NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ . I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ . I."

Átírás

1 XVII. évfolyam 2, -}. szám-1999 _.l - NEVEZETES 'ÉVFORDULÓ ;::? =:= ====:;:====:========. Nevezetes évfordu16hoz érkeztünk e1.a Keresztelő Szent Jánosr61 elnevezett Lovagrend/Má1tai- Johannita/ a1apitásának900.évfor~ü16ját tartnatjuk meg. ~z az 6s1 lovagrend, miután a reformátió megtörtént, két részre szakadt.akatho1ikusok a :MÁLTAI qevet, mig a protestánsok pedig a JOHANlrITA nevet tartották meg s azota két hivatalos ággal bir. Azonban Q~ egyházi kettészakadás nem je1ent~tte azt, 'hogya közös eredetll Lovagrendek va16ban elváltak volna egymást61.ma éppen, amikor az ökumenikus idc5ket él juk', inljldkét. rend a legnagyobb egyetértésben folytatja életét, melynek ' ii"ál1.yvona:lát,. rendi szabályok ésa lovagi eskük irj~k elő.. ", - ". '. ". I as esztend6 a Johann~ ta Rend Magyar Tagozatanak is egy mérföldkövet jelent._ 75 éyie1 ezelc5tt a1apitotttík m'eg ezt a tagozatot a Johannita Re..nd magyar lovamai.éppen ezért e. kett~t:.. ül te meg a Johanni talovagrend Magyar Tagozata. At ünnepségek Budapesten folytak le május 28.án volt a '-~ gyülekezó, a vacsoran~s regisztrálás az Erzsébet száll6ban. Nemesak a Johannita lovagok és feleségeik, de számos magyar máltai lovag is 'résztvett ezen az összejövetelen. \. /.. ~ \/..,.) \j,~~

2 -2- tvlésnap, mcfjus 29.-ln! szombaton/a g~lekez~a és beö.ltözés a Szilágyi De~só ~ari reform~tus ~emp.lom tanacster~ebe~ re~get.9.~o-~or~ Több mint szaz magyar lovag Je.lent mer:, de a Mal tal.ak l.s nepes kti.ldot~. séggel j e.lentek me~é.lükön K~llay Krist3ffal, ak(~ ~özel egy negyed szá"' zadig vo~tamauvar M~itai'Aovagok feje Rómában. EZenkivül HollandiábÓ.l,Németorszagból,Fraciaországb6.l, Susztriából, ~vájcb61 is voitak je- ~em Rendtársak. I A S~ilágyi Dezső téri reformatus temp.lom zsuto~ásig VO.lt, pedig nem vol.-yünnepnap.a_.nap:vszámu gyülekezet már el.:fó~.lal ta a helyét. amikor a lovagok bevonu;.tak a teurl>.lomba iinnepé.l~es csendben.a magyar kommendátor vezette a menete-t F'őtiszte.letü 'l'ókes!,asz.l6 nag:vváradi református püspökkel és F8~iszteletü harmati Béla~vangélikus püspökkel az élen, kik mindkett~ Johannita kovagok. 19é.t hirdetett:j:i"t". Tőkés László ref. püspök, majs úrvacsora osztá's következett, ahol.. ~a két püspöknek két le.lkész segédkeze~~. Ezután 'sevetkezett a.lovagi lit~rgia, me.lvet Kékessy ~ső ' kommend~tor és Nt. ~abinyi Tibor rendi kaplán vágzett. Ekkor történ1meg az uj lovagok avat:1éa. és ~ rendi keresztek átnyutása is. Magvarorsaág' egyik legszebb Ot reformatus temp~om~ban az ünnepség mé.lt6s~gteljesen fo.lyt le. Az Istentisztelet u}án ~ékessy Dezső kommendátor ar.ott fogadást ~ leh n YOzot-t.. Q Buda1;>est haj on, amely a, templommal szem~en volt adunan. A fo ad~~on tobb, ml.nt 15U7en get~ek reszt a lovagok ' es ~elepégeik. supan csak arra vo.lt l.d~, hogy átmenjünk a pesti o~da.lra, mert ott a Deák téri.~evang~likus gimnázium,d{sztermében m~r kezdódött is az elő : adésok sorozata. D.u. 16.órakor Dr. Eáy Gedeon VO.lt kom~endátor tartott elóadást a Rend 900, éves ~örtenet~ról. Sok olyan részletet is ha.l~ottunk ttjle, amiket eddig nem tudtunk. Maj d. p6dium beszé.lgetés vol t.t'röhle ljerge.ly. Johannita és Sömjén ZSO.lt Máltai.lovagoK között.t:pnen Mgy fe.lfrissitettük egy kicsit magun1{at s átölt6zv,e mát mentünk is. ~t a Duna Palota... disztermábe, ahol a díszvacsora VO.lt. Németo~~ág~f a Johann! t... a Rend Kancellt.árja tartott egy köszönté beszépet aml. ~ mtts " egy pár udvözlö beszéd követett. A FBH s~e~kesztője ünneps~geken. az K~.lla~ Kristóf Nagv~ereszteE.Lovag és Vera relesegévelo- ~. Maltai I

3 ~ vacsora után mé." fol:~t a oeszél;""etés e:-y jó darroic s L~~' e16(-: ké son tudtunk csak szállásainkra menni. Mrisnap, m,q.jus 3U. qn lfj ra veröfényes n,'>.pr8 ébred tiink _é s a Deák téri evangé'likus gimn8.zium cl.sztermében már re,o'r:el 9- kor me~kezdndtek a hivatalos értekezések ~ Itt futot~am össz~ ~r. Bethlen ~er*vel/ Máltai lovag / aki a téli hón2.pokat &arasotában töl ti. A délelőtti progtamnl elég Z s,,? fo J. t VOJlt,. mert vo ~ t e.1ég ~ok.. ho~zászo16 is. _.. Ezutan kelj.ett IlaZamennl. é..-s ato.ltoznl., mert dé.le.lött IJ..Ja-kor mar indu.l t is cl. busz a Bazi.lika ej.81 ü-ö..;.;aöllöre. Ott mef;tekint ettük a Grassa.lrkovieb kastéj.yt,. ami most muzeum. Kb. narminqszobát már rendbe is tudtak bozni,~ert ott i~z ~roszok a megs~llás akat~ csak rabo.ltak ér mgfe.le.lő s~emetet hagytak hatra, mert a mozgatható dolgokat mind e.1lop ~ ták, vagy tönkre tetté~-,. A kestéiy;b6.l atsé'te.lt a társasa~~ a közeli Erzsebet ét~erembe, aho.: a ~ertnel:viségben ültünk le e~ni:inni ~S bes6é.lget~i. A társalgás foj.yi aml.kor a sz(ims~éd asztaltól!'e.l;i.ll t bar6 Bá'nffy MJ kl6s, ponar'at megese getve igy szólt: HOlgyei-m é~raim! Egy szomoru hirt /láel.1 be~elenteneii. Tamáaka Handi ma ünflepj.i a 86J szü.letésnapját! Nagy e.ljenzés következett s egymásutru. jöttek hozzám, htgy koeeints~nays igyanak az egészeeg emre.. I MlÍr kezdett alkonyodni,. amikor elincml tunk Budap~.t fel~.. A Bazilikató~ visszasé~áitunk a~ Astor~a szál16hoz.s Újra át ke~ett ö.ltözdünk A szuletésna~l. vacsorara a szkkebb esalád~t, rokonségot hivtuk meg. Igy foj.y,t le a 86. szület~snap. Orülök annak, h?g~ én isrrésztvehette~ a 90Q~ rendi évfordu.lón s ott lova.gtes_tvérel.mmel talaj...-kozhattam s az öorömmj'met még az is :fokoz ta J hdgy ez a.1kalommal ülhettem meg a szüieté4napomat is.l99~1 ~ -j es~d- Or-s m j - A gödölloi kastély e.lott ---

4 -4.- Ujra harangsz6t hallottunk /vitez Baranchi Tam~ska Endre / ' m~jus 12.-~n dalben megsz6lalt a harang Kaminec cseh közseg torny~ban.bzomoru nap volt sz~munkra. Ak1~or kellett letenni fegyvereinket az iskola udvar~ra, mert legyözöttek lettünk.- Hi magyarok pedig tudtuk azt, hogy e deli harangsz6 a törökök feletti nándorfeh~rv~ri gybzelemre kondult meg. - Ezen a napon lettünk hadifoglyok. Llkezdöd8tt k~lvári~sll~letünk a 9zovjetunibban.- tvekig nem hallhat t~nk h~rangszbt s he belulröl l~ttunk is templomot,ez atheista kommunist~ltkeze alatt rakt~r, - traktorjavit6mügely, p~kuzem vagy hadifogolyt~bori 6p~let gyan~nt is szolg~lt, vagy pedig beommott falakkel, tornyokkal a f~ s a gaz m~r magasan benötte 1950 novemberében voltunk, amikor a mi sz~munkra is ütött a szabadul~s 6r~ja.- A szovjet marhavagonok hozt~k haza ezravel.a volt hadifoglyokat.-a szovjet hatalmas mozdony farsdtan ~llt meg az ezereves magyar hat~r elött. Ugy l~tszik eröt kellett gyujtenie neki.ki is sz~ll" hattunk, hogy egy kicsit elceig~zott testlinket egy k~s! megnyajt6ztassuk.- Deszállásunk ut~n e hossz~ szerelveny nyikorogva indult el s a~ alagut~lhagy~sa ut~n m~r a regi magyar földön voltunk. táj m~r ismerós volt sokunknak. ~ :agen,ez a Tisza völgye valt. } ~ ~t oldalt a _ m agas hegyek mind h6val voltak fedve s komoly teli levegö ramlott mil1-.:den felöl. A nyitott vagonajt6kn~1 lllve Br8mmel szivtuk magunkba a hideg ~. csip8s friss leveg8t. Ueg ez is m~s volt, mint Oroszországban.- Körösmez~t m~r elhag,rtuk s döcögött a vonat tov~bb. A mozdony hajbl~rtje n~hanéha felüv8ltött ami megreszkettátte a levegöt s a hegyek többszörösen vertek a han~ot vissza. Lassan fekezezett a mozdonyunk s a merhav~gonok < ~tközöi egym~shoz koccanva állott meg a szerelv~ny. A rahbi ~llomasra er- : keztünk meg A deli napfenybe~ szikrhzott a h6. Kinn e p~lyaudvaron ruszin f~rfiak Js nek dolgoztak. I~talmas far8nk8ket szedtek le teheraut6kr6l s azokat rakták r~ tehervagonokra li!ha felenk pillantottak s szornortj szemek~el naztak a mi vagonjainkat, mert abban meg a t8bb ave nem l~tott s erösen megviselt magyar egyenruh~t is l~thatttflc. Hogy ekkotmit is gondolhattak azt mi nem tudhattuk. - A n~ma csendetegyszercsak arahbi templom harangszava törte meg. Csengett-bongott a lcis harang, de a k8rnyez8 he~ek azt megsokszorozva vert~ vissza.- Mi a sapk~inkat levave hallgattuk 8t av után az elsö harangsz6t as valam~lön8s er8t adott nekunk, hogy ezt a napot is megerhetifik Isten segits~g6vel... A dplgozö ruszinok csak ne ztek bennünket s pilla~atra Bk is levettek bár~nybör s~vegjeiket, vagy sapk~jukat. A szovjet örök pedig megkö ~lten neztek minket s a ruszinokat is. ~gy l~tszik a harangsz~ meg öket is megbüv8lte egy kicsit. Bizony nagy almany volt annyi av ut~n ujra harangsz6t hallani. (1988). -.. J

5 -5.- ~letveszélyes, ~lo~1á8 11 i~zaveresmarton tö~~::~;=::;;~;~;l';:m, =~~;; Mánamasosszigettö.L csupán~árom ki.lométerre vo~t. A xis~~npartján j6 a.lkalom volt,.lova~0~n1, mer~ sz~p.lapos pázsitos m~~ oly~n vo~t mint egy bársony sz~hyeg. A lovam szinte már örült an~a~, am~kor a:ra vettem az utama fi: kilovag.lasrimkor. Tiszaveresmart,~ _ vo.l t a kur~á.ja D±. Szap.Lon- ' c:zay Pa.Li hdtyajr(l nak, ski, miután min~;. ~í"öszo.lgabir6 nyugdijba men~ I ott ga2!dál:-~o~o.tt \a birtokan. Ve!,!~e'Bsz~~etó vo.l± a Szaplonczay názaspár s rítk~a. v~l~ ven~~b né~küli a ft~~uk, É~ maga~ is nagy'on otth on&s.,.v:oj.-tam, ott ' ; ' mer~ ~gen koze.li barratságba kerfll tünk. Egyébként Szap~öm-ca k1s-zsegben vol't a ':' jó- izff gy:pgyforrás is, amelyjszintén, a csalad tulajdoniban " vo~t.,,,, ~.. ~ " ~ '. I u.~i " ado~t' 1t~~ ho.gy két" ~ok.o!\~~.l.gnn srkezett a Szaplonczay csa.lad noz az,:eva es 'Erz~i., Miilulrap,lYa.Luk is ~ep:isd}erkedtem, azt kérdezte. Pal'i b'átyám~,:, hö~y I,nem 1(B:nJ-t;a'n / é'm-e a ké ~t., "!ihanyt kovagolni, mig náluk vanna~. :veu~re 'g~~gben. E'~ 19e.nt 'mondtam j:i: igy kezdődött meg a lovaglés Ti's 'z~ ;é 're~arton",'a ';gazdasági udvar melle"tt vol t egy a.lkalmas...' gyl1pes t'e.r.nj. ~t~ : a,~l;t ~ineve~tem lovar~:ának. A ~ T legén.ve.mme~], négy,kar~t iurt1fn~ h le f.: :. a :;,l~'yarda négy sarkáfa. lreg~elenltin' t:-~h'a~1;kö-~ lilár ;,ki is lováeqj. tam a.legénlemmel ',I$:éczi Andr1Íssa.r a ké~ ~::: l'6v'eil" ', a.- ','Bar6nóvel ~s a : Bprkával. Ap.ovagé~ szépe"", meg ihdul tlés'a ké':t l~ny sz"cirg'almas ss/j ő "ta~u16nak bizonyu.l t. Nyolckor má~ benn fa,vd..1,:tam minden nap',. a laktanyában. ~ Egyik :" :n'apon,~,~~, 'Ut~IlÍon rovidi teni a~artam s igyakuriához ha tulr61 akartam ~e;lovag'91níl,. Itt, VO.L t egy : y,ízima.lom ie, amel~ az áramo1: is, fejleezte::t:t~a, haz ée,a "tö~bi épül~:t, " szájpál'f!t. ;: A malod\~~dx;~eza;kra 'egy la.pos te~let vol t ame..elynek két o.ldal.a~ kisebb tö.l~e.s 1~Ogl81t8 el a területet. A szép zöld p'zsit közep~n vo.lt egy kebk~ny~~t~k, ~ amely a vijima~mot táplálta. ' Amikor 'a' ;.ki Ef.>f<:Sl téshez é~t edil, lovama t.le.lassi tottam s k~sz«.l tem i e.lme!llldii ;,~( ~~..;.-~S?~és:~e... ~' Egy pár fflz:r$ie vol "tknneka kis töltésnek a tet~jél!l1. A -to~ _tésr61 klfzd tem 17eres~)c.edbl, h4gy majd az előttem lévc5 szep ~z \~~\Qn f.t~ovagol~k ~ uey ei':em el a tany'át. Utat rövidítek.,, Al&g.te~ ': \l~~,~ \. egy ~ par;t pést, alattunk a talaj elkezdett stily' lyedni.,~k~~ ~t~~m,,l,h()gy enneká fe.l.~ sem,tréi'a s hir1;elen leugro1 tam a :'fo-vo~ 'ln:j:tfí~\t ', ~~z ~;j;úá~hasig e.ls{íl.lye:dt s én is azonnal t~rdig s,tl,vedt~~ e ~~'l a sz~p~~i,!,~'t'6'nye8el?-,ne,...m ~ondom, nogy nem lettem egy kic~i t,1~deg~e '. A. ::.ka}iae~z~a'"táná.l ~gye-k8r~~tema lovamat vissza~ordi1:ani, m~g en e~~, :.k~zz el eg"..l~elog6 :tüzt~ga-4l~ba -lapaszkog tam nagy.. va~a~i, ~ámc:1szp-artom ;Legyen., ~, terd1g, Dtl-g a, lo-va~g'r. hadig voltunk a mocsar~s. vízben. D! mégis.. a lovam ise ~~jed'ts~.;éb-én ol~n erőt :rejtet ki, hog,: mil!ídket"tem, iis ~Ol tésre ~paszko"nr.~-:. Mggmenektiltünk. I.t:ven 'sárosan' erkeztu,nk be a SZ8tP;Lonczay portára, ahol?ali ba' tyá'mk ~s : ~ két lany nagy almeélkodáss~l fogadtak, hogy mi is tur~~~ Jletett velunk. Röviden elm~dtam, h~gy utat ak~~tam röviditeni s igy a ma.l~m!~.lett i sz~p lapos mezőt viiasztottanr.':.~~, sült, hölgy arz!a szép zold me' z6 egy igen Vej3~lyes '";' ",.,.,. l Ekkor monffia el ne'kem 'J?a.l~ bátyl1m, ~ JfGgy", ott a,malom Ielet1i~ ré~ tilz en, anol duzzi:2.sz~,ö ~~tlc:1p,a szépl.:zö.ld pé.~si t a.latt ingovány van, alle.ly ne'ho~ ele.1?- ""a két';, három mé1!~r mé.lységetis. Csak eg':'! pa'r ~v-el eze'lött törtán~)! hogy az egyik bival'yoe sze:" k~r a megv~d~.l t bi va.lyokka.l' együtt arr~-;->vett e az irán:rt é~ ott~",á(í~ ;'.L.Lyedt e.l oroki;fl. Még ',a2t a szerencse, pqgy a hajcsár ~dejeben.leug.. rott &. szek~rrd.l e igy tiz megmenekült J1~Y nehezen. Miután a tör'ténenet megnajagettam" l ~eak aztán vert ki a verit6k, ~gy milyen veszemel~es he~zetben is_ ~oltam.

6 A ~c ocsisok elvi ttél a lovamat lec.utakoll'ii, mig eng em iga sártól i gyekeztek ugy ahogy IIl'egtisz1;i t~i. ~ ktizben mothl;i.rali báy:v0,m, nágy a zért egy kis sziveröfiir6' ne'" art erre a nagy ijedségre. 19,v a~ ambi~uson j ó áfon:va p~link~vl;il kiná'tr me.. Ekko:f.j ótt ki. a ;'e.iesége is, ~ is megl1a.il.va a nagy tör'tenetet, csak. csóvalrii tudí'a a tej et. Egr kis reb,'geli... vel is me9'kid'ál tak. Dg. ~en a napob nem tl;ir'tottullk lovl;irdl;it a két lány ~osszusttgára. 19yekezl!tem kellett hazalovagoll!i Szigetre, de csak a mell~k utcákon merte~ menni, neho~y ismerósökkel találkozzam, mert radtam, h,.,ogy akkor majd nehéz lesz map:a'llat kimag~araázl'ii. M'Íu'9G-Il... eaewre igy a ma g a 'll kárán tanul tam meg azt a régi magyar közmondásr, hagy -'Ilf- A jártpta t a j áralanért,el ne ha.~yd ~ _ ~ T ~. Nem nyugszun~ bele! Tili szil a 'litiol/yakal/újjtl:,. Mint az Isl~n ~ 1111'1011 ujja. Mint m~gcsúfoll, kikdcdgoii d1om: ÁllunIc ~~diji a nagy villjgon. ~lii1c, s mosl v& nogyra Vtlwlc. TiJriJlI vim luudjdt a magyq11lq/c, ~ mig minim nip aslrjdt twa: Van SZQ\IQ, hogy vliiiggd kiijl,. Csak ml csak mi M wrjülc k~b~1ünic. csak mi, csak ml ~m~ljijkf~/f~junjc. nporhat}dlc m'jztisziij igazunk. Csak ml csak mi ne hagyju/c ~I magun/cl, ~ hitdnsuk guisba/cljtljli kizz~t Sebn ojklcal, Idzadd virrrl Idizw m~nny-pokol hatalmatt,. Hogy ~ nincs, hogy b~ nincsm ooo Szal61:fia ~zünk bdr Mm pihm a kardvason. A szíwinlcb~n Mm ksz nyugalom. Jöh~'Mk jölló smzadolc, s m~gint ' csolc Rlcrutlacunt rtgi #b~inlcl E #~k is ~ fdjdolom örölc, Eltól vonoglik mint/ol magyar rög, Eltól vim, ki majd nyomunkba luig, EltólMm gydgyulnok az unolc4jcl TdtrtHrdók ~liól zúgnok-búgnak Elról rrszjc~t lelk~ minden zugnak. /'UhQ sz/wk kövi ~liól wilmic, ~miny köwk i1ó sz/vkint fdjnojc. Amig iiijnk, mólfdjunlc, igunjc. S(rban mólmm ksz pih~nisanjc. Eltól szorul a k~zijnic ökö/~, Eltól sir a ~k onyqö~. F~nyó moddr, b~havazollfdkon, Száraz haraszt, lili pusztaságon. Afolydk,fdk, aftjwk szelle~, Mint/Ol savit: mi Mm n)'ugszunlc ~kl Most Lomnic omuln rolcjunlc nogy ~t. V~rSQilles-ig lobogjon az üzemi, Hogy ~groppant bdr karunk ~J~:.Nem nyugnunlc Mk, Mm nyupzun1c Mk! -RcaMn,tk ~nd. p. I 'I' ". ". L... - ~

7 : I,_-,-----=--~-.. Olaszországban 10 napig Szerencsénk vol t, mert a Kisalföld Vol2.n Rt. olaszországi- u~zására tudtunk jegyet--kapni.budapestrol inultunk egy luxus Icarue busszal 45-en vol tutl.-,. fbj::eg magyarországiak ~ és "uj,gazdagok". Külfölrdröl hatam s ebbol is öt magyar vol t. -, _ Az uutazás bár í'árasztó, de etplekellptlére nagj"on kelleme~ volt~ mert' a "10 nap alatt igen sokat latnattunk.ausztr1án ' keresztü.l. első este m~r Sann Marino államban voltunk. ":Szép modern szál16ban pi~ bel'lhettük ki az út. fáradalmai t ~.. / '.. ".. Persze, a v~ros allaml megtek~nttésére csak masnap 'került sor. ~eke~ ez a kis állam nagyon tetszett. Eddig csak o~vashattam róla s,most egy napot töl thett em ott ~s igen sok szépet.. és, érdekeset ' lathattam.mar maga az,~ogy' ez a k1s áll~m. ugyan koztarsasaág s ennek ellenére a2fállam cimerat hercegi korona fedi.marino nevu keresztény kővág6 alapitotta a IV. sz-4zadban, aki Dalm~cából jött ide.ott d,...-olgoz ottaa.!ti tán hegyen s ott is,_. telepedett le Dioclecial!lUs r6má császár keres~ény ülidözése miatt. Szerette a szabadságot.rimin.i püspöke diakonus sá avatta. Domna }rel ieissima, a keresztény vallásra '.' iéri tett római patriciust61 aj endékbe kapta a hegyet. ' A késóbbi_közt1.rsaság mindvégig megtartot't'a önillóság9.t és szabadságát. Ez is szerepel San Marin~ áiiam cimereu~liberta8:~. Ki tünő várvéd6i mind'en támadást, visszavertek s ' meg tudták ffrizni!'üggetlens~gük~t azabadségukat. F61ec, ijj~szai voitak igen híresek, ugy hog~ kés8bb mint fizetett z~o..1.d('sokat más kis hercegségek i~ ~~enybe vettek n~boráik alatt. '. ' Volt és van hadserege, nemesi ~, testsrsége, várvéd6 katonasaga Az állam Jlén két I,RégeJlS Kapi tány"áll lj az,pk kormájlyo-zm:ak, akiket ~1/2. évenkint választanak. ~an a Nagy és ~taiánod Tan~es ds a i2-esek tanác'sa, akik az áliam vezetésé"ben szintén kőzreidü-kodnek. Van Csendörsége és Rendórsége is. Sajnos a esendőrök ca,ak nyari ruhában teljesitettek szolgálatot s igy diszes téli egyenruhájukat nem látuattam. Avaros allam t-ej...,.e van müemlékkel, szobrokkal, muzeumokkai, de ott van a dómban eltemetve San Marino. alapit6ja is,,aki~ később a. pápa szenté avatott.tia ümrepségeket rendezl1'ek, a í'elvol!l'ulcsk. festói közepkori Öi tözetekben vonulnak 'fel. Iiegt-artjak milrden évben az ijjászok versenyé't is. Ez is egy ku]...ön l~twnyosságot felemt nemcsak a város lakóinak, de av~ndégekn,ek, turistáknak -,is... A hir8s~j v~rfalak m~g ma is é'ps~gb~n állnak s a Titán hegy tete- Jén ott van anarolj v~rtorony.. lie.l.y az aiiam cimerébe is beiekertrit. Az els 6 torony a Gua1 ta, a második : a Ceste., a narmadi-k pedig:mon- ~ale...,.. Engem els&'sorban a Csendc!rsé'g é'rdekéltb s így itt röviden ismertetem a san marinoi Csendörséget _-.._ A KOzt6rsas6g koronós amen - felségjog jele, aúcsón nagy gvllngyuemen kereszt, A pajzs alapszlne 1JI/6gosklk, h6rom ~ zo/d heggyel. rajta h6rom ezast toronjl 611, lelejln p6ijatol/ai, Két zd/d 6g - balra bablr. Job bra tijlgv -ljldi oldalról. alul Q. resztuik egjlmóst. a szalagon LIBERTAS felirattljl, ( L

8 - SAN MARINO A szabadsá(; ősi főldje I. Egyenruhás csend6rljk. I Csendőrség 1842-ben jött Mtre a Csendórség. Feladata jé része a rendórség munkakörébe tartozott, mint büntények megelózése és megszüntetése, a köz rend fenntartása, állampolgárai btztonságának é: tulajdon ának védelme, az Állam Szabályzatai Törvényei, Határozatai betart~.. A Csendórség hadmüveleti egységekre, "Brj gádokra" és két csoportra oszlik: Információs Nyomozó és Bünügyi Rendórség, valamint Me gelózó Szolgálat és Készenléti Osztag. A Csendórség téli egyenruhája fekete, világc skék szegéllyel és szalaggal, ezüst gallérdlsz és há romágu csillagok, fehér fegyverszij és kesztyű. I nyári egyenruha terepszina. Kormánypalota harangtornya, Szt. Marina szobra Szt. Leo és Szt. Ágnes között. alatta 6ra. I \

9 ... ':1.-. Ha a~ o~aszorszagi u~unkról sz.eretnék bes~~lni,.akkor az ~~da _lakat" Tö1tene be.san Marinoból Assl.sihe.mentunk, ~a~d onnan Romá... ba. Itt ugyan hlrom napot t~.ltöttünk,de na jobban korul ~kartunk volna nézni, akkor három hét 1.S kevés let1t vo~na. A Szent. Pé~er és Szt: ~ál Bazilika, Co~osseum, Forum Romanum,.T ieri klit, Spa?-:vo1 lé~csö, l'adtheon,vaticlími Muzeum,Angya.l-vlir és még számos cso~alni vala hely.. Majd a r0po}-yi kikötött: is megcsodá1tuk,~ p~ OS1. várat és ~ ki- " ra.~yi pa.lotat és' a nagy üvegudvart, majd mégi ~é-t-. temp16mot 1.s.A.h_ 'res oparaházat csak kivükröl láthattuk. Inne~ Pompeibe mentü~k.i~azán csodalkoztam, hggy mi.ly84 nagy kirejedésü. ~áro~ lsvo~t l'~mpe1. mvrt eddig kön-rtekl>öl csak egy pár romot és oszlttpo"t ~átnattam~,komo~y - uteák:,.. mriadt.alt:: ';meg az eredeti kövezette.l e Ilyiit t yresc::ok és ljlo za'ik p.~i61t épségben.a~ ampnitt)e.atrum pedig több ezer embe~ \ tudot tt befogadni. I '" '..A.. ' á. '.' PompeiD~~ ' - mlír keso dé~után mentunk tovaob 8 nemsok ra meg 1.8 erkez tunk Sorrentoba ott azonnal. " ~esétál.-t... unk a ~ ires sorrent~ öböl be s-aboan gyönyörkögt11uk.a;látvány l~nyiigözö vo~t. I"gyikfesWDrt1'vés%. tanlwár(yjd monta valaha, hmgy egy í'etit6'diüvészlfek okvet.len ~e ke~l men ni!táliába mert séhol sem.lenet o~yan szép kék eget latni, m1.ntott. ";'l.gaza vqlt:-itt sem tudtunk betelni a sok szép látnivalóval..majd hajóval átrándultunk Capri szigetére, hogy ott me~ hires"kék Bar.la~got csodáljuk meg. Sorrenróból szintén ha-jóval mentünk at ~ositanöba ameay mint fecskeféa-eek van felépitve a meredek hegy oldal.án. Már a n~~óból igen szép látvány volt. uut,cái sz~kek.és kanyarg6sok,h~gy avaros.legfelsöbb pontjá~a is felvi~enek. Másnap mér utban vo~tun~ mert utunk uj célja KVonte~ Cassino vo~t. A buszbó~ már j6.l ~áthattu~ a he~y retejen Monte Cassino kolostor~t. EZ a he.ly a ~~nedek Rend~c~ az osi". fészke. A kanyargos uton csak fe.lkapaszkodott a buszunk és már ot, eme.lke~ett eiöttunk a várnak is bei.l~h hat~~mas Benedekrendi koj.ostor. Ittis volt mit litni. Nem gylsztiink egyik he~yr&~ ' a más~k~ r~ menni.. A teilljjlol1 be~sej e esodá~at...osan szép VO.lt. Ez~ " aztán ké s~bb még jobban tudtuk ertékellli, miut&n ~~,>~\ mu7eudl~t \ megtekiiitetti.i~ ugyanis a. Il. V'ilágHáború a~att :-,,-:'ko.lostor anémetekrilék' 'igen fontos harcál~aspont~,- vo~t, amit az uto~~só töltényig védtek. Viszon~z an~ gylok olaszok es a ~engye.lek azt!~ldig romb~~ták. Csupan a kr~ptib'an S~t, Dene<tek dfrja maradt mell: épségben. Az o~aszok ott valóban ~gen ~zá,p munkát végez-±ek, mert az. eredeti!enyképek alapjan mindent teljee~en relépit,ettek s a md_v~szi mu_nkákat is mind ugy p6to~thák, m~ ahogy az eredetiben vo~t.a templon a várfa~ak az' epü~e~d< mind~ re,i._'io rmajukban. disze~egne~. A so_k szép.l~tvallyon. elgondo~kozv ~u,;o.tt 'be a buáhnk OTvietoba, aho~ a.legfontosabb nézni való I a sz kesegyház, vol t ~a váposné~d" turánk a.latt. At esti orákban.rirenle e~mel-~á'zve erke~~:uk est! szé.llfls!j.e~yunkre. Regge~ aztán befutot tt:mk a -toszkán!'ti'varosba, rirenzébé. Hár én m~riartam egyszer ott, még1.s j6 vo~ tfe~pveni t.en~ a régebben J...é. tot,;akat( Ott is van bőven néz" valo. q D6m,a. =-:- "'lfereszt elcs."kápolna, Académii "l'alazzo Vecchio Pont Vecchio, amelyről. vég!g tekintnettünk ' az Ame l:fol~6n, a M~dic1 kápol na,a Dév~d szobor, a ~i1ti.palota kuptara es ~. r~gi kirá~yi pa~otads mégs~ámos SZObO! ~~ékm4. ' C~ak késő este men:tdnk Yissza ' sz~llásnelyúrl re, h41gy másnap najnalban,.. ke.!. ve útnak idul.junk.,bté pvö.llgyöb- liegxek Ká' zött ha~adjunk 8 igy értünk,:ét Áusz~nába V_),f'.;. K '. - ". "II ve érk t k i...lwu:a.i}u lagenlurto t elmel~az. e~ un v ssza M~g~ar()rszágra s első megaá 'i~ás~nk Szomba~hel volt,anol az 0!lna~ jött. utasaink kiszál.ltak, majd Sopro~~ Győr,; e.l~at: va maj dne~ é j~él :ta)baa '.:.fu.tottunk be Buda.p~szre. Sok- sok' szép em1~k# L kl el gazdagáqdtun~.-meg s ha~majd a fényképalbumunkat ujra' áilapozzuk o aszorsz gi utun'kat ujra a.t tudjuk ma)d élni. Valoban megerte ez a. tis nap a.faradtságot

10 . ~, :,~::;--~ 'ti!1j~-! o \ rr~ ~:_.~ J.. o ~~~~~~ íiiííííífíiilllp~. :;..- - ' o.:;u_ o.: = - -==:-;r,. 17-~ 1.. oo~.~.. ~..:..,.,,,,.:-., _ --. ~ ; '.:... p. -;-..~ 6/... " o... ' ".. ", '" r _.' i.tf L.~ -.1. l' o 1._"_ o M'. '2-'.:H\.\_.~,. ' \; ,---'- I ti II II. i ~. ~. ~, -illiu =-.:... =. U II II Csendórbkkel.R6mában ~ Lovas csendőrök Firenz~ben

11 I ~ a j t ~ r s i :: Társadalmi esemenyek. ====~;;~~~ta t1::--;~dé'k~-;~~;arslga a Szt. Is~v~~=~~;~t-= v~~~~~~=~gyar Há.z~.a.n ünnepej.te meg. El~tte Ínag~Tar mise is volt. " Az okt&ber 23.. i megemlekezé t 24.-én a venicei Magyar Házban l.art.ott~közösen a Kossuth és l'et~:r~ Klub. ünnepi.szónok Kisvarsányi B. Eva a Kossuth Klub alelnöke volt. Utánna ünnepi dü.szebé'd. Ugyana" kor.mgyar.mise is~ amit Ft. Dr. Miskorczy -Kálmán piaridta pap-tadá! tartott, aki Buffalob~~ jött ~ le Floridába... Megrörtént Budapesten :..~i:~ '. i9~~n a nadilevelt~r udvarájllj a M.Kil} Csendőrség -:.1.. és II, V:ilág~~ábot'\!ban h8'fj.1 halált nal. t ~agj ai ~áb.. l.ajanak :ti a fe.lavatása- Unne"p1 beszédet Lanyi Zsolt orszqggy1i.lés1 lgs viselö mon4ottta. Ez ünnepségen jelen vo_it az USA-b61 a MKCsKA kö~~ ti veze,töj e.. ~s 'Y.i,.t~.Z~issGábor. '.'..,~ ~.~~.,. _. ~. _~ "...,.. ~_'... Hogyan ir err61dr. Szak'ly Sándor, a Had ilevé..l tar tij Fóigaz~\ Ja :._- -._-_ !?~.9'~ ~tj.j., $~.AI( ~ ~ uo..!'j'.ji/. ~~. JJ'J'. ~.,. J'..!' Vitéz Baranchi ''l'aiiáska BDdre ár, szkv. csend6r. s~&adoa, ny. t~ ezredes (, ', 010- ~ Az eal~táb1a -=::o. avatá.. K1aa G&borék kérésére.6dosult és a tervek szerint.okt6ber 19-én kerül arra sor. A Maqyar Hírlapban már aegjelent eqy kissé "nehezaényez6" hír, de nea okoz különösebb 90ndot, úraint nek szokni az ilyesalt is. Bertelendy JÓskáva!.ilvesen találkoznék Torontóban, de aivel en9" na. hívtak, kollegáia pedig air "kijelöltettek" az útra, nem kívánom senkit6l.em. megvonni az utazás jogát. Egyébként az ausztriai aagyarok felkétésér~ okt6ber 20-án az ottani '56-os megemlékezések "sz6noka" leszek. A aúze~ ügyét valamikor én kezdtem el" : -" -!'. ". ' > : ;. f. _. :. ~ _ ',:." ','!. :"- - ~. '.' ~ ~~.~. ~ :: ~,. ~...,',. intézni, én voltam a 'kapocs, de az air a múltté. örülök, hogy haz~ jut az anyag é. ra.élhet61eg 8éltó módon kerül elhelyeiésre. Leveled isaételt aegköszönöse mellett kívánok minden jót, szivé- -' lyo. bariti Ü'V.Zl~tt.~ Budapest, 1999,szeptember 28.

12 -12.-!. hogyan ir a VITézI RENTI Fókapitany.a : vitéz Kiss Gábornak valóban kivájó érdemei vannak, töként a Csendőrség megtörtént rehabilitálásával kapcsolatban, amely először a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum falára helyezett csendőr bősi halottakra való megemlékezés volt okt. 18-án, másodszor a (kommunista) Népszabadság 9-ik oldalán, október 20-án megjelent egész oldalas elismerés' volt egy nagy formátumú kakastollas csendőröket ábrázoló fényképpel amely kiemeli, hogy a Csendőrség az I. és a ll. világháború közötti időszakban és alatt biztos őrzője -., volt az ország rendjének és biztonságának. Ezt ~om a legjelentősebbnek, mert kommunista lapban jelent meg, amely a legnagyobb példányszámban kerül olvasásra. r Rendtársi üdvözlettel és munkátok iránti elismeréssel " v.radnóczy Antal a Vitézi Rend tökapitánya -., '----, -.-: c.ooa_ l ---- _ _. MBGHIV6 Hntettel várjuk Suasota-i Maggar TiiHHk haggomángotl '. Szent Borbála, TaWkolll6jua.. ér.iak 1999 December 6-é ~~ ~ a '!he ljejmsdey SANDCASTLE Hotel~ ' ':'_ Ben FraDkIiDe Drive. saruota FI l'éadteléyel Járuljcm A öarasota és környékén e~ö. vo~t ~ag~ar tüzérek ~z id~n ls megtartják Szt. Borbala unnepüket. A - bé~o~da~on ~átható me{ hivó már' klpostazva-vbte- ~999, nov.2~.-én a wen~cei M~gy~ Házban d~ki Lakatos Sandor es. déki liakatos,1~ándor cigányzene kara ad zenés műsoros estet "tluzl ra. ciffány. f eimmel. utána va?so: és tam~. Mtnd ha~~ottuk eddlg j e~entkezö '"'Can. M~r több j egye' nem tudnak el.admi.nb. a zeneka: az USA -ban van e1.8adó körúton Karácsony napjá~,de~.25.éz: ~ venilcei Magya:.r.tlazba~ ormenlku lbtentiszt~et -m:se l.~sz., Tartják: ~t. ~r. Szepe Las~~o '(at:b l.elkészltsnt. Bodor rete!.rál ref. esperes.: U tá'nm..a (-~W d ~arácsonyi ünnepi programm. ooo

13 "1.- t ~~!~g~~~!é!~~!~!~!gy~g~~!~~ t 0kt.hó 29.-én a sarasota; D~UTqR ~6Si~rAL-baD egy komo~yabb ope~ci& esett át Szaday 'l'ibor baratunk és bajt~sn!1k. M~. r otthonában van s szépen j avu.l. K~v!Ínunk neki min~.l hamarabbi tejjles 1:"e.lg:vógyulEÍst. Dr.Pel~gci 1isz~óné- Lenke-vobt szintén kórh~zban kivizsgá.lásom. l'la m~r b is otthonában. Dinó!,\1igyázz a Feleségedre! 'f... T T + H.~~OZAS ========== + + I + i T I announce with deep sorrow the death of my beloved wife Maria Katona Valg6czy Professor Emeritus, Douglas College Rutgers University, New Jersey on April22,1999 Memorial Service held at Saint Michael Archangel Catholic Church Sarasota, Florida Apri127,1999 Her memory will live forever in our hearts Final resting place Family lot Cemetery, Györ, Hungary Her loving husband, Imre r Szomorú sziwel tudatom, hogy szeretett feleségem Valgóczy Imréné, Katona Mária a Rutgers Egyetem Douglass Kollégiuma zenei tanszékének nyugalmazott professzora 1999 április 22-én, 78 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Szent mise lelki üdvéért 1999 április 27 -én a sarasotai Szent Mihály Arkangyalról elnevezett katolikus templomban volt. Szivünkbe zárva emléke örökké élni fog. Hamvait Gy~rben a családi sirhelyen helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család és rokonok nevében, Valgóczy Imre

14 - l IH. - Isten szeretetének biztos tudatában énesítjük, hogy vitéz Farsang Mihály életének 82. évében, élettársa karjaiban október 4-én elköltözött a földi életböl. Drága halottunk lelki üdvéért október ll-én órakor gyászmisét mutatunk be a St. Korbinian templomban (Friedensplan 8, Unterhaching). Ezt követően a földi maradványait az umerhachingi temetőben a r. k. egyház szertanása szerim helyezzük örök nyugalomra. ( v~t~z ~arsang Mih~~y ny. tdzér a~ezredesben s nyugati magyarság egy vitéz katonát, egy m$~inga.t aillil.n an t ikom:lj.unj.s ~t t é.. c:. a s egy l.g-azl. j.a os magyar szabadsaf' narcost vesztett e~. -:-1"T ~a~á~kozunk a Hadak ut j :in lsten Ve~ed -., - Lakeim : Goerdelerstrasse 12, ljmerhaching Angyal. Sándor uosszabb be\'e,~eskedés,. után, mig Dr. Börzsönyi J en& orvos, ny. egyetemi t~ll~r hirteleml e.lnunyt Sarasotában.Noverpbf!r 6. an a Magyar Kereszty6n egynáz rstentiszte~et~~n bucsuzta"tta öket Nt. ref. lelkész. Bodor P ter-~ál 'T + T Görgey Kálmánn~, sz.n~gyesi Szepessy rlona "LucY" rövid be"tegeskeelés utál1, mig Dr. Maday Györgyn~, sz. iylikit~ I'lona ok~. rest~müvész tii rbvidebb bete~eskedés után elhunyr Kanadéban. Béke ~poraikra! T + i --_\ --=I INNEN ONNAN...-:".... A 3~r&so~ai Kossuth K,ub pa~ir fejl.écet tervezte~ - r~szpre a mill~neumi es-tendrre úi v = ~J«H~~ VAI:JY MA~YAkOK 1VN Il Hungarian American Cultural ASsociation, Inc. ICOSSLlTH CLUB P. O. Box Sarasota, FL 34276

15 -Uf.-,, MAGYAR TARSASAG Graco Avcn\le, Clevclan4. Ohio HUNGARIAN ASSOCIATION :. ARPAn AXAD:aMIA MAGYAR TALALKOZO Tel.. (A.rea C'C'dc: 216). " K Ö R L E V E L Magyar".Társaság;az Arpád Akadémia és az Arpád Szövetség tagjainak és azoknak, ik sorainkat megkapják. ' smételten felhivjuk kedves Barátaink figyelmét arra, hogy ebben az évben 1s egtar.tjuk a szokott idöben ~ongresszusunkat Clevelan átian az amerikai Thanksgiing hét végén, ami. ebben az évben november között lesz. Jegyezzük fel 1 Könvv ismertetés. e ~ Eszenvi LászlO v. m.kir. vezérkari szá zadosnak nemrégiben jelent meg a másod ik kön:tve. Cime: Idegenbe szakaqt hazán í'ia.".l"elöle.li a háboru után J.~yugato:n maradt VO.Lt m.ki~q tisz~ sokszor bizor (.Lég~ n~éz sors~t-. egészen a USA-ba v ló kivand.rlás1~. A konyv ára i8.5u u~a Dol~ár. C im':.lászlo -". Esz envi,.l.l.5uv rairway F 6u7, Restón.,VA.2u19u. IJ~A Az~.vább i sor~k;t ; 72: o~d~.lon ol vasnajjuk:.. Rendőrségemet a táborban lévő csendőrökböl állítottam fe ' elsősorban, mert ellentétben egy nemrégen Magyarországr< visszatelepült politikai bohóccal, a csendőrséget feladatára jó kiképzett, hazájához hű és minden tekintetben megbízható szervezetnek ismertem meg szolgálatom alatt. Nem is csalódtarr egyikőjükben sem. A tábort körülvevő magasfeszültségü és kemén~ gumival körülvett drótból körülbelül egy méter hosszú daraboka vágattam" amit gumibotként lehetett használni. A használatukr azonban soha nem került sor, mert a színházban tett bejelentésem mé. a leventéket is meggyőzte arról, hogy többé nem babra megy a játé: sem itt a táborban, sem később odahaza. Régi szokásuk szerin kettesével járták a tábort s ösztönösen találtak rá arra a helyre, ahc valami rendbontás volt készülöben. Nem ütöttek, mert évtizedek ala1 felépített tekintélyük elégnek bizonyult a bajok megelőzésére. -...L eve.l ré SZl.P1;. egy ottnoni VO..l \,nad ifogo.l.v és bo'rt ön tarsam irásáb61. ~az8jot~em O1:a., l,egnap ~allot1:am, a parlamenl.ben merészelte egy " Iüevetl.en". képv~se.l6' n.vil~;k?zal;á~".t1o)1:ny J..J.ikl~s el.len nem szab.act még az unoká~ka t ~s héc~e.ln~; ~gei?- J ql kejpz ett, 1:? ~b n,vel ven... b esze~o i~c1zi úriember.volt, ak~ a kommun~ptak áj.tal. l,eljes telbolllj.asban u sz6 ~s!ék'te.len korö~tünk.lak6 nanseregek.{.l.~al már ~zinte orosz mde

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

veteran Gendarmes), Olarter: B.56-940,Clevel.an::l,OH.USA, 1958.julius 14.-én

veteran Gendarmes), Olarter: B.56-940,Clevel.an::l,OH.USA, 1958.julius 14.-én XXXVII. ÉVmLYAM 2. szam CAIG\RY,ALBER'l'A,CANADA 1984,~ 31. A MP.GYAR K!1W.YI CSENDőR BAJTÁRSI Közoostx; KÖZPCNl'I TÁJÉKQZ'm'IÓJA. Világszervezetünk., az MKCsBK alakult: 1948-ban. Bajtársaink hivatalosan

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Bajtársi Levél,- z. BAJTÁRsI KÖZÖSStG KÖZPONTI TAJtKOZTATÓJA VilágszervezetUnk, az MKCsBK alakult: 1948-ban.

Bajtársi Levél,- z. BAJTÁRsI KÖZÖSStG KÖZPONTI TAJtKOZTATÓJA VilágszervezetUnk, az MKCsBK alakult: 1948-ban. 72 JI~., L k""r Bajtársi Levél,- z XXXVIII.tVFOLYAM 1. szám CALCART,ALBERTA,CANADA 1985, ÁPRILIS loe A MAGYAR KIRÁLYI CSEND~R BAJTÁRsI KÖZÖSStG KÖZPONTI TAJtKOZTATÓJA VilágszervezetUnk, az MKCsBK alakult:

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A Borostyán kórus kitüntetése

A Borostyán kórus kitüntetése A Borostyán kórus kitüntetése -De Ader János adta át a millenniumi zászlót Enese. Augusztus 19-én ökumenikus istentisztelettel kezdődött a millenniumi ünnepség és a falunap. A kultűrház udvarának árnyas

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK XII. 16-án 2.30-kor a Kanadai Magyar Kultúrközpontban ülést tartott. A tárgysorozatban szerepelt többek között a Magyarok Világszövetsége kiküldötteinek kanadai látogatása. Az 1979. évi rendes közgyűl

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Bajtársi Levél. Veterans' Associa'tion of the former Royal Hungarian Gendarmerie ADMINISTRATION CENTRE: 712-54th Ave., S.W., CALGARY, Alberta, CANADA

Bajtársi Levél. Veterans' Associa'tion of the former Royal Hungarian Gendarmerie ADMINISTRATION CENTRE: 712-54th Ave., S.W., CALGARY, Alberta, CANADA Bajtársi Levél XLIV. ÉVFOLYAM 1. szám CALGARY, ALBERTA, CANADA 1991, ÁPRILIS 30. A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA világszervezetünk, az MKCsBK alakult: 1949-ben bajtársaink

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

HÍRADÓ. Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006. Szabad Magyarország!

HÍRADÓ. Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006. Szabad Magyarország! HÍRADÓ Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006 Forradalomra, szabadságharcra emlékeztünk márciusban nemzeti ünnepünk alkalmából. A 2006-os

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben