Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok"

Átírás

1 Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok Életviteli ismeretek Diagramok Táblázatok z emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelés alapfogalmai Megfigyelés Termékek termelés folyamatát. Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladékainkkal? A termelési és fogyasztási hulladékok keletkezése és kezelése Megfigyelés elôre megadott szempont o k figyelembevételével Életviteli tanulmányok hulladékok fôbb típusait és szakszerû kezelésüket Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Az energia felhasználása különbözô korokban Miért mûködnek szerkezeteink? Természeti energiaváltozások hasznosítása Irodalomkutatás Elemzés elôre megadott szempontok szerint Olvasmányok Fizika különbözôenergia formák felhasználását az emberiség története során. Ásványi energiahordozók Milyen energia források vannak? Természeti energiaforrások csoportosítása Ásványi energiahordozók keletkezése és felhasználása Szénfajták gyûjtése Képsorok Fizika Napi életünk z ásványi energiahordozók jellemzô tulajdonságait.

2 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelmezése Alternatív energiaforrások Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Energiatakarékos életmódot folytassanak. Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználá s átalakítási láncolata Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Fogyasztási adatok felmérése Fizika Napkollektor modellezése Energiatakarékos életmódot folytassanak. z alternatív energiaforrásokat. Korszerû rendszerek Kommunikációs rendszerek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhetô-e az információ? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem korlátai Az információ mértékegységei Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Elemzések Történelem Napjaink technikája Informatikai eszközök z információ átadás folyamatát. A számítógép mint információtovábbító és átalakító rendszer Mi is a számítógép? Mióta használ az ember számítógépeket? A számítógép funkciói Számítógéppel segített irányítások Irodalomkutatás Elemzések Tanulmányi séta Számítógép használata Informatikából tanult ismeretek Számítógépek Ismerjenek a számítógéppel segített folyamatokat Mûszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a mûszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Egyszerû mûszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerûbb rajzokat elemezni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket.

3 Korszerû rendszerek Korszerû anyagok elôállítása és felhasználása Az anyagok csoportosítása Milyen anyagokat használunk? Anyagok csoportosítása Technológiai folyamatok Elemzés Megfigyelés elôre meghatározott szempontok szerint Technikai ismeretek Anyaggyûjtemények Ismerjék fel környezetük jellegzetes anyagait. A fémes anyagok és megmunkálásuk Miért alakítjuk az anyagokat? Mitôl függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzôi Fémek megmunkálása Egyszerû anyagalakítások végzése Szerszámok szakszerû használata Fizika Szerszámok Anyaggyûjtemények fémek legfontosabb megmunkálási eljárásait. Mûanyagok és alkalmazásuk Mi tette szükségessé a mûanyagok felfedezését? Mûanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat Egyszerûbb munkadarabok készítése hôre lágyuló mûanyagból Egyszerûbb kíséretek különbözô mûanyagokkal mûanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat. Egyszerû használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem oldható kötések Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Mûvelettervek és e s z k ö z s z ü k s é g l e t e k tervezése Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében. Korszerû rendszerek A gép Géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység szerkezete A szerkezeti részek feladata Gépek, egyszerûbb modellek összeállítása fémépítô segítségével Fúrógép, kerékpár Kerékpár Villanymotor gépek funkcióit és szerkezetét. Gépelemek és ábrázolásuk Meddig bonthatjuk részekre a gépeket? G é p e l e m e k funkciói, jellemzôik és ábrázolásuk Gépek Csavarok és csavaranya vizsgálata Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti k a p c s o l a t o t.

4 Egyszerû mechanizmusok modellezése Hogyan mozognak az alkatrészek? Milyenek a mozgáspályák? Mozgásátalakító szerkezetek Elemzés rajzok segítségével Mechanizmus modell készítése Technikai ismeretek Modellezô készletbôl összeállított szerkezetek mozgásátalakítók feladatait. Belsôégésû motorok Milyen erôgépeket alkalmazunk? Belsôégésû motorok mûködési elve Elemzés modell segítségével Gépekrôl Fizika Mûködô motormodellek z Otto és a dízel motorok mûködési elvét és fôbb egységeit. Részösszefoglaló Részösszefoglaló Milyen rajzokat alkalmazunk? Hogyan mûködtetjük a rendszereket? Rendszerek megismerésének elvei Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint, rajzolvasás Rajzok készítése makettekrôl Tanult ismeretek felidézése Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket felismerni Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Szobai dísznövényeinkrôl Mit kell tennünk, hogy szobanövényeink szépek és egészségesek legyenek? Növények életfeltételei, igényei Szobanövények ápolási teendôi 6-ik osztályban Szobanövények Tudják a szobanövényeket gondozni. Legyen igényük a szép környezetre. A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a d í s z k e r t? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket.

5 Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzôik Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Növények életfeltételeirôl (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Alapvetô gondozási módok ismerete Környezetbarát kertmûvelés Milyen kártevôi vannak a kerteknek? Hogyan elôzzük meg a kártételeket? A környezetbarát kertmûvelés története A növények társíthatósága Komposztálás Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Zöldségfélék Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni. A komposztálás és a környezet kapcsolata. Lakókörnyezetünk rendszerei Lakóházak, lakások fûtési és szellôzési rendszerei A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük magunkat jól? A kellemes közérzet tényezôi Mérések a lakásban M e g f i g y e l é s e k elôre megadott szempontok szerint Közérzet és komfort Földrajz Mérôeszközök Meteorológiai adatok kellemes közérzet feltételeit. Fûtés és szellôzés Miért fûtünk? Mitôl függ a hôveszteség? Fûtôberendezések funkciói és mûködésük Megfigyelés Tudják a fûtôber e n d e z é s e k e t é r t é k e l n i. Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek és mûködésük Korszerû konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját Hogyan fejlôdtek konyhatechnikai eszközeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlôdése Gépekkel szemben támasztott követelmények K o n y h a t e c h n i k a i eszközök csoportosítása, szakszerû h a s z n á l a t a B a l e s e t e l h á r í t á s i szabályok felidézése Gépek a környezetünkben. Milyen energia mûködteti gépeinket? Konyhatechnikai eszközök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, korszerû gépek kiválasztása Tudja a konyhát célszerû eszközökkel, gépekkel f e l s z e r e l n i, egyszerû ételeket k é s z í t e n i.

6 Korszerû konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Ételkészítô eljárások Egyszerû ételek elkészítése Elektromos keverôgép balesetmentes használata Az ételkészítés mint célszerû tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemutatása Tanári-tanulói bemutatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerû, energiatakarékos mûködtetése. A hûtôgép és helyes használata Hogyan tartósítjuk élelmiszereinket? Élelmiszerek helyes tárolása a hûtôszekrényben A hûtés típusainak megismerése, tankönyvi feladatok megbeszélése Élelmiszerek tápanyagai Áruházi katalógusok Keressen többféle megoldást egy problémára. Takarékosság a konyhában Hogyan tudjuk teendôinket a leghatékonyabban elvégezni? Háztartási gépek használata, energiatakarékos munkavégzés Munkatankönyv feladatainak megbeszélése, különbözô számlák (áram-, víz-, fûtésszámlák) tanulmányozása Takarékossági lehetôségek a családban Tankönyvi ábrák Mindennapi példák felsorolása a takarékosságra. Egyszerû konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyességgel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különbözô anyagok megmunkálási módja Mûveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa és textilanyagok megmunkálása Tervezett munkadarabok elkészítése a mûveletterv segítségével Eddig tanult munkafogások különbözô anyagok megmunkálása során Munkadarab Egy-egy munkamûvelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszámok balesetmentes használata. Mélyhûtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk élelmiszereinket? Saláták készítése Készítsünk különbözô salátákat mélyhûtött zöldségekbôl! Meglévô ismereteink felhasználása, konyhahigiénia, Esztétikus terítés szabályai Mélyhûtött termékek Alkalmazza az egészséges táplálkozás szabályait.

7 Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelenthetnek. Mit tehetünk ellene? Testápolás Öltözködési szabályok Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisztálkodásról, öltözködésrôl. Tankönyvi példák tanulmányozása. Tisztálkodószerek tanulmányozása A 6. osztályban : a jó megjelenés feltételei, helyes táplálkozás. Tinédzser kozmetikumok bemutatása, használati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, katalógusok lapozgatása Erôsödjön az igénye a következetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsôre. Ruházatunk, ruházati üzletek és szolgáltatások Milyen úton jutunk öltözködésünk fô kellékeihez? Textilanyagok nyersanyagai, tulajdonságai Ruhatárunk Ruházati üzletek megismerése Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karbantartása (6. osztály) Ruházatunk Gyûjtômunka: gyûjtsenek képeket divatos kamaszkori ruházatról Tudja ruháját megváltoztatni az alkalomnak megfelelôen. Tudja ruházatát tisztán tartani. Közlekedési rendszer Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegôben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezésérôl Személy és áruszállítás Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása 5-ik és 6-ik osztályban Térképek, Menetrendek Katalógusok Legyen ismerete a közlekedés eszközeinek történetérôl. Tudjon egyszerû útvonalat tervezni. A gépjármûvek típusai, jellemzôik Milyen régi a gépkocsi? Az autó technikatörténete Irodalomkutatás Közlekedés Prospektusok Folyóiratok gépjármûvek mûszaki jellemzôit. A személygépkocsi üzeme Mi szolgáltatja az energiát a gépjármûvekben? A személygépkocsik üzemanyagai A jármûvek jellemzô adatai Katalógusok Látogatás egy benzinkútnál Közlekedés Kémia Katalógusok Tudják jellemezni a gépjármû üzemanyagokat. A kultúrált közlekedés Hogyan közlekedünk? A KRESZ A kultúrált közlekedés szabályai Megfigyelések Statisztikák Közlekedés Életvitel Közlekedési statisztikák Sajátítsák el a kultúrált, az elôzékeny és türelmes közlekedési magatartást.

8 Az utazás gazdaságossága Milyen lehetôségek adódnak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? Személyi és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Megfigyelések Táblázatok Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Statisztikai adatok a közlekedés területérôl Ismerjen takarékossági lehetôségeket a közlekedésben Munka és munkahelyek Miért dolgozunk? Közvetlen és közvetett munka A munkavégzés története és csoportjai Megfigyelések Történelem kellemes munkahely követelményeit. Foglalkozások és jellemzôik Milyen foglalkozásokat ismertek? Melyiket választanád szívesen? Foglalkozások és jellemzôik Megfigyelések elôre megadott szempontok alapján Szülôk véleményei Álláshirdetések foglalkozások fontosabb jellemzôit. Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarendszer jellemzôi Pályaválasztás menete Tájékozódás elôre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási ismertetôk különbözô szakterületek követelményeit. A kertek története Miért létesített az ember kerteket? A kertek története Jellegzetes kerttípusok Rajzok tanulmányozása Kertek tervezése Utazások tapasztalatai Rajzok kertek történetét. Tudjanak kertterveket vázolni a megismert jelölések f e l h a s z n á l á s á v a l.

9 A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a díszkert? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket. A hagyományos díszkert ápolási munkái Hogyan készíthetünk szép kertet? A díszkert növényápolási munkái Talajelôkészítés, ültetés, gyomlálás, tápanyag utánpótlás Technikai ismertek Ásótípusok Képesek legyenek munkájukat megtervezni. Tudják összehasonlítani a kézi és a gépi munka eredményét. Kerti bútorok és térelválasztók Miért helyezünk bútorokat a kertbe? Milyen követelményeknek kell megfelelniük? Kerti bútorok és térelválasztók funkciói, kiviteleik Térelválasztó makett tervezése és kivitelezése Anyagmegmunkálások Mintadarabok Szerszámok Prospektusok Képes legyen kreatív módon tervet készíteni és azt kivitelezni. A kertmûvelés eszközei Milyen a jó szerszám? A kertmûvelés fontosabb szerszámai Kertmûvelés Szerszámok Tudják a legegyszerûbb kerti szerszámokat szakszerûen használni. Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elôállítása és felhasználása Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Képesek legyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni, az összefüggéseket felismerni.

10 Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Hagyományos és modern irányzatok az építészetben Mi tette szükségessé a modern építészet kialakulását? Építôanyagok fejlôdése, új technológiák alkalmazása. Technikatörténeti tabló készítése különbözô építményekrôl. 5. osztálytól felidézése az építkezésrôl Képeslapok A világ 100 csodája címû könyv Ismerjenek alapvetô építôanyag o k a t. Tudják, hogy a tervezés felelôsségteljes munka. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Természeti és mûvi környezet kapcsolatának Az építményekkel kapcsolatos követelmények. Építményekre ható hatások. Technikatörténeti tabló befejezése. Építkezés, mûszaki dokumentációk jellegzetes építményekrôl. Alakuljon ki az igény a mûvi és természeti környezet harmonikus kapcsolatának alakítására. Az ember átalakítja környezetét Közmûrendszerek létrehozása és mûködtetése A víz útja Mire használjuk a vizet? Honnan ered a víz? A víz körforgása A víz hasznosítása Megfigyelések Adatok gyûjtése Biológia Kémia Ismerjék fel a víz szerepét. Tanulják meg, hogy a vízkészletekkel gazdálkodni kell! Korszerû vízellátás, csatornázás Milyen tulajdonságokat várunk el a víztôl? A víz elôállításának és felhasználásának útja Adatgyûjtés Elemzések Életvitel különbözô vizek tulajdonságait. Vízellátó rendszer Hogyan vezetjük a vizeket a felhasználási helyekre? A közmûvek feladatai és rendszere Jellegzetes csôszerelvények Katalógusok tanulm á n y o z á s a S z e n n y v í z t i s z t í t ó látogatás. Szerelvények karbantartása Kémia Történelem Vízvezeték szerelvények hagyományos és a korszerû vízellátó berendezéseket.

11 A háztartási hulladék kezelése korszerû módon Hová tegyem? Mit csináljak vele? A háztartási hulladék jellemzôi és kezelésük Adatok gyûjtése Elemzés elôre megadott szempontok alapján Életvitel Reklámok C s o m a g o l ó a n y a g o k, d o b o z o k Legyen igényük arra, hogy a hulladékot környezetbarát módon kezeljék. Az ember átalakítja környezetét Energiaellátó rendszerek Elsôdleges és átalakított energiák Miért mûködnek szerkezeteink? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Energialáncok. Energiaátalakítás, energiaszállítás módjai. Táblázatok, statisztikai adatok gyûjtése, Energiáról 7. osztály, statisztikai adatok, földrajzi atlasz Ismerjenek energiaátalakítási módokat, éljenek energiatakarékosan. Villamos energia elôállítása és hasznosítása Milyen szerepe van az elektromosságnak az ember életében? Villamos energia elôállításának módjai. Hazánk villamos energia termelése. Magyarország erômûveinek feltérképezése. Adatgyûjtés Fizika tantárgyból, fotók villamos energia elôállításának legfontosabb lépéseit. A világítás fejlôdése Milyen út vezetett a mai világító eszközökig az ember életében? Technikatörténeti ismeretek a világítás fejlôdésérôl. Lakás elektromos hálózatának modellezése Fizika tantárgyból Áramköri rajzok Áramköri jelek ismerete. Környezetbarát energia rendszerek Miért szükséges a megújuló energiaforrások elôtérbe kerülése? Korszerû energiatermelési módok. Napelemek, napkollektorok felkutatása, mûködésük. Energiaforrásokról felelevenítése. Ismerjenek néhány korszerû energia elôállítási módot.

12 Az ember átalakítja környezetét Kommunikációs rendszerek Információtechnik ai rendszerek környezetünkben Hangrögzítés lehetôségei. Technikatörténeti ismeretek áttekintése az információ átadásának fejlôdésérôl. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Eszközök, berendezések Magyar feltalálók és alkotásainak ismerete. Információs hálózatok Hogyan fejlôdött az információ átadása a történelem folyamán? Számítógépes hálózatok. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Internet Tájékozódjon magyar feltalálókról és találmányaikról. Mûszaki kommunikáció Miért van szükség jelképes ábrázolásra? Összeállítási és részletrajzok, metszetábrázolások értelmezése. Metszetábrázolás gyakorlása. Tetszôleges alkatrész metszetrajza. Mûszaki ábrázolás elemei Alkatrészek, Szabványkönyvek Ismerje a metszet fogalmát, jelentôségét a mûszaki ábrázolásban. Az ember átalakítja környezetét Rendszerek irányítása Irányítási problémák és feladatok Miért van szükség a gépek irányítására? A gépek irányítása Az irányítás felosztása Elemzés Anyaggyûjtés Elektronikai modellkészlet Értsék és alkalmazzák az irányítás fogalmi rendszerét. Szabályozás és vezérlés Milyen eszközökkel irányítunk? Az irányítás modellezése Játékos feladatok modellekkel Szabályozó és vezérlô elemek visszacsatolás szerepét. A számítógépek a technikai folyamatok irányításában Milyen értelemben kell a számítógépeknek tökéletesebbnek lenni az embernél? Önmûködô rendszerek Számítógépes irányítás modellezése Számítógépek mûködtetése Életvitel Számítógépek Képesek legyenek a számítógépen önállóan mûveleteket végezni.

13 Részösszefoglaló Részösszefoglaló A gépjármû üzeme A gépjármû és a környezet Korszerû berendezések a gépjármûvekben Új irányzatok a gépjármûtechnikában Hogyan befolyásolhatjuk a fejlôdést? Technikai rendszerek környezetünkben Korszerû rendszerek A gépjármû mint rendszer Hol közlekedünk? Miért szennyezi a gépjármû a környezetét? Miért kényelmes és biztonságos a modern gépkocsi? Milyen a modern gépkocsi? Technikai rendszerek : anyag-energiainformáció kapcsolatában A közlekedési nagyrendszer elemei Gépjármûvek környezeti hatásai A gépjármû berendezések funkciói Az energiaátalakítások gazdaságossága Korszerû rendszerek Informatikai rendszerek környezetünkben Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Tankönyvi kérdések megbeszélése Megfigyelés elôre megadott szempontok alapján Látogatás egy márkaszervizbe Autós tv mûsor megtekintése Elemzések Elemzések Számítások Logikai áramköri modellek Milyen elemekbôl építik fel az elektronikai berendezéseket? Logikai mûveletek, igazságtáblák Áramkörök összeállítása. Logikai táblák kitöltése Életvitel: eddig tanult ismeretek Technikai alapok Fizika Diák, grafikonok Újsághírek Tablók Robbantott rajzok Rajzok Rajzok Képesek legyenek ismereteiket rendszerszemléletben összefoglalni. Érzékeljék a közlekedés helyét a nemzetgazdaságban. gépjármûvek környezeti hatásait és azok mérséklési lehetôségeit. Tájékozottság a gépkocsi biztonsági és kényelmi berendezéseirôl. Modellek z új fejlesztési irányokat, ismereteiket olvasással bôvítsék. Fizika Életvitel Elektronikai szerelôkészletek z alapvetô logikai kapcsolásokat.

14 Korszerû informatikai rendszerek Hogyan adjuk át ma az információkat? Számítógépi hálózatok Látogatás egy internetes munkahelyre Számítógépek Legyenek tájékozottak a korszerû hálózati rendszerekben. Számítógép a lakásban Miért használunk otthon számítógépeket? Számítógépek felhasználási területei Gyûjtômunka elôre megadott szempontok szerint Korszerû technikák Szakfolyóiratok számítógépek alkalmazási területeit. A hardver és a szoftver Milyen részegységekbôl áll a számítógép? Mi mûködteti a részegységeket? A számítógép fô egységei Alkalmazói és rendszer szoftverek Perifériák csatlakoztatása a központi egységhez Informatikából Baleseti veszélyek, tablók Számítógépek Ismerjék fel a számítógép fôbb egységeit és tudják funkcióikat. Egyszerû felhasználói programok Intelligens-e a számítógép? Programnyelvek és felhasználói programok Programok futtatása Program bemutatók legfontosabb felhasználói programok funkcióit. Korszerû rendszerek A modern konyha Csúcstechnika a konyhában I. Az elektromos háztartási gépekkel szemben egyre nagyobb követelményeket támasztunk. Melyek ezek? Elektromos háztartási gépek csoportosítása Háztartási gépek csoportosítása energiahasznosításuk szerint A régi és az új összehasonlítása A gépekrôl Ételkészítési módok Konyhatechnikai gépek Tankönyvi ábrák Áruházi katalógusok korszerû gépekrôl Tudjanak tájékozódni a technikai környezetben. Legyenek fogékonyak az újra. Csúcstechnika a konyhában II. A szervezet zavartalan mûködéséhez tápanyagra van szükség. Hogyan segítik a modern k o n y h a t e c h n i k a i gépek az egészséges táplálkozást? Tápanyagok hatása a szervezetünkre Ételreceptek gyûjtése Könnyen elkészíthetô ételek készítése mikrosütôvel, grillsütôvel Ételkészítés fázisai Gépek balesetmentes használata Modern konyhatechnikai gépek Alkalmazzák az egészséges táplálkozás szabályait. korszerû gépek mûködését, balesetmentes használatát.

15 Élet a településeken Környezetszennyezés és egészségünk Munkahelyek környezetünkben A környezet hatása egészségünkre I II. Miért leszünk betegek? Az egészség megôrzése A betegségek elleni védekezések módjai Megfigyelések tanulmányozása Történelem Biológia Gyermekegészség ügyi kiskönyv fertôzések és járványok jellemzôit, a védekezési módokat. A gazdasági élet szereplôi Kik vesznek részt a gazdasági életben? A gazdaság szervezeti egységei Megfigyelés megadott szempontok szerint Adatgyûjtés Videofelvétel gazdasági egységek elnevezéseit és jellemzôit. Termelés és fogyasztás Mit termelünk? Mit fogyasztunk? A termelés és a fogyasztás összhangja Adatgyûjtés és elemzés Napilapok szakcikkeinek értelmezése Történelem Napilapok termelés és fogyasztás jellemzôit. Élet a településeken Közlekedés jármûvel Karbantartás és baleset megelôzés Mi a célja a karbantartásnak? A karbantartás mûveletsora A kerékpár Kerékpár karbantartó szerelése Szakfolyóiratok Kerékpárok Gépek karbantartás lényegét, fôbb mûveleteit. Útitervek összeállítása Hogyan tervezünk meg egy utat? Útitervek, költségtervek összeállítása Elemzés megadott szempontok alapján Családi utazások Menetrendek Utazási katalógusok Alaposan ismerjék az útiterv készítés módszereit és segédleteit. Térinformatika környezetünkben Hogyan szerzünk információkat környezetünkbôl? Tájékozódás térképek és táblák alapján Térképek, rajzok Földrajz Technikai alapismeretek Rajzok Térképek Tudjanak tájékozódni a térinformatikai jelrendszerekben.

16 Élet a településen A megjelenés higiéniája Egyéni ruhatervek Ötlettel, ügyességgel is készíthetünk egyszerû ruhadarabokat. Milyen lépéseken keresztül juthatunk el? A textíliák nyersanyagai, tulajdonságai Egyszerû ruhadarabok készítése. Mûvelettervek összeállítása. Méretvétel Szabásminták készítése Anyagvizsgálat Textíliák karbantartása Kész ruhadarab Szabásminták Divatlapok Tudják a ruházatot megválasztani személyiségnek, egyéni stílusnak és az alkalomnak megfelelôen. Ruhanemûk tisztántartása Hogyan újíthatjuk fel meglévô ruhatárunkat? Textíliák karbantartási módjai Szennyezôdések eltávolítása mosással, folttisztítással (gyakorlás) Lakástextíliák karbantartása Folttisztítószerek, folttisztítás bemutatása (tanári bemutató) Ruházat ápolása, karbantartása. Kozmetikumok használata Mi a feltétele a tiszta, ápolt külsônek? Testápolás szabályai Kozmetikumok tanulmányozása, a számunkra megfelelôek kiválasztása Krémek, samponok típusainak megi s m e r é s e Kémia (ph vizsgálat) Tinédzser kozmetikumok Váljon belsô igénnyé a jó közérzetet biztosító ápolt külsô. Kertkedvelôknek, kertészkedôknek Hajtatásos termesztés a kiskertben Hogyan növelhetjük meg a termesztési idôszakot? A hajtatásos termesztés fogalomköre Elemzés Tanulmányi séta hajtatásos termesztés lényegét, módjait. Hajtató berendezések gazdaságos mûködtetése Mikor éri meg a fóliasátor? A gazdaságos mûködtetés feltételei Elemzések és számítások Biológia Folyóiratok hajtatásos termesztés gazdaságos mûködtetésének hazai lehetôségeit. Növények tápoldatos termesztése Kell-e talaj a termesztéshez? A hidrokultúrás termesztés története Üzemlátogatás Növények életfeltételei Tájékozottság az új növénytermesztési eljárások iránt.

17 Összefoglaló Összefoglaló Miért fontos, hogy ismerjük környezetünk technikai rendszereit? Rendszerszemléle tû elemzés Tankönyvi kérdések megbeszélése. A tanév folyamán ismétlése, rendszerezése Életvitel: eddig tanult ismeretek Rendszerek Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek rendszerszemléletû kre.

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól ENERGIA DETEKTÍVEK Cél: A tanulók képesek legyenek az adott háztartási cikk vagy egyéb elektromos eszközök energia felhasználásáról szóló információkat megtalálni, tudják, hol kell az energia címkéket

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon

Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon részlet a Műszaki/természettudományos pályára készülő, potenciális női munkaerő rendelkezésre állása és fejlesztése a Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban LdV-HU-11-VEP-3028 ÚTIBESZÁMOLÓ Olaszország Modena 2012. március 10-2012. március 17. Résztvevő neve

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 493 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5 8. ÉVFOLYAM

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 493 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5 8. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 493 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5 8. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 494 Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok

Részletesebben

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Amit látunk... És ami mögötte van... incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7-8. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7-8. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam Technika és életvitel 5-8. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása http://www.lib.uni-miskolc.hu/digital/

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép.

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép. Eszközök és felszerelések jegyzéke Szakközépiskola Minden tantárgyban szükséges radír, íróeszköz - toll, HB-s ceruza - és füzet, tankönyv, munkafüzet, továbbá 1 csomag A5-ös írólap, akkor is ha ezt külön

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGTERÜLET TECHNIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az technika tanterv a NTK Műhely

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Automatizálási gyakorlat Modul: 0920-06 Osztály: Heti óraszám: 14. B 4 óra Hetek

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A lakástextíliák

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését;

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését; MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS A műszaki ábrázolás tantárgy tanításának általános célja a gimnáziumi képzésben, mint szabadon választott tantárgyként a szakképzést választók azt az általános vizuális kultúrát és térszemléletet,

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5 Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

z ö ld le s ze k.h u

z ö ld le s ze k.h u Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és a szereti a vízi élet, a kempingezés vadregényes élményét, annak is szüksége van energiára.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben