnyen elkészíthetô ételek készítése mikrosütôvel, grillsütôvel Ételkészítés fázisai Gépek balesetmentes használata Modern konyhatechnikai gépek Alkalmazzák az egészséges táplálkozás szabályait. korszerû gépek mûködését, balesetmentes használatát.

15 Élet a településeken Környezetszennyezés és egészségünk Munkahelyek környezetünkben A környezet hatása egészségünkre I II. Miért leszünk betegek? Az egészség megôrzése A betegségek elleni védekezések módjai Megfigyelések tanulmányozása Történelem Biológia Gyermekegészség ügyi kiskönyv fertôzések és járványok jellemzôit, a védekezési módokat. A gazdasági élet szereplôi Kik vesznek részt a gazdasági életben? A gazdaság szervezeti egységei Megfigyelés megadott szempontok szerint Adatgyûjtés Videofelvétel gazdasági egységek elnevezéseit és jellemzôit. Termelés és fogyasztás Mit termelünk? Mit fogyasztunk? A termelés és a fogyasztás összhangja Adatgyûjtés és elemzés Napilapok szakcikkeinek értelmezése Történelem Napilapok termelés és fogyasztás jellemzôit. Élet a településeken Közlekedés jármûvel Karbantartás és baleset megelôzés Mi a célja a karbantartásnak? A karbantartás mûveletsora A kerékpár Kerékpár karbantartó szerelése Szakfolyóiratok Kerékpárok Gépek karbantartás lényegét, fôbb mûveleteit. Útitervek összeállítása Hogyan tervezünk meg egy utat? Útitervek, költségtervek összeállítása Elemzés megadott szempontok alapján Családi utazások Menetrendek Utazási katalógusok Alaposan ismerjék az útiterv készítés módszereit és segédleteit. Térinformatika környezetünkben Hogyan szerzünk információkat környezetünkbôl? Tájékozódás térképek és táblák alapján Térképek, rajzok Földrajz Technikai alapismeretek Rajzok Térképek Tudjanak tájékozódni a térinformatikai jelrendszerekben.

16 Élet a településen A megjelenés higiéniája Egyéni ruhatervek Ötlettel, ügyességgel is készíthetünk egyszerû ruhadarabokat. Milyen lépéseken keresztül juthatunk el? A textíliák nyersanyagai, tulajdonságai Egyszerû ruhadarabok készítése. Mûvelettervek összeállítása. Méretvétel Szabásminták készítése Anyagvizsgálat Textíliák karbantartása Kész ruhadarab Szabásminták Divatlapok Tudják a ruházatot megválasztani személyiségnek, egyéni stílusnak és az alkalomnak megfelelôen. Ruhanemûk tisztántartása Hogyan újíthatjuk fel meglévô ruhatárunkat? Textíliák karbantartási módjai Szennyezôdések eltávolítása mosással, folttisztítással (gyakorlás) Lakástextíliák karbantartása Folttisztítószerek, folttisztítás bemutatása (tanári bemutató) Ruházat ápolása, karbantartása. Kozmetikumok használata Mi a feltétele a tiszta, ápolt külsônek? Testápolás szabályai Kozmetikumok tanulmányozása, a számunkra megfelelôek kiválasztása Krémek, samponok típusainak megi s m e r é s e Kémia (ph vizsgálat) Tinédzser kozmetikumok Váljon belsô igénnyé a jó közérzetet biztosító ápolt külsô. Kertkedvelôknek, kertészkedôknek Hajtatásos termesztés a kiskertben Hogyan növelhetjük meg a termesztési idôszakot? A hajtatásos termesztés fogalomköre Elemzés Tanulmányi séta hajtatásos termesztés lényegét, módjait. Hajtató berendezések gazdaságos mûködtetése Mikor éri meg a fóliasátor? A gazdaságos mûködtetés feltételei Elemzések és számítások Biológia Folyóiratok hajtatásos termesztés gazdaságos mûködtetésének hazai lehetôségeit. Növények tápoldatos termesztése Kell-e talaj a termesztéshez? A hidrokultúrás termesztés története Üzemlátogatás Növények életfeltételei Tájékozottság az új növénytermesztési eljárások iránt.

17 Összefoglaló Összefoglaló Miért fontos, hogy ismerjük környezetünk technikai rendszereit? Rendszerszemléle tû elemzés Tankönyvi kérdések megbeszélése. A tanév folyamán ismétlése, rendszerezése Életvitel: eddig tanult ismeretek Rendszerek Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek rendszerszemléletû kre.

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben