Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbélés végbélrák felismerésében?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbélés végbélrák felismerésében?"

Átírás

1 3. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM AUGUSZTUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Cancer Epidemiology Group, Centre for Epidemiology and Biostatistics, University of Leeds; Pathology and Tumour Biology, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Leeds, St James s University Hospital; Northern and Yorkshire Cancer Registry and Information Service, Cookridge Hospital, Leeds, Egyesült Királyság. Közlésre benyújtva: január 31-én; elfogadva: április 2-án. A közlemény elkészítéséhez a National Translational Research Cancer Program (N.J.M.), a Pelican Cancer Foundation (E.J.A.M.) és a Yorkshire Cancer Research (P.Q.) nyújtott anyagi támogatást. Nyilatkozat: Az esetleges anyagi támogatással és a munkamegosztással kapcsolatos szerzôi nyilatkozat a közlemény végén található. Levelezési cím: Eva Judith Ann Morris, BSc, PhD, Arthington House, Cookridge Hospital, Leeds, United Kingdom LS16 6QB; American Society of Clinical Oncology X/07/ /$20.00 DOI: /JCO Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbélés végbélrák felismerésében? Eva Judith Ann Morris, Nicola Joanne Maughan, David Forman és Philip Quirke ÖSSZEFOGLALÁS Célkitûzés A reszekált colorectalis daganatokból eltávolított nyirokcsomók száma igen változó. Vizsgálatunkban azt próbáltuk meghatározni, hogy a beteggel, a tumorral és a kezeléssel kapcsolatos tényezôk közül melyek befolyásolják az eltávolított nyirokcsomók számát, illetve a lymphadenectomia mértéke hatással van-e a stádiumbesorolásra és a túlélésre. Betegek és módszerek A nyirokcsomóleletek retrospektív elemzését végeztük el vastagbél- vagy végbélrák 7062 olyan esetében, amelyben a legszükségesebb adatok rendelkezésre álltak a reszekált minta patológiai vizsgálatáról. A különbözô nyirokcsomószámmal jellemzett csoportban meghatároztuk a III. stádiumba sorolt betegek arányát. A megfelelô lymphadenectomia küszöbét 12 nyirokcsomó eltávolításaként definiáltuk, és az ezt befolyásoló tényezôket bináris logisztikus regresszióval határoztuk meg. Eredmények A vizsgálat idôtartama alatt ( ) az eltávolított nyirokcsomók átlagos száma 7-rôl (interkvartilis tartomány [IQR, interquartile range], 4 11) 13-ra (IQR 8 19) nôtt. A nyirokcsomószámot nem befolyásolta a tumor helye vagy a beteg neme, de idôsebb betegeknél kevesebb nyirokcsomót távolítottak el. A lokális invázió és a tumorstádium növekedésével párhuzamosan az eltávolított nyirokcsomók száma is emelkedett. A III. stádiumba sorolt betegek aránya az eltávolított nyirokcsomók számával párhuzamosan nôtt. Az ötéves túlélés kisebb arányú volt a betegek azon csoportjában, ahol nem végeztek megfelelô lymphadenectomiát. Elôrehaladott tumoroknál lényegesen gyakrabban került sor megfelelô lymphadenectomiára, illetve ugyanez volt igaz akkor is, ha a mûtétet és a patológiai vizsgálatot erre szakosodott orvos végezte. Az idôsebb betegeknél jóval ritkábban végeztek megfelelô lymphadenectomiát. Következtetés Az eltávolított nyirokcsomók száma a beteg és a tumor egyedi jellemzôitôl, valamint a mûtét és a patológiai vizsgálat minôségétôl függôen változik. A megfelelô lymphadenectomia alapvetôen fontos a megfelelô stádiumbesoroláshoz és az optimális túlélés eléréséhez. J Clin Oncol 25: American Society of Clinical Oncology BEVEZETÉS A vastagbél- és végbélrák kezelési módszereit a betegség stádiuma határozza meg. Nyirokcsomó-pozitív esetekben egyre hatásosabb az adjuváns kemoterápia, és az új gyógyszer-kombinációknak köszönhetôen a túlélés javulásával 1 alapvetôen fontos ezen esetek felismerése. A nyirokcsomóstátus pontos meghatározása biztosítja a tumor stádiumának megfelelô, optimális kezelést. 1

2 Morris és mtsai A Royal College of Pathologists (London, Egyesült Királyság) ajánlása szerint az adott colorectalis tumort drenáló összes nyirokcsomót el kell távolítani szövettani vizsgálatra. 2 Mindazonáltal a reszekált mintákból származó nyirokcsomók száma igen változó. 3 5 Ez azért fontos, mert kimutatták, hogy kevés nyirokcsomó eltávolítása esetén a prognózis roszszabb, mint akkor, ha sok nyirokcsomót távolítanak el Ennek az lehet az oka, hogy kevés nyirokcsomó eltávolítása esetén egyes nyirokcsomóáttétek rejtve maradhatnak, ami hátráltatja a stádiummeghatározást, ezáltal a beteg nem kap megfelelô kezelést. Számos magyarázata lehet annak, hogy az egyes közleményekben miért tér el az eltávolított nyirokcsomók száma. A különbségeket okozhatják a beteggel kapcsolatos tényezôk. Egyes vizsgálatok szerint a nyirokcsomók száma és mérete a beteg életkorától, nemétôl és testtömegindexétôl függôen változik A daganat méretétôl, stádiumától és differenciáltsági fokától függôen a tumor jellemzôi is befolyásolják az eltávolított nyirokcsomók számát. 5,16,19 Lehetséges, hogy a neoadjuváns kemoterápiában részesülô betegeknél kevesebb vagy kisebb nyirokcsomók találhatók. 20 Ez azt jelenti, hogy a nyirokcsomók számának természetes és iatrogén változásai figyelhetôk meg a populációban, nincs azonban még elegendô adatunk e változások méréséhez. Az idioszinkráziás különbségeken kívül egyéb tényezôk is befolyásolhatják az eltávolított nyirokcsomók számát, amelyek például a kezelôszemélyzet hatáskörébe tartoznak. Néhány vizsgálatban kimutatták, hogy a mûtéti reszekció és a patológiai vizsgálat minôsége hatással lehet e számra. 3 5,21 Az adatok szerint az ellátás minôségének javulása kiterjedtebb lymphadenectomiához, pontosabb stádiummeghatározáshoz és végsô soron jobb kezeléshez vezethet. Kimutatták, hogy a colorectalis tumorok ellátásának minôsége más szempontból is változó. 15,22 23 E különbségek vélhetôen jelentôsen befolyásolják a túlélést, ezért az angol egészségügyi rendszerben (NHS, National Health Service) átfogó reformokat vezettek be e daganattípus ellátásában, hogy mindenki magas színvonalú kezeléshez juthasson. A reform lényege, hogy a daganatos betegek ellátását erre specializált multidiszciplináris munkacsoportokban (MDT, multidisciplinary team) centralizálták azt remélve, hogy az egyes szakterületek képviselôi korszerûbb kezelést fognak biztosítani, így a betegség kimenetele javul. Az irányelvek között külön kiemelték a megfelelô lymphadenectomia fontosságát. A patológusok 1995 óta küldik meg a rákregiszter (NYCRIS, Northern and Yorkshire Cancer Registry and Information Service) számára a reszekált colorectalis tumorok patológiai vizsgálatának minimumadatait. E jelentésekben részletes információk találhatók a lymphadenectomiákkal kapcsolatban is. Célkitûzésünk, hogy három kérdést vizsgáljunk meg ezek felhasználásával: (1) a beteggel, a tumorral és a kezeléssel kapcsolatos tényezôk milyen relatív szerepet játszanak az eltávolított nyirokcsomók számában; (2) a sebészekbôl és patológusokból álló multidiszciplináris munkacsoportok milyen hatással vannak a vastagbél- és végbélrák miatt végzett lymphadenectomiák mértékére és alaposságára; és (3) az eltávolított nyirokcsomók száma hogyan befolyásolja a tumorstádiumok populáción belüli megoszlását. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK Az NYCRIS nyilvántartásból kikerestük a vastagbél- és végbélrákok összes olyan esetét, ahol rendelkezésre álltak az 1995 és 2003 között beküldött patológiai minimumadatok. 26 A betegséggel és a kezeléssel kapcsolatos általános adatokat a nyilvántartás fô adatbázisából töltöttük le, és a két adatállományt egyesítettük. Mindegyik tumor esetében regisztráltuk a mûtétet végzô sebész és a leletet készítô patológus nevét. A sebészeket és patológusokat a National Cancer Peer Review eredményei alapján osztályoztuk aszerint, hogy MDT tagjaként dolgoznak-e vagy sem. E vizsgálatot az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma (UK Department of Health) végezte annak felmérésére, hogy a daganatos betegek kórházi ellátása mennyiben felel meg az elfogadott országos elôírásoknak. 27 Eszerint a colorectalis daganatok kezelését erre specializált sebészeknek és patológusoknak kell felügyelniük. A teamben dolgozó specializált sebésznek évente legalább 20 colorectalis tumort kell reszekálnia, míg a patológusnak a kórházban kivett colorectalis daganatos szövetminták többségérôl kell leletet készítenie. A sebésznek és a patológusnak is rendszeresen részt kell vennie a multidiszciplináris munkacsoportok ülésein, ahol megvitatják a betegek optimális kezelését. A vizsgált nyirokcsomók átlagos számát a beteg és a kezelés jellemzôinek függvényében határoztuk meg. A mediánértékeket Mann Whitney-, Wilcoxon- és Kruskall Wallisteszttel hasonlítottuk össze. A szakirodalmi adatok alapján a megfelelô nyirokcsomó-vizsgálat küszöbét 12-ben határoztuk meg, 19 és a betegeket aszerint csoportosítottuk, hogy az értékelés megfelelô volt-e vagy sem. A 2001 elôtt diagnosztizált esetek követése 5 évig tartott, így e betegek túlélését ahhoz viszonyítva vizsgáltuk, hogy a lymphadenectomia kielégítô volt-e. E csoportokban Kaplan Meier-féle túlélési görbék alapján vetettük össze az összes nyirokcsomó-negatív és nyirokcsomó-pozitív beteg 5 éves túlélését. Ezután logaritmikus rangsorpróbával megvizsgáltuk, hogy a túlélési idô különbségei statisztikailag szignifikánsak-e. Ezt követôen bináris logisztikus regressziómodellt használtunk, amelyben a lymphadenectomia megfelelôségét tekintettük függô változónak. Ha a vizsgált nyirokcsomók száma 12-nél kevesebb volt, 0-val jelöltük, míg az 1-es jelölés ennél több nyirokcsomó eltávolítását jelezte. Kovariánsként a beteg életkorát és nemét, a diagnózis évét, a daganat helyét, stádiumát, maximális átmérôjét és a lokális inváziót használtuk, valamint azt, hogy a sebész és a patológus team tagjaként dolgozott-e. 2 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

3 Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbél- és végbélrák felismerésében? EREDMÉNYEK Az 1995 és 2003 közötti idôszakban 9041 colorectalis (szinguláris) daganatról küldtek be prognosztikai minimumadatokat az NYCRIS nyilvántartásba. Százhuszonkilenc nyomtatványon (1,4%) nem tüntették fel az eltávolított nyirokcsomók számát, ezért ezek az esetek nem kerülhettek be az elemzésbe. A nyomtatványok többségét (69,1%) nem specializált patológus töltötte ki. Emellett kizártunk 39 olyan beteget (0,4%) is, akiknél nem radikális reszekció történt, 594 olyan beteget (6,6%), akik neoadjuváns kemoterápiában részesültek, és 1217 olyan beteget (13,5%), akiknél távoli áttétek igazolódtak. Így 7062-en maradtak a vizsgált populációban. A túlélési idôt azon az 5556 betegen vizsgáltuk, akiknél legalább 5 éves követés történt (azaz akiknél 2001 elôtt diagnosztizálták a betegséget). Az 1. táblázat a vizsgált populáció jellemzôit és az eltávolított nyirokcsomók átlagos számát mutatja be a felsorolt jellemzôkkel összefüggésben. Az összesített átlagérték 10 nyirokcsomó volt (IQR 6 15). A nyirokcsomók átlagos száma 1995 és 2003 között 7-rôl (IQR 4 11) 13-ra (IQR 8 19) növekedett. Az eltávolított nyirokcsomók számát nem befolyásolta a tumor helye és a beteg neme. A beteg életkora összefüggést mutatott az eltávolított nyirokcsomók számával: idôsebb korban kevesebb nyirokcsomó vizsgálatára került sor. Elôrehaladott lokális invázió esetén több nyirokcsomót távolítottak el, T1 stádiumú tumoroknál például átlagosan 6 nyirokcsomót (IQR, 4 10), míg a T4 stádiumú daganatokban 11 nyirokcsomót (IQR, 7 17). A tumor stádiumával párhuzamosan is növekedett az eltávolított nyirokcsomók száma: I. stádiumban átlagosan 7 nyirokcsomó (IQR, 4 11), III. stádiumban 11 nyirokcsomó (IQR, 8 17) kimetszésére került sor. Megvizsgáltuk, hogy a lymphadenectomia mértéke hogyan befolyásolja a stádiummeghatározást a populációban, ezért megnéztük, hogy a betegek mekkora hányadát sorolták III. stádiumba az eltávolított nyirokcsomók számának függvényében (1. ábra). Olyan esetekben, amikor csak 1 3 nyirokcsomót vizsgáltak meg, a betegek 20,5%-ánál találtak pozitív nyirokcsomót, de amikor 15-nél több csomót vettek ki, akkor az arány 46,4%-ra emelkedett. Ha a megfelelô lymphadenectomia definícióját 12 nyirokcsomóban határoztuk meg, a populáció 41,7%-ában történt elfogadható nyirokcsomó-vizsgálat. A 2. ábra azon betegek százalékos megoszlását mutatja a tumorstádium függvényében, akiknél a lymphadenectomia a fenti irányelv szerint megfelelô volt. A vizsgálat idôtartama alatt ( között) évrôl évre nôtt a megfelelô nyirokcsomó-vizsgálaton átesett betegek aránya (19,8%-ról 56,6%-ra). Mindazonáltal minden évben az elôrehaladottabb esetekben végeztek legnagyobb arányban megfelelô nyirokcsomó-vizsgálatot. Az I. stádiumú betegek körében még 2003-ban is csak 35,7% volt a megfelelô lymphadenectomiák aránya (a 12-es küszöbértéket alkalmazó irányelv szerint). 1. táblázat. Az eltávolított nyirokcsomók átlagos száma a beteggel, tumorral és a kezeléssel kapcsolatos tényezôk függvényében Eltávolított nyirokcsomók Jellemzô Szám % átlagos száma IQR p-érték Összes Nem Férfi , ,02 Nô , Életkor, év < , < 0, , , , , Daganat helye Vastagbél , ,54 Végbél , Daganat legnagyobb átmérôje, cm , < 0,001 5, , > , Nem ismert 415 5, Lokális invázió T , < 0,001 T , T , T , Nem ismert 49 0, Stádium I , < 0,001 II , III , Nem ismert 169 2, Év , < 0, , , , ,5 10, , , , , Patológus Általános , < 0,001 MDT , Sebész Általános , < 0,001 MDT , Sebész és patológus Általános , < 0,001 MDT , Rövidítések: IQR (interquartile range), interkvartilis tartomány; MDT (multidisciplinary team), multidiszciplináris munkacsoport. A 3. ábra a túlélési idô különbségeit tünteti fel annak függvényében, hogy a kimetszett nyirokcsomók száma 12-nél több vagy annál kevesebb volt. A két csoport túlélése között 5,5%-os különbség mutatkozott (53,4% [95% CI, 51,7 55,0%], illetve 58,8% ]95% CI, 56,8 61,0%; p < 0,001). Ez a hatás a nyirokcsomó-pozitív és nyirokcsomó-negatív betegcsoportban is egyformán érvényesült, az 5 éves túlélés különbsége 5,0%-nak (p < 0,001), illetve 7,0%-nak (p < 0,001) adódott. 3

4 Morris és mtsai Dukes C stádiumba sorolt esetek százalékos aránya > 15 Eltávolított nyirokcsomók száma 1. ábra. A III. stádiumba sorolt esetek százalékos aránya az eltávolított nyirokcsomók számának függvényében. A 2. táblázatban annak a modellnek az eredményei láthatók, amellyel a megfelelô lymphadenectomia esélyeit vizsgáltuk meg a beteggel, a tumorral és a kezeléssel kapcsolatos tényezôk függvényében. Az életkor növekedésével évente 2%- kal csökkent annak valószínûsége, hogy legalább 12 nyirokcsomót távolítanak el. A nôknél 19%-kal nagyobb arányban került sor megfelelô lymphadenectomiára, mint a férfiaknál. Nagyobb méretû és elôrehaladottabb tumorok esetén, valamint nyirokcsomópozitivitás esetén is jelentôsen nôtt az esély. A kezeléssel kapcsolatos tényezôk is szignifikáns kapcsolatban álltak a megfelelô lymphadenectomia arányával. A teamben dolgozó sebészek 40%-kal nagyobb arányban távolítottak el legalább 12 nyirokcsomót (esélyhányados [OR, odds ratio], 1,40; 95% CI, 1,24 1,58), míg az MDT keretében dolgozó patológusok több mint kétszeresére növelték ennek esélyét az általános patológusokhoz képest (OR, 2,16; 95% CI, 1,93 2,41). A diagnózis éve is fontos tényezônek bizonyult, és évente 17%-kal nôtt a megfelelô lymphadenectomiák aránya (OR, 1,17; 95% CI, 1,14 1,19). MEGBESZÉLÉS A nyirokcsomóstátus a vastagbél- és végbélrák túlélésének fontos prediktív tényezôje, ami gyakran meghatározza a kezelést, és az adjuváns kemoterápia eredményességének növekedésével egyre fontosabbá válik a betegellátásban. Az adjuváns kezeléssel elért gyógyulás költséghatékonyabb is, mivel eredménytelen terápia esetén drága gyógyszerekkel kell folytatni az áttétes betegség palliatív kezelését. Ezért alapvetôen fontos a nyirokcsomók megfelelô patológiai vizsgálata, de az eltávolított nyirokcsomók száma változó. E betegcsoportban a túlélés összefüggésben állt a lymphadenectomia mértékével, és ez a hatás mind a nyirokcsomó-pozitív, mind a nyirokcsomó-negatív csoportban érvényesült. Az eltávolított nyirokcsomók száma több tényezôtôl függ. Az idôsebb életkor negatív kapcsolatot mutatott a nyirokcsomószámmal, míg nagyobb méretû és elôrehaladottabb stádiumú tumorok esetén több nyirokcsomó eltávolítására került sor. Mindazonáltal a számot leginkább a kezeléssel kapcsolatos tényezôk befolyásolták, azaz idôben szignifikánsan nôtt, és akkor volt a legnagyobb, ha a kezelést erre specializált sebészek és patológusok végezték. A megfelelô lymphadenectomia arányának elemzésében is hasonló trendeket találtunk. Idôsebb életkorban a megfelelô lymphadenectomia esélye csökkent, nagyobb méretû és elôrehaladottabb stádiumú tumornál növekedett. Nôknél is nagyobb eséllyel végeztek megfelelô lymphadenectomiát. E hatások a kevert esetek tényezôinek elemzésbe bevonása után sem szûntek meg. Lényegesek voltak a kezelés körülményei is, és hatásuk a betegekkel és a tumorral kapcsolatos faktorok figyelembe vétele után is megmaradt. A megfelelô lymphadenectomia aránya a vizsgálat során évrôl évre 17%-kal nôtt, erre specializált sebész és patológus által nyújtott ellátás esetén pedig 40%-kal, illetve 116%-kal emelkedett. A fenti eredményeket más közlemények is alátámasztják. Ezek szerint idôsebb életkorban kevesebb nyirokcsomót távolítanak el, 16,19 de ennek oka még feltárásra vár. Az adatok arra engednek következtetni, hogy az idôsebb betegek nyirokcsomói kisebbek, ami megnehezítheti azok kimutatását és eltávolítását. 28 Nem zárható ki az sem, hogy idôsebb korban a társbetegségek jelenléte nagyobb óvatosságra készteti az operatôrt. Mindazonáltal a különbözô korcsoportok között nem találtunk különbséget a minták átlagos hossza vagy a diagnózis idején meghatározott stádium tekintetében (az adatokat nem tüntettük fel), ami arra utal, hogy a sebészek minden betegnél hasonló méretû reszekciókat végeznek. Vizsgálatunkban az átlagos nyirokcsomószám nemek közötti különbsége megközelítette a statisztikai szignifikancia határát, és a nôknél nagyobb volt a megfelelô lymphadenectomia esélye. E hatást más kutatások kapcsán is észlelték, de oka nem tisztázott. 16,19 Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kismedencei anatómiában mutatkozó nemi különbségek befolyásolják a sebészeti beavatkozás technikai nehézségét Kimutatták, hogy a tumor anatómiai helye kapcsolatban áll a lymphadenectomia mértékével, 6,19 de a hatás nem általános érvényû, 21 és ebben a populációban sem észleltük, bár csak a vastagbél- és végbéltumorokat tudtuk elkülöníteni. A daganat helye és az eltávolított nyirokcsomók száma közötti kapcsolatra vonatkozó elméletek gyakran a különbözô mûtéti eljárások technikai nehézségeire fókuszálnak. Azt találták, hogy a jobb oldalon reszekált minták a belek anatómiai jellemzôi miatt hosszabbak, mint a bal oldali reszekátumok, ami megkönnyítheti a nyirokcsomók kimutatását. Vizsgálatunk azonban nem támasztja alá ezt az összefüggést, és további kutatások szükségesek annak tisztázására, hogy a daganat elhelyezkedése milyen hatással van az eltávolított nyirokcsomók számára. 4 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

5 Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbél- és végbélrák felismerésében? A legalább 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett betegek I. stádium II. stádium III. stádium Összesen 2. ábra. Esetek százalékos aránya a stádium függvényében, ha legalább 12 nyirokcsomót távolítottak el a mintából Év Más vizsgálatokhoz hasonlóan 17,19 magunk is azt tapasztaltuk, hogy az eltávolított nyirokcsomók száma kapcsolatban áll a T stádiummal, és a szám a stádium elôrehaladtával nô. E hatás a pozitív nyirokcsomók számának figyelembe vételét követôen is megmaradt. Az összefüggés oka nem tisztázott. Lehetséges, hogy a tumort drenáló nyirokcsomók reaktív változásokon mennek át, ezáltal megnagyobbodnak, és könnyebben kimutathatóvá válnak, vagy új nyirokcsomók jelennek meg, mert egy nagyobb méretû tumor erôsebb antigénként viselkedik. Nem zárható ki az sem, hogy az elôrehaladottabb stádiumú tumorok esetében több pozitív nyirokcsomó van jelen, és a sebészek kiterjedtebb reszekcióra törekszenek. Vizsgálatunk és más tanulmányok 19,32 34 kimutatták, hogy a tumor stádiuma kapcsolatban áll a lymphadenectomia kiterjedésével. A megvizsgált nyirokcsomók átlagos száma a stádiummal együtt emelkedett, és a III. stádiumba sorolt betegek aránya nagyobb volt azokban a csoportokban, ahol sok nyirokcsomót távolítottak el és vizsgáltak meg. Több nyirokcsomó eltávolítása esetén nagyobb az esetleges pozitív nyirokcsomók fellelésének valószínûsége. Ezért talán nem meglepô, hogy a III. stádiumú betegek csoportjában átlagosan több nyirokcsomót távolítottak el, mint korai stádiumban. Továbbra is tisztázatlan, hány beteget soroltak tévesen a II. stádiumba, de 9% körüli értékre tehetô az alapján, hogy több mint 12 nyirokcsomó eltávolítása esetén a nyirokcsomó-pozitivitás aránya 45,9%-nak adódott, szemben a nem megfelelô lymphadenectomián átesett betegek körében regisztrált 37,2%-os aránnyal. Ez 636 beteget érint, akiknél fennáll annak a lehetôsége, hogy elmaradt a szükséges kemoterápia. A vizsgálat idôtartama alatt szignifikánsan nôtt az eltávolított nyirokcsomók átlagos száma. Hasonló trendet figyeltek meg más vizsgálatokban is. 14 Ebben az idôszakban a colorectalis daganatok ellátása komoly reformon ment keresztül Angliában, és feltehetôleg ez is befolyásolta a nyirokcsomó-eltávolításokat. Az irányelvek dokumentálása, a szolgáltatások centralizálása és az országos felvilágosító program (Pelican MDT-TME 35 ) tudatosította a megfelelô stádiummeghatározás és a csapatmunka fontosságát a vastagbél- és végbélrák multidiszciplináris kezelésében, és hangsúlyozta a csoporton belüli megbeszélések és visszajelzések hasznosságát. A megfelelô patológiai vizsgálat és stádiummeghatározás jelentôségének kiemelése is magyarázhatja az eltávolított nyirokcsomók számának növekedését. Ezt az elméletet más vizsgálatok is alátámasztják, amelyek kimutatták, hogy a felvilágosító programok 34 hatására megemelkedik a nyirokcsomó-eltávolítások aránya, illetve az onkológiai szolgálatok átszervezése javíthatja az onkológiai ellátás minôségét. 36 Korábbi vizsgálatok szerint a mûtéti tényezôk, például a beavatkozások nagysága és a minták hossza kapcsolatba hozható a nyirokcsomó-eltávolítással, 15,31 és az intézmények között is megfigyelhetôk különbségek, 15,21 noha e hatást nem találták általános érvényûnek. 5,37 Adataink szerint a teamben dolgozó sebészek 40%-kal növelték annak az esélyét, hogy a beteg megfelelô lymphadenectomiában részesüljön, miután a beteggel, a tumorral és a kezeléssel kapcsolatos összes többi tényezôt figyelembe vettük. Több vizsgálat kimutatta, hogy a sebész nagyobb tapasztalata és szakosodása a jobb mûtéti technikának és ellátásnak köszönhetôen javítja a colorectalis daganatok kimenetelét. 22,38,39 5

6 Morris és mtsai 1,0 0,9 0,8 0,7 A túlélés valószínûsége 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett összes beteg A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett összes beteg A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett nyirokcsomó-negatív betegek A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett nyirokcsomó-negatív betegek A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett nyirokcsomó-pozitív betegek A 12 nyirokcsomó eltávolításán átesett nyirokcsomó-pozitív betegek 3. ábra. A vastagbél- és végbélrákban szenvedô betegek 5 éves túlélése a lymphadenectomia mértékének függvényében. 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Idô (év) Az MDT tagjaként dolgozó patológusok átlagosan több nyirokcsomót vizsgáltak, és lényegesen gyakrabban távolítottak el 12-nél több nyirokcsomót a mintából, mint azok a patológusok, akik nem tartoztak a csapathoz. Habár a patológiai eljárások eltérései részben magyarázhatják a megfigyelt különbségeket, valószínûnek tûnik, hogy a legbefolyásosabb tényezô a jelentést készítô patológus erôfeszítése és szorgalma. Úgy tûnik, leginkább a teamben dolgozó patológusok vizsgálják meg kellô aprólékossággal a reszekált mintákat, 2. táblázat. Legalább 12 nyirokcsomó eltávolításának esélye többváltozós elemzés szerint Jellemzô Esélyhányados 95%5CI p-érték Életkor, év 0,98 0,98 0,99 < 0,01 Nem Férfi 1,00 Nô 1,19 1,07 1,33 < 0,01 Daganat legnagyobb átmérôje, cm 1,05 1,03 1,06 < 0,01 Lokális invázió T1 1,00 T2 1,81 1,30 2,51 < 0,01 T3 3,49 2,58 4,71 < 0,01 T4 3,03 2,20 4,76 < 0,01 Nem ismert 1,54 0,71 3,35 0,28 Pozitív nyirokcsomók száma, csomó 1,15 1,13 1,18 < 0,01 Diagnózis éve, év 1,17 1,14 1,19 < 0,01 Patológus Általános 1,00 MDT 2,16 1,93 2,41 < 0,01 Sebész Általános 1,00 MDT 1,40 1,24 1,58 < 0,01 Rövidítés: MDT (multidisciplinary team), multidiszciplináris munkacsoport. ami lényeges eleme annak, hogy a lehetô legtöbb nyirokcsomó vizsgálatra kerüljön. Ezt más vizsgálatok is alátámasztják, amelyek különbségeket találtak az eltávolított nyirokcsomók számában, 4,40 habár a bizonyítékok nem egységesek. 31 Vitatott, hogy a megfelelô lymphadenectomiához hány nyirokcsomó eltávolítása szükséges. Több kutató eltérô küszöbértékeket adott meg, 9 10,14,32,41 42 és az általunk használt adatállományban a nyirokcsomó-pozitív betegek aránya tovább nôtt azokban a betegcsoportokban, ahol 12-nél több nyirokcsomót távolítottak el. Leegyszerûsítettnek tûnik az a koncepció, miszerint a megfelelô lymphadenectomiához legalább 12 nyirokcsomó eltávolítása szükséges, és a patológusok gyakran nem is veszik ezt figyelembe a mindennapi gyakorlatban. 19,33,40 Ha vizsgálatunk elsô éveiben a 12-t tekintenénk küszöbértéknek, akkor a betegcsoport több mint fele Nx stádiumúnak minôsülne (azaz a nyirokcsomókat nem lehetne értékelni). 43 Ismert, hogy minél több nyirokcsomót távolítanak el, annál nagyobb a nyirokcsomó-pozitív betegek százalékos aránya, de 12 nyirokcsomó eltávolításának az esélye sok tényezôtôl függ. Egy korai stádiumú betegségben szenvedô, idôsebb személynél, akit nem erre szakosodott sebész és patológus kezel, sokkal kisebb valószínûséggel távolítanak el annyi nyirokcsomót, mint egy késôi stádiumú kórfolyamat miatt kezelt fiatal betegnél, akit erre specializált csapat lát el. Éppen ezért a 12-es küszöbérték önkényes. A UK National Institute for Health and Clinical Excellence ajánlásai a colorectalis daganatok kapcsán végzett lymphadenectomiáról egyszerûen csak azt mondják ki, hogy annyi nyirokcsomót kell eltávolítani, amennyit csak lehetséges, 25 de általában legalább 12 nyirokcsomót ajánlott megvizsgálni, és amennyiben az átlagér- 6 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

7 Milyen szerepe van a betegnek, a sebésznek és a patológusnak a III. stádiumú vastagbél- és végbélrák felismerésében? ték tartósan e szint alatt marad, akkor a patológusnak és a sebésznek meg kell beszélnie a beavatkozás technikáját. A magunk részérôl támogatjuk ezt az ajánlást. A nyirokcsomóstátus megfelelô vizsgálata létfontosságú a legjobb kezelési stratégia kiválasztásához és az optimális túlélés biztosításához. A lehetô legtöbb nyirokcsomó vizsgálatára kell törekedni a reszekált mintában, de ezt a számot sok tényezô befolyásolja. Mindazonáltal magas színvonalú mûtéttel és aprólékos patológiai vizsgálattal a lehetôségek határáig növelhetô a kimetszett és megvizsgált nyirokcsomók száma. A brit kormány a közelmúltban átszervezte az onkológiai szolgálatokat (NHS), és a colorectalis daganatos betegek ellátását elsôsorban az erre specializált MDT-k kezébe adta. Vizsgálatunk adatai bizonyítják, hogy az eltávolított nyirokcsomók száma nagyobb, ha a betegeket ilyen munkacsoportok kezelik, ami közvetve támogatja az onkológiai ellátás jelenlegi reformját. SZERZÔK POTENCIÁLIS ÉRDEKÜTKÖZÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATA A szerzôk kijelentik, hogy nem állnak pénzügyi kapcsolatban a cikkben lényeges szerepet játszó termékek gyártóival, sem olyan céggel, amelyik konkurens terméket forgalmaz. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA A KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A vizsgálat ötlete és megtervezése: Eva Judith Ann Morris, Adatgyûjtés és -rendszerezés: Eva Judith Ann Morris, Adatelemzés és az eredmények értékelése: Eva Judith Ann Morris, A kéziratot elkészítette: Eva Judith Ann Morris, A kézirat végsô jóváhagyása: Eva Judith Ann Morris, HIVATKOZÁSOK 1. Andre T, Boni C, Mounedji-Boudiaf L, et al: Oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. N Engl J Med 350: , Quirke P, Williams GT: Minimum Dataset for Colorectal Cancer Histopathology Reports. London, United Kingdom, Royal College of Pathologists, 2000, pp Bull AD, Biffin AHB, Mella J, et al: Colorectal cancer pathology reporting: A regional audit. J Clin Pathol 50: , Pheby DFH, Levine DF, Pitcher RW, et al: Lymph node harvest directly influences the staging of colorectal cancer: Evidence from a regional audit. J Clin Pathol 57:43-47, Thorn CC, Woodcock NP, Scott N, et al: What factors affect lymph node yield in surgery for rectal cancer? Colorectal Dis 6: , Prandi M, Lionetto R, Bini A, et al: Prognostic evaluation of Stage B colon cancer patients is improved by an adequate lymphadenectomy. Ann Surg 235: , Johnson PM, Porter GA, Ricciardi R, et al: Increasing negative lymph node count is independently associated with improved long-term survival in stage IIIB and IIIC colon cancer. J Clin Oncol 24: , Jestin P, Pahlman L, Glimelius B, et al: Cancer staging and survival in colon cancer is dependent on the quality of the pathologists specimen examination. Eur J Cancer 41: , Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon AL, et al: Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed: A secondary survery of Intergroup trial INT J Clin Oncol 21:2919, Tepper JE, O Connell MJ, Niedzwiecki D, et al: Impact of number of nodes retrieved on outcome in patients with rectal cancer. J Clin Oncol 19: , Cianchi F, Palomba A, Boddi V, et al: Lymph node recovery from colorectal tumour specimens: Recommendation for a minimum number of lymph nodes to be examined. World J Surg 26: , Caplin S, Cerottini JP, Bosman FT, et al: For patients with Dukes B (TNM stage II) colorectal carcinoma, examination of six or fewer lymph nodes is related to poor prognosis. Cancer 83: , Pocard M, Panis Y, Malassagne B, et al: Assessing the effectiveness of mesorectal excision in rectal cancer: Prognostic value of the number of nodes found in resected specimens. Dis Colon Rectum 41: , Goldstein NS: Lymph node recoveries from 2427 pt3 colorectal resection specimens spanning 45 years: Recommendations for a minimum number of recovered lymph nodes based on predictive probabilities. Am J Surg Pathol 26: , Wright FC, Law HL, Last L, et al: Lymph node retrieval and assessment in stage II colorectal cancer: A population based study. Ann Surg Oncol 8: , Sarli L, Bader G, Iusco D, et al: Number of lymph nodes examined and prognosis of TNM stage II colorectal cancer. Eur J Cancer 41: , Leibl S, Tsybrovsky O, Denk H: How many lymph nodes are necessary to stage early and advanced adenocarcinoma of the sigmoid colon and upper rectum? Virchows Arch 443: , Gorog D, Nagy P, Peter A, et al: Influence of obesity on lymph node recovery from rectal resection specimens. Pathol Oncol Res 9: , Baxter NN, Virnig DJ, Rothenberger DA, et al: Lymph node evaluation in colorectal cancer patients. J Natl Cancer Inst 97: , Scott N Thorne C, Jayne D: Lymph node retrieval after neoadjuvant radiotherapy for rectal adenocarcinoma. J Clin Pathol 57: , Miller EA, Woosley J, Martin CF, et al: Hospitalto- hospital variation in lymph node detection after colorectal resection. Cancer 101: , Halm EA, Lee C, Chassin MR: Is volume related to outcome in health care? A systematic review and methodologic critique of the literature. Ann Intern Med 137: , NHS Executive. Guidance on commissioning cancer services: Improving outcomes in colorectal cancer: The research evidence. Leeds, United Kingdom, Department of Health, NHS Executive. Guidance on commissioning cancer services: Improving outcomes in colorectal cancer: The manual. Leeds, United Kingdom, Department of Health, NHS Executive: Guidance on commissioning cancer services: Improving outcomes in colorectal cancer: The manual update. Leeds, United Kingdom, Department of Health, Northern and Yorkshire Cancer Registry and Information Service: Colorectal histopathology form UK Department of Health: Manual of Cancer Service Standards. London, United Kingdom, UK Department of Health, Baxendall M, Lewis F, Guillou, et al: Disappearing lymph nodes: One explanation for the fall in number with increasing age. J Pathol 208:29A, 2005 (suppl 1) 29. Marr R, Birbeck K, Garvican J, et al: The modern abdominoperineal excision: The next challenge after total mesorectal excision. Ann Surg 242:74-82, Nagtegaal ID, van da Velde CJH, Marijnen CAM, et al: Low rectal cancer: A call for a change of approach in abdominoperineal resection. J Clin Oncol 23: , Johnson PM, Malatjalian D, Porter GA: Adequacy of nodal harvest in colorectal cancer: A consecutive cohort study. J Gastrointest Surg 6: , Wong JH, Severino R, Honnebier B, et al: Number of nodes examined and staging accuracy in colorectal carcinoma. J Clin Oncol 17: , Maurel J, Launoy G, Grosclaude P, et al: Lymph node harvest reporting in patients with carcinoma of the large bowel: A French population based study. Cancer 82: , Smith AJ, Law CH, Khalifa MA, et al: Multimodal CME for surgeons and pathologists improves colon cancer staging. J Cancer Educ 18: 81-86,

8 Morris és mtsai 35. Pelican Cancer Foundation: National MDT TME programme. index.php?page_pages&menu_36&submenu_198 &page_id_ Morris E, Haward RA, Gilthorpe MS, et al: The impact of the Calman-Hine report on the processes and outcomes of care for Yorkshire s colorectal cancer patients. Br J Cancer 95: , Jha MK, Koreli A, Corbett WA, et al: When is a Dukes B a Dukes B? An analysis of lymph node retrieval and reporting in colorectal cancer. Colorectal Dis 4:8, 2002 (suppl 1; abstr O22) 38. Schrag D, Panageas KS, Riedel E, et al: Hospital and surgeon procedure volume as predictors of outcome following rectal cancer resection. Ann Surg 236: , Smith JA, King PM, Lane RH, et al: Evidence of the effect of specialization on the management, surgical outcome and survival from colorectal cancer in Wessex. Br J Surg 90: , Wright FC, Law CHL, Last LD, et al: Barriers to optimal assessment of lymph nodes in colorectal cancer specimens. Am J Clin Pathol 121: , Joseph NE, Sigurdson ER, Hanlon AL, et al: Accuracy of determining nodal negativity in colorectal cancer on the basis of the number of nodes retrieved on resection. Ann Surg Oncol 10: , Cserni S, Vinh-Hung V, Burzykowski T, et al: Is there a minimum number of lymph nodes that should be histologically assessed for a reliable nodal staging of T3N0M0 colorectal carcinomas? J Surg Oncol 81:63-69, Sobin L, Wittekind C: TNM Classification of Malignant Tumours. New York, NY, Wiley & Sons, 1997 Köszönetnyilvánítás Köszönjük a yorkshire-i patológusoknak, hogy a patológiai nyomtatványok kitöltésével hozzájárultak a közlemény elkészítéséhez. 8 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 6. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Az elôrehaladott stádiumú emlôrák gyakorisága és az emlôrák mortalitása a mammográfiás szûréssel kapcsolatos

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában

Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában 5. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY SZERKESZTÔSÉGI KÖZLEMÉNY Kétféle antitest egyidejû alkalmazása az elôrehaladott colorectalis rák terápiájában Charles D. Blanke Division

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége

A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége 68 Összefoglaló közlemény A malignus melanóma új TNM-klasszifikációja (AJCC, 2009) és az őrszemnyirokcsomó-biopszia patológiai jelentősége Plótár Vanda 1, Liszkay Gabriella 2, Ladányi Andrea 1, Tóth Erika

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta

A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta A sugárterápia változó szerepe és indikációi a mammográfiás szűrés bevezetése óta Polgár Cs. Mészáros N. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum Mammográfiás szűrés harmadik szűrési ciklus (2006-2007)

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15.

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata Tárgyszavak: poliuretán; gyártás;

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén

Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén Az Evidence Based és a SACS TM kapcsolata a sztóma körüli bőrelváltozások területén A világon egyre több országban az egészségügyi döntéshozatalban (mind szolgáltatói, mind biztosítói oldalon) a medicinában

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI: KÓRHÁZI ÁGYKAPACITÁSOK VÁLTOZÁSA

AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI: KÓRHÁZI ÁGYKAPACITÁSOK VÁLTOZÁSA AZ ONKOLÓGIAI ELLÁTÁS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI: KÓRHÁZI ÁGYKAPACITÁSOK VÁLTOZÁSA Boncz Imre 1,4, Donkáné Verebes Éva 2, Oberfrank Ferenc 2,3, Kásler Miklós 4 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi

Részletesebben

Európai és hazai kihívások az onkológiában

Európai és hazai kihívások az onkológiában Európai és hazai kihívások az onkológiában Kásler Miklós, Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet, Budapest Ismeretes, hogy hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási és gyakorisági

Részletesebben

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Bodó Gabriella B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyógyszerészet, gyógyszerellátás

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Audit{l{si folyamat az infekciókontrollban

Audit{l{si folyamat az infekciókontrollban Auditálási folyamat az infekciókontrollban 6. Fejezet Audit{l{si folyamat az infekciókontrollban Nagwa Khamis és Gertie van Knippenberg- Gordebeke Kulcsfontosságú pontok Az audit jelentése a gyakorlat

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Eredeti közlemény Boncz Imre, 1 Sebestyén Andor, 1 Gulácsi László, 2 Pál Miklós, 1 Dózsa Csaba 1 1 Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyintéző szervezeti egység: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály Iktatószám: HE/058/00037-6/2016 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán Telefonszám:

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

Bogner Barna PTE Pathologia Intézet 70. Pathologus Kongresszus 2011

Bogner Barna PTE Pathologia Intézet 70. Pathologus Kongresszus 2011 Bogner Barna PTE Pathologia Intézet 70. Pathologus Kongresszus 2011 Mi a kezelés ára? RCRG, komplett regresszió Pre-és post CRT staging, megjósolhatóe előre a CRT-raadott válasz? Downstaging, downsizing

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény

Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény 5. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2009. FEBRUÁR JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Palliatív mellkasi besugárzás tüdôrákban: szisztematikus áttekintô közlemény Alysa Fairchild, Kristin Harris, Elizabeth

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése*

A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése* Balogh Ádám dr. 1, Kahán Zsuzsanna dr. 2, Maráz Anikó dr. 2, Mikó Tivadar dr. 5, Nagy Ferenc dr. 3, Palkó András dr. 4, Thurzó László dr. 2 és Tiszlavicz

Részletesebben

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után

A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után A tumorágy kiegészítô besugárzásának hatása a lokális daganatmentességre emlômegtartó mûtét után Az Országos Onkológiai Intézet randomizált boost vizsgálatának elsô eredményei Polgár Csaba 1, Fodor János

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései

EREDETI KÖZLEMÉNY. A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései EREDETI KÖZLEMÉNY A kúpkimetszések mûtéti javallatainak és szövettani leleteinek összefüggései CZIÁKY TAMÁS DR. 1, FARKAS LÁSZLÓ DR. 1, GYÔRFI GYULA DR. 1, GUBÁS PÉTER DR. 1, MINIK KÁROLY DR. 2, BERKÔ

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10.

A zoledronsav klinikai és preklinikai. Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. A zoledronsav klinikai és preklinikai evidenciái az emlőrák kezelésében Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság Kongresszusa Balatonfüred 2009. október 9.-10. Kísérleti modellekben antitumoros

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ELEMZÉSE Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Boncz Imre A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József Ph.D., D.Sc. A PTE

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG

MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG AZ EGÉSZSÉGES CSALÁD PROGRAM ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG Health and Food safety 2 Európai Unió, 2015 / ProPager. Fotó: Michał Obrzut. Az alábbi dokumentumban közölt információk és vélemények

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében

Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében PILINSZKI ATTILA PILINSZKI ATTILA Párkapcsolati stabilitás és minõség egy országos kutatás tükrében A család intézményének felgyorsult változásait láthatjuk az utóbbi néhány évtizedben, amely többek között

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Dr. Gôdény Sándor, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Iskola A cikksorozat második

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok 30 Eredeti közlemény Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok Hegyi Márta 1, Félné Semsei Ágnes 2, Jakab Zsuzsanna 1, Antal mre 3, Kiss János 3, Szendrői Miklós 3, Csóka Monika

Részletesebben

A kemoterápia bevezetésének hatása a méhnyakrák kimenetelére: egy populációs alapú kohorszvizsgálat eredményei Ontarióban

A kemoterápia bevezetésének hatása a méhnyakrák kimenetelére: egy populációs alapú kohorszvizsgálat eredményei Ontarióban 3. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 27. AUGUSZTUS JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Division of Cancer Care and Epidemiology, Queen s University Cancer Research Institute, Kingston, Ontario; Cross Cancer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA. Koppenhága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. december

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA. Koppenhága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. december TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY DÁNIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL DÁNIA Koppenhága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. december Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer...

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Opponensi vélemény. Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL. Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből

Opponensi vélemény. Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL. Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből 1 Opponensi vélemény Dr Molnár F Tamás: A SEBÉSZI AGRESSZIVITÁS OPTIMALIZÁCIÓJÁRÓL Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből című MTA doktori értekezéséről I. Általános megjegyzések Az értekezés címe

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY

Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY 6. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. június Jou r n a l of Cl i n i c a l On c o l o g y EREDETI KÖZLEMÉNY Radikális prostatectomia vagy külsô besugárzás után kialakult metasztatikus betegség klinikailag lokalizált

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban*

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Keller Tamás, a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatója E-mail: keller@tarki.hu A szerző elemzésében a vallásosságot a vallásgyakorlattal definiálja

Részletesebben

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS JÓZSEF Programvezető: Prof. Dr. KISS ISTVÁN Témavezető: Dr. KOVÁCS ÁRPÁD PHD, MED HABIL

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Dr. Polák László, Johnson & Johnson Kft. Az egészségügyi technológiák fejlesztésének, forgalomba hozatalának és értékesítésének

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet?

Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet? Környezeti epidemiológia II. Honnan tudjuk, hogy mikor ártalmas a környezet? Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor Az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Rachal

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2010/7 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. június 23. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2010. június 23. Egészségpolitika... 3 Az új brit

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÁS BEVEZETÉS 3. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. OKTÓBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az adjuváns kezelésként háromhavonta alkalmazott depó leuprorelin-acetát és a cyclophosphamid + methotrexat + fluorouracil

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4.

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítási eszközei

Részletesebben