NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ . I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ . I."

Átírás

1 XVII. évfolyam 2, -}. szám-1999 _.l - NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ ;::? =:= ====:;:====:========. Nevezetes évfordu16hoz érkeztünk e1.a Keresztelő Szent Jánosr61 elnevezett Lovagrend/Má1tai- Johannita/ a1apitásának900.évfor~ü16ját tartnatjuk meg. ~z az 6s1 lovagrend, miután a reformátió megtörtént, két részre szakadt.akatho1ikusok a :MÁLTAI qevet, mig a protestánsok pedig a JOHANlrITA nevet tartották meg s azota két hivatalos ággal bir. Azonban Q~ egyházi kettészakadás nem je1ent~tte azt, 'hogya közös eredetll Lovagrendek va16ban elváltak volna egymást61.ma éppen, amikor az ökumenikus idc5ket él juk', inljldkét. rend a legnagyobb egyetértésben folytatja életét, melynek ' ii"ál1.yvona:lát,. rendi szabályok ésa lovagi eskük irj~k elő.. ", - ". '. ". I as esztend6 a Johann~ ta Rend Magyar Tagozatanak is egy mérföldkövet jelent._ 75 éyie1 ezelc5tt a1apitotttík m'eg ezt a tagozatot a Johannita Re..nd magyar lovamai.éppen ezért e. kett~t:.. ül te meg a Johanni talovagrend Magyar Tagozata. At ünnepségek Budapesten folytak le május 28.án volt a '-~ gyülekezó, a vacsoran~s regisztrálás az Erzsébet száll6ban. Nemesak a Johannita lovagok és feleségeik, de számos magyar máltai lovag is 'résztvett ezen az összejövetelen. \. /.. ~ \/..,.) \j,~~

2 -2- tvlésnap, mcfjus 29.-ln! szombaton/a g~lekez~a és beö.ltözés a Szilágyi De~só ~ari reform~tus ~emp.lom tanacster~ebe~ re~get.9.~o-~or~ Több mint szaz magyar lovag Je.lent mer:, de a Mal tal.ak l.s nepes kti.ldot~. séggel j e.lentek me~é.lükön K~llay Krist3ffal, ak(~ ~özel egy negyed szá"' zadig vo~tamauvar M~itai'Aovagok feje Rómában. EZenkivül HollandiábÓ.l,Németorszagból,Fraciaországb6.l, Susztriából, ~vájcb61 is voitak je- ~em Rendtársak. I A S~ilágyi Dezső téri reformatus temp.lom zsuto~ásig VO.lt, pedig nem vol.-yünnepnap.a_.nap:vszámu gyülekezet már el.:fó~.lal ta a helyét. amikor a lovagok bevonu;.tak a teurl>.lomba iinnepé.l~es csendben.a magyar kommendátor vezette a menete-t F'őtiszte.letü 'l'ókes!,asz.l6 nag:vváradi református püspökkel és F8~iszteletü harmati Béla~vangélikus püspökkel az élen, kik mindkett~ Johannita kovagok. 19é.t hirdetett:j:i"t". Tőkés László ref. püspök, majs úrvacsora osztá's következett, ahol.. ~a két püspöknek két le.lkész segédkeze~~. Ezután 'sevetkezett a.lovagi lit~rgia, me.lvet Kékessy ~ső ' kommend~tor és Nt. ~abinyi Tibor rendi kaplán vágzett. Ekkor történ1meg az uj lovagok avat:1éa. és ~ rendi keresztek átnyutása is. Magvarorsaág' egyik legszebb Ot reformatus temp~om~ban az ünnepség mé.lt6s~gteljesen fo.lyt le. Az Istentisztelet u}án ~ékessy Dezső kommendátor ar.ott fogadást ~ leh n YOzot-t.. Q Buda1;>est haj on, amely a, templommal szem~en volt adunan. A fo ad~~on tobb, ml.nt 15U7en get~ek reszt a lovagok ' es ~elepégeik. supan csak arra vo.lt l.d~, hogy átmenjünk a pesti o~da.lra, mert ott a Deák téri.~evang~likus gimnázium,d{sztermében m~r kezdódött is az elő : adésok sorozata. D.u. 16.órakor Dr. Eáy Gedeon VO.lt kom~endátor tartott elóadást a Rend 900, éves ~örtenet~ról. Sok olyan részletet is ha.l~ottunk ttjle, amiket eddig nem tudtunk. Maj d. p6dium beszé.lgetés vol t.t'röhle ljerge.ly. Johannita és Sömjén ZSO.lt Máltai.lovagoK között.t:pnen Mgy fe.lfrissitettük egy kicsit magun1{at s átölt6zv,e mát mentünk is. ~t a Duna Palota... disztermábe, ahol a díszvacsora VO.lt. Németo~~ág~f a Johann! t... a Rend Kancellt.árja tartott egy köszönté beszépet aml. ~ mtts " egy pár udvözlö beszéd követett. A FBH s~e~kesztője ünneps~geken. az K~.lla~ Kristóf Nagv~ereszteE.Lovag és Vera relesegévelo- ~. Maltai I

3 ~ vacsora után mé." fol:~t a oeszél;""etés e:-y jó darroic s L~~' e16(-: ké son tudtunk csak szállásainkra menni. Mrisnap, m,q.jus 3U. qn lfj ra veröfényes n,'>.pr8 ébred tiink _é s a Deák téri evangé'likus gimn8.zium cl.sztermében már re,o'r:el 9- kor me~kezdndtek a hivatalos értekezések ~ Itt futot~am össz~ ~r. Bethlen ~er*vel/ Máltai lovag / aki a téli hón2.pokat &arasotában töl ti. A délelőtti progtamnl elég Z s,,? fo J. t VOJlt,. mert vo ~ t e.1ég ~ok.. ho~zászo16 is. _.. Ezutan kelj.ett IlaZamennl. é..-s ato.ltoznl., mert dé.le.lött IJ..Ja-kor mar indu.l t is cl. busz a Bazi.lika ej.81 ü-ö..;.;aöllöre. Ott mef;tekint ettük a Grassa.lrkovieb kastéj.yt,. ami most muzeum. Kb. narminqszobát már rendbe is tudtak bozni,~ert ott i~z ~roszok a megs~llás akat~ csak rabo.ltak ér mgfe.le.lő s~emetet hagytak hatra, mert a mozgatható dolgokat mind e.1lop ~ ták, vagy tönkre tetté~-,. A kestéiy;b6.l atsé'te.lt a társasa~~ a közeli Erzsebet ét~erembe, aho.: a ~ertnel:viségben ültünk le e~ni:inni ~S bes6é.lget~i. A társalgás foj.yi aml.kor a sz(ims~éd asztaltól!'e.l;i.ll t bar6 Bá'nffy MJ kl6s, ponar'at megese getve igy szólt: HOlgyei-m é~raim! Egy szomoru hirt /láel.1 be~elenteneii. Tamáaka Handi ma ünflepj.i a 86J szü.letésnapját! Nagy e.ljenzés következett s egymásutru. jöttek hozzám, htgy koeeints~nays igyanak az egészeeg emre.. I MlÍr kezdett alkonyodni,. amikor elincml tunk Budap~.t fel~.. A Bazilikató~ visszasé~áitunk a~ Astor~a szál16hoz.s Újra át ke~ett ö.ltözdünk A szuletésna~l. vacsorara a szkkebb esalád~t, rokonségot hivtuk meg. Igy foj.y,t le a 86. szület~snap. Orülök annak, h?g~ én isrrésztvehette~ a 90Q~ rendi évfordu.lón s ott lova.gtes_tvérel.mmel talaj...-kozhattam s az öorömmj'met még az is :fokoz ta J hdgy ez a.1kalommal ülhettem meg a szüieté4napomat is.l99~1 ~ -j es~d- Or-s m j - A gödölloi kastély e.lott ---

4 -4.- Ujra harangsz6t hallottunk /vitez Baranchi Tam~ska Endre / ' m~jus 12.-~n dalben megsz6lalt a harang Kaminec cseh közseg torny~ban.bzomoru nap volt sz~munkra. Ak1~or kellett letenni fegyvereinket az iskola udvar~ra, mert legyözöttek lettünk.- Hi magyarok pedig tudtuk azt, hogy e deli harangsz6 a törökök feletti nándorfeh~rv~ri gybzelemre kondult meg. - Ezen a napon lettünk hadifoglyok. Llkezdöd8tt k~lvári~sll~letünk a 9zovjetunibban.- tvekig nem hallhat t~nk h~rangszbt s he belulröl l~ttunk is templomot,ez atheista kommunist~ltkeze alatt rakt~r, - traktorjavit6mügely, p~kuzem vagy hadifogolyt~bori 6p~let gyan~nt is szolg~lt, vagy pedig beommott falakkel, tornyokkal a f~ s a gaz m~r magasan benötte 1950 novemberében voltunk, amikor a mi sz~munkra is ütött a szabadul~s 6r~ja.- A szovjet marhavagonok hozt~k haza ezravel.a volt hadifoglyokat.-a szovjet hatalmas mozdony farsdtan ~llt meg az ezereves magyar hat~r elött. Ugy l~tszik eröt kellett gyujtenie neki.ki is sz~ll" hattunk, hogy egy kicsit elceig~zott testlinket egy k~s! megnyajt6ztassuk.- Deszállásunk ut~n e hossz~ szerelveny nyikorogva indult el s a~ alagut~lhagy~sa ut~n m~r a regi magyar földön voltunk. táj m~r ismerós volt sokunknak. ~ :agen,ez a Tisza völgye valt. } ~ ~t oldalt a _ m agas hegyek mind h6val voltak fedve s komoly teli levegö ramlott mil1-.:den felöl. A nyitott vagonajt6kn~1 lllve Br8mmel szivtuk magunkba a hideg ~. csip8s friss leveg8t. Ueg ez is m~s volt, mint Oroszországban.- Körösmez~t m~r elhag,rtuk s döcögött a vonat tov~bb. A mozdony hajbl~rtje n~hanéha felüv8ltött ami megreszkettátte a levegöt s a hegyek többszörösen vertek a han~ot vissza. Lassan fekezezett a mozdonyunk s a merhav~gonok < ~tközöi egym~shoz koccanva állott meg a szerelv~ny. A rahbi ~llomasra er- : keztünk meg A deli napfenybe~ szikrhzott a h6. Kinn e p~lyaudvaron ruszin f~rfiak Js nek dolgoztak. I~talmas far8nk8ket szedtek le teheraut6kr6l s azokat rakták r~ tehervagonokra li!ha felenk pillantottak s szornortj szemek~el naztak a mi vagonjainkat, mert abban meg a t8bb ave nem l~tott s erösen megviselt magyar egyenruh~t is l~thatttflc. Hogy ekkotmit is gondolhattak azt mi nem tudhattuk. - A n~ma csendetegyszercsak arahbi templom harangszava törte meg. Csengett-bongott a lcis harang, de a k8rnyez8 he~ek azt megsokszorozva vert~ vissza.- Mi a sapk~inkat levave hallgattuk 8t av után az elsö harangsz6t as valam~lön8s er8t adott nekunk, hogy ezt a napot is megerhetifik Isten segits~g6vel... A dplgozö ruszinok csak ne ztek bennünket s pilla~atra Bk is levettek bár~nybör s~vegjeiket, vagy sapk~jukat. A szovjet örök pedig megkö ~lten neztek minket s a ruszinokat is. ~gy l~tszik a harangsz~ meg öket is megbüv8lte egy kicsit. Bizony nagy almany volt annyi av ut~n ujra harangsz6t hallani. (1988). -.. J

5 -5.- ~letveszélyes, ~lo~1á8 11 i~zaveresmarton tö~~::~;=::;;~;~;l';:m, =~~;; Mánamasosszigettö.L csupán~árom ki.lométerre vo~t. A xis~~npartján j6 a.lkalom volt,.lova~0~n1, mer~ sz~p.lapos pázsitos m~~ oly~n vo~t mint egy bársony sz~hyeg. A lovam szinte már örült an~a~, am~kor a:ra vettem az utama fi: kilovag.lasrimkor. Tiszaveresmart,~ _ vo.l t a kur~á.ja D±. Szap.Lon- ' c:zay Pa.Li hdtyajr(l nak, ski, miután min~;. ~í"öszo.lgabir6 nyugdijba men~ I ott ga2!dál:-~o~o.tt \a birtokan. Ve!,!~e'Bsz~~etó vo.l± a Szaplonczay názaspár s rítk~a. v~l~ ven~~b né~küli a ft~~uk, É~ maga~ is nagy'on otth on&s.,.v:oj.-tam, ott ' ; ' mer~ ~gen koze.li barratságba kerfll tünk. Egyébként Szap~öm-ca k1s-zsegben vol't a ':' jó- izff gy:pgyforrás is, amelyjszintén, a csalad tulajdoniban " vo~t.,,,, ~.. ~ " ~ '. I u.~i " ado~t' 1t~~ ho.gy két" ~ok.o!\~~.l.gnn srkezett a Szaplonczay csa.lad noz az,:eva es 'Erz~i., Miilulrap,lYa.Luk is ~ep:isd}erkedtem, azt kérdezte. Pal'i b'átyám~,:, hö~y I,nem 1(B:nJ-t;a'n / é'm-e a ké ~t., "!ihanyt kovagolni, mig náluk vanna~. :veu~re 'g~~gben. E'~ 19e.nt 'mondtam j:i: igy kezdődött meg a lovaglés Ti's 'z~ ;é 're~arton",'a ';gazdasági udvar melle"tt vol t egy a.lkalmas...' gyl1pes t'e.r.nj. ~t~ : a,~l;t ~ineve~tem lovar~:ának. A ~ T legén.ve.mme~], négy,kar~t iurt1fn~ h le f.: :. a :;,l~'yarda négy sarkáfa. lreg~elenltin' t:-~h'a~1;kö-~ lilár ;,ki is lováeqj. tam a.legénlemmel ',I$:éczi Andr1Íssa.r a ké~ ~::: l'6v'eil" ', a.- ','Bar6nóvel ~s a : Bprkával. Ap.ovagé~ szépe"", meg ihdul tlés'a ké':t l~ny sz"cirg'almas ss/j ő "ta~u16nak bizonyu.l t. Nyolckor má~ benn fa,vd..1,:tam minden nap',. a laktanyában. ~ Egyik :" :n'apon,~,~~, 'Ut~IlÍon rovidi teni a~artam s igyakuriához ha tulr61 akartam ~e;lovag'91níl,. Itt, VO.L t egy : y,ízima.lom ie, amel~ az áramo1: is, fejleezte::t:t~a, haz ée,a "tö~bi épül~:t, " szájpál'f!t. ;: A malod\~~dx;~eza;kra 'egy la.pos te~let vol t ame..elynek két o.ldal.a~ kisebb tö.l~e.s 1~Ogl81t8 el a területet. A szép zöld p'zsit közep~n vo.lt egy kebk~ny~~t~k, ~ amely a vijima~mot táplálta. ' Amikor 'a' ;.ki Ef.>f<:Sl téshez é~t edil, lovama t.le.lassi tottam s k~sz«.l tem i e.lme!llldii ;,~( ~~..;.-~S?~és:~e... ~' Egy pár fflz:r$ie vol "tknneka kis töltésnek a tet~jél!l1. A -to~ _tésr61 klfzd tem 17eres~)c.edbl, h4gy majd az előttem lévc5 szep ~z \~~\Qn f.t~ovagol~k ~ uey ei':em el a tany'át. Utat rövidítek.,, Al&g.te~ ': \l~~,~ \. egy ~ par;t pést, alattunk a talaj elkezdett stily' lyedni.,~k~~ ~t~~m,,l,h()gy enneká fe.l.~ sem,tréi'a s hir1;elen leugro1 tam a :'fo-vo~ 'ln:j:tfí~\t ', ~~z ~;j;úá~hasig e.ls{íl.lye:dt s én is azonnal t~rdig s,tl,vedt~~ e ~~'l a sz~p~~i,!,~'t'6'nye8el?-,ne,...m ~ondom, nogy nem lettem egy kic~i t,1~deg~e '. A. ::.ka}iae~z~a'"táná.l ~gye-k8r~~tema lovamat vissza~ordi1:ani, m~g en e~~, :.k~zz el eg"..l~elog6 :tüzt~ga-4l~ba -lapaszkog tam nagy.. va~a~i, ~ámc:1szp-artom ;Legyen., ~, terd1g, Dtl-g a, lo-va~g'r. hadig voltunk a mocsar~s. vízben. D! mégis.. a lovam ise ~~jed'ts~.;éb-én ol~n erőt :rejtet ki, hog,: mil!ídket"tem, iis ~Ol tésre ~paszko"nr.~-:. Mggmenektiltünk. I.t:ven 'sárosan' erkeztu,nk be a SZ8tP;Lonczay portára, ahol?ali ba' tyá'mk ~s : ~ két lany nagy almeélkodáss~l fogadtak, hogy mi is tur~~~ Jletett velunk. Röviden elm~dtam, h~gy utat ak~~tam röviditeni s igy a ma.l~m!~.lett i sz~p lapos mezőt viiasztottanr.':.~~, sült, hölgy arz!a szép zold me' z6 egy igen Vej3~lyes '";' ",.,.,. l Ekkor monffia el ne'kem 'J?a.l~ bátyl1m, ~ JfGgy", ott a,malom Ielet1i~ ré~ tilz en, anol duzzi:2.sz~,ö ~~tlc:1p,a szépl.:zö.ld pé.~si t a.latt ingovány van, alle.ly ne'ho~ ele.1?- ""a két';, három mé1!~r mé.lységetis. Csak eg':'! pa'r ~v-el eze'lött törtán~)! hogy az egyik bival'yoe sze:" k~r a megv~d~.l t bi va.lyokka.l' együtt arr~-;->vett e az irán:rt é~ ott~",á(í~ ;'.L.Lyedt e.l oroki;fl. Még ',a2t a szerencse, pqgy a hajcsár ~dejeben.leug.. rott &. szek~rrd.l e igy tiz megmenekült J1~Y nehezen. Miután a tör'ténenet megnajagettam" l ~eak aztán vert ki a verit6k, ~gy milyen veszemel~es he~zetben is_ ~oltam.

6 A ~c ocsisok elvi ttél a lovamat lec.utakoll'ii, mig eng em iga sártól i gyekeztek ugy ahogy IIl'egtisz1;i t~i. ~ ktizben mothl;i.rali báy:v0,m, nágy a zért egy kis sziveröfiir6' ne'" art erre a nagy ijedségre. 19,v a~ ambi~uson j ó áfon:va p~link~vl;il kiná'tr me.. Ekko:f.j ótt ki. a ;'e.iesége is, ~ is megl1a.il.va a nagy tör'tenetet, csak. csóvalrii tudí'a a tej et. Egr kis reb,'geli... vel is me9'kid'ál tak. Dg. ~en a napob nem tl;ir'tottullk lovl;irdl;it a két lány ~osszusttgára. 19yekezl!tem kellett hazalovagoll!i Szigetre, de csak a mell~k utcákon merte~ menni, neho~y ismerósökkel találkozzam, mert radtam, h,.,ogy akkor majd nehéz lesz map:a'llat kimag~araázl'ii. M'Íu'9G-Il... eaewre igy a ma g a 'll kárán tanul tam meg azt a régi magyar közmondásr, hagy -'Ilf- A jártpta t a j áralanért,el ne ha.~yd ~ _ ~ T ~. Nem nyugszun~ bele! Tili szil a 'litiol/yakal/újjtl:,. Mint az Isl~n ~ 1111'1011 ujja. Mint m~gcsúfoll, kikdcdgoii d1om: ÁllunIc ~~diji a nagy villjgon. ~lii1c, s mosl v& nogyra Vtlwlc. TiJriJlI vim luudjdt a magyq11lq/c, ~ mig minim nip aslrjdt twa: Van SZQ\IQ, hogy vliiiggd kiijl,. Csak ml csak mi M wrjülc k~b~1ünic. csak mi, csak ml ~m~ljijkf~/f~junjc. nporhat}dlc m'jztisziij igazunk. Csak ml csak mi ne hagyju/c ~I magun/cl, ~ hitdnsuk guisba/cljtljli kizz~t Sebn ojklcal, Idzadd virrrl Idizw m~nny-pokol hatalmatt,. Hogy ~ nincs, hogy b~ nincsm ooo Szal61:fia ~zünk bdr Mm pihm a kardvason. A szíwinlcb~n Mm ksz nyugalom. Jöh~'Mk jölló smzadolc, s m~gint ' csolc Rlcrutlacunt rtgi #b~inlcl E #~k is ~ fdjdolom örölc, Eltól vonoglik mint/ol magyar rög, Eltól vim, ki majd nyomunkba luig, EltólMm gydgyulnok az unolc4jcl TdtrtHrdók ~liól zúgnok-búgnak Elról rrszjc~t lelk~ minden zugnak. /'UhQ sz/wk kövi ~liól wilmic, ~miny köwk i1ó sz/vkint fdjnojc. Amig iiijnk, mólfdjunlc, igunjc. S(rban mólmm ksz pih~nisanjc. Eltól szorul a k~zijnic ökö/~, Eltól sir a ~k onyqö~. F~nyó moddr, b~havazollfdkon, Száraz haraszt, lili pusztaságon. Afolydk,fdk, aftjwk szelle~, Mint/Ol savit: mi Mm n)'ugszunlc ~kl Most Lomnic omuln rolcjunlc nogy ~t. V~rSQilles-ig lobogjon az üzemi, Hogy ~groppant bdr karunk ~J~:.Nem nyugnunlc Mk, Mm nyupzun1c Mk! -RcaMn,tk ~nd. p. I 'I' ". ". L... - ~

7 : I,_-,-----=--~-.. Olaszországban 10 napig Szerencsénk vol t, mert a Kisalföld Vol2.n Rt. olaszországi- u~zására tudtunk jegyet--kapni.budapestrol inultunk egy luxus Icarue busszal 45-en vol tutl.-,. fbj::eg magyarországiak ~ és "uj,gazdagok". Külfölrdröl hatam s ebbol is öt magyar vol t. -, _ Az uutazás bár í'árasztó, de etplekellptlére nagj"on kelleme~ volt~ mert' a "10 nap alatt igen sokat latnattunk.ausztr1án ' keresztü.l. első este m~r Sann Marino államban voltunk. ":Szép modern szál16ban pi~ bel'lhettük ki az út. fáradalmai t ~.. / '.. ".. Persze, a v~ros allaml megtek~nttésére csak masnap 'került sor. ~eke~ ez a kis állam nagyon tetszett. Eddig csak o~vashattam róla s,most egy napot töl thett em ott ~s igen sok szépet.. és, érdekeset ' lathattam.mar maga az,~ogy' ez a k1s áll~m. ugyan koztarsasaág s ennek ellenére a2fállam cimerat hercegi korona fedi.marino nevu keresztény kővág6 alapitotta a IV. sz-4zadban, aki Dalm~cából jött ide.ott d,...-olgoz ottaa.!ti tán hegyen s ott is,_. telepedett le Dioclecial!lUs r6má császár keres~ény ülidözése miatt. Szerette a szabadságot.rimin.i püspöke diakonus sá avatta. Domna }rel ieissima, a keresztény vallásra '.' iéri tett római patriciust61 aj endékbe kapta a hegyet. ' A késóbbi_közt1.rsaság mindvégig megtartot't'a önillóság9.t és szabadságát. Ez is szerepel San Marin~ áiiam cimereu~liberta8:~. Ki tünő várvéd6i mind'en támadást, visszavertek s ' meg tudták ffrizni!'üggetlens~gük~t azabadségukat. F61ec, ijj~szai voitak igen híresek, ugy hog~ kés8bb mint fizetett z~o..1.d('sokat más kis hercegségek i~ ~~enybe vettek n~boráik alatt. '. ' Volt és van hadserege, nemesi ~, testsrsége, várvéd6 katonasaga Az állam Jlén két I,RégeJlS Kapi tány"áll lj az,pk kormájlyo-zm:ak, akiket ~1/2. évenkint választanak. ~an a Nagy és ~taiánod Tan~es ds a i2-esek tanác'sa, akik az áliam vezetésé"ben szintén kőzreidü-kodnek. Van Csendörsége és Rendórsége is. Sajnos a esendőrök ca,ak nyari ruhában teljesitettek szolgálatot s igy diszes téli egyenruhájukat nem látuattam. Avaros allam t-ej...,.e van müemlékkel, szobrokkal, muzeumokkai, de ott van a dómban eltemetve San Marino. alapit6ja is,,aki~ később a. pápa szenté avatott.tia ümrepségeket rendezl1'ek, a í'elvol!l'ulcsk. festói közepkori Öi tözetekben vonulnak 'fel. Iiegt-artjak milrden évben az ijjászok versenyé't is. Ez is egy ku]...ön l~twnyosságot felemt nemcsak a város lakóinak, de av~ndégekn,ek, turistáknak -,is... A hir8s~j v~rfalak m~g ma is é'ps~gb~n állnak s a Titán hegy tete- Jén ott van anarolj v~rtorony.. lie.l.y az aiiam cimerébe is beiekertrit. Az els 6 torony a Gua1 ta, a második : a Ceste., a narmadi-k pedig:mon- ~ale...,.. Engem els&'sorban a Csendc!rsé'g é'rdekéltb s így itt röviden ismertetem a san marinoi Csendörséget _-.._ A KOzt6rsas6g koronós amen - felségjog jele, aúcsón nagy gvllngyuemen kereszt, A pajzs alapszlne 1JI/6gosklk, h6rom ~ zo/d heggyel. rajta h6rom ezast toronjl 611, lelejln p6ijatol/ai, Két zd/d 6g - balra bablr. Job bra tijlgv -ljldi oldalról. alul Q. resztuik egjlmóst. a szalagon LIBERTAS felirattljl, ( L

8 - SAN MARINO A szabadsá(; ősi főldje I. Egyenruhás csend6rljk. I Csendőrség 1842-ben jött Mtre a Csendórség. Feladata jé része a rendórség munkakörébe tartozott, mint büntények megelózése és megszüntetése, a köz rend fenntartása, állampolgárai btztonságának é: tulajdon ának védelme, az Állam Szabályzatai Törvényei, Határozatai betart~.. A Csendórség hadmüveleti egységekre, "Brj gádokra" és két csoportra oszlik: Információs Nyomozó és Bünügyi Rendórség, valamint Me gelózó Szolgálat és Készenléti Osztag. A Csendórség téli egyenruhája fekete, világc skék szegéllyel és szalaggal, ezüst gallérdlsz és há romágu csillagok, fehér fegyverszij és kesztyű. I nyári egyenruha terepszina. Kormánypalota harangtornya, Szt. Marina szobra Szt. Leo és Szt. Ágnes között. alatta 6ra. I \

9 ... ':1.-. Ha a~ o~aszorszagi u~unkról sz.eretnék bes~~lni,.akkor az ~~da _lakat" Tö1tene be.san Marinoból Assl.sihe.mentunk, ~a~d onnan Romá... ba. Itt ugyan hlrom napot t~.ltöttünk,de na jobban korul ~kartunk volna nézni, akkor három hét 1.S kevés let1t vo~na. A Szent. Pé~er és Szt: ~ál Bazilika, Co~osseum, Forum Romanum,.T ieri klit, Spa?-:vo1 lé~csö, l'adtheon,vaticlími Muzeum,Angya.l-vlir és még számos cso~alni vala hely.. Majd a r0po}-yi kikötött: is megcsodá1tuk,~ p~ OS1. várat és ~ ki- " ra.~yi pa.lotat és' a nagy üvegudvart, majd mégi ~é-t-. temp16mot 1.s.A.h_ 'res oparaházat csak kivükröl láthattuk. Inne~ Pompeibe mentü~k.i~azán csodalkoztam, hggy mi.ly84 nagy kirejedésü. ~áro~ lsvo~t l'~mpe1. mvrt eddig kön-rtekl>öl csak egy pár romot és oszlttpo"t ~átnattam~,komo~y - uteák:,.. mriadt.alt:: ';meg az eredeti kövezette.l e Ilyiit t yresc::ok és ljlo za'ik p.~i61t épségben.a~ ampnitt)e.atrum pedig több ezer embe~ \ tudot tt befogadni. I '" '..A.. ' á. '.' PompeiD~~ ' - mlír keso dé~után mentunk tovaob 8 nemsok ra meg 1.8 erkez tunk Sorrentoba ott azonnal. " ~esétál.-t... unk a ~ ires sorrent~ öböl be s-aboan gyönyörkögt11uk.a;látvány l~nyiigözö vo~t. I"gyikfesWDrt1'vés%. tanlwár(yjd monta valaha, hmgy egy í'etit6'diüvészlfek okvet.len ~e ke~l men ni!táliába mert séhol sem.lenet o~yan szép kék eget latni, m1.ntott. ";'l.gaza vqlt:-itt sem tudtunk betelni a sok szép látnivalóval..majd hajóval átrándultunk Capri szigetére, hogy ott me~ hires"kék Bar.la~got csodáljuk meg. Sorrenróból szintén ha-jóval mentünk at ~ositanöba ameay mint fecskeféa-eek van felépitve a meredek hegy oldal.án. Már a n~~óból igen szép látvány volt. uut,cái sz~kek.és kanyarg6sok,h~gy avaros.legfelsöbb pontjá~a is felvi~enek. Másnap mér utban vo~tun~ mert utunk uj célja KVonte~ Cassino vo~t. A buszbó~ már j6.l ~áthattu~ a he~y retejen Monte Cassino kolostor~t. EZ a he.ly a ~~nedek Rend~c~ az osi". fészke. A kanyargos uton csak fe.lkapaszkodott a buszunk és már ot, eme.lke~ett eiöttunk a várnak is bei.l~h hat~~mas Benedekrendi koj.ostor. Ittis volt mit litni. Nem gylsztiink egyik he~yr&~ ' a más~k~ r~ menni.. A teilljjlol1 be~sej e esodá~at...osan szép VO.lt. Ez~ " aztán ké s~bb még jobban tudtuk ertékellli, miut&n ~~,>~\ mu7eudl~t \ megtekiiitetti.i~ ugyanis a. Il. V'ilágHáború a~att :-,,-:'ko.lostor anémetekrilék' 'igen fontos harcál~aspont~,- vo~t, amit az uto~~só töltényig védtek. Viszon~z an~ gylok olaszok es a ~engye.lek azt!~ldig romb~~ták. Csupan a kr~ptib'an S~t, Dene<tek dfrja maradt mell: épségben. Az o~aszok ott valóban ~gen ~zá,p munkát végez-±ek, mert az. eredeti!enyképek alapjan mindent teljee~en relépit,ettek s a md_v~szi mu_nkákat is mind ugy p6to~thák, m~ ahogy az eredetiben vo~t.a templon a várfa~ak az' epü~e~d< mind~ re,i._'io rmajukban. disze~egne~. A so_k szép.l~tvallyon. elgondo~kozv ~u,;o.tt 'be a buáhnk OTvietoba, aho~ a.legfontosabb nézni való I a sz kesegyház, vol t ~a váposné~d" turánk a.latt. At esti orákban.rirenle e~mel-~á'zve erke~~:uk est! szé.llfls!j.e~yunkre. Regge~ aztán befutot tt:mk a -toszkán!'ti'varosba, rirenzébé. Hár én m~riartam egyszer ott, még1.s j6 vo~ tfe~pveni t.en~ a régebben J...é. tot,;akat( Ott is van bőven néz" valo. q D6m,a. =-:- "'lfereszt elcs."kápolna, Académii "l'alazzo Vecchio Pont Vecchio, amelyről. vég!g tekintnettünk ' az Ame l:fol~6n, a M~dic1 kápol na,a Dév~d szobor, a ~i1ti.palota kuptara es ~. r~gi kirá~yi pa~otads mégs~ámos SZObO! ~~ékm4. ' C~ak késő este men:tdnk Yissza ' sz~llásnelyúrl re, h41gy másnap najnalban,.. ke.!. ve útnak idul.junk.,bté pvö.llgyöb- liegxek Ká' zött ha~adjunk 8 igy értünk,:ét Áusz~nába V_),f'.;. K '. - ". "II ve érk t k i...lwu:a.i}u lagenlurto t elmel~az. e~ un v ssza M~g~ar()rszágra s első megaá 'i~ás~nk Szomba~hel volt,anol az 0!lna~ jött. utasaink kiszál.ltak, majd Sopro~~ Győr,; e.l~at: va maj dne~ é j~él :ta)baa '.:.fu.tottunk be Buda.p~szre. Sok- sok' szép em1~k# L kl el gazdagáqdtun~.-meg s ha~majd a fényképalbumunkat ujra' áilapozzuk o aszorsz gi utun'kat ujra a.t tudjuk ma)d élni. Valoban megerte ez a. tis nap a.faradtságot

10 . ~, :,~::;--~ 'ti!1j~-! o \ rr~ ~:_.~ J.. o ~~~~~~ íiiííííífíiilllp~. :;..- - ' o.:;u_ o.: = - -==:-;r,. 17-~ 1.. oo~.~.. ~..:..,.,,,,.:-., _ --. ~ ; '.:... p. -;-..~ 6/... " o... ' ".. ", '" r _.' i.tf L.~ -.1. l' o 1._"_ o M'. '2-'.:H\.\_.~,. ' \; ,---'- I ti II II. i ~. ~. ~, -illiu =-.:... =. U II II Csendórbkkel.R6mában ~ Lovas csendőrök Firenz~ben

11 I ~ a j t ~ r s i :: Társadalmi esemenyek. ====~;;~~~ta t1::--;~dé'k~-;~~;arslga a Szt. Is~v~~=~~;~t-= v~~~~~~=~gyar Há.z~.a.n ünnepej.te meg. El~tte Ínag~Tar mise is volt. " Az okt&ber 23.. i megemlekezé t 24.-én a venicei Magyar Házban l.art.ott~közösen a Kossuth és l'et~:r~ Klub. ünnepi.szónok Kisvarsányi B. Eva a Kossuth Klub alelnöke volt. Utánna ünnepi dü.szebé'd. Ugyana" kor.mgyar.mise is~ amit Ft. Dr. Miskorczy -Kálmán piaridta pap-tadá! tartott, aki Buffalob~~ jött ~ le Floridába... Megrörtént Budapesten :..~i:~ '. i9~~n a nadilevelt~r udvarájllj a M.Kil} Csendőrség -:.1.. és II, V:ilág~~ábot'\!ban h8'fj.1 halált nal. t ~agj ai ~áb.. l.ajanak :ti a fe.lavatása- Unne"p1 beszédet Lanyi Zsolt orszqggy1i.lés1 lgs viselö mon4ottta. Ez ünnepségen jelen vo_it az USA-b61 a MKCsKA kö~~ ti veze,töj e.. ~s 'Y.i,.t~.Z~issGábor. '.'..,~ ~.~~.,. _. ~. _~ "...,.. ~_'... Hogyan ir err61dr. Szak'ly Sándor, a Had ilevé..l tar tij Fóigaz~\ Ja :._- -._-_ !?~.9'~ ~tj.j., $~.AI( ~ ~ uo..!'j'.ji/. ~~. JJ'J'. ~.,. J'..!' Vitéz Baranchi ''l'aiiáska BDdre ár, szkv. csend6r. s~&adoa, ny. t~ ezredes (, ', 010- ~ Az eal~táb1a -=::o. avatá.. K1aa G&borék kérésére.6dosult és a tervek szerint.okt6ber 19-én kerül arra sor. A Maqyar Hírlapban már aegjelent eqy kissé "nehezaényez6" hír, de nea okoz különösebb 90ndot, úraint nek szokni az ilyesalt is. Bertelendy JÓskáva!.ilvesen találkoznék Torontóban, de aivel en9" na. hívtak, kollegáia pedig air "kijelöltettek" az útra, nem kívánom senkit6l.em. megvonni az utazás jogát. Egyébként az ausztriai aagyarok felkétésér~ okt6ber 20-án az ottani '56-os megemlékezések "sz6noka" leszek. A aúze~ ügyét valamikor én kezdtem el" : -" -!'. ". ' > : ;. f. _. :. ~ _ ',:." ','!. :"- - ~. '.' ~ ~~.~. ~ :: ~,. ~...,',. intézni, én voltam a 'kapocs, de az air a múltté. örülök, hogy haz~ jut az anyag é. ra.élhet61eg 8éltó módon kerül elhelyeiésre. Leveled isaételt aegköszönöse mellett kívánok minden jót, szivé- -' lyo. bariti Ü'V.Zl~tt.~ Budapest, 1999,szeptember 28.

12 -12.-!. hogyan ir a VITézI RENTI Fókapitany.a : vitéz Kiss Gábornak valóban kivájó érdemei vannak, töként a Csendőrség megtörtént rehabilitálásával kapcsolatban, amely először a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum falára helyezett csendőr bősi halottakra való megemlékezés volt okt. 18-án, másodszor a (kommunista) Népszabadság 9-ik oldalán, október 20-án megjelent egész oldalas elismerés' volt egy nagy formátumú kakastollas csendőröket ábrázoló fényképpel amely kiemeli, hogy a Csendőrség az I. és a ll. világháború közötti időszakban és alatt biztos őrzője -., volt az ország rendjének és biztonságának. Ezt ~om a legjelentősebbnek, mert kommunista lapban jelent meg, amely a legnagyobb példányszámban kerül olvasásra. r Rendtársi üdvözlettel és munkátok iránti elismeréssel " v.radnóczy Antal a Vitézi Rend tökapitánya -., '----, -.-: c.ooa_ l ---- _ _. MBGHIV6 Hntettel várjuk Suasota-i Maggar TiiHHk haggomángotl '. Szent Borbála, TaWkolll6jua.. ér.iak 1999 December 6-é ~~ ~ a '!he ljejmsdey SANDCASTLE Hotel~ ' ':'_ Ben FraDkIiDe Drive. saruota FI l'éadteléyel Járuljcm A öarasota és környékén e~ö. vo~t ~ag~ar tüzérek ~z id~n ls megtartják Szt. Borbala unnepüket. A - bé~o~da~on ~átható me{ hivó már' klpostazva-vbte- ~999, nov.2~.-én a wen~cei M~gy~ Házban d~ki Lakatos Sandor es. déki liakatos,1~ándor cigányzene kara ad zenés műsoros estet "tluzl ra. ciffány. f eimmel. utána va?so: és tam~. Mtnd ha~~ottuk eddlg j e~entkezö '"'Can. M~r több j egye' nem tudnak el.admi.nb. a zeneka: az USA -ban van e1.8adó körúton Karácsony napjá~,de~.25.éz: ~ venilcei Magya:.r.tlazba~ ormenlku lbtentiszt~et -m:se l.~sz., Tartják: ~t. ~r. Szepe Las~~o '(at:b l.elkészltsnt. Bodor rete!.rál ref. esperes.: U tá'nm..a (-~W d ~arácsonyi ünnepi programm. ooo

13 "1.- t ~~!~g~~~!é!~~!~!~!gy~g~~!~~ t 0kt.hó 29.-én a sarasota; D~UTqR ~6Si~rAL-baD egy komo~yabb ope~ci& esett át Szaday 'l'ibor baratunk és bajt~sn!1k. M~. r otthonában van s szépen j avu.l. K~v!Ínunk neki min~.l hamarabbi tejjles 1:"e.lg:vógyulEÍst. Dr.Pel~gci 1isz~óné- Lenke-vobt szintén kórh~zban kivizsgá.lásom. l'la m~r b is otthonában. Dinó!,\1igyázz a Feleségedre! 'f... T T + H.~~OZAS ========== + + I + i T I announce with deep sorrow the death of my beloved wife Maria Katona Valg6czy Professor Emeritus, Douglas College Rutgers University, New Jersey on April22,1999 Memorial Service held at Saint Michael Archangel Catholic Church Sarasota, Florida Apri127,1999 Her memory will live forever in our hearts Final resting place Family lot Cemetery, Györ, Hungary Her loving husband, Imre r Szomorú sziwel tudatom, hogy szeretett feleségem Valgóczy Imréné, Katona Mária a Rutgers Egyetem Douglass Kollégiuma zenei tanszékének nyugalmazott professzora 1999 április 22-én, 78 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Szent mise lelki üdvéért 1999 április 27 -én a sarasotai Szent Mihály Arkangyalról elnevezett katolikus templomban volt. Szivünkbe zárva emléke örökké élni fog. Hamvait Gy~rben a családi sirhelyen helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család és rokonok nevében, Valgóczy Imre

14 - l IH. - Isten szeretetének biztos tudatában énesítjük, hogy vitéz Farsang Mihály életének 82. évében, élettársa karjaiban október 4-én elköltözött a földi életböl. Drága halottunk lelki üdvéért október ll-én órakor gyászmisét mutatunk be a St. Korbinian templomban (Friedensplan 8, Unterhaching). Ezt követően a földi maradványait az umerhachingi temetőben a r. k. egyház szertanása szerim helyezzük örök nyugalomra. ( v~t~z ~arsang Mih~~y ny. tdzér a~ezredesben s nyugati magyarság egy vitéz katonát, egy m$~inga.t aillil.n an t ikom:lj.unj.s ~t t é.. c:. a s egy l.g-azl. j.a os magyar szabadsaf' narcost vesztett e~. -:-1"T ~a~á~kozunk a Hadak ut j :in lsten Ve~ed -., - Lakeim : Goerdelerstrasse 12, ljmerhaching Angyal. Sándor uosszabb be\'e,~eskedés,. után, mig Dr. Börzsönyi J en& orvos, ny. egyetemi t~ll~r hirteleml e.lnunyt Sarasotában.Noverpbf!r 6. an a Magyar Kereszty6n egynáz rstentiszte~et~~n bucsuzta"tta öket Nt. ref. lelkész. Bodor P ter-~ál 'T + T Görgey Kálmánn~, sz.n~gyesi Szepessy rlona "LucY" rövid be"tegeskeelés utál1, mig Dr. Maday Györgyn~, sz. iylikit~ I'lona ok~. rest~müvész tii rbvidebb bete~eskedés után elhunyr Kanadéban. Béke ~poraikra! T + i --_\ --=I INNEN ONNAN...-:".... A 3~r&so~ai Kossuth K,ub pa~ir fejl.écet tervezte~ - r~szpre a mill~neumi es-tendrre úi v = ~J«H~~ VAI:JY MA~YAkOK 1VN Il Hungarian American Cultural ASsociation, Inc. ICOSSLlTH CLUB P. O. Box Sarasota, FL 34276

15 -Uf.-,, MAGYAR TARSASAG Graco Avcn\le, Clevclan4. Ohio HUNGARIAN ASSOCIATION :. ARPAn AXAD:aMIA MAGYAR TALALKOZO Tel.. (A.rea C'C'dc: 216). " K Ö R L E V E L Magyar".Társaság;az Arpád Akadémia és az Arpád Szövetség tagjainak és azoknak, ik sorainkat megkapják. ' smételten felhivjuk kedves Barátaink figyelmét arra, hogy ebben az évben 1s egtar.tjuk a szokott idöben ~ongresszusunkat Clevelan átian az amerikai Thanksgiing hét végén, ami. ebben az évben november között lesz. Jegyezzük fel 1 Könvv ismertetés. e ~ Eszenvi LászlO v. m.kir. vezérkari szá zadosnak nemrégiben jelent meg a másod ik kön:tve. Cime: Idegenbe szakaqt hazán í'ia.".l"elöle.li a háboru után J.~yugato:n maradt VO.Lt m.ki~q tisz~ sokszor bizor (.Lég~ n~éz sors~t-. egészen a USA-ba v ló kivand.rlás1~. A konyv ára i8.5u u~a Dol~ár. C im':.lászlo -". Esz envi,.l.l.5uv rairway F 6u7, Restón.,VA.2u19u. IJ~A Az~.vább i sor~k;t ; 72: o~d~.lon ol vasnajjuk:.. Rendőrségemet a táborban lévő csendőrökböl állítottam fe ' elsősorban, mert ellentétben egy nemrégen Magyarországr< visszatelepült politikai bohóccal, a csendőrséget feladatára jó kiképzett, hazájához hű és minden tekintetben megbízható szervezetnek ismertem meg szolgálatom alatt. Nem is csalódtarr egyikőjükben sem. A tábort körülvevő magasfeszültségü és kemén~ gumival körülvett drótból körülbelül egy méter hosszú daraboka vágattam" amit gumibotként lehetett használni. A használatukr azonban soha nem került sor, mert a színházban tett bejelentésem mé. a leventéket is meggyőzte arról, hogy többé nem babra megy a játé: sem itt a táborban, sem később odahaza. Régi szokásuk szerin kettesével járták a tábort s ösztönösen találtak rá arra a helyre, ahc valami rendbontás volt készülöben. Nem ütöttek, mert évtizedek ala1 felépített tekintélyük elégnek bizonyult a bajok megelőzésére. -...L eve.l ré SZl.P1;. egy ottnoni VO..l \,nad ifogo.l.v és bo'rt ön tarsam irásáb61. ~az8jot~em O1:a., l,egnap ~allot1:am, a parlamenl.ben merészelte egy " Iüevetl.en". képv~se.l6' n.vil~;k?zal;á~".t1o)1:ny J..J.ikl~s el.len nem szab.act még az unoká~ka t ~s héc~e.ln~; ~gei?- J ql kejpz ett, 1:? ~b n,vel ven... b esze~o i~c1zi úriember.volt, ak~ a kommun~ptak áj.tal. l,eljes telbolllj.asban u sz6 ~s!ék'te.len korö~tünk.lak6 nanseregek.{.l.~al már ~zinte orosz mde

16 - 16- '-' ra 'o:ibérfl.t, dúj.6 és.!osztogato.nadseregek k~zq~t r~.l.. mert.lépni : Js -: _. e.l.ét;1t~,l.1ogy a tr~an0jl'ban sz1nte haü{l.ra 1~el."tf.nepunk lllegmara!dl.1a "t o y t es ~ csen:; ~?man es szerb hadseregek..l-ega.lább Csonkamag.yarorsz~ "terüj.etátroj. kitakarodj~nak, az országban rende"t és jogbiz 'tonságot. teremt~tt.gazdasá.~i él.etünkben hej.yér~ t 7tte a terme~ést,. A Kun BéJ.a szer1nt1 kommun1zmus ors~ágszerte 'tortent gyi.lkossagait nem is toroj.ta meg e.léggé, nisze~!oj.eg a gőgös francmák s~emében rögtön "natio_naj.istának" lett volna bélyegezve, nemcsak O, ha~ nem az egész Csonkamagyarország. ~" ; Másrészt az is elhangzott a Csurka IstvánMIJli.P= Magyar Igazség és Eket Párt ja- ajk~r61: no_st október 23.á_ nemzeti,ünnep lett- kérjük. a gyilkosokat, nazaá~lókat, ávós~kat, pufajkásokat és munkásórök8t,- akik szép számmal 'lf.lnek még ma ia ~ö,rei1 üj.nek a par.lamenrben, maradjanak "távo.l az.l ünneps~gekról, mert.~-a mag)t~r szabadság ünnep~l!e~ a?loj:() ~z zso.ldosoké.". _ Ugy érzem, ~ ~gy ezek mi~d - titlzta besz~dek voltak s mi is igy kppaej.jük ej. a. j.~end6be.li 56-os ünnepeket. ~'~jd még i~y lo.lytatja:",.a CORVI~ Közben'"'J.esz a központi nagy ünneps~, hatarokon~tuj.i magyarok és püspökeik meghiva: kiváncsi va~ gy~k, az ~tthoni egy~ázak hogy rqgnar ehhez viszon~j.ni 1hiszen m~ ab~kepeps~sincs relszámolva. A~_ ~~~él a,bandábój.1 mind gazdag es mi pápisták csak ott látjuk so~nk~an p1rosj.ani ~ket, összes nagy összejövete~inken szónokol P~eka~, aki - senki sem tudja- mikor ho~ gyan kapta Rómát6J. eldamar~odva s bíbort ~ehát: 2!l~~~7_Q~~y!~_!2!_~~_!~Y~~_E!!~~_~~~!!~~~~~~~ft Kedves vlvasóim i.... Ezuton k~rek bocs~natot, nogy igy ~vvégénfgyesitett ket~~~ számban tudtam ujra megjelent.tni ujs!gomat. ~ ~entségemre ke~~ felnoznom, nogy ez az ~v ej.é~é,mozga.lmas VOl.t a számomra.két a~ka~omwa~ VO.Ltam "agya~rszágon,e~yszer burf~.l6ban ~s aanadában, e8~ aj.kal.omma.l.tw.ne á~l.amban s ut'o~jára pedig.lo napig Ulaszországban. l y az~ időm Olya-bt kev~~ VO.L t, hogy az uj ságirásra/ szerkesztésre nem vol.tej.ég id~~ a - szer k esz to - A Floridai Bajtársi HiradO 2-es3-száma 1999 nov. l5.én záratott le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1!.j cim-'? "Cum historia pro securitatel" SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Székhely: 1037 Budapest, Haránt köz 19. Nincs ej.őfiz et~si d6 Levélcím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 4. tr/fax: (36-1) Vsak önkéntes ad --om~'... tr: (36-1) ; ======== ==========.:..': ~ - -.1'lind3n _kedves olvasómnak, bajtársam 1~~ I. ".. KELL3MES KkRACS01411 UWlfEPEKET és barátomnek.i - ~, BOLDO& ujesl,"undwt, "a 2000 evre... /1 it ~J CiM: Col. Endre v.~amá~ka- de Baranc~- - A SZERKES~.O - :E==; 4088 Red Bird Circle S. ~ L-- - 8araeo~8 FL. 3423J..USA.

17 :::- i"gllg!te }(AM;:! ~!! g/j~lp4-1'i/r~'7a-~ J./Éw:r./ ~,

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő Ĺ ś ź ü É ľ ĺü Ô ľ ľ ĺ ő ľ ľ ľ ĺ ó ľ í ó ú ľ ú ö ľ ĺ ľ í ľ ő ő ľ ő í í í ĺ Ü ü ü ö í ö ź ő ĺĺ ö í í ó í ó ľ ü ĺ ö ľ ő ź ű ö ö ľ ó öľ ľ í ľ í ó ó ő ź Í ő ź ľ í ó ó í ű ĺľ ö í í ő ó ľ ľ ó ö ó

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ó ó ű ó Ú Ü ü ü ó Í ű Ő ű Í ó ő Ú ü ó Í Ü ó ó Ü Ü ó ő ü ő ű ó ő ő ó ó ó ű ű ó ü ő Ö ó ő ó Ő Ü ű Üő ő Íó ü ó Í ó ű ő ő ó Ű ó ó ó Ü Ő Í Ő ó ő Í Í ú ő Ö Ö ő Í ó ü ü ü ű Ő ÚÍ ó ü ó ó ó ő ó Ű ű ű ó ü ű ő ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai Áttekintő raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai 1949-1990 (1991) 71

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő Í ö ö ű í ö ó ó ű ó í ó ó ó ö ó ö Í ö ú ő ö ö ö ó Á Ö ü ő Í ó ö ő ó ő ö Ó ö ú Ö í ö ö ö ö í ű ö í ő ö Ö Í Ö í ű ö É ö ö ü ö í ö í Íú ü Í ö í ü ö É ü ö É í ő ó ó ó ó ö ó ü ö í ü ü ó ü ó ő ö ó ú ő ó ő

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ő É Ő ĺ É ĺ Ĺ Ť ü ő ő ĺ ĺ ź í ü ö ü ę Í ű í í ő ö ö ü őđ ö ĺ ĺ ő í ź ő ź ű í ĺĺ í í ő ü ö ü ü ö ź ö źúő ĺ í ő ő ő í ő ő í ő ő ö ű í ö ö ő őö ĺ ö ý ő ĺ ö ö ő ű ĺ í í ő ő ö ö Ö ö ö ź ö ö ő ĺ ü ő ő őö ö

Részletesebben

Í ő Á ü Ü Á ő Á ü ö ö ö ö ö ő ö ő ő Á Á Á ö ú ő ő ő Í ő ü ö Ú ő ő ö ö ö ü ű ő ő Í ö ö ö ö ő ü ű ő ő úí ű ö ő Á ö ő ö ö ő ő ú ő ü ő ő Í ö ő ő Í úő ő ő ő Á ő ú ú Í ő ő ö ö ö ű ö ö ő ő ö ő ü ö ö ö ö ö ö ű

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló

Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kovács Nóri Kanadai koncert turnéja 2015 képes úti beszámoló Kedves Barátaim, Ismerőseim! Fantasztikus 3 hetet töltöttem a múlt év végén Kanadában. A rengeteg élményt még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

ú ö ü ö ú ö ő ö ú ú ö ú ő Í ö úí ö ú ű ö ú ő ü ö ú ü ö ö ü ö ú Ó Í ö ü ö ö Ú Ó ö őí Ú Í ö őö ü Í ö ú Ö É É ö ö ü ö Ú Ö ö ö ü ő Ö Ú Ö ü Ő ö ú ü ü ö ő Ö ö ú Í ú ü ö ü ö ü ü Ü ő ü ö Ö ö ö Ü ö ő ő Ü ö Ő Ü

Részletesebben