Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 2 AP ISBN Pitrik József, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Horváth Attila Terjedelem: 4,64 A/5 ív

3 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 3 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 3 BEVEZETŐ Az Apáczai Kiadó új, 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve a korábbi Éle t vitel Technika Háztartástan Pály a orientáció tankönyvsorozat felhasználásával a Nemzeti alaptanterv és az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve alapján készült. A tanári kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak az új szellemű és szerkezetű tankönyv használatához. A tankönyvsorozat kötetei évfolyamonként egymásra épülnek, építve az előző isme retekre. Ez a körkörös szerkezet és tartalom miatt nagy tanári szabadságot biztosít a témák feldolgozásakor. A feldolgozás szerkezeti egységei: a bevezető-előkészítő, a tényanyagot feldo lgozó, hát térismereteket felelevenítő, a továbbgondoló (Tudod-e?), a probléma felvető, a munkáltató és az ellenőrző egységek. A kézikönyvben található tanmenet szer kezete segíti az önálló tanári tervezést. Órabeosztása javaslat, az idő függvényében a témák szétbonthatók, illetve össze vonhatók. A részletes óraváz la - tok egy-egy óra té májának feldolgo zására adnak javaslatot. A könyvben feldolgozott témákhoz kapcsolódó munkáltatások figyelembe veszik a tárgyi feltételeket, lehetőségeket. A tanmenetben témák szerepelnek és nem óraszámok. A témák lehetővé teszik, hogy a pedagógus úgy gazdálkodjon az óraszámokkal, ahogy a legjobban megfelel a tananyag sikeres elsajátításához, figye lem be véve az iskola felszereltségét is. A könyvsorozat szerzői a technika szak oktatásában és a technika tantárgy tanításában szerzett sokéves tapasztalataikat összegezték, ötvözték olyan formában, amely reményeik szerint segítheti a technikai műveltség eredményes elsajátítását. Az alkotószerkesztő és a kötet szerzői A TANKÖNYVRŐL Az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve tartalmilag és szer kezetileg is megújított változata a korábbi tankönyvnek. Az anyagi javak előállítása fejezetben az ember környezetátalakító tevékenysége, a ter melés és fogyasztás, lakókörnyezetünk élete kerül középpontba. A hetedik osztályos tananyag súlyponti része a Korszerű rendszerek megismerése. Itt az energiaellátás, az energia-átalakítás környezeti problémái, a kommunikációs rend szerek, korszerű anyagok és környezetünk géprendszereinek megismerése a fő cél. Lakókörnyezetünk rendszerei című rész át fo gó ismereteket nyújt a lakókörnyezet növényeiről, a lakások fűtési és szellőzési rendszereiről, a konyhatechnikai rendszerek működtetéséről. Élet a településen témakör az egészség - fejlesztés, a közlekedés, a munkalehe tősé gek problémakörét tárja fel. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek szóló rész a kertek ápolásával foglalkozik. A témák feldolgozását áthatja a gazdaságosság, az energiatakarékosság szemlélete. A tankönyv felépítése jól strukturált: fejezetekre, leckékre tagolt. Az ismereteket gyakorlatorientált módon, a mindennapi életünkből vett példákon keresztül dolgozza fel. A leckék végén található projektek lehetőséget adnak a páros, illetve csoport munkára. Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát, adatgyűj tést és elemző munkát igényel a tankönyv. Ezek a tevékenységek segítik az ismeretek elmélyítését, a kérdésekre adott válaszok, az elemzések a szóbeli kifejezőkészség javítását. A tankönyv végén található Feladattár bővíti a munkáltatás lehetőségeit. Az Arcképcsarnok és a Kislexikon a tudás mélyítését segíti.

4 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 4 4 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz TANMENETJAVASLAT Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a termelést? A ter melés alapjai, fogyasztás, termék Megfigyelés és cso - por to sítás megadott szem pontok szerint Tankönyvi projektfeladatok Tapasztalatok Életviteli ismeretek Képek Statisztikai adatok Csomagoló anyagok Ismerjék az ember legfontosabb szük ség le teit, a termékeket! Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelési ágazatok feladatai Képek elemzése, környezetünkben lévő szaküzletek feltérképezése Napi tapasztalatok Termékek Képek Videofilmrészletek Ismerjék a termelés fo lyamatát! Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladé ka inkkal? A termelési és fo gyasz tási hulladékok ke letkezése és kezelési módjai Képek gyűjtése és rendezése legális és illegális lerakókról Figyelem felkeltő plakátok készítése Életviteli tanulmányok Képek, Elkészített plakátok Ismerjék a hulladékok főbb típusait és szakszerű kezelésüket! Az ember átalakítja környezetét Közműrendszerek létrehozása és működtetése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Az energia felhaszná lása különböző ko - rok ban Miért működnek szer - ke ze teink? Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Irodalomkutatás Elemzés előre meg - a dott szem pontok sze rint Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi ismeretek Technikatörténeti olvasmányok Természeti energia - vál to zások hasznosítása Videofilm-részletek Képek Szakkönyvek Ismerjék a különböző energiaformák felhasz ná lá - sát az emberiség tör té ne te során. Ásványi energiahordozók Milyen energiafor rá sok vannak? Természeti ener gia - for rá sok csoportosítása Ásványi energia hor - do zók kelet ke zé se és felhasználása Szénfajták gyűjtése Képsorok, folyamatábrák elemzése Fizikai, földrajzi ismeretek Szakkönyvek Ásványgyűjte - mény Ismerjék az ásványi ener - gia hordozók jellemző tulaj - donságait! Ismerjék az erőművi fo lyamatok lényegét!

5 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 5 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 5 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelme zése Alternatív energia for rá sok megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Feladattár: 1. sz. feladat Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van a természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználás átalakítási láncolatai Pozitív és negatív hatások megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhető-e az infor má ció? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem kor látai Tankönyvi projektfeladat elkészítése A számítógép mint in formációtovábbító és -átalakító rendszer Hogyan változtatta meg az ember életét a számítógép megjelenése? Az információ mértékegységei A számítógép szerepe a technikai folyamatok irányításában Irodalomkutatás Elemzések Mobiltelefonok vizsgálata Számítógép használata Műszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a műszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Metszetek Egyszerű műszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Projektfeladat Fizika Szakkönyvek Képek Szakkönyvek Egyszerű kísérletek vízikerék és szélkerék modellekkel Energiatakarékos életmó dot folytassanak! Ismerjék az alternatív energiaforrásokat! Fizika Szakkönyvek Videofilm- részletek Képek Szakkönyvek Napkollektor modellezése Gondolkodjanak környezettudatosan! Koordináció Szemléltetés Követelmények Történelem Informatikából tanult ismeretek Szakkönyvek Képek Informatikai eszkö zök Ismerjék az infor má cióátadás folyamatát! Napjaink technikája Napi tapasztalatok Okostelefon Számítógépek Ismerjenek néhány számí tó - gép pel vezérelt folya ma to t! Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerűbb rajzokat elemezni, készíteni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket!

6 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 6 6 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az anyagok csopor to sítása Milyen anyagok vesznek körül bennünket? Milyen anyagokat hasz nálunk a leggyakrabban? Anyagok csoporto sí tá si módjai Technológiai folyamatok elemzése Különböző anyagok megfigyelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok Projektfeladat A fémes anyagok és meg - munkálásuk Miért alakítjuk az anya gokat? Mitől függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzői Fémek megmunkálása, hideg- és melegalakíthatóság Egyszerű anyag ala kí tá sok végzé se Szerszámok szakszerű hasz nálata Feladattár: 2. sz. feladat Műanyagok és alkalma-zásuk Mi tette szükségessé a műanyagok felfedezését? Műanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat elemzése Egyszerűbb munkadarabok készítése hőre lágyuló műanyagból Projektfeladatok Egyszerű használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem old ható kötésmódok Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Művelettervek és esz közszükségletek ter vezése Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Technikai ismeretek, összefüggések Különböző anyagok (fa, papír, fémek stb.) Szakkönyvek Képek Ismerjék fel kör nye ze tük jellegzetes anyagait, néhány fontos tulajdonságukat! Fizika, kémia Napi tapasztalatok Anyaggyűjtemények Szerszámok Ismerjék a fémek leg fon to sabb megmunkálási el já rásait! Műszálakról tanultak (5. osztály) Szelektív hulladékgyűjtés Egyszerűbb kísérletek különböző műanyagokkal (pl. vegyszeres vizsgálat, hő- és elektromos vezetés, éghetőség, megmunkálás) Ismerjék a műanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat! Fémekről tanultak Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében!

7 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 7 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 7 Korszerű rendszerek A gép Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag A géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység felépítése A szerkezeti részek feladata Gépelemek és ábrá zo lásuk Meddig bonthatjuk ré - szekre a gépeket? Gépelemek funkciói, jellemzőik és ábrá zo - lásuk Egyszerű mecha niz - musok mo del lezése (Ér deklődő knek) Hogyan lehet mozgásokat átalakítani? Milyenek a mozgás pá lyák? Mozgásátalakító szer - ke zetek típusai Belső égésű motorok Milyen erőgépeket al kal mazunk? Belső égésű motorok működési elve, típusai Részösszefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Részösszefoglaló Hogyan működtetjük a rendszereket? Milyen rajzokat alkalma zunk? Rendszerek megisme - ré sének elvei Tanult ismeretek rendszerezése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Gépek elemzése, egyszerűbb modellek összeállítása fémépítő segítségével Gépelemek elemzése Csavarorsók és csavar - anyák vizsgálata Feladattár: 2. sz. feladat Projektmunka Elemzés rajzok segít sé - gével Mechanizmus modellek készítése Elemzés modell segít ségével Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Tanult ismeretek felidé - zése az összefoglaló kér - dé sek alapján. Tankönyvi feladatok elvégzése Rajzok készítése maket - tek ről Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Fúrógép, kerékpár elemzése Kerékpár Villanymotor Fúrógép Ismerjék a gépek funk cióit és szerkezetét! Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Szakkönyvek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti kapcsolatot! Technikai ismeretek Modellező készletből összeállított szer ke ze tek, svédkulcs, franciakulcs Ismerjenek néhány mozgásátalakító szerkezetet! Gépekről tanultak Fizika Működő motor mo dellek Ismerjék az Otto- és a dízelmotorok működési elvét és főbb egységeit! Koordináció Szemléltetés Követelmények Tanult ismeretek felidézése Képek, alkatrészek Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket fel is mer ni!

8 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 8 8 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kertek története Miért létesített az em ber kerteket? A kertek kialakulásának története Jellegzetes kerttípusok Jelrendszerek Jelrendszerek tanulmányo zása Feladattár: 3. sz. feladat Projektfeladat A ha gyo má nyos dísz kert jellegze tes növé nyei A díszkert épített elemei Miért szép a dísz - kert? Milyen műtárgyak találhatók a kertben? A kert növényei: fák, bokrok, cserjék, virágok A kert épített elemei Feladattár: 6. sz. feladat 7. sz. feladat Virágrács készítése Növényápolási munkák a díszkertben Milyen feladatok vannak a kertekben? Talaj- és növényápolási tudnivalók Ütemterv készítése a kerti munkálatokról Feladattár: 4. sz. feladat 5. sz. feladat Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük jól magun kat a lakásunkban? A közérzet fogalma A kellemes közérzet tényezői Mérések a lakásban, tanteremben Megfigyelések előre megadott szempontok szerint Diagram elemzése, projektfeladat Fűtés és szellőzés Miért fűtünk? Mitől függ a hővesz te - ség? Fűtőberendezések funkciói és működésük Energiatakarékos fűtésrendszerek Megfigyelés, képek elemzése Otthoni és az iskolai fűtésrendszerek elemzése Projektfeladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Zöld növények szerepe környezetünkben (5. osztály) Növények életfeltételei (6. osztály) Képek szép kertekről Ismerjenek néhány kerttípust! Tudjanak kertterveket vá zolni a megismert je lö lé sek felhasználásával! Biológia, természetismeret Életvitel és technika Szakkönyvek Prospektusok Ismerjék a legszebb és leg gyakoribb kerti nö vé nyeket! Tudjanak egyszerű kertterveket készíteni! Növények életfeltételei, igényei Műveletek bemutatása a kiskertben Kerti szerszámok Alapvető gondozási módok ismerete Koordináció Szemléltetés Követelmények Közérzet és komfort (6. osztály) Napi tapasztalatok Mérőeszközök Mete orológiai adatok Ismerjék a kellemes közérzet feltételeit. Napi tapasztalatok Lakások fűtésrendszere Képek Szakkönyvek Törekedjenek az energiatakarékos fűtésmódok megismerésére!

9 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 9 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 9 Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Korszerű konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját. Hogyan fejlődtek kony hatechnikai esz - kö zeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlődése Gépekkel szemben támasztott követelmények Konyhatechnikai esz kö zök csoportosítása, szak szerű használata Balesetelhárítási sza bályok felidézése Feladattár: 12. sz. feladat Projektfeladat Korszerű konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Egészséges táp - lálkozás feltételei Szakszerű munkaszervezés a konyhában Egyszerű ételek elké szítése (pl. frissítők) Elektromos keverőgép balesetmentes hasz ná lata Feladattár: 13. sz. feladat A hűtőgép és helyes használata Miért kell tartósítani élelmiszereinket? Hűtőgép típusok Tartósítás hűtéssel A hűtés típusainak meg - ismerése, tan köny vi fel a datok megbe szé lése Projektfeladat Takarékosság a kony - hában Hogyan tudjuk teen - dő in ket a legha té ko - nyabban elvégezni? Takarékos szemlélet, magatartásformák tudnivalói Munkaszervezés fontos lépései Tankönyv fela da tainak megbeszélése, kü lönböző számlák (áram-, víz-, fűtésszámlák) tanulm á nyozása. Energiatotó megoldása (tk old.) Projektfeladat Egyszerű konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyes séggel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különböző anyagok megmunkálási módja Műveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa- és textilanyagok meg - munkálása Tervezett munka da ra bok elkészítése a mű ve letterv segítségével Mélyhűtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk az élelmiszereinket? Tartósító eljárások megismerése Készítsünk különböző sa látákat mélyhűtött zöld ségekből! Feladattár: 14. sz. feladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Gépek a környe ze - tünk ben Milyen energia mű köd teti gépeinket? Konyhatechnikai esz kö zök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, kor sze - rű gépek kivá lasz - tása Tudják a konyhát cél szerű, energiatakarékos eszközökkel, gépek kel felszerelni! Ismerjék a legfontosabb konyhatechnikai gépek balesetmentes használatát! Az ételkészítés, mint cél szerű tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemu ta tása Tanári-tanulói bemu tatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiatakarékos működtetése. Élelmiszerek tápanyagai Élelmiszerek helyes tárolása a hűtő szek - rényben Áruházi katalógusok, műszaki adattáblázatok Ismerjék a hűtőgépek üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Takarékossági lehe tő sé gek a családban Tankönyvi ábrák Képek Számlák Fejlődjön energiatakarékos szemléletük! Eddig tanult munka fo gások különböző anya gok megmunká-lása so rán Munkadarabok Egy-egy munkaművelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszá mok balesetmentes hasz ná lata. Meglévő ismereteink felhasználása Konyha higiénia, esztétikus terítés sza bá lyai Mélyhűtött termékek Alkalmazzák az egész sé ges táplálkozás szabályait!

10 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelent het nek Mit tehetünk ellene? Helyes testápolás tudnivalói Öltözködési szabályok Ruháza-tunk, ruhá za ti üzletek és szol gál - tatások Milyen úton jutunk öl - töz ködésünk fő kellé - ke ihez? Ruházatunk anyagai Textilanyagok nyers - anya gai, tulajdonságai Élet a településeken Közlekedés Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Közlekedési rendszerek Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegőben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezéséről Személy- és áruszállítás A gépjárművek típusai, jellemzői A személygépkocsi üzeme Milyen régi a gép kocsi? Milyen változások történtek a gépjárművek fejlődésében? Milyen követelményeknek kell eleget tenni a mai gépjárműveknek? Az autó technikatör - ténetének áttekintése A személygépkocsik üzemanyagai A jármű jellemző adatai Környezetvédelmi előírások A kulturált közlekedés Az utazás gazdaságossága Miért veszélyes a közlekedés? Milyen lehetőségek adód nak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? A kulturált közlekedés sza bályai Személy- és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisz tál kodásról, öltöz kö désről. Tankönyvi példák ta nul mányozása. Tisztálkodószerek ta nul mányozása Projektfeladat Ruhatárunk elemzése Divatbemutató Ruházati üzletek megismerése Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása Projektfeladat Irodalomkutatás Katalógusok elemzése Forgalmas közlekedési csomópontok megfigyelése, adatok felvétele, elemzése Projektfeladat Megfigyelések Statisztikai adatok elemzése Tankönyvi feladatok megoldása Koordináció Szemléltetés Követelmények A 6. osztályban tanul tak: a jó megjelenés fel tételei, a helyes táp lál kozás. Tinédzsernek való koz me ti ku - mok bemutatása, hasz nálati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, kata ló gu sok lapozgatása Erősödjön az igényük a kö vetkezetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsőre! Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karban tar tá sa (6. osztály) Vásárlási szokások Ruházatunk elemzése Gyűjtőmunka: gyűjtsenek képeket divatos, kamaszkori ruházatról Tudjanak alkalomnak megfelelően öltözködni! Tudják ruházatukat tisztán tar tani! Koordináció Szemléltetés Követelmények 5. és 6. osztályban tanultak a közlekedésről Földrajz térképismeret Térképek Menetrendek Katalógusok Legyen ismeretük a közlekedés eszközeinek történetéről! Tudjanak egyszerű útvonalat tervezni! Közlekedési tapasztalatok Belsőégésű motorok Prospektusok Folyóiratok Gépjárművek műszaki adattáblázata Ismerjék a gépjárművek műszaki jellemzőit! Tartsák fontosnak a környezetvédelmi előírásokat! Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Közlekedési statisz tikák Táblák, útburkolati jelek Sajátítsák el a kulturált, az előzékeny és türelmes közlekedési magatartást! Ismerjenek takarékossági lehetőségeket a közlekedésben!

11 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 11 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 11 Élet a településeken Munkahely Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Munka és munkahelyek Foglalkozások és jellemzőik Miért dolgozunk? Milyen foglalkozásokat ismertek? Közvetlen és közvetett munka Foglalkozások és jellemzőik Megfigyelések Képek elemzése Tankönyvi feladatok Történelem Napi tapasztalatok Képek Szakkönyvek Álláshirde-tések Ismerjék a foglalkozások fontosabb jellemzőit! Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarend - szer jellemzői Iskolatípusok Pályaválasztás menete Tájékozódás előre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási előteszt kitöltése Napi tapasztalatok Pályaválasztási ismer tetők Ismerjék a különböző szak területek követel mé - nyeit! Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Koordináció Szemléltetés Követelmények Munkáltatási lehetőségek Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzőik Fogalmak elsajátítása, termesztési ismeretek Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Feladattár: 8. sz. feladat Növények életfeltételeiről tanultak Szakkönyvek (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Ismerjék meg az alapvető gondozási módokat! Környezetbarát kert - művelés A kertművelés eszközei Milyen kártevői van - nak a kerteknek? Hogyan előzzük meg a kártételeket? Milyen eszközökkel tudjuk művelni kertünket? Milyen a jó szerszám? A környezetbarát kert művelés története A növények társítható sága Komposztálás Kertművelés fontosabb szerszámai Zöldségmagok tanulmányozása Tankönyvi képek elemzése Feladattár: 9., 10., 11. sz. feladat Kertművelés Zöldségfélék Képek Szakkönyvek Kerti szerszámok Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni! Ismerjék a komposztálás fontos tudnivalóit! Összefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elő - állítása és felhasz ná - lása Tanult ismeretek összegzése a tankönyvi kérdések alapján Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Videofilm-részletek Képesek legyenek is - mereteiket rendsze rez ni, összefoglalni, az össze - függéseket felis merni!

12 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz MÓDSZERTANI JAVASLATOK Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Olvastassuk el, majd beszéljük meg a Bevezető gondolatait. Segítségével ismételjük át a hatodik osz - tály ban tanultakat, elevenítsük fel a tankönyv használati módját. Követeljünk meg Életvitel füzetet, mert kiegészítő rajzainkhoz, adatgyűjtésekhez, feladatmegoldásainkhoz szükséges. A fogyasztás és termelés alapfogalmait és kapcsolatát az olvasmány tanulmányozása után meg be - szél hetjük. Fordítsunk hangsúlyt a táblázati adatok elemzésére, kutassuk az oko kat és a követ kezményeket. Vitassuk meg, hogyan lehetne megoldani a termékek csomagolóanyagainak csökkentését. A termelési folyamatot, a termelés ágazati felosztását a képek és más szemléltetések fel hasz ná lásával elemezzük. Keressünk példákat a termelési ágakra lakókörnyezetünkben (projektek). Be széljük meg a hulladékok újrahasznosításának lehetőségeit, keressünk pozitív és negatív példákat. Korszerű rendszerek Energia-előállítás és -felhasználás Életünkben fontos szerepet játszik az energia. Tekintsük át az energia felhasználását különböző tör téneti korokban. Mire használt az ember energiát régen, és mire használ ma? Építsünk a tanulók ta pasz - talataira, családi utazásaira. Csoportosítsuk a természeti energiaforrásokat. Ismerjük meg a fontosabb ásványi ener gia hor do zó kat, értessük meg a keletkezés módját, és vizsgáljuk meg a felhasználás lehetőségeit. Építsünk a földrajzi ismereteikre. Használjunk fel az elem zésekhez külföldi és hazai adatokat. Hasonlítsuk össze a különböző erőművek folyamatait. Internet segítségével keressünk adatokat erőműveink teljesítményéről. Mutassuk be az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét és lehetőségeit. Használjunk fel video filmeket (ppt) szemléltetésre. Elemezzük az energia-átalakítás környezeti problémáit, adjunk megoldási lehetőségeket a globális problémák csökkentésére. Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Idézzük fel, amit informatikából és technikából tanultak. Az információ mennyiségének rob banásszerű növekedése megköveteli, hogy a technikai segédeszközök is gyorsan fejlődjenek. Elemezzük a ma használatos híradástechnikai eszközöket. Hasonlítsuk össze a régiekkel, mennyivel tudnak többet? Miért fontos számunkra a számítógépes hálózat? Beszéljünk a műszaki kommunikáció fontosságáról, egyszerűbb rajzok készítésével gyakorol tassuk a jelrendszerek megértését, a rajzolvasást. Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Alakítsuk ki a tanulókban a technikai környezetünkben használt anyagok csoportosításának alapját: forrás, összetétel, szerkezet, tulajdonság, funkció.

13 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 13 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 13 Mutassuk be az anyagátalakítás folyamatát: pl. papírgyártáson vagy egyéb termék gyár tásán keresz tül. Az anyagok csoportosítását a köznapi életből vett gazdag példaanyaggal tudjuk a tanulók ismeretében elmélyíteni. Szerezzenek alapos ismereteket a tanulók a fémek tulajdonságairól, a gyakoribbak felhasználásáról. Végezzünk egyszerű anyagvizsgálatokat. Ismerjék meg az ötvözés fogalmát, tulajdonságmódosító célját. Egy célszerűen összeválogatott fém- és ötvözet gyűjtemény segíti az ismeretek szilárdítását. Legyen a tanulóknak biztos ismeretük a főbb fémmegmunkálási műveletekről. Gyakorlással ismer - jék meg az egyszerű kéziszerszámok használatát, a velük végzett anyagátalakítást. Ilyenek: vá gás, nyírás, lyu kasztás, harapás, hajlítás, fűrészelés. Mélyítsük el a tervezés elemeit: a tárgy alakjának, méretének, továbbá az elkészítésének tervezését. Példaként egy szalvétatartót és egy gyertyatartót említünk, de bármely más használati tárgy megfelel, amely több alapműveletet tartalmaz, és elkészülése sikerélményt jelent a gyermeknek. Fi gyel jük a kéz ügyes ség fejlődését, a tanuló affinitását a munkához, mert a pályaválasztásnak ez is összetevője lehet. A fémekhez hasonlóan ismerkedjenek meg a műanyagokkal is. Korszerű rendszerek A gép Mutassunk be a tanulóknak különböző gépeket működés közben (fúrógép, kerékpár, tur mix gép )! Elemezzük, mint gépegységet! Ta nul má nyoz zuk a szerkezeti egységeket és azok funkcióit! Mutassuk be az erőgépek, közlőművek és a munkagépek különböző kialakítását! Jól koordinálhatunk a műszaki ábrázolási anyaggal. Fémépítő segítségével modellezhetjük az egyes gépegységeket, mechanizmusokat. Ezek segítségével végeztessünk megfigyeléseket a mozgásátadásra, fordulatszám módosításra. Svédkulcs, franciakulcs, ajtózárak működtetésével elemeztessük a mozgásátalakítást! A belsőégésű motorok működésének elvét szemléltetéssel segítsük megérteni. Részösszefoglaló A tananyag ismétlését gyors kérdéssor segítségével irányítsuk. A tankönyvsorozat új ábraanyaga segít - het abban, hogy az összefüggések ismeretét ellenőrizhessük. Elevenítsük fel a műszaki ábrázolás fontosabb fogalmait, térjünk ki a metszetképzésre és a külön bö - ző metszetfajták használatára. Ha időkeretünk engedi, gyakoroltassuk az alkatrészrajzok készítését. Az ábraanyag tartalmaz egy pörgettyű játék képét. Ennek segítségével könnyen elkészíthetjük ezt a já té kot. A szár rész javasolt mérete: 10x10x180, a forgó rész javasolt mérete: 6x10x90, anyaguk bükk. A szár részt rovátkolással lássuk el, a forgórészt fúrjuk át, majd szeggel lazán rögzítsük a szárhoz. Ha egy ceruzát vagy egy vékony fémhengert le-föl mozgatunk a recézett részen, és ügyesek vagyunk, a pörgettyű működik és egyre gyor sítható. Titka: a rezonancia következtében az energia továbbítódik a forgórész felé. (A fémrészt fogó hüvelykujjunkkal kövessük a fém mozgását!) Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben A lakóházhoz szorosan kapcsolódó kerttel foglalkozik a témakör. Ha van iskolakert, kitűnően lehet szimulálni azokat az ismereteket és műveleteket, amelyek a lakókerthez kapcsolódnak.

14 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Gyakorlókert esetén Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére A kertek története című anyagrész jó lehetőséget biztosít a történelemben és rajzban tanultak fele - le ve nítésére. Diaképek, képek elemzése során figyeljék meg a tanulók: a kertek nagyságát, alakját, szín- és formagazdagságát; hogyan befolyásolta a kertek kialakulását az adott kor gazdasági és társadalmi helyzete; csoportosítsák a kert alkotóelemeit. A rajzjelek segítségével készítsenek kertterveket: pl. egy park, iskolai gyakorlókert, otthoni kiskert, kastélyokhoz tartozó parkrészlet és saját tervezésű díszkert rajzának elkészítése. A Fela dat tárban feladatok segítenek a téma feldolgozásában. A díszkert jellegzetes növényei: fák, bokrok, cserjék virágok: egynyáriak, kétnyáriak, évelők, hagymások gyep és pázsit. Gyakorlókert esetén Növényápolási munkálatok a díszkertben című rész le he tő sé get biztosít a tantárgyon belüli koordinációra. Átismételhetjük a: talajtanban tanultakat (szín, szerkezet, kötöttség) talajelőkészítés vetéshez, palántázáshoz. A talaj előkészítése után ültessenek dísz növénypalántákat, gyakorolják a gondozási műveleteket. Tanulmányi séta, kirándulás alkalmával figyeljék meg a tanulók a virággal beültetett ágyásokat. Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére Tervezhetünk üzemlátogatást virágkertészetekbe. Tavasszal pl. az iskola udvarán is kialakíthatunk egy kicsi virágoskertet. Itt megismerkedhetnek a tanulók a talajelőkészítés műveleteivel. Elvé gez - hetik a dísz nö vénypalánták ültetését, öntözését. Megismerkedhetnek a műveletek elvégzéséhez szük séges szerszámokkal. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Az előző témához szorosan kapcsolódik a haszonkertek ápolása. A haszonkerteket látogatások és az iskolai kert elemzése alapján mutathatjuk be legegyszerűbben. A Környezetbarát kertművelés tanítása hasznos. Ha megismertetjük a tanulókat a környezetbarát kertművelés lényegével, formáival, akkor biztosíthatjuk számukra a választás lehetőségét. Két részt emeltünk ki: a növények társíthatóságát és a komposztálás jelentőségét. Nagy segítséget nyújthat az anyag feldolgozásában a megadott irodalmon kívül még a következő könyv is: Gertrud Franck: Öngyógyító kiskert. Mezőgazdasági Kiadó, A kertművelés eszközei című részben a munkaműveleteket és az elvégzéséhez szükséges szerszá - mokat ismertessük. Fontos, hogy a műveletekhez ki tudják a megfelelő eszközt választani és balesetmentesen használni. Igyekezzünk bemutatni a legmodernebb gépeket is, pl. fű nyírók több típusát, rotátorokat, kistraktorokat.

15 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 15 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 15 Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei A kellemes közérzetre vonatkozó korábbi ismereteket elevenítsük fel. Beszélgessünk hőér ze tünk ről, min denki mondja el tapasztalatait különböző esetekről. Mérjük meg különböző helyi sé gek hő mér sék le - tét különböző magasságokban és más-más helyeken. Készítsünk grafikont tapasz ta la taink ról. Mérjük meg a külső hőmérsékletet is, és hasonlítsuk össze a belső hőmérsékletekkel. Ismerjük meg a különböző fűtési rendszereket. Gyűjtsünk képeket szép kályhákról, kemencékről és régi tüzeléstechnikai eszközökről (projekt feladat). Tanuljuk meg neveiket, ismerjük fel funkcióikat és kialakításukat. Elemezzük a központi fűtés szerkezetét és működését. Tapasztalatok alapján elemezzük a lakótér szellőztetési problémáját. Mi indokolja a gyakori szel lőz tetést? Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Ebben a fejezetben a konyhatechnikai gépekkel, azok célszerű, balesetmentes használatával ismer - kednek a tanulók. Ezért lényeges, hogy az első foglalkozáson ismételjük át meglévő ismereteiket: Milyen baleseti lehetőségek adódhatnak a konyhában? Hogyan tudjuk elkerülni ezeket a vészhelyzeteket? Beszélgessünk a háztartási gépek fejlődéséről. Hasonlítsunk össze régi és napjainkban használt gépeket! Az elektromos háztartási gépek használatánál nagyon fontos, hogy a tanulók készség szintjén sajátít - sák el a következőket: Háztartási gépeket csak akkor csatlakoztatunk a hálózatra, ha előtte meggyőződtünk ar ról, hogy a gépet olyan állapotba hoztuk, hogy a bekapcsolás után nem okoz balesetet. (Pl. a mixer keverőlapátjai nem esnek ki.) Először mindig a hálózatra csatlakoztatunk, és csak azután kapcsoljuk be a gépet. (Vizes kézzel nem szabad csatlakoztatni!) Kikapcsoláskor először a gépet kapcsoljuk ki, és aztán csatlakoztassuk le a hálózatról. Ne rángassuk a villásdugót, ha szorul a dugaszoló aljzatban! A gép tisztításánál ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos részekbe! A könyvben ajánlott egyszerű receptek közül azokat válasszuk ki, amelyhez adottak a feltételek. Ez vonatkozik a projektfeladatokra is. Ezeket célszerű csoport munkában végeztetni. A javasolt konyhatechnikai eszközök közül is azt készíttessük el, amely(ek)hez adottak a feltételek. A Feladattár ide vonatkozó feladatai segítik az ismeretek megerősítését. Gyűjtsünk tartósító eljárásokat különböző területen élő népek köréből. A tankönyvben szereplő energiatotó helyes válaszai a A hűtőgép és helyes használata és a Takarékosság a konyhában című fejezetekben vannak elrejtve. Helyes válaszok: 1/2 5/1 9/2 13/2 2/x 6/1 10/x 13+1/1 3/2 7/2 11/x 4/2 8/1 12/2

16 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése A téma az 5. és 6. osztályban elindított témát viszi tovább. A kamaszkori jelenségek fokozottabb tisz - tálkodást igényelnek. Ehhez szükséges, hogy ismerjék a tinédzser kozmetikumokat. Ha van rá le he tő - ségünk, kozmetikust is meghívhatunk az órára. A ruházat elemzésénél házi divatbemutatót is szervezhetünk. A cél az, hogy a tanulók minél több, különböző alka lomra tervezett, ruházatot vonultassanak fel, amely életkoruknak, egyéniségüknek meg - felel (projektfeladatok). Ez a téma kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók ízlése, esztétikai érzéke, személyisége fej lődjön. Élet a településeken Közlekedés Röviden ismételjük át, amit a közlekedésről tanultunk. A közlekedés nagy rendszerét nem könnyű irányítani. Ismerkedjünk meg országunk közúti és vasúti hálózatával. Alakítsuk ki a jármű és a gépjármű fogalmát, így a közúton haladó eszközöket osztályba tudjuk sorolni (KRESZ szerint). Mutassuk be az autó történetét, a feltalálók benne a hazai konstruktőrök szerepét a gépkocsi kialakításában, fejlesztésében. Kutassanak a tanulók régi autók fényképe, modellje után. A gazdag és esz tétikus képanyagú irodalom jó lehetőséget ad az önálló gyűjtéshez, kiselőadások tartásához. A Közlekedési Múzeumból képeslapok, kártya, diafilmsorozat és egyéb kiadványok beszerezhetők e témá hoz. A múzeum meglátogatása élőben mutatja az autó történetét. Tudják értelmezni a tanulók egy gépkocsi adatlapját, melyet autóházak termékismertetőjében, katalógusokban látnak. Ismerjék a teljesítmény, a fordulatszám, a fajlagos fogyasztás szerepét a gép kocsi üzemében. Ismerjék a segédmotoros kerékpár sajátosságait, főbb szerkezeti egységeit, üzemel te té sét. Az ismeretek bevésését elősegíti egy üzemképes jármű bemutatása. Biztos ismereteik legyenek a gépjárművek tüzelőanyagairól, környezeti hatásairól. Ismerjék az üzemanyagtöltő állomások főbb termékeinek tulajdonságát, felhasználását. Foglalkozzunk a kipufogógázok károsanyag összetevőivel, azok vizsgálatának jelentőségével. Elemez zük a hatszögletű környezetvédelmi plaketteket. A téma feldolgozásánál hasznos lehet egy töltő - állomás megtekintése (ne feledkezzünk meg az autógáz kiszolgálásáról sem). Önálló tanulói gyűjtőmunkával is összerakhatjuk az ismereteket (projektfeladatok). Ismerjék a gépkocsi tüzelőanyag-fogyasztását befolyásoló tényezőket, az üzemanyag-takarékos vezetés módszereit. Arra neveljük tanulóinkat, hogy magatartásuk a közlekedésben betöltött különböző szerepükben (utas, gyalogos, járművezető) egyre igényesebb legyen. Váljék életformájukká, hogy ha hibázunk, másoknak bosszúságot, kárt okozunk, akkor azt merjük vállalni, korrekt módon rendezzük le. Tanulmányozzuk a táblázatokat a baleseti statisztikákról. A tanár sok pél dá val, élethelyzettel tud viselkedésmintát adni növendékeinek

17 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 17 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 17 Élet a településeken Munkahely Környezetátalakító tevékenységünk a munka. Kérdéssorok segítségével érzékeltessük a közvetlen és a közvetett munka fogalmát. Soroltassunk fel sok foglalkozást és jellemezzük ezeket. Javasolt módszer az indirekt feldolgozás, amikor állításokból kell a foglalkozásokra következtetni. Elemezzük a munkaköröket szervezettség és a használatos technikai eszközök szempontjából. Bizonyítsuk be különböző példák segítségével, hogy a szakképzettségnek milyen fontos szerepe van életünkben. Csoportosítsuk a szakterületeket és a szakmákat. Elemezzük, hogy hol és hogyan sze rez - hetünk különböző szakképesítéseket. Elevenítsünk fel régi és új szakmákat, foglalkozásokat. Készítsünk pályaválasztási előtesztet. Hívjunk meg pályaválasztási szakértőt, és kérjünk tájé koz ta - tást a továbbtanulási lehetőségekről. Szervezzünk üzem- és irodalátogatásokat. Összefoglaló Rövid kérdéssorral elevenítsük fel és foglaljuk össze az egész évben tanult ismereteket. Állítsuk ki azokat a produktumokat, szép projektmunkákat, kertterveket, tanulói gyűjteményeket, amelyeket készítettünk, és elemezzük a fejlődést. A tudást mérjük fel, pl. a bemutatott energiatotó segítségével. Hasonló teszteket készíthetünk, de szakmai folyóiratok anyagát is felhasználhatjuk. Például Föld Napja Alapítvány Vetélkedő kérdései.

18 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz ÓRAVÁZLATOK Az óra témája: Hulladékok környezetünkben Az óra feladatai: Ismerjék meg a tanulók a hulladék fogalmát, főbb típusait és a hulladékok kezelésére kialakult módszereket. Tudják azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hulladék mennyisége csökkenthető. Egyéni felelősség kialakítása a tiszta környezet megóvásáért. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. A hulladék fogalma, termelési és fogyasztási hulladékok 2. A hulladékok csoportosítása keletkezésük alapján 3. A hulladékkezelés módszerei 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: képek, fotók, újságcikkek videofilm-részletek, ppt-bemutató a felelőtlen hulladék elhelyezésének következményeiről rajzlap, színes papír, festék Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. Termelési és fogyasztási hulladékok Az óra me ne te Videofilm-részlet (ppt) megtekintése Mit nevezünk hulladéknak? Definiáld az alábbiakat! Mondj példákat: termelési hulladékra fogyasztási hulladékra veszélyes hulladékra szennyező anyagra Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Fogalomalkotás közös megbeszéléssel a Tk. ábrái segítségével. 2. A hulladékok csoportosítása A táblára feltett képeken különböző hulladékokat látunk. Csoportosítsuk keletkezésük szerint: mezőgazdasági, ipari, építési, települési, speciális. A nálatok lévő képeket helyezzétek el a már kialakított csoportokba. Közös, majd egyéni feladatmegoldás.

19 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 19 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 19 Az óra szer ke ze te 3. A hulladékkezelés módszerei Az óra me ne te Életünk során egyre több hulladék keletkezik. Fontos számunkra, hogy különböző módszerekkel csökkentsük mennyiségét. Nézzétek meg a tankönyv képeit! Mi történhet az összegyűlt hulladékkal? felhasználás saját technológiában felhasználás más technológiában égetés komposztálás rendezett lerakás rendszertelen lerakás Csoportosítsd a módszereket előnyeik és hátrányaik alapján! Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Képek, újságcikkek, saját tapasztalat alapján közös osztálymunka. 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Tanulmányi séta megtervezése (legális és illegális hulladéklerakó a településen), vagy projektfeladat bemutatása. Te mit csinálsz a háztartásban keletkező hulladékokkal? Helyesen teszed-e? Értelmezd az alábbi mondatot: A környezetvédelem túlságosan fontos ahhoz, hogy a környezetvédőkre bízzuk! Előző órán kiadott projektfeladat bemutatása. Tk. kérdései alapján egyéni vélemények meghallgatása. Óra vé gi össze fog la lás Készíts plakátot, amelyben e veszélyre hívod fel társaid figyelmét! Cso port mun ka. Szó ban. Az óra anya ga: Megújuló energiaforrások Az óra felada tai: Ismerjék fel a tanulók az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét! Alternatív energiaforrások megismerése. Az energiatakarékos életmód jelentőségének felismertetése. Az új is me re tek fel dol go zá sá nak men ete: 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. A Nap, a szél, a vizek energiája és a geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Szük sé ges anya gok, esz kö zök, szer szá mok: videofilm-részletek, újságcikkek alternatív energiaforrások felhasználásáról képek gyűjtése tabló összeállításához szakkönyvek

20 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. Nap-, szél-, víz- és geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Óravégi összefoglalás Az óra me ne te Az emberiség létszámának növekedésével az energiaéhség soha nem látott ütemben nő. Az ember ősidők óta törekedett a természet erőit munkába fogni. Milyen módokat használt? A szükséges villamosenergia előállítása milyen források segítségével lehetséges? megújuló energiaforrások nem megújuló energiaforrások Vizsgáljuk meg a tankönyv oldalának ábráit! Hogyan és miért változott a különböző energiahordozók felhasználási aránya? Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? Milyen energiaforrások hasznosítását mutatja a Feladattár 1. sz. feladata? Elemezzük az egyes képeket csoportmunkában! Hol hasznosíthatjuk a Nap sugárzó energiáját? a szél energiáját? a vizek energiáját? a geotermikus energiát? Melyiket hogyan hasznosítják hazánkban? És a nagyvilágban? Segítenek a szakkönyvek! Az elhozott villanyszámlák alapján készítsetek grafikont a család évi villamosenergia-fogyasztásáról! Gyűjtsétek össze az energiafogyasztókat a lakásban! Összegezzétek a beépített teljesítményt! Vetítsétek ki ezeket az adatokat a településetek, az ország lakosságára! Így kiderül, hogy miért fontos az energiatakarékos életvitel kialakítása. Mire használták az energiát régen, és mire használják ma? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Csoportosítsd őket, és készítsd el a bemutató tablójukat! (A hozott képek felhasználásával.) Projektfeladat. Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Közös megbeszélés tanári irányítással. Beszélgetés, képek, táblázat, diagram elemzése. Csoportmunka a tankönyvi Feladattár 1. sz feladat képeinek elemzése. Irodalomkutatás. Tanulópárok által végzett szerkesztési és számítási feladat. A kapott eredmények közös értékelése, következtetések levonása. Közös megbeszélés. Tablókészítés együttes osztálymunkában.

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban LdV-HU-11-VEP-3028 ÚTIBESZÁMOLÓ Olaszország Modena 2012. március 10-2012. március 17. Résztvevő neve

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak

HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak HULLADÉK? Hulladékosztályozási útmutató iskolásoknak Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók! Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja 1. A mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben