Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 2 AP ISBN Pitrik József, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Horváth Attila Terjedelem: 4,64 A/5 ív

3 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 3 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 3 BEVEZETŐ Az Apáczai Kiadó új, 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve a korábbi Éle t vitel Technika Háztartástan Pály a orientáció tankönyvsorozat felhasználásával a Nemzeti alaptanterv és az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve alapján készült. A tanári kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak az új szellemű és szerkezetű tankönyv használatához. A tankönyvsorozat kötetei évfolyamonként egymásra épülnek, építve az előző isme retekre. Ez a körkörös szerkezet és tartalom miatt nagy tanári szabadságot biztosít a témák feldolgozásakor. A feldolgozás szerkezeti egységei: a bevezető-előkészítő, a tényanyagot feldo lgozó, hát térismereteket felelevenítő, a továbbgondoló (Tudod-e?), a probléma felvető, a munkáltató és az ellenőrző egységek. A kézikönyvben található tanmenet szer kezete segíti az önálló tanári tervezést. Órabeosztása javaslat, az idő függvényében a témák szétbonthatók, illetve össze vonhatók. A részletes óraváz la - tok egy-egy óra té májának feldolgo zására adnak javaslatot. A könyvben feldolgozott témákhoz kapcsolódó munkáltatások figyelembe veszik a tárgyi feltételeket, lehetőségeket. A tanmenetben témák szerepelnek és nem óraszámok. A témák lehetővé teszik, hogy a pedagógus úgy gazdálkodjon az óraszámokkal, ahogy a legjobban megfelel a tananyag sikeres elsajátításához, figye lem be véve az iskola felszereltségét is. A könyvsorozat szerzői a technika szak oktatásában és a technika tantárgy tanításában szerzett sokéves tapasztalataikat összegezték, ötvözték olyan formában, amely reményeik szerint segítheti a technikai műveltség eredményes elsajátítását. Az alkotószerkesztő és a kötet szerzői A TANKÖNYVRŐL Az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos Technika és életvitel tankönyve tartalmilag és szer kezetileg is megújított változata a korábbi tankönyvnek. Az anyagi javak előállítása fejezetben az ember környezetátalakító tevékenysége, a ter melés és fogyasztás, lakókörnyezetünk élete kerül középpontba. A hetedik osztályos tananyag súlyponti része a Korszerű rendszerek megismerése. Itt az energiaellátás, az energia-átalakítás környezeti problémái, a kommunikációs rend szerek, korszerű anyagok és környezetünk géprendszereinek megismerése a fő cél. Lakókörnyezetünk rendszerei című rész át fo gó ismereteket nyújt a lakókörnyezet növényeiről, a lakások fűtési és szellőzési rendszereiről, a konyhatechnikai rendszerek működtetéséről. Élet a településen témakör az egészség - fejlesztés, a közlekedés, a munkalehe tősé gek problémakörét tárja fel. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek szóló rész a kertek ápolásával foglalkozik. A témák feldolgozását áthatja a gazdaságosság, az energiatakarékosság szemlélete. A tankönyv felépítése jól strukturált: fejezetekre, leckékre tagolt. Az ismereteket gyakorlatorientált módon, a mindennapi életünkből vett példákon keresztül dolgozza fel. A leckék végén található projektek lehetőséget adnak a páros, illetve csoport munkára. Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát, adatgyűj tést és elemző munkát igényel a tankönyv. Ezek a tevékenységek segítik az ismeretek elmélyítését, a kérdésekre adott válaszok, az elemzések a szóbeli kifejezőkészség javítását. A tankönyv végén található Feladattár bővíti a munkáltatás lehetőségeit. Az Arcképcsarnok és a Kislexikon a tudás mélyítését segíti.

4 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 4 4 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz TANMENETJAVASLAT Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a termelést? A ter melés alapjai, fogyasztás, termék Megfigyelés és cso - por to sítás megadott szem pontok szerint Tankönyvi projektfeladatok Tapasztalatok Életviteli ismeretek Képek Statisztikai adatok Csomagoló anyagok Ismerjék az ember legfontosabb szük ség le teit, a termékeket! Termelési centrumok környezetünkben Hol termeljük a fogyasztási cikkeket? A termelési ágazatok feladatai Képek elemzése, környezetünkben lévő szaküzletek feltérképezése Napi tapasztalatok Termékek Képek Videofilmrészletek Ismerjék a termelés fo lyamatát! Hulladékok környezetünkben Hogyan keletkeznek a hulladékok? Mit teszünk hulladé ka inkkal? A termelési és fo gyasz tási hulladékok ke letkezése és kezelési módjai Képek gyűjtése és rendezése legális és illegális lerakókról Figyelem felkeltő plakátok készítése Életviteli tanulmányok Képek, Elkészített plakátok Ismerjék a hulladékok főbb típusait és szakszerű kezelésüket! Az ember átalakítja környezetét Közműrendszerek létrehozása és működtetése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Az energia felhaszná lása különböző ko - rok ban Miért működnek szer - ke ze teink? Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Irodalomkutatás Elemzés előre meg - a dott szem pontok sze rint Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi ismeretek Technikatörténeti olvasmányok Természeti energia - vál to zások hasznosítása Videofilm-részletek Képek Szakkönyvek Ismerjék a különböző energiaformák felhasz ná lá - sát az emberiség tör té ne te során. Ásványi energiahordozók Milyen energiafor rá sok vannak? Természeti ener gia - for rá sok csoportosítása Ásványi energia hor - do zók kelet ke zé se és felhasználása Szénfajták gyűjtése Képsorok, folyamatábrák elemzése Fizikai, földrajzi ismeretek Szakkönyvek Ásványgyűjte - mény Ismerjék az ásványi ener - gia hordozók jellemző tulaj - donságait! Ismerjék az erőművi fo lyamatok lényegét!

5 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 5 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 5 Megújuló energiaforrások Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? A megújulás értelme zése Alternatív energia for rá sok megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Feladattár: 1. sz. feladat Az energia átalakításának környezeti problémái Milyen hatással van a természeti környezetünkre az energia felhasználása? Energiafelhasználás átalakítási láncolatai Pozitív és negatív hatások megismerése Irodalomkutatás Táblázatok, grafiko nok, képek elemzése Fogyasztási adatok fel mérése Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az információátadás folyamata Mi az információ? Mérhető-e az infor má ció? Az információ (mint alapkategória) Az emberi figyelem kor látai Tankönyvi projektfeladat elkészítése A számítógép mint in formációtovábbító és -átalakító rendszer Hogyan változtatta meg az ember életét a számítógép megjelenése? Az információ mértékegységei A számítógép szerepe a technikai folyamatok irányításában Irodalomkutatás Elemzések Mobiltelefonok vizsgálata Számítógép használata Műszaki kommunikáció Mi tette szükségessé a műszaki kommunikáció kialakulását? Axonometrikus és vetületi ábrázolások Metszetek Egyszerű műszaki rajzok készítése, rajzolvasási gyakorlat Projektfeladat Fizika Szakkönyvek Képek Szakkönyvek Egyszerű kísérletek vízikerék és szélkerék modellekkel Energiatakarékos életmó dot folytassanak! Ismerjék az alternatív energiaforrásokat! Fizika Szakkönyvek Videofilm- részletek Képek Szakkönyvek Napkollektor modellezése Gondolkodjanak környezettudatosan! Koordináció Szemléltetés Követelmények Történelem Informatikából tanult ismeretek Szakkönyvek Képek Informatikai eszkö zök Ismerjék az infor má cióátadás folyamatát! Napjaink technikája Napi tapasztalatok Okostelefon Számítógépek Ismerjenek néhány számí tó - gép pel vezérelt folya ma to t! Tanult ismeretek felidézése Testek, rajzok, vetületi ábrázolások Szabványkönyvek Tudjanak egyszerűbb rajzokat elemezni, készíteni, ismerjék a legfontosabb jelöléseket!

6 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 6 6 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Az anyagok csopor to sítása Milyen anyagok vesznek körül bennünket? Milyen anyagokat hasz nálunk a leggyakrabban? Anyagok csoporto sí tá si módjai Technológiai folyamatok elemzése Különböző anyagok megfigyelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok Projektfeladat A fémes anyagok és meg - munkálásuk Miért alakítjuk az anya gokat? Mitől függ valamely anyag alakíthatósága? Fémek jellemzői Fémek megmunkálása, hideg- és melegalakíthatóság Egyszerű anyag ala kí tá sok végzé se Szerszámok szakszerű hasz nálata Feladattár: 2. sz. feladat Műanyagok és alkalma-zásuk Mi tette szükségessé a műanyagok felfedezését? Műanyagok tulajdonságai, fontosabb csoportosítási szempontok Táblázat elemzése Egyszerűbb munkadarabok készítése hőre lágyuló műanyagból Projektfeladatok Egyszerű használati tárgyak tervezése és kivitelezése Hogyan kapcsoljuk össze az anyagokat? Oldható és nem old ható kötésmódok Dísztárgyak tervezése és kivitelezése Művelettervek és esz közszükségletek ter vezése Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Technikai ismeretek, összefüggések Különböző anyagok (fa, papír, fémek stb.) Szakkönyvek Képek Ismerjék fel kör nye ze tük jellegzetes anyagait, néhány fontos tulajdonságukat! Fizika, kémia Napi tapasztalatok Anyaggyűjtemények Szerszámok Ismerjék a fémek leg fon to sabb megmunkálási el já rásait! Műszálakról tanultak (5. osztály) Szelektív hulladékgyűjtés Egyszerűbb kísérletek különböző műanyagokkal (pl. vegyszeres vizsgálat, hő- és elektromos vezetés, éghetőség, megmunkálás) Ismerjék a műanyagok legfontosabb tulajdonságait, újrahasznosítási módokat! Fémekről tanultak Szerszámok Mintadarabok Alakuljon ki készségük a tárgyak tervezésében és kivitelezésében!

7 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 7 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 7 Korszerű rendszerek A gép Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag A géprendszerek szerkezete Milyen közös részek találhatók a gépekben? Gépegység felépítése A szerkezeti részek feladata Gépelemek és ábrá zo lásuk Meddig bonthatjuk ré - szekre a gépeket? Gépelemek funkciói, jellemzőik és ábrá zo - lásuk Egyszerű mecha niz - musok mo del lezése (Ér deklődő knek) Hogyan lehet mozgásokat átalakítani? Milyenek a mozgás pá lyák? Mozgásátalakító szer - ke zetek típusai Belső égésű motorok Milyen erőgépeket al kal mazunk? Belső égésű motorok működési elve, típusai Részösszefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Részösszefoglaló Hogyan működtetjük a rendszereket? Milyen rajzokat alkalma zunk? Rendszerek megisme - ré sének elvei Tanult ismeretek rendszerezése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Gépek elemzése, egyszerűbb modellek összeállítása fémépítő segítségével Gépelemek elemzése Csavarorsók és csavar - anyák vizsgálata Feladattár: 2. sz. feladat Projektmunka Elemzés rajzok segít sé - gével Mechanizmus modellek készítése Elemzés modell segít ségével Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Tanult ismeretek felidé - zése az összefoglaló kér - dé sek alapján. Tankönyvi feladatok elvégzése Rajzok készítése maket - tek ről Koordináció Szemléltetés Követelmények Napi tapasztalatok Fúrógép, kerékpár elemzése Kerékpár Villanymotor Fúrógép Ismerjék a gépek funk cióit és szerkezetét! Kerékpáron megismert gépelemek Gépelemek Szakkönyvek Ismerjék fel a rajzok és a valóságos alkatrészek közötti kapcsolatot! Technikai ismeretek Modellező készletből összeállított szer ke ze tek, svédkulcs, franciakulcs Ismerjenek néhány mozgásátalakító szerkezetet! Gépekről tanultak Fizika Működő motor mo dellek Ismerjék az Otto- és a dízelmotorok működési elvét és főbb egységeit! Koordináció Szemléltetés Követelmények Tanult ismeretek felidézése Képek, alkatrészek Rajzok Makettek, modellek Képesek legyenek összefüggéseket fel is mer ni!

8 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 8 8 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kertek története Miért létesített az em ber kerteket? A kertek kialakulásának története Jellegzetes kerttípusok Jelrendszerek Jelrendszerek tanulmányo zása Feladattár: 3. sz. feladat Projektfeladat A ha gyo má nyos dísz kert jellegze tes növé nyei A díszkert épített elemei Miért szép a dísz - kert? Milyen műtárgyak találhatók a kertben? A kert növényei: fák, bokrok, cserjék, virágok A kert épített elemei Feladattár: 6. sz. feladat 7. sz. feladat Virágrács készítése Növényápolási munkák a díszkertben Milyen feladatok vannak a kertekben? Talaj- és növényápolási tudnivalók Ütemterv készítése a kerti munkálatokról Feladattár: 4. sz. feladat 5. sz. feladat Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek A kellemes közérzet biztosítása Mikor érezzük jól magun kat a lakásunkban? A közérzet fogalma A kellemes közérzet tényezői Mérések a lakásban, tanteremben Megfigyelések előre megadott szempontok szerint Diagram elemzése, projektfeladat Fűtés és szellőzés Miért fűtünk? Mitől függ a hővesz te - ség? Fűtőberendezések funkciói és működésük Energiatakarékos fűtésrendszerek Megfigyelés, képek elemzése Otthoni és az iskolai fűtésrendszerek elemzése Projektfeladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Zöld növények szerepe környezetünkben (5. osztály) Növények életfeltételei (6. osztály) Képek szép kertekről Ismerjenek néhány kerttípust! Tudjanak kertterveket vá zolni a megismert je lö lé sek felhasználásával! Biológia, természetismeret Életvitel és technika Szakkönyvek Prospektusok Ismerjék a legszebb és leg gyakoribb kerti nö vé nyeket! Tudjanak egyszerű kertterveket készíteni! Növények életfeltételei, igényei Műveletek bemutatása a kiskertben Kerti szerszámok Alapvető gondozási módok ismerete Koordináció Szemléltetés Követelmények Közérzet és komfort (6. osztály) Napi tapasztalatok Mérőeszközök Mete orológiai adatok Ismerjék a kellemes közérzet feltételeit. Napi tapasztalatok Lakások fűtésrendszere Képek Szakkönyvek Törekedjenek az energiatakarékos fűtésmódok megismerésére!

9 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 9 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 9 Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Korszerű konyha I. A gépek megkönnyítik az ember munkáját. Hogyan fejlődtek kony hatechnikai esz - kö zeink? Konyhatechnikai eszközök, gépek fejlődése Gépekkel szemben támasztott követelmények Konyhatechnikai esz kö zök csoportosítása, szak szerű használata Balesetelhárítási sza bályok felidézése Feladattár: 12. sz. feladat Projektfeladat Korszerű konyha II. Hogyan vehetünk részt a házimunkában? Egészséges táp - lálkozás feltételei Szakszerű munkaszervezés a konyhában Egyszerű ételek elké szítése (pl. frissítők) Elektromos keverőgép balesetmentes hasz ná lata Feladattár: 13. sz. feladat A hűtőgép és helyes használata Miért kell tartósítani élelmiszereinket? Hűtőgép típusok Tartósítás hűtéssel A hűtés típusainak meg - ismerése, tan köny vi fel a datok megbe szé lése Projektfeladat Takarékosság a kony - hában Hogyan tudjuk teen - dő in ket a legha té ko - nyabban elvégezni? Takarékos szemlélet, magatartásformák tudnivalói Munkaszervezés fontos lépései Tankönyv fela da tainak megbeszélése, kü lönböző számlák (áram-, víz-, fűtésszámlák) tanulm á nyozása. Energiatotó megoldása (tk old.) Projektfeladat Egyszerű konyhatechnikai eszközök készítése Jó ötlettel, tervvel, ügyes séggel készítsünk konyhatechnikai segédeszközöket! Különböző anyagok megmunkálási módja Műveletterv készítése Tervezés, rajzolás Fa- és textilanyagok meg - munkálása Tervezett munka da ra bok elkészítése a mű ve letterv segítségével Mélyhűtött termékek a konyhában Hogyan tartósíthatjuk az élelmiszereinket? Tartósító eljárások megismerése Készítsünk különböző sa látákat mélyhűtött zöld ségekből! Feladattár: 14. sz. feladat Koordináció Szemléltetés Követelmények Gépek a környe ze - tünk ben Milyen energia mű köd teti gépeinket? Konyhatechnikai esz kö zök, gépek Áruházi katalógusok tanulmányozása, kor sze - rű gépek kivá lasz - tása Tudják a konyhát cél szerű, energiatakarékos eszközökkel, gépek kel felszerelni! Ismerjék a legfontosabb konyhatechnikai gépek balesetmentes használatát! Az ételkészítés, mint cél szerű tevékenység lépései Receptkönyvek Munkafázisok bemu ta tása Tanári-tanulói bemu tatók Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiatakarékos működtetése. Élelmiszerek tápanyagai Élelmiszerek helyes tárolása a hűtő szek - rényben Áruházi katalógusok, műszaki adattáblázatok Ismerjék a hűtőgépek üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Takarékossági lehe tő sé gek a családban Tankönyvi ábrák Képek Számlák Fejlődjön energiatakarékos szemléletük! Eddig tanult munka fo gások különböző anya gok megmunká-lása so rán Munkadarabok Egy-egy munkaművelet tanári vagy tanulói bemutatása Logikus, átgondolt munkavégzés, a szerszá mok balesetmentes hasz ná lata. Meglévő ismereteink felhasználása Konyha higiénia, esztétikus terítés sza bá lyai Mélyhűtött termékek Alkalmazzák az egész sé ges táplálkozás szabályait!

10 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Kellemes megjelenés, ízléses öltözet Kamaszkori jelenségek problémát jelent het nek Mit tehetünk ellene? Helyes testápolás tudnivalói Öltözködési szabályok Ruháza-tunk, ruhá za ti üzletek és szol gál - tatások Milyen úton jutunk öl - töz ködésünk fő kellé - ke ihez? Ruházatunk anyagai Textilanyagok nyers - anya gai, tulajdonságai Élet a településeken Közlekedés Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Közlekedési rendszerek Mit értünk a közlekedés redszerén? Közlekedés földön, vízen, levegőben Fontos tudnivalók a közlekedés szervezéséről Személy- és áruszállítás A gépjárművek típusai, jellemzői A személygépkocsi üzeme Milyen régi a gép kocsi? Milyen változások történtek a gépjárművek fejlődésében? Milyen követelményeknek kell eleget tenni a mai gépjárműveknek? Az autó technikatör - ténetének áttekintése A személygépkocsik üzemanyagai A jármű jellemző adatai Környezetvédelmi előírások A kulturált közlekedés Az utazás gazdaságossága Miért veszélyes a közlekedés? Milyen lehetőségek adód nak a közlekedés gazdaságosabbá tételére? A kulturált közlekedés sza bályai Személy- és teherszállítás gazdaságos üzemeltetése Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Ismereteink felidézése a táplálkozásról, a tisz tál kodásról, öltöz kö désről. Tankönyvi példák ta nul mányozása. Tisztálkodószerek ta nul mányozása Projektfeladat Ruhatárunk elemzése Divatbemutató Ruházati üzletek megismerése Projektfeladat Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Utazások tervezése Menetrendek tanulmányozása Projektfeladat Irodalomkutatás Katalógusok elemzése Forgalmas közlekedési csomópontok megfigyelése, adatok felvétele, elemzése Projektfeladat Megfigyelések Statisztikai adatok elemzése Tankönyvi feladatok megoldása Koordináció Szemléltetés Követelmények A 6. osztályban tanul tak: a jó megjelenés fel tételei, a helyes táp lál kozás. Tinédzsernek való koz me ti ku - mok bemutatása, hasz nálati utasítások tanulmányozása. Divatlapok, kata ló gu sok lapozgatása Erősödjön az igényük a kö vetkezetes testápolásra, a tiszta, ápolt külsőre! Praktikus öltözködés (5. osztály) Ruházatunk karban tar tá sa (6. osztály) Vásárlási szokások Ruházatunk elemzése Gyűjtőmunka: gyűjtsenek képeket divatos, kamaszkori ruházatról Tudjanak alkalomnak megfelelően öltözködni! Tudják ruházatukat tisztán tar tani! Koordináció Szemléltetés Követelmények 5. és 6. osztályban tanultak a közlekedésről Földrajz térképismeret Térképek Menetrendek Katalógusok Legyen ismeretük a közlekedés eszközeinek történetéről! Tudjanak egyszerű útvonalat tervezni! Közlekedési tapasztalatok Belsőégésű motorok Prospektusok Folyóiratok Gépjárművek műszaki adattáblázata Ismerjék a gépjárművek műszaki jellemzőit! Tartsák fontosnak a környezetvédelmi előírásokat! Utazási tapasztalatok Közlekedési ismeretek Közlekedési statisz tikák Táblák, útburkolati jelek Sajátítsák el a kulturált, az előzékeny és türelmes közlekedési magatartást! Ismerjenek takarékossági lehetőségeket a közlekedésben!

11 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 11 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 11 Élet a településeken Munkahely Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Munka és munkahelyek Foglalkozások és jellemzőik Miért dolgozunk? Milyen foglalkozásokat ismertek? Közvetlen és közvetett munka Foglalkozások és jellemzőik Megfigyelések Képek elemzése Tankönyvi feladatok Történelem Napi tapasztalatok Képek Szakkönyvek Álláshirde-tések Ismerjék a foglalkozások fontosabb jellemzőit! Pályaválasztás Hogyan készülhetünk fel egy pályára? A magyar iskolarend - szer jellemzői Iskolatípusok Pályaválasztás menete Tájékozódás előre megadott szempontok figyelembevételével Pályaválasztási előteszt kitöltése Napi tapasztalatok Pályaválasztási ismer tetők Ismerjék a különböző szak területek követel mé - nyeit! Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Koordináció Szemléltetés Követelmények Munkáltatási lehetőségek Haszonkerti termesztés Milyen szempontokat kell figyelembe venni a haszonkertek kialakításánál? Kerttípusok és jellemzőik Fogalmak elsajátítása, termesztési ismeretek Kerttervezés Zöldségeskertek tervezése Feladattár: 8. sz. feladat Növények életfeltételeiről tanultak Szakkönyvek (Kertlátogatás) Leggyakoribb zöldségfélék ismerete. Ismerjék meg az alapvető gondozási módokat! Környezetbarát kert - művelés A kertművelés eszközei Milyen kártevői van - nak a kerteknek? Hogyan előzzük meg a kártételeket? Milyen eszközökkel tudjuk művelni kertünket? Milyen a jó szerszám? A környezetbarát kert művelés története A növények társítható sága Komposztálás Kertművelés fontosabb szerszámai Zöldségmagok tanulmányozása Tankönyvi képek elemzése Feladattár: 9., 10., 11. sz. feladat Kertművelés Zöldségfélék Képek Szakkönyvek Kerti szerszámok Balesetmentesen tudják a szerszámokat használni! Ismerjék a komposztálás fontos tudnivalóit! Összefoglaló Óra Téma Problémafelvetés Ismeretanyag Tevékenység Munkáltatási lehetőségek Koordináció Szemléltetés Követelmények Összefoglaló Hogyan hangoljuk össze a termelést és a fogyasztást? Az anyagi javak elő - állítása és felhasz ná - lása Tanult ismeretek összegzése a tankönyvi kérdések alapján Életvitel: eddig tanult ismeretek Diák, grafikonok Videofilm-részletek Képesek legyenek is - mereteiket rendsze rez ni, összefoglalni, az össze - függéseket felis merni!

12 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz MÓDSZERTANI JAVASLATOK Az ember átalakítja környezetét Anyagi javak előállítása Olvastassuk el, majd beszéljük meg a Bevezető gondolatait. Segítségével ismételjük át a hatodik osz - tály ban tanultakat, elevenítsük fel a tankönyv használati módját. Követeljünk meg Életvitel füzetet, mert kiegészítő rajzainkhoz, adatgyűjtésekhez, feladatmegoldásainkhoz szükséges. A fogyasztás és termelés alapfogalmait és kapcsolatát az olvasmány tanulmányozása után meg be - szél hetjük. Fordítsunk hangsúlyt a táblázati adatok elemzésére, kutassuk az oko kat és a követ kezményeket. Vitassuk meg, hogyan lehetne megoldani a termékek csomagolóanyagainak csökkentését. A termelési folyamatot, a termelés ágazati felosztását a képek és más szemléltetések fel hasz ná lásával elemezzük. Keressünk példákat a termelési ágakra lakókörnyezetünkben (projektek). Be széljük meg a hulladékok újrahasznosításának lehetőségeit, keressünk pozitív és negatív példákat. Korszerű rendszerek Energia-előállítás és -felhasználás Életünkben fontos szerepet játszik az energia. Tekintsük át az energia felhasználását különböző tör téneti korokban. Mire használt az ember energiát régen, és mire használ ma? Építsünk a tanulók ta pasz - talataira, családi utazásaira. Csoportosítsuk a természeti energiaforrásokat. Ismerjük meg a fontosabb ásványi ener gia hor do zó kat, értessük meg a keletkezés módját, és vizsgáljuk meg a felhasználás lehetőségeit. Építsünk a földrajzi ismereteikre. Használjunk fel az elem zésekhez külföldi és hazai adatokat. Hasonlítsuk össze a különböző erőművek folyamatait. Internet segítségével keressünk adatokat erőműveink teljesítményéről. Mutassuk be az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét és lehetőségeit. Használjunk fel video filmeket (ppt) szemléltetésre. Elemezzük az energia-átalakítás környezeti problémáit, adjunk megoldási lehetőségeket a globális problémák csökkentésére. Korszerű rendszerek Kommunikációs rendszerek Idézzük fel, amit informatikából és technikából tanultak. Az információ mennyiségének rob banásszerű növekedése megköveteli, hogy a technikai segédeszközök is gyorsan fejlődjenek. Elemezzük a ma használatos híradástechnikai eszközöket. Hasonlítsuk össze a régiekkel, mennyivel tudnak többet? Miért fontos számunkra a számítógépes hálózat? Beszéljünk a műszaki kommunikáció fontosságáról, egyszerűbb rajzok készítésével gyakorol tassuk a jelrendszerek megértését, a rajzolvasást. Korszerű rendszerek Korszerű anyagok előállítása és felhasználása Alakítsuk ki a tanulókban a technikai környezetünkben használt anyagok csoportosításának alapját: forrás, összetétel, szerkezet, tulajdonság, funkció.

13 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 13 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 13 Mutassuk be az anyagátalakítás folyamatát: pl. papírgyártáson vagy egyéb termék gyár tásán keresz tül. Az anyagok csoportosítását a köznapi életből vett gazdag példaanyaggal tudjuk a tanulók ismeretében elmélyíteni. Szerezzenek alapos ismereteket a tanulók a fémek tulajdonságairól, a gyakoribbak felhasználásáról. Végezzünk egyszerű anyagvizsgálatokat. Ismerjék meg az ötvözés fogalmát, tulajdonságmódosító célját. Egy célszerűen összeválogatott fém- és ötvözet gyűjtemény segíti az ismeretek szilárdítását. Legyen a tanulóknak biztos ismeretük a főbb fémmegmunkálási műveletekről. Gyakorlással ismer - jék meg az egyszerű kéziszerszámok használatát, a velük végzett anyagátalakítást. Ilyenek: vá gás, nyírás, lyu kasztás, harapás, hajlítás, fűrészelés. Mélyítsük el a tervezés elemeit: a tárgy alakjának, méretének, továbbá az elkészítésének tervezését. Példaként egy szalvétatartót és egy gyertyatartót említünk, de bármely más használati tárgy megfelel, amely több alapműveletet tartalmaz, és elkészülése sikerélményt jelent a gyermeknek. Fi gyel jük a kéz ügyes ség fejlődését, a tanuló affinitását a munkához, mert a pályaválasztásnak ez is összetevője lehet. A fémekhez hasonlóan ismerkedjenek meg a műanyagokkal is. Korszerű rendszerek A gép Mutassunk be a tanulóknak különböző gépeket működés közben (fúrógép, kerékpár, tur mix gép )! Elemezzük, mint gépegységet! Ta nul má nyoz zuk a szerkezeti egységeket és azok funkcióit! Mutassuk be az erőgépek, közlőművek és a munkagépek különböző kialakítását! Jól koordinálhatunk a műszaki ábrázolási anyaggal. Fémépítő segítségével modellezhetjük az egyes gépegységeket, mechanizmusokat. Ezek segítségével végeztessünk megfigyeléseket a mozgásátadásra, fordulatszám módosításra. Svédkulcs, franciakulcs, ajtózárak működtetésével elemeztessük a mozgásátalakítást! A belsőégésű motorok működésének elvét szemléltetéssel segítsük megérteni. Részösszefoglaló A tananyag ismétlését gyors kérdéssor segítségével irányítsuk. A tankönyvsorozat új ábraanyaga segít - het abban, hogy az összefüggések ismeretét ellenőrizhessük. Elevenítsük fel a műszaki ábrázolás fontosabb fogalmait, térjünk ki a metszetképzésre és a külön bö - ző metszetfajták használatára. Ha időkeretünk engedi, gyakoroltassuk az alkatrészrajzok készítését. Az ábraanyag tartalmaz egy pörgettyű játék képét. Ennek segítségével könnyen elkészíthetjük ezt a já té kot. A szár rész javasolt mérete: 10x10x180, a forgó rész javasolt mérete: 6x10x90, anyaguk bükk. A szár részt rovátkolással lássuk el, a forgórészt fúrjuk át, majd szeggel lazán rögzítsük a szárhoz. Ha egy ceruzát vagy egy vékony fémhengert le-föl mozgatunk a recézett részen, és ügyesek vagyunk, a pörgettyű működik és egyre gyor sítható. Titka: a rezonancia következtében az energia továbbítódik a forgórész felé. (A fémrészt fogó hüvelykujjunkkal kövessük a fém mozgását!) Lakókörnyezetünk rendszerei Növények lakókörnyezetünkben A lakóházhoz szorosan kapcsolódó kerttel foglalkozik a témakör. Ha van iskolakert, kitűnően lehet szimulálni azokat az ismereteket és műveleteket, amelyek a lakókerthez kapcsolódnak.

14 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Gyakorlókert esetén Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére A kertek története című anyagrész jó lehetőséget biztosít a történelemben és rajzban tanultak fele - le ve nítésére. Diaképek, képek elemzése során figyeljék meg a tanulók: a kertek nagyságát, alakját, szín- és formagazdagságát; hogyan befolyásolta a kertek kialakulását az adott kor gazdasági és társadalmi helyzete; csoportosítsák a kert alkotóelemeit. A rajzjelek segítségével készítsenek kertterveket: pl. egy park, iskolai gyakorlókert, otthoni kiskert, kastélyokhoz tartozó parkrészlet és saját tervezésű díszkert rajzának elkészítése. A Fela dat tárban feladatok segítenek a téma feldolgozásában. A díszkert jellegzetes növényei: fák, bokrok, cserjék virágok: egynyáriak, kétnyáriak, évelők, hagymások gyep és pázsit. Gyakorlókert esetén Növényápolási munkálatok a díszkertben című rész le he tő sé get biztosít a tantárgyon belüli koordinációra. Átismételhetjük a: talajtanban tanultakat (szín, szerkezet, kötöttség) talajelőkészítés vetéshez, palántázáshoz. A talaj előkészítése után ültessenek dísz növénypalántákat, gyakorolják a gondozási műveleteket. Tanulmányi séta, kirándulás alkalmával figyeljék meg a tanulók a virággal beültetett ágyásokat. Gyakorlókerttel nem rendelkező iskolák részére Tervezhetünk üzemlátogatást virágkertészetekbe. Tavasszal pl. az iskola udvarán is kialakíthatunk egy kicsi virágoskertet. Itt megismerkedhetnek a tanulók a talajelőkészítés műveleteivel. Elvé gez - hetik a dísz nö vénypalánták ültetését, öntözését. Megismerkedhetnek a műveletek elvégzéséhez szük séges szerszámokkal. Kertkedvelőknek, kertészkedőknek Kertek ápolása Az előző témához szorosan kapcsolódik a haszonkertek ápolása. A haszonkerteket látogatások és az iskolai kert elemzése alapján mutathatjuk be legegyszerűbben. A Környezetbarát kertművelés tanítása hasznos. Ha megismertetjük a tanulókat a környezetbarát kertművelés lényegével, formáival, akkor biztosíthatjuk számukra a választás lehetőségét. Két részt emeltünk ki: a növények társíthatóságát és a komposztálás jelentőségét. Nagy segítséget nyújthat az anyag feldolgozásában a megadott irodalmon kívül még a következő könyv is: Gertrud Franck: Öngyógyító kiskert. Mezőgazdasági Kiadó, A kertművelés eszközei című részben a munkaműveleteket és az elvégzéséhez szükséges szerszá - mokat ismertessük. Fontos, hogy a műveletekhez ki tudják a megfelelő eszközt választani és balesetmentesen használni. Igyekezzünk bemutatni a legmodernebb gépeket is, pl. fű nyírók több típusát, rotátorokat, kistraktorokat.

15 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 15 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 15 Lakókörnyezetünk rendszerei Lakások fűtési és szellőzési rendszerei A kellemes közérzetre vonatkozó korábbi ismereteket elevenítsük fel. Beszélgessünk hőér ze tünk ről, min denki mondja el tapasztalatait különböző esetekről. Mérjük meg különböző helyi sé gek hő mér sék le - tét különböző magasságokban és más-más helyeken. Készítsünk grafikont tapasz ta la taink ról. Mérjük meg a külső hőmérsékletet is, és hasonlítsuk össze a belső hőmérsékletekkel. Ismerjük meg a különböző fűtési rendszereket. Gyűjtsünk képeket szép kályhákról, kemencékről és régi tüzeléstechnikai eszközökről (projekt feladat). Tanuljuk meg neveiket, ismerjük fel funkcióikat és kialakításukat. Elemezzük a központi fűtés szerkezetét és működését. Tapasztalatok alapján elemezzük a lakótér szellőztetési problémáját. Mi indokolja a gyakori szel lőz tetést? Lakókörnyezetünk rendszerei Konyhatechnikai rendszerek, működtetésük Ebben a fejezetben a konyhatechnikai gépekkel, azok célszerű, balesetmentes használatával ismer - kednek a tanulók. Ezért lényeges, hogy az első foglalkozáson ismételjük át meglévő ismereteiket: Milyen baleseti lehetőségek adódhatnak a konyhában? Hogyan tudjuk elkerülni ezeket a vészhelyzeteket? Beszélgessünk a háztartási gépek fejlődéséről. Hasonlítsunk össze régi és napjainkban használt gépeket! Az elektromos háztartási gépek használatánál nagyon fontos, hogy a tanulók készség szintjén sajátít - sák el a következőket: Háztartási gépeket csak akkor csatlakoztatunk a hálózatra, ha előtte meggyőződtünk ar ról, hogy a gépet olyan állapotba hoztuk, hogy a bekapcsolás után nem okoz balesetet. (Pl. a mixer keverőlapátjai nem esnek ki.) Először mindig a hálózatra csatlakoztatunk, és csak azután kapcsoljuk be a gépet. (Vizes kézzel nem szabad csatlakoztatni!) Kikapcsoláskor először a gépet kapcsoljuk ki, és aztán csatlakoztassuk le a hálózatról. Ne rángassuk a villásdugót, ha szorul a dugaszoló aljzatban! A gép tisztításánál ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos részekbe! A könyvben ajánlott egyszerű receptek közül azokat válasszuk ki, amelyhez adottak a feltételek. Ez vonatkozik a projektfeladatokra is. Ezeket célszerű csoport munkában végeztetni. A javasolt konyhatechnikai eszközök közül is azt készíttessük el, amely(ek)hez adottak a feltételek. A Feladattár ide vonatkozó feladatai segítik az ismeretek megerősítését. Gyűjtsünk tartósító eljárásokat különböző területen élő népek köréből. A tankönyvben szereplő energiatotó helyes válaszai a A hűtőgép és helyes használata és a Takarékosság a konyhában című fejezetekben vannak elrejtve. Helyes válaszok: 1/2 5/1 9/2 13/2 2/x 6/1 10/x 13+1/1 3/2 7/2 11/x 4/2 8/1 12/2

16 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Élet a településeken Egészségünk fejlesztése A téma az 5. és 6. osztályban elindított témát viszi tovább. A kamaszkori jelenségek fokozottabb tisz - tálkodást igényelnek. Ehhez szükséges, hogy ismerjék a tinédzser kozmetikumokat. Ha van rá le he tő - ségünk, kozmetikust is meghívhatunk az órára. A ruházat elemzésénél házi divatbemutatót is szervezhetünk. A cél az, hogy a tanulók minél több, különböző alka lomra tervezett, ruházatot vonultassanak fel, amely életkoruknak, egyéniségüknek meg - felel (projektfeladatok). Ez a téma kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók ízlése, esztétikai érzéke, személyisége fej lődjön. Élet a településeken Közlekedés Röviden ismételjük át, amit a közlekedésről tanultunk. A közlekedés nagy rendszerét nem könnyű irányítani. Ismerkedjünk meg országunk közúti és vasúti hálózatával. Alakítsuk ki a jármű és a gépjármű fogalmát, így a közúton haladó eszközöket osztályba tudjuk sorolni (KRESZ szerint). Mutassuk be az autó történetét, a feltalálók benne a hazai konstruktőrök szerepét a gépkocsi kialakításában, fejlesztésében. Kutassanak a tanulók régi autók fényképe, modellje után. A gazdag és esz tétikus képanyagú irodalom jó lehetőséget ad az önálló gyűjtéshez, kiselőadások tartásához. A Közlekedési Múzeumból képeslapok, kártya, diafilmsorozat és egyéb kiadványok beszerezhetők e témá hoz. A múzeum meglátogatása élőben mutatja az autó történetét. Tudják értelmezni a tanulók egy gépkocsi adatlapját, melyet autóházak termékismertetőjében, katalógusokban látnak. Ismerjék a teljesítmény, a fordulatszám, a fajlagos fogyasztás szerepét a gép kocsi üzemében. Ismerjék a segédmotoros kerékpár sajátosságait, főbb szerkezeti egységeit, üzemel te té sét. Az ismeretek bevésését elősegíti egy üzemképes jármű bemutatása. Biztos ismereteik legyenek a gépjárművek tüzelőanyagairól, környezeti hatásairól. Ismerjék az üzemanyagtöltő állomások főbb termékeinek tulajdonságát, felhasználását. Foglalkozzunk a kipufogógázok károsanyag összetevőivel, azok vizsgálatának jelentőségével. Elemez zük a hatszögletű környezetvédelmi plaketteket. A téma feldolgozásánál hasznos lehet egy töltő - állomás megtekintése (ne feledkezzünk meg az autógáz kiszolgálásáról sem). Önálló tanulói gyűjtőmunkával is összerakhatjuk az ismereteket (projektfeladatok). Ismerjék a gépkocsi tüzelőanyag-fogyasztását befolyásoló tényezőket, az üzemanyag-takarékos vezetés módszereit. Arra neveljük tanulóinkat, hogy magatartásuk a közlekedésben betöltött különböző szerepükben (utas, gyalogos, járművezető) egyre igényesebb legyen. Váljék életformájukká, hogy ha hibázunk, másoknak bosszúságot, kárt okozunk, akkor azt merjük vállalni, korrekt módon rendezzük le. Tanulmányozzuk a táblázatokat a baleseti statisztikákról. A tanár sok pél dá val, élethelyzettel tud viselkedésmintát adni növendékeinek

17 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 17 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 17 Élet a településeken Munkahely Környezetátalakító tevékenységünk a munka. Kérdéssorok segítségével érzékeltessük a közvetlen és a közvetett munka fogalmát. Soroltassunk fel sok foglalkozást és jellemezzük ezeket. Javasolt módszer az indirekt feldolgozás, amikor állításokból kell a foglalkozásokra következtetni. Elemezzük a munkaköröket szervezettség és a használatos technikai eszközök szempontjából. Bizonyítsuk be különböző példák segítségével, hogy a szakképzettségnek milyen fontos szerepe van életünkben. Csoportosítsuk a szakterületeket és a szakmákat. Elemezzük, hogy hol és hogyan sze rez - hetünk különböző szakképesítéseket. Elevenítsünk fel régi és új szakmákat, foglalkozásokat. Készítsünk pályaválasztási előtesztet. Hívjunk meg pályaválasztási szakértőt, és kérjünk tájé koz ta - tást a továbbtanulási lehetőségekről. Szervezzünk üzem- és irodalátogatásokat. Összefoglaló Rövid kérdéssorral elevenítsük fel és foglaljuk össze az egész évben tanult ismereteket. Állítsuk ki azokat a produktumokat, szép projektmunkákat, kertterveket, tanulói gyűjteményeket, amelyeket készítettünk, és elemezzük a fejlődést. A tudást mérjük fel, pl. a bemutatott energiatotó segítségével. Hasonló teszteket készíthetünk, de szakmai folyóiratok anyagát is felhasználhatjuk. Például Föld Napja Alapítvány Vetélkedő kérdései.

18 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz ÓRAVÁZLATOK Az óra témája: Hulladékok környezetünkben Az óra feladatai: Ismerjék meg a tanulók a hulladék fogalmát, főbb típusait és a hulladékok kezelésére kialakult módszereket. Tudják azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hulladék mennyisége csökkenthető. Egyéni felelősség kialakítása a tiszta környezet megóvásáért. Az új ismeretek feldolgozásának menete: 1. A hulladék fogalma, termelési és fogyasztási hulladékok 2. A hulladékok csoportosítása keletkezésük alapján 3. A hulladékkezelés módszerei 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: képek, fotók, újságcikkek videofilm-részletek, ppt-bemutató a felelőtlen hulladék elhelyezésének következményeiről rajzlap, színes papír, festék Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. Termelési és fogyasztási hulladékok Az óra me ne te Videofilm-részlet (ppt) megtekintése Mit nevezünk hulladéknak? Definiáld az alábbiakat! Mondj példákat: termelési hulladékra fogyasztási hulladékra veszélyes hulladékra szennyező anyagra Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Fogalomalkotás közös megbeszéléssel a Tk. ábrái segítségével. 2. A hulladékok csoportosítása A táblára feltett képeken különböző hulladékokat látunk. Csoportosítsuk keletkezésük szerint: mezőgazdasági, ipari, építési, települési, speciális. A nálatok lévő képeket helyezzétek el a már kialakított csoportokba. Közös, majd egyéni feladatmegoldás.

19 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page 19 Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz 19 Az óra szer ke ze te 3. A hulladékkezelés módszerei Az óra me ne te Életünk során egyre több hulladék keletkezik. Fontos számunkra, hogy különböző módszerekkel csökkentsük mennyiségét. Nézzétek meg a tankönyv képeit! Mi történhet az összegyűlt hulladékkal? felhasználás saját technológiában felhasználás más technológiában égetés komposztálás rendezett lerakás rendszertelen lerakás Csoportosítsd a módszereket előnyeik és hátrányaik alapján! Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Képek, újságcikkek, saját tapasztalat alapján közös osztálymunka. 4. Mit tehetünk a tisztább környezetért? Tanulmányi séta megtervezése (legális és illegális hulladéklerakó a településen), vagy projektfeladat bemutatása. Te mit csinálsz a háztartásban keletkező hulladékokkal? Helyesen teszed-e? Értelmezd az alábbi mondatot: A környezetvédelem túlságosan fontos ahhoz, hogy a környezetvédőkre bízzuk! Előző órán kiadott projektfeladat bemutatása. Tk. kérdései alapján egyéni vélemények meghallgatása. Óra vé gi össze fog la lás Készíts plakátot, amelyben e veszélyre hívod fel társaid figyelmét! Cso port mun ka. Szó ban. Az óra anya ga: Megújuló energiaforrások Az óra felada tai: Ismerjék fel a tanulók az új energiastruktúra kiépítésének szükségességét! Alternatív energiaforrások megismerése. Az energiatakarékos életmód jelentőségének felismertetése. Az új is me re tek fel dol go zá sá nak men ete: 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. A Nap, a szél, a vizek energiája és a geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Szük sé ges anya gok, esz kö zök, szer szá mok: videofilm-részletek, újságcikkek alternatív energiaforrások felhasználásáról képek gyűjtése tabló összeállításához szakkönyvek

20 Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:22 PM Page Tanári kézikönyv a Tech ni ka és élet vi tel 7. évfolyamhoz Az óra szer ke ze te Mo ti vá ció 1. A megújuló energiák hasznosításának szükségessége 2. Nap-, szél-, víz- és geotermikus energia 3. Fogyasztási adatok felmérése Óravégi összefoglalás Az óra me ne te Az emberiség létszámának növekedésével az energiaéhség soha nem látott ütemben nő. Az ember ősidők óta törekedett a természet erőit munkába fogni. Milyen módokat használt? A szükséges villamosenergia előállítása milyen források segítségével lehetséges? megújuló energiaforrások nem megújuló energiaforrások Vizsgáljuk meg a tankönyv oldalának ábráit! Hogyan és miért változott a különböző energiahordozók felhasználási aránya? Meddig elég a Nap, a szél,... energiája? Milyen energiaforrások hasznosítását mutatja a Feladattár 1. sz. feladata? Elemezzük az egyes képeket csoportmunkában! Hol hasznosíthatjuk a Nap sugárzó energiáját? a szél energiáját? a vizek energiáját? a geotermikus energiát? Melyiket hogyan hasznosítják hazánkban? És a nagyvilágban? Segítenek a szakkönyvek! Az elhozott villanyszámlák alapján készítsetek grafikont a család évi villamosenergia-fogyasztásáról! Gyűjtsétek össze az energiafogyasztókat a lakásban! Összegezzétek a beépített teljesítményt! Vetítsétek ki ezeket az adatokat a településetek, az ország lakosságára! Így kiderül, hogy miért fontos az energiatakarékos életvitel kialakítása. Mire használták az energiát régen, és mire használják ma? Milyen energiaforrásokat ismerünk? Csoportosítsd őket, és készítsd el a bemutató tablójukat! (A hozott képek felhasználásával.) Projektfeladat. Mód sze rek Mun ka for mák Szem lél te tés Közös megbeszélés tanári irányítással. Beszélgetés, képek, táblázat, diagram elemzése. Csoportmunka a tankönyvi Feladattár 1. sz feladat képeinek elemzése. Irodalomkutatás. Tanulópárok által végzett szerkesztési és számítási feladat. A kapott eredmények közös értékelése, következtetések levonása. Közös megbeszélés. Tablókészítés együttes osztálymunkában.

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben