Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon"

Átírás

1 Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre korrigált egyenlôtlenségeinek csökkentése az erôforrások jobb kihasználását és azok igazságosabb elosztását eredményezi. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK Valamennyi, ben egynapos beavatkozásban, illetve aktív fekvôbeteg-ellátásban részesült betegre vonatkozóan az életkor, a nem, az irányítószám, az ellátást indokló diagnózis, az elszámolt súlyszám és ápolási napok száma elemzésére sor került. Az egyéni adatok mellett a lakóhelyként azonosított kistérség társadalmi-gazdasági jellemzôi, egészségügyi kapacitások általános mutatói is szerepeltek az alkalmazott többszintû statisztikai elemzésben. A becsléseket az összes betegen kívül a rosszindulatú daganatos és a keringési rendszer betegségeivel kezeltekre, továbbá a többi betegre együtt is elvégeztük. EREDMÉNYEK Az egynapos ellátásban jelentôs, az aktív fekvôbeteg-ellátásban egy nagyságrenddel kisebb kistérségi egyenlôtlenségek voltak kimutathatók. A diagnosztikus csoportok közül a keringési betegeknél nagyobb, a daganatos betegeknél kisebb egyenlôtlenség volt tapasztalható. Az egyenlôtlenségek csak kis részét magyarázták a kistérségek lakosságának összetételében mutatkozó különbözôségek. A kistérségek társadalmi-gazdasági jellemzôi jól magyarázták az igénybevételben mutatkozó egyenlôtlenségeket. KÖVETKEZTETÉSEK A szükségletre korrigálás után megmaradt igénybevételi egyenlôtlenségek azt a feltevést igazolták, hogy a hazai egészségügyi rendszer hatékonysága jelentôsen javítható a meglévô kapacitások szükséglet szerinti elosztásával. ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei, ellátási szükséglet és igény, többszintû elemzés NEED-ADJUSTED INEQUALITIES IN THE USE OF HEALTHCARE IN HUNGARY INTRODUCTION The reduction of need-adjusted inequalities in the use of healthcare results in higher efficiency and fairer allocation of resources. PATIENTS AND METHODS Data for all patients who received inpatient care (same-day or hospital treatment) in 2007 were used in the analysis. Beyond the diagnostic and diagnosisrelated group s weight information and the number of inpatient days, the patients record contained data on age, sex, and postal code of residency. Besides personal data, socio-economic characteristics and general indicators of healthcare capacity have been included in the applied multilevel statistical analysis. Inequalities were estimated for all patients, and separately for those treated for malignant tumour, cardio-vascular diseases, or other diseases. RESULTS Significant regional inequalities were observed in one-day care but an order of magnitude less in longer inpatient care. Comparing the two major diagnostic groups, the inequalities were greater among patients with cardiovascular diseases than for those with cancer. Only a small fraction of the observed inequalities was explained by the differences in the composition of population of small regions. The inequalities in the use of healthcare were largely explained by socio-economic characteristics of the regions. CONCLUSIONS Need-adjusted inequalities in the use of healthcare supported the hypothesis that efficiency of the Hungarian healthcare system can be significantly improved by allocating the available resources according to the patients need. inequalities in the use of healthcare, need and demand for healthcare, multilevel analysis Levelezési cím: dr. VITRAI József (levelezô szerzô/correspondent), BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta: EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Temesvár u Érkezett: január 5. Elfogadva: április 10. A cikk az EgészségMonitornak az Egészségbiztosítási Felügyelet megbízásából készített, 2009 szeptemberében közzétett azonos címû tanulmány rövidített változata. ( Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon LAM 2010;20(8):

2 1. ÁBRA Kutatások sora igazolja, hogy az egészségegyenlôtlenségek kialakulásában és csökkentésében az egészségügy komoly szerepet játszhat (1). E bizonyítékokra támaszkodva a WHO ajánlásokat fogalmazott meg a tagországok egészségügyi felsôvezetôi számára az egészségegyenlôtlenségek csökkentésére (2). A WHO közgyûlése ez év májusában határozatban Az ellátás igénybevételének a kutatásban használt modellje. A nyilak a legfontosabb kölcsönhatásokat jelzik. Így például az igénybevételi hajlandóságot részben (felül, balra mutató barna nyíl) a beteg egyéni (például az életkor vagy az iskolázottság) és lakóhelyének társadalmi-gazdasági jellemzôi (például egészségkultúra), részben (felül, jobbra mutató zöld nyíl) az egészségügyben szerzett korábbi tapasztalatai befolyásolják. Az egészségügyi szolgáltatások elérhetôsége magától értetôdôen hatással van a lakosok ellátási szükségleteire (alul, jobbra mutató zöld nyíl) szólította fel a tagországok kormányait az ajánlásokban foglaltak végrehajtására 1. Annak ellenére, hogy a fejlett világ valamennyi országában közös célkitûzés az egyenlô hozzáférés és egyenlô ellátás egyenlô szükséglet 2 esetén, a fejlett országokban, így Magyarországon sem csökkentek az ellátás igénybevételében tapasztalt egyenlôtlenségek az utóbbi évtizedben (3, 4). Hazai és nemzetközi vizsgálatok igazolták, hogy az egészségügyi ellátás igénybevételében tapasztalt egyenlôtlenségek kialakulásában mind az egyéni tényezôk, mind a lakóhelyi környezet szerepet játszik. (Az egészségegyenlôtlenség kutatásának nemzetközi és hazai eredményeirôl magyar nyelvû összefoglaló: 5.) Az ellátás igénybevételét meghatározó egyéni és környezeti tényezôket a szakirodalom két csoportba osztja: az igény ( demand side ), valamint az ellátás elérhetôségét meghatározó tényezôk csoportjába ( supply side ) (6) (1. ábra). A magyar lakosság ellátási szükségleteinek becsléséhez az egészségi állapot egyenlôtlenségeire vonatkozó 2008-as kutatásunk eredményeit használtuk fel (5). A kistérségenként becsült szükséglet az adott kistérségre vonatkozó halandósági, továbbá a 2000-es és a 2003-as Országos Lakossági Egészségfelmérés korlátozottsági adatain alapult. 2. ÁBRA Egynapos ellátás súlyszámainak többszintû elemzése. Az illusztrációhoz kiválasztott betegeket pontok, a kistérségi átlagokat fekete vízszintes vonalak jelölik, míg az országos átlagot szürke vonal jelzi. A betegeknek a saját kistérségi átlaguktól számított eltérései adják az egyéni szintû varianciát, míg a kistérségeknek az országos átlagtól vett eltérései a csoportszintû varianciát. Többszintû statisztikai elemzés egyidejûleg mindkettôt figyelembe tudja venni Forrás: 7.; 1. ábra Célkitûzések, módszertan A kutatás koncepciója szerint az ellátási igénybevétel nyers adatainak ismerete nem elegendô az egészségügyi rendszer erôforrásainak hatékony allokációjához. Akkor használjuk fel ugyanis leghatékonyabban az egészségügy erôforrásait, ha azok elosztása a lakosság szükségletei szerint történik 3. Az ellátás igénybevételében kimutatható egyenlôtlenség éppen a nem szükségletnek megfelelô eltéréseket jellemzi. A szükségletre vetített igénybevétel alapján lehet csak megítélni, hogy az ellátási kapacitások földrajzi elosztása vagy az ellátások OEP általi finanszírozása eléggé hatékony-e, és egyben megfelel-e a társadalmi igazságosságnak. Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) számára egyéni szinten gyûjtött igénybevételi adatok csak korlátozottan tartalmaznak információt az adott személy szükségleteire vonatkozóan, ezért a lakóhelyéhez kapcsolódó, az ellátási szükségletét befolyásoló kistérségi szinten aggregált adatok felhasználása is szükséges. Az adatok ilyen, azaz egyéni és térségi elérhetôsége esetén az úgynevezett többszintû statisztikai elemzési módszer alkalmas a kutatási kérdések megválaszolásához (2. ábra). A többszintû megközelítés elkerül- 528 LAM 2010;20(8): Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon

3 3. ÁBRA Az ellátás igénybevételének kistérségi megoszlása két ellátási formára és négy vizsgált betegcsoportra (világostól a sötét árnyalatig növekvô betegarányok). Míg az egynapos ellátást igénybe vevôk kistérségi aránya nagy variabilitást és diagnózisonként eltérô mintázatot mutatott, a fekvôbeteg-ellátásban kisebb variabilitás és diagnózisonként hasonló mintázat volt tapasztalható hetôvé teszi azt a hibát, amit akkor követünk el, ha az ellátás igénybevételének a kistérségek között mutatkozó különbségét kizárólag a betegek egyéni különbözôségével magyarázzuk, mint például a kistérségek lakosságának életkori összetételének eltérésével. Az egyéni szintû adatok kizárólagos használata, azaz a környezeti hatások figyelmen kívül hagyása vezethet az elemi hibához (angolul individualistic vagy atomistic fallacy ). A többszintû elemzési stratégia ugyanakkor kivédi az ökológiai hiba elkövetését is, vagyis amikor a tapasztalt különbségeket figyelmen kívül hagyva a lakosság összetételében jelentkezô különbségeket csakis kistérségi szintû jellemzôk eltéréseiként értelmezzük ( ecologic fallacy ) (8). Két kérdésre kerestünk választ az egyéni ellátási adatokban mutatkozó, a szükségletre vetített egyenlôtlenségek elemzésével: 1. Mekkorák az ellátás igénybevételének szükségletre korrigált kistérségi egyenlôtlenségei? 2. Milyen összefüggések figyelhetôk meg a szükségletet, valamint az ellátás igénybevételét jelzô egyéni és térségi társadalmi-gazdasági jellemzôk között? A kutatási kérdések megválaszolásához a többszintû statisztikai modellezés módszerét választottuk. Ennek során egyidejûleg elemeztük az ellátást igénybe vevô beteg egyéni adatait (nem, életkor, ápolást indokló diagnózis), valamint a lakóhelyéhez kapcsolható adatokat. A lakóhelyi környezetet többféle szempontból jellemeztük: az ott élô lakosság ellátási szükségletét a halandósággal és az egészség megromlását mutató korlátozottsággal, a társadalmi-gazdasági körülményeket a gazdasági teljesítmény, a foglalkoztatottság, az életkörülmények, a kockázati egészség-magatartás, valamint az egészségügyi ellátáskapacitás összesen 20 kistérségre, illetve megyékre aggregált mutatójával. Az elsô kutatási kérdés a szükségletre korrigált ellátás igénybevételében kimutatható kistérségi egyenlôtlenség mértékére vonatkozik. Ahhoz, hogy annak mértékét meg lehessen ítélni, viszonyítási alapként az elemzés elsô lépésében az igénybevétel kistérségi eltérését becsültük meg (elsô statisztikai modell). Ezt követôen az ellátási igénybevétel szükségletre való korrigálás lépései következtek. Elôször az egyéni szintû egészségmeghatározó tényezôket, az ellátást igénybe vevô nemére és életkorára vonatkozó mutatókat vontuk be a statisztikai modellbe (második statisztikai modell). Majd a lakóhelyi környezethez kapcsolható kistérségi halandósági, illetve a megyei korlátozottsági mutatók additív hatását elemeztük (harmadik statisztikai modell). Utána az egészségi állapotot meghatározó társadalmi-gazdasági tényezôkkel bôvítettük az egyenlôtlenségeket magyarázó változók körét (negyedik statisztikai modell). Végül, a rendelkezésre álló ellátási kapacitásoknak a szükségletre kifejtett hatását elemeztük (ötödik statisztikai modell). A lépésenként elvégzett elemzés részeredményei lehetôvé tették a Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon LAM 2010;20(8):

4 4. ÁBRA Egynapos ellátás súlyszámának kistérségi eloszlása a szükségletre korrigálás lépéseiben. Az elsô modellhez tartozó térképek a nyers súlyszámokból a véletlen ingadozást kiszûrô becsléssel készített kistérségi eloszlásokat mutatják második kutatási kérdés megválaszolását, azaz a befolyásoló tényezôknek az igénybevételt meghatározó szerepének tisztázását. Az elemzési lépéseket külön-külön elvégeztük az egynapos ellátásokra, valamint a fekvôbeteg-ellátásra. Mindkét ellátási formában az elszámolt súlyszámra, illetve a fekvôbeteg-ellátásnál az ápolási napok számára is, összesen négy betegcsoportra, a daganatos, a keringési és egyéb diagnózissal kezelt betegek, valamint az összes betegre végrehajtottuk a modellépítés fentebb leírt öt lépését. Minden beteg esetében a 2007-ben elôfordult valamennyi ápolási esetét összevontuk, azaz az összes ellátásra lejelentett súlyszámösszeget, illetve az ápolási napok összegét használtuk. Elemzéseinkben daganatos betegként szerepelt minden olyan beteg, akinél bármelyik ápolási esetben rosszindulatú daganat (BNO-10: C00-C98) diagnózisa fordult elô. Keringési betegnek tekintettük a többi beteg közül azokat, akiknél a keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) diagnózis megtalálható volt. A többi beteget egyéb betegként jelöltük. Az ellátás igénybevételére vonatkozó évi adatokat az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, a es halandósági és a 2001-es népszámlálási adatokat a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatta. A korlátozottsági és a kockázati egészség-magatartási adatok a 2000-es és a 2003-as Országos lakossági egészségfelmérés összevont adatbázisából származtak. Eredmények Az egy lakosra számított betegszámok az egynapos ellátások igénybevételi adatai alapján kistérségenként erôsen különböztek. A legnagyobb kistérségi betegarány 12-szerese volt a legkisebbnek. Valamennyi kistérséget egyidejûleg figyelembe véve a lakosság felét képviselô kistérségekre a daganatos betegek 70%-a, a keringési betegek több mint 80%-a, míg az egyéb diagnózis miatt kezelt betegek valamivel több mint 60%-a jutott. A fekvôbeteg-ellátásban a legnagyobb kistérségi betegarány háromszorosa volt a legkisebbnek valamennyi diagnosztikus kategóriában, de az összes kistérséget figyelembe véve az igénybevétel kiegyenlítettnek volt tekinthetô (3. ábra). Az egy betegre vetített átlagos súlyszámok (ami az ellátásért az OEP-tôl kapott díjat meghatározta) az egynapos ellátás adatai alapján kistérségenként számottevôen különböztek. A legnagyobb átlagos kistérségi súlyszám nyolcszorosa volt a legkisebbnek (4. ábra elsô oszlopa). Valamennyi kistérséget együtt figyelembe véve a keringési betegek finanszírozása 4 mutatta a legnagyobb eltérést: itt a teljes lakosság felét képviselô kistérségekre csupán a kifizetett térítés 35%-a jutott. A finanszírozás szélsôséges földrajzi egyenetlensége jól megfigyelhetô az 5. ábra térképén. Ezzel szemben a daganatos betegek egynapos ellátásának finanszírozásában jóval kisebb kistérségi különbségek mutatkoztak, mivel a lakosság felét képviselô kistérségekre a kifizetett térítés 45%-a jutott, és a földrajzi eloszlás is egyenletesebb volt (6. ábra). Az aktív fekvôbeteg-ellátásban hasonló, de az egynapos ellátáshoz képest egy nagyságrenddel kisebb eltérések voltak tapasztalhatók. A lépésenként elvégzett statisztikai elemzések során a szükségletre korrigálás a nyers igénybevételi adatokra kimutatott kistérségi különbségeket lecsökkentette, és a földrajzi megoszlás mintázatát megváltoztatta mindkét ellátási formában, különösen a daganatos és a 530 LAM 2010;20(8): Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon

5 5. ÁBRA Keringési betegek egynapos ellátására elszámolt súlyszám kistérségi eloszlása nyers adatok alapján (elsô modell). A térképen azonos színkóddal jelölt kistérségekben lakó ellátott betegek részaránya olvasható le az oszlopdiagramon. Az egyenlôtlenséget jól jelzi, hogy a három felsô finanszírozási kategóriába (sötétebb árnyalatok) a betegek mindössze 9,5%-a került 6. ÁBRA Daganatos betegek egynapos ellátására elszámolt súlyszám kistérségi eloszlása nyers adatok alapján (elsô modell). A térképen azonos színkóddal jelölt kistérségekben lakó ellátott betegek részaránya olvasható le az oszlopdiagramon. Itt keringési betegekkel összehasonlítva kiegyenlítettebb az egy betegre vetített súlyszám: az alsó két finanszírozási kategóriába (világosabb árnyalatok) a betegek 27%-a került, míg a felsô kettôbe 16%-a 7. ÁBRA keringési betegekre vonatkozóan (4. ábra). Az egynapos ellátásokra elszámolt átlagos súlyszámok kistérségi egyenlôtlenségeit a vizsgált mutatókkal történô korrekció összességében a daganatos betegeknél 30%-ára, a keringési betegeknél 60%-ára csökkentette (7. ábra, utolsó oszlopok). A fekvôbeteg-ellátásban mindkét betegcsoportban 60% körül volt ez az érték. A fekvôbeteg-ellátás ápolási napjainak kistérségi egyenlôtlenségei ugyancsak a kiindulási érték 60%-ára mérséklôdtek. Jelentôségénél fogva részletesebben nézzük az egynapos ellátás finanszírozására vonatkozó elemzéseket! Az életkorra és nemre történô korrekció (második modell) csak az egyéb betegséggel kezeltek egynapos ellátásában csökkentette jelentôsen, mintegy 35%-kal a kistérségi eltéréseket. A daganatos és a keringési betegeknél a kistérségek között a lakosság életkor és nemi összetételében jelentkezô különbözôségek mindöszsze a variancia 10%-át magyarázták. A térségi szükséglet, azaz a halandóság és korlátozottság (harmadik modell) a daganatos betegeknél további 10%-kal csökkentette a kistérségek közötti varianciát, a keringési bete- Az egynapos ellátásokra elszámolt, egy betegre vetített, átlagos súlyszámok kistérségi egyenlôtlenségeinek csökkenése a szükségletre korrigálás lépéseiben, betegcsoportonként. A nyers adatok alapján számított variancia = 100%. A befolyásoló tényezôk egymást követô lépésekben történô bevonásakor annyival csökken a még meg nem magyarázott variancia, amennyi az éppen bevont tényezôk hatása az egynapos ellátás finanszírozására Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon LAM 2010;20(8):

6 geknél viszont lényegében nem járultak hozzá az eltérések magyarázatához. A térség társadalmi-gazdasági jellemzôi (negyedik modell) a daganatos betegeknél további 40%-ot, a keringési betegeknél újabb 30%-ot magyaráztak. Az egészségügyi kapacitások kistérségi különbözôségei (ötödik modell) a daganatos betegeknél a kiindulási varianciának mintegy 10%-át magyarázták, a keringési betegeknél viszont jelentôsebb változást nem okoztak. Összefoglalva, mindkét ellátási formára igaz, hogy a finanszírozás kistérségi egyenlôtlenségeit a két kiemelt betegcsoportban a lakosság kor és nem szerinti összetételének eltérésein túl különbözô befolyásoló tényezôk okozták: míg a daganatos betegeknél a lakóhelyi környezet társadalmi-gazdasági jellemzôinek túlsúlya mellett valamennyi tényezô, addig a keringési betegeknél csupán a társadalmi-gazdasági környezet játszott jelentôs szerepet. Következtetések Kutatási eredményeink igazolták, hogy az igénybevétel kistérségi egyenlôtlenségeibôl megfelelô statisztikai eljárással kiszûrhetô az eltérô ellátási szükségletekre visszavezethetô hatás. Az eredmények alapján megállapítható, hogy nagy kistérségi eltérések mutathatók ki az egynapos ellátások finanszírozásában; a fekvôbeteg-ellátásban az eltérések egy nagyságrenddel kisebbek; az egyenlôtlenségek nagy része a vizsgált lakóhelyi környezet társadalmi-gazdasági tényezôivel, illetve az ellátási kapacitások elérhetôségével hozható összefüggésbe; a társadalmi-gazdasági tényezôk hatása fôképp a daganatos betegek egynapos ellátásainak finanszírozási egyenlôtlenségeiben játszanak kiemelkedô szerepet. A kutatás talán legfontosabb tanulsága: a szükségletre történô korrekció után megmaradt igénybevételi egyenlôtlenségek nemcsak a hatékonyság szempontjából hátrányosak, hanem sértik a társadalmi igazságosságot is. A szükségletre korrigálás után megmaradt igénybevételi egyenlôtlenségek arra mutatnak rá ugyanis, hogy a finanszírozás kistérségenként eltérô mértékét az egészségügy mûködtetésének céljától és az általános elvárásoktól eltérôen nem a lakosság ellátási szükségletei határozzák meg. Könnyen belátható, hogy az egészségügy hatékonysága mint azt a nemzetközi tapasztalatok igazolják újabb erôforrások bevonása nélkül is javítható lenne (9), ha a finanszírozás szükségletre korrigált kistérségi egyenlôtlenségeit lecsökkentenék a többletköltséget okozó itt nem vizsgált tényezôk kiküszöbölésével. Az ehhez szükséges információt olyan célzott vizsgálatok szolgáltatnák, amelyek a lakossági szükséglet figyelembevételével elemeznék a legköltségesebb ellátások igénybevételét, a rendelkezésre álló ellátási kapacitások földrajzi eloszlását és az azokhoz való hozzáférés lehetôségét. Végsô soron ez nemcsak a társadalmi igazságosságot, hanem a társadalmi kiadásokkal való takarékosságot is szolgálná. IRODALOM 1. Gilson L, Doherty J, Loewenson R és mtsai. Challenging inequity through health systems, WHO Commission on the Social Determinants of Health Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. WHO, De Looper M, Lafortune G. Measuring disparities in health status and in access and use of health care in OECD countries, OECD HEALTH WORKING PAPERS. OECD, Baert K, de Norre B. Perception of health and access to health care in the EU-25 in Statistics in focus. Eurostat, Vitrai J, Hermann D, Kaposvári Cs, et al. Egészség-egyenlôtlenségek Magyarországon. Adatok az ellátási szükségletek térségi egyenlôtlenségeinek becsléséhez. EgészségMonitor, Gilson L, Schneider H. Understanding health service access: concepts and experience. In: Monika Gehner, Susan Jupp, Oana Penea (szerk.). Global Forum Update on Research for Health Volume 4. Equitable access: research challenges for health in developing countries. London: Pro-Brook Publishing Limited; Merlo J, Chaix B, Yang M, et al. A brief conceptual tutorial of multilevel analysis in social epidemiology: linking the statistical concept of clustering to the idea of contextual phenomenon. J Epidemiol Community Health 2005;59: Subramanian SV, Jones K, Kaddour A, et al. Revisiting Robinson: The perils of individualistic and ecologic fallacy. Int J Epidemiol 2009, dyn Joumard I, André C, Nicq C, et al. Health status determinants: lifestyle, environment, health care resources and efficiency. OECD, JEGYZETEK 1. Reducing health inequities through action on the social determinants of health. 62th World Health Assembly, 22 May Az ellátási szükségletet (angolul: health care need) élesen meg kell különböztetni az ellátási igénytôl (health care demand), minthogy az elôbbi a mindenkori orvosi tudás alapján objektív, míg az utóbbi az egyén ismeretein és korábbi tapasztalatai alapján szubjektív fogalom. 3. Az egészségügy mûködtetésének elsôdleges célja, a WHO szerint, javítani a lakosság egészségét úgy, hogy abból mindenki egyenlô eséllyel részesüljön. Ebbôl következôen akkor hatékony az egészségügy, ha a céljainak leginkább megfelelôen használja fel az erôforrásait. 5. A finanszírozás alatt itt az ellátásért az OEP által elszámolt térítést értjük. 532 LAM 2010;20(8): Vitrai: Igénybevételi egyenlôtlenségek Magyarországon

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve 45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros egészségterve 2014 Tiszaújváros egészségterve 2014 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 2014 Szerkesztette: Dr. Bíró Éva Lektorálta: Dr. Kósa Karolina

Részletesebben

Háziorvosi szolgálat

Háziorvosi szolgálat dr. Székely László, alapvető jogok biztosa részére 1387 Budapest, Nádor utca 22. Tárgy: testi és lelki egészséghez való jog a háziorvosi szolgálat vonatkozásában, s az állam egészségügyre fordított kiadásaira

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt)

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt) Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára (Megjelenés alatt) Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

1. Halandósági arányok a rák előfordulási helye és foglalkozás szerint Fehér férfiak, VSA, 1950 Férfiak és nők, Anglia és Wales, 1959 63

1. Halandósági arányok a rák előfordulási helye és foglalkozás szerint Fehér férfiak, VSA, 1950 Férfiak és nők, Anglia és Wales, 1959 63 KÖZLEMÉNYEK 121 r á k h a l a n d ó s á g t á r s a d a l m i-g a z d a s á g i STÁTUSZ s z e r i n t * A társadalmi-gazdasági státusz szerinti halandósági vizsgálatok azt mutatták, hogy a legmagasabb

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BELGIUM EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Hollandia. Brüsszel BELGIUM

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BELGIUM EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Hollandia. Brüsszel BELGIUM TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BELGIUM EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Északi-tenger Hollandia Brüsszel Németország BELGIUM Franciaország Luxemburg GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Atlanti-óceán. Dublin ÍRORSZÁG. Kelta-tenger TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Atlanti-óceán Észak-Írország (N.Br.) Dublin ÍRORSZÁG Írtenger Kelta-tenger GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai

A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai A 2007 13-as európai uniós fejlesztési periódus egyik sok figyelmet kapott infrastrukturális fejlesztési eleme a járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI

AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI 5. AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK jelentős mortalitásbeli többletet mutat nem csupán az Európai Unió legfejlettebb, hanem az unióhoz hazánkkal egyszerre vagy később

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE A KREATÍV MUNKAERŐPIACI MAGATARTÁSFORMÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE Összefoglalás THE NEED TO DEVELOP CREATIVE LABOR MARKET BEHAVIOR Csehné Papp Imola PhD egyetemi docens Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

A haldokló jóléti állam az 1990-es években

A haldokló jóléti állam az 1990-es években VITA Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. október (948 969. o.) SZAMUELY LÁSZLÓ A haldokló jóléti állam az 1990-es években A tanulmány nemzetközi statisztikák alapján vizsgálja meg, mennyire helytálló

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Az egészség társadalmi gazdasági meghatározói

Az egészség társadalmi gazdasági meghatározói Az egészség társadalmi gazdasági meghatározói Az egészség és helye a szakpolitikákban, politikában Gábor Edina Országos Egészségfejlesztési Intézet Főigazgató 2009. december 3. Egészség Testi Lelki Jól

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre KEZÜNKBEN A JÖVŐ KONFERENCIA 2016. február 25. Dr. Biró Krisztina Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan zolyomi@t-online.hu Cseffó Károly Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Bandúr Pál Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Vitrai József Mihalicza Péter: Egészségi állapot

Vitrai József Mihalicza Péter: Egészségi állapot Vitrai József Mihalicza Péter: Egészségi állapot (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vitrai József Mihalicza Péter (2006) Egészségi állapot : in: Társadalmi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK KLINGER ANDRÁS 1. Differenciális demográfiai mutatószámok fogalma és számításának alapelvei A demográfiai vizsgálatok

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézete Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 2001-2004 Záró jelentés 1. Kutatási

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 117-126. p. TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 117 A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL (The Analysis of the

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03.

Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03. Az ellátás szakmai megfelelősége, minősége, biztonsága az integráció tükrében. Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc - DEMIN XI. Debrecen, 2011.06.02-03. - Betegbiztonság - Biológiai biztonság Az EU Tanácsának

Részletesebben

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3.

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3. F L U E N T U M Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences 2015. II. évfolyam 3. szám ISSN 2064-6356 www.fluentum.hu A KÁRPÁT-MEDENCE REGIONÁLIS

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Dr. CsiszárikKocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Mennyire befolyásolták a makrogazdasági mutatószámok a költségvetési helyzetképet a válság előtt és után? eredmények a Visegrádi négyek országcsoport adatai alapján

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉS KÖZMENEDZSMENT - Európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia-vizsgálata a közmenedzsment tükrében -

KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉS KÖZMENEDZSMENT - Európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia-vizsgálata a közmenedzsment tükrében - MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SOMOGYI ALIZ KÖZSZOLGÁLTATÁS ÉS KÖZMENEDZSMENT - Európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia-vizsgálata a közmenedzsment tükrében - PHD ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2000-2012 közöj OECD átlag. Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2012- ben 10% Magyarország

Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2000-2012 közöj OECD átlag. Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2012- ben 10% Magyarország Lantos Csaba Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2000-2012 közöj OECD átlag Egészségügyi kiadások a GDP százalékában 2012- ben 10% 9% 8% 7% 11,8 11,6 11,3 11,1 11,0 10,9 9,6 9,5 9,4 9,3 9,3 9,3 9,2

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése Vitrai József Kiss Norbert Kriston Vízi Gábor A tanulmány a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia 2 Egészségügyi rendszer 3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings

Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings Lakóházak energiatudatos szellőzési rendszerei Energy conscious ventilation system of dwellings SZIKRA Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzıi Nógrád megyében. Kajtor Erzsébet

Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzıi Nógrád megyében. Kajtor Erzsébet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földtudományok Doktori Iskola Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzıi Nógrád megyében PhD értekezés Kajtor Erzsébet Témavezetı: Prof.

Részletesebben

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák

Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák Varga Júlia: Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, skill -ek és kompetenciák (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Varga Júlia (2006) Humántőke-fejlesztés,

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére

Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére Eszközök, módszerek felnőttképzési szakpolitikai döntéshozók részére REGIONAL Comparative Analysis of Regional Policies for Adult Learning www.regionalproject.eu This project has been funded with support

Részletesebben

Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez

Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez EGÉSZSÉGJELENTÉS 2015 Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez 1 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Budapest, 2015. szeptember 29.

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI ELEMZÉSE Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Boncz Imre A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József Ph.D., D.Sc. A PTE

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010)

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági és Költségvetési Főosztály A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Budapest 2014. Készítette: Hablicsekné Richter Mária

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Néhány gondolat az egészségügyről

Néhány gondolat az egészségügyről Néhány gondolat az egészségügyről Bodrogi József 2014. Április 12. Az egészségügy gazdasági jelentősége Foglalkoztatás Elosztásban betöltött szerepe Hadiipar vs. Egészségügy Multiplikátor hatás 2010-2013:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése

Rehabilitáció családorvosok továbbképzése ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA TANSZÉK Rehabilitáció családorvosok továbbképzése dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Debrecen, 2007. nov.8. Az orvosi rehabilitáció helyzete 2006 Kitárulkozó perspektíva

Részletesebben

The role of origin in the hungaria pálinka industry

The role of origin in the hungaria pálinka industry (79) TÖRÖK Á. Az eredetvédelem jelentősége a magyar pálinka ágazatban The role of origin in the hungaria pálinka industry Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben