Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok"

Átírás

1 Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok Életviteli ismeretek Diagramok Táblázatok z emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelés alapfogalmai Megfigyelés Termékek termelés folyamatát. Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladékainkkal? A termelési és fogyasztási hulladékok keletkezése és kezelése Megfigyelés elôre megadott szempont o k figyelembevételével Életviteli tanulmányok hulladékok fôbb típusait és szakszerû kezelésüket Korszerû rendszerek Energia elôállítása és felhasználása Az energia felhasználása különbözô korokban Miért mûködnek szerkezeteink? Természeti energiaváltozások hasznosítása Irodalomkutatás Elemzés elôre megadott szempontok szerint Olvasmányok Fizika különbözôenergia formák felhasználását az emberiség története során. Ásványi energiahordozók Milyen energia források vannak? Természeti energiaforrások csoportosítása Ásványi energiahordozók keletkezése és felhasználása Szénfajták gyûjtése Képsorok Fizika Napi életünk z ásványi energiahordozók jellemzô tulajdonságait.

2 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelmezése Alternatív energiaforrások Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Energiatakarékos életmódot folytassanak. Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználá s átalakítási láncolata Irodalomkutatás Táblázatok, grafikonok, képek Fogyasztási adatok felmérése Fizika Napkollektor modellezése Energiatakarékos életmódot folytassanak. z alternatív energiaforrásokat. Korszerû rendszerek Kommunikációs rendszerek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhetô-e az információ? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem korlátai Az információ mértékegységei Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Elemzések Történelem Napjaink technikája Informatikai eszközök z információ átadás folyamatát. A számítógép mint információtovábbító és átalakító rendszer Mi is a számítógép? Mióta használ az ember számítógépeket? A számítógép funkciói Számítógéppel segített irányítások Irodalomkutatás Elemzések Tanulmányi séta Számítógép használata Informatikából tanult ismeretek Számítógépek Ismerjenek a számítógéppel segített folyamatokat Mûszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a mûszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Egyszerû mûszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerûbb rajzokat elemezni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket.

3 Korszerû rendszerek Korszerû anyagok elôállítása és felhasználása Az anyagok csoportosítása Milyen anyagokat használunk? Anyagok csoportosítása Technológiai folyamatok Elemzés Megfigyelés elôre meghatározott szempontok szerint Technikai ismeretek Anyaggyûjtemények Ismerjék fel környezetük jellegzetes anyagait. A fémes anyagok és megmunkálásuk Miért alakítjuk az anyagokat? Mitôl függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzôi Fémek megmunkálása Egyszerû anyagalakítások végzése Szerszámok szakszerû használata Fizika Szerszámok Anyaggyûjtemények fémek legfontosabb megmunkálási eljárásait. Mûanyagok és alkalmazásuk Mi tette szükségessé a mûanyagok felfedezését? Mûanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat Egyszerûbb munkadarabok készítése hôre lágyuló mûanyagból Egyszerûbb kíséretek különbözô mûanyagokkal mûanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat. Egyszerû használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem oldható kötések Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Mûvelettervek és e s z k ö z s z ü k s é g l e t e k tervezése Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében. Korszerû rendszerek A gép Géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység szerkezete A szerkezeti részek feladata Gépek, egyszerûbb modellek összeállítása fémépítô segítségével Fúrógép, kerékpár Kerékpár Villanymotor gépek funkcióit és szerkezetét. Gépelemek és ábrázolásuk Meddig bonthatjuk részekre a gépeket? G é p e l e m e k funkciói, jellemzôik és ábrázolásuk Gépek Csavarok és csavaranya vizsgálata Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti k a p c s o l a t o t.

4 Egyszerû mechanizmusok modellezése Hogyan mozognak az alkatrészek? Milyenek a mozgáspályák? Mozgásátalakító szerkezetek Elemzés rajzok segítségével Mechanizmus modell készítése Technikai ismeretek Modellezô készletbôl összeállított szerkezetek mozgásátalakítók feladatait. Belsôégésû motorok Milyen erôgépeket alkalmazunk? Belsôégésû motorok mûködési elve Elemzés modell segítségével Gépekrôl Fizika Mûködô motormodellek z Otto és a dízel motorok mûködési elvét és fôbb egységeit. Részösszefoglaló Részösszefoglaló Milyen rajzokat alkalmazunk? Hogyan mûködtetjük a rendszereket? Rendszerek megismerésének elvei Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint, rajzolvasás Rajzok készítése makettekrôl Tanult ismeretek felidézése Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket felismerni Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Szobai dísznövényeinkrôl Mit kell tennünk, hogy szobanövényeink szépek és egészségesek legyenek? Növények életfeltételei, igényei Szobanövények ápolási teendôi 6-ik osztályban Szobanövények Tudják a szobanövényeket gondozni. Legyen igényük a szép környezetre. A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a d í s z k e r t? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket.

5 Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzôik Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Növények életfeltételeirôl (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Alapvetô gondozási módok ismerete Környezetbarát kertmûvelés Milyen kártevôi vannak a kerteknek? Hogyan elôzzük meg a kártételeket? A környezetbarát kertmûvelés története A növények társíthatósága Komposztálás Megfigyelés elôre megadott szempontok szerint Zöldségfélék Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni. A komposztálás és a környezet kapcsolata. Lakókörnyezetünk rendszerei Lakóházak, lakások fûtési és szellôzési rendszerei A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük magunkat jól? A kellemes közérzet tényezôi Mérések a lakásban M e g f i g y e l é s e k elôre megadott szempontok szerint Közérzet és komfort Földrajz Mérôeszközök Meteorológiai adatok kellemes közérzet feltételeit. Fûtés és szellôzés Miért fûtünk? Mitôl függ a hôveszteség? Fûtôberendezések funkciói és mûködésük Megfigyelés Tudják a fûtôber e n d e z é s e k e t é r t é k e l n i. Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek és mûködésük Korszerû konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját Hogyan fejlôdtek konyhatechnikai eszközeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlôdése Gépekkel szemben támasztott követelmények K o n y h a t e c h n i k a i eszközök csoportosítása, szakszerû h a s z n á l a t a B a l e s e t e l h á r í t á s i szabályok felidézése Gépek a környezetünkben. Milyen energia mûködteti gépeinket? Konyhatechnikai eszközök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, korszerû gépek kiválasztása Tudja a konyhát célszerû eszközökkel, gépekkel f e l s z e r e l n i, egyszerû ételeket k é s z í t e n i.

6 Korszerû konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Ételkészítô eljárások Egyszerû ételek elkészítése Elektromos keverôgép balesetmentes használata Az ételkészítés mint célszerû tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemutatása Tanári-tanulói bemutatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerû, energiatakarékos mûködtetése. A hûtôgép és helyes használata Hogyan tartósítjuk élelmiszereinket? Élelmiszerek helyes tárolása a hûtôszekrényben A hûtés típusainak megismerése, tankönyvi feladatok megbeszélése Élelmiszerek tápanyagai Áruházi katalógusok Keressen többféle megoldást egy problémára. Takarékosság a konyhában Hogyan tudjuk teendôinket a leghatékonyabban elvégezni? Háztartási gépek használata, energiatakarékos munkavégzés Munkatankönyv feladatainak megbeszélése, különbözô számlák (áram-, víz-, fûtésszámlák) tanulmányozása Takarékossági lehetôségek a családban Tankönyvi ábrák Mindennapi példák felsorolása a takarékosságra. Egyszerû konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyességgel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különbözô anyagok megmunkálási módja Mûveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa és textilanyagok megmunkálása Tervezett munkadarabok elkészítése a mûveletterv segítségével Eddig tanult munkafogások különbözô anyagok megmunkálása során Munkadarab Egy-egy munkamûvelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszámok balesetmentes használata. Mélyhûtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk élelmiszereinket? Saláták készítése Készítsünk különbözô salátákat mélyhûtött zöldségekbôl! Meglévô ismereteink felhasználása, konyhahigiénia, Esztétikus terítés szabályai Mélyhûtött termékek Alkalmazza az egészséges táplálkozás szabályait.

7 Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelenthetnek. Mit tehetünk ellene? Testápolás Öltözködési szabályok Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisztálkodásról, öltözködésrôl. Tankönyvi példák tanulmányozása. Tisztálkodószerek tanulmányozása A 6. osztályban : a jó megjelenés feltételei, helyes táplálkozás. Tinédzser kozmetikumok bemutatása, használati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, katalógusok lapozgatása Erôsödjön az igénye a következetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsôre. Ruházatunk, ruházati üzletek és szolgáltatások Milyen úton jutunk öltözködésünk fô kellékeihez? Textilanyagok nyersanyagai, tulajdonságai Ruhatárunk Ruházati üzletek megismerése Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karbantartása (6. osztály) Ruházatunk Gyûjtômunka: gyûjtsenek képeket divatos kamaszkori ruházatról Tudja ruháját megváltoztatni az alkalomnak megfelelôen. Tudja ruházatát tisztán tartani. Közlekedési rendszer Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegôben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezésérôl Személy és áruszállítás Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása 5-ik és 6-ik osztályban Térképek, Menetrendek Katalógusok Legyen ismerete a közlekedés eszközeinek történetérôl. Tudjon egyszerû útvonalat tervezni. A gépjármûvek típusai, jellemzôik Milyen régi a gépkocsi? Az autó technikatörténete Irodalomkutatás Közlekedés Prospektusok Folyóiratok gépjármûvek mûszaki jellemzôit. A személygépkocsi üzeme Mi szolgáltatja az energiát a gépjármûvekben? A személygépkocsik üzemanyagai A jármûvek jellemzô adatai Katalógusok Látogatás egy benzinkútnál Közlekedés Kémia Katalógusok Tudják jellemezni a gépjármû üzemanyagokat. A kultúrált közlekedés Hogyan közlekedünk? A KRESZ A kultúrált közlekedés szabályai Megfigyelések Statisztikák Közlekedés Életvitel Közlekedési statisztikák Sajátítsák el a kultúrált, az elôzékeny és türelmes közlekedési magatartást.

8 Az utazás gazdaságossága Milyen lehetôségek adódnak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? Személyi és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Megfigyelések Táblázatok Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Statisztikai adatok a közlekedés területérôl Ismerjen takarékossági lehetôségeket a közlekedésben Munka és munkahelyek Miért dolgozunk? Közvetlen és közvetett munka A munkavégzés története és csoportjai Megfigyelések Történelem kellemes munkahely követelményeit. Foglalkozások és jellemzôik Milyen foglalkozásokat ismertek? Melyiket választanád szívesen? Foglalkozások és jellemzôik Megfigyelések elôre megadott szempontok alapján Szülôk véleményei Álláshirdetések foglalkozások fontosabb jellemzôit. Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarendszer jellemzôi Pályaválasztás menete Tájékozódás elôre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási ismertetôk különbözô szakterületek követelményeit. A kertek története Miért létesített az ember kerteket? A kertek története Jellegzetes kerttípusok Rajzok tanulmányozása Kertek tervezése Utazások tapasztalatai Rajzok kertek történetét. Tudjanak kertterveket vázolni a megismert jelölések f e l h a s z n á l á s á v a l.

9 A hagyományos díszkert jellegzetes növényei Miért szép a díszkert? Hol találhatók szép kertek? A kert növényei Fák, bokrok, cserjék, virágok Ágyások tervezése Biológia legszebb és leggyakoribb kerti növényeket. A hagyományos díszkert ápolási munkái Hogyan készíthetünk szép kertet? A díszkert növényápolási munkái Talajelôkészítés, ültetés, gyomlálás, tápanyag utánpótlás Technikai ismertek Ásótípusok Képesek legyenek munkájukat megtervezni. Tudják összehasonlítani a kézi és a gépi munka eredményét. Kerti bútorok és térelválasztók Miért helyezünk bútorokat a kertbe? Milyen követelményeknek kell megfelelniük? Kerti bútorok és térelválasztók funkciói, kiviteleik Térelválasztó makett tervezése és kivitelezése Anyagmegmunkálások Mintadarabok Szerszámok Prospektusok Képes legyen kreatív módon tervet készíteni és azt kivitelezni. A kertmûvelés eszközei Milyen a jó szerszám? A kertmûvelés fontosabb szerszámai Kertmûvelés Szerszámok Tudják a legegyszerûbb kerti szerszámokat szakszerûen használni. Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elôállítása és felhasználása Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Képesek legyenek ismereteiket rendszerezni, összefoglalni, az összefüggéseket felismerni.

10 Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Hagyományos és modern irányzatok az építészetben Mi tette szükségessé a modern építészet kialakulását? Építôanyagok fejlôdése, új technológiák alkalmazása. Technikatörténeti tabló készítése különbözô építményekrôl. 5. osztálytól felidézése az építkezésrôl Képeslapok A világ 100 csodája címû könyv Ismerjenek alapvetô építôanyag o k a t. Tudják, hogy a tervezés felelôsségteljes munka. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Természeti és mûvi környezet kapcsolatának Az építményekkel kapcsolatos követelmények. Építményekre ható hatások. Technikatörténeti tabló befejezése. Építkezés, mûszaki dokumentációk jellegzetes építményekrôl. Alakuljon ki az igény a mûvi és természeti környezet harmonikus kapcsolatának alakítására. Az ember átalakítja környezetét Közmûrendszerek létrehozása és mûködtetése A víz útja Mire használjuk a vizet? Honnan ered a víz? A víz körforgása A víz hasznosítása Megfigyelések Adatok gyûjtése Biológia Kémia Ismerjék fel a víz szerepét. Tanulják meg, hogy a vízkészletekkel gazdálkodni kell! Korszerû vízellátás, csatornázás Milyen tulajdonságokat várunk el a víztôl? A víz elôállításának és felhasználásának útja Adatgyûjtés Elemzések Életvitel különbözô vizek tulajdonságait. Vízellátó rendszer Hogyan vezetjük a vizeket a felhasználási helyekre? A közmûvek feladatai és rendszere Jellegzetes csôszerelvények Katalógusok tanulm á n y o z á s a S z e n n y v í z t i s z t í t ó látogatás. Szerelvények karbantartása Kémia Történelem Vízvezeték szerelvények hagyományos és a korszerû vízellátó berendezéseket.

11 A háztartási hulladék kezelése korszerû módon Hová tegyem? Mit csináljak vele? A háztartási hulladék jellemzôi és kezelésük Adatok gyûjtése Elemzés elôre megadott szempontok alapján Életvitel Reklámok C s o m a g o l ó a n y a g o k, d o b o z o k Legyen igényük arra, hogy a hulladékot környezetbarát módon kezeljék. Az ember átalakítja környezetét Energiaellátó rendszerek Elsôdleges és átalakított energiák Miért mûködnek szerkezeteink? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Energialáncok. Energiaátalakítás, energiaszállítás módjai. Táblázatok, statisztikai adatok gyûjtése, Energiáról 7. osztály, statisztikai adatok, földrajzi atlasz Ismerjenek energiaátalakítási módokat, éljenek energiatakarékosan. Villamos energia elôállítása és hasznosítása Milyen szerepe van az elektromosságnak az ember életében? Villamos energia elôállításának módjai. Hazánk villamos energia termelése. Magyarország erômûveinek feltérképezése. Adatgyûjtés Fizika tantárgyból, fotók villamos energia elôállításának legfontosabb lépéseit. A világítás fejlôdése Milyen út vezetett a mai világító eszközökig az ember életében? Technikatörténeti ismeretek a világítás fejlôdésérôl. Lakás elektromos hálózatának modellezése Fizika tantárgyból Áramköri rajzok Áramköri jelek ismerete. Környezetbarát energia rendszerek Miért szükséges a megújuló energiaforrások elôtérbe kerülése? Korszerû energiatermelési módok. Napelemek, napkollektorok felkutatása, mûködésük. Energiaforrásokról felelevenítése. Ismerjenek néhány korszerû energia elôállítási módot.

12 Az ember átalakítja környezetét Kommunikációs rendszerek Információtechnik ai rendszerek környezetünkben Hangrögzítés lehetôségei. Technikatörténeti ismeretek áttekintése az információ átadásának fejlôdésérôl. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Eszközök, berendezések Magyar feltalálók és alkotásainak ismerete. Információs hálózatok Hogyan fejlôdött az információ átadása a történelem folyamán? Számítógépes hálózatok. Feltalálók és találmányok kutatása az Internet segítségével. Informatika tantárgyból Internet Tájékozódjon magyar feltalálókról és találmányaikról. Mûszaki kommunikáció Miért van szükség jelképes ábrázolásra? Összeállítási és részletrajzok, metszetábrázolások értelmezése. Metszetábrázolás gyakorlása. Tetszôleges alkatrész metszetrajza. Mûszaki ábrázolás elemei Alkatrészek, Szabványkönyvek Ismerje a metszet fogalmát, jelentôségét a mûszaki ábrázolásban. Az ember átalakítja környezetét Rendszerek irányítása Irányítási problémák és feladatok Miért van szükség a gépek irányítására? A gépek irányítása Az irányítás felosztása Elemzés Anyaggyûjtés Elektronikai modellkészlet Értsék és alkalmazzák az irányítás fogalmi rendszerét. Szabályozás és vezérlés Milyen eszközökkel irányítunk? Az irányítás modellezése Játékos feladatok modellekkel Szabályozó és vezérlô elemek visszacsatolás szerepét. A számítógépek a technikai folyamatok irányításában Milyen értelemben kell a számítógépeknek tökéletesebbnek lenni az embernél? Önmûködô rendszerek Számítógépes irányítás modellezése Számítógépek mûködtetése Életvitel Számítógépek Képesek legyenek a számítógépen önállóan mûveleteket végezni.

13 Részösszefoglaló Részösszefoglaló A gépjármû üzeme A gépjármû és a környezet Korszerû berendezések a gépjármûvekben Új irányzatok a gépjármûtechnikában Hogyan befolyásolhatjuk a fejlôdést? Technikai rendszerek környezetünkben Korszerû rendszerek A gépjármû mint rendszer Hol közlekedünk? Miért szennyezi a gépjármû a környezetét? Miért kényelmes és biztonságos a modern gépkocsi? Milyen a modern gépkocsi? Technikai rendszerek : anyag-energiainformáció kapcsolatában A közlekedési nagyrendszer elemei Gépjármûvek környezeti hatásai A gépjármû berendezések funkciói Az energiaátalakítások gazdaságossága Korszerû rendszerek Informatikai rendszerek környezetünkben Beszélgetés elôre kiadott szempontok szerint. Tankönyvi kérdések megbeszélése Megfigyelés elôre megadott szempontok alapján Látogatás egy márkaszervizbe Autós tv mûsor megtekintése Elemzések Elemzések Számítások Logikai áramköri modellek Milyen elemekbôl építik fel az elektronikai berendezéseket? Logikai mûveletek, igazságtáblák Áramkörök összeállítása. Logikai táblák kitöltése Életvitel: eddig tanult ismeretek Technikai alapok Fizika Diák, grafikonok Újsághírek Tablók Robbantott rajzok Rajzok Rajzok Képesek legyenek ismereteiket rendszerszemléletben összefoglalni. Érzékeljék a közlekedés helyét a nemzetgazdaságban. gépjármûvek környezeti hatásait és azok mérséklési lehetôségeit. Tájékozottság a gépkocsi biztonsági és kényelmi berendezéseirôl. Modellek z új fejlesztési irányokat, ismereteiket olvasással bôvítsék. Fizika Életvitel Elektronikai szerelôkészletek z alapvetô logikai kapcsolásokat.

14 Korszerû informatikai rendszerek Hogyan adjuk át ma az információkat? Számítógépi hálózatok Látogatás egy internetes munkahelyre Számítógépek Legyenek tájékozottak a korszerû hálózati rendszerekben. Számítógép a lakásban Miért használunk otthon számítógépeket? Számítógépek felhasználási területei Gyûjtômunka elôre megadott szempontok szerint Korszerû technikák Szakfolyóiratok számítógépek alkalmazási területeit. A hardver és a szoftver Milyen részegységekbôl áll a számítógép? Mi mûködteti a részegységeket? A számítógép fô egységei Alkalmazói és rendszer szoftverek Perifériák csatlakoztatása a központi egységhez Informatikából Baleseti veszélyek, tablók Számítógépek Ismerjék fel a számítógép fôbb egységeit és tudják funkcióikat. Egyszerû felhasználói programok Intelligens-e a számítógép? Programnyelvek és felhasználói programok Programok futtatása Program bemutatók legfontosabb felhasználói programok funkcióit. Korszerû rendszerek A modern konyha Csúcstechnika a konyhában I. Az elektromos háztartási gépekkel szemben egyre nagyobb követelményeket támasztunk. Melyek ezek? Elektromos háztartási gépek csoportosítása Háztartási gépek csoportosítása energiahasznosításuk szerint A régi és az új összehasonlítása A gépekrôl Ételkészítési módok Konyhatechnikai gépek Tankönyvi ábrák Áruházi katalógusok korszerû gépekrôl Tudjanak tájékozódni a technikai környezetben. Legyenek fogékonyak az újra. Csúcstechnika a konyhában II. A szervezet zavartalan mûködéséhez tápanyagra van szükség. Hogyan segítik a modern k o n y h a t e c h n i k a i gépek az egészséges táplálkozást? Tápanyagok hatása a szervezetünkre Ételreceptek gyûjtése Könnyen elkészíthetô ételek készítése mikrosütôvel, grillsütôvel Ételkészítés fázisai Gépek balesetmentes használata Modern konyhatechnikai gépek Alkalmazzák az egészséges táplálkozás szabályait. korszerû gépek mûködését, balesetmentes használatát.

15 Élet a településeken Környezetszennyezés és egészségünk Munkahelyek környezetünkben A környezet hatása egészségünkre I II. Miért leszünk betegek? Az egészség megôrzése A betegségek elleni védekezések módjai Megfigyelések tanulmányozása Történelem Biológia Gyermekegészség ügyi kiskönyv fertôzések és járványok jellemzôit, a védekezési módokat. A gazdasági élet szereplôi Kik vesznek részt a gazdasági életben? A gazdaság szervezeti egységei Megfigyelés megadott szempontok szerint Adatgyûjtés Videofelvétel gazdasági egységek elnevezéseit és jellemzôit. Termelés és fogyasztás Mit termelünk? Mit fogyasztunk? A termelés és a fogyasztás összhangja Adatgyûjtés és elemzés Napilapok szakcikkeinek értelmezése Történelem Napilapok termelés és fogyasztás jellemzôit. Élet a településeken Közlekedés jármûvel Karbantartás és baleset megelôzés Mi a célja a karbantartásnak? A karbantartás mûveletsora A kerékpár Kerékpár karbantartó szerelése Szakfolyóiratok Kerékpárok Gépek karbantartás lényegét, fôbb mûveleteit. Útitervek összeállítása Hogyan tervezünk meg egy utat? Útitervek, költségtervek összeállítása Elemzés megadott szempontok alapján Családi utazások Menetrendek Utazási katalógusok Alaposan ismerjék az útiterv készítés módszereit és segédleteit. Térinformatika környezetünkben Hogyan szerzünk információkat környezetünkbôl? Tájékozódás térképek és táblák alapján Térképek, rajzok Földrajz Technikai alapismeretek Rajzok Térképek Tudjanak tájékozódni a térinformatikai jelrendszerekben.

16 Élet a településen A megjelenés higiéniája Egyéni ruhatervek Ötlettel, ügyességgel is készíthetünk egyszerû ruhadarabokat. Milyen lépéseken keresztül juthatunk el? A textíliák nyersanyagai, tulajdonságai Egyszerû ruhadarabok készítése. Mûvelettervek összeállítása. Méretvétel Szabásminták készítése Anyagvizsgálat Textíliák karbantartása Kész ruhadarab Szabásminták Divatlapok Tudják a ruházatot megválasztani személyiségnek, egyéni stílusnak és az alkalomnak megfelelôen. Ruhanemûk tisztántartása Hogyan újíthatjuk fel meglévô ruhatárunkat? Textíliák karbantartási módjai Szennyezôdések eltávolítása mosással, folttisztítással (gyakorlás) Lakástextíliák karbantartása Folttisztítószerek, folttisztítás bemutatása (tanári bemutató) Ruházat ápolása, karbantartása. Kozmetikumok használata Mi a feltétele a tiszta, ápolt külsônek? Testápolás szabályai Kozmetikumok tanulmányozása, a számunkra megfelelôek kiválasztása Krémek, samponok típusainak megi s m e r é s e Kémia (ph vizsgálat) Tinédzser kozmetikumok Váljon belsô igénnyé a jó közérzetet biztosító ápolt külsô. Kertkedvelôknek, kertészkedôknek Hajtatásos termesztés a kiskertben Hogyan növelhetjük meg a termesztési idôszakot? A hajtatásos termesztés fogalomköre Elemzés Tanulmányi séta hajtatásos termesztés lényegét, módjait. Hajtató berendezések gazdaságos mûködtetése Mikor éri meg a fóliasátor? A gazdaságos mûködtetés feltételei Elemzések és számítások Biológia Folyóiratok hajtatásos termesztés gazdaságos mûködtetésének hazai lehetôségeit. Növények tápoldatos termesztése Kell-e talaj a termesztéshez? A hidrokultúrás termesztés története Üzemlátogatás Növények életfeltételei Tájékozottság az új növénytermesztési eljárások iránt.

17 Összefoglaló Összefoglaló Miért fontos, hogy ismerjük környezetünk technikai rendszereit? Rendszerszemléle tû elemzés Tankönyvi kérdések megbeszélése. A tanév folyamán ismétlése, rendszerezése Életvitel: eddig tanult ismeretek Rendszerek Diák, grafikonok Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek rendszerszemléletû kre.

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD mintájára TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-6-7. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján 5. ÉVFOLYAM Jellemzők Időkeret: 36 hét: 1 óra/hét : A tanulók

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) Az ember átalakítja környezetét (2) Ismerjék a fejlôdés és fogyasztás alapfogalmait Tudjanak tájékozódni a jelen és jövô környezeti problémáiban Diák

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam 1. Célok, feladatok- általános fejlesztési követelmények: 1.1 Az életvitel és gyakorlati ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) 1 BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) 6 Az ember átalakítja környezetét (2) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) A háborítatlan környezet A környezetét átalakító ember Hol élünk? Hogyan jellemezhetjük környezetünket? Miért avatkozott

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A kerettanterv főbb alapelvei

A kerettanterv főbb alapelvei A kerettanterv főbb alapelvei A tanterv a NAT modernizációját megfogalmazó Életvitel és gyakorlati ismeretek c. műveltségterületet teljes egészében feldolgozza. A tanterv jellege, témamegfogalmazása, tartalomés

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Technika életvitel tantárgy 5-8. osztály T A N M E N E T 1 óra/hét 36 óra/év Lisztes Jánosné - szaktanár Helyhiány miatt fél év alatt

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam:

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam: ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1. - 4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Technika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe: 1. 2. 3. 4. Család,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ 6.-OS TANMENET TÉMAKÖREI: I. Ember és környezete témakör 3 óra 1-3 II. Anyagok és alakításuk témakör 7 óra 4-9. Részösszefoglalás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Számítógép alkalmazása az elektrotechnikában Modul: 0919-06 Osztály: Heti óraszám:

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Életvitel

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5.

TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5. 5. osztály TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Az ember átalakítja környezetét A háborítatlan környezet (Olvasmány)

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont 2. Az R. Melléklete az EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az energiafajták

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól ENERGIA DETEKTÍVEK Cél: A tanulók képesek legyenek az adott háztartási cikk vagy egyéb elektromos eszközök energia felhasználásáról szóló információkat megtalálni, tudják, hol kell az energia címkéket

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Technika és életvitel

Technika és életvitel Technika és életvitel Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 0,5 - - - - Éves óraszám 37 18,5 - - - - Az Ady Endre Gimnázium helyi tantervében

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a tétel

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015. 7. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA HETI 1 ÓRA TÉMAKÖRÖK Háztartás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Amit látunk... És ami mögötte van... incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben