A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. GT II. 2006: IV: Általános szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. GT II. 2006: IV: Általános szabályok"

Átírás

1 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGA II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK GT II. 2006: IV: Általános szabályok I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései II. A társaság létszakai III. A társaság szervei

2 I. A tv. szerkezete és általános rendelkezései Szerkezete (összesen XI fejezet) Általános rész (I-IV., VI. fejezet, zárórendelkezések): Valamennyi társaságra vonatkozó közös szabályok Különös rész (VII-X. fejezet): a négy gt-forma, külön fejezetekben Kapcsolódó vállalkozások joga egyesülés (kooperációs jogi személy társasági forma) (XI. fejezet) konszernjogi szabályok (V. fejezet)

3 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/2 Általános rendelkezései (9) 1. tárgyi hatály: üzletszerű közös gazdasági tevékenyég folytatása kivétel: nonprofit (nyereségszerzésre nem irányuló) gt 2. területi hatály: Magyarország területén székhellyel rendelkező gt magyar cégeljárási jog alapján, magyar cégbíróság, magyar cégjegyzékbe bevezetve nem: magyar vállalkozó külföldön alapít társaságot (külföldi székhelyű társ. tagja lesz) erre: székhelyország társasági joga, jogvita esetén a nki magánjog szabályai

4 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/3 3. személyi hatály: magyar társaság alapítója, tagja belföldi külföldi természetes személy jogi személy egyéb jogképes szervezet nincs tehát ún. joint venture szabályozás: speciális szabályok a külföldi betársult tagokra a továbbtársulás lehetősége: hitelezővédelmi okokból korlátozó szabályok kiskorú személy: nem lehet gt korlátlanul felelős tagja természetes személy: egyszerre csak egy gt korlátlanul felelős tagja lehet kkt, bt: sem lehet egynél több esetben korlátlanul felelős tag

5 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/4 4. a társasági formák limitációja: numerus claususa szerződési jog: nincs szerződési típuskényszer, nem kell tehát, hogy a megkötött szerződés valamely, a Ptk-ban fölsorolt szerződés formáját öltse gt: csak és kizárólag a GT-ben szabályozott formában alapítható kkt (VII. fejezet): nem jogi személy bt (VIII. fejezet): nem jogi személy kft (IX. fejezet): jogi személy rt (X. fejezet): jogi személy cégnév: választott cégforma, tevékenység, rövidített cégnév: vezérszó, cégforma cégvalódiság és cégkizárólagosság: cégnév: különböznie kell az ország területén bejegyzett más cég nevétől, elsőbbség, priorálási eljárás: a választott cégnév 60 napra lefoglalva legalább két tag: korlátolt felelősségű társaság kft, rt egyszemélyes társ. is lehet rt: különleges forma: a társasági jogokról értékpapír részvény állítható ki

6 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/5 5. szabad társaságalapítás korlátozások egyes gazdasági tevékenységek csak bizonyos társasági formában végezhetők (pl.: kereskedelmi bank csak rt. lehet) egyes gazdasági tevékenységekre hatósági alapítási engedély szükséges (pl.: bank, biztosító: PSZÁF engedélye) a tevékenységi kör szabadon megválasztható, de meg kell jelölni a főtevékenységet, illetve működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez működési engedély szükséges

7 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/6 6. társulási autonómia a diszpozitív kogens szabályok aránya kkt, bt % kft % zrt % törvényességi felügyelet szerve: nem közigazgatási szerv hanem polgári (cég)bíróság tartalma: a társasági szerződésnek és aktusoknak nem a célszerűsége és gazdaságossága hanem jogszabályszerűsége

8 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/7 7. választottbíróság (1994: LXXI.) a társasági szerződésben meghatározva (módosítással is) állandó: kamarai eseti: ad hoc eljárási szabályok magyar jog szerint külföldi (svájci) jog szerint de mindig a magyar GT-t alkalmazva

9 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/8 8. mögöttes jog a Ptk: a gt-nek és tagjainak a GT-ben nem szabályozott vagyoni és személyi jogviszonyaira

10 A tv. szerkezete és általános rendelkezései/9 9. nyilvánosság: gt: az üzleti forgalom nyilvános résztvevője, nyilvánosak tehát a társaságra tagokra vezető tisztségviselőkre felügyelőbizottsági tagokra könyvvizsgálóra vonatkozó tények adatok jogok a megyei cégbíróságok által vezetett cégjegyzék: közhitelesnyilvános nyilvántartás meghatározott adatok közzététele a Cégközlöny című lapban

11 II. A társaság létszakai 1. alapítás 2. módosítás 3. átalakulás 4. egyesülés 5. szétválás 6. jogutód nélküli megszűnés

12 A társaság létszakai/2 1. alapítás: szakaszai (5) a társasági szerződés (tsz) megkötése a tsz ügyvédi ellenjegyzése (közjegyzői okiratba foglalása) a társaság bejelentkezése a cégbíróságnál a bejegyzési eljárás lefolytatása a társaság bejegyzése a cégjegyzékbe

13 A társaság létszakai/3 a tsz megkötése tsz, egyszemélyes kft és rt alapító okirata, rt alapszabálya, nagyobb társaság esetén szindikátusi szerződés azaz részvényesi megállapodás (esetleg: elő- vagy keretszerződésként) a tsz kötelező tartalma általában (5) cégnév székhely tagok felsorolása tevékenységi kör időtartam egyes társasági formákra: külön tartalmi követelmények

14 A társaság létszakai/4 Vagyon: kötelező minimum kft 0,5 MFt törzstőke zrt 5 MFt alaptőke nyrt 20 MFt alaptőke minden tag vagyoni hozzájárulásra köteles pénz apport (nem pénzbeli hozzájárulás) forgalomképes vagyoni értékű tárgy szellemi alkotás jog az apportérték megállapítása: könyvvizsgáló által a vagyont a tagoknak a cégbejegyzésig szolgáltatniuk kell, rt: + 1 év nem teljesítés esetén: ügyvezetés fölhívása: 30 napos póthatáridő ez eredménytelen: a tag tagsági jogviszonya megszűnik a tsz aláírása (valamennyi tag illetve tv-es képviselője)

15 A társaság létszakai/4 a tsz ügyvédi ellenjegyzése (közjegyzői okiratba foglalása) és a társaság bejelentkezése a cégbíróságnál tsz: minőségi alakisághoz kötött okirat ügyvédi ellenjegyzés előtársaság: keletkezésben lévő gt cégbírósági bejelentkezés (30 napos határidő) előtársaságra: a végleges társaság szabályai, pl.: taggyűlés, ügyletkötés de: korlátozások, pl.: nem lehet változás a tagok személyében nem módosítható a tsz nem folytatható engedélyköteles tevékenység az előtársasági szakasz vége: vagy: jogerős cégbejegyzés vagy: a cégbejegyzés jogerős elutasítása (ebben az esetben: az addigi ügyletekért a tagok helytállása)

16 A társaság létszakai/5 a bejegyzési eljárás lefolytatása és a társaság bejegyzése a cégjegyzékbe cégtörvény (2006: V.): eljárás: cégbíróság előtti, nemperes eljárás, kötelező jogi képviselettel, csak okirati bizonyítással, folyamata: 3 nap: alaki vizsgálat 8 nap: visszaadás hiánypótlásra 15 nap: érdemi döntés a határidő elmulasztása: a cégbíróság vezetője 3 napon belül intézkedik ha az sem: a cégbejegyzés a kérelem szerinti tartalommal a törvénynél fogva létrejön plusz lehetőség: cégtörvény melléklete: 6 szerződésminta (kkt, bt, egyszemélyes kft, többszemélyes kft, egyszemélyes zrt, többszemélyes zrt egyszerűsített cégeljárás: 2 nap bejegyző végzés jogerőre emelkedése bejegyzés a cégjegyzékbe érvénytelenségi per lehetősége, szigorú feltételekkel csak 6 hónapos jogvesztő határidővel, csak 5 fölsorolt okra hivatkozva (pl.:tevékenységi kör jogellenessége)

17 módosítás A társaság létszakai/6 általános szabály: valamennyi fél beleegyezésével kivétel: a legfelsőbb szerv (taggyűlés): ¾-es jelenlét mellett hozott ¾- es döntésével kivétel a kivétel alól: kkt, bt: egyhangú döntés szükséges cégnév, telephely, tevékenységi kör módosításához: egyszerű többség elég változásbejelentési eljárás: a az alapítás eljárás szabályai szerint cégbejegyzéssel a bejegyzés napjától

18 átalakulás A társaság létszakai/7 társasági formaváltás, egyetemes jogutódlással a régi társaság megszűnése: új társaság megalapítása gt-ből : más gt egyesülés szövetkezet nem! szövetkezetből: gt igen! az alapítás szabályai szerint, azonban nem lehetséges végelszámolási eljárás alatt előtársasági szakaszban az átalakulásról a legfelső szerv voltaképp 2 alkalommal dönt elvi előkészítő döntés (vezető tisztviselők: vagyonmérleg tervezetet készítenek: a könyvvizsgáló ellenőrzi, tőke meghatározása, tagok vagyonhányadának meghatározása, kilépő tagok elszámolása) átalakulási döntés: a Cégközlönyben 2-szer meghirdetve

19 egyesülés és szétválás egyesülés szétválás A társaság létszakai/8 összeolvad: 2 vagy több társaság beolvad: 1 vagy több társaság egy másik társaságba különválás: 1 társaság több társasággá bomlik kiválás: 1 társaság valamely része önálló társasággá válik az átalakulás szabályainak alkalmazásával a korábbitól eltérő forma is választható: pl.: kft + kft = rt esetleg: Gazdasági Versenyhivatal engedélye

20 jogutód nélküli megszűnés A társaság létszakai/9 típusok: tagok önkéntesen VÉGELSZÁMOLÁS, legfelsőbb szerv döntésével a társaságot eleve meghatározott időre hozták létre a bíróság FELSZÁMOLÓ ítélete a cégbíróság érdemi döntése FELOSZLATÁS (kényszer-végelszámolás) MEGSZÜNTETÉS (hivatalbóli törlés) egyéb speciális ok

21 tagok önkéntesen A társaság létszakai/10 legfelsőbb szerv ¾-es döntése (kiv.: kkt, bt: egyhangú döntés) VÉGELSZÁMOLÁSI eljárás legfelsőbb szerv: végelszámoló kijelölése (általában: a vezető tisztségviselő) vagyon kintlevőségek: beszedése követelések: kielégítés vagyon: vagyonaránylagos szétosztása felelősség a kötelezettségekért (elévülési idő: 5 év) korlátozott: a juttatott vagyon erejéig korlátlan: korlátlanul és egyetemlegesen

22 A társaság létszakai/11 bíróság FELSZÁMOLÓ ítélete a gt tartósan fizetésképtelen: csőd-, felszámolási eljárás (1991: IL.) bíróság: jogerős ítélete: a társaság megszűnése felszámolás útján cégbíróság: törli a cégjegyzékből

23 A társaság létszakai/12 Cégbíróság FELOSZLAT (megszűntnek nyilvánít) ismételt törvénysértés esetén törvényességi felügyeleti eljárás kényszer-végelszámolás MEGSZŰNTNEK NYILVÁNÍT (hivatalbóli törlés) nem működő: fantomcég megszüntetésre irányuló eljárás: hivatalbóli törlés de: ha tartozások maradtak: felszámolási eljárás ha vagyon marad, kerül elő: vagyonrendezési eljárás

24 A társaság létszakai/13 egyéb speciális ok: a GT általános és különös részében pl.: kkt és bt: tagok száma egyre csökken és 6 hónap alatt nem lép be új tag mind a négy esetben: megszűnés: a cégjegyzékből való törléssel, a törlés napjától

25 III. A társaság szervei 1. legfelsőbb szerv (taggyűlés) 2. ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság) 3. felügyelőbizottság 4. könyvvizsgáló

26 III. A társaság szervei/2 1. legfelsőbb szerv (taggyűlés): tagok összessége, közössége neve: kkt, bt: tagok gyűlése kft, egyesülés: taggyűlés rt: közgyűlés a stratégiai döntéshozatal szerve: a társaság működésének legalapvetőbb kérdései: pl.: tsz módosítása, átalakulás, tőkeemelés-tőkeleszállítás, az eredmény-beszámoló elfogadása operatív kérdésekkel nem foglalkozhat: az ügyvezetés hatáskörét nem vonhatja el (kiv.: tsz alapján) taggyűlési eljárás: tag: jelen van, felszólal szavazati joga van, bár korlátozható (tsz: pl.: részvényes: osztalékelsőbbségi részvény fejében) szavazati jog: vagyoni részesedés-arányos (kiv.: ettől eltérő is lehet: pl.: egyenlő) határozathozatal: egyszerű vagyonaránylagos szótöbbség minősített (3/4-es) többség (pl.: tsz módosítása) egyszemélyes társaság: nincs taggyűlés, helyette: egyedüli tag írásbelihatározata

27 III. A társaság szervei/3 2. ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság)/1 neve: kkt, bt: üzletvezető (feljogosított tag) kft: rt: egyesülés: ügyvezető (egy vagy több) igazgatóság (ügyvezető szerv) igazgatóság tagjai (vezető tisztségviselők) igazgató, vagy igazgatóság természetes személy: személyesen, képviselet nem lehetséges, kivétel: kkt, bt: jogi személy tag is lehet egy személy több társaságnál is megválasztható taggyűlés választja, kivétel: tsz jelölheti ki zrt, kft: felügyelőbizottság nevezheti ki határozott időre, legfeljebb 5 évre, kivétel: tsz szerint: határozatlan időre összeférhetetlenség: nem lehet vezető tisztségviselő végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó jogerős büntetőítélet felszámolás és hivatalbóli törlés (feloszlatás) miatt más társasági tisztség, felügyelőbizottsági tagság miatt polgári jogi megbízási jogviszony, létrejötte: megválasztás és elfogadás megszűnése: visszahívás, lemondás

28 III. A társaság szervei/4 2. ügyvezetés (vezető tisztségviselők, rt: igazgatóság)/2 önfelelősség: a tagok és a munkáltató által nem utasítható nem vonható el a hatásköre elvárható gondosság, a társaság gazdasági érdekeinek elsődlegessége kártérítési felelősség a társaságnak vétkesen okozott károkért polgári jog felelősség (az rt igazgatóságának tagjai egyetemlegesen, kivétel: a határozat ellen szavazott, a döntésben nem vett részt) harmadik személynek okozott károkért a társaság felel, a társaság eztán fordulhat a vezető tisztségviselő ellen, kivétel: felmentvény: taggyűlésen, eredménybeszámoló után, ebben az esetben csak akkor felel, ha a jelentésben foglalt adatok hibásak vagy hiányosak törvényes képviselő: a külső forgalomban és a munkavállalókkal szemben, cégjegyzés illetve együttes cégjegyzés rt különleges ügyvezetési formái irányító felügyelőbizottság egyszemélyes ügyvezetés igazgatótanács (Board-rendszer)

29 3. felügyelőbizottság III. A társaság szervei/5 tulajdonos belső ellenőrzési szerve: a tagok számára ellenőriz, általános ellenőrzési hatáskör: nincs előtte ügyleti titok testület: 3-15 fő, taggyűlés választja, határozott vagy határozatlan időre választása: tagjai: elnökét maga választja kötelező:nyrt fakultatív zrt, a részvényesek 5 %-ának kívánságára bármely társaság, ha teljes munkaidőben, éves munkavállalót foglalkoztat ha ezt külön tv pl.: köztulajdon védelmében előírja korlátlanul és egyetemlegesen felelnek külső személyek (díjazásért vagy díjazás nélkül) átlagban 200 fő dolgozói részvétel: 200 fő feletti munkavállalót foglalkoztató társaságnál a felügyelőbizottság 1/3-át a dolgozók közül az üzemi tanács jelöli tagjai egyenjogúak irányító felügyelőbizottság: kft, zrt: taggyűlés felügyelőbizottságot választ, amely kinevezi a vezető tisztségviselőket illetve az igazgatóságot

30 III. A társaság szervei/6 4. könyvvizsgáló (1997: LV.) tevékenységének 3 meghatározója egyéni vagy társas vállalkozó, aki a megbízási szerződésben áll a társaság ügyvezetésével a taggyűlés által választott társasági szerv az állam irányában közrendvédelmi feladatokat lát el feladata: a mérleg auditálása (az éves eredménybeszámoló pénzügyi ellenőrzése) a taggyűlés választja: a könyvvizsgálók nyilvántartásából, határozott időre, max 5 évre választása: fakultatív vagy kötelező: rt számviteli törvény előírja auditálás: a gt eredménybeszámolójának (mérlegének) valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrzi, a mérleg és a teljességi nyilatkozat alapján lehetőségek: auditál az auditot elutasítja korlátozásokkal auditál (az ügyvezetés a taggyűlés elé viszi az audit eredményét, a taggyűlést azonban a könyvvizsgáló véleménye nem köti) közrendvédelmi feladatok: a taggyűlés összehívását kéri, ha megítélése szerint a társaság vagyoni helyzetében jelentős negatív hatás várható vagy a tisztségviselők sértik a társaság érdekeit (ha a cégvezetés nem hívja össze a taggyűlést, a könyvvizsgáló értesíti a cégbíróságot)

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával segítse elõ a piacgazdaság Magyarországon való megszilárdulását, a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-034-50 ELEMI

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája A Gt., Ctv., Szöv.tv., Hpt., Tpt. és a kapcsolódó jogszabályok (tervezett) módosításai és azok hatása. Budapest, 2006. december 11.

Részletesebben

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk.

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megrendezésre kerülő Vállalkozói Akadémia rendezvényre tartandó előadás Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. Kissné dr. Juhász Edit törvényszéki

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai Kaló Szilvia Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Társas vállalkozások tipikus formái. Az Rt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Társas vállalkozások tipikus formái. Az Rt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Váradi Istvánné Társas vállalkozások tipikus formái. Az Rt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben