ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)"

Átírás

1 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

2 BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzetének növelése. 2. Az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és szépségének átélése. 3. A civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kialakítása. 4. A fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói magatartás elsajátítása. 5. Az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás kialakítása. 6. A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, pályaorientáció megalapozása. 7. A problémák megoldása, konfliktusok kezelése. 8. Szakmai identitás, autonóm személyiségfejlesztés segítése. Az életvitel és gyakorlati ismeretek területén kiemelt jelentőségű kompetenciák 1. A természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciák. 2. Digitális kompetencia. 3. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 4. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Alapelvek és célok A tanterv a központi kerettanterv-tervezet modernizációs elemeit az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre teljes egészében feldolgozza. A tanterv az 5 8. osztályokra vonatkozóan heti 1 óra tervezésével készült, de az anyag megnövelt óraszám esetén is alkalmas feldolgozásra. A tanterv jellege, a téma megfogalmazása, a tartalom, a fejlesztési feladatok a továbbhaladás feltételei a kerettantervi tervezetnek maradéktalanul megfelel. A tanterv összehangolja a kerettanterv kompetenciáit, alapelveit, céljait, az ajánlott műveltségi témaköröket, a részletesen kifejtett fejlesztési feladatokat, és az iskola (várható) cél- és értékrendszerét. A tanterv olyan témafeldolgozást javasol, amely a logikai láncot követve bővülő térben dolgozza fel a tananyagot és fejlesztési követelményeit. Így a szűk élettérből (otthon) az egyre táguló térbe vezeti a tanulót.

3 A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg az órai témák és tartami tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget hordoznak. A feldolgozás témacsoportjaiban komplexen, az életkori sajátosságokhoz igazítva jelennek meg az ajánlott műveltségterületi témakörök: Munkakultúra; Termeléskultúra; Háztartáskultúra; Környezetkultúra; Közlekedéskultúra; Gazdálkodáskultúra; Egészségkultúra; Biztonságkultúra; Fogyasztói kultúra; Szabadidő-kultúra; Információs kultúra; Pályaorientáció. A tanterv figyelembe veszi a feltételezett helyi adottságokat, tartalmi javaslatot ad esetleges szabadon tervezhető órák tartalmi kitöltéséhez is. A tanterv javaslatot tesz (az iskolai tapasztalatok alapján) a technika/életvitel és technika/életvitel és gyakorlati ismeretek órák maximális tanulói létszámára. Ez nagy létszámú osztályok esetén csoportbontást jelent. Ezt a munkavégzés team-jellege, a balesetveszély és a feltételrendszer indokolja. A tanterv olyan alternatívát kínál, amelyet a tanár életszerűen, egységben tud feldolgozni. A tanterv messzemenően figyelembe veszi a sajátos szerkezetben megadott fejlesztési feladatokat. Cél, hogy a tanulás-tevékenység eredményeként minden tanuló legyen képes technikai környezetben jól eligazodni, élni, dolgozni, tanulni a technika világában. Az iskolák és a település speciális feltételrendszereit (műhelytermek, iskolai számítógépes hálózat, internet, közkönyvtár, médiatár stb.) a tanterv átlagosnak tételezi fel. A tanterv szelleméhez igazodó lényeges módszertani elvek a problémacentrikus oktatás; a modellezés elveinek alkalmazása; a technikatörténet felhasználása; a rendszerszemléletű tevékenység; algoritmus-szemléletű tanulás; a tervszemléletű tanítás-tanulás; a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás; az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés; egyéni, páros és csoportos munkavégzés, együttműködés; komplex, projektelvű munkavégzés, szervezett munkamegosztás. Jelen tantervet mindazoknak az iskoláknak és pedagógusoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a komplex szemléletű, gyakorlati életre való nevelést abban a szellemben, hogy gyermekeinknek a legkorszerűbbet, a legérdekesebbet és további életükben a lehető legjobban hasznosítható

4 információkat, gyakorlati tudnivalókat, praktikus készségeket nyújtsuk. A tanterv tananyaga az iskolák többségében megvalósítható a korábbi feltételek fenntartása vagy részleges fejlesztése mellett. Amennyiben az eszközfeltételek nem adottak, az órákat eszközöket nem igénylő témák részletesebb és mélyebb feldolgozására kell fordítani. Tanulók száma legfeljebb: 16 fő.

5 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 heti óraszám: 1 Témakör 1. Az ember átalakítja környezetét 2 2. Anyagok és alkalmazásuk a lakás és anyagai 4 3. Anyagok és alkalmazásuk a ruházkodás és anyagai 4 4. Anyagok és alkalmazásuk a táplálkozás és anyagai 4 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 5. Települések kialakítása és fejlesztése településtípusok és -szerkezetek 4 6. Települések kialakítása és fejlesztése zöld területek 2 7. Települések kialakítása és fejlesztése közlekedés a településeken 6 8. Kommunikáció és technika 5 9. Élet a településeken 4 ÖSSZEFOGLALÓ 1 Jellemzők Évi óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható) Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét A témakör feldolgozására javasolt óraszám Cél A tanulók jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek a szűkebb és tágabb technikai környezetben, magabiztosan és szakszerűen használják az eszközöket, tárgyakat, épületeket;

6 legyenek képesek a tárgyak, eszközök, árucikkek, szolgáltatások megfigyelésére, kritikus elemzésére, összehasonlítására, beszerzés előtti döntés előkészítésre és döntésre; rendelkezzenek a technológiai folyamatok alapvető ismereteivel; legyenek képesek egyszerű tárgyakat, maketteket, modelleket tervezni, kivitelezni; készüljenek fel a technika világának megismerésére. Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása. Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek elemzése és osztályozása. Mérések, vizsgálatok menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. Feltételek Technika szaktanterem (mezőgazdasági gyakorlókert/tankonyha). Szerszámok, kisgépek. Szemléltető eszközök. Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. Iskolai könyvtár. 1. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT 1. A háborítatlan környezet. A környezetet átalakító ember. Növénytermesztés, állatok háziasításának története. 2. Az ember alapvető szükségletei Levegő, víz, élelmiszerigények. A közvetlen környezet vizsgálata, jellemzése. A környezettel kapcsolatos helyes viselkedés kialakítása. Technikatörténeti érdekességek megismerése. Szükségletek felismerése, technikai eszközök szerepének felismerése a Megfigyelés. Elemzés. Időlétra-elemzés. Táblázatelemzés, összefüggések feltárása. Anyagfelhasználási mérleg készítése. Alkati jellemzők mérése és értékelése. Tudja a környezet elemeinek helyes besorolását. Ismeri az alapvető szükségleteket.

7 szükségletek kielégítésében. 2. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A LAKÁS ÉS ANYAGAI 2.1. A lakás, a ház. Építési módok, építőanyagok. Épületek körvonalrajza. Lakás egységei, jellemzői Hagyományos építőanyagok a lakásépítésben. Építőanyagok és tulajdonságaik Környezet hatása a lakásra. Perem és tulajdonságai. Lakás ki- és bemenetei Lakószerkezetek modellezése. Problémafelvetés, tervezés. Kicsinyítés, nagyítás. Anyagszükséglet-számítás. Makett és modell. A társadalmi-, természeti- és művi környezet összefüggéseinek megismerése. A lakás funkcióinak feltárása, megismerése. Építőanyagok keresése prospektusokban, ismertetőkben, szakkönyvekben, interneten. Anyagok szerkezetének, tulajdonságainak, funkcióinak megismerése. Tapasztalatszerzés mesterséges környezetről és rendszereiről. Egyszerű alapanyagok alakítása, kéziszerszámok használata. Munkamegosztás, önálló munkaszervezés kialakítása. Önellenőrzés, saját és társak munkájának értékelése. Épületek modellezése építőelemekkel. Lakásalaprajz készítése. Gyűjtőmunka. Ház- (kunyhó-) makett készítése természetes anyagokból. Megfigyelés. Játékos applikáció készítése. Ábrák, képek, makettek elemzése. Tervkészítés. Műveleti sorrend készítése. Szerszámszükséglet megállapítása. Megmunkáló műveletek alkalmazása. Balesetelhárítási szabályok megismerése és alkalmazása. Ismeri a lakás és részei funkcióit. Képes egyszerű lakásalaprajz önálló elkészítésére. Felismeri a hagyományos építőanyagokat. Ismeri a lakás anyag-, energia- és információáramait. Tud képekről, rajzokról, egyszerű modelleket készíteni. Képes kreatív modellezésre. 3. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A RUHÁZKODÁS ÉS ANYAGAI

8 3.1. Öltözködés. Praktikus ruházat Az öltözködés célja, szerepe. Ruházattal szemben támasztott követelmények. A személyes hatások, lehetőségek felismerése. Történeti érdekességek megismerése. Beszélgetés, egyéni vélemények, tapasztalatok rendszerezése. Képek, szakkönyvek tanulmányozása. Ruhatár elemzése. Öltöztető baba ruházatának tervezése és kivitelezése. Tud ruházatot kiválasztani különböző alkalmakra és időjárási viszonyokra Ruházati alapanyagok. Összetétel szerkezet tulajdonság funkció Ruházati alapanyagok feldolgozása. Szövés, pókozás, ragasztás. Textilalapú dísztárgyak. Népművészeti alkotások Tanulmányi séta, üzlet- /üzemlátogatás. Gyermek- és felnőttruházat összehasonlítása. Dokumentumok használata. Ruházati alapanyagokra való érzékenység elemzése. Ruházati alapanyagok kezelése. Alkotói magatartás kialakítása. Önellenőrzés fejlesztése. Véleményalkotás: erősségek, gyengeségek elemzése, elhatárolása. Anyagvizsgálat megfigyelési szempontok alapján. Tapasztalatok összegzése. Kezelési útmutatók, piktogramok elemzése. Próbamosások végzése. Szövés egyszerű szövőkeret segítségével. Ruházati és népművészeti üzletek termékeinek megismerése. Textilkép készítése. Hétköznapi ruházatunk elemzése. Ruházati áruház megtekintése. Képes textíliák tulajdonságainak megismerésére egyszerű vizsgálatok alapján. Egyszerű textil dísztárgyak önálló készítése. Minőség értékelése, objektivitás szempontjainak megfogalmazása. 4. ANYAGOK ÉS ALKALMAZÁSUK A TÁPLÁLKOZÁS ÉS ANYAGAI 4.1. Táplálkozás különböző korokban. Az egészséges életmód jellemzői Élelmiszerek összetétele, szerkezete, tulajdonságai. Viselkedési minták kialakítása. Történeti érdekességek megismerése. Beszélgetés. Ismer hagyományos magyar ételeket. Tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése. Ételreceptek gyűjtése. Ismeri a helyes táplálkozást. Élelmiszer-szakkönyvek használata. Napi, heti étrendek összeállítása. Gyümölcsfalatkák és frissítők készítése.

9 Tápanyagok és szerepük. Változatos és kiegyensúlyozott étrend. 4.3 Az ételkészítés alapjai Házimunkák: a konyha berendezése és használati tárgyai. 4.4.Étrendek. A családi asztal. A családi étkezés szokásai. Táplálkozással kapcsolatos tevékenységek és szakmai pályák megismerése. Étkezéssel kapcsolatos szokások, problémák elemzése. Étrendtervezés, gazdaságosság számítás. Egyszerű ételek, italok tervezése, elkészítése. Alkalomnak megfelelő terítési módok gyakorlása. Szalvéták hajtogatása minták alapján. Asztalt díszítő kellékek készítése. Ismeri az ételkészítéssel kapcsolatos balesetmegelőzési szabályokat. Ismeri a hazai terítési szokásokat.. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Részösszefoglaló. Környezetátalakítás: lakás, ruházkodás, táplálkozás. Felelős befogadói és alkotói magatartás kialakítása. Célszerű gazdálkodás (anyaggal, energiával, munkával, idővel) alapjainak kialakítása. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Csoportmunka egy-egy résztéma feldolgozásában. Képes, tervszerű tevékenység végzésére. 5. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TELEPÜLÉSTÍPUSOK ÉS -SZERKEZETEK 5.1. Településtörténet, városiasodás. Településtípusok. Életmódtípusok. A város funkciói. A világ nagy városai Településfunkciók és -szerkezetek A település funkcionális Emberi szükségletek, igények, anyagok, szerkezetek, formák tapasztalati megismerése. Tapasztalatok általánosítása, képességek kibontása. Lexikonok tanulmányozása. Táblázatok kitöltése megadott szempontok szerint. Séta a településen. Adatsorok besorolása és rendezése. A település szerkezeti vázlatának elkészítése. Képes saját települése jellemzésére és besorolása a települési kategóriák közé. Tudja kistelepülés szerkezetét önállóan, vázlatosan ábrázolni.

10 egységei. Szerkezeti rajzok Települési modellek I. Tervezés. Kivitelezés előkészületei. Kiviteli terv Települési modellek II. Munkaszervezés és munkamegosztás. Kivitelezés, ellenőrzés. Házelemek tervezése, vázlatrajzok készítése. Kiviteli tervezés. Időbeli és térbeli konstruálás. A település térképének tanulmányozása. Anyagvizsgálatok elvégzése (papír, fa, hugarocell). Házmakettek készítése papírból, hálózati rajzok felhasználásával. Településszerkezeti modell készítése és archiválása (digitális fotó). Települési terepasztal építése (utak, vízfelületek, telkek, építmények). Képes egyszerű makett készítésére egyéni munkával. Képes településmakett készítésére csoportmunka keretében.

11 6. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ZÖLD TERÜLETEK 6.1. Zöld növényzet környezetünkben A természeti és a technikai környezet kapcsolata. Növények szerepe az ember életében. Kerttípusok Növényápolás Gyomtalanítás jelentősége, formái. Gyomnövények felismerése. Öntözés. Személyes hatás szerepe a környezetalakításban. Zöld növényzet kialakításával összefüggő tevékenységek megismerése. Növényápolási ismeretterjesztő könyvek és folyóiratok használata. Beültetési terv ismertetése, rögzítése vázlatrajzban, elemzése. Tanulmányi séta. Térképek tanulmányozása. Növényápolási munkák gyakorlókertben, előkertben. Települési terepasztal kiegészítése zöld felületi makettekkel. Minikert megvalósítása az iskolában. Erkélyláda beültetése. Munkaműveletek szakszerű elvégzése. Tantermi zöld sarok kialakítása. Ismeri a kertek típusait és jellegzetességeit. Tudja a kerti és szobanövényeket gondozni A közlekedés történetéből. A közlekedés elemei, ágazatai. 7. TELEPÜLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉS A TELEPÜLÉSEKEN Technikatörténeti érdekességek megismerése A közlekedés rendszere Társadalmi, természeti és technikai Ember, közlekedési pálya, jármű. környezet összefüggéseinek megismerése Közlekedési eszközök modellezése I. Találmányok. Alkatrészek és műszaki rajzaik. Elemi kézügyesség, eszközhasználati jártasság kialakítása. Szakkönyvek, történeti filmek tanulmányozása. Közlekedési múzeum látogatása. Megfigyelés. Képek tanulmányozása, műtárgyak és részeik megnevezése. Megfigyelés: kocsimodell részei, anyaga. Műveleti sorrend összeállítása. Fa megmunkálás alapműveletei: fűrészelés, ráspolyozás, csiszolás, fúrás, szerelés. Ismeri a közlekedési eszközök sajátosságait. Ismeri a különböző közlekedési ágakat. Képes szerszámok szakszerű, balesetmentes használatára.

12 7.4. Közlekedési eszközök modellezése II. A fa és tulajdonságai. Nemesített fák, fapótlók Gyalogos és kerékpáros közlekedés. Közlekedési jelzőtáblák. Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai A kerékpár A biztonságos kerékpár jellemzői Tömegközlekedés Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti jellemzői. Anyagminőség, -szerkezet és formaválasztási jártasság kialakítása. Az egyéni életszervezés összefüggéseinek felismerése. Egészséges életmódra szoktatás. Egyszerű eszközök és szerszámok figyelmes, elővigyázatos és szakszerű használata. Közlekedési eszközökön elvárható viselkedés tudatosítása. Anyagvizsgálatok elvégzése. Képes működőképes, esztétikus modell készítésére. Jelzőtáblák tanulmányozása. Ismeri az alapvető közlekedési Biztonságos útvonaltervezés. szabályokat és betartja Kerékpáros gyakorlópálya tervezése, kivitelezése. Kerékpár karbantartó szerelése, egységek (kormánymű, fékek, világítás, hajtókar és pedál, gumiköpeny) vizsgálata. Gumiszerelés. Közlekedési eszközök sajátosságainak megfigyelése. Városon belüli útvonaltervek összeállítása (Internet használat). Képes a kerékpár biztonsági berendezéseit ellenőrizni. El tud végezni egyszerű karbantartási munkákat. Tud kisebb sérüléseket ellátni. Ismeri a tömegközlekedési eszközök előnyeit. 8. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TECHNIKA 8.1. A kommunikáció Információ és kommunikáció. Jelek (morze, kotta, piktogram) Az információtechnika eszközei Beszéd. Írás. Hírközlés. A kommunikációs eszközök funkcióinak felismerése és tudatos használatuk. A technikai eszközök, tárgyak segítik a környezet megismerését és átalakítását. Játékos kommunikáció nem nyelvi eszközökkel. A hír terjedésének megfigyelése és a jellemzők feltárása. Felismeri a kapcsolatot és a különbözőséget az információ és megjelenési formája között. Képes információk kifejezésére beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel Az információtechnika történetéből. Az információtechnika tör- Technikatörténeti érdekességek megismerése. A szakképzettség szerepének Adatgyűjtés írott és elektronikus források felhasználásával. Titkosírások készítése és megfejtése. Ismeri az információtechnika jelentős történeti egyéniségeit.

13 ténetének jelentős találmányai és feltalálói. A fejlesztés. tudatosítása A műszaki kommunikáció. Vetületi ábrázolás. Vonalfajták- és vonalvastagságok. Méretezés Az otthon szerszámai és használatuk. Fa-, fém- és műanyag megmunkálás eszközei. Szerelés szerszámai. Dokumentumok, előírások (szabványok) használatának és szerepének megértése. Egyszerű anyagok megmunkálása kéziszerszámokkal. Balesetmegelőzés. Vetületi képek azonosítása. Reprodukálás vetületi képek alapján. Makettek, modellek, egyszerű tárgyak készítése (közlekedési tábla/kerékpártároló/tömegközlekedési megálló makettek, látványtervek). Képes vetületi kép készítésére egyszerű testekről. Rajzolvasás ismerete. Egyszerű tárgy önálló elkészítése előre megtanult megmunkálási algoritmusok használatával. 9. ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN 9.1. Egészségünk fejlesztése. A környezet állapotának és hatásainak jellemzése. Az emberi szervezetet károsító anyagok ismerete. Környezeti szférák vizsgálata: levegő, víz, talaj állapotának elemzése. Települési tér bejárása, szebb környezetet Ismeri az egészséges lakókörnyezet feltételeit. Képesek környeze fejlesztésére. bemutató modellek megfogalmazása, készítése (padok, hulladéktárolók, kerékpárutak) Gazdálkodás életünk része. Termékelemzések. Vásárlói kosár vizsgálata. A különböző termékek rendeltetésének felismerése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Különböző termékek életút elemzése. Hulladékgyűjtési módok elemzése. Értékbecslés játékosan.figyelemfelkeltő Ismeri egy család jövedelemforrásait és kiadásait. Ismeri a célszerű gazdálkodást plakát tervezése. Szerepjáték a szelektív hulladékkezelés fontosságáról Karbantartás, állagmegóvás. Technológiai terv lépéseinek Szerszámok, berendezések, kisgépek hasz- Tud egyszerű háztartási eszközöket

14 Ruházat karbantartása. Játékok, egyszerű eszközök javítása, működés ellenőrzése Házimunkák a kertben. Kerttervezés. Munkaszervezés. Termékek felhasználása és értékesítése. ÖSSZEFOGLALÓ Összefoglaló. Települések funkcionális egységeinek megismerése. Települési életformák. elemzése. nálata. Egyszerű ruhajavítási módok gyakorlása. Dísz- és haszonnövények gondozása. Ágyások, balkonládák beültetésének tervezése, ápolás szervezése. Tantermi zöld sarok növényeinek gondozása. Az emberi szükségletekkel, igényekkel összefüggő tapasztalatok levonása, érdeklődés felkeltése. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Csoportmunka egy-egy résztéma feldolgozásában. szakszerűen üzemeltetni. Ismeri a karbantartás főbb szabályait. Képes szakszerűen és kitartóan gondozni a rábízott növényeket. Ismeri az időbeosztás szerepét. Képes önálló időfénykép (napirend, munkaterv) készítése.

15 Témakör 6. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 heti óraszám: 1 1. Az ember átalakítja környezetét 2 2. Épített tér és alakítása lakások és lakóházak építése 4 3. Épített tér és alakítása a lakás mint technikai rendszer 2 4. Épített tér és alakítása lakberendezés 6 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 5. Épített tér és alakítása növények a lakásban 2 6. Mindennapjaink konyhakultúra 6 7. Mindennapjaink egészségünk fejlesztés 2 RÉSZÖSSZEFOGLALÓ 1 8. Mindennapjaink gazdálkodási teendőink 1 9. Kommunikáció és technika Technikai rendszerek Közlekedés új módon 2 Összefoglaló 1 A témakör feldolgozására javasolt óraszám Jellemzők Évi óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra/hét (rugalmasan átalakítható) Otthoni előkészület, dokumentumgyűjtés: 1 óra/hét Cél

16 A tanulók jól el tudjanak igazodni és otthonosan éljenek az épített térben; legyenek képesek a mindennapi családi tevékenységekbe bekapcsolódni, tudjanak gazdálkodni és a családi munkamegosztás szerint tevékenykedni; ismerjék az egészséges életmód főbb jellemzőit és törekedjenek ezek szerint élni; ismerjék és használják a kommunikáció és információátadás eszközeit és a technológiák lényegét; tájékozottak legyenek a technikai környezetben és azok rendszereiben, iismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket; kulturáltan és szakszerűen közlekedjenek, óvják maguk és embertársaik egészségét; készüljenek fel a technika világának mind mélyebb megismerésére. Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése. Az elkészített dokumentumok (tervek, műszaki rajzok, technológiai leírások, sorrendek, adattáblák) előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása. Elkészített modellek, tárgyak, rendszerek, elemzése és osztályozása. Mérések, vizsgálatok, kísérletek menetének és eredményeinek csoportos és önelemzése, szóbeli értékelése. Feltételek Technika szaktanterem (mezőgazdasági gyakorlókert / tankonyha) Szerszámok, kisgépek. Szemléltető eszközök. Oktatástechnikai eszközök, internetes kapcsolat. Iskolai könyvtár. Tanulók száma legfeljebb: 16 fő.

17 1. AZ EMBER ÁTALAKÍTJA KÖRNYEZETÉT 1.1. A fejlődés. A fejlődés irányai. A környezetalakítás elvei. A növekedés határai Növekvő és változó emberi szükségletek. Alapvető, kiegészítő és luxusszükségletek Reklámok és hatásaik. Személyes hatások, lehetőségek és szerepek felismerése a közvetlen környezet kialakításában. A mesterséges környezettel kapcsolatos helyes viselkedés kialakítása. Újságok, cikkek elemzése. Megfigyelés. Fogyasztáselemzés készítése. Reklámhordozók elemzése. Reklámplakát készítése egy termékről. Ismeri a fejlődés és a fogyasztás alapfogalmait. Tud tájékozódni a jelen és jövő környezeti problémáiban. 2. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA LAKÁSOK ÉS LAKÓHÁZAK ÉPÍTÉSE 2.1. Az építkezés anyagai. A lakások és lakóházak építési eljárásai és anyagai A tervezéstől a kivitelezésig. A tervdokumentációk. Helyszínrajzok értelmezése A lakás tervrajzai. A lakóépületek tervrajzainak és kivitelezési folyamatának értelmezése Szakipari munkák a lakásban. Szerkezeti egységek és funkcióik. Szakipari munkák. Megmunkáló gépek és funkcióik. Az építőanyagok funkcióinak, jelentőségének és jellemzőinek felismerése a környezetalakításban. A szakképzettség szerepének és jelentőségének felismerése. Dokumentumok (épület tervrajzok, szakkönyvek, ismertetők) használata az önálló tervezéshez. Probléma felismerése (családi) lakókörnyezetben. Technológiai tervek készítése, elmondása, leírása. Elvi vázlatok készítése. Elemzés. Építőanyag-gyűjtemény készítése. Beépítési rajzok vázolása. Helyszínrajz vázolása tapasztalatok alapján. Homlokzati rajzvázlat készítése. Tervrajzok rajzolvasása. Táblázatok kitöltése. Megfigyelés. Elemzés. Metszeti rajz készítése. Tapétaszükséglet számítása. Ismeri a lakásépítés menetét, az építkezési hatóság elvárásait. Képes értelmezni a helyszínrajzokat. Képes értelmezni a házak és lakások alap- és homlokzati rajzait. Tud tájékozódni az egyszerű gépek részfolyamataiban. Ismeri a balesetmentes munka követelményeit.

18 Szakipari szakmák elemzése (előnyök, hátrányok felkutatása). 3. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA A LAKÁS MINT TECHNIKAI RENDSZER 3.1. A lakás pereme. A lakás peremei és a hatások Közérzet és komfort. A közérzet és tényezői. A tevékenységek és a közérzet összefüggései. A probléma felismerése és megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. Megfigyelés előre megadott szempontok szerint. Tanulmányi séta tüzéptelepen. Energiatakarékossági lehetőségek feltárása, saját lehetőségeink elemzése. A rendeltetés, az anyag, a forma, a Megfigyelések. szerkezet az eljárás, és a gazdaságosság összefüggéseinek megismerése. Hőmérsékletek mérése. Táblázatok kitöltése. Individuális életszervezési kialakítása. Ismeri a perem fontosabb anyagi tulajdonságait. Képes a kellemes közérzet jellemzőit megfogalmazni. 4. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA LAKBERENDEZÉS 4.1. A lakás beosztása. A jó és kényelmes lakás követelményei A lakás berendezése. Funkciószemlélet a lakás berendezésében. A lakberendezés esztétikai és funkcionális szerepe. A lakás berendezéseinek A lakás funkcionális és formai megfelelése, célszerűség és gazdaságos működtetés megállapítása. Alkotófolyamat tervezése, műveleti sorrend összeállítása. Konstrukciós alapelveknek való megfelelés. Követelmények rangsorba állítása. Lakásbeosztások elemzése saját tapasztalatok alapján. Ötletgyűjtés lakberendezési folyóiratokból. Lakásbeosztás tervezése. Berendezési tárgyak kiválasztása. Képgyűjtemények, tablók összeállítása prospektusok felhasználásával. Ismeri a lakás tájolásának szerepét, hatásait. Tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Ismeri a berendezési tárgyak funkcióit.

19 csoportosításai Egy kis bútortörténet. Művészeti korszakok és a bútorok kapcsolatai Textil a lakásban. Textíliák nyersanyagai Szoba berendezése. A lakás felépítése, bútorzata Egy kis népművészet. Fonal- és textilmunkák. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Történeti érdekességek megismerése. Véleményformálás különböző korok bútorairól. Ízlésítélet kifejlesztése. Rendeltetések, formák összefüggéseinek megfelelő tevékenység végzése. Alternatív lehetőségek közül a legjobb kiválasztása döntéssel. Személyes ráfordítás meghatározása önálló munkavégzés esetén. Történeti érdekességek megismerése. A társadalmi természeti technikai környezet összefüggések feltárása. Elemzés előre megadott szempontok szerint (funkció, kényelem, esztétika). Lakószoba makett bebútorozása. Lakástextíliák vizsgálata. Mosóporok tanulmányozása. Folttisztítószerek megismerése. Faliképek, terítők tervezése. Applikálással patch-work készítése. Textilfestés batikolási technikákkal. Alapöltések gyakorlása. Hímzésminták önálló tervezése. Kutatómunka: a népművészet szerepe az öltözködésben. Ismeri a jellegzetes népi magyar bútorokat. Ismer az alapvető mosó- és tisztítószereket. Tudja értelmezni a használati utasításukat. Képes célszerű és takarékos anyagfelhasználásra Tudják tisztán tartani környezetüket. Tud öltésfajtákat célszerűen használni, Részösszefoglaló. Épített tér célszerű kialakítása, átalakítása, berendezése különböző korokban. Felelős befogadói és alkotói magatartás kialakítása. Célszerű gazdálkodás (anyaggal, energiával, munkával, idővel) tudatosítása. Beszélgetés előre kiadott szempontok szerint. Időbeosztás készítése. Képes tervszerű tevékenység végzésére. Tud ismereteket rendszerezni, összefoglalni. 5. ÉPÍTETT TÉR ÉS ALAKÍTÁSA NÖVÉNYEK A LAKÁSBAN

20 5.1. Növények mesterséges környezetben. A lakás tájolása, megvilágítása, hőmérséklete Növénytartó edények A növénytartó edények funkciói, esztétikai szerepük, fajtáik. Gyakorlati tapasztalatra és tanult tudásra épülő forma-, anyag-, és eljárásismeret. Egyszerű alapanyagok alakítása, a kéziszerszámok kezelése, mérés. Kísérletek elvégzése. Szobanövények igényeinek (szakkönyvi piktogramok) tanulmányozása. Virágtartók készítése, díszítése. Edények díszítése. Ismeri a növények elhelyezésének szabályait. Tud célszerűen megválasztani növénytartó edényeket. 6. MINDENNAPJAINK KONYHAKULTÚRA 6.1. Otthoni munkahelyeink. A lakás felépítése, a helyiségek funkciói. Önálló munkaszervezés, munkamegosztás kialakítása. Egyéni sajátosságok (időbeosztás, tempó) figyelembevétele a munkavégzés során. Beszélgetés a házimunkáról. Takarítószerek megismerése használati utasítások elemzése és kísérletek alapján. Tankönyvhasználat A konyha kialakulása, fejlődése. Technikatörténeti és életmódtörténeti Gyűjtőmunka régi konyhai felszerelésekből, A konyha bútorzata, edényei. érdekességek megismerése. használatuk elemzése A konyha mint munkahely. Rend és időbeosztás. Modern konyhák tervezése a követelmények Konyhánk elhelyezése, bútorzata. Az érdeklődés és munkamód figyelembevételével. összehangolása az időbeosztásban Egyszerű ételek készítése. Terítés Technikai, háztartási mindentudók tálalás kínálat. használata. Egészséges táplálkozás. Az alkotás örömének átélése a A terítés írott és íratlan szabályai. tevékenységben Konyha- és ételhigiénia. Konyha higiéniai követelményei. Ételhigiéniai elvárások. A tárolás szabályai. Ízlés fejlesztése. Az emberi szükségleteket maradéktalanul kielégítő élelmiszerek tulajdonságainak megismerése. Egyszerű ételek készítése csoportokban. Tankönyvi feladatok megbeszélése. Asztalok terítése önálló elképzelések alapján. Konyha kialakítási tervek készítése. Egy bevásárlás termékeinek figyelemmel kísérése. Képes a házimunkában való részvételre. Képes megfigyeléssel szerzett ismeretek összegyűjtésére. Képes környezete tisztántartására. Ismer egyszerű ételkészítési eljárásokat Tud egy étkezéshez szakszerűen, esztétikusan megteríteni. Ismeri a konyha- és ételhigiéniai szabályokat Élelmiszereink és egészségünk. A probléma felismerése családi Újságcikkek gyűjtése. Képes az élelmiszer minőségének

21 Élelmiszerek kedvező és kedvezőtlen változásai. környezetben. A szervezetet károsító anyagok hatásmechanizmusának és következményeinek tudatosítása. Megfigyelések, kísérletek (tartósság). Csomagolási tájékoztatók elemzése (szavatosság, összetétel, tárolás). (fogyaszthatóságának) megállapítására. 7. MINDENNAPJAINK EGÉSZSÉGÜNK FEJLESZTÉSE 7.1. A megjelenés élőfeltételei. Öltözködési módok, praktikus ruházat Egészségünk megőrzése. Szakterületek: ruhakészítő, cipész, fodrász, kozmetikus stb. Az egészséges életmód jellemzői, a rekreáció. Balesetek megelőzésének főbb szabályai. Öltözködési terv készítése, az elképzelés bemutatása szóban és modellel, indoklással. Alkotó-, kritikai, megfigyelő- és kommunikációs képességek formálása. Célszerűség és gazdaságosság összefüggéseinek elemzése. A szakképzettség szerepének felismerése. Tevékenységek és pályák megismerése. Egyszerűbb ruha-karbantartási munkák végzése. Modelltervezés, kivitelezés (öltöztető bábu). Az öltözködés társadalmi szerepének elemzése (üzletek, irodák, bankok, iskola stb. területén). Beszélgetés az egészséggel összefüggő szakterületekről. Filmek megtekintése. Önálló plakátok tervezése. Szakműhely látogatása. Képes a testápolásra, az időjárásnak megfelelő öltözködésre Ismeri a legfontosabb egészséggel kapcsolatos problémákat és szakterületeket. RÉSZÖSSZEFOGLALÓ Részösszefoglaló. Célszerű és tudatos gazdálkodás Beszélgetés előre kiadott szempontok Képes tervszerű tevékenység

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam

Technika és életvitel. 5-8. évfolyam Technika és életvitel 5-8. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Életvitel és gyakorlat helyi tanterv. Készítette és tanítja: Szendrey Norbert. Budapest, 2013. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Életvitel és gyakorlat helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcskompetenciák fejlesztése

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 5-8. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett NEMZEDÉKEK TUDÁSA Tankönyvkiadó: Kerettantervi

Részletesebben

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam

Célok és feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Technika 5-8. évfolyam TECHNIKA Célok és feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség

Részletesebben

Technika tanterv 5-8. évfolyam

Technika tanterv 5-8. évfolyam Technika tanterv 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket a technikai

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc st. 10. Tel: (23) 355-787 Fax: (23) 355-569 E-mail: korosi@mail.battanet.hu Technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. műveltségterület. Technika. 5-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. műveltségterület. Technika. 5-8. évfolyam Életvitel és gyakorlat műveltségterület Technika 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A technika tanterv a Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések

Részletesebben

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. osztály A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. H E L Y I T A N T E R V Technika, életvitel és gyakorlat 5.-7. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 7-8. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben