2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás"

Átírás

1 E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István s.k. vezérigazgató Sorszám Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Az utasításban használt rövidítések: KOB: Központi Operatív Bizottság TTFB: Területi Téliforgalmi Bizottság PLF: Pályalétesítményi Főosztály FF: Forgalmi Főosztály TEBF: Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály Gépészet Zrt: MÁV GÉPÉSZET Zrt. Trakció Zrt.: MÁV TRAKCIÓ Zrt. V-szK: Vontatás-szolgáltatási Központ MÜTH: Mozdony-Üzemeltetési Telephely KJK: Körzeti Járműfenntartási Központ Tm: Területi műhely Start Zrt.: MÁV START Zrt. IGI-ISZE: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlankezelési Szolgáltató Egység PTK: Pályavasúti Területi Központ VPE Kft.: Vasúti Pályakapacitás elosztó Kft. PLO: Pályalétesítményi Osztály PLA: Pályalétesítményi Alosztály FO: Forgalmi Osztály FIA: Forgalomirányítási Alosztály IGI: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

2 TIK: Területi Ingatlankezelési Központ IK Kft.: MÁV Ingatlankezelő Kft. MSz: Mérnöki Szakasz FCs: Forgalmi Csomópont FŐPMSZ: Főpályamesteri Szakasz HLS: Hőlégsugaras hóolvasztó gép UM: UNIMOG hómarógép HK: Hóeke CIM: Nemzetközi árufuvarozási szerződésekre vonatkozó szabályok 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A D.4. sz. Utasítás célja felkészülés a téliforgalmi feladatok ellátására, a téli időjárás, erős fagy, sűrű havazás, hófúvás által okozott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok elhárítása során követendő eljárás meghatározása. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. kezelésében lévő vasútvonalakra, állomásaira, szolgálati helyeire, a MÁV Zrt. valamennyi érintett szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint MÁV Zrt. területén tevékenykedő idegen munkavállalókra A utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért Pályavasúti Üzletág, Pályalétesítményi Főosztály a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A készenlét (hókészenlét) fogalma: A készenlét az az időtartam, amely alatt a munkavállaló a munkaidő-beosztásától eltérő időben, illetve a munkaidőkereten felül a munkáltató utasítására meghatározott ideig és helyen munkavégzésre készen állni köteles. Az ügyelet (hóügyelet) fogalma: Ügyeletnek minősül az az időtartam, amely alatt a munkavállaló a munkaidő-beosztásától eltérő időben és a munkaidőkereten felül a munkáltató utasítására a munkáltató által meghatározott helyen és ideig rendelkezésre köteles állni. A hóügyeletes az a munkavállaló, aki munkaidejében, vagy készenlét-ügyelet alatt a hóltakarítási munkákat szervezi, irányítja. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás tartalmazza az erős fagy, a sűrű havazás, és a hófúvásból származó zavarok megelőzésének, vagy a bekövetkezett akadályok legrövidebb időn belüli megszüntetésének alapvető szabályait. Tartalmazza a téli készültségi fokozatok meghatározását, a készenléti, ügyeleti szolgálat rendjét és szabályait. Ezen rendeletek a szolgálati helyeken általános,

3 alaputasításként kezelendők, és a legtöbb helyen külön intézkedések nélkül végrehajtandók. A D.4. sz. Utasításra alapozva kell elkészíteni a szakterületek Hálózati Téliforgalmi Rendeletét, és a területi központok, szolgálati helyek Területi Téliforgalmi Rendeletét. A Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokat a helyi viszonyoknak megfelelően a Területi Téliforgalmi Rendeletben meghatározott szempontok szerint az abban kijelölt szolgálati helyek, főpályamesteri szakaszok, csomópontok készítik el, az 1. és a 2. sz. függelékben meghatározottak figyelembevételével. Az utasítás módosítása Az utasítás rendeleteit csak a vezérigazgató változtathatja meg. A változásokat közzé kell tenni a MÁV Zrt. Értesítőjében. Az utasítás rendeleteinek értelmezése Az utasítás rendeleteinek értelmezése során felmerülő véleménykülönbség, vagy kétely esetén a területi központok Pályalétesítményi Osztályához, mint a Területi Téliforgalmi Bizottság (továbbiakban: TTFB) ügyvezető szervezetéhez kell fordulni. A TTFB hatáskörét meghaladó ügyekben a Vezérigazgatóság Központi Operatív Bizottság (továbbiakban KOB) döntését kell kérni. A rendeletek értelmezésekor minden esetben figyelembe kell venni a jelen utasításnak, valamint az egyéb utasítások téli forgalommal összefüggő rendeleteit. Az utasítás rendszere Az érvényes utasítások rendszere: a.) Alaprendelet a D.4. sz. utasítás. b.) A szakterületek Hálózati Téliforgalmi Rendeletei. c.) A területi központok közös Területi Téliforgalmi Rendeletei. d.) Az egyes szolgálati helyek és forgalmi csomópontok helyi Téliforgalmi Végrehajtási Utasításai. (A b., c., és d. pontokban meghatározottak nem térhetnek el a jelen utasításban szabályozottaktól.) Az oktatások anyaga A megfelelő intézkedésekre, továbbá a havazások és hófúvások által okozott forgalmi zavarok, akadályok elhárítására, valamint az azokkal kapcsolatos teendőkre a jelen utasítás rendeletein kívül még figyelembe kell venni: az F.1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei, az F.3. sz. Utasítás, a D.1. sz. Utasítás, a D.2. sz. Utasítás, a D.5.sz. Utasítás, a D.11. sz. Műszaki Útmutató, a D.18. sz. Műszaki Útmutató, az E.1. sz. Utasítás, az E.12. sz. Utasítás, a Műszaki Táblázatok I-II. kötete az E.2., E.101., E.106. sz. Utasítás, MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, Idegenek munkavégzése MÁV területen 28/2008. VIG. sz. utasítás,

4 MÁV Zrt. Kollektív Szerződés téli időjárás esetére vonatkozó rendeletei, továbbá a MÁV ZRt. KSz. 36, ai, valamint a Mt ai. az elhárítás során felhasznált gépek, eszközök és anyagok kezelésére vonatkozó utasításokat, valamint a Pályavasúti Üzletág Üzletági Függelékében szabályozottakat Oktatás A pálya, a távközlési és biztosítóberendezési, az erősáramú, a gépészeti, a vontatási valamint az állomási személyzet részére a D.4.sz. Utasítást és a téli forgalommal összefüggő saját szakszolgálati utasítások és rendeletek előírásait a téliforgalmi időszakot megelőző hónapban (de legkésőbb folyó év november 15.-ig), illetve szükség szerint a rendszeres szakmai oktatások keretében oktatni kell. Az utasítás ismerete A pálya, a távközlési és biztosítóberendezési-, az erősáramú mérnököknek, a diszpécsereknek, a téliforgalmi feladatok végrehajtásában résztvevő műszaki szakelőadóknak, vontatási technológus szakértőknek, szakaszmérnököknek, szolgálati vezetőknek, műszaki és irányítói munkakörben foglalkoztatott dolgozóknak, a téli-forgalmi feladatok végrehajtásában résztvevő állomási dolgozóknak, a (fő)-pályamestereknek az utasítás valamennyi rendeletét, a szakszolgálatok többi dolgozójának pedig csak az utasítás rájuk vonatkozó részeit kell ismerniük. 4.1 ÁLTALÁNOS RENDELETEK A felkészülés és végrehajtás általános szabályai A téli időjárásra a szakszolgálatok valamennyi dolgozójának időben fel kell készülnie, hogy erős fagy, sűrű havazás, vagy hófúvás idején a forgalom biztonsága, a meghirdetett menetrend szerinti közlekedés biztosítása, és az esetleg keletkezett akadályok mielőbbi elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal megtehessék. A havazások és hófúvások által okozott forgalmi akadályok megelőzése, megszüntetése és a pálya szabadon tartása mind a nyílt vonalon, mind az állomásokon valamennyi szakmai terület és szakszolgálat együttes feladata. A munka szervezése, irányítása a Pályavasúti Üzletág feladata. A nem pályavasúti kezelésben (nem kincstári tulajdonban) lévő üzemi vágányok és területek esetében, vagy kincstári tulajdonban lévő, de üzemeltetésre más szakszolgálatnak, üzletágnak, bérlőnek átadott területek tisztítása, hó- és jégmentesítése az üzemeltető kötelessége, melyet saját erővel, külső megbízással, vagy megrendeléssel biztosíthat. A gépészeti tevékenységeket a MÁV TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV GÉPÉSZET Zrt. szerződéses keretek között végzi. Az igényelt szolgáltatásokat minden esetben a MÁV TRAKCIÓ Zrt-vel kell szerződésekben rögzíteni, a MÁV GÉPÉSZET Zrt. a feladatait, mint alvállalkozó teljesíti a MÁV TRAKCIÓ Zrt. felé, nem szerződésszerű teljesítés esetén a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mentesül a felelősség alól. A különböző készültségi fokozatoknál a szükséges létszám biztosítása a területi központok feladata a rendelkezésre álló saját, valamint (szerződéses feltételekkel) idegen munkaerő igénybevételének megszervezésével.

5 A téli forgalmat szabályozó szervezetek Központi Operatív Bizottság (KOB): A MÁV Zrt. Vezérigazgatóságon a PLF., FF., TEBF.,KFO., IGI-ISZE., MÁV-TRAKCIÓ Zrt., a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és a MÁV START Zrt. vezetőiből és munkatársaiból álló döntést hozó szervezet, döntéseit valamennyi központi, területi, és helyi szinten kötelesek végrehajtani. A MÁV-START a KOB szervezetében tanácskozási joggal vesz részt. A KOB vezetője a Pályavasúti Üzletág főigazgatója. A KOB feladata: III. fokozatú készültség (rendkívüli állapot) illetve, ha szükséges II. fokozatú készültség esetén intézkedik a vonatforgalom operatív lebonyolításáról, A KOB a III. fokozat bevezetéséről, a közlekedési kapacitás-csökkenés mértékéről értesíti a MÁV-START Zrt. vezetői készenlétesét, egyúttal meghatározza a vonalanként leközlekedtethető vonatok mennyiségét, ütemét. a készültségi fokok függvényében a szükséges intézkedések megtétele a vonatforgalom fenntartása és szabályozása érdekében, a TTFB-k javaslatára, vonalanként csökkentett vonatforgalom bevezetése, a rendelkezésre álló eszközök és személyzet alapján, döntéseiről a végrehajtás érdekében időben rendelkezik az Üzemirányító Központ hálózati főüzemirányítója felé. Területi Téliforgalmi Bizottság (TTFB): A TTFB a területi központok döntéshozatalban kompetens vezetőiből és munkatársaiból álló operatív szervezet. A téli forgalom előírtak szerinti lebonyolításáért minden területi központ működési területére vonatkozóan a TTFB a felelős. A TTFB vezetője a PTK területi központ vezetője. Tagjai: Területi központok érintett szakmai vezetői, IGI-ISZE Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Területi Ingatlankezelési Központ vezetői, illetve megbízottjai, MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megbízott vezetői, MÁV START Zrt. területi vezetői, illetve megbízottjaik. A MÁV-START és a más érintett vasútvállalat a TTFB szervezetében, tanácskozási joggal vesz részt. Az ügyvezetői teendőket (TTFB üléseinek szervezése, emlékeztetők összeállítása, adatok bekérése, elemzése, feldolgozása, jelentések összeállítása, a témával kapcsolatos rendeletek, végrehajtási utasítások elkészítése, stb.) mindenütt a Pályavasúti Területi Központok Pályalétesítményi Osztályainak kell ellátni! A TTFB feladata: a téliforgalmi felkészülés szakterületenkénti ellenőrzése, a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítások jóváhagyása, a téli forgalom lebonyolításának akadozása esetén a szakszolgálatok közötti koordinációs tevékenységgel hatékonyan elősegíteni a felmerülő problémák megoldását, folyamatos információadás a KOB felé, szükség esetén rendelkezik a II. fokozatú hókészültség bevezetésére,

6 szükség esetén javaslatot tesz a KOB felé III. fokozatú készültség bevezetésére, rendeleteiről, folyamatosan tájékoztatja az Üzemirányító Központot, és az illetékes területi főüzemirányítót Helyi Téliforgalmi Bizottság: Egy szolgálati helyen a forgalmi, csomóponti főnökség, a mérnöki-, távközlési-, blokkmesteri-, erősáramú-, és főpályamesteri szakaszok, a IGI-ISZE Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Területi Ingatlankezelési Központ képviselője, vagy szerződéses megbízottja, a személy és áruszállítás helyi vezetői, a MÁV TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV GÉPÉSZET Zrt. végrehajtási egységeinek döntéshozatalra jogosult vezetőiből (V-szK, K-szK, KJK.) és munkatársaiból álló operatív szervezet. A MÁV-START Zrt. a Helyi Téliforgalmi Bizottság szervezetében tanácskozási joggal vesz részt. A Helyi Téliforgalmi Bizottságot a forgalmi csomópont vezetője és a helyi főpályamesteri szakasz vezetője közösen szervezi és irányítja. Feladata: szükség esetén I. fokozatú készültség bevezetése vagy annak kezdeményezése, a felügyelete alá tartozó szolgálati helyen (területen) a téli forgalommal összefüggő feladatok helyi koordinálása, hatékony intézkedésekkel elősegíteni a menetrendszerinti közlekedés lebonyolítását, hiteles és folyamatos információ adásával elősegíteni a területi és központi szervek döntéseit, a Központi Operatív Bizottság valamint a Területi Téliforgalmi Bizottság rendeleteinek maradéktalan végrehajtása és végrehajtatása Munkaerő, létszám A vasúti üzem lebonyolításával összefüggésben (elsősorban) a pályavasúti létszám vehető figyelembe. A felkészülés során valamennyi szakszolgálatnak különös gondot kell fordítani azokra a munkavállalókra, akik első alkalommal vesznek részt a téliforgalmi feladatok végrehajtásában. A MÁV-on kívüli létszám esetén a forgalom alatt lévő vágányokra elsősorban a MÁV alapítású Kft-ket, egyéb területekre a helyi önkormányzatokat, valamint a területen működő vállalkozókat szerződéses kapcsolat megteremtésével kell igénybe venni. Valamennyi szakszolgálat együttes lehetőségét meghaladó külső munkaerő-, és eszköz kapacitás szervezése és megrendelése az egyes készültségi fokozatok érvényeire az üzemeltető feladata. A MÁV-on kívüli egységek (kivéve a MÁV alapítású Kft-ket), illetve idegen munkaerők igénybevétele esetén a téli forgalomra, a munkáltatás különleges körülményeire történő felkészítés a megrendelő feladata, oktatás, munkavégzés alatt a figyelőőri szolgálat megszervezése tekintetében az érvényes MÁV Zrt. utasítások szerint kell eljárni (28/2008. VIG.sz. ut. MÁV Ért. 20. sz.). A megrendelés szervezője az érintett szakszolgálatok bevonásával minden esetben a Pályavasúti Területi Központ Pályalétesítményi Osztálya Anyag, eszköz A saját célú felhasználásra a szükséges kézi eszközök, valamint anyagok igénylése (biztosítása), pótlása valamennyi szakszolgálat, üzletág, szervezet (szolgálati hely) kötelessége. Időben gondoskodni kell a szolgálati épületek ajtó, ablak és tető hiányainak megszüntetéséről, továbbá a fűtőberendezések kifogástalan működéséről. Gondoskodni kell

7 állomásokon a fagytalanító csappal el nem látott tolózárak, csapvezetékek fagy elleni védelméről, a vízdaruk fagytalanításáról. Hasonlóan biztosítani kell az utasperonok, utak, útátjárók, közös vasúti-közúti hidak, járdák felszórásához szükséges homok beszerzését és helyszínre való kiszállítását, tárolását A feladatok végrehajtása során felmerült költségek Az üzemeltetésre át nem adott pályavasúti eszközt (kincstári, illetve társasági tulajdonú vagyontárgyat) ért téli esemény esetében az eszközt állagban tartó pályavasúti szolgálati egységet terheli a felmerült költség. Az üzemeltetésre a vállalkozó vasúti társaságoknak átadott eszközt ért téli esemény esetében az üzemeltető vállalkozó vasutat terheli a felmerült költség függetlenül attól, hogy, hogy a munkát vállalkozó vagy pályavasút, vagy ezek megrendelésére a MÁV Ik Kft, illetve MÁVon kívüli szervek végezték. Az eszközt állagban tartó, vagy üzemeltető szolgálati egység a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás -ban rögzíti a más szolgálati egységekkel történt megállapodásokat, a téli esemény során általuk végrehajtandó feladatokat. A vállalkozó vasúti társaságok, a központi irányító, illetve szolgáltató szervezetek, vagy megrendelésre a MÁV-on kívüli szervezetek által végzett szolgáltatások költségeit a Számviteli Szabályzatban előírt módon kell átterhelni, illetve átszámítani az eszközt állagban tartó, vagy üzemeltető szakszolgálat részére, de az idegen fél által végzett munkák számláit könyvelésre küldés előtt a költségviselő szakmai terület és az illetékes kontrolling szervezet képviselőjének ellen kell jegyezni Hókészültségi fokozatok, a készenléti és az ügyeleti szolgálat (KSz szerint) A hókészültségi fokozatok (0. I. II. és III. fokozat) pontos meghatározását, bevezetésének végrehajtását, valamint ehhez kapcsolódó készenléti, ügyeleti szolgálat ellátását, továbbá az elhárítással kapcsolatos teendő intézkedéseket a 2. sz. függelék tartalmazza. A készültségi fokozatok bevezetésével és változtatásával kapcsolatos értesítési tennivalókat a Pályavasúti Területi Központ Pályalétesítményi Osztálya látja el A hókészültségi fokozatok változtatása Magasabb készültségi fokozat lemondására akkor kerülhet sor, ha az alacsonyabb készültségi fokozatban előírt forgalomszabályozási, műszaki és személyzeti feltételek biztosítottak. Mindaddig, amíg a mentrendszerű közlekedés feltételei az adott szolgálati helyen nem biztosítottak, a védelmi munkálatokat folytatni kell a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokban előírtak szerint. A valóságos helyzetről a forgalmi vonalirányítókat folyamatosan tájékoztatni kell. Az időjárási körülmények jobbra fordulása hófúvás és havazás megszűnése nem jelenti a védelmi munkálatok befejezését. A szolgálati helyek vezetői kezdeményezhetik a különböző fokozatú hókészültségek lemondását, amennyiben a helyi közlekedési feltételek az előírtak szerint biztosítottak. Bármilyen fokozatú készültséget csak az elrendelő (vagy megbízottja) mondhatja le, amennyiben a közlekedési feltételek és az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik. Az időjárási viszonyok változása miatti kapacitásszűkülés helyéről, idejéről és mértékéről (hókészültségi fokozat bevezetéséről) az érintett vasútvállalatokat és a VPE Kft.-t a rendkívüli helyzeteket kezelő irányító köteles tájékoztatni. A II. és III. hókészültségi fokozat bevezetése előtt, az érintett vasútvállalatokat tájékoztatni kell a pillanatnyi és a várható zavartatás mértékéről és ezek alapján a szükséges hókészültségi fokozat bevezetésének elkerülhetetlenségéről. A szükséges vasútvállalati értesítéseknél a II. és III. hókészültségi fokozatokat megelőzően úgy kell eljárni, hogy legkésőbb az adott nap 18:00 óráig a döntésmeghozatal biztosítva legyen. Az időjárás kedvező alakulása esetén a fokozat lemondását úgy kell előkészíteni, hogy az

8 adott nap 18,00 óráig a döntés meghozható legyen és a döntés értelmében az alacsonyabb készültségi fokozat, illetve az annak megfelelő menetrend a következő nap üzemkezdetétől alkalmazható legyen. Az értesítések alapján a vasútvállalatok kötelessége az ügyfelek tájékoztatásának megszervezése! Dolgozók elhelyezése és szállítása A hófúvás elleni védelem érdekében a legsürgősebb munkák végzéséhez szükséges dolgozókat lehetőleg az állomás területén kell elhelyezni. Ha erre a célra alkalmas helyiség nem áll rendelkezésre, úgy részükre az állomás közelében kell szállásról gondoskodni. Az elhelyezés iránti intézkedés valamennyi szolgálati ág kötelessége A hóakadály sürgős elhárítása céljából a dolgozóknak a vasútvonal mentén lévő helységekből történő összegyűjtésére, illetve szállítására szükség szerint külön szolgálati vonatot kell közlekedtetni. A vonatot a dolgozók fel, illetőleg leszállása céljából az egyes települések közelében a nyílt vonalon is meg lehet állítani. A szolgálati vonat szükség szerinti bevezetésére, az igénylés és értesítés rendjére a TTFB rendelkezik Hóeltakarítógépek, berendezések Rendezőpályaudvarokon, állomásokon, és nyíltvonali váltók hó- és jég mentesítésére elektromos vagy propángázüzemű váltófűtő is alkalmazható. Egyes pályaudvarokra a kitérők és líravágányok hó- és jégmentesítésére UNIMOG hómaró-váltóseprő és hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép (HLS) van állomásítva. Hóakadályok áttörésére, hófúvások eltakarítására különféle hómarók, hókotróval felszerelhető mozdonyok szolgálnak. A MÁV vonalain jelenleg üzemelő gépek berendezések: villamos és gázüzemű váltófűtő berendezések, HLS típusú hőlégsugaras hóolvasztó gép, UNIMOG hómaró-váltóseprő, hómarók, mozdonyra szerelhető hókotrók, A hóeltakarító gépek alkalmazásának általános feltételeit és területeit a 4. sz. függelék tartalmazza. A hóeltakarító gépek és berendezések állomásítási helyét a Területi Téliforgalmi Rendeletekben kell szabályozni. (lásd a 4. sz. melléklet minta) Vonatközlekedés rendje havazás idején A vonatközlekedés szabályozásánál az általános biztonsági előírásokon túlmenően az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: a.) Hókotróval felszerelt mozdonnyal vonatot továbbítani tilos, azt csak hóakadály elhárítása céljából szabad közlekedtetni. b.) Hókotróval felszerelt M62, M43, M47 sorozatú mozdonyok kivételével dizel-, villamosmozdonyt és motorkocsit hóakadályok áttörésére közlekedtetni tilos. c.) A vonatok behavazott pályán villamos mozdonnyal, villamos motorvonattal, (beleértve az idegen vasutak, vasútvállalatok villamos és dízel mozdonyait is) M28, M32, M40, M44 sorozatú mozdonnyal, motorkocsival, előlhaladó vezérlőkocsival, keskeny-nyomtávolságú vontatójárművel a sínkorona felett mért 15 cm laza hómagasságig közlekedhetnek. A figyelembeveendő hómagasságok értékei alatt azt a laza hóréteget kell érteni, ami a sínkoronát a közlekedő vonat előtt borítja (tehát nem a pályaszinttől mért magasság). d.) Ha a laza hómagasság a sínkorona felett cm között van, a vonatok továbbítása M41, M43, M47, M61, M62 sorozatú mozdonnyal lehetséges.

9 e.) Laza, cm között hómagasságoknál a (d. alpontban) felsorolt vontatójárművekkel közlekedő vonatok előtt a pályát az egyedül közlekedő diesel mozdonnyal is szabaddá lehet tenni. f.) cm laza hómagasság esetén a pályát hókotróval felszerelt dieselmozdonnyal kell járhatóvá tenni. g.) A hókotróval felszerelt mozdonymenet után csak akkor közlekedhet előlhaladó vezérlőkocsival vonat, ha a vonalon az útátjárók nyomcsatornáiban összetömörödött, fagyott hó nincs. Kételyek esetén ezek a vonatok csak mozdonnyal vontatva közlekedhetnek. h.) Ha a sínkorona felett mért laza hómagasság cm, akkor mozdonyra szerelt hókotróval, vagy hómaróval kell a pályát felszabadítani. i.) Ha a sínkorona felett mért laza hómagasság 150 cm felett van, akkor a pálya felszabadítását UM hómaróval kell végezni. j.) Amennyiben az összetömörödött hó elérte, illetve meghaladta az űrszelvény alsó határát, akkor minden esetben mozdonyra szerelt hókotróval kell a pályát szabaddá tenni. k.) Keskeny-nyomközű vonalakon a hókotróval felszerelt mozdonyt csak olyan hómagasságig szabad hóakadály elhárítására használni, ameddig az a mozdony sérülése nélkül elvégezhető. Ezt az érintett vontatás-szolgáltatási telephely és az illetékes főpályamesteri szakasz együttesen határozzák meg. l.) Hókotróval felszerelt mozdonyt és hómaró menetet a főpályamesteri szakasz, és szükség esetén a Távközlési és Biztosítóberendezési szakszolgálat helyi ismerettel rendelkező forgalmi vizsgával rendelkező, önálló szolgálatra felhatalmazott dolgozójának kell kísérni. m.) UM hómaró emelt utasperon mellett csak zárt állású oldalszárnyakkal, illetve vágóéllel közlekedhet. Munka közben a főpályamesteri szakasz munkatársa ad utasítást a peronok eleje előtt és elhagyása után az oldalszárnyak zárására és nyitására. n.) Hóvihar közben hóakadály áttörését megkísérelni nem szabad! A menet indításával várni kell, amíg a hóvihar megszűnik. o.) Mozdonyra szerelt hókotró menetet a területi főpályamesteri szakasz dolgozójának (pályamester vagy technikus) a munkavégzés helyét határoló állomástól kísérni kell, a vontatási telepről illetve telepre történő közlekedése esetén viszont nem. 4.2 FELKÉSZÜLÉS A TÉLI IDŐJÁRÁSRA, SZOLGÁLAT VÉGZÉSE HAVAZÁS, HÓFÚVÁS ESETÉN Forgalmi szakmai terület Felkészülés Nagyobb létszámú állomásokon a szabadban dolgozók számára melegedő helyiséget kell biztosítani. Fel kell készülni a szabadban dolgozó állomási személyzet melegítő itallal való ellátására, melyet a Területi Téliforgalmi Rendeletben, az általános rendeletek között kell leszabályozni Ki kell jelölni azokat az állomásokat, illetőleg vágányokat, amelyek a tapasztalatok szerint hófúvástól veszélyeztetettek, és amelyekről emiatt a tárolt kocsikat, továbbá a leállított javításos és selejtes kocsikat el kell távolítani, és erről értesíteni kell az érdekelt vállalkozó vasutakat (-F.3. sz. utasításban szabályozottak szerint) Hóakadályt okozó anyagokat és tárgyakat a veszélyeztetett helyekről el kell

10 távolítani. Eltávolítása annak a szolgálati egységnek a kötelessége, amelyiknek az anyag a számadásában, illetve leltárában van Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a téli időjárás beállta előtt el kell végeztetni a gurítódomb téliesítését. A Területi Téliforgalmi Rendeletben kell leszabályozni, hogy szükség esetén, mely állomásokon szabad vonatokat rendezni A felsorolt pontokban foglaltak végrehajtása érdekében minden évben legkésőbb október hó 31-ig bezárólag kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: A végrehajtó forgalmi szolgálat teendőit az F.2. sz., Forgalmi Utasítás és Függelékei, E.2., E.101. sz. utasítások, téli időjárásra vonatkozó rendeletei tartalmazzák A vonóvezetékes biztosítóberendezéseknél a jelző- és biztosító berendezést kezelő dolgozóknak zúzmarás és ónos esős időben a vonóvezeték lefagyásának megelőzése céljából az állító-emeltyűkkel időközönként a vonóvezetéket mozgatni kell. Mind a villamos, mind a vonóvezetékes állítóművel felszerelt váltóknál vonatmentes időben próbaállításokat kell végezni a lefagyások megelőzésére. Amennyiben a forgalmi helyzet megengedi, a be- és kijárati vágányutat olyan időben kell a vonatok számára beállítani, hogy az esetleges jelzőállítást megnehezítő jegesedés még időben megszüntethető legyen. Az alakjelzők színes üvegeinek tisztításáról fokozott mértékben kell gondoskodni Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép (HLS) dolgozik, annak elhaladása után a váltók kenését amennyiben szükséges, újra el kell végezni A váltófűtő-berendezések használhatóságának ellenőrzése céljából, a szükséges próbaüzemeltetéseket a Kezelési Szabályzatokban előírtak szerint el kell végezni Pályalétesítményi szakmai terület Felkészülés A nyár folyamán meg kell vizsgálni a hóakadályok elhárításához szükséges szerszámok, eszközök állapotát és mennyiségét, hogy elegendő-e a várható feladatokhoz. Határidő: minden év augusztus 1. A vizsgálat eredményének megfelelően gondoskodni kell a szerszámok, eszközök kijavításáról, valamint a hiányzók pótlásáról és a szükséges anyagok beszerzéséről. Határidő: minden év október 31. A megállapított szerszám és anyagszükségletet a hófúvástól veszélyeztetett vonalrészek főpályamesteri szakaszának raktárában kell tárolni. Az összes szükségleten felül még 10 százalékot a PTK Pályalétesítményi Osztály által kijelölt főpályamesteri szakasz raktárában kell tartalékként elhelyezni. A hófúvástól veszélyeztetett szakaszok védelmére szánt hordozható hófogó táblákat meg kell vizsgálni és az azokon mutatkozó hiányosságokat pótolni kell. Határidő: minden év augusztus 31. A hordozható hófogó táblákat a veszélyeztetett helyekre legkésőbb november 15.-ig ki kell szállítani, és fel kell állítani Azokon a pályarészeken, vonalszakaszokon, ahol a korábbi tapasztalatok szerint

11 nagyobb mérvű hólerakódások voltak és olyan nagy terület van, ahonnan a havat a szél a pálya felé hordhatja, a felállított hófogó táblákon kívül a helyszínen tartalék hófogó táblákat is készenlétben kell tartani A pályaszakaszok védelmére szolgáló hófogótáblák elhelyezésénél a terület tulajdonosa, vagy használója (státuszától függetlenül) tűrni köteles az ideiglenes eszközök elhelyezését. Az ingatlan tulajdonosát, vagy használóját az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályoztatása miatt az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg (2006. év január 1.-én életbe lépett új Vasúti Törvény bekezdése szerint) Alacsony töltések, vagy kis bevágások mentén a vágány közelében lerakott halmokat el kell teríteni, vagy el kell hordani, mert ezek hólerakódásokat okozhatnak A szigetelt sínek üzembiztos működése érdekében, ahol annak szükségessége mutatkozik, vízlevezetőket kell készíteni, illetőleg az elszennyeződött szigetelt sín szakaszokon ágyazatrostálást kell végezni. Határidő minden év: november Nyíltvonali kitérőknél, ahol a váltók nincsenek szigetelve, a váltók fagymentesítése céljából megfelelő mennyiségű ipari só tárolásáról gondoskodni kell. Határidő: minden év október Azokon az állomásokon, ahol a váltók szigetelve vannak, a váltók fagymentesítése céljából ipari sót használni tilos, ezekről a váltókról a havat el kell söpörni, vagy jégolvasztó lámpával elolvasztani. Jégolvasztó lámpák, valamint HLS típusú hóolvasztó gép használatánál ügyelni kell a vágányok között lévő kábelek megóvásáról A TTFB által kijelölt állomásokon a váltók fagymentesítése céljából az előírt mennyiségű fagymentesítő folyadékot és felhordásához szükséges permetezőkészüléket, ecsetet kell tárolni. Határidő: minden év november A villamos és gáz-üzemű váltófűtő-berendezések használhatóságáról a tél beállta előtt meg kell győződni a biztosítóberendezési szakszolgálattal közösen, és a szükséges javításokat el kell végezni. Határidő: minden év október A központi állítású váltókat minden év október 31.-ig a biztosítóberendezési szakszolgálattal közösen felül kell vizsgálni. Ahol az állítási erőszükséglet az előírástól eltérő, ott a /1989 sz. rendelet szerint gondoskodni kell a hiányok megszüntetéséről A gurítódombi vágányokat a tél beállta előtt az építési tervnek megfelelő függőleges és vízszintes geometriai állapotra ki kell szabályozni A hófúvásos útátjárók előtt Jelző a hótörő menetek részére felállítását, láthatóságát ellenőrizni kell, és a hiányosságokat pótolni kell. Határidő: minden év november 30. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén:

12 Havazás esetén a hó magasságára vonatkozó információt a (fő) pályamesterek és technikusok mozdonymenetei, kémszemle menetei alapján, valamint a közlekedő vonatok személyzetének megfigyelése (mozdonyrádión, rádiótelefonon, állomásokon szóban leadott jelentés) alapján kell az üzemirányítókon vagy diszpécseri szolgálatokon keresztül a döntéshozók részére továbbítani A vonalgondozók vonalbejárását téli időszakban úgy kell szabályozni, hogy a pálya állapotáról, valamint havazás, hóvihar esetén a hóátfúvások, hótorlaszok helyéről és terjedelméről rövid időn belül megbízható információkat tudjon adni a forgalmi szolgálattevők, illetve a (fő) pályamester részére. Indokolt esetben ( pont) a (fő) pályamesterek is kötelesek havazás idején a veszélyeztetett pályarészeket bejárni, vagy beutazni a megfelelő helyzetfelmérés és a szükséges intézkedések megtétele céljából Az I. fokozatú készültség esetén a beosztott munkavállaló, II. és III. fokozatú készültség esetén a főpályamester vagy helyettese köteles a szolgálati egység központjában tartózkodni és irányítani a hóeltakarítási munkát Amennyiben a főpályamester, vagy helyettese a veszélyeztetett helyre eltávozik, a hóügyeletessel rádiótelefonon kell kapcsolatot tartani a hómentesítéssel kapcsolatosan szükségessé váló intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében A szolgálati helyeken a hóeltakarítást az érintett szakszolgálatok a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás -ban leszabályozottak szerint, a területi megosztás és az elrendelt készültségi fokozat figyelembevételével, a forgalmi szakszolgálat fontossági sorrendre vonatkozó javaslata alapján végzik. Nagyobb állomásokon, rendező-pályaudvarokon az állomásfőnökségek javaslatára az illetékes PTK forgalmi osztályának hóügyeletese állapítja meg a hóeltakarítás sorrendjét és mértékét. Kisebb állomások területén a szükséges hótakarítás helyét és mértékét az érdekelt szolgálati egységnek kell a főpályamesterrel egyetértőleg a rendelkezésre álló munkaerő figyelembevételével esetenként megállapítani. Nyíltvonali kitérők hó takarítása ha ott folyamatos forgalmi szolgálat nincs a főpályamesteri szakaszok feladata, melynél azonban figyelembe kell venni erős havazás, hófúvás esetén a vonatmegállítási tilalom leszabályozását. (Ha folyamatos forgalmi szolgálat van a helyszínen közre kell működniük az eltakarításban.) Zord időjárás miatt kizárt behavazott, vagy felfagyott állomási, mellékvágány, sajátcélú vasúti pályahálózat járhatóságát a vasúti kocsik beállítása, illetve kihúzása előtt a (fő) pályamesternek meg kell vizsgálni A gurítódombon folyó elegyrendezési munkák biztosítása érdekében fontos, hogy azok mindig tiszták legyenek, főként a vágányfékek után és a sarukidobók előtt A vágányok felszabadítását végző hóekemenetek kezelő személyzetét mobil vagy rádiótelefonnal kell ellátni. A hóakadályok felderítésénél és megszüntetésénél közreműködőknek a folyamatos információkat minden rendelkezésükre álló eszközökkel adni kell A hótakarítást a Területi Téliforgalmi Rendeletben meghatározott kiemelt

13 csomópontok kivételével csak akkor szabad megkezdeni, amikor a hóvihar elült, mert a kitakarított pályaszakaszt a hóvihar újra behordja. Ha különleges okból viharban kell a hótakarítást végezni, akkor hordozható hófogótáblákat kell felállítani. A különösen veszélyeztetett pályaszakaszokra tartalék táblákat kell előre a helyszínre kiszállítani és tárolni A vonalbejárás során a behavazott figyelmeztető jelek, egyéb jelzők (sávos távolságjelző táblák, lassúmenet jelzők, biztonsági határjelzők, stb.) hótól való megtisztításáról gondoskodni kell. Meg kell vizsgálni a vonóvezetékeket és légvezetékeket is, mert a zúzmara és ónos eső miatt vezetékszakadás állhat elő, erről az illetékes biztosítóberendezési, villamos és a távközlési mestert azonnal értesíteni kell Ha a vonalgondozó más egyéb sürgős munkáit már elvégezte (szigetelt sínek, útátjárók, hidak, hevederek, szelvénykarók), akkor a kitérő körzetekben és tolatási padkákon az űrszelvénybővítést is végezze el A hóekemeneten lévő személyzetnek akadály előtt tájékozódni kell a hó helyéről, minőségéről és hosszáról. Hóekemenet az akadály áttörésére csak akkor indulhat, ha az akadály helyén hóeltakarítást végzők nem dolgoznak, vagy azok értesítést adtak arról, hogy pályán kívül biztonságban vannak Tartós vagy ismétlődő hóviharok idején, ha a szél a hóvédmű mentén a havat annak magasságáig már feltöltötte, úgy a pálya megvédése céljából a lerakódott hó tetejére, vagy a meglévő hóvédművel párhuzamosan távolabb kell tartalék hófogókat felállítani. A hófogótáblák felállításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a hólerakódás általában 1:8 1:12 hajlású lejtővel történik Havazás idején balesetek, siklások megelőzése céljából az útátjárók nyomcsatornáit folyamatosan takarítani kell. Közös vasúti-közúti hidak pályájának hó- és jégmentesítéséről különös tekintettel a nyomcsatorna szabadon tartására valamint az útpálya szükségszerinti felszórásáról gondoskodni kell. Hidak hó- és jégmentesítését sózással vagy acélra káros vegyszerrel végezni tilos Villamosított vonalakon a hóeltakarítás tartama alatt különös figyelemmel kell lenni a nagyfeszültségű villamos felsővezetékekre. Az E.101. sz. Utasításban foglaltakat szigorúan be kell tartani Mély bevágásokban, ha a hótorlasz magassága már megközelíti a felsővezetéket, a hótakarításnál gondot kell fordítani arra, hogy a dolgozók a felsővezetékhez, szabadvezetékhez szerszámaikkal vagy más módon 2 m-nél közelebb ne kerülhessenek. Ha ez nem biztosítható, munkavégzés csak a vezetékek feszültségmentesítése, és földelés után végezhető Olvadással váltakozó fagyveszélyes időben szükséges megvizsgálni, hogy a mérleg aknába beszivárgó víz nem fagyott-e meg a mérlegszerkezet alkatrészein (mérlegelőkön, mérlegéltestek és élágyak között, stb.). Lefagyott mérleget üzemeltetni, illetőleg tömegmegállapításra használni tilos!

14 Ha a vasúti járműmérleg aknában oly magasan áll a víz, hogy a mérlegemelők vízbe érnek, a hídmérleget a víz eltávolításáig használni tilos, mivel a tömegeredmények megbízhatatlanok. Kisebb mennyiségű (1-3 m 3 ) víz eltávolítását szivattyúval ellátott mérlegeknél a vasúti járműmérleget üzemeltető szolgálati hely, szivattyú hiányában és nagyobb mennyiségű (3 m 3 -en felül) víz kiemelését pedig a MÁV ZRt. Ingatlankezelő Kft Területi Főmérnöksége elvégezteti, a használó szolgálati hely megrendelése alapján Téli időben a vasúti járműmérlegek hídfelületét a hórétegtől és a mérleg hídjának szabad mozgását akadályozó jégképződményektől folyamatosan a mérleget üzemeltető szolgálati helynek kell megtisztítani. A mérleghíd és az akna felső kerete közötti hézagoknál képződő jegesedés fellazítására vagy eltávolítására sóféleség (konyhasó, ipari só, stb.) használata szigorúan tilos, etilén-glikol, solar vagy TRANSHEAT BL jégoldó anyag használható, illetve a BKSZE által biztosított jégoldót kell használni Gépészeti szakmai terület (MÁV TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV GÉPÉSZET Zrt.) A vontatással összefüggésben lévő tevékenységek a MÁV TRAKCIÓ Zrt-hez, a felkészítés, karbantartás, javítás és az üzemeltetés feladatai pedig a MÁV GÉPÉSZET Zrt.-hez tartoznak Felkészülés A mozdonyszíneket, üzemanyag-, kenőolaj és homokfeladó, továbbá hűtővíz előkészítő és tároló berendezéseket a téli időjárásra fel kell készíteni Az állomásított zavarelhárító egység (segély-kocsi, daru, vegyi elhárító kocsi, tűzoltóvonat, gépkocsik) téli felkészítését a vonatkozó utasítások szerint kell elvégezni és lepróbálni A mozdonyra szerelt hóekék és hómarók, valamint a HLS típusú hó- és jégolvasztó gépek (HLS) állapotvizsgálatát és működési próbáját minden év október 30.-ig meg kell tartani, gondoskodva az esetleges hibák kijavításáról Vontatójárművek felkészítése és üzeme Felkészülés és üzemeltetés során az alábbiakat kell vizsgálni: Akkumulátorok és töltőberendezéseik műszaki állapota, Alkoholporlasztók működőképessége és feltöltöttsége, Sűrített levegős rendszerek, csőhálózatok tömörsége, Légszárítók működésének ellenőrzése, Homlokfényszórók beállítása és tartalék izzókészlet biztosítása, Homokoló berendezések állapota és folyamatos kiszerelésük megfelelő minőségű homokkal, Ablaktörlők és páramentesítők állapota, Légtartályok és az olajleválasztó lecsapolása, önműködő szelepek és fűtésük állapota, Ajtók és ablakok tömítése, Vezetőállás-fűtés működőképessége, Vonatfűtő berendezés (kontaktor, kábel-csatlakozás, csatlás zárófedél) műszaki állapota, Vontatómotorok szellőzése, kommutátor fedelek tömör zárása,

15 Villamos mozdonyok tetőberendezéseinek ellenőrzése, jégmentesítése, Villamos előfűtő telepek felülvizsgálata, Gázolaj előmelegítők állapota és használata, Hűtőtakarók felszerelése, Szükség esetén a légbeszívó nyílások jégtelenítése és a hűtőzsaluk időnkénti működtetése a jegesedés megelőzéséhez, Légbeszívó nyílások átállítása belső szívásra, Bz motorkocsiknál a tengelyhajtóművek irányváltó rudazatát és a hagyományos gázrudazat gömbcsuklójának kenését RENOLIT RENOPLEX CX EP2 zsírral szükséges végezni, az utastér fűtőtestek tisztítása, a hőntartó berendezés és fűtés működőképességének ellenőrzése, Az állandó hajtású motorhűtő ventillátorral felszerelt M44 sor. mozdonyoknál a hűtőelemek kizárására szolgáló csapok, szelepek működési próbája, A javítás nélkül félreállított dízel vontatójárművek víztelenítését a fagyveszély beállta előtt el kell végezni (dízelmotor, gázolajtartály, hajtómű előmelegítő csőkígyók, vízszivattyúk, stb.), Ellenőrizni kell a villamos előfűtőgépek állapotát, A hóeltakarító gépeket havazás, hófúvás esetén a megfelelő sorozatú mozdonyokkal együtt a PTK PLO éves keretszerződése alapján megrendelésére készenlétbe kell helyezni.(a megrendelés rendkívüli esetben lehet szóbeli is, melyet később írásban is meg kell erősíteni.) A hókészültségi fokozatok bevezetése esetén a 2. sz. függelék szerint kell eljárni A mozdonyvezető téli időjárás esetén végzendő teendőit az E.1., E.2., E.101., F.2. sz. Utasítás és Függelékei idevonatkozó részei tartalmazzák, melyen túlmenően még feladata a havazásra és hómagasságra vonatkozó megfigyelés, melyről információk adása az üzemirányító szolgálaton keresztül történik Vontatott járművek felkészítése és üzeme Felkészülés és üzemeltetés során az alábbiakat kell megvizsgálni: Valamennyi érintett bevonásával (vontatás-, kocsivizsgálat-szolgálati központ, körzeti járműfenntartási központ, állomási-forgalmi szolgálat) el kell készíteni a személyszállító vonatok előfűtési tervezetét, különös tekintettel a zárt WC-vel rendelkező kocsik előfűtésére és a kocsikon jelzett hőszigetelésnek megfelelő hőntartásra. Ki kell jelölni az előfűtést végző dolgozókat, és ki kell oktatni őket, Fel kell mérni a téli fűtéshez szükséges anyagszükségletet és a beszerzés érdekében intézkedni kell, Felül kell vizsgálni a személyszállító kocsik fűtési és világítási berendezéseinek műszaki állapotát, Soron kívül pótolni kell, szükség esetén, a személykocsik előtér- és szakasz ajtajainak üvegezését, valamint az ablakok szigetelését, Különös gondot kell fordítani az Utasellátó Központ által üzemeltetett, valamint a nemzetközi, IC-, és az elővárosi forgalomban közlekedő személykocsik felülvizsgálatára, A fűtési csatlakozók kezelésével összefüggő hiányosságokat maradéktalanul meg kell szüntetni, Az időszakos tisztítás megfelelő minőségéhez biztosítani kell a kocsik megfelelő előfűtését Azoknál a személykocsiknál, amelyek rendelkeznek az, ún. hőntartó fűtési fokozattal,

16 a szerelvényfordulók közötti tartózkodási idő alatt a villamos fővezetéket feszültség alá kell helyezni és a fűtési kapcsolót 1/4 állásba (hőntartás) kell kapcsolni. A zártrendszerű WC berendezéssel ellátott kocsiknál a fentieken kívül a főlégtartály vezetéket (8 bar) is üzembe kell helyezni A vonatok fűtésére szolgáló berendezésekre állandó gondot kell fordítani. A zártrendszerű WC-vel rendelkező kocsiknál külön ellenőrizni kell a WC-tartály és az ahhoz kapcsolódó csővezetékek fűtését biztosító berendezések működését. Meghibásodás vagy az energia ellátás hiányossága esetén a WC tartály ürítését el kell végezni Légfűtéses személykocsik előfűtését, amennyiben az energia ellátásuk a fűtési vezetékről nem biztosított az akkumulátorok lemerülése miatt a vonat indulása előtt legfeljebb 40 perccel korábban szabad megkezdeni A közbenső forduló állomásokon is a legnagyobb körültekintéssel kell megszervezni a szerelvények előfűtését A vonatok üzembiztos és zavartalan továbbítása érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni, és megfelelően karban kell tartani a kocsik futóművét, ütköző- és vonószerkezetét és gondoskodni kell a csavarkapcsok kenéséről is Gondoskodni kell a szerelvények és mozdonyok légvezetékeinek időszakos kifúvatásáról és víztelenítéséről. A fékpróbákat mivel a fővezeték elfagyása előfordulhat különös gonddal kell az E.2.sz. Utasítás szerint végrehajtani. Fokozott figyelmet kell fordítani a fékek oldására A központi légtelepek vízkondenzáló berendezését üzembiztos állapotba kell hozni. Télen rendszeresen, naponta több ízben is gondoskodni kell az ehhez tartozó vízgyűjtőedény és légtartályok víztelenítéséről Erősáramú szakmai terület Felkészülés A tél beállta előtt át kell vizsgálni a felsővezetéki hálózat, valamint a villamos berendezések valamennyi karbantartást igénylő részét. Ellenőrizni kell a hálózat áramköreit, műtárgyak és egyéb létesítmények közelében a védőtávolságokat A villamos váltófűtés karbantartása és hibaelhárítása az ingatlankezelési szakterülethez tartozik, de a vonatkozó előírások az erősáramú szakmai területre is vonatkoznak A téli forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében még a téli időjárás beállta előtt a helyhez kötött villamos berendezéseken az alábbi vizsgálatokat kell megtartani és az észlelt hiányosságokat fontosságuk sorrendjében, meg kell szüntetni: A beépített szigetelők épségét, a hosszláncok és egyéb vezetékek feszítettségét, szabályozottságát ellenőrizni kell, A szilárd és folyékony üzemanyag-leadó állomások, vízvételező helyek, fordítóberendezések villamos berendezéseinek vizsgálata, javítása,

17 A felsővezetéki hálózat utánfeszítő szerkezeteinek, szakaszolóinak, szakasz-szigetelőinek, stb. időszakos vizsgálata, rendellenességeinek megszüntetése, A közúti és vasúti járművek, szerelőkocsik üzembiztos állapotban tartása. A munkákhoz szükséges szerszámok, eszközök, felszerelések megfelelő műszaki állapotának biztosítása, Határidő: minden év október 31. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: Téli időjárás esetén az üzemveszélyes állapot megfigyelésére a bekövetkezett meghibásodás észlelésére ill. haladéktalan bejelentésére az E.101. sz. Utasítás előírásai szerint intézkedni kell. Amennyiben az időjárási körülményekből arra lehet következtetni, hogy hófúvás, vihar, jégteher stb. miatt a felsővezetéki berendezés rongálódásával lehet számolni, a készenléti szolgálat megerősítéséről gondoskodni kell. Váratlanul bekövetkezett szélvihar, fokozott mértékű zúzmara képződés vagy vezetékjegesedés esetén az E.101. sz. Utasítás 5. Rendkívüli helyzetben követendő eljárások című fejezetében foglaltak szerint kell eljárni Távközlő-, és biztosítóberendezési szakmai terület Távközlési szakterület Felkészülés A téli időjárás által veszélyeztetett távközlő összeköttetések használható állapotban tartására előzetesen gondot kell fordítani. A szakterület eszközeit felkészítési és próbaüzemi határidőtől függetlenül a téli időszakban folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani. A nagyobb zavarokat okozó oszlopdőlések megakadályozására az oszlopok állékonyságát a téli időszakot megelőző fenntartási munkák keretében biztosítani kell. Határidő: minden év október A fenntartási szakaszon, valamint a területi központ alkalmas gócponti helyén megfelelő mennyiségű légvezetékhez szükséges építési anyagot és szerszámot kell tárolni. A gócponti helyen tárolt légvezeték építéséhez szükséges anyagokat biztonsági készletként kell kezelni és a téli időszakban csak tömegzavarok elhárításához szabad felhasználni A segélykocsi távközlő felszerelését megrendelőlevélre két havonként meg kell vizsgálni, ha mód van rá, rádiótelefonnal is ki kell egészíteni. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: Ha hófúvás, szélnyomás, vagy a vezetéken keletkező jégteher miatt oszloptöréssel, kidőléssel, vagy nagyobb arányú vezeték szakadással kell számolni, akkor ügyeleti, a veszélyeztetett vonalrész távközlési szakaszán pedig készenléti szolgálatot kell tartani A távközlő összeköttetésben mutatkozó hiányosság megszüntetése, illetőleg a zavar elhárítása-amennyiben az saját fenntartású a területileg illetékes szolgálati egység feladata, egyéb összeköttetéseknél pedig a vezetékes hírközlési hálózatot üzemeltetők feladata a helyreállítás. Nagyobb rongálódások esetén a zavar elhárításához más szolgálati egység dolgozóit, valamint a kábelfenntartó csoportokat is igénybe kell venni.

18 A tömegzavart a vasút és a más vezetékes távközlési hálózatot üzemeltetők kölcsönös segítségnyújtása alapján kell megszüntetni, függetlenül attól, hogy az a MÁV vagy egyéb fenntartású összeköttetésen keletkezett A távközlési zavarokat a távközlési diszpécsernek kell bejelenteni (minden időben), aki tájékozódik a hálózaton bekövetkezett zavarról és intézkedik a megrongálódott hálózatrész pótlásáról vagy a hibaelhárításáról. Az elhárítás irányítóját (központi hóügyeletes) a szolgálati egység vezetője vagy helyettese jelöli ki. A távközlési diszpécserek kötelesek tájékozódni a hatáskörükbe tartozó lég- és kábelhálózat állapotáról, és az esetleg bekövetkezett jelentős üzemzavarról (tömegzavar) a Távközlési Felügyeletnek köteles tájékoztatást adni. A jelentésben meg kell határozni: a tömegzavar pontos helyét (megállóhely, szelvényszám, stb.), a leszakadt huzalok darabszámát, anyagát, méretét, a kitört, pótlandó oszlopok számát és méretét, az ideiglenes és végleges helyreállításhoz szükséges anyagmennyiséget és a munkáslétszámot. A területi központok hálózatára az elhárítás irányítójaként a Távközlési Műszaki Felügyeleti Csoport vezetőjét kell kijelölni, aki az értesítésről, szállítási eszközökről, az anyag és munkaerő biztosításáról intézkedik Az összeköttetési zavarok megszüntetése a távközlési szervek feladata. Nagyobb légvezeték rongálódásoknál, ha a vonatközlekedés lebonyolításához szükséges összeköttetés kiépítése hosszabb időt vesz igénybe, az értekezést rádió-távbeszélő telepítésével kell biztosítani. Ha a rádió-távbeszélő összeköttetés kiépítése nem lehetséges, mobiltelefonokat kell igénybe venni az összeköttetés céljából Havazás, hófúvás esetén meg kell szervezni a légvezetékek helyreállításához szükséges munkaerő, valamint anyagok helyszínre szállítását Tömeges vonalrongálódások esetén, amikor nagyobb létszámú hálózatépítő munkáscsoport, esetleg a más vezetékes távközlő hálózatot üzemeltetők helyszínre szállítása szükséges amennyiben más szállítási mód nem lehetséges külön szolgálati vonatot kell indítani. A szolgálati szerelvények kiállítására a TTFB rendelkezik Amennyiben a zavar olyan mértékű, hogy azt a rendelkezésre álló munkaerővel nem lehet megszüntetni, vagy annak megszüntetése más távközlési hálózatot üzemeltető feladata, a távközlési központi diszpécsernek és a hóügyeletesnek kell bejelenteni A távközlési központi hóügyeletes köteles a bejelentett zavar elhárítására a távközlési utasításokban és rendeletekben előírt módon intézkedni a MÁV és egyéb hálózatot üzemeltetők felé Munkaidő után és munkaszüneti napokon fellépő tömegzavarok elhárításához a rendelkezésre jogosultak értesítésére, a munkaerő és az anyag igénybevételére, a helyszínre szállítására téli időszakban a Hálózati Téliforgalmi Rendeletben kell leszabályozni A tömegzavar keletkezéséről és annak megszüntetésére tett intézkedésekről a TTFB és a TEBF felé jelentést kell tenni. Az összeköttetési zavarok helyreállításánál, rádióberendezések telepítésénél és igénybevételénél, valamint az idegen munkaerő és katonaság igénybevételénél a távközlési utasításban előírtakat kell megtartani.

19 Biztosítóberendezési szakterület Felkészülés A téli időjárás beállta előtt a rendszeres fenntartási munkák keretében el kell végezni a vonóvezetékek csatornáinak tisztítását, annak érdekében, hogy vízelvezetése biztosítva legyen. Határidő: minden év október 31. A biztosítóberendezési szakszolgálat szakaszmérnökeinek, blokkmestereinek, oktató tisztjeinek fokozott mértékben kell ellenőrizniük a forgalmi személyzet biztosítóberendezés kezelésének jártasságát, különös tekintettel a berendezés meghibásodása esetén követendő eljárásokra. A váltózárak, siklasztósaruk, vágányzáró sorompók és egyéb berendezések kulcsnyílásainak fedőlemezét, ha hiányzik, pótolni kell. Vonóvezetékes állítású váltókat minden év október 31.-ig a főpályamesteri szakasszal közösen felül kell vizsgálni, a szükséges beszabályozásokat el kell végezni. Ott, ahol az állítási erőszükséglet a rendeletekben előírtaknál nagyobb, a nehézmények megszüntetéséről október 31.-ig gondoskodni kell. Ellenőrizni kell a motorikus állítású váltók, beszabályozottságát, hogy az állítómotorok a meghatározott erőkifejtést biztosítani tudják. A hajtómű állítóerő (fékben futáskor) feleljen meg a /1989. sz. rendeletben foglaltaknak. A villamos-váltóhajtómű fedeleket kulccsal kell állandóan zárva tartani. A szigetelt sínszakaszokat műszeres mérésekkel felül kell vizsgálni és ott, ahol az üzembiztos működés érdekében ágyazattisztítást kell végezni, azt közölni kell a főpályamesteri szakasszal. A berendezések üzembiztos működése érdekében a vonóvezetékek szabályozására szolgáló alkatrészek fenntartására fokozott gondot kell fordítani. A beszabályozást a téli időjárásnak megfelelően végre kell hajtani. A rendszeres felülvizsgálatoknál megállapított olyan természetű hiányosságokat, amelyek a téli időjárás esetén hatványozott hibaként jelentkezhetnek, a tél beállta előtt meg kell szüntetni. Határidő: minden év október Gondoskodni kell arról, hogy a téli időjárás idejére a biztosítóberendezések üzemeltetéséhez a fenntartó szakaszokon az első kiszerelési készletként meghatározott mennyiségű tartalék anyag rendelkezésre álljon. A túlfeszültség biztosítók és a szikraközök helyeit kiemelkedő tárgyakon (pl. felsővezeték tartóoszlopon) meg kell jelölni, hogy magas hó esetén könnyebben megtalálhatók legyenek. Határidő: minden év október 31. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén : A berendezések külső mozgó alkatrészeit a fenntartás keretén belül a téli időszak folyamán hígított olaj keverékkel kell bekenni, hogy a mozgás könnyebbé váljon. Azokon a helyeken, ahol tartalék áramforrásként aggregátor is van, a téli időszak alatt az aggregátorokat többször kell járatni, hogy szükség esetén üzembiztosan működjenek. Az aggregátor helyiségek fűtéséről gondoskodni kell. Felügyelet nélküli aggregátorok hűtővizét le kell engedni, de ezt a tényt jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni.

20 A fényjelző optikákat és a figyelmeztető táblákat a rárakódó hótól a hófúvás megszűnte után azonnal meg kell tisztítani. Jegesedés és zavar esetén a blokkmesteri szakasz dolgozói végzik a jelzők és vonóvezetékek megtisztítását. Hóeltakarítás alkalmával ügyelni kell arra, hogy a havat ne a vonóvezetékek csatornáira, vagy egyéb biztosítóberendezési szerelvényekre lapátolják, hanem a szerelvényektől távolabb más alkalmas helyekre. A biztosítóberendezés zavartalan üzemeltetése érdekében a téli időszakban az időjárástól függően, munkaszünetes napokon, illetve munkaidő után a kijelölt helyeken készenléti szolgálatot kell tartani, melyet részletesen a Területi Téliforgalmi Rendeletben kell szabályozni Árufuvarozó vasútvállalatok szakterülete. Felkészülés A terület- és raktárbérlőket fel kell szólítani az általuk használt rakodóvágányok és utak tisztántartására, valamint a zavartalan vasútüzemi tevékenység biztosítása érdekében szükséges, folyamatos hó- és jégtakarításra A vasúti rakodóterületeken tárolt (deponált) árukat a fuvaroztatókkal el kell szállíttatni, ha a korábbi tapasztalatok szerint azok hóakadályt idézhetnek elő A raktárak, rakodók, bérelt területek és ipartelepek vágányzatát és azok űrszelvényét a földtől, salaktól és egyéb hulladéktól az üzemeltetőknek, még a tél beállta előtt, meg kell tisztítani. Ugyancsak el kell távolítani a rakodóvágányok mellől az áruk kikötözéséből, rögzítéséből származó vashuzalokat, lemezeket és egyéb anyagokat, mert lefagyásuk balesetet okozhat A kocsipark elszennyeződésének megelőzése érdekében télen fokozottabb gondot kell fordítani a nyitott kocsik tiszta állapotban való visszavételére Bányaállomásokon szervezett formában kell biztosítani a berakáshoz érkezett üres kocsik hótól történő kitakarítását, a feladóval külön kötött megállapodás útján A fagyra és hidegre érzékeny áruk felvételénél meg kell vizsgálni a csomagolás, esetleg a védőcsomagolás megfelelő voltát és a hiányokra a fuvaroztatók figyelmét fel kell hívni, hogy a fuvarozás és tárolás ideje alatt a küldeményekben károsodás ne következzék be. A fagyérzékeny áruk előrejelentésére és a címzettek értesítésére figyelmet kell fordítani. Ahol a postai értesítés nem lehetséges, ott a küldönccel történő értesítésre előre fel kell készülni Az üzemeltetőnek azokon a szolgálati helyeken, ahol az árumozgatás gépesítve van, a villamos targoncák, villásemelők és egyéb járművek közlekedésének biztosítása végett a síkos és csúszós közlekedési utak felszórására előírt anyagokat megfelelő mennyiségben tárolni kell. A felszórás előtt gondoskodni kell az ilyen utak és közlekedési helyek rendszeres söpréséről, tisztításáról.

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos ZÁRÓJELENTÉS 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Mozdonyvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

2014/46. SZÁM TARTALOM

2014/46. SZÁM TARTALOM 2014/46. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 84/2014. (XI. 13. MÁV-START Ért. 46.) sz. vezérigazgatói utasítás a járműkövetési rendszer működtetéséről és a vonatterhelési kimutatás előállításáról, kezeléséről...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Kocsirendezők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A terv rendeltetése:...3 2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása...3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14.

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. ZÁRÓJELENTÉS 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. TARTALOM 25. szám 124. évfolyam 2009. augusztus 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 55/2009. (VIII. 28. MÁV Ért. 25.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-0014-5 VASÚTI BALESET Hejőkeresztúr és Nyékládháza állomások között 2008. január 10. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. TARTALOM 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 18/2015. (V. 22. MÁV Ért. 8.) ÁVIGH sz. utasítás Mûszaki útmutató,

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

HÁZIREND. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu 42 HÁZIREND 1165 Budapest, Hilda utca Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu Házirend A Házirend a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a szövetkezet kezelésében lévő épületek rendeltetésszerű

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról A közterület-felügyeletről szóló

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete Vác város füstköd-riadó tervéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben