Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006)"

Átírás

1

2

3 Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből ( ) 1

4 A kiadvány megjelenését támogatta: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma A címoldalon Miháltz Gábor Szalatnyai tájkép fotója látható. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 49. Kottagrafika: Huszár Ágnes ISBN Tari Lujza Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely 2

5 Tari Lujza SZLOVÁKIAI MAGYAR NÉPZENE Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből ( ) Dunaszerdahely,

6 4

7 Előszó Szlovákiában az utóbbi években több odavaló magyar népzenei kiadvány jelent meg, nem kis részben a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya (2004-től a Csemadok Művelődési Intézete) ügyszeretetének és kiadási munkájának köszönhetően. A jelen válogatás ezúttal anyaországi népzenekutató gyűjtőmunkájának eredményébe enged bepillantást. A kötet és a hozzá mellékelt CD-k anyagát a 20. század utolsó két évtizedében és a 21. század első éveiben az 1983 és 2006 között végzett gyűjtéseimből válogattam. A válogatásnál arra törekedtem, hogy a bejárt területek mindegyike képviselve legyen, egyben pedig megmutatkozzon mind a kiemelkedő egyéni, mind pedig a közösségi daltudás. Így a területi megoszlást illetően a dallamanyag a Csallóköztől és Zoboraljától a volt Gömör-Kishont megyén át az egykori Abaúj-Torna-, Zemplén- és Ung megyékig terjed. Nem először jelentkezem ilyen témával a szlovákiai magyarság előtt. Azt követően, hogy megtisztelő felkérést kaptam Galántáról előadás tartására 1982 decemberében a Kodály centenáriumi napokon, s helybeli értelmiségiek baráti segítséget nyújtottak az ottani gyűjtések megkezdésére, már a következő év januárjától elindíthattam a gyűjtőmunkát. Később komáromi, alsóbodoki, dunaszerdahelyi népzenei versenyeken, találkozókon, nagymegyeri Bartók emlékünnepségen is módom volt részt venni, így különböző módokon nyerhettem betekintést a szlovákiai magyar népzenei hagyományba. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete kutatójaként már addig is rendelkezésemre állt az anyaországi népzene- és néptáncgyűjtők anyaga, amelynek ismerete eleve feltétele volt, hogy az anyagban mutatkozó hiányok pótlását célzó gyűjtések megindulhassanak, pontosabban fogalmazva a népzenekutató elődök munkája célirányosan folytatódhasson. Nem hallgathatom el, hogy ugyanezen évtizedek alatt természetesen más területek bejárását sem hanyagoltam el. Továbbra is dolgoztam a Palócvidéken, az Alföldön, a Dunántúlon és Erdély különböző területein, gyűjtöttem a hazai nemzetiségek körében, sőt eljutottam 5

8 Örményországba is, ahol szintén gyűjtöttem népzenét. Mégis, nem túlzás azt mondani, hogy minden gyűjtőmunkám közül a szlovákiai magyarság népzenéjének részletesebb és a hangszeres zenére nyomatékosan figyelemmel lévő feltárását tartottam legfontosabbnak, mert úgy láttam, az meglehetősen elhanyagolt a hazai kutatás részéről. Gyűjtőmunkámban kezdettől törekedtem arra, hogy a kutatás ne kizárólag a klasszikus néprajzi-népzenei felfogás szerinti paraszti népzenére korlátozódjon. Bár a népzenére a parasztzene kifejezést elsősorban Bartók honosította meg, leírásai világossá teszik, miért azt használja, s hogy abban az értelemben használja, ahogyan Kodály Zoltán. Kodálynak pályája kezdetén még sokszor kellett kiállnia a parasztság mellett, melyet egyértelműen az igazi kultúra őrizőjének, zenében, nyelvben a magyarság egykor közös tudása hordozójának tartott. Így kettejük szellemében pontosabban fogalmazunk, ha népzene alatt a magyarság egykor közös, a parasztság által a 20. században még fenntartott szájhagyományos zenéjét értjük. Nem ok nélkül törekedtek tehát a minél régibb, erősen pusztuló elemek összegyűjtésére. Kettejük munkássága azonban azt is tanúsítja, hogy nem zárkóztak el a szélesebben értelmezett szájhagyományos zenére való kitekintéstől sem. Noha általában magam is törekedtem a legillékonyabb régi dallamok és a hozzájuk kapcsolódó régi szokáselemek morzsáinak összegyűjtésére, egyben az adott korszakra vonatkozó, illetve a gyűjtés időpontjához közeli múltban és az akkori jelenben még jellemző falusi-kisvárosi szájhagyományos zenei repertoárra, továbbá az egyéni lírát tükröző, legkedveltebb dalokra (ezek általában magyarnóták), olykor pedig a népzenei mozgalom hatására más területről elterjedt dallamokra is figyelmet fordítottam. Az elmúlt években Magyarországon is több olyan publikáció főleg hanglemez látott napvilágot, mely szlovákiai magyar népzenét is tartalmaz. Máig nincs azonban olyan mű, amely azt átfogóan mutatná be. Kicsiben megvalósult a bemutatás az említett Magyar Népzenei Antológia II. Észak hanglemezkiadványban, melyben először tekintettük át és részleteztük zenei szempontból a földrajzi és zenei dialektusterületi megoszlást, s mutattuk be az egyes tájegységek egy-egy jellemző dallamát. Mivel azonban az a lemezkiadvány a teljes északi népzenei terület zenei anyagát felölelte, a szlovákiai magyar népzene csak egy részét képezhette a bemutatott dallamanyagnak. (Hasonló a 6

9 helyzet a szlovákiai magyar néprajzot bemutató könyvvel, mely célja szerint a néprajzra helyezi a hangsúlyt, s a népzene csak a teljesebb kép megismeréseként jelenik meg benne.) Így első ízben kerül sor egy kissé bővebb, de még mindig messze nem teljes áttekintésre. Az ország csak akkor a miénk, ha ismerjük. Ha lábunk érintette minden vidékén a földet, ha beszéltünk minden vidék lakóival, tudjuk, miben gazdag, miben hiányos, mi az erénye, hibája. írta Kodály Zoltán egyik hátrahagyott írásában arról elmélkedve, Miért vesztettük el a Felvidéket. 1 Ez a könyvből és két CD-ből álló kiadvány a megismerést segíti. Hangok, képek, tájnyelven elhangzott beszélgetések alapján legalább gondolatban érinthesse minden érdeklődő lába azt a földet, ahol a dallamok megszólaltak, esetleg ott is termettek. (Még ez a két CD is kevésnek bizonyult az összegyűlt anyag mennyiségéhez képest. Anyaga nemcsak a régi történelmi Felső-Magyarországnak a szájhagyomány által fenntartott dallamait öleli fel, hanem annál szélesebb földrajzi területét; mindazt, amelyen a szlovákiai magyarság él. Területünkre nem a Felvidék kifejezést használom, s az a későbbiekben is csak a történelmi Felvidék értelemben fordul elő. Dialektusterületi felosztásakor az északi dialektusterületnél Bartók Béla sem tudott megnevezni egyetlen olyan nagy földrajzi egységet, mint tehette a Dunántúl, Alföld, Erdély esetében. Amikor Vikár Lászlóval a Magyar Népzenei Antológia c. hanglemezsorozatnak a Bartók által behatárolt területet lefedő egységét szerkesztettük, az adott politikai időszakban Bartók megnevezése helyett II., felső-magyarországi, a Dunától és Tiszától északra eső terület 2 a semlegesnek tűnő Észak megnevezést tartottuk megfelelőnek. 3 (Már itt szeretném jelezni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében e teljes sorozatnak jelenleg készül a bővített, CD-ROM kiadásra előkészítése. Így a jelen CD-hez közlésre kiválasztott, de a lemezekről az adott időkorlát miatt kimaradt dallamok nem vesznek kárba, hanem rákerülnek a CD-ROM-ra.) Az egyes régiók, mint pl. Felvidék, Palócvidék nem fedik le az egész szlovákiai magyar területet, amellett ma a Felvidék használata olyan területekre is kiterjed, amelyre 1918 előtt nem vonatkozott (pl. Csallóköz, mely Pozsony-, Moson-, részben Komárom és Esztergom megyéket foglalta magában). Egyes területeknek saját földrajzi neve is volt, illetve van (pl. Mátyusföld, Zoborvidék vagy 7

10 Zoboralja) ami szintén indokolja a pontosabb szlovákiai magyar kifejezés használatát. Megnyugtató, hogy hasonlóan viszonyul e kérdéshez a szlovákiai magyarok néprajzát átfogóan bemutató Liszka József is. 4 A Felföld elnevezés világos, de határai túlságosan pontatlanok. Ma már nem okoz politikai bonyodalmat a régi Felső-Magyarország, mely természetesen magában foglalja a mai szlovákiai magyarlakta területeket. Ám azon belül kell elkülönítenünk a Szlovákiába került területek lakosságának népzenéjét, így a szlovákiai magyar kifejezés tűnik a legpontosabbnak. Néhány területen szlovák népzenét is gyűjtöttem, s az eredeti elgondolás szerint azokból is közöltem volna egy-egy dallamot. A magyar anyag azonban sokkal nagyobb annál, mint ami e kiadványba belefér, a szlovák pedig sokkal kevesebb annál, hogy érdemes lett volna belőle szemelvényeket közölni. Így e kiadvány (erős válogatásban) csak magyar dallamokat tartalmaz. Szeretném azonban e helyen is kifejezni köszönetemet szlovák előadóimnak és segítőimnek, hiszen a magyar lakosokon kívül sok széleslátókörű, a történelmi múltat megismerni akaró, szülőföldje természeti értékeit óvó szlovák emberrel is megismerkedtem. Nem egyszer élvezhettem magyarok, szlovákok és zenész cigányok vendégszeretetét, amely a szlovák esetében a nyelvi nehézségeken is átsegített. Sok kiváló énektudású és éneklésben egyébként nem jeleskedő magyar lokálpatrióta is segítségemre volt a szlovákiai magyar népzenei kultúra megismerésében. Hálával tartozom valamennyi szlovákiai magyar segítőmnek és több szlovák kollégámnak, akik magánemberként illetve az es politikai fordulat után már hivatalos formában is segítették ottani gyűjtőmunkámat. Hadd ragadjam ki néhányukat: Zakupszky László, Mórocz Károly (Galánta), Erdélyi Kornélia (Kassa), Méryné Tóth Margit (Pozsony), Jókai Mária (Felső-Aha), Szomolányi Andrásné (Pográny), Ullmann Gábor (Várhosszúrét), Bódi László (Rozsnyó), Benedek László és felesége (Balogtamási), Gróf György és felesége (Nyitranagykér), Holecz Ilona (Alsóbodok), Demkó András (Nagyida), Pribék Gábor (Magyarbőd), Oskár Elschek (Pozsony), Josef Baktay (Kassa). Hazulról a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Osztálya akadémiai Egyezményes Tanulmányút keretében hivatalosan biztosított egy Kassa környéki gyűjtőutat, de először ide is csak többszöri kérelem alapján, idehaza politikailag kissé már enyhültebb lég- 8

11 körben 1988-ban juthattam el ben az Illyés Alapítvány nyújtott segítséget gyűjtőutamhoz, amely ugyanekkor Ürge Mária lejegyzései másolatának az Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe (Budapest) kerülését is segítette. Külön köszönettel tartozom Huszár Lászlónak, aki megteremtette a feltételeit, hogy az utolsó évek gyűjtéseit közös magyarországi- és szlovákiai magyar gyűjtés keretében végezhessük. Köszönet a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának, amely a könyv megjelenését támogatta. Huszár Ágnesnek (Csemadok Népzenei Adattára, Dunaszerdahely) köszönöm a kottagrafikák elkészítését, Németh Istvánnak (Budapest MTA Zenetudományi Intézet) a CD lemezkiadásra való előkészítését. Gyűjtőmunkámban kezdettől nagy segítséget jelentett férjem, Miháltz Gábor, aki gyűjtőtársként a hangfelvételek és fényképfelvételek készítésében is fontos szerepet vállalt, s a gyűjtések során általa készített fényképeket digitalizálta e kötet számára. Nem utolsó sorban nagy hálával tartozom valamennyi előadónak és családtagjaiknak, akik a gyűjtés célját megértve önzetlenül segítették munkámat, s a politikailag távolról sem felhőtlen első gyűjtőéveimben is bátran vállalták magyarságukat! Az utóbbi években sok idős énekes, kiváló prímás eltávozott az élők sorából, akik után nagy űr maradt. Szerencsésnek tartom, hogy néhányukkal még találkozhattam, hallhattam nagyszerű éneklésüket, hangszerjátékukat és megtapasztalhattam emberségüket, magyarság- és hivatásszeretetüket. Tari Lujza Jegyzetek 1 Kodály Bartók in BÖI Tari Vikár Liszka

12 Bevezető Kodály Zoltán és Bartók Béla nem egyszer joggal ostorozta a népi kultúrától távol álló, csak a cigányzenét ismerő úri Magyarországot. Bartók alábbi sorai 1933-ban jelentek meg: A népzenekutatás ma már tisztában van vele, hogy mikor kelet- és közép-európai népek népzenéjével foglalkozik, különbséget kell tennie a «művelt» és a «félművelt» (többnyire városi) lakosság népszerű műzenéje és a parasztság igazi népzenéje között. A kettő külső ismertetőjeleiben, főleg pedig keletkezése szempontjából élesen elválik egymástól; hogy itt-ott egyiknek az anyaga átszivárog a másikba, megkülönböztetésük szempontjából lényegtelen. 1 A 20. század során a történelemben végbement sok változás természetesen a parasztság életmódjára is erősen kihatott, korábbi zenei tudása hanyatlott, s régi dalai helyébe sok új elem, közte magyar nóta, a rádióból, filmből, vagy szórakozóhelyen tanult operett és sláger került. Ezt valamennyire figyelembe kell vennünk, amikor egy tágabb népzenefogalom keretében tekintjük át a szájhagyományos népzenei anyagot. A falu és környezete zenei életének a 20. században, és különösen a II. világháború után már szoros részét képezte a cigányzenekar is, melynek repertoárjába a 19. század új, hangsúlyozottan magyar és népies, de dalszerzők által írott, többnyire cigányzenekarok által játszott zenei terméke, az ún. cigányzene is beletartozott. A falvakba a korábbiaknál általában is több polgárias elem, vele néhány új hangszer (citera, harmonika, szájharmonika, teljes zenekarként a rezesbanda, majd a végső fázisban szaxofon, dob) került be. Tágabb értelmű népzenei gyűjtést végeztem tehát, melynek anyagában a korábbi és aktuális külső hatások (iskola, népszínmű, rádió, film, a folklórmozgalmak, majd a televízió) egyaránt megmutatkoznak. Külön figyelmet fordítottam a hangszertanulási, hangszertanítási módozatokra. Sok példát mutatott mindezekhez Bartók és Kodály népzenei gyűjteménye. A kettejüktől és néhány kiváló tanítványuktól tanultak, nem utolsó sorban pedig az élő hagyomány vizsgálata alakította tágabb értelmű népzene-felfogásomat. Ezért is ért váratlanul 2004-ben a cigányzenekarok nélkül ma már el sem képzelhető több évtizedes népzenei mozgalommal a hátunk mögött egy jeles szlová- 10

13 kiai magyar felháborodott kérdése Csak nem cigányzenét akar itt gyűjteni? megtudva utazásom célját. Tény, hogy a Kodályt követő nemzedék néhány néptánc kísérőzene-felvételt és egy-egy egyéb hangszeres felvételt leszámítva majdnem kizárólag vokális népzenét gyűjtött a szlovákiai magyarok között, s még a nyilvánvalóan hangszeres zenét igénylő lakodalmas táncdallamoknak is csak énekelt alakjait rögzítette, s a gyűjtésben utalást sem tett a hangszeres zenei háttérre. Így nagy hiányok voltak (és maradnak végérvényesen) a szlovákiai magyar hangszeres zenéről. Ám a vokális népzene gyűjtése is szűk keretek közé szorult: azokról a területekről, ahol még aránylag nagy számban fellelhetők voltak a régi dallamkincs dalai, nem igen kaptunk adatokat egyéb zenékről, pl. a 20. századi repertoár jelentős részét képező új stílusú magyar népdalokról. Nem volt rálátásunk a hagyományban élő népies műdalokra sem. Spontán, közös dalolást rögzítő felvétel alig akadt. Sajnos a jól indult 20. század eleji kezdetek után Csehszlovákia szlovákiai részén a két világháború közt magyar népzenegyűjtés alig folyt, és nem alakult ki helyi erőkből álló képzett magyar népzenekutató gárda sem. A két világháború közötti gyűjtésekről zenei vonatkozásban (a határrevíziókra is figyelemmel) részletesen tájékoztat Liszka József a szlovákiai magyarság néprajzát bemutató könyvében. 2 Liszka mint alaposan felkészült, elméleti kérdéseket is tisztázó néprajzkutató egyben a népzenére is kitekint, s szlovákiai magyarként helyzeti előnyben van az anyaországi népzenekutatóhoz képest. Megerősíti a gyűjtésekkel kapcsolatban mondottakat, megemlítve Manga Jánost és kiemelve a csallóközi Kodály tanítvány, Pongrácz Zoltán gyűjtőmunkáját. Magam már 1996-ban felhívtam a figyelmet arra, hogy Szlovákiában a két világháború közt sajnos nem alakult ki helyi erőkből álló képzett magyar népzenekutató gárda, illetve a képzettek a mai határokon belül maradtak. A két világháború között a Szlovákiához csatolt magyarság körében népzenegyűjtés is alig folyt. (A vállalkozók közül elsősorban Manga Jánost illeti köszönet, aki a hangszeres zene azon belül főleg a dudazene gyűjtése, a hangszer szerepének feltárása iránt is elkötelezte magát.) Ez magyarázza, hogy a szlovákiai magyar népzene kutatása az erdélyihez és a határokon belülihez képest már az es évekre nagy lemaradást eredményezett, annak ellenére, hogy az 11

14 1950-es években némi föllendülés is tapasztalható volt, főleg a vokális zene feltárása területén. Mindez valamelyest még a szaktudomány számára is, de különösen az akkoriban induló táncházmozgalom számára egyfajta negatív jelzésként szolgált. Egy olyan jelzéssel, mintha a szlovákiai magyar hangszeres népzene kevésbé lett volna értékes, mint a többi, de legalábbis kevésbé lett volna értékes, mint az erdélyi. Mivel a kutatás számára feldolgozható és a táncházmozgalom számára hasznosítható anyag is kevesebb volt, mint az erdélyi, sokak számára úgy tűnhetett, hogy nem is érdemes foglalkozni a szlovákiai magyar népzenével. (A tapasztalatok szerint az anyag mennyiségét és a helyszíni kutatási lehetőségeket illetően a közvélemény sokkal megértőbb volt az egykori Jugoszlávia és a mai Ukrajna területén élő magyarság zenei kultúrájával szemben.) Az elmondottak tükrében érthetővé válik, miért nincs még a szlovákiai magyar népzene kutatásának története megírva. Holott az előzmények nem erre predesztinálták volna a területet. 3 Manga népzenei gyűjtő-szerepét a szlovákiai gyűjtéseket is érintve (és beleértve a II. vh. utáni időszakot) a születésének 90. évfordulóján rendezett emlékülésen foglaltam össze. Ebben kiemeltem: Nyomatékosan hangsúlyozhatjuk szerepét a szlovákiai magyar hangszeres (és vokális) népzene feltárásában és kutatásában. 4 Bár a mondat folytatása az emlékülésen elhangzott, megjelentetését a kiadó évekkel a rendszerváltást követően sem vállalta. A közlésben kihagyott folytatás ugyanis így hangzott: mely Trianon óta folyamatosan lényegesen rosszabb körülmények között folyik, mint amit az igen gazdag zenei hagyományú terület megkívánna. Az 1980-as években a gyűjtők igyekezete ellenére sok feltáratlan terület volt még mind földrajzi, mind zenei tekintetben. Kelet-Szlovákiából például egyetlen hangszeres adatunk sem volt, vokális is kevés. Hazai kutató a távolság közelsége ellenére is elég nehezen juthatott el gyűjtési céllal Szlovákiába. Ha mégis sikerült, feladatomnak tekintettem a szakma és a szélesebb közönség tájékoztatását. Magyarul és a külföldi olvasók számára idegen nyelven hangzó- és kottás formában már többször bemutattam saját gyűjtést, illetve annak eredményét. 5 Más kutatók gyűjtéseire is támaszkodva feldolgoztam a Zobor-vidék és más tájak egy-egy jellemző dallamát, műfaját 6, áttekintést adtam a szlovákiai magyar népi hangszerekről és hangszeres zenéről 7, Kodály nyomán bemutattam az eltűnt Mohi falu 20. század eleji zenei 12

15 hagyományát 8, nemzetközi konferenciákon is ismertettem Bartóknak, Kodálynak, Lajthának, Molnár Antalnak, valamint az említett Manga Jánosnak az I. vh. után Szlovákiába került falvakban végzett gyűjtéseit főleg hangszeres vonatkozásban. 9 Írtam könyvismertetést a vokális magyar népzene feltárásában jeleskedő szlovákiai magyar népzenegyűjtők, Ág Tibor valamint Szíjjártó Jenő kiadványairól 10, s készítettem gyűjtési beszámolókat a hazai és a szlovákiai magyar olvasók számára. 11 Engem ért a megtiszteltetés, hogy rendezzem sajtó alá a fiatalon elhunyt somorjai magyar népzenegyűjtő, Ürge Mária népzenei anyagát 12. A kötet bevezetőjében egyben röviden összegeztem a történelmi Magyarországon illetve a későbbi szlovákiai magyar területeken végzett népzenegyűjtések történetét. 13 A jelzett tanulmányok persze ritkán tartalmazzák címükben a szlovákiai magyar szókapcsolatot, vagy utalnak valamely ottani tájegységre. Így a szlovákiai magyar szakirodalmi hivatkozásokat látva az a benyomásom, hogy e munkák előbb jutottak el nemzetközi fórumokra, mint a hazaiakra, s legkevésbé az érintettek ismerik őket. Pedig még történeti népzenei anyag forráskiadása is gazdagíthatta a sort Tompa Mihály 1844-es Abaúj megyei gyűjtésének köszönhetően! 14 A térség iránt érdeklődő természetesen számos egyéb magyarországi népzenei kiadványból tájékozódhat a szóban forgó terület népzenéjéről elég megemlíteni A Magyar Népzene Tára sorozat eddig megjelent I-X. köteteit, vagy a Kodály Zoltán népzenei gyűjtéseit bemutató munkákat (köztük népzenegyűjtéseinek hangzó kiadványait 15, melyek közt elég gazdag a szlovákiai magyarság köréből származó fonográffelvétel). Bár áttekintésre törekszünk, az még messze nem teljes. A részletes bemutatást a jelen kiadvány is csak részben vállalhatja (terjedelmi okok miatt is), de legalább szemelvények formájában igyekszik áttekintést nyújtani a történelmi Magyarország ma Szlovákiába eső legfőbb magyarlakta területei szájhagyományos zenéjéről. Egyetlen gyűjtő anyaga alapján egyébként sem lehet teljes képet rajzolni, hiszen már az anyagválasztásnak határt szab maga a gyűjtött anyag, melynek részben határt szabott az a körülmény, hogy az adott történelmi okok következtében Magyarországról a gyűjtőmunka eleve nem volt könnyen megvalósítható. (A szlovákiai magyarok körében szerzett tapasztalatokra is támaszkodva írtam e kérdésről az 1848-as népzenei hagyományt bemutató könyvben. 16 ) Emlékezetes számomra 13

16 az 1994-ben, évekkel a rendszerváltás után, Béden történt eset, ahol korábban még nem jártam. Előzőleg Pogrányban voltam, ott kaptam egy felvétel szempontjából szóba jöhető zenész nevet. Hozzá igyekeztem. Beérve a faluba, egy, az árokparton libát legeltető fekete ruhás öregasszonyt szólítottam meg, útbaigazítást kérve. A nénike megkérdezte, hova való vagyok, hogy olyan szép magyar nyelven szólok hozzá. Alig akarta elhinni, hogy Magyarországról jöttem, de aztán sírva a nyakamba borult, s valami ilyesmit mondott: Az Isten áldja meg magukat, hogy eljöttek, s megérhettem, hogy találkozhattam valakivel az anyaországból, hallhattam a drága szép magyar szót! Az autóban maradt férjem csak annyit látott, hogy az öregasszony és felesége pillanatokkal a találkozás után, az árokparton összekapaszkodva egymás nyakába borulva sír. Engem persze a neve (Kostyál Anna) is meghatott; a Kodály gyűjtéséből jól ismert (igaz, menyhei) nevével úgy éreztem, mintha a 20. század elejére kerültem volna vissza. Amikorra már egyszerűbbé vált az utazás, addigra nagyon fellazult a korábbi hagyomány. Sok faluban csak egyszer volt alkalmam gyűjteni. De ha sikerült is visszamennem egy korábban már megismert előadóhoz, nem egyszer ért az a csalódás, hogy addigra az idős ember már vagy eltávozott az élők sorából, vagy megromlott a hallása, s reszketeg hangú előadása, intonációja hangminőség szempontjából már nem volt megfelelő. Előfordult olyan is, hogy valaki időközben a népzenei mozgalom felfedezettjévé vált, s helyi dallam helyett mindenképp a magyarországi népzenei táborban megtanult, valamely teljesen már vidékről való népdalt akarta előadni. A már nem megfelelő hangminőségű énekesek sokszor viszont olyan szép régies nyelvi- és zenei dialektusban daloltak, hogy ha előadásuk a hanglemez-bemutatásra nem is volt alkalmas, kár lett volna lemondani az általuk énekelt népdal közléséről. Minden közölt kotta mögött egy, vagy több hangfelvétel áll, de az említett ok miatt egy-egy népdal csak kottában szerepel a jelen kiadásban. Az elmúlt évtizedek alatt az idős emberek természetes elöregedésénél még szomorúbb volt megtapasztalni és persze nemcsak a szlovákiai magyarság körében a szemünk előtt játszódó, teljes népzenei elhalást jelentő folyamatot. Pedig már az első gyűjtőút jelezte, hogy a feltárás sürgős, mert a régi hagyomány erőteljesen kopik. A 20. század végén spontán közösségi népzenei életről már sem a jelenlegi Magyar- 14

17 országon, sem a szlovákiai magyarok körében nem beszélhettünk. A múlt daltudását ekkor már csak igen kevesen őrizték illetve őrzik máig. Korábban funkcionálisan valamilyen szinten az egész közösség élt a zenével. A zene funkciós használata (a lakodalom és temetés egy-egy elemét leszámítva) közösségi szinten már megszűnt, illetve a Csemadok keretein belül létrehozott éneklő csoportokkal más formát öltött. A közösségi gyakorlat persze régen sem azt jelentette, hogy a közösség minden egyes tagja kiváló zenei érzékű és a település valamennyi eseményében résztvevő személy volt. Ám mégis aktív (énekes), vagy passzív (pl. a hangszeres zene hallgatója) résztvevője volt, így jó ismerője volt a rítusokat kísérő zenéknek. Gyűjtési adataim is jól mutatják, hogy a közösséghez tartozásnak zenében is számtalan szintje van a társadalmi elvárásnak, a szociális hovatartozásnak, anyagi háttérnek és nem utolsó sorban az egyéni ízlésnek megfelelően. A néprajz-népzenekutatásban a közösség-egyén viszonyának kérdése az 1970-es évektől sokat finomodott, a népzenetudományban részben Kodály megfigyelése nyomán. Kodály a következőt jegyezte föl egyik hátrahagyott jegyzetébe: Csakhamar, egy pár évi gyűjtés után már világos volt, hogy a dalok nem közkincs, nem a nép énekel. Egyéneké ott is. Kiváló tehetségű egyének a népköltészet letéteményesei, nem az egész nép. A többi csak tőlük tanul. 17 Ma már nyilvánvaló a jó énekesek, valamint a zenei légkörben élő családok (énekesek és hangszerjátékosok) közösségen belüli vezető szerepe. Ma is annak alapján kerülnek ki a közösség élére egy-egy falu népzenei együttesének vezetői, templomi előénekesei, hangszerjátékosai. Ezek az egyének illetve családok ösztönösen és tudatosan is áthagyományozták a tradíciókat a család ifjabb tagjaira, s egyben többnyire az egész közösségnek is jó emlékezetű, vezető énekesei, hangszerjátékosai voltak. Napjainkban az énekelni szerető és tudó egyénekből összeverbuválódott csoportok tagjai egyénileg, vagy együttesként színpadi szereplés szintjén is vállalják az éneklést, s rendszeres szerepléseikkel a faluközösség reprezentatív eseményeinek szereplőiként is új funkciót töltenek be falujuk, tágabb vidékük életében. Gyűjtőmunkám során több olyan kiváló tudású előadóval és az általa vezetett csoporttal dolgozhattam, akinek a dalolás, zenélés egyben az önkifejezés leghatékonyabb módját jelentette. Volt olyan tapasztalatom is, amikor valamelyik faluban kimondottan a gyűjtés kedvéért jött össze néhány ember. Olyanok, akik nem szoktak együtt énekelni, 15

18 mert az már nincs szokásban. Egy-egy ilyen, több órás együttlét alatt nemcsak a felszabadult jókedv volt jellemző. Általában az a kérdés is elhangzott, hogy miért is nem szoktak ők máskor is közösen énekelni, hogy is bírták ki olyan sokáig dalolás nélkül! Minden kopás ellenére műfaji sokszínűség, gazdag vokális és hangszeres zenei hagyomány, valamint életteli nyelvi dialektus jellemzi a szlovákiai magyar népzenét a címben jelzett időszakban. A 2006 utáni legutóbbi gyűjtőtapasztalat óhatatlanul a népzene visszaszorulásáról tanúskodik: úgy tűnik eredeti funkciójából végérvényesen kikerült a népzene, noha a falvak népdalkörei sok helyen példamutatóan éltetik. A mindennapi életben azonban már nincs helye. A ma év körüli generáció ha énekel, főként már csak szenténekeket énekelget magának. Ritka kivételtől eltekintve még azoknak a gyermekei is elfeledték a régi dalokat, akiknek az elődei a népzenekutatók előtt nagy tiszteletnek örvendő, kiváló tudású énekesek voltak. (Ilyen tapasztalatot szereztem pl. Liczén.) Ugyanez érvényes a paraszti szólóhangszerjátékra is. Bár a repertoárban és előadásmódban sok változás történt, mégis egy fokkal jobb helyzetben van a népi tánczene, melyet főleg a hivatásos zenészként működő cigányzenészek némely területen még fenntartanak. A népzenei anyag bemutatása Bartók Béla dialektus-felosztásához, Kodály Zoltán gyűjtőútjainak irányához, valamint A Magyar Népzenei Antológia II. Észak beosztásához hasonlóan nyugatról kelet felé halad. Az egyes dallamokhoz alkalmanként egy-egy Kodály, Bartók anyagából származó dallampéldát is felhasználtam összehasonlításként. Általában is törekedtem annak érzékeltetésére, mennyiben különálló illetve egységes ez a zenei világ, hogyan függ össze a határokon érintkező magyarországival és a nyelvterületi teljes magyarral. Valamennyi kottánál megadtam az MTA Zenetudományi Intézetébe került dallamanyag archiválási adatait, melyek jelzetei egyben a technikai fejlődést tükrözik. Az archiválási jelzetek a következők: AP = akadémiai Pirál lemez, az analóg magnetofonnal készült és lakk-lemezre vágott felvételek jelzete, DAT = digitális magnetofonnal készült felvételek jelzete, CD = szintén digitális felvételeket készítő, mini disc-el készült felvételek jelzete valamennyi a felvétel számával. A hivatkozásoknál 16

19 esetenként MH (= múzeumi henger, a budapesti Néprajzi Múzeum állományában lévő fonográfhenger) és KF (= Kodály saját fonográfhengerei) Lsz. (a helyszínen csak kottában rögzített dallam, vagy szöveg) valamint BR és KR (Bartók illetve Kodály népzenei rendszerének) jelzete is szerepel. A helységneveket a népzenetudományban alkalmazott módon, az I. világháború előtti utolsó, 1910-es népszámlálás adatait rögzítő, ban kiadásra került helységnévtár alapján közlöm, megadva a falvak mai szlovák nevét. Az előadók neve, amennyire lehetséges, a magyar használatnak megfelelően szerepel. A CD anyagának összeállításánál célom volt, hogy önállóan is használható legyen. A könyvben szereplő vokális dallamokkal kapcsolatban már szó volt arról, hogy nem mindegyiknek van hangzó változata a lemezen. A hangszeres darabokkal hasonló a helyzet. Ezeknél a több oldalnyi kotta jelentősen megnövelte volna a könyv terjedelmét. Van tehát a CD-n olyan hangszeres zenei hangfelvétel, melynek nincs lejegyzett kottás verziója a könyvben. A dallamok élvezhetőségét azonban ez aligha rontja! Jegyzetek 1 Bartók Liszka Tari Tari Tari , 1995, 1996, 2002, továbbá 1986, 1998, 2000, 2001, 2002, Tari , 2004, Tari Tari Tari 1978, 1982, 1993, , 2001, 2002, Tari 2001, Tari 1996, Tari Tari 2004, Pogány Tari Területünkre vonatkozó anyaggal, ld. Tari 1983, Tari 1998, Kodály

20 18

21 Szlovákiai magyar népzenei al-dialektusterületek 19

22 20

23 Kodály Zoltán a népdalanyag nemzetközi összehasonlíthatósága előfeltételeként jelölte meg feladatként: Mindegyik nyelvterületen össze kellene állítani egy egységes, teljes, valamennyi nyomtatott, alkalmi és kéziratos gyűjteményt felölelő Catalogue raisonnè -t amely minden egyes dalról a legteljesebben tájékoztat. 1 Írása megjelenése (1956) óta Európa-szerte sok gyűjtés folyt, mégsem mondhatjuk, hogy elképzelése maradéktalanul megvalósult volna. Az adott időszakban a legtöbb országban ugyanis még el sem jutottak mindegyik nyelvterület zenei behatárolásáig. Magyarország e tekintetben már sokkal előbb járt Kodály írása idején. A magyar népzenei fő-dialektusterületek meghatározása Bartók Béla érdeme, aki először 1924-ben mutatta be a négy fő csoportot, 2 melyben (mint a bevezetőben említettük), a Szlovákiába került magyarok népzenéje a II. főcsoportba tartozik. A földrajzi-etnikai különbségekből adódó zenei eltérések meglétére azonban már Bartók előtt, a 19. században többen felfigyeltek. Erdélyi János 1847-ben, a Népdalok és Mondák második kötete előszavában fogalmazta meg a következőt: Gyüjtemény ez a szó legszorosabb értelmében alapul és anyagul szolgálandó későbbi vizsgálódásokra. Ki e gyüjteményt így nézi, nem fog felakadni apró külsőségen, nem főkép azon, hogy némelly dal itt másként adatott, mint énekeltetik bizonyos vidéken. Nálunk a népdaloknak, mivel nyomtatva egy kettőn kívül soha nem voltak, nincs még megállapodott, bizonyos formája. Eme laza, bizonytalan s vidékek szerint változó életök azonban fölötte nagy fontosságu, kivált azon buvárnak, ki a dalok változataiból a különböző vidékek müveltségére akarna következtetni, s belőlök a nép erkölcsét, ízlésének színezetét felvilágosítani. 3 A kor jeles muzsikusa, Mátray Gábor is figyelmeztette olvasóit a különbségekre kottás kiadványa előszavában: A magyar népdalokban jártasok, ha nem említem is, tudni fogják, miszerint sok dalt egy vidéken így, másikon másként dalolják, azaz: egészen más szövegre, vagy pedig dallamra éneklik; valamint azt is, hogy a többféle vidékeken ugyanazon egy dallam némelly részben különböző változatossággal énekeltetik. 4 Hasonlóan nyilatkozott 1865-ös daloskönyvében Színi Károly: Meglehet az is, hogy több dal más vidéken máskép, vagy egészen más dallamra, vagy némi eltéréssel daloltatik, mint azon 21

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Dallam lejegyzése

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 2. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

LEMEZMELLÉKLET. Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok

LEMEZMELLÉKLET. Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok LEMEZMELLÉKLET Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok A Bácsgyulafalva (Telečka) népzenei hagyományait bemutató lemez rendhagyó vállalkozás a vajdasági népzenei

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

Népi énekes Népzenész

Népi énekes Népzenész z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet : Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Népzenész (a hangszer megjelölésével) Népzenész

Népzenész (a hangszer megjelölésével) Népzenész z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet : Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30.

Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája May 30. Cigány és zsidó zene együtt: a rabbi imája 2011. May 30. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Száztagú Cigányzenekar és a Budapest Klezmer Band vezetõivel, Beke Farkas Nándorral és Jávori

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása.

A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása. A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása. A tételekhez a segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

III. Országos népzenei verseny

III. Országos népzenei verseny III. Országos népzenei verseny A verseny időpontja: 2012. március 30-31. Rendező: Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3. Telefon: 06-27-317-180 E-mail: info@pikethy.net;

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A VIZSGA FORMÁJA Középszinten: szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A magyar népzene alapjai érettségi vizsga célja A magyar népzene alapjai

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Általános iskola MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Tanterv 7. vagy 8. osztály: 35 óra 9. osztály: 32 óra Általános iskola MAGYAR NÉPZENE Választható tantárgy Tanterv A tanterv szerzője: Cseke József,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában Pályázati Azonosító: 3808/02433 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Ünnepek és hétköznapok a régi Magyarországon sétálókoncertek a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 27. 14:00 I. Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE**

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** A hazai óvodapedagógus és tanítóképzésben a zenei nevelésre való felkészítés elengedhetetlen

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Tari Lujza magyar népzene szócikke a Magyar Nagylexikonban (Bp. 2001-2002)

Tari Lujza magyar népzene szócikke a Magyar Nagylexikonban (Bp. 2001-2002) Tari Lujza magyar népzene szócikke a Magyar Nagylexikonban (Bp. 2001-2002) magyar népzene: népzene J.G. Herder Volkslied = népdal kifejezésének mintájára, mely mint általában az alaprétegek zenéje, írásbeliség

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEI Belépő kérdés: Ismertesse kb. 5-10 percben egy etnikai csoport/ néprajzi tájegység néprajzi

Részletesebben

IV. korcsoport: 12. és13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói.

IV. korcsoport: 12. és13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói. IV. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY A verseny időpontja: 2015. április 10-12. Rendező: Selye J. Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménye Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3. Telefon: 06-27-317-180

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 19. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

JAVASLAT. A s6prik a papai utcat" cimu nota, telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Gracsmann Laszio. Papa, 2015. szeptember 6.

JAVASLAT. A s6prik a papai utcat cimu nota, telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Gracsmann Laszio. Papa, 2015. szeptember 6. JAVASLAT A s6prik a papai utcat" cimu nota, telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Gracsmann Laszio Papa, 2015. szeptember 6. I. A javaslattevo adatai I. A javaslatot benyujto szemely

Részletesebben

KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS

KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS Nem írok le többet egy sort sem. Legalábbis vajdasági magyar sajtószervbe nem. Cselekvő értelmiség nélkül minden nemzetrész a világon elvész. Minőség nélkül pedig esély sincs

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

Jövőnk öröksége XX XXI.

Jövőnk öröksége XX XXI. Jövőnk öröksége XX XXI. A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január elsején

Részletesebben

Interjú Dienes Györk Mártonnal

Interjú Dienes Györk Mártonnal Interjú Dienes Györk Mártonnal Egy nagyon tehetséges diáktársammal Dienes Györk Mártonnal készítettem interjút, akit nem csak az iskolából, hanem a zeneiskolából is ismerek személyesen. Nagyon sokoldalú,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben