A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI"

Átírás

1 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert. Isten nem tartja számn azk vétkeit, akik bánják azkat és maguk is ki akarnak engesztelődni Istennel. 2Kr 5,17 Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szlgálatával megbíztt. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számn vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hgy benne Isten igazságssága legyünk. Jézust bűneink engesztelésére küldte az Atya. Ez Isten szeretete irántunk: az Atya részéről is, hgy elküldte, Jézus részéről is, hgy ezt végbe vitte. 1Jn4,10 A szeretet nem abban áll, hgy mi szeretjük Istent, hanem hgy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Jézus megszerezte nekünk a kiengesztelődést, a békét. Istent Jézus halála kiengesztelte. Róm 5,10 Mert ha Istent a Fia halála kiengesztelte akkr, amikr még ellenségek vltunk, mst, hgy kibékültünk vele, az ő életébe beltódva még könnyebben megszabadulunk. Sőt még ezen felül dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nékünk a kiengesztelődést. Kl 1,19 Mert úgy tetszett az Atyának, hgy benne lakjn az egész teljesség, 20és hgy általa engeszteljen ki magával mindent, ami a földön és a mennyben van, azáltal, hgy békességet szerzett keresztjének vérével. 21 Titeket is, akik egykr idegenek és ellenséges érzületűek vltatk a gnsz tettek miatt, 22 megbékéltetett mst az ő emberi testében a halál által, hgy mint szenteket, szeplőtelenül és feddhetetlenül állítsn önmaga elé. Az ember maga is próbálta bűneit jóvátenni, Istennel békességre jutni úgy, hgy különféle áldzatkat igyekezett bemutatni neki. De ezek nem vltak Isten előtt kedvesek. Isten szemében kedvesebb az engedelmesség, mint az áldzat, az, hgy az ember elfgadja azt, ahgyan maga Isten teremt békességet közte és az ember között. Zsid 10,5-6 Áldzatt és felajánlást nem kívántál, de testet alkttál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldzat. Akkr így szóltam: "Íme jövök Istenem, hgy teljesítsem akaratdat, amint a könyvtekercsben rólam írva van." (Zslt 40,7-8) Ezt a kiengesztelődést Jézus mint az emberiség főpapja vitte végbe, aki áldzatt mutat be a bűnökért, de csak az emberiség bűneiért, mert neki nem vlt bűne. Zsid 5,1-5 Mert minden főpapt az emberek közül választanak, és arra rendelik, hgy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékkat és áldzatt mutassn be a bűnökért, 2mint lyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlank és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. 3Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldzatt kell bemutatnia. 4A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Árnt. 5Így Krisztus sem

2 2 önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hzzá: A Fiam vagy, ma szültelek. 6Másutt meg ezt mndja: Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Jézus maga az áldzatbemutató és az áldzat is egy személyben az egész világ bűneiért. 1 Jn 2,1 Gyermekeim! Ezeket azért írm, hgy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2 Ő az engesztelő áldzat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Jézus szeretett minket és az egyházat, és irántunk való szeretetből áldzta fel magát Ef 5, 2Krisztus szeretett minket, és daadta magát értünk jó illatú áldzati admányként Istennek. Ef 5, Krisztus szerette az Egyházat és feláldzta magát érte, hgy a keresztségben isteni szavával megtisztítva megszentelje. Ragygóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Róm 8, 32 A mennyei Atya, aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért áldzatul adta. 2. Mit jelent a kiengesztelés, vagyis Jézus engesztelő műve, az Istennel való kiengesztelődés? Mire irányul a kiengesztelődés, mi annak a tartalma? A bűn ellenségeskedés Istennel. Jézus ezt az Istennel való ellenségeskedést szüntette meg. Ef 2,16 Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hgy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. Jak 4,4 Házasságtörők, nem tudjátk, hgy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz Istennek. A bűn lelkileg halttá tesz. Jézus megváltása, bűnbcsánata, kiengesztelő műve életre kelt lelkileg. Kl 2, 13Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halttak vltatk, vele együtt életre keltett. Megbcsáttta minden bűnünket. Jézus a bűnöket bcsátja meg, ezzel végzi a kiengesztelést 1Jn1,9 Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságs: megbcsátja bűneinket és megtisztít minden gnszságtól. Jézus a bűnbcsátó hatalmat rábízza apstlaira Jn 20,23 Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbcsátjátk bűneit, az bcsánatt nyer, akinek nem bcsátjátk meg, nem nyer bcsánatt. Az ember Istennel szemben ellenséges érzületű vlt saját bűnei, gnsz tettei következtében. Jézus megszerezte a bűnös ember számára a kiengesztelődést saját halála árán. A kereszten vérével békességet szerzett. Békét kötött a föld és a menny, Isten és az ember között. Kl 1,19 Úgy tetszett (az Atyának), hgy benne lakjék az egész teljesség, 20s hgy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthgy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. 21Nektek is, akik azelőtt idegenek és ellenséges érzületűek vltatk gnsz tetteitek következtében, 22mst nektek is megszerezte a kiengesztelődést halandó testében a halál árán, hgy szentté, szeplőtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe előtt. 23Csak álljatk szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántrdjatk el az evangéliumi

3 3 reménytől, amelyről hallttatk, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt, és én, Pál is ennek a szlgája lettem. Az előző Szent Páltól való idézet azt is megmutatja, hgy mit eredményez a kiengesztelődés, a bűnbcsánat: szentté, szeplőtelenné és feddhetlenné teszi a bűnöst Isten színe előtt. Jézus megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Vagyis megment minket Isten haragjától. Istent Jézus halála kiengesztelte. Róm 5,9Mst, hgy vére árán igazzá váltunk, még skkal inkább megment bennünket haragjától. 10Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkr, amikr még ellenségek vltunk, mst, hgy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében. 11Sőt ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. 3. A kiengesztelődés és Isten haragja. Az engesztelés a magyar nyelvben a sértettnek, a haragvónak a lecsillapítását jelenti. Ma skan azt állítják, hgy Isten csak szeretet, ő csak szeretni tud, harag nincs benne. Csak az ószövetség Istene vlt haragvó Isten. Az Újszövetség Istene nem haragvó, hanem szerető és irgalmas Isten. Az alábbi idézetek mutatják, hgy ez nem így van. Az Ószövetségben rengeteg helyen van szó Isten haragjáról. De ez az Újszövetségből sem hiányzik. Ebben az összeállításban csak az Újszövetségi Szentírásból válgattunk lyan részeket, amelyek Isten haragját mutatják. Isten irgalmas, de nem a végtelenségig. Egy ideig elnéző a bűnök iránt, de elkövetkezik az ő igazságsságának is az ideje. Jézus engesztelő áldzata egyben Isten igazságsságát is mutatja. Jézus nem csak irgalmas, hanem ítélő Isten is. Elítéli haláluk pillanatában illetve a világ végén a knk és bűneikben megkeményedett gnsz embereket. Róm 3,25 Őt adta da Isten véres engesztelő áldzatul a hitben, hgy kimutassa igazságsságát. Isten végtelen türelmében elnézte a krábban elkövetett vétkeket, hgy igazságsságát mst kimutassa. Mt 25, 31-34, 41 Amikr eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet fglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahgy a pásztr különválasztja a juhkat a ksktól. A juhkat jbbjára állítja, a kskat pedig baljára. Aztán így szól a király a jbbján állókhz: Jöjjetek, Atyám áldttai, vegyétek birtkba a világ kezdetétől nektek készített rszágt! [ ] Ezután a balján állókhz is szól: Távzzatk színem elől, ti átkzttak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Jn 5,22,25-29 Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet,[ ] Bizny, bizny, mndm nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikr a halttak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azk élni fgnak. Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hgy élete legyen önmagában, s hatalmat adtt neki, hgy ítéletet tartsn, mert hiszen ő az Emberfia. Ne csdálkzzatk rajta! Mert elérkezik az óra, amikr a sírkban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hgy feltámadjanak az életre, akik gnszat tettek, azért, hgy feltámadjanak a kárhzatra. Róm 2,5-11 Knkságdban és szíved megrögzöttségében csak büntetést halmzl magadra, a haragnak és az Isten igazságs ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet: örök élettel annak, aki a jótettekben kitartva dicsőségre, tiszteletre és halhatatlanságra

4 4 törekszik, haraggal és megtrlással annak, aki hasznleső, s nem hajlik az igazságra, hanem a gnszsággal tart. Mindenkit, aki gnszat művel, utlér a kín és a gyötrelem, elsősrban a zsidót, azután a pgányt. S dicsőség, tisztelet és békesség vár mindenkire, aki jót tesz, elsősrban a zsidóra, azután a pgányra. Isten ugyanis személyválgatás nélkül ítél. Isten biznys embereket haragjával sújt. Róm 3,5 De mit mndjunk arra, ha a mi igaztalanságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát? Nem igazságtalan-e Isten, amikr haragjával sújt? Kiket sújt Isten haragja? Aki nem hisz a Fiúban és nem keresztelkedik meg, vagyis nem fgadja el Isten Jézusban nyújttt kiengesztelő művét Jn 3,36 Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki aznban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá. Mk16,16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhzik. A megtérés, a bűnbánat, a keresztség elhárítja Isten haragját Mt 3,7 Mikr pedig látta, hgy a farizeusk és a szadduceusk közül skan mennek hzzá, hgy megkeresztelkedjenek, ezt mnda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsda intett meg titeket, hgy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? (Kárli Gáspár revideált frdítása) Azkat, akik elzárják Jézustól a gyermekeket Mk 10,14 Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mndta nekik:»engedjétek hzzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályzzátk őket, mert ilyeneké az Isten rszága. A gnsz embereket és az Isten igazságát elfjtókat Róm 1,18 Isten haragja megnyilvánul az égből azknak az embereknek minden gnszsága és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfjtják az isteni igazságt. A hitetleneket, akiknek üres a beszédjük Ef 5,6 Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Akik akadályzzák az evangélium hirdetését 1 Tessz 2,16 Akadályznak bennünket, hgy a pgányknak ne hirdessük az evangéliumt az üdvösségükre. Így betelik egyszer s mindenkrra bűneik mértéke, s már rajtuk is az Isten haragja, végérvényesen. 5,9 Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, 1 Tessz 5, 9Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hgy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet. 11Ezért vigasztaljátk és bátrítsátk egymást, mint ahgy meg is teszitek. Akinek a szíve kemény marad és nem tér meg. Vagyis csak azk menekülnek meg Isten haragjától, akik megtérnek és (flyamatsan) bűnbánatt tartanak

5 5 Róm 2,5 De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragt a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. Isten kiönti haragjának 7 csészéjét azkra, akik az utlsó idők nagy hitehagyásában a "nagy Babilnt" követik, azkat, akik imádják a vadállatt és szbrát, azkat, akik az ő jelét viselik hmlkukn vagy a kezükön. Jel 14,19 Az angyal lehajíttta éles metszőkését a földre, leszüretelte a föld szőlőjét és Isten haragjának nagy sajtójába vetette. 15,1 Negyedik látmás: Isten haragjának hét csészéje Akkr egy másik csdálats nagy jelet láttam az égen: hét angyalt, akinél a hét végső csapás vlt. Általuk teljesedik be Isten haragja. 15,7 A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adtt, tele az örökkön-örökké élő Isten haragjával. 16,1 Akkr nagy szózatt hallttam a templmból, mely a hét angyalhz szólt: Menjetek, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földön. 16,19 A nagy várs hármfelé vált és a pgányk vársai lemlttak. Isten akkr megemlékezett a nagy Babilnról és haragja tüzes brának kelyhét nyújttta neki. 19,15 Szájából éles kard tört elő, hgy azzal sújtsn a nemzetekre. Vasvesszővel fgja krmányzni őket, és tapsni fgja a mindenható Isten haragja tüzes brának sajtóját. 12,17 Erre a sárkány haragra lbbant az asszny ellen és harcba szállt többi gyermekével, akik megtartják Isten parancsait és kitartanak tanúságukban Jézus mellett. 14,9 Egy harmadik angyal is követte őket. Harsány hangn kiálttta az is: Aki imádja a vadállatt és szbrát, vagy aki viseli jelét hmlkán vagy kezén, az inni fg Isten tüzes brából, melyet színtisztán töltött haragjának kelyhébe. X. Szent Pius pápa ezt írja Isten haragjáról Jézus szíve túlcsrdul szelídséggel a jóakaratú emberek felé, de szent haraggal van Isten házának gyalázói ellen. Tvábbá, míg Jézus kedves vlt a bűnösökhöz és azkhz, akik eltévelyedtek, nem tarttta tiszteletben hamis gndlataikat, bármilyen őszintének tűntek is. Míg az Ő szíve túlcsrdul szelídséggel a jóakaratú emberek iránt, szent haraggal fegyverzi fel magát Isten házának gyalázói ellen, a nymrult emberek ellen, akik megbtránkztatják a kicsiket, a hatalmasságk ellen, akik nehéz terhek súlyát rakják az emberekre, anélkül hgy segítenének, hgy felemeljék őket. Ő éppen annyira vlt erős, mint gyengéd. (X. Pius. Encyclical Ntre Charge Apstlique, August 15, 1910) A harag, a bsszúállás aznban Istené, az ember nem tűrheti meg magában a haragt, nem állhat bsszút senkin. Róm 12,19 Ne tegyetek a magatk ügyében igazságt, kedveseim, hanem adjatk helyet az isteni haragnak, mert meg van írva:»enyém a bsszúállás, én majd megfizetek«mndja az Úr. 4. A keresztények részvétele Jézus engesztelő művében. A keresztények engesztelése Isten megbízta az apstlkat és a keresztényeket a kiengesztelődés szlgálatával 2Kr 5,17Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt

6 6 irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szlgálatával megbíztt. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számn vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hgy benne Isten igazságssága legyünk. Mit jelent a kiengesztelődés szlgálata? Krisztus nevében kérjük az embereket, hgy engesztelődjetek ki az Istennel! Mivel Isten a világt Krisztusban önmagával kiengesztelte, Szt Pál fel tudja szólítani a krintusiakat: engesztelődjetek ki Istennel! (Vö. fentebb: 2Kr 5,21). A papk nemcsak kérni tudják őket, hanem tudják közvetíteni is a kiengesztelődést szentségi hatalmuk révén. Jézus aznsítja magát a keresztényekkel, akik az Ő misztikus testének a tagjait alktják. Csel 9,3Már Damaszkusz közelében járt, amikr az égből egyszerre nagy fényesség ragygta körül. 4Földre hulltt, és halltta, hgy egy hang így szól hzzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? 5Erre megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az flytatta: Én vagyk Jézus, akit te üldözöl." 1Kr 12, 8 Isten határzta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. 19Ha valamennyi egy tag vlna, hl vlna a test? 20Így aznban sk a tag, de a test csak egy. 21A szem nem mndhatja a kéznek: Nincs rád szükségem vagy a fej a lábnak: Nincs rád szükségem. 22Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagk skkal szükségesebbek. 23Sőt a test alacsnyabb rendű tagjait nagybb gnddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagk nagybb tisztességben részesülnek, 24a tisztességes tagknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alktta így a testet, és azért részesítette az alacsnyabb rendű tagt nagybb tisztességben, 25hgy a testben ne támadjn meghasnlás, hanem a tagk törődjenek egymással. 26Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. 27 Ti Krisztusnak teste vagytk, s egyenként tagjai. Ebből következik XI. Pius pápa fgalmazása szerint a keresztények engesztelő tevékenysége Amit a fej szenved, azt a tagknak is el kell szenvedniük. Azért a titkzats testében mst is szenvedő Krisztus méltán és jggal elvárja tőlünk, hgy az engesztelésben társai legyünk, amit különben a hzzá való visznyunk is megkövetel, mert «Krisztus teste vagyunk és egyenként a tagjai» (1 Kr 12,27), s azért amit a fej szenved, azt a tagknak is vele együtt kell szenvedniük. (1 Kr 12,26). - XI. Pius pápa Miserantissimus Deus kezdetű enciklikájából. A misztikus testről szóló tan nemcsak Pál apstl találmánya. Jézus is kéri a keresztények vele való egységének a megvalósulását halála előtt a Mennyei Atyától. Jn 17,23 Én őbennük és Te Énbennem, hgy tökéletesen eggyé legyenek. Ahgyan Jézus engesztelő áldzat vlt a mi bűneinkért, úgy Jézussal együtt a keresztényeknek is áldzattá kell válniuk. Róm12,1 Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátk testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldzatul. A keresztények, ha megélik teljesen kereszténységüket, Jézushz tartzásukat, a Szentlélektől megszentelt kedves áldzati ajándékk Isten szemében

7 7 Róm 15,15- Krisztus Jézus szlgájának kell lennem a pgányk között, és Isten evangéliumának papi szlgálatát kell ellátnm, hgy a pgány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldzati ajándékká legyenek. A keresztények Jézus királyi papságának a részét alktják, akik részesülnek az ő papi szlgálatából. 1Pét2, 9Ti aznban választtt nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdnul kiválaszttt nép vagytk, hgy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívtt benneteket csdálats világsságára. Krisztus áldzata, szenvedése a keresztények áldzatával kiegészítve, azzal együtt teljes, amelyet az övéhez kapcslnak. Kl 1,24Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára. Összeállíttta: Bcsa József Sch.P.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az alázat útja. Az erő útja. Az önfeláldozás útja

Az alázat útja. Az erő útja. Az önfeláldozás útja Az alázat útja Az erő útja Az önfeláldozás útja Férfivá érés térképe Az önfeláldozás útja Az alázat útja Az erő útja A machová válás útja A csúcs támadása Aki hegycsúcsok meghódítására vállalkozik, annak

Részletesebben

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával Ez az írás egy összeállítás a római katolikus legfontosabb tanításainak (25 témakör, baloldalt), amit összehasonlítunk azzal, amit a Biblia mond (jobboldalt).

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. A Heidelbergi Káté I. Ú R N A P J A 1. Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Felelet: Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT Róma 5,9: vére által igazzá váltunk Zsidó 13,12: Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet 1Ján. 1,7: Fiának,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

A FARIZEUSOK* www.bujiferenc.hu. Buji Ferenc. Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában.

A FARIZEUSOK* www.bujiferenc.hu. Buji Ferenc. Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Buji Ferenc A FARIZEUSOK* Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Mt 21,31 Mivel az Izrael vallási vezetőivel való oppozíciónak kardinális szerepe volt

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME

A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME Pasarét, 2016. április 7. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME Énekek: 121; 398 Lekció: 1Péter 3,15-22 Alapige: 1Péter 3,15-22 Az Úr Istent pedig szenteljétek

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A bűnről, amiért nem hittek bennem

A bűnről, amiért nem hittek bennem Megfeszített I. Korinthus 2:1-2 Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2. 2015.03.10.) Az üdvösség témakörébe tartozó magyar bibliai-teológiai alapfogalmak többsége napjainkra elvesztette

Részletesebben

Krisztusba öltözve Az égbõl egyszerre nagy fényesség vette körül kinyitotta a szemét, de nem látott. Három napig nem látott (Apcsel 9, 3. 8. 9.

Krisztusba öltözve Az égbõl egyszerre nagy fényesség vette körül kinyitotta a szemét, de nem látott. Három napig nem látott (Apcsel 9, 3. 8. 9. Krisztusba öltözve Szent Pál apostolról, az õ életérõl tudunk a legtöbbet az õsegyház tagjai közül. Életének titka, legmélyebb valósága, a Krisztusba öltözöttség volt. Ez az átalakulás fejezi ki legjobban

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

BÖJTÖLJ OKOSAN! LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4:1-2

BÖJTÖLJ OKOSAN! LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4:1-2 LUKÁCS EVANGÉLIUMA 4:1-2 2011. március 20. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 493. (130) d. 1-2. v.: Dicsérlek, Uram, téged, Hogy az elmúlt éjjel Életem megőrizted 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség

Részletesebben