PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend. Göd, március 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 039381 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend. Göd, 2014. március 5."

Átírás

1 PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend

2 TARTALOM 1 BEVEZETÉS A TANULÓ JOGAI A kollégista jogai A TANULÓ KÖTELESSÉGEI Tanulmányi kötelezettség A kollégista tanulmányi kötelezettségei Megjelenési kötelezettség A kollégista megjelenési kötelezettsége Viselkedési kötelezettségek A kollégista viselkedési kötelezettségei Az iskola vagyonával kapcsolatos kötelességek A kollégistának a kollégium vagyonával kapcsolatos kötelességei Saját felszereléssel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kötelességek A kollégista saját felszereléssel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kötelességei Káros anyagok A kollégistának a káros anyagokkal kapcsolatos kötelességei Hiányzás A kollégista hiányzással kapcsolatos kötelességei Hetes kötelességei Óvó, védő előírások ÉRTÉKELÉS A tanuló munkájának elismerése Jutalmazások Fegyelmi intézkedések, eljárások Támogatások A TANÓRÁK RENDJE A TANMŰHELYEK RENDJE AZ ELFOGADÁS ÉS JÓVÁHAGYÁS IDŐPONTJAI

3 8 AZ ELFOGADÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁS KÉZJEGYEI

4 1 BEVEZETÉS Missziónk Akik lenni akarunk Alapértékeink Ahogy élni próbálunk Mi a Piarista Rend tagja vagyunk, közösség és intézmény, világiak és szerzetesek, diákok és nevelők, akik elkötelezzük magunkat a szüntelen fejlődés és igazságkeresés mellett, s akik a közösség misszióját és alapértékeit normának tekintjük mindannyiunk számára. Vállaljuk a felelősséget, hogy közösségileg és egyénileg is mintává váljunk, természetes tekintély alapján, hogy a hozzánk forduló és rászoruló gyerekeket a nekik szentelt személyes figyelem által felkészítsük a felnőtt életre. A közösség minden felnőtt tagja nevelő, aki önálló szakembereket képez, hogy családjukat eltartani tudó, érzelmileg és értelmileg önálló életvezetésre alkalmas, teljes emberekké váljanak. Igazságkeresés Tisztelet Felelősségvállalás Nyitottság Együttműködés Elfogadás Önállóság Ez kijelöli alapvető céljainkat, és az ezekből következő alapértékeket, amelyek a közösség minden tagjára jogokat és kötelességeket rónak. 4

5 2 A TANULÓ JOGAI A tanuló elsődleges joga, hogy tehetségét, teljes emberségét kibontakoztathassa. Ennek érdekében a tanuló rendeltetésszerűen használhatja az iskola helyiségeit, felszereléseit. a. Nevelője segítségét kérheti annak érdekében, hogy továbbhaladásában segítséget kapjon, vagy hogy esetleges lemaradását pótolhassa. b. A tanulók egyéni ügyeikkel, vagy közösségi kérdéseikkel, javaslataikkal nevelőikhez fordulhatnak. A tanulók mindemellett Diákönkormányzatot működtetnek. A Diákönkormányzat tagjai az egyes osztályok, szabályosan megválasztott osztálytitkárai. Az osztálytitkárt, akadályoztatása esetén, a szintén választott helyettesük képviseli. A tanulók a Diákönkormányzati választáson aktív és passzív szavazati joggal rendelkeznek. Az iskola Fegyelmi Bizottsága megfoszthatja a tanulót a diákönkormányzati tagságtól. c. A tanulók az iskola által szervezett szabadidős programokon részt vehetnek. A tanulók a Diákönkormányzat munkáján keresztül tudnak intézményes keretek között hozzászólni az iskola életéhez. A törvény által előírt tájékozódási vagy jóváhagyási jogaikat is itt gyakorolhatják, ugyanakkor szabadon kérdezhetnek az intézmény vezetésének bármely döntésével kapcsolatban. Emiatt kimondottan kérhetik is a koordináló tanárt, hogy az egyes üléseiken az igazgató, vagy valamely vezető személyesen is jelenjen meg. A DÖK plenáris ülésein túl minden diák szabadon megkeresheti az iskola bármely vezetőjét, ha kérdése, vagy hozzászólása van a közösség életéhez, intézményesen mégis a DÖK elnöke képviselheti a diákok érdekeit és véleményét. d. A tanuló igénybe veheti az Iskola által működtetett segítő rendszer -eket. e. A tanulónak és törvényes nevelőjének joga van tájékoztatást és visszajelzést kapni a tanuló viselkedése és tanulmányi előmenetele felől. Ennek formája elsősorban a rendszeres és személyes kapcsolattartás, mind a tanuló és tanára, mind a nevelő és a tanuló tanára között. A Napló és az Ellenőrző könyv a kapcsolattartás rendes és hivatalos formájának minősül. Az iskola továbbá szervez hivatalos találkozási alkalmakat (Szülői Értekezlet, Fogadóóra, Fehér Asztal ), amelyekről év elején az Éves Munkarendben és minden esetben előre értesíti a tanulókat, ill. törvényes képviselőjüket. f. A tanulónak joga van az Iskola Pedagógiai programjában szereplő esetekben osztályozó, és egyéb vizsgát tenni. Erre minden esetben törvényes képviselője aláírásával hitelesített írásos kérvénnyel tud jelentkezni. A vizsga időpontjáról és helyéről ezek után kap tájékoztatást. Az egyes vizsgák formáját és követelményeit az Iskola Pedagógiai programja és Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi. g. A törvényi rendelkezésekkel összhangban bizonyos tanulókat megillet az ingyenes tankönyvellátás. Erről a tanuló köteles bemutatni a megfelelő igazolásokat, amik értelmében a tanév elején a megfelelő tanúsítvány aláírása mellett megkapja az őt megillető tankönyveket. A tanév folyamán köteles a rendelkezésére bízott tankönyveket megóvni, majd pedig a tanév végén azokat az Iskola által megjelölt időpontban visszaszolgáltatni. A javítóvizsgára kötelezett tanuló írásban kérvényezheti az igazgatónál, hogy a számára szükséges tankönyveket a nyári szünet idején is használhassa. A következő tanév elején azonban azokat is be kell mutatnia. 2.1 A kollégista jogai a. A kollégium és az iskola kijelölt helységeinek használata. b. A nevelőtanárok, illetve a kollégiumvezető segítségét kérheti tanulmányi-, tanulási- és életvezetési problémáinak megoldása érdekében. c. Egyéni ügyeikkel nevelőtanáraikhoz és a kollégiumvezetőhöz fordulhatnak. d. Részt vehetnek a szabadidős programokban, s javasolhatnak is programokat. 5

6 e. A Közoktatási Törvény értelmében igénybe veheti a Diákönkormányzat segítségét. 3 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 3.1 Tanulmányi kötelezettség a. Pontosan, iskolai felszereléssel, jelenjen meg a napi stúdiumon, s ott tanulással töltse az időt! b. Félévi bukás esetén jelenjen meg a számára kötelezően előírt korrepetálásokon! c. Amennyiben a kollégista év végén, egy vagy több tárgyból bukik, akkor a kollégiumi szolgáltatás további igénybevételének a lehetőségéről a kollégiumvezető, a kollégista nevelőtanára és az osztályfőnöke közösen dönt, figyelembe véve a Kollégiumi Diákönkormányzat és az esetleges mentor véleményét is. d. Fegyelmezetten és tevékenyen működjön együtt nevelőivel a kötelező és választott foglalkozásokon! A kapott utasításokat hajtsa végre! e. Tanítási órákon legyen nála a megfelelő felszerelés és az ellenőrző könyv! f. Házi feladatait képességei szerint végezze el! g. Szüleit, gondviselőjét és nevelőit tájékoztassa iskolai előmeneteléről! h. A tankötelezettség tekintetében az Intézmény követi a hatályos törvényi előírásokat. Ennek értelmében a as tanévben első alkalommal 9. évfolyamot végző tanulók továbbá felmenő rendszerben a náluk fiatalabbak esetében 16. életévük betöltésének napjáig tankötelesek. A korábban beiratkozottak a 18. életévük betöltésekor végzett tanév végéig, azaz augusztus 31-ig minősülnek tankötelesnek A kollégista tanulmányi kötelezettségei a. Pontosan, iskolai felszereléssel, jelenjen meg a napi stúdiumon, s ott tanulással töltse az időt! b. Félévi bukás esetén jelenjen meg a számára kötelezően előírt korrepetálásokon! c. Amennyiben a kollégista év végén, egy vagy több tárgyból bukik, akkor a kollégiumi szolgáltatás további igénybevételének a lehetőségéről a kollégiumvezető, a kollégista nevelőtanára és az osztályfőnöke közösen dönt, figyelembe véve a Kollégiumi Diákönkormányzat és az esetleges mentor véleményét is. 3.2 Megjelenési kötelezettség a. A tanulók viselkedése, öltözéke, haja senkire nézve sem lehet megalázó, vagy nem lehet gyűlöletkeltő, tiszteletlen! b. A tanuló a tanműhelyben, továbbá termelési gyakorlaton a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő munkaruhában köteles megjelenni. c. A munkaruha színe: 1. szerkezetlakatos, karosszérialakatos, szerszámkészítő: kék, 2. asztalos és fajáték készítő: zöld, 3. kőfaragó: fehér, 4. kőműves: szürke, 5. ács: bordó. d. A tanműhelyben, termelési gyakorlaton, illetve sportfoglalkozás alkalmával fülbevaló, vagy testékszer viselése szigorúan tilos! e. Ünnepélyen fehér ingben, iskolánk nyakkendőjében, sötét nadrágban és méltó cipőben jelenjen meg! f. A tanulók kötelesek a tanítás megkezdésekor az oktatás helyszínén megjelenni! 6

7 g. Elméleti oktatás esetén a tanteremben gyülekeznek, előkészítik a szükséges felszereléseket és a helyükön ülve, fegyelmezetten várják a tanítás kezdetét! h. Jelzőcsengetés után, a becsengetés előtt foglalják el helyüket az osztályban! Taneszközeiket készítsék elő! Fegyelmezetten csendben várják a tanár megérkezését! i. Minden iskolai rendezvényen, melyet tanítási időben szerveznek, kötelesek részt venni! Az iskolai ünnepélyeken pedig a megadott időben és helyen jelenjenek meg! j. Az iskola területét a tanítás, illetve a gyakorlati foglalkozás ideje alatt csak nevelője egyértelmű, egyedi engedélyével hagyhatják el! k. A kollégium területén a nem ott lakóknak tilos tartózkodniuk! l. A tanuló iskolán kívüli életében is törekedjen a jelen normákhoz szabni tetteit! A kollégista megjelenési kötelezettsége a. A kollégistáknak az iskolai ünnepségeken ünneplőben (fehér ing, sötét nadrág, iskolai nyakkendő) kell megjelenniük! b. A kollégisták önkényuralmi, illetve a valláserkölcsi normákat sértő jelképeket semmilyen formában nem viselhetnek! c. Sporttevékenység közben fülbevalót és egyéb testékszert nem viselhetnek! Egyéb esetekben a nevelőtanár, illetve a kollégiumvezető dönthet azok viseléséről. d. Hazautazás napján a kollégiumot ig kötelesek elhagyni úgy, hogy indulás előtt az ügyeletes nevelő ellenőrizte, hogy rendet hagynak-e a szobájukban! e. Visszaérkezés napján este 9 óráig kell a kollégiumba beérkezniük! f. Reggel az elméleti oktatáson résztvevőknek háromnegyed nyolcig, a gyakorlati oktatáson résztvevőknek pedig 6.45 percig kell elhagyniuk a kollégiumot. g. Kollégista a kollégium területén munkásruhában nem tartózkodhat, munkásruhát nem tarthat! Gyakorlati napokon a műhely öltözőjében kell átöltöznie és munkaruháját is ott kell tartania. h. A kollégisták a kimenő alatt Göd területét csak nevelőtanári engedéllyel hagyhatják el! i. A kollégisták az esti kimenőt (előzetes szülői beleegyezés esetén!!) csak nevelőtanári engedéllyel vehetik igénybe! j. A délutáni stúdium az elméleti heteseknek kor kezdődik, és ig tart. k. A kollégium kor nyit. Hétfőn a visszaérkező 10. évfolyamos diákok tól jöhetnek be a kollégiumba. l. A kollégium területén idegen személy nem tartózkodhat. Nem kollégista diák sem! 3.3 Viselkedési kötelezettségek a. Az Iskola diákjai mindenkor tartsák szem előtt az alapvető erkölcsi normákat és kimondottan a Közösség Alapértékeit. Ez igaz az Iskola területén, vagy a külső helyszínen szervezett oktatónevelő alkalmak (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, termelő külső munka, külső munkahelyen való viselkedés ) idejére is. Mivel iskolánk felvállalja, hogy értékek mentén működő egyházi intézmény, ezért a Közösség minden tagja belsővé tett erkölcsi igény alapján próbája mindenkor a fenti értékeket követni. b. Iskolánk keresztény iskola, emiatt tisztelettel viseltetünk a közösség hívő, vallásos tagjainak világnézetével és vallásgyakorlatával szemben! c. Cselekedeteinkkel a közösség javát szolgáljuk! d. Az idősebbek adjanak jó példát a fiatalabbaknak közösségi tudatból, felelősségérzetből! e. Tiszteljék tanáraikat, mestereiket, a felnőttek iránt legyenek előzékenyek mind az iskolában, mind az iskolán kívül! f. Köszönjenek nevelőiknek, az iskola dolgozóinak a napszaknak megfelelően. 7

8 g. A tanóra valamint a gyakorlati oktatás kezdetekor és végén felállva a napszaknak megfelelő köszöntéssel üdvözöljék mestereiket, tanáraikat! h. A tanítás megkezdése előtt és az órák után a tanár döntése alapján a tanulók esetleg imával kezdik vagy fejezik be a napot A kollégista viselkedési kötelezettségei a. Magatartásukat és beszédmódjukat a valláserkölcsi normák megtartása jellemezze, cselekedeteikkel a közösség javát szolgálják. b. Tiszteletteljes viselkedést tanúsítsanak nevelőtanáraikkal szemben! 3.4 Az iskola vagyonával kapcsolatos kötelességek a. Az iskola felszerelése mindnyájunk közös vagyona, sőt még a következő tanuló nemzedéké is. Gondosan ügyeljen mindenki az épületek és a környezet tisztaságára és épségére. b. Az iskola felszereléséért, a szerszámokért és gépekért, a tartós tankönyvekért és könyvtári könyvekért, a közvagyon megóvásáért anyagilag is felelős a tanuló és az osztályközösség is. c. A műhelyben a tanuló a neki kiosztott szerszámokért teljes anyagi felelősséggel tartozik. d. A tisztaság és a rend ellen elkövetett súlyos hanyagság és vétség fegyelmi büntetéssel jár. A szándékosan okozott kárt az iskola megtérítteti az elkövetővel vagy a közösséggel. e. A tanuló a tanműhelyben az oktatási folyamat keretei között létrehozott tárgyakra, termékekre igényt nem tarthat, azok az Iskolát illetik meg, hiszen azok előállításának minden költsége is azt terheli. Mindez természetesen nem jelenti azt hogy a szakoktató egyedi és indokolt esetekben ne térhetne el ettől az alapelvtől A kollégistának a kollégium vagyonával kapcsolatos kötelességei a. A kollégium felszerelése mindannyiunk közös vagyona. Gondosan ügyeljen mindenki az épület és a környezet tisztaságára, épségére. b. A kollégium berendezésének, felszerelésének megóvásáért minden kollégista erkölcsileg és anyagilag felelős. c. A kollégium és az iskola területén okozott kár megtérítendő. d. Szándékos károkozás esetén a kár értékének 80%-át, véletlen károkozás esetén a kár 50%-át kell megtéríteni. e. Amennyiben a károkozót nem sikerül kideríteni, akkor a kárt az adott szoba lakói, illetve a kollégisták együttesen térítik meg. f. Azok a kollégisták, akiknek kártérítési- vagy étkezési tartozásuk van, a következő tanévtől nem lehetnek kollégisták! 3.5 Saját felszereléssel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kötelességek a. Az ellenőrző könyv fényképpel ellátott hivatalos okmány, semmilyen csonkítást, firkálást, egyéb bejegyzést nem tűr el. Ha véglegesen károsult, vagy a tanuló elveszítette a könyvet, a titkárságon újat kell vásárolnia. Az osztályfőnök felügyelete mellett pontosan átvezeti bejegyzéseket. b. Tisztán és rendben kell tartani minden felszerelést! c. A tanteremben hagyott testnevelési felszerelésért, tankönyvekért, füzetekért, ruhaneműkért az intézmény felelősséget nem vállal! d. Az oktatáshoz nem szükséges, azt zavaró eszközöket ne hozzanak az iskolába! 8

9 e. Mobil telefont és egyéb hangot adó berendezést a foglalkozások ideje alatt az iskola egész területén csak a foglalkozást tartó nevelő egyedi engedélyével lehet használni. A nevelők a használat szabályai ellen vétőktől elvehetik berendezéseiket A kollégista saját felszereléssel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kötelességei a. A kollégistáknak szekrényüket, ágyukat folyamatosan tisztán és rendben kell tartaniuk! b. Testnevelési- és sportfelszerelést nem tarthatnak csak a szekrényükben! Tarthatnak. c. Mobiltelefont és egyéb adathordozót stúdiumra nem vihetnek be, és takarodó után nem használhatnak! Azok eltűnése esetén a kollégium anyagi felelősséget nem vállal. d. A nevelőtanárok a használat szabályai ellen vétőktől elvehetik berendezéseiket, s azokat csak a szülőknek adják vissza. e. Lopás esetén az elkövetőt azonnal kizárjuk a kollégiumból. 3.6 Káros anyagok a. Az Intézmény egész területén, valamint az iskolába jövet egész nap tilos szeszes italt, kábítószert fogyasztani. Józanul érkezzenek meg a diákok az iskolába! b. Az iskolába saját vagy mások egészségét veszélyeztető eszközöket, szereket tilos behozni! Az iskola diákjai és alkalmazottai érdekében az iskola vezetésének kötelessége ezt alkalmanként ellenőrizni, eltávolítani. c. Akinél kábítószert találunk, azt terjeszt vagy használ, az ellen hivatalos eljárást indítunk! d. Az iskola egész területén tilos a dohányzás. A dohányzás megakadályozása érdekében az iskola területén figyelmeztető, tiltó táblák kerültek elhelyezésre. A dohányzás megakadályozása az ügyeletes tanár kiemelt feladata. Az iskola igazgatója a dohányzási tilalmat megsértő tanulóval szemben minden esetben kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás elindítását és annak lefolytatását. Abban az esetben, ha az intézményt tiltott dohányzás miatt bírsággal sújtják, jogosult az iskola azt teljes egészében az elkövetőre, vagy a törvényes képviselőjére hárítani A kollégistának a káros anyagokkal kapcsolatos kötelességei a. A kollégiumban, valamint az intézménybe jövet 0-24 óráig tilos szeszes italt, kábítószert fogyasztani. A kollégiumba józanul, tisztán kell beérkezni! b. A kollégiumba saját vagy mások testi épségét, egészségét veszélyeztető eszközöket, szereket tilos behozni! A kollégium diákjai és alkalmazottai érdekében a kollégium vezetője és nevelői ezt alkalmanként ellenőrizhetik, s adott esetben azokat kötelesek eltávolítani. c. A kábítószert birtoklókkal és terjesztőkkel szemben hivatalos eljárást indítunk. d. Az utóbbiakat a kollégiumból azonnali hatállyal elküldjük! e. Kollégiumi időben a diákoknak a kollégium és az egész intézmény területén tilos a dohányzás! Abban az esetben, ha a kollégiumot vagy az intézményt tiltott dohányzás miatt bírsággal sújtják, jogosult az iskola ezt teljes egészében az elkövetőre, vagy a törtvényes képviselőjére hárítani. 3.7 Hiányzás a. Ha a tanuló a tanóráról, vagy a gyakorlati oktatásról 15 percet, vagy annál többet elkésik, távolléte igazolatlan órának minősül. Ennél rövidebb késés esetén pusztán késés -ről beszélünk. Három késés igazolatlan órának minősül. b. Betegségből adódó hiányzások igazolására csak orvosi igazolást fogadjuk el. c. A szülő tanévenként háromszor, nem egymást követő napnyi hiányzást igazolhat, melyet előre kell jelezzen a tanuló osztályfőnökének, majd igazolnia kell. 9

10 d. Az igazolásokat a hiányzást követő első napon, de legkésőbb az azt követő első osztályfőnöki órán az osztályfőnöknek leadni köteles. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak minősül. e. Betegség esetén a szülő kötelessége, hogy a hiányzás első napján, délelőtt óráig értesítse az iskolát, vagy az osztályfőnököt. Kollégista esetén a tanuló nevelőtanárát is értesíteni köteles. (tel.: 06 /27/ /101). Ez a bejelentés az ebéd lemondásához is szükséges. f. Ha a tanuló nem igazolja mulasztását, hiányzása igazolatlannak minősül. g. Két óra igazolatlan mulasztásonként az osztályfőnök az osztályfőnöki fokozatokat adminisztrálja. Hét igazolatlan óra után az osztályfőnök fegyelmi eljárást kezdeményez a tanulóval szemben. h. Amennyiben egy tanuló egy hónapon keresztül nem hiányzik egy tanórát sem, osztályfőnöki dicséretben részesül A kollégista hiányzással kapcsolatos kötelességei a. Ha a kollégista vasárnap nem jön vissza a kollégiumba, azt a szülőnek vasárnap este 9-ig kell telefonon jeleznie. b. Betegség esetén a kollégista csak akkor mehet orvoshoz, ha azt a nevelőtanárával és az osztályfőnökével is egyezette! c. Betegség esetén a kollégista csak akkor utazhat haza, ha azt a nevelőtanárával és az osztályfőnökével egyeztette, valamint a szülő a nevelőtanárnál azt kérte! 3.8 Hetes kötelességei a. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki az osztályfőnöki órán a következő hétre, ezt rögzíti a naplóban. Amennyiben valamelyik hetes váratlan ok miatt hiányzik, a névsorban utána következő tanuló lép a helyébe. b. A hetesek osztályonként kettő gondoskodnak a tábla, a tanári asztal tisztaságáról, krétáról, szivacsról. Jelzőcsengetés után számba veszik a hiányzókat. c. Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, szivacs kimosásáról, szellőztetésről. d. Tanítási órák elején jelentik a hiányzókat, vagy az osztály létszámában történt változásokat. Ha a tanár nem érkezik meg kellő időben a tanóra vagy a gyakorlati oktatás kezdetére, 10 perc elteltével az egyik hetes köteles jelenteni ezt a tanáriban, vagy a Titkárságon, a másik hetes a rendre vigyáz az osztályban. A rendbontókat, és akik figyelmeztetéseit nem veszik figyelembe, jelenti az ügyeletes tanárnak, osztályfőnöknek. e. Ha a termet el kell hagynia az osztálynak, a hetes gondoskodik az ablakok becsukásáról, villany leoltásáról és a szemét összeszedéséről. 3.9 Óvó, védő előírások Amennyiben az iskola életében rendkívüli, esetleg személyi sérülés veszélyét hordozó esemény történik, azt a tanuló azonnal köteles jelezni osztályfőnökének vagy valamelyik tanárának, aki az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban tud eljárni. Ezekben az esetekben az Intézményben tartózkodó, és aktuálisan a vezetői felelősséget hordozó személy illetékes döntéseket hozni. Mindenkor a ránk bízott fiatalok és felnőttek személyi biztonságát kell szem előtt tartani. 10

11 4 ÉRTÉKELÉS 4.1 A tanuló munkájának elismerése a. A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. b. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. c. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár határozza meg. d. A hatályos törvényeket követve az osztályfőnök az osztályozó konferencia után, a konferencián a nevelőtestület által jóváhagyott érdemjegyeket, hiányzásokat bevezeti a naplóba. A konferencia után az érdemjegyek és a hiányzások száma, milyensége nem módosítható. 4.2 Jutalmazások Kiemelkedő tevékenységért az iskola diákjai, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerülhet jutalmazásra. a. A jutalmazások formái: 1. Osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt. 2. Három osztályfőnöki dicséret automatikusan igazgatói dicséretet von maga után. 3. Szaktanári dicséret: odaítélésének szabályait a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért, folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri stb. teljesítményért. 4. Igazgatói dicséret: minden olyan esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt. b. Tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján a tanév végén adható. 1. Az adható jutalmak formái 2. Könyvjutalom 3. Tárgyjutalom 4. Oklevél 4.3 Fegyelmi intézkedések, eljárások a. Az a tanuló, aki megszegi a Házirend bármely szabályát, vagy vét az iskola szellemisége ellen, fegyelmi intézkedésben, ismételt vétség vagy súlyosabb szabályszegés esetén fegyelmi eljárás keretében fegyelmi büntetésben részesül. b. A fegyelmi intézkedések formái. 1. Szóbeli 2. Írásbeli c. A fegyelmi intézkedések fokozatai növekvő sorrendben: 1. Osztályfőnöki figyelmeztető, intő, rovó; 2. Igazgatói figyelmeztető, intő, rovó; 3. Tantestületi megrovás, szigorú megrovás; 4. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 5. Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 6. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 7. Az intézményből való kizárás. d. A fegyelmi fokozatok az aktuális szabályszegés súlyossága alapján adhatók a sorrend betartásával, azonban szükség esetén valamely fokozat átugorható! e. Fegyelmi eljárás szabályait az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a hatályos jogszabályok határozzák meg. 11

12 4.4 Támogatások a. Térítési díj, tandíj: Iskolánk nem kér tandíjat, azonban örömmel vesszük az iskola oktató tevékenységét segítő alapítványnak, a Piarista Szakképzésért Alapítványnak a támogatását. b. Szociális ösztöndíjak, támogatások megállapításának és fölosztásának elvei: Az ösztöndíjakat, szociális támogatásokat a támogató iránymutatása alapján állapítja meg az igazgató. Ilyen iránymutatások hiányában a nevelőtestületi konferencia melynek elnöke az igazgató határozza meg az anyagi juttatások megállapításának és fölosztásának elveit, majd a nevelőtestület javaslatát az igazgató hagyja jóvá. 5 A TANÓRÁK RENDJE 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: A TANMŰHELYEK RENDJE Délelőtti munkarend: Délutáni munkarend:

13 7 AZ ELFOGADÁS ÉS JÓVÁHAGYÁS IDŐPONTJAI A Házirendet az igazgató készíti, és terjeszti elő elfogadásra. A Házirend a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és jóváhagyásának napján lép hatályba. Amennyiben a Házirend felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztéstől számított 31. nap. A Házirend elfogadásakor és módosításakor a Szülői Munkaközösséget és a Diákönkormányzatot tájékoztatni kell. A Piarista Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Házirendjével a Diákönkormányzat egyetértett. Egyetértéséül aláírta a Diákönkormányzat elnöke. A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjével a szülői munkaközösség, az SZMK egyetértett. Egyetértéséül aláírta a Szülői Munkaközösség, az SZMK képviselője. A Piarista Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Házirendjét a tantestület elfogadta. Egyetértéséül aláírta a nevelőtestület képviselője. A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjét a Fenntartó képviselője jóváhagyta. Budapest, március 5. Labancz Zsolt, tartományfőnök 13

14 8 AZ ELFOGADÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁS KÉZJEGYEI A Piarista Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Házirendje hitelesítéséül: Rubovszky György Zsolt igazgató A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjével a Diákönkormányzat egyetértett. Egyetértéséül aláírta a Diákönkormányzat elnöke. Pavlics Ignác a DÖK elnöke A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjével a Szülői Munkaközösség egyetértett. Egyetértéséül aláírta a szülői közösség vezetője. Németh László az SZMK elnöke A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjét a tantestület elfogadta. Egyetértéséül aláírta a nevelőtestület képviselője: Jogszabályi egyeztetés lezárva: március 5. A Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendjét a Fenntartó képviselőjeként jóváhagyom. Budapest, március 5. Labancz Zsolt tartományfőnök 14

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1.

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1. PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND 2013.szeptember 1. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A házirend hatálya... 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A DOMONYI KOREN ISTVÁN TAGISKOLA DER DEUTSCHEN NATIONALITATENSCHULE IKLAD UND DER MITGLIEDSCHULE ISTVÁN KOREN DOMONY 2181 Iklad Iskola tér 22. Tel/Fax:

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. 1 1. A házirend szabályainak alapja: 1.1 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 2012. szeptember

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI. Diákotthon szervezeti egység

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI. Diákotthon szervezeti egység Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Diákotthon szervezeti egység HÁZIREND Hatályos: 2013. szeptember 01. Készítette: Varga

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben