AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI"

Átírás

1 AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI Dr. Göndös Gábor ügyvéd Ormai és Cársai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda december 1.

2 BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK Célja: tisztességes foglalkoztatás (vállalkozás és munkavállalás szabadsága), munkáltató gazdasági, munkavállaló szociális érdekei Személyi hatály + kölcsönvevı, iskolaszövetkezet Tárgyi hatály munkaviszony (18 év alattiaknál egyéb jogviszony is), tanulmányi szerzıdés és versenytilalmi megállapodás Idıbeli hatály - hatálybelépésrıl, átmeneti rendelkezésekrıl külön törvény Összhang a nemzetközi magánjogi szabályokkal Róma I a munkavállalói részvétel szabályaira nem alkalmazható (arra az új Mt. vonatkozik), ha a munkáltató székhelye vagy telephelye Magyarországon van Budapest /

3 ÉRTELMEZÉSI ALAPELVEK Általános magatartási követelmények - Ptk. általi sugallat Adott helyzetben általában elvárható eljárás követelménye Bizalom elve (munkavállalói kötelezettség) A munkáltató egyoldalú döntése nem sértheti a munkavállaló méltányos érdekeit, nem okozhat méltánytalan sérelmet Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség A munkavállaló munkaidın kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amivel közvetlenül és ténylegesen veszélyeztetheti a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét A munkavállaló véleménynyilvánítása arányosan korlátozható Budapest /

4 SZEMÉLYHEZ FŐZİDİ JOGOK VÉDELME Munkavállaló személyhez főzıdı joga korlátozható, ha a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggı okból feltétlenül szükséges és cél elérésével arányos A munkáltató az adatkezelésrıl köteles tájékoztatást adni adatátadás jogszabály vagy hozzájárulás alapján Munkavállaló ellenırzése: a munkaviszonnyal összefüggı körben eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot magánélet nem ellenırizhetı a használt technikai eszközökrıl tájékoztatást kell adni Budapest /

5 EGYENLİ BÁNÁSMÓD Egyenlı bánásmód, esélyegyenlıség: külön tv., amit munkaviszonyban is alkalmazni kell kiemeli a munka díjazását (munkabér munkaviszony alapján adott közvetett vagy közvetlen, pénzbeli és természetbeli juttatás) Egyenlı munkaért egyenlı bér : a munka természetét, minıségét, mennyiségét, a szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erıfeszítést, tapasztalatot, felelısséget, munkaerı piaci feltételeket kell figyelembe venni. Budapest /

6 JOGNYILATKOZATOK I. Megállapodás a felek kölcsönös egybehangzó jognyilatkozata Jogszabályban meghatározott esetben egyoldalú jognyilatkozatból is származhatnak jogok és kötelezettségek Jogszabály vagy megállapodás (ex-tunc) elállási jogot biztosíthat Munkavállaló csak jogszabály által elıírt esetben tehet egyoldalú jognyilatkozatot Budapest /

7 JOGNYILATKOZATOK II. Munkáltató egyoldalú nyilatkozatot, vagy kötelezettségvállalást az általa kiadott szabályzatban tehet, ill. vállalhat Elfogadás nélkül jogosít a kötelezettség teljesítésének követelésére A címzettel való közléssel hatályosul, csak hozzájárulással vonható vissza (kivéve ha az Mt. másképp rendelkezik) Szabályzat, tájékoztatás közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik Ha a kötelezettségvállalás közlését követıen a kötelezett körülményeiben lényeges változás következett be, ami a teljesítést lehetetlenné teszi, vagy aránytalan sérelmet okozna jogosult terhére módosíthat, vagy felmondhat Feltétel (Ptk.): hátrány, megszőnés nem lehet Budapest /

8 JOGNYILATKOZATOK III. MUNKÁLTATÓ munkáltatói jogkör gyakorlója (Gt. 28., egyéb jogszabályok) ha nem a jogosult gyakorolja, eljárása érvénytelen, kivéve, ha tényleges gyakorlója az eljárást jóváhagyta jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekbıl alappal következtethetett az eljáró jogosultságára (pl. béremelési okirat?) MUNKAVÁLLALÓ személyesen meghatalmazott által (meghatalmazás: írásban) meghatalmazás hiányában hozzátartozója, ha a munkavállaló akadályoztatva van (vita esetén igazolandó!) Budapest /

9 JOGNYILATKOZATOK IV. (ALAKISÁGOK) Fıszabály: nincs alaki kötöttség munkavállaló kérése: a munkáltató jognyilatkozatát írásba kell foglalni (ha egyébként nem is lenne kötelezı) Munkaszerzıdés: csak írásban érvényes módosítani és megszüntetni is csak írásban Megállapodás: ha írásba kellett foglalni módosítani, megszüntetni is csak írásban papírformátum mellett írásbeli: az információ változatlan visszaidézésére, az idıpont és a nyilatkozattevı személy azonosítására alkalmas elektronikus dokumentum alaki kötöttség megsértése nyilatkozat érvénytelen, kivéve, ha a felek egyezı akaratából teljesedésbe ment (felmondásnál nem?) Budapest /

10 JOGNYILATKOZATOK V. (KÖZLÉS) közöltnek kell tekinteni: címzettnek vagy átvételre jogosultnak átadják akkor is hatályos, ha a címzett az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza (jegyzıkönyvet nem ír elı!) Tértis küldemény: átvétel megtagadása, vagy meghiúsulása, ill. értesítés elhelyezése + 5 munkanap elektronikus dokumentum: a címzett részére hozzáférhetıvé válik (pl. push ?) Budapest /

11 JOGNYILATKOZATOK VI. (ÉRVÉNYTELENSÉG) SEMMIS ha munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik vagy ennek megkerülésével jött létre színlelt megállapodás (ha más megállapodást leplez, a leplezett megállapodás alapján kell megítélni) az érdekelt határidı nélkül hivatkozhat rá MEGTÁMADHATÓ megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedés jogi kérdésben történı tévedés ha a tévedés lényeges és a munkakörében eljáró jogi szakértı a feleknek együttesen adott téves tájékoztatást Fenyegetés vagy kényszer Budapest /

12 A MUNKAVISZONY munkaszerzıdéssel jön létre ALANYAI Munkáltató Jogképes; munkaszerzıdés alapján munkavállalót foglalkoztat (és munkabért fizet) Munkavállaló Természetes személy, aki munkaszerzıdés alapján a munkáltató irányítása szerint munkát végez 16 évét betöltött személy (de ld. kivételek) Budapest /

13 A MUNKASZERZİDÉS TARTALMA ALAPBÉR (kötelezı) MUNKAKÖR (kötelezı) MUNKAHELY (ha nincs meghatározva, a munkavégzés szokásos helye) (jelenleg kötelezı) TARTAM (ha nincs meghatározva, határozatlan) MUNKAIDİ (ha nincs meghatározva, általános, teljes napi munkaidı) PRÓBAIDİ (max. 3 hónap; KSZ alapján max. 6 hónap) MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA (kikötés híján a munkaszerzıdés megkötését követı nap) Budapest /

14 A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZİ VÁLTOZÁS ( JOGUTÓDLÁS ) Jogszabályon alapuló jogutódlás kikerült a törvény hatálya alól Nincs: jogelıd kezesi felelıssége [hatályos Mt. 85/A (5) bek.] A szakszervezetet már nem kell tájékoztatni ÜT-fejezetben konzultációs részletszabályok (nincs változás) Ha munkavállalónak (vis maior miatt) nem felel meg (30 n.b. szól, indokolnia kell) felmentési idı és végkielégítés alkalmazandó Budapest /

15 MUNKASZERZİDÉSTİL ELTÉRİ FOGLALKOZTATÁS a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg más munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál foglalkoztatni naptári évenként összesen 44 munkanap (vagy 352 óra) várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell adott munkakörre elıírt, de legalább munkaszerzıdés szerinti bér egyoldalúan nem kötelezhetı más helységben végzendı munkára várandós nı a gyereke 3 éves koráig munkavállaló az egyedül nevelt gyermek 16 éves koráig hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozó munkavállaló Budapest /

16 ELÁLLÁSI JOG Ha a munkaszerzıdés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti idıszakban valamelyik fél körülményeiben lényeges változás következik be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna, akkor elállhat a szerzıdéstıl (pl. ügyvezetı felszámolással távozott, pénzkezelı rovott múltú) Budapest /

17 MUNKAVÁLLALÓ VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE A már ismert ún. fegyelmi Nem csak KSZ, de munkaszerzıdés is meghatározhatja (ha nincs KSZ) Nincs megelızı eljárás a munkavállaló nem tud védekezni Vagyoni hátrány (max. egyhavi alapbér mértékéig) Szubj.: 15 nap, obj.: 1 év, Btk.: elévülési idı Korlátok: arányosság, személyhez főzıdı jogok, emberi méltóság, elhasznált felmondási ok nem lehet Írásba foglalt, indokolt intézkedés Budapest /

18 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Definíciók munkaidı; munkanap; hét; beosztás szerinti napi munkaidı (részv. teljes; éjszakai munka) nem munkaidı az utazási idı Munkáltató tevékenysége (tehát nem a munkarend!): megszakítás nélküli ( munkaköri feladatok jellege már nincs); többmőszakos (heti 80 óra vagy több); idényjellegő általános/hosszabb/rövidebb teljes napi munkaidı részmunkaidı általános munkarend (heti öt nap, H-P) Budapest /

19 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Munkaidıkeret vs. elszámolási idıszak? Munkaidıkeret: munkaidıkeret tartama + napi munkaidı (teljes v. rész) + általános munkarend (bér/idıegyenleg rendezése!) Elszámolási idıszak: napi munkaidı + általános munkarend heti munkaidı, amely hosszabb, érintett héttel kezdıdı idıtartam alatt teljesíthetı (idıtartam, számítás stb. ugyanaz, mint a munkaidıkeret) Budapest /

20 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Munkaidı-beosztás legalább 3 nappal korábbi módosítása (gazdálkodásban, mőködésben elıre nem látható körülmény merül fel); Megszakítás nélküli, több mőszakos vagy idényjellegő tevékenységnél nem kell 6 munkanap után heti 1 pihenınap (KSZ nélkül sem!) új Mt (3) bek.: vas. elıtti szo. nem! Kötetlen munkarend: munkaidı-beosztás jogát a munkakör sajátos jellegére tekintettel részben vagy egészben a munkavállaló számára írásban átengedik (nincs túlóradíj? Ha csak részben, akkor sincs?) Budapest /

21 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Rendkívüli munka Munkaidı-beosztástól eltérı; Munkaidıkereten felüli; Elszámolási idıszak esetén az alapul szolgáló heti munkaidıt meghaladó munkaidı; Ügyelet tartama (egésze) Naptári évente 250 óra (KSZ 300 óra); nem kell megállapodás Arányosság: évközi kezdés; határozott idı; részmunkaidı Budapest /

22 SZABADSÁG Alap- és pótszabadság 50%-os mértékő egészségkárosodás esetén évente 5 MN Kiadása: 7 MN szabadságot max. 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelıen (legalább 15 nappal korábban; nincs 3 napos kivétel) Összefüggı 14 N szabadság eltérı megállapodás hiányában Közlés: 1 hónap helyett 15 N Megváltás: kismama most megint nem kérheti? Budapest /

23 SZABADSÁG Kiadása (folyt.): Fıszabály: esedékesség éve Eltérés: Munkaviszony kezdete okt. 1. vagy késıbb köv. március 31. Munkavállaló oldalán felmerült ok megszőnéstıl 60N Kivételesen fontos gazdasági érdek vagy munkáltató mőködését közvetlenül és súlyosan érintı ok esetén ¼ részt KSZ alapján köv. március 31-ig Megállapodással: 1/3 tárgyévet követı év végéig Budapest /

24 ALAPBÉR Kötelezı legkisebb munkabér; Alapbér idıbér Csak teljesítménybér kiköthetı garantált bér kell bizonytalansági tényezı nélkül is! Nincs átlagkereset távolléti díj marad (más számítással 6 hó) Munkabér Ft-ban (kiv. külföldi munkavégzés v. jogszabály) Munkaidıkeret végén elszámolás Korm. Rendelet: bér vásárlóerejének megırzéséhez szükséges emelés elvárt mértéke és a cafeteria ennek érdekében figyelembe vehetı összege Állásidıre vis maior esetén nem jár bér! Budapest /

25 BÉRPÓTLÉK Éjszakai munka: 15% Hatályos Mt. Du. mk.: 15%; Éjszakai mk.: 30 %; Megszakítás nélküli: + 5% és + 10% Rendkívüli munka: 50 % v. szabadidı 100 % v. 50 %+másik pihenınap Készenlét: 20% 20% Ügyelet: 40% Munkaszüneti napon: Havi bér + bér msz. napon végzett munkáért; Munkaszüneti napi munkáért bér + távolléti díj Rendkívüli esetén a fentiek is Vasárnap: 50% (pl. 3 vagy ennél több mőszakos, de kivételek) Mt. tervezete 15% (ha egy órát meghaladja) Több mőszakos tev. esetén, 18-6 óra között, változó munkakezdés: 30% 50% v. szabadidı 100% v. 50%+másik pihenınap 40% (ha munkavégzés történik, vasárnap, munkaszüneti napon, több mőszakos, éjszakai munka)? Ha munkavégzés tartama nem mérhetı 50% Munkaszüneti napon: rendes 100%; rendkívüli? 100% (50% + másik pihenınap) 50% több mőszakos + készenléti jellegő munkakör Budapest /

26 KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG I. A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenırzési körén kívül esı olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa (jelenleg: mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.) Munkavállaló kárenyhítésre köteles Méltányossági mentesítés Budapest /

27 KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG II. Munkavállaló kártérítési felelıssége: Munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (jelenleg: vétkes megszegés ) Munkáltató bizonyít: elvárhatóság, kár, okozat Kártérítés mértéke max. négyhavi távolléti díj Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás: teljes kár Megırzés: nem kell bizt. ırzés feltételeit biztosítani Rongálódás: munkavállaló menti ki magát Munkavállalói biztosíték: írásbeli megállapodás, egyhavi alapbér, elkülönített számlán. Kártérítési igény kielégítése nem világos Budapest /

28 AZ ÚJ MT. FELMONDÁSI SZABÁLYAIRÓL ÁLTALÁBAN Más névvel, de megmaradtak a formák Jelentıs könnyítések a felmondási védelemnél Szankciók mértéke enyhült Végkielégítés szigorítása Lényeges pontosítások Budapest /

29 A MUNKAVISZONY AUTOMATIKUS MEGSZŐNÉSE Munkavállaló halála (öröklési jog szerint követelhetı járandóság) Munkáltató jogutód nélküli megszőnése (jellemzıen eddig munkaviszony el se juthat) Határozott tartammal (atipikus forma ld. Mt ) Mt. hatálya alól kikerüléssel (pl. átvétel közszférába értesítés!) Egyéb eset (pl. munkakör-megosztásnál egy munkavállaló marad) Budapest /

30 A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE Bár az elnevezés és az elhelyezés változott, az alapformák felismerhetık Közös megegyezés (új: leépítésnél számít, melyik fél kéri) Felmondás (korábban: rendes felmondás ) Azonnali hatályú (korábban: rendkívüli ) felmondás Próbaidı alatt Határozott tartam esetén Budapest /

31 A (RENDES) FELMONDÁS I. joga legfeljebb egy évre kizárható védelem köre szőkült: betegállomány már nem akadály, csak halaszt (max. 1 évig) várandósság (és reprodukciós eljárás): csak elızetes közlés esetén védett korban és szülésbıl visszatérés után: csak azonnali hatályú felmondást megalapozó magatartás, ill. képességre, mőködésre hivatkozásnál másik munkakör hiánya, vagy elutasítása esetén nyugdíj: meg is kell állapíttatni, nem elég csak a lehetıség! határozott tartamnál: csıd, felszámolás munkavállaló képessége vis maior munkavállaló részérıl: lehet, de indoklás kell, ami csak vis maiorjellegő lehet Budapest /

32 A (RENDES) FELMONDÁS II. Nem kell védekezési lehetıséget biztosítani Felmondási idı: tartamok maradtak (rögzíthetı maximum: 6 hónap) keresıképtelenség esetén: a lejárta (max. 1 év) után kezdıdik gyermek- és rokonápolás (már nem védelem!): lejárta után kezdıdik határozott tart. ( rendes ) felmondásakor: tartam lejártáig felmentés: legfeljebb két részletben kérhetı Végkielégítés: nem jár, ha az indok magatartás, vagy (nem eü.) alkalmatlanság Budapest /

33 AZONNALI HATÁLYÚ (EX-RENDKÍVÜLI) FELMONDÁS indokai azonosak a rendkívüli felmondáséval ide került a próbaidıs felmondás is (indok nélkül) határozott tartam (ex Mt. 88. (2) bek.) - lejáratig, de max. 12 hónapig t.d. Budapest /

34 EGYÉB LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK kiléptetésre 3 munkanap jogellenes megszüntetés: elmaradt bér ( kár ) maximuma 1 éves t.d visszahelyezés: már csak meghatározott esetekben (pl. közös megegyezés érvénytelenítésekor) és nem automatikusan értékelés: csak ha a munkaviszony elérte az 1 évet (megtámadható) munkavállaló max. 3 havi t.d. megfizetésére köteles határozott tartam jogellenes megszüntetésekor, ezt meghaladó kármaximum: 12 havi t.d. szabálytalan munkakör-átadás szankcionálható (maximum?) Csoportos leépítés: mi van, ha nincs ÜT? Budapest /

35 AZ ÜZEMI TANÁCS Passzív választójog: adott telephelyen dolgozzon Választási bizottság (60 nap, min. 3 fı, díjazás) Munkáltatói befolyásolás tilalma (VB) nem szerepel! Vállalatcsoport (Gt.) szintő üzemi tanács A munkáltató és az ÜT közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében (nem kell KSZ) Széleskörő véleményezési jog (264. (2) bek. a)-o) pontok) Nincs érvénytelenség (265. (5) bek. jogutódlás!) Üzemi megállapodás ( mini-ksz kiv. XII. fejezet bérezés) Budapest /

36 A SZAKSZERVEZET Már január 1-tıl hatályba lépne Nincs képviseleti jog [Mt. 21. (1) bek.] Nincs ellenırzési jog [Mt. 22. (3)-(4) bek.] Nincs kifogás [Mt. 23. ] Nincs helyiséghasználat [Mt. 24. (2) bek.] Kevesebb kedvezmény a szakszervezeti tagoknak [Mt. 25. (3)-(5) bek.] Munkajogi védelem [Mt. 28. ] köre szőkül tájékoztatás: csak a munkáltatóval történt egyeztetést követıen [Új Mt (3) bek.] Budapest /

37 A KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 1. Szerzıdéskötésre jogosult szakszervezet (a szerzıdés tárgya szerint) A szerzıdı felek kapcsolata bármelyik Munkaviszonyból származó vagy azzal kapcsolatos jog és kötelezettség külön feltétel (tagok száma KSZ hatálya alattiak 10%-a) 2. Az eltérés fıszabályként megengedett az Mt. 2. és 3. részétıl 3. Jogutóddal történı megszőnés 1 évig fennmarad Budapest /

38 A MUNKAVISZONY ATIPIKUS ESETEI Behívás - max. napi 6 órás részmunkaidı - a munkaidıkeret maximuma 4 hónap - munkavégzés idıpontját legalább 3 nappal elıre közölni kell 2. Munkakör-megosztás egyben a munkabér megosztását is jelenti 3. Több munkáltató által létesített munkaviszony (cégcsoport!) 4. Bedolgozói munkaviszony (teljesítménybér, lakóhely, kötetlen munkaidı, saját eszközök) 5. Egyszerősített foglalkoztatás, alkalmi munka Budapest /

39 KAPCSOLÓDÓ JOGINTÉZMÉNYEK Versenytilalmi megállapodás Tartama: legfeljebb 2 év Ellenérték: idıszakára járó alapbér egyharmada Tanulmányi szerzıdés Munkavállalói vállalás. a támogatásáért cserébe munkaviszonyát a tanulmányok befejezése után max. 5 évig felmondással nem szünteti meg tanulmányok idejére járó szabadidı rendezetlen Vis maior: azonnali hatállyal felmondható Iskolarendszerő képzésrıl nem szól Mind a tanulmányi szerzıdésbıl mind a versenytilalmi megállapodásból származó jogok és kötelezettségek átszállnak jogutódlás esetén. Budapest /

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kapcsolat: Központi telefonszám: Budapest /

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat Pécsi Tudományegyetem HR Kézikönyv szakkönyv változat Hatályos 2014. július 1. 1 Tartalom Bevezető... 6 HR Kézikönyv hatálya... 6 1. Alapelvek... 7 1.1. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat Munka Törvénykönyve 1992/XXII.tv (Mt) Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1992/XXXIII.tv. (Kjt) Köztisztviselők jogállásáról szóló tv. 1992/XXIII.tv. (Ktv) I.ELŐADÁS Munkajog: Az idegen munkaerő alkalmazása

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr.

Téma ajánló. II. évfolyam 1. szám / 2012. április. Cikkek és tanulmányok. H.Nagy Mária. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp. dr. Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 1. szám / 2012. április Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Magyar munkavállalók, külföldről származó, nem önálló jövedelmének adókötelezettsége H.Nagy Mária

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek dr. Bednay Dezső Budapest 2012-2013 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 1) A munkajog kialakulása 2) A közszolgálati

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben