ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)"

Átírás

1 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

2 BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzetének növelése. 2. Az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és szépségének átélése. 3. A civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kialakítása. 4. A fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói magatartás elsajátítása. 5. Az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás kialakítása. 6. A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, pályaorientáció megalapozása. 7. A problémák megoldása, konfliktusok kezelése. 8. Szakmai identitás, autonóm személyiségfejlesztés segítése. Az életvitel és gyakorlati ismeretek területén kiemelt jelentőségű kompetenciák 1. A természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciák. 2. Digitális kompetencia. 3. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 4. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Alapelvek és célok A tanterv a központi kerettanterv-tervezet modernizációs elemeit az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre teljes egészében feldolgozza. A tanterv az 5 8. osztályokra vonatkozóan heti 1 óra tervezésével készült, de az anyag megnövelt óraszám esetén is alkalmas feldolgozásra. A tanterv jellege, a téma megfogalmazása, a tartalom, a fejlesztési feladatok a továbbhaladás feltételei a kerettantervi tervezetnek maradéktalanul megfelel. A tanterv összehangolja a kerettanterv kompetenciáit, alapelveit, céljait, az ajánlott műveltségi témaköröket, a részletesen kifejtett fejlesztési feladatokat, és az iskola (várható) cél- és értékrendszerét. A tanterv olyan témafeldolgozást javasol, amely a logikai láncot követve bővülő térben dolgozza fel a tananyagot és fejlesztési követelményeit. Így a szűk élettérből (otthon) az egyre táguló térbe vezeti a tanulót.

3 A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg az órai témák és tartami tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget hordoznak. A feldolgozás témacsoportjaiban komplexen, az életkori sajátosságokhoz igazítva jelennek meg az ajánlott műveltségterületi témakörök: Munkakultúra; Termeléskultúra; Háztartáskultúra; Környezetkultúra; Közlekedéskultúra; Gazdálkodáskultúra; Egészségkultúra; Biztonságkultúra; Fogyasztói kultúra; Szabadidő-kultúra; Információs kultúra; Pályaorientáció. A tanterv figyelembe veszi a feltételezett helyi adottságokat, tartalmi javaslatot ad esetleges szabadon tervezhető órák tartalmi kitöltéséhez is. A tanterv javaslatot tesz (az iskolai tapasztalatok alapján) a technika/életvitel és technika/életvitel és gyakorlati ismeretek órák maximális tanulói létszámára. Ez nagy létszámú osztályok esetén csoportbontást jelent. Ezt a munkavégzés team-jellege, a balesetveszély és a feltételrendszer indokolja. A tanterv olyan alternatívát kínál, amelyet a tanár életszerűen, egységben tud feldolgozni. A tanterv messzemenően figyelembe veszi a sajátos szerkezetben megadott fejlesztési feladatokat. Cél, hogy a tanulás-tevékenység eredményeként minden tanuló legyen képes technikai környezetben jól eligazodni, élni, dolgozni, tanulni a technika világában. Az iskolák és a település speciális feltételrendszereit (műhelytermek, iskolai számítógépes hálózat, internet, közkönyvtár, médiatár stb.) a tanterv átlagosnak tételezi fel. A tanterv szelleméhez igazodó lényeges módszertani elvek a problémacentrikus oktatás; a modellezés elveinek alkalmazása; a technikatörténet felhasználása; a rendszerszemléletű tevékenység; algoritmus-szemléletű tanulás; a tervszemléletű tanítás-tanulás; a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás; az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés; egyéni, páros és csoportos munkavégzés, együttműködés; komplex, projektelvű munkavégzés, szervezett munkamegosztás. Jelen tantervet mindazoknak az iskoláknak és pedagógusoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a komplex szemléletű, gyakorlati életre való nevelést abban a szellemben, hogy gyermekeinknek a legkorszerűbbet, a legérdekesebbet és további életükben a lehető legjobban hasznosítható

4 információkat, gyakorlati tudnivalókat, praktikus készségeket nyújtsuk. A tanterv tananyaga az iskolák többségében megvalósítható a korábbi feltételek fenntartása vagy részleges fejlesztése mellett. Amennyiben az eszközfeltételek nem adottak, az órákat eszközöket nem igénylő témák részletesebb és mélyebb feldolgozására kell fordítani. Tanulók száma legfeljebb: 16 fő.

5 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 heti óraszám: 1 Témakör 1. Az ember átalakítja környezetét 2 2. Anyagok és alkalmazásuk a lakás és anyagai 4 3. Anyagok és alkalmazásuk a ruházkodás és anyagai 4 4. Anyagok és alkalmazásuk a táplálkozás és anyagai 4 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 5. Települések kialakítása és fejlesztése településtípusok és -szerkezetek 4 6. Települések kialakítása és fejlesztése zöld területek 2 7. Települések kialakítása és fejlesztése közlekedés a településeken 6 8. Kommunikáció és technika 5 9. Élet a településeken 4 ÖSSZEFOGLALÓ 1 Jellemzők Évi óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható) Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét A témakör feldolgozására javasolt óraszám Cél A tanulók jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a szűkebb és tágabb technikai környezetben, magabiztosan és szakszerűen használják az eszközöket, tárgyakat, épületeket;

6 legyenek képesek a tárgyak, eszközök, árucikkek, szolgáltatások megfigyelésére, kritikus elemzésére, összehasonlítására, beszerzés előtti döntés előkészítésre és döntésre; rendelkezzenek a technológiai folyamatok alapvető ismereteivel; legyenek képesek egyszerű tárgyakat, maketteket, modelleket tervezni, kivitelezni; készüljenek fel a technika világának megismerésére. Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása. Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek elemzése és osztályozása. Mérések, vizsgálatok menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. Feltételek Technika szaktanterem (mezőgazdasági gyakorlókert/tankonyha). Szerszámok, kisgépek. Szemléltető eszközök. Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. Iskolai könyvtár. 1. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT 1. A háborítatlan környezet. A környezetet átalakító ember. Növénytermesztés, állatok háziasításának története. 2. Az ember alapvető szükségletei Levegő, víz, élelmiszerigények. A közvetlen környezet vizsgálata, jellemzése. A környezettel kapcsolatos helyes viselkedés kialakítása. Technikatörténeti érdekességek megismerése. Szükségletek felismerése, technikai eszközök szerepének felismerése a Megfigyelés. Elemzés. Időlétra-elemzés. Táblázatelemzés, összefüggések feltárása. Anyagfelhasználási mérleg készítése. Alkati jellemzők mérése és értékelése. Tudja a környezet elemeinek helyes besorolását. Ismeri az alapvető szükségleteket.

7 szükségletek kielégítésében. 2. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A LAKÁS ÉS ANYAGAI 2.1. A lakás, a ház. Építési módok, építőanyagok. Épületek körvonalrajza. Lakás egységei, jellemzői Hagyományos építőanyagok a lakásépítésben. Építőanyagok és tulajdonságaik Környezet hatása a lakásra. Perem és tulajdonságai. Lakás ki- és bemenetei Lakószerkezetek modellezése. Problémafelvetés, tervezés. Kicsinyítés, nagyítás. Anyagszükséglet-számítás. Makett és modell. A társadalmi-, természeti- és művi környezet összefüggéseinek megismerése. A lakás funkcióinak feltárása, megismerése. Építőanyagok keresése prospektusokban, ismertetőkben, szakkönyvekben, interneten. Anyagok szerkezetének, tulajdonságainak, funkcióinak megismerése. Tapasztalatszerzés mesterséges környezetről és rendszereiről. Egyszerű alapanyagok alakítása, kéziszerszámok használata. Munkamegosztás, önálló munkaszervezés kialakítása. Önellenőrzés, saját és társak munkájának értékelése. Épületek modellezése építőelemekkel. Lakásalaprajz készítése. Gyűjtőmunka. Ház- (kunyhó-) makett készítése természetes anyagokból. Megfigyelés. Játékos applikáció készítése. Ábrák, képek, makettek elemzése. Tervkészítés. Műveleti sorrend készítése. Szerszámszükséglet megállapítása. Megmunkáló műveletek alkalmazása. Balesetelhárítási szabályok megismerése és alkalmazása. Ismeri a lakás és részei funkcióit. Képes egyszerű lakásalaprajz önálló elkészítésére. Felismeri a hagyományos építőanyagokat. Ismeri a lakás anyag-, energia- és információáramait. Tud képekről, rajzokról, egyszerű modelleket készíteni. Képes kreatív modellezésre. 3. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A RUHÁZKODÁS ÉS ANYAGAI

8 3.1. Öltözködés. Praktikus ruházat Az öltözködés célja, szerepe. Ruházattal szemben támasztott követelmények. A személyes hatások, lehetőségek felismerése. Történeti érdekességek megismerése. Beszélgetés, egyéni vélemények, tapasztalatok rendszerezése. Képek, szakkönyvek tanulmányozása. Ruhatár elemzése. Öltöztető baba ruházatának tervezése és kivitelezése. Tud ruházatot kiválasztani különböző alkalmakra és időjárási viszonyokra Ruházati alapanyagok. Összetétel szerkezet tulajdonság funkció Ruházati alapanyagok feldolgozása. Szövés, pókozás, ragasztás. Textilalapú dísztárgyak. Népművészeti alkotások Tanulmányi séta, üzlet- /üzemlátogatás. Gyermek- és felnőttruházat összehasonlítása. Dokumentumok használata. Ruházati alapanyagokra való érzékenység elemzése. Ruházati alapanyagok kezelése. Alkotói magatartás kialakítása. Önellenőrzés fejlesztése. Véleményalkotás: erősségek, gyengeségek elemzése, elhatárolása. Anyagvizsgálat megfigyelési szempontok alapján. Tapasztalatok összegzése. Kezelési útmutatók, piktogramok elemzése. Próbamosások végzése. Szövés egyszerű szövőkeret segítségével. Ruházati és népművészeti üzletek termékeinek megismerése. Textilkép készítése. Hétköznapi ruházatunk elemzése. Ruházati áruház megtekintése. Képes textíliák tulajdonságainak megismerésére egyszerű vizsgálatok alapján. Egyszerű textil dísztárgyak önálló készítése. Minőség értékelése, objektivitás szempontjainak megfogalmazása. 4. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A TÁPLÁLKOZÁS ÉS ANYAGAI 4.1. Táplálkozás különböző korokban. Az egészséges életmód jellemzői Élelmiszerek összetétele, szerkezete, tulajdonságai. Viselkedési minták kialakítása. Történeti érdekességek megismerése. Beszélgetés. Ismer hagyományos magyar ételeket. Tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése. Ételreceptek gyűjtése. Ismeri a helyes táplálkozást. Élelmiszer-szakkönyvek használata. Napi, heti étrendek összeállítása. Gyümölcsfalatkák és frissítők készítése.

9 Tápanyagok és szerepük. Változatos és kiegyensúlyozott étrend. 4.3 Az ételkészítés alapjai Házimunkák: a konyha berendezése és használati tárgyai. 4.4.Étrendek. A családi asztal. A családi étkezés szokásai. Táplálkozással kapcsolatos tevékenységek és szakmai pályák megismerése. Étkezéssel kapcsolatos szokások, problémák elemzése. Étrendtervezés, gazdaságosság számítás. Egyszerű ételek, italok tervezése, elkészítése. Alkalomnak megfelelő terítési módok gyakorlása. Szalvéták hajtogatása minták alapján. Asztalt díszítő kellékek készítése. Ismeri az ételkészítéssel kapcsolatos balesetmegelőzési szabályokat. Ismeri a hazai terítési szokásokat.. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Részösszefoglaló. Környezetátalakítás: lakás, ruházkodás, táplálkozás. Felelős befogadói és alkotói magatartás kialakítása. Célszerű gazdálkodás (anyaggal, energiával, munkával, idővel) alapjainak kialakítása. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Csoportmunka egy-egy résztéma feldolgozásában. Képes, tervszerű tevékenység végzésére. 5. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TELEPÜLÉSTÍPUSOK ÉS -SZERKEZETEK 5.1. Településtörténet, városiasodás. Településtípusok. Életmódtípusok. A város funkciói. A világ nagy városai Településfunkciók és -szerkezetek A település funkcionális Emberi szükségletek, igények, anyagok, szerkezetek, formák tapasztalati megismerése. Tapasztalatok általánosítása, képességek kibontása. Lexikonok tanulmányozása. Táblázatok kitöltése megadott szempontok szerint. Séta a településen. Adatsorok besorolása és rendezése. A település szerkezeti vázlatának elkészítése. Képes saját települése jellemzésére és besorolása a települési kategóriák közé. Tudja kistelepülés szerkezetét önállóan, vázlatosan ábrázolni.

10 egységei. Szerkezeti rajzok Települési modellek I. Tervezés. Kivitelezés előkészületei. Kiviteli terv Települési modellek II. Munkaszervezés és munkamegosztás. Kivitelezés, ellenőrzés. Házelemek tervezése, vázlatrajzok készítése. Kiviteli tervezés. Időbeli és térbeli konstruálás. A település térképének tanulmányozása. Anyagvizsgálatok elvégzése (papír, fa, hugarocell). Házmakettek készítése papírból, hálózati rajzok felhasználásával. Településszerkezeti modell készítése és archiválása (digitális fotó). Települési terepasztal építése (utak, vízfelületek, telkek, építmények). Képes egyszerű makett készítésére egyéni munkával. Képes településmakett készítésére csoportmunka keretében.

11 6. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ZÖLD TERÜLETEK 6.1. Zöld növényzet környezetünkben A természeti és a technikai környezet kapcsolata. Növények szerepe az ember életében. Kerttípusok Növényápolás Gyomtalanítás jelentősége, formái. Gyomnövények felismerése. Öntözés. Személyes hatás szerepe a környezetalakításban. Zöld növényzet kialakításával összefüggő tevékenységek megismerése. Növényápolási ismeretterjesztő könyvek és folyóiratok használata. Beültetési terv ismertetése, rögzítése vázlatrajzban, elemzése. Tanulmányi séta. Térképek tanulmányozása. Növényápolási munkák gyakorlókertben, előkertben. Települési terepasztal kiegészítése zöld felületi makettekkel. Minikert megvalósítása az iskolában. Erkélyláda beültetése. Munkaműveletek szakszerű elvégzése. Tantermi zöld sarok kialakítása. Ismeri a kertek típusait és jellegzetességeit. Tudja a kerti és szobanövényeket gondozni A közlekedés történetéből. A közlekedés elemei, ágazatai. 7. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉS A TELEPÜLÉSEKEN Technikatörténeti érdekességek megismerése A közlekedés rendszere Társadalmi, természeti és technikai Ember, közlekedési pálya, jármű. környezet összefüggéseinek megismerése Közlekedési eszközök modellezése I. Találmányok. Alkatrészek és műszaki rajzaik. Elemi kézügyesség, eszközhasználati jártasság kialakítása. Szakkönyvek, történeti filmek tanulmányozása. Közlekedési múzeum látogatása. Megfigyelés. Képek tanulmányozása, műtárgyak és részeik megnevezése. Megfigyelés: kocsimodell részei, anyaga. Műveleti sorrend összeállítása. Fa megmunkálás alapműveletei: fűrészelés, ráspolyozás, csiszolás, fúrás, szerelés. Ismeri a közlekedési eszközök sajátosságait. Ismeri a különböző közlekedési ágakat. Képes szerszámok szakszerű, balesetmentes használatára.

12 7.4. Közlekedési eszközök modellezése II. A fa és tulajdonságai. Nemesített fák, fapótlók Gyalogos és kerékpáros közlekedés. Közlekedési jelzőtáblák. Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai A kerékpár A biztonságos kerékpár jellemzői Tömegközlekedés Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti jellemzői. Anyagminőség, -szerkezet és formaválasztási jártasság kialakítása. Az egyéni életszervezés összefüggéseinek felismerése. Egészséges életmódra szoktatás. Egyszerű eszközök és szerszámok figyelmes, elővigyázatos és szakszerű használata. Közlekedési eszközökön elvárható viselkedés tudatosítása. Anyagvizsgálatok elvégzése. Képes működőképes, esztétikus modell készítésére. Jelzőtáblák tanulmányozása. Ismeri az alapvető közlekedési Biztonságos útvonaltervezés. szabályokat és betartja Kerékpáros gyakorlópálya tervezése, kivitelezése. Kerékpár karbantartó szerelése, egységek (kormánymű, fékek, világítás, hajtókar és pedál, gumiköpeny) vizsgálata. Gumiszerelés. Közlekedési eszközök sajátosságainak megfigyelése. Városon belüli útvonaltervek összeállítása (Internet használat). Képes a kerékpár biztonsági berendezéseit ellenőrizni. El tud végezni egyszerű karbantartási munkákat. Tud kisebb sérüléseket ellátni. Ismeri a tömegközlekedési eszközök előnyeit. 8. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TECHNIKA 8.1. A kommunikáció Információ és kommunikáció. Jelek (morze, kotta, piktogram) Az információtechnika eszközei Beszéd. Írás. Hírközlés. A kommunikációs eszközök funkcióinak felismerése és tudatos használatuk. A technikai eszközök, tárgyak segítik a környezet megismerését és átalakítását. Játékos kommunikáció nem nyelvi eszközökkel. A hír terjedésének megfigyelése és a jellemzők feltárása. Felismeri a kapcsolatot és a különbözőséget az információ és megjelenési formája között. Képes információk kifejezésére beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel Az információtechnika történetéből. Az információtechnika tör- Technikatörténeti érdekességek megismerése. A szakképzettség szerepének Adatgyűjtés írott és elektronikus források felhasználásával. Titkosírások készítése és megfejtése. Ismeri az információtechnika jelentős történeti egyéniségeit.

13 ténetének jelentős találmányai és feltalálói. A fejlesztés. tudatosítása A műszaki kommunikáció. Vetületi ábrázolás. Vonalfajták- és vonalvastagságok. Méretezés Az otthon szerszámai és használatuk. Fa-, fém- és műanyag megmunkálás eszközei. Szerelés szerszámai. Dokumentumok, előírások (szabványok) használatának és szerepének megértése. Egyszerű anyagok megmunkálása kéziszerszámokkal. Balesetmegelőzés. Vetületi képek azonosítása. Reprodukálás vetületi képek alapján. Makettek, modellek, egyszerű tárgyak készítése (közlekedési tábla/kerékpártároló/tömegközlekedési megálló makettek, látványtervek). Képes vetületi kép készítésére egyszerű testekről. Rajzolvasás ismerete. Egyszerű tárgy önálló elkészítése előre megtanult megmunkálási algoritmusok használatával. 9. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN 9.1. Egészségünk fejlesztése. A környezet állapotának és hatásainak jellemzése. Az emberi szervezetet károsító anyagok ismerete. Környezeti szférák vizsgálata: levegő, víz, talaj állapotának elemzése. Települési tér bejárása, szebb környezetet Ismeri az egészséges lakókörnyezet feltételeit. Képesek környeze fejlesztésére. bemutató modellek megfogalmazása, készítése (padok, hulladéktárolók, kerékpárutak) Gazdálkodás életünk része. Termékelemzések. Vásárlói kosár vizsgálata. A különböző termékek rendeltetésének felismerése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Különböző termékek életút elemzése. Hulladékgyűjtési módok elemzése. Értékbecslés játékosan.figyelemfelkeltő Ismeri egy család jövedelemforrásait és kiadásait. Ismeri a célszerű gazdálkodást plakát tervezése. Szerepjáték a szelektív hulladékkezelés fontosságáról Karbantartás, állagmegóvás. Technológiai terv lépéseinek Szerszámok, berendezések, kisgépek hasz- Tud egyszerű háztartási eszközöket

14 Ruházat karbantartása. Játékok, egyszerű eszközök javítása, működés ellenőrzése Házimunkák a kertben. Kerttervezés. Munkaszervezés. Termékek felhasználása és értékesítése. ÖSSZEFOGLALÓ Összefoglaló. Települések funkcionális egységeinek megismerése. Települési életformák. elemzése. nálata. Egyszerű ruhajavítási módok gyakorlása. Dísz- és haszonnövények gondozása. Ágyások, balkonládák beültetésének tervezése, ápolás szervezése. Tantermi zöld sarok növényeinek gondozása. Az emberi szükségletekkel, igényekkel összefüggő tapasztalatok levonása, érdeklődés felkeltése. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Csoportmunka egy-egy résztéma feldolgozásában. szakszerűen üzemeltetni. Ismeri a karbantartás főbb szabályait. Képes szakszerűen és kitartóan gondozni a rábízott növényeket. Ismeri az időbeosztás szerepét. Képes önálló időfénykép (napirend, munkaterv) készítése.

15 Témakör 6. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 heti óraszám: 1 1. Az ember átalakítja környezetét 2 2. Épített tér és alakítása lakások és lakóházak építése 4 3. Épített tér és alakítása a lakás mint technikai rendszer 2 4. Épített tér és alakítása lakberendezés 6 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 5. Épített tér és alakítása növények a lakásban 2 6. Mindennapjaink konyhakultúra 6 7. Mindennapjaink egészségünk fejlesztés 2 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 8. Mindennapjaink gazdálkodási teendőink 1 9. Kommunikáció és technika Technikai rendszerek Közlekedés új módon 2 Összefoglaló 1 A témakör feldolgozására javasolt óraszám Jellemzők Évi óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható) Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét Cél

16 A tanulók jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek az épített térben; legyenek képesek a mindennapi családi tevékenységekbe bekapcsolódni, tudjanak gazdálkodni és a családi munkamegosztás szerint tevékenykedni; ismerjék az egészséges életmód főbb jellemzőit és törekedjenek ezek szerint élni; ismerjék és használják a kommunikáció és információátadás eszközeit és a technológiák lényegét; tájékozottak legyenek a technikai környezetben és azok rendszereiben, iismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket; kulturáltan és szakszerűen közlekedjenek, óvják maguk és embertársaik egészségét; készüljenek fel a technika világának mind mélyebb megismerésére. Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása. Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása. Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. Feltételek Technika szaktanterem (mezőgazdasági gyakorlókert / tankonyha) Szerszámok, kisgépek. Szemléltető eszközök. Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. Iskolai könyvtár. Tanulók száma legfeljebb: 16 fő.

17 1. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT 1.1. A fejlődés. A fejlődés irányai. A környezetalakítás elvei. A növekedés határai Növekvő és változó emberi szükségletek. Alapvető, kiegészítő és luxusszükségletek Reklámok és hatásaik. Személyes hatások, lehetőségek és szerepek felismerése a közvetlen környezet kialakításában. A mesterséges környezettel kapcsolatos helyes viselkedés kialakítása. Újságok, cikkek elemzése. Megfigyelés. Fogyasztáselemzés készítése. Reklámhordozók elemzése. Reklámplakát készítése egy termékről. Ismeri a fejlődés és a fogyasztás alapfogalmait. Tud tájékozódni a jelen és jövő környezeti problémáiban. 2. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA LAKÁSOK ÉS LAKÓHÁZAK ÉPÍTÉSE 2.1. Az építkezés anyagai. A lakások és lakóházak építési eljárásai és anyagai A tervezéstől a kivitelezésig. A tervdokumentációk. Helyszínrajzok értelmezése A lakás tervrajzai. A lakóépületek tervrajzainak és kivitelezési folyamatának értelmezése Szakipari munkák a lakásban. Szerkezeti egységek és funkcióik. Szakipari munkák. Megmunkáló gépek és funkcióik. Az építőanyagok funkcióinak, jelentőségének és jellemzőinek felismerése a környezetalakításban. A szakképzettség szerepének és jelentőségének felismerése. Dokumentumok (épület tervrajzok, szakkönyvek, ismertetők) használata az önálló tervezéshez. Probléma felismerése (családi) lakókörnyezetben. Technológiai tervek készítése, elmondása, leírása. Elvi vázlatok készítése. Elemzés. Építőanyag-gyűjtemény készítése. Beépítési rajzok vázolása. Helyszínrajz vázolása tapasztalatok alapján. Homlokzati rajzvázlat készítése. Tervrajzok rajzolvasása. Táblázatok kitöltése. Megfigyelés. Elemzés. Metszeti rajz készítése. Tapétaszükséglet számítása. Ismeri a lakásépítés menetét, az építkezési hatóság elvárásait. Képes értelmezni a helyszínrajzokat. Képes értelmezni a házak és lakások alap- és homlokzati rajzait. Tud tájékozódni az egyszerű gépek részfolyamataiban. Ismeri a balesetmentes munka követelményeit.

18 Szakipari szakmák elemzése (előnyök, hátrányok felkutatása). 3. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA A LAKÁS MINT TECHNIKAI RENDSZER 3.1. A lakás pereme. A lakás peremei és a hatások Közérzet és komfort. A közérzet és tényezői. A tevékenységek és a közérzet összefüggései. A probléma felismerése és megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. Megfigyelés előre megadott szempontok szerint. Tanulmányi séta tüzéptelepen. Energiatakarékossági lehetőségek feltárása, saját lehetőségeink elemzése. A rendeltetés, az anyag, a forma, a Megfigyelések. szerkezet az eljárás, és a gazdaságosság összefüggéseinek megismerése. Hőmérsékletek mérése. Táblázatok kitöltése. Individuális életszervezési kialakítása. Ismeri a perem fontosabb anyagi tulajdonságait. Képes a kellemes közérzet jellemzőit megfogalmazni. 4. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA LAKBERENDEZÉS 4.1. A lakás beosztása. A jó és kényelmes lakás követelményei A lakás berendezése. Funkciószemlélet a lakás berendezésében. A lakberendezés esztétikai és funkcionális szerepe. A lakás berendezéseinek A lakás funkcionális és formai megfelelése, célszerűség és gazdaságos működtetés megállapítása. Alkotófolyamat tervezése, műveleti sorrend összeállítása. Konstrukciós alapelveknek való megfelelés. Követelmények rangsorba állítása. Lakásbeosztások elemzése saját tapasztalatok alapján. Ötletgyűjtés lakberendezési folyóiratokból. Lakásbeosztás tervezése. Berendezési tárgyak kiválasztása. Képgyűjtemények, tablók összeállítása prospektusok felhasználásával. Ismeri a lakás tájolásának szerepét, hatásait. Tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Ismeri a berendezési tárgyak funkcióit.

19 csoportosításai Egy kis bútortörténet. Művészeti korszakok és a bútorok kapcsolatai Textil a lakásban. Textíliák nyersanyagai Szoba berendezése. A lakás felépítése, bútorzata Egy kis népművészet. Fonal- és textilmunkák. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Történeti érdekességek megismerése. Véleményformálás különböző korok bútorairól. Ízlésítélet kifejlesztése. Rendeltetések, formák összefüggéseinek megfelelő tevékenység végzése. Alternatív lehetőségek közül a legjobb kiválasztása döntéssel. Személyes ráfordítás meghatározása önálló munkavégzés esetén. Történeti érdekességek megismerése. A társadalmi természeti technikai környezet összefüggések feltárása. Elemzés előre megadott szempontok szerint (funkció, kényelem, esztétika). Lakószoba makett bebútorozása. Lakástextíliák vizsgálata. Mosóporok tanulmányozása. Folttisztítószerek megismerése. Faliképek, terítők tervezése. Applikálással patch-work készítése. Textilfestés batikolási technikákkal. Alapöltések gyakorlása. Hímzésminták önálló tervezése. Kutatómunka: a népművészet szerepe az öltözködésben. Ismeri a jellegzetes népi magyar bútorokat. Ismer az alapvető mosó- és tisztítószereket. Tudja értelmezni a használati utasításukat. Képes célszerű és takarékos anyagfelhasználásra Tudják tisztán tartani környezetüket. Tud öltésfajtákat célszerűen használni, Részösszefoglaló. Épített tér célszerű kialakítása, átalakítása, berendezése különböző korokban. Felelős befogadói és alkotói magatartás kialakítása. Célszerű gazdálkodás (anyaggal, energiával, munkával, idővel) tudatosítása. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Időbeosztás készítése. Képes tervszerű tevékenység végzésére. Tud ismereteket rendszerezni, összefoglalni. 5. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA NÖVÉNYEK A LAKÁSBAN

20 5.1. Növények mesterséges környezetben. A lakás tájolása, megvilágítása, hőmérséklete Növénytartó edények A növénytartó edények funkciói, esztétikai szerepük, fajtáik. Gyakorlati tapasztalatra és tanult tudásra épülő forma-, anyag-, és eljárásismeret. Egyszerű alapanyagok alakítása, a kéziszerszámok kezelése, mérés. Kísérletek elvégzése. Szobanövények igényeinek (szakkönyvi piktogramok) tanulmányozása. Virágtartók készítése, díszítése. Edények díszítése. Ismeri a növények elhelyezésének szabályait. Tud célszerűen megválasztani növénytartó edényeket. 6. MINDENNAPJAINK KONYHAKULTÚRA 6.1. Otthoni munkahelyeink. A lakás felépítése, a helyiségek funkciói. Önálló munkaszervezés, munkamegosztás kialakítása. Egyéni sajátosságok (időbeosztás, tempó) figyelembevétele a munkavégzés során. Beszélgetés a házimunkáról. Takarítószerek megismerése használati utasítások elemzése és kísérletek alapján. Tankönyvhasználat A konyha kialakulása, fejlődése. Technikatörténeti és életmódtörténeti Gyűjtőmunka régi konyhai felszerelésekből, A konyha bútorzata, edényei. érdekességek megismerése. használatuk elemzése A konyha mint munkahely. Rend és időbeosztás. Modern konyhák tervezése a követelmények Konyhánk elhelyezése, bútorzata. Az érdeklődés és munkamód figyelembevételével. összehangolása az időbeosztásban Egyszerű ételek készítése. Terítés Technikai, háztartási mindentudók tálalás kínálat. használata. Egészséges táplálkozás. Az alkotás örömének átélése a A terítés írott és íratlan szabályai. tevékenységben Konyha- és ételhigiénia. Konyha higiéniai követelményei. Ételhigiéniai elvárások. A tárolás szabályai. Ízlés fejlesztése. Az emberi szükségleteket maradéktalanul kielégítő élelmiszerek tulajdonságainak megismerése. Egyszerű ételek készítése csoportokban. Tankönyvi feladatok megbeszélése. Asztalok terítése önálló elképzelések alapján. Konyha kialakítási tervek készítése. Egy bevásárlás termékeinek figyelemmel kísérése. Képes a házimunkában való részvételre. Képes megfigyeléssel szerzett ismeretek összegyűjtésére. Képes környezete tisztántartására. Ismer egyszerű ételkészítési eljárásokat Tud egy étkezéshez szakszerűen, esztétikusan megteríteni. Ismeri a konyha- és ételhigiéniai szabályokat Élelmiszereink és egészségünk. A probléma felismerése családi Újságcikkek gyűjtése. Képes az élelmiszer minőségének

21 Élelmiszerek kedvező és kedvezőtlen változásai. környezetben. A szervezetet károsító anyagok hatásmechanizmusának és következményeinek tudatosítása. Megfigyelések, kísérletek (tartósság). Csomagolási tájékoztatók elemzése (szavatosság, összetétel, tárolás). (fogyaszthatóságának) megállapítására. 7. MINDENNAPJAINK EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE 7.1. A megjelenés élőfeltételei. Öltözködési módok, praktikus ruházat Egészségünk megőrzése. Szakterületek: ruhakészítő, cipész, fodrász, kozmetikus stb. Az egészséges életmód jellemzői, a rekreáció. Balesetek megelőzésének főbb szabályai. Öltözködési terv készítése, az elképzelés bemutatása szóban és modellel, indoklással. Alkotó-, kritikai, megfigyelő- és kommunikációs képességek formálása. Célszerűség és gazdaságosság összefüggéseinek elemzése. A szakképzettség szerepének felismerése. Tevékenységek és pályák megismerése. Egyszerűbb ruha-karbantartási munkák végzése. Modelltervezés, kivitelezés (öltöztető bábu). Az öltözködés társadalmi szerepének elemzése (üzletek, irodák, bankok, iskola stb. területén). Beszélgetés az egészséggel összefüggő szakterületekről. Filmek megtekintése. Önálló plakátok tervezése. Szakműhely látogatása. Képes a testápolásra, az időjárásnak megfelelő öltözködésre Ismeri a legfontosabb egészséggel kapcsolatos problémákat és szakterületeket. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Részösszefoglaló. Célszerű és tudatos gazdálkodás Beszélgetés előre kiadott szempontok Képes tervszerű tevékenység

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) 1 BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam:

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TECHNIKA Évfolyam: ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1. - 4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Technika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe: 1. 2. 3. 4. Család,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD mintájára TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-6-7. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján 5. ÉVFOLYAM Jellemzők Időkeret: 36 hét: 1 óra/hét : A tanulók

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) Az ember átalakítja környezetét (2) Ismerjék a fejlôdés és fogyasztás alapfogalmait Tudjanak tájékozódni a jelen és jövô környezeti problémáiban Diák

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam 1. Célok, feladatok- általános fejlesztési követelmények: 1.1 Az életvitel és gyakorlati ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) 6 Az ember átalakítja környezetét (2) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) A háborítatlan környezet A környezetét átalakító ember Hol élünk? Hogyan jellemezhetjük környezetünket? Miért avatkozott

Részletesebben

TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5.

TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5. 5. osztály TANMENET JAVASLAT Gion János Kovács Sándorné Pitrik József Pitrik Józsefné: Technika és életvitel 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Az ember átalakítja környezetét A háborítatlan környezet (Olvasmány)

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A kerettanterv főbb alapelvei

A kerettanterv főbb alapelvei A kerettanterv főbb alapelvei A tanterv a NAT modernizációját megfogalmazó Életvitel és gyakorlati ismeretek c. műveltségterületet teljes egészében feldolgozza. A tanterv jellege, témamegfogalmazása, tartalomés

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Életvitel

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a technika és életvitel tanításához a 6. évfolyam számára 6 AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT Fejlődés Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanya A környezet tudatos átalakítása* Ismerkedés a

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Technika életvitel tantárgy 5-8. osztály T A N M E N E T 1 óra/hét 36 óra/év Lisztes Jánosné - szaktanár Helyhiány miatt fél év alatt

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Technika és életvitel

Technika és életvitel Technika és életvitel Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 0,5 - - - - Éves óraszám 37 18,5 - - - - Az Ady Endre Gimnázium helyi tantervében

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben