Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 2 AP ISBN Pitrik József, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Horváth Attila Terjedelem: 4,64 A/5 ív

3 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 3 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 3 BEVEZETŐ Az Apáczai Kiadó új, 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve a korábbi Éle t vitel Technika Háztartástan Pály a orientáció tankönyvsorozat felhasználásával a Nemzeti alaptanterv és az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve alapján készült. A tanári kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak az új szellemű és szerkezetű tankönyv használatához. A tankönyvsorozat kötetei évfolyamonként egymásra épülnek, építve az előző isme retekre. Ez a körkörös szerkezet és tartalom miatt nagy tanári szabadságot biztosít a témák feldolgozásakor. A feldolgozás szerkezeti egységei: a bevezető-előkészítő, a tényanyagot feldo lgozó, hát térismereteket felelevenítő, a továbbgondoló (Tudod-e?), a probléma felvető, a munkáltató és az ellenőrző egységek. A kézikönyvben található tanmenet szer kezete segíti az önálló tanári tervezést. Órabeosztása javaslat, az idő függvényében a témák szétbonthatók, illetve össze vonhatók. A részletes óraváz la - tok egy-egy óra té májának feldolgo zására adnak javaslatot. A könyvben feldolgozott témákhoz kapcsolódó munkáltatások figyelembe veszik a tárgyi feltételeket, lehetőségeket. A tanmenetben témák szerepelnek és nem óraszámok. A témák lehetővé teszik, hogy a pedagógus úgy gazdálkodjon az óraszámokkal, ahogy a legjobban megfelel a tananyag sikeres elsajátításához, figye lem be véve az iskola felszereltségét is. A könyvsorozat szerzői a technika szak oktatásában és a technika tantárgy tanításában szerzett sokéves tapasztalataikat összegezték, ötvözték olyan formában, amely reményeik szerint segítheti a technikai műveltség eredményes elsajátítását. Az alkotószerkesztő és a kötet szerzői A TANKÖNYVRŐL Az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve tartalmilag és szer kezetileg is megújított változata a korábbi tankönyvnek. Az anyagi javak előállítása fejezetben az ember környezetátalakító tevékenysége, a ter melés és fogyasztás, lakókörnyezetünk élete kerül középpontba. A hetedik osztályos tananyag súlyponti része a Korszerű rendszerek megismerése. Itt az energiaellátás, az energia-átalakítás környezeti problémái, a kommunikációs rend szerek, korszerű anyagok és környezetünk géprendszereinek megismerése a fő cél. Lakókörnyezetünk rendszerei című rész át fo gó ismereteket nyújt a lakókörnyezet növényeiről, a lakások fűtési és szellőzési rendszereiről, a konyhatechnikai rendszerek működtetéséről. Élet a településen témakör az egészség - fejlesztés, a közlekedés, a munkalehe tősé gek problémakörét tárja fel. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek szóló rész a kertek ápolásával foglalkozik. A témák feldolgozását áthatja a gazdaságosság, az energiatakarékosság szemlélete. A tankönyv felépítése jól strukturált: fejezetekre, leckékre tagolt. Az ismereteket gyakorlatorientált módon, a mindennapi életünkből vett példákon keresztül dolgozza fel. A leckék végén található projektek lehetőséget adnak a páros, illetve csoport munkára. Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát, adatgyűj tést és elemző munkát igényel a tankönyv. Ezek a tevékenységek segítik az ismeretek elmélyítését, a kérdésekre adott válaszok, az elemzések a szóbeli kifejezőkészség javítását. A tankönyv végén található Feladattár bővíti a munkáltatás lehetőségeit. Az Arcképcsarnok és a Kislexikon a tudás mélyítését segíti.

4 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 4 4 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz TANMENETJAVASLAT Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a termelést? A ter melés alapjai, fogyasztás, termék Megfigyelés és cso - por to sítás megadott szem pontok szerint Tankönyvi projektfeladatok Tapasztalatok Életviteli ismeretek Képek Statisztikai adatok Csomagoló anyagok Ismerjék az ember legfontosabb szük ség le teit, a termékeket! Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelési ágazatok feladatai Képek elemzése, környezetünkben lévő szaküzletek feltérképezése Napi tapasztalatok Termékek Képek Videofilmrészletek Ismerjék a termelés fo lyamatát! Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladé ka inkkal? A termelési és fo gyasz tási hulladékok ke letkezése és kezelési módjai Képek gyűjtése és rendezése legális és illegális lerakókról Figyelem felkeltő plakátok készítése Életviteli tanulmányok Képek, Elkészített plakátok Ismerjék a hulladékok főbb típusait és szakszerű kezelésüket! Az ember átalakítja környezetét Közműrendszerek létrehozása és működtetése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Az energia felhaszná lása különböző ko - rok ban Miért működnek szer - ke ze teink? Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Irodalomkutatás Elemzés előre meg - a dott szem pontok sze rint Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi ismeretek Technikatörténeti olvasmányok Természeti energia - vál to zások hasznosítása Videofilm-részletek Képek Szakkönyvek Ismerjék a különböző energiaformák felhasz ná lá - sát az emberiség tör té ne te során. Ásványi energiahordozók Milyen energiafor rá sok vannak? Természeti ener gia - for rá sok csoportosítása Ásványi energia hor - do zók kelet ke zé se és felhasználása Szénfajták gyűjtése Képsorok, folyamatábrák elemzése Fizikai, földrajzi ismeretek Szakkönyvek Ásványgyűjte - mény Ismerjék az ásványi ener - gia hordozók jellemző tulaj - donságait! Ismerjék az erőművi fo lyamatok lényegét!

5 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 5 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 5 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelme zése Alternatív energia for rá sok megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Feladattár: 1. sz. feladat Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van a természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználás átalakítási láncolatai Pozitív és negatív hatások megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhető-e az infor má ció? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem kor látai Tankönyvi projektfeladat elkészítése A számítógép mint in formációtovábbító és -átalakító rendszer Hogyan változtatta meg az ember életét a számítógép megjelenése? Az információ mértékegységei A számítógép szerepe a technikai folyamatok irányításában Irodalomkutatás Elemzések Mobiltelefonok vizsgálata Számítógép használata Műszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a műszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Metszetek Egyszerű műszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Projektfeladat Fizika Szakkönyvek Képek Szakkönyvek Egyszerű kísérletek vízikerék és szélkerék modellekkel Energiatakarékos életmó dot folytassanak! Ismerjék az alternatív energiaforrásokat! Fizika Szakkönyvek Videofilm- részletek Képek Szakkönyvek Napkollektor modellezése Gondolkodjanak környezettudatosan! Koordináció Szemléltetés Követelmények Történelem Informatikából tanult ismeretek Szakkönyvek Képek Informatikai eszkö zök Ismerjék az infor má cióátadás folyamatát! Napjaink technikája Napi tapasztalatok Okostelefon Számítógépek Ismerjenek néhány számí tó - gép pel vezérelt folya ma to t! Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerűbb rajzokat elemezni, készíteni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket!

6 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 6 6 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az anyagok csopor to sítása Milyen anyagok vesznek körül bennünket? Milyen anyagokat hasz nálunk a leggyakrabban? Anyagok csoporto sí tá si módjai Technológiai folyamatok elemzése Különböző anyagok megfigyelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok Projektfeladat A fémes anyagok és meg - munkálásuk Miért alakítjuk az anya gokat? Mitől függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzői Fémek megmunkálása, hideg- és melegalakíthatóság Egyszerű anyag ala kí tá sok végzé se Szerszámok szakszerű hasz nálata Feladattár: 2. sz. feladat Műanyagok és alkalma-zásuk Mi tette szükségessé a műanyagok felfedezését? Műanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat elemzése Egyszerűbb munkadarabok készítése hőre lágyuló műanyagból Projektfeladatok Egyszerű használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem old ható kötésmódok Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Művelettervek és esz közszükségletek ter vezése Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Technikai ismeretek, összefüggések Különböző anyagok (fa, papír, fémek stb.) Szakkönyvek Képek Ismerjék fel kör nye ze tük jellegzetes anyagait, néhány fontos tulajdonságukat! Fizika, kémia Napi tapasztalatok Anyaggyűjtemények Szerszámok Ismerjék a fémek leg fon to sabb megmunkálási el já rásait! Műszálakról tanultak (5. osztály) Szelektív hulladékgyűjtés Egyszerűbb kísérletek különböző műanyagokkal (pl. vegyszeres vizsgálat, hő- és elektromos vezetés, éghetőség, megmunkálás) Ismerjék a műanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat! Fémekről tanultak Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében!

7 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 7 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 7 Korszerű rendszerek A gép Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag A géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység felépítése A szerkezeti részek feladata Gépelemek és ábrá zo lásuk Meddig bonthatjuk ré - szekre a gépeket? Gépelemek funkciói, jellemzőik és ábrá zo - lásuk Egyszerű mecha niz - musok mo del lezése (Ér deklődő knek) Hogyan lehet mozgásokat átalakítani? Milyenek a mozgás pá lyák? Mozgásátalakító szer - ke zetek típusai Belső égésű motorok Milyen erőgépeket al kal mazunk? Belső égésű motorok működési elve, típusai Részösszefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Részösszefoglaló Hogyan működtetjük a rendszereket? Milyen rajzokat alkalma zunk? Rendszerek megisme - ré sének elvei Tanult ismeretek rendszerezése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Gépek elemzése, egyszerűbb modellek összeállítása fémépítő segítségével Gépelemek elemzése Csavarorsók és csavar - anyák vizsgálata Feladattár: 2. sz. feladat Projektmunka Elemzés rajzok segít sé - gével Mechanizmus modellek készítése Elemzés modell segít ségével Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Tanult ismeretek felidé - zése az összefoglaló kér - dé sek alapján. Tankönyvi feladatok elvégzése Rajzok készítése maket - tek ről Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Fúrógép, kerékpár elemzése Kerékpár Villanymotor Fúrógép Ismerjék a gépek funk cióit és szerkezetét! Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Szakkönyvek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti kapcsolatot! Technikai ismeretek Modellező készletből összeállított szer ke ze tek, svédkulcs, franciakulcs Ismerjenek néhány mozgásátalakító szerkezetet! Gépekről tanultak Fizika Működő motor mo dellek Ismerjék az Otto- és a dízelmotorok működési elvét és főbb egységeit! Koordináció Szemléltetés Követelmények Tanult ismeretek felidézése Képek, alkatrészek Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket fel is mer ni!

8 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 8 8 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kertek története Miért létesített az em ber kerteket? A kertek kialakulásának története Jellegzetes kerttípusok Jelrendszerek Jelrendszerek tanulmányo zása Feladattár: 3. sz. feladat Projektfeladat A ha gyo má nyos dísz kert jellegze tes növé nyei A díszkert épített elemei Miért szép a dísz - kert? Milyen műtárgyak találhatók a kertben? A kert növényei: fák, bokrok, cserjék, virágok A kert épített elemei Feladattár: 6. sz. feladat 7. sz. feladat Virágrács készítése Növényápolási munkák a díszkertben Milyen feladatok vannak a kertekben? Talaj- és növényápolási tudnivalók Ütemterv készítése a kerti munkálatokról Feladattár: 4. sz. feladat 5. sz. feladat Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük jól magun kat a lakásunkban? A közérzet fogalma A kellemes közérzet tényezői Mérések a lakásban, tanteremben Megfigyelések előre megadott szempontok szerint Diagram elemzése, projektfeladat Fűtés és szellőzés Miért fűtünk? Mitől függ a hővesz te - ség? Fűtőberendezések funkciói és működésük Energiatakarékos fűtésrendszerek Megfigyelés, képek elemzése Otthoni és az iskolai fűtésrendszerek elemzése Projektfeladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Zöld növények szerepe környezetünkben (5. osztály) Növények életfeltételei (6. osztály) Képek szép kertekről Ismerjenek néhány kerttípust! Tudjanak kertterveket vá zolni a megismert je lö lé sek felhasználásával! Biológia, természetismeret Életvitel és technika Szakkönyvek Prospektusok Ismerjék a legszebb és leg gyakoribb kerti nö vé nyeket! Tudjanak egyszerű kertterveket készíteni! Növények életfeltételei, igényei Műveletek bemutatása a kiskertben Kerti szerszámok Alapvető gondozási módok ismerete Koordináció Szemléltetés Követelmények Közérzet és komfort (6. osztály) Napi tapasztalatok Mérőeszközök Mete orológiai adatok Ismerjék a kellemes közérzet feltételeit. Napi tapasztalatok Lakások fűtésrendszere Képek Szakkönyvek Törekedjenek az energiatakarékos fűtésmódok megismerésére!

9 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 9 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 9 Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Korszerű konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját. Hogyan fejlődtek kony hatechnikai esz - kö zeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlődése Gépekkel szemben támasztott követelmények Konyhatechnikai esz kö zök csoportosítása, szak szerű használata Balesetelhárítási sza bályok felidézése Feladattár: 12. sz. feladat Projektfeladat Korszerű konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Egészséges táp - lálkozás feltételei Szakszerű munkaszervezés a konyhában Egyszerű ételek elké szítése (pl. frissítők) Elektromos keverőgép balesetmentes hasz ná lata Feladattár: 13. sz. feladat A hűtőgép és helyes használata Miért kell tartósítani élelmiszereinket? Hűtőgép típusok Tartósítás hűtéssel A hűtés típusainak meg - ismerése, tan köny vi fel a datok megbe szé lése Projektfeladat Takarékosság a kony - hában Hogyan tudjuk teen - dő in ket a legha té ko - nyabban elvégezni? Takarékos szemlélet, magatartásformák tudnivalói Munkaszervezés fontos lépései Tankönyv fela da tainak megbeszélése, kü lönböző számlák (áram-, víz-, fűtésszámlák) tanulm á nyozása. Energiatotó megoldása (tk old.) Projektfeladat Egyszerű konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyes séggel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különböző anyagok megmunkálási módja Műveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa- és textilanyagok meg - munkálása Tervezett munka da ra bok elkészítése a mű ve letterv segítségével Mélyhűtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk az élelmiszereinket? Tartósító eljárások megismerése Készítsünk különböző sa látákat mélyhűtött zöld ségekből! Feladattár: 14. sz. feladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Gépek a környe ze - tünk ben Milyen energia mű köd teti gépeinket? Konyhatechnikai esz kö zök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, kor sze - rű gépek kivá lasz - tása Tudják a konyhát cél szerű, energiatakarékos eszközökkel, gépek kel felszerelni! Ismerjék a legfontosabb konyhatechnikai gépek balesetmentes használatát! Az ételkészítés, mint cél szerű tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemu ta tása Tanári-tanulói bemu tatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiatakarékos működtetése. Élelmiszerek tápanyagai Élelmiszerek helyes tárolása a hűtő szek - rényben Áruházi katalógusok, műszaki adattáblázatok Ismerjék a hűtőgépek üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Takarékossági lehe tő sé gek a családban Tankönyvi ábrák Képek Számlák Fejlődjön energiatakarékos szemléletük! Eddig tanult munka fo gások különböző anya gok megmunká-lása so rán Munkadarabok Egy-egy munkaművelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszá mok balesetmentes hasz ná lata. Meglévő ismereteink felhasználása Konyha higiénia, esztétikus terítés sza bá lyai Mélyhűtött termékek Alkalmazzák az egész sé ges táplálkozás szabályait!

10 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelent het nek Mit tehetünk ellene? Helyes testápolás tudnivalói Öltözködési szabályok Ruháza-tunk, ruhá za ti üzletek és szol gál - tatások Milyen úton jutunk öl - töz ködésünk fő kellé - ke ihez? Ruházatunk anyagai Textilanyagok nyers - anya gai, tulajdonságai Élet a településeken Közlekedés Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Közlekedési rendszerek Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegőben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezéséről Személy- és áruszállítás A gépjárművek típusai, jellemzői A személygépkocsi üzeme Milyen régi a gép kocsi? Milyen változások történtek a gépjárművek fejlődésében? Milyen követelményeknek kell eleget tenni a mai gépjárműveknek? Az autó technikatör - ténetének áttekintése A személygépkocsik üzemanyagai A jármű jellemző adatai Környezetvédelmi előírások A kulturált közlekedés Az utazás gazdaságossága Miért veszélyes a közlekedés? Milyen lehetőségek adód nak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? A kulturált közlekedés sza bályai Személy- és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisz tál kodásról, öltöz kö désről. Tankönyvi példák ta nul mányozása. Tisztálkodószerek ta nul mányozása Projektfeladat Ruhatárunk elemzése Divatbemutató Ruházati üzletek megismerése Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása Projektfeladat Irodalomkutatás Katalógusok elemzése Forgalmas közlekedési csomópontok megfigyelése, adatok felvétele, elemzése Projektfeladat Megfigyelések Statisztikai adatok elemzése Tankönyvi feladatok megoldása Koordináció Szemléltetés Követelmények A 6. osztályban tanul tak: a jó megjelenés fel tételei, a helyes táp lál kozás. Tinédzsernek való koz me ti ku - mok bemutatása, hasz nálati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, kata ló gu sok lapozgatása Erősödjön az igényük a kö vetkezetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsőre! Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karban tar tá sa (6. osztály) Vásárlási szokások Ruházatunk elemzése Gyűjtőmunka: gyűjtsenek képeket divatos, kamaszkori ruházatról Tudjanak alkalomnak megfelelően öltözködni! Tudják ruházatukat tisztán tar tani! Koordináció Szemléltetés Követelmények 5. és 6. osztályban tanultak a közlekedésről Földrajz térképismeret Térképek Menetrendek Katalógusok Legyen ismeretük a közlekedés eszközeinek történetéről! Tudjanak egyszerű útvonalat tervezni! Közlekedési tapasztalatok Belsőégésű motorok Prospektusok Folyóiratok Gépjárművek műszaki adattáblázata Ismerjék a gépjárművek műszaki jellemzőit! Tartsák fontosnak a környezetvédelmi előírásokat! Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Közlekedési statisz tikák Táblák, útburkolati jelek Sajátítsák el a kulturált, az előzékeny és türelmes közlekedési magatartást! Ismerjenek takarékossági lehetőségeket a közlekedésben!

11 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 11 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 11 Élet a településeken Munkahely Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Munka és munkahelyek Foglalkozások és jellemzőik Miért dolgozunk? Milyen foglalkozásokat ismertek? Közvetlen és közvetett munka Foglalkozások és jellemzőik Megfigyelések Képek elemzése Tankönyvi feladatok Történelem Napi tapasztalatok Képek Szakkönyvek Álláshirde-tések Ismerjék a foglalkozások fontosabb jellemzőit! Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarend - szer jellemzői Iskolatípusok Pályaválasztás menete Tájékozódás előre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási előteszt kitöltése Napi tapasztalatok Pályaválasztási ismer tetők Ismerjék a különböző szak területek követel mé - nyeit! Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Koordináció Szemléltetés Követelmények Munkáltatási lehetőségek Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzőik Fogalmak elsajátítása, termesztési ismeretek Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Feladattár: 8. sz. feladat Növények életfeltételeiről tanultak Szakkönyvek (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Ismerjék meg az alapvető gondozási módokat! Környezetbarát kert - művelés A kertművelés eszközei Milyen kártevői van - nak a kerteknek? Hogyan előzzük meg a kártételeket? Milyen eszközökkel tudjuk művelni kertünket? Milyen a jó szerszám? A környezetbarát kert művelés története A növények társítható sága Komposztálás Kertművelés fontosabb szerszámai Zöldségmagok tanulmányozása Tankönyvi képek elemzése Feladattár: 9., 10., 11. sz. feladat Kertművelés Zöldségfélék Képek Szakkönyvek Kerti szerszámok Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni! Ismerjék a komposztálás fontos tudnivalóit! Összefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elő - állítása és felhasz ná - lása Tanult ismeretek összegzése a tankönyvi kérdések alapján Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Videofilm-részletek Képesek legyenek is - mereteiket rendsze rez ni, összefoglalni, az össze - függéseket felis merni!

12 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz MÓDSZERTANI JAVASLATOK Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Olvastassuk el, majd beszéljük meg a Bevezető gondolatait. Segítségével ismételjük át a hatodik osz - tály ban tanultakat, elevenítsük fel a tankönyv használati módját. Követeljünk meg Életvitel füzetet, mert kiegészítő rajzainkhoz, adatgyűjtésekhez, feladatmegoldásainkhoz szükséges. A fogyasztás és termelés alapfogalmait és kapcsolatát az olvasmány tanulmányozása után meg be - szél hetjük. Fordítsunk hangsúlyt a táblázati adatok elemzésére, kutassuk az oko kat és a követ kezményeket. Vitassuk meg, hogyan lehetne megoldani a termékek csomagolóanyagainak csökkentését. A termelési folyamatot, a termelés ágazati felosztását a képek és más szemléltetések fel hasz ná lásával elemezzük. Keressünk példákat a termelési ágakra lakókörnyezetünkben (projektek). Be széljük meg a hulladékok újrahasznosításának lehetőségeit, keressünk pozitív és negatív példákat. Korszerű rendszerek Energia-előállítás és -felhasználás Életünkben fontos szerepet játszik az energia. Tekintsük át az energia felhasználását különböző tör téneti korokban. Mire használt az ember energiát régen, és mire használ ma? Építsünk a tanulók ta pasz - talataira, családi utazásaira. Csoportosítsuk a természeti energiaforrásokat. Ismerjük meg a fontosabb ásványi ener gia hor do zó kat, értessük meg a keletkezés módját, és vizsgáljuk meg a felhasználás lehetőségeit. Építsünk a földrajzi ismereteikre. Használjunk fel az elem zésekhez külföldi és hazai adatokat. Hasonlítsuk össze a különböző erőművek folyamatait. Internet segítségével keressünk adatokat erőműveink teljesítményéről. Mutassuk be az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét és lehetőségeit. Használjunk fel video filmeket (ppt) szemléltetésre. Elemezzük az energia-átalakítás környezeti problémáit, adjunk megoldási lehetőségeket a globális problémák csökkentésére. Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Idézzük fel, amit informatikából és technikából tanultak. Az információ mennyiségének rob banásszerű növekedése megköveteli, hogy a technikai segédeszközök is gyorsan fejlődjenek. Elemezzük a ma használatos híradástechnikai eszközöket. Hasonlítsuk össze a régiekkel, mennyivel tudnak többet? Miért fontos számunkra a számítógépes hálózat? Beszéljünk a műszaki kommunikáció fontosságáról, egyszerűbb rajzok készítésével gyakorol tassuk a jelrendszerek megértését, a rajzolvasást. Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Alakítsuk ki a tanulókban a technikai környezetünkben használt anyagok csoportosításának alapját: forrás, összetétel, szerkezet, tulajdonság, funkció.

13 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 13 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 13 Mutassuk be az anyagátalakítás folyamatát: pl. papírgyártáson vagy egyéb termék gyár tásán keresz tül. Az anyagok csoportosítását a köznapi életből vett gazdag példaanyaggal tudjuk a tanulók ismeretében elmélyíteni. Szerezzenek alapos ismereteket a tanulók a fémek tulajdonságairól, a gyakoribbak felhasználásáról. Végezzünk egyszerű anyagvizsgálatokat. Ismerjék meg az ötvözés fogalmát, tulajdonságmódosító célját. Egy célszerűen összeválogatott fém- és ötvözet gyűjtemény segíti az ismeretek szilárdítását. Legyen a tanulóknak biztos ismeretük a főbb fémmegmunkálási műveletekről. Gyakorlással ismer - jék meg az egyszerű kéziszerszámok használatát, a velük végzett anyagátalakítást. Ilyenek: vá gás, nyírás, lyu kasztás, harapás, hajlítás, fűrészelés. Mélyítsük el a tervezés elemeit: a tárgy alakjának, méretének, továbbá az elkészítésének tervezését. Példaként egy szalvétatartót és egy gyertyatartót említünk, de bármely más használati tárgy megfelel, amely több alapműveletet tartalmaz, és elkészülése sikerélményt jelent a gyermeknek. Fi gyel jük a kéz ügyes ség fejlődését, a tanuló affinitását a munkához, mert a pályaválasztásnak ez is összetevője lehet. A fémekhez hasonlóan ismerkedjenek meg a műanyagokkal is. Korszerű rendszerek A gép Mutassunk be a tanulóknak különböző gépeket működés közben (fúrógép, kerékpár, tur mix gép )! Elemezzük, mint gépegységet! Ta nul má nyoz zuk a szerkezeti egységeket és azok funkcióit! Mutassuk be az erőgépek, közlőművek és a munkagépek különböző kialakítását! Jól koordinálhatunk a műszaki ábrázolási anyaggal. Fémépítő segítségével modellezhetjük az egyes gépegységeket, mechanizmusokat. Ezek segítségével végeztessünk megfigyeléseket a mozgásátadásra, fordulatszám módosításra. Svédkulcs, franciakulcs, ajtózárak működtetésével elemeztessük a mozgásátalakítást! A belsőégésű motorok működésének elvét szemléltetéssel segítsük megérteni. Részösszefoglaló A tananyag ismétlését gyors kérdéssor segítségével irányítsuk. A tankönyvsorozat új ábraanyaga segít - het abban, hogy az összefüggések ismeretét ellenőrizhessük. Elevenítsük fel a műszaki ábrázolás fontosabb fogalmait, térjünk ki a metszetképzésre és a külön bö - ző metszetfajták használatára. Ha időkeretünk engedi, gyakoroltassuk az alkatrészrajzok készítését. Az ábraanyag tartalmaz egy pörgettyű játék képét. Ennek segítségével könnyen elkészíthetjük ezt a já té kot. A szár rész javasolt mérete: 10x10x180, a forgó rész javasolt mérete: 6x10x90, anyaguk bükk. A szár részt rovátkolással lássuk el, a forgórészt fúrjuk át, majd szeggel lazán rögzítsük a szárhoz. Ha egy ceruzát vagy egy vékony fémhengert le-föl mozgatunk a recézett részen, és ügyesek vagyunk, a pörgettyű működik és egyre gyor sítható. Titka: a rezonancia következtében az energia továbbítódik a forgórész felé. (A fémrészt fogó hüvelykujjunkkal kövessük a fém mozgását!) Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben A lakóházhoz szorosan kapcsolódó kerttel foglalkozik a témakör. Ha van iskolakert, kitűnően lehet szimulálni azokat az ismereteket és műveleteket, amelyek a lakókerthez kapcsolódnak.

14 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Gyakorlókert esetén Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére A kertek története című anyagrész jó lehetőséget biztosít a történelemben és rajzban tanultak fele - le ve nítésére. Diaképek, képek elemzése során figyeljék meg a tanulók: a kertek nagyságát, alakját, szín- és formagazdagságát; hogyan befolyásolta a kertek kialakulását az adott kor gazdasági és társadalmi helyzete; csoportosítsák a kert alkotóelemeit. A rajzjelek segítségével készítsenek kertterveket: pl. egy park, iskolai gyakorlókert, otthoni kiskert, kastélyokhoz tartozó parkrészlet és saját tervezésű díszkert rajzának elkészítése. A Fela dat tárban feladatok segítenek a téma feldolgozásában. A díszkert jellegzetes növényei: fák, bokrok, cserjék virágok: egynyáriak, kétnyáriak, évelők, hagymások gyep és pázsit. Gyakorlókert esetén Növényápolási munkálatok a díszkertben című rész le he tő sé get biztosít a tantárgyon belüli koordinációra. Átismételhetjük a: talajtanban tanultakat (szín, szerkezet, kötöttség) talajelőkészítés vetéshez, palántázáshoz. A talaj előkészítése után ültessenek dísz növénypalántákat, gyakorolják a gondozási műveleteket. Tanulmányi séta, kirándulás alkalmával figyeljék meg a tanulók a virággal beültetett ágyásokat. Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére Tervezhetünk üzemlátogatást virágkertészetekbe. Tavasszal pl. az iskola udvarán is kialakíthatunk egy kicsi virágoskertet. Itt megismerkedhetnek a tanulók a talajelőkészítés műveleteivel. Elvé gez - hetik a dísz nö vénypalánták ültetését, öntözését. Megismerkedhetnek a műveletek elvégzéséhez szük séges szerszámokkal. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Az előző témához szorosan kapcsolódik a haszonkertek ápolása. A haszonkerteket látogatások és az iskolai kert elemzése alapján mutathatjuk be legegyszerűbben. A Környezetbarát kertművelés tanítása hasznos. Ha megismertetjük a tanulókat a környezetbarát kertművelés lényegével, formáival, akkor biztosíthatjuk számukra a választás lehetőségét. Két részt emeltünk ki: a növények társíthatóságát és a komposztálás jelentőségét. Nagy segítséget nyújthat az anyag feldolgozásában a megadott irodalmon kívül még a következő könyv is: Gertrud Franck: Öngyógyító kiskert. Mezőgazdasági Kiadó, A kertművelés eszközei című részben a munkaműveleteket és az elvégzéséhez szükséges szerszá - mokat ismertessük. Fontos, hogy a műveletekhez ki tudják a megfelelő eszközt választani és balesetmentesen használni. Igyekezzünk bemutatni a legmodernebb gépeket is, pl. fű nyírók több típusát, rotátorokat, kistraktorokat.

15 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 15 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 15 Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei A kellemes közérzetre vonatkozó korábbi ismereteket elevenítsük fel. Beszélgessünk hőér ze tünk ről, min denki mondja el tapasztalatait különböző esetekről. Mérjük meg különböző helyi sé gek hő mér sék le - tét különböző magasságokban és más-más helyeken. Készítsünk grafikont tapasz ta la taink ról. Mérjük meg a külső hőmérsékletet is, és hasonlítsuk össze a belső hőmérsékletekkel. Ismerjük meg a különböző fűtési rendszereket. Gyűjtsünk képeket szép kályhákról, kemencékről és régi tüzeléstechnikai eszközökről (projekt feladat). Tanuljuk meg neveiket, ismerjük fel funkcióikat és kialakításukat. Elemezzük a központi fűtés szerkezetét és működését. Tapasztalatok alapján elemezzük a lakótér szellőztetési problémáját. Mi indokolja a gyakori szel lőz tetést? Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Ebben a fejezetben a konyhatechnikai gépekkel, azok célszerű, balesetmentes használatával ismer - kednek a tanulók. Ezért lényeges, hogy az első foglalkozáson ismételjük át meglévő ismereteiket: Milyen baleseti lehetőségek adódhatnak a konyhában? Hogyan tudjuk elkerülni ezeket a vészhelyzeteket? Beszélgessünk a háztartási gépek fejlődéséről. Hasonlítsunk össze régi és napjainkban használt gépeket! Az elektromos háztartási gépek használatánál nagyon fontos, hogy a tanulók készség szintjén sajátít - sák el a következőket: Háztartási gépeket csak akkor csatlakoztatunk a hálózatra, ha előtte meggyőződtünk ar ról, hogy a gépet olyan állapotba hoztuk, hogy a bekapcsolás után nem okoz balesetet. (Pl. a mixer keverőlapátjai nem esnek ki.) Először mindig a hálózatra csatlakoztatunk, és csak azután kapcsoljuk be a gépet. (Vizes kézzel nem szabad csatlakoztatni!) Kikapcsoláskor először a gépet kapcsoljuk ki, és aztán csatlakoztassuk le a hálózatról. Ne rángassuk a villásdugót, ha szorul a dugaszoló aljzatban! A gép tisztításánál ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos részekbe! A könyvben ajánlott egyszerű receptek közül azokat válasszuk ki, amelyhez adottak a feltételek. Ez vonatkozik a projektfeladatokra is. Ezeket célszerű csoport munkában végeztetni. A javasolt konyhatechnikai eszközök közül is azt készíttessük el, amely(ek)hez adottak a feltételek. A Feladattár ide vonatkozó feladatai segítik az ismeretek megerősítését. Gyűjtsünk tartósító eljárásokat különböző területen élő népek köréből. A tankönyvben szereplő energiatotó helyes válaszai a A hűtőgép és helyes használata és a Takarékosság a konyhában című fejezetekben vannak elrejtve. Helyes válaszok: 1/2 5/1 9/2 13/2 2/x 6/1 10/x 13+1/1 3/2 7/2 11/x 4/2 8/1 12/2

16 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése A téma az 5. és 6. osztályban elindított témát viszi tovább. A kamaszkori jelenségek fokozottabb tisz - tálkodást igényelnek. Ehhez szükséges, hogy ismerjék a tinédzser kozmetikumokat. Ha van rá le he tő - ségünk, kozmetikust is meghívhatunk az órára. A ruházat elemzésénél házi divatbemutatót is szervezhetünk. A cél az, hogy a tanulók minél több, különböző alka lomra tervezett, ruházatot vonultassanak fel, amely életkoruknak, egyéniségüknek meg - felel (projektfeladatok). Ez a téma kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók ízlése, esztétikai érzéke, személyisége fej lődjön. Élet a településeken Közlekedés Röviden ismételjük át, amit a közlekedésről tanultunk. A közlekedés nagy rendszerét nem könnyű irányítani. Ismerkedjünk meg országunk közúti és vasúti hálózatával. Alakítsuk ki a jármű és a gépjármű fogalmát, így a közúton haladó eszközöket osztályba tudjuk sorolni (KRESZ szerint). Mutassuk be az autó történetét, a feltalálók benne a hazai konstruktőrök szerepét a gépkocsi kialakításában, fejlesztésében. Kutassanak a tanulók régi autók fényképe, modellje után. A gazdag és esz tétikus képanyagú irodalom jó lehetőséget ad az önálló gyűjtéshez, kiselőadások tartásához. A Közlekedési Múzeumból képeslapok, kártya, diafilmsorozat és egyéb kiadványok beszerezhetők e témá hoz. A múzeum meglátogatása élőben mutatja az autó történetét. Tudják értelmezni a tanulók egy gépkocsi adatlapját, melyet autóházak termékismertetőjében, katalógusokban látnak. Ismerjék a teljesítmény, a fordulatszám, a fajlagos fogyasztás szerepét a gép kocsi üzemében. Ismerjék a segédmotoros kerékpár sajátosságait, főbb szerkezeti egységeit, üzemel te té sét. Az ismeretek bevésését elősegíti egy üzemképes jármű bemutatása. Biztos ismereteik legyenek a gépjárművek tüzelőanyagairól, környezeti hatásairól. Ismerjék az üzemanyagtöltő állomások főbb termékeinek tulajdonságát, felhasználását. Foglalkozzunk a kipufogógázok károsanyag összetevőivel, azok vizsgálatának jelentőségével. Elemez zük a hatszögletű környezetvédelmi plaketteket. A téma feldolgozásánál hasznos lehet egy töltő - állomás megtekintése (ne feledkezzünk meg az autógáz kiszolgálásáról sem). Önálló tanulói gyűjtőmunkával is összerakhatjuk az ismereteket (projektfeladatok). Ismerjék a gépkocsi tüzelőanyag-fogyasztását befolyásoló tényezőket, az üzemanyag-takarékos vezetés módszereit. Arra neveljük tanulóinkat, hogy magatartásuk a közlekedésben betöltött különböző szerepükben (utas, gyalogos, járművezető) egyre igényesebb legyen. Váljék életformájukká, hogy ha hibázunk, másoknak bosszúságot, kárt okozunk, akkor azt merjük vállalni, korrekt módon rendezzük le. Tanulmányozzuk a táblázatokat a baleseti statisztikákról. A tanár sok pél dá val, élethelyzettel tud viselkedésmintát adni növendékeinek

17 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 17 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 17 Élet a településeken Munkahely Környezetátalakító tevékenységünk a munka. Kérdéssorok segítségével érzékeltessük a közvetlen és a közvetett munka fogalmát. Soroltassunk fel sok foglalkozást és jellemezzük ezeket. Javasolt módszer az indirekt feldolgozás, amikor állításokból kell a foglalkozásokra következtetni. Elemezzük a munkaköröket szervezettség és a használatos technikai eszközök szempontjából. Bizonyítsuk be különböző példák segítségével, hogy a szakképzettségnek milyen fontos szerepe van életünkben. Csoportosítsuk a szakterületeket és a szakmákat. Elemezzük, hogy hol és hogyan sze rez - hetünk különböző szakképesítéseket. Elevenítsünk fel régi és új szakmákat, foglalkozásokat. Készítsünk pályaválasztási előtesztet. Hívjunk meg pályaválasztási szakértőt, és kérjünk tájé koz ta - tást a továbbtanulási lehetőségekről. Szervezzünk üzem- és irodalátogatásokat. Összefoglaló Rövid kérdéssorral elevenítsük fel és foglaljuk össze az egész évben tanult ismereteket. Állítsuk ki azokat a produktumokat, szép projektmunkákat, kertterveket, tanulói gyűjteményeket, amelyeket készítettünk, és elemezzük a fejlődést. A tudást mérjük fel, pl. a bemutatott energiatotó segítségével. Hasonló teszteket készíthetünk, de szakmai folyóiratok anyagát is felhasználhatjuk. Például Föld Napja Alapítvány Vetélkedő kérdései.

18 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz ÓRAVÁZLATOK Az óra témája: Hulladékok környezetünkben Az óra feladatai: Ismerjék meg a tanulók a hulladék fogalmát, főbb típusait és a hulladékok kezelésére kialakult módszereket. Tudják azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hulladék mennyisége csökkenthető. Egyéni felelősség kialakítása a tiszta környezet megóvásáért. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. A hulladék fogalma, termelési és fogyasztási hulladékok 2. A hulladékok csoportosítása keletkezésük alapján 3. A hulladékkezelés módszerei 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: képek, fotók, újságcikkek videofilm-részletek, ppt-bemutató a felelőtlen hulladék elhelyezésének következményeiről rajzlap, színes papír, festék Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. Termelési és fogyasztási hulladékok Az óra me ne te Videofilm-részlet (ppt) megtekintése Mit nevezünk hulladéknak? Definiáld az alábbiakat! Mondj példákat: termelési hulladékra fogyasztási hulladékra veszélyes hulladékra szennyező anyagra Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Fogalomalkotás közös megbeszéléssel a Tk. ábrái segítségével. 2. A hulladékok csoportosítása A táblára feltett képeken különböző hulladékokat látunk. Csoportosítsuk keletkezésük szerint: mezőgazdasági, ipari, építési, települési, speciális. A nálatok lévő képeket helyezzétek el a már kialakított csoportokba. Közös, majd egyéni feladatmegoldás.

19 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 19 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 19 Az óra szer ke ze te 3. A hulladékkezelés módszerei Az óra me ne te Életünk során egyre több hulladék keletkezik. Fontos számunkra, hogy különböző módszerekkel csökkentsük mennyiségét. Nézzétek meg a tankönyv képeit! Mi történhet az összegyűlt hulladékkal? felhasználás saját technológiában felhasználás más technológiában égetés komposztálás rendezett lerakás rendszertelen lerakás Csoportosítsd a módszereket előnyeik és hátrányaik alapján! Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Képek, újságcikkek, saját tapasztalat alapján közös osztálymunka. 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Tanulmányi séta megtervezése (legális és illegális hulladéklerakó a településen), vagy projektfeladat bemutatása. Te mit csinálsz a háztartásban keletkező hulladékokkal? Helyesen teszed-e? Értelmezd az alábbi mondatot: A környezetvédelem túlságosan fontos ahhoz, hogy a környezetvédőkre bízzuk! Előző órán kiadott projektfeladat bemutatása. Tk. kérdései alapján egyéni vélemények meghallgatása. Óra vé gi össze fog la lás Készíts plakátot, amelyben e veszélyre hívod fel társaid figyelmét! Cso port mun ka. Szó ban. Az óra anya ga: Megújuló energiaforrások Az óra felada tai: Ismerjék fel a tanulók az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét! Alternatív energiaforrások megismerése. Az energiatakarékos életmód jelentőségének felismertetése. Az új is me re tek fel dol go zá sá nak men ete: 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. A Nap, a szél, a vizek energiája és a geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Szük sé ges anya gok, esz kö zök, szer szá mok: videofilm-részletek, újságcikkek alternatív energiaforrások felhasználásáról képek gyűjtése tabló összeállításához szakkönyvek

20 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. Nap-, szél-, víz- és geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Óravégi összefoglalás Az óra me ne te Az emberiség létszámának növekedésével az energiaéhség soha nem látott ütemben nő. Az ember ősidők óta törekedett a természet erőit munkába fogni. Milyen módokat használt? A szükséges villamosenergia előállítása milyen források segítségével lehetséges? megújuló energiaforrások nem megújuló energiaforrások Vizsgáljuk meg a tankönyv oldalának ábráit! Hogyan és miért változott a különböző energiahordozók felhasználási aránya? Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? Milyen energiaforrások hasznosítását mutatja a Feladattár 1. sz. feladata? Elemezzük az egyes képeket csoportmunkában! Hol hasznosíthatjuk a Nap sugárzó energiáját? a szél energiáját? a vizek energiáját? a geotermikus energiát? Melyiket hogyan hasznosítják hazánkban? És a nagyvilágban? Segítenek a szakkönyvek! Az elhozott villanyszámlák alapján készítsetek grafikont a család évi villamosenergia-fogyasztásáról! Gyűjtsétek össze az energiafogyasztókat a lakásban! Összegezzétek a beépített teljesítményt! Vetítsétek ki ezeket az adatokat a településetek, az ország lakosságára! Így kiderül, hogy miért fontos az energiatakarékos életvitel kialakítása. Mire használták az energiát régen, és mire használják ma? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Csoportosítsd őket, és készítsd el a bemutató tablójukat! (A hozott képek felhasználásával.) Projektfeladat. Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Közös megbeszélés tanári irányítással. Beszélgetés, képek, táblázat, diagram elemzése. Csoportmunka a tankönyvi Feladattár 1. sz feladat képeinek elemzése. Irodalomkutatás. Tanulópárok által végzett szerkesztési és számítási feladat. A kapott eredmények közös értékelése, következtetések levonása. Közös megbeszélés. Tablókészítés együttes osztálymunkában.

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 8. évfolyamhoz

Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 8. évfolyamhoz Pitrik József KÉZIKÖNYV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 8. évfolyamhoz Celldömölk, 2010 AP 082131 ISBN 978-963-465-xxx Pitrik József, 2010 1. kiadás, 2010 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! 2. Határozza meg a szíjgyártó-nyerges tárgyak, tárgy-együttesek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD mintájára TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-6-7. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján 5. ÉVFOLYAM Jellemzők Időkeret: 36 hét: 1 óra/hét : A tanulók

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

Kézikönyv Technika és életvitel

Kézikönyv Technika és életvitel Pitrik József Kézikönyv Technika és életvitel 5. osztály Celldömölk, 2010 Alkotószerkesztő PITRIK JÓZSEF Szerzők GION JÁNOS KOVÁCS SÁNDORNÉ NÉMETH LÁSZLÓ PITRIK JÓZSEF PITRIK JÓZSEFNÉ Lektorálta és óravázlatokkal

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben