AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI"

Átírás

1 AZ ÚJ MT.-TERVEZET LÉNYEGI ÚJDONSÁGAI Dr. Göndös Gábor ügyvéd Ormai és Cársai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda december 1.

2 BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK Célja: tisztességes foglalkoztatás (vállalkozás és munkavállalás szabadsága), munkáltató gazdasági, munkavállaló szociális érdekei Személyi hatály + kölcsönvevı, iskolaszövetkezet Tárgyi hatály munkaviszony (18 év alattiaknál egyéb jogviszony is), tanulmányi szerzıdés és versenytilalmi megállapodás Idıbeli hatály - hatálybelépésrıl, átmeneti rendelkezésekrıl külön törvény Összhang a nemzetközi magánjogi szabályokkal Róma I a munkavállalói részvétel szabályaira nem alkalmazható (arra az új Mt. vonatkozik), ha a munkáltató székhelye vagy telephelye Magyarországon van Budapest /

3 ÉRTELMEZÉSI ALAPELVEK Általános magatartási követelmények - Ptk. általi sugallat Adott helyzetben általában elvárható eljárás követelménye Bizalom elve (munkavállalói kötelezettség) A munkáltató egyoldalú döntése nem sértheti a munkavállaló méltányos érdekeit, nem okozhat méltánytalan sérelmet Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség A munkavállaló munkaidın kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amivel közvetlenül és ténylegesen veszélyeztetheti a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét A munkavállaló véleménynyilvánítása arányosan korlátozható Budapest /

4 SZEMÉLYHEZ FŐZİDİ JOGOK VÉDELME Munkavállaló személyhez főzıdı joga korlátozható, ha a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggı okból feltétlenül szükséges és cél elérésével arányos A munkáltató az adatkezelésrıl köteles tájékoztatást adni adatátadás jogszabály vagy hozzájárulás alapján Munkavállaló ellenırzése: a munkaviszonnyal összefüggı körben eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot magánélet nem ellenırizhetı a használt technikai eszközökrıl tájékoztatást kell adni Budapest /

5 EGYENLİ BÁNÁSMÓD Egyenlı bánásmód, esélyegyenlıség: külön tv., amit munkaviszonyban is alkalmazni kell kiemeli a munka díjazását (munkabér munkaviszony alapján adott közvetett vagy közvetlen, pénzbeli és természetbeli juttatás) Egyenlı munkaért egyenlı bér : a munka természetét, minıségét, mennyiségét, a szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erıfeszítést, tapasztalatot, felelısséget, munkaerı piaci feltételeket kell figyelembe venni. Budapest /

6 JOGNYILATKOZATOK I. Megállapodás a felek kölcsönös egybehangzó jognyilatkozata Jogszabályban meghatározott esetben egyoldalú jognyilatkozatból is származhatnak jogok és kötelezettségek Jogszabály vagy megállapodás (ex-tunc) elállási jogot biztosíthat Munkavállaló csak jogszabály által elıírt esetben tehet egyoldalú jognyilatkozatot Budapest /

7 JOGNYILATKOZATOK II. Munkáltató egyoldalú nyilatkozatot, vagy kötelezettségvállalást az általa kiadott szabályzatban tehet, ill. vállalhat Elfogadás nélkül jogosít a kötelezettség teljesítésének követelésére A címzettel való közléssel hatályosul, csak hozzájárulással vonható vissza (kivéve ha az Mt. másképp rendelkezik) Szabályzat, tájékoztatás közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik Ha a kötelezettségvállalás közlését követıen a kötelezett körülményeiben lényeges változás következett be, ami a teljesítést lehetetlenné teszi, vagy aránytalan sérelmet okozna jogosult terhére módosíthat, vagy felmondhat Feltétel (Ptk.): hátrány, megszőnés nem lehet Budapest /

8 JOGNYILATKOZATOK III. MUNKÁLTATÓ munkáltatói jogkör gyakorlója (Gt. 28., egyéb jogszabályok) ha nem a jogosult gyakorolja, eljárása érvénytelen, kivéve, ha tényleges gyakorlója az eljárást jóváhagyta jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekbıl alappal következtethetett az eljáró jogosultságára (pl. béremelési okirat?) MUNKAVÁLLALÓ személyesen meghatalmazott által (meghatalmazás: írásban) meghatalmazás hiányában hozzátartozója, ha a munkavállaló akadályoztatva van (vita esetén igazolandó!) Budapest /

9 JOGNYILATKOZATOK IV. (ALAKISÁGOK) Fıszabály: nincs alaki kötöttség munkavállaló kérése: a munkáltató jognyilatkozatát írásba kell foglalni (ha egyébként nem is lenne kötelezı) Munkaszerzıdés: csak írásban érvényes módosítani és megszüntetni is csak írásban Megállapodás: ha írásba kellett foglalni módosítani, megszüntetni is csak írásban papírformátum mellett írásbeli: az információ változatlan visszaidézésére, az idıpont és a nyilatkozattevı személy azonosítására alkalmas elektronikus dokumentum alaki kötöttség megsértése nyilatkozat érvénytelen, kivéve, ha a felek egyezı akaratából teljesedésbe ment (felmondásnál nem?) Budapest /

10 JOGNYILATKOZATOK V. (KÖZLÉS) közöltnek kell tekinteni: címzettnek vagy átvételre jogosultnak átadják akkor is hatályos, ha a címzett az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza (jegyzıkönyvet nem ír elı!) Tértis küldemény: átvétel megtagadása, vagy meghiúsulása, ill. értesítés elhelyezése + 5 munkanap elektronikus dokumentum: a címzett részére hozzáférhetıvé válik (pl. push ?) Budapest /

11 JOGNYILATKOZATOK VI. (ÉRVÉNYTELENSÉG) SEMMIS ha munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik vagy ennek megkerülésével jött létre színlelt megállapodás (ha más megállapodást leplez, a leplezett megállapodás alapján kell megítélni) az érdekelt határidı nélkül hivatkozhat rá MEGTÁMADHATÓ megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedés jogi kérdésben történı tévedés ha a tévedés lényeges és a munkakörében eljáró jogi szakértı a feleknek együttesen adott téves tájékoztatást Fenyegetés vagy kényszer Budapest /

12 A MUNKAVISZONY munkaszerzıdéssel jön létre ALANYAI Munkáltató Jogképes; munkaszerzıdés alapján munkavállalót foglalkoztat (és munkabért fizet) Munkavállaló Természetes személy, aki munkaszerzıdés alapján a munkáltató irányítása szerint munkát végez 16 évét betöltött személy (de ld. kivételek) Budapest /

13 A MUNKASZERZİDÉS TARTALMA ALAPBÉR (kötelezı) MUNKAKÖR (kötelezı) MUNKAHELY (ha nincs meghatározva, a munkavégzés szokásos helye) (jelenleg kötelezı) TARTAM (ha nincs meghatározva, határozatlan) MUNKAIDİ (ha nincs meghatározva, általános, teljes napi munkaidı) PRÓBAIDİ (max. 3 hónap; KSZ alapján max. 6 hónap) MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA (kikötés híján a munkaszerzıdés megkötését követı nap) Budapest /

14 A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZİ VÁLTOZÁS ( JOGUTÓDLÁS ) Jogszabályon alapuló jogutódlás kikerült a törvény hatálya alól Nincs: jogelıd kezesi felelıssége [hatályos Mt. 85/A (5) bek.] A szakszervezetet már nem kell tájékoztatni ÜT-fejezetben konzultációs részletszabályok (nincs változás) Ha munkavállalónak (vis maior miatt) nem felel meg (30 n.b. szól, indokolnia kell) felmentési idı és végkielégítés alkalmazandó Budapest /

15 MUNKASZERZİDÉSTİL ELTÉRİ FOGLALKOZTATÁS a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg más munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál foglalkoztatni naptári évenként összesen 44 munkanap (vagy 352 óra) várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell adott munkakörre elıírt, de legalább munkaszerzıdés szerinti bér egyoldalúan nem kötelezhetı más helységben végzendı munkára várandós nı a gyereke 3 éves koráig munkavállaló az egyedül nevelt gyermek 16 éves koráig hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozó munkavállaló Budapest /

16 ELÁLLÁSI JOG Ha a munkaszerzıdés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti idıszakban valamelyik fél körülményeiben lényeges változás következik be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna, akkor elállhat a szerzıdéstıl (pl. ügyvezetı felszámolással távozott, pénzkezelı rovott múltú) Budapest /

17 MUNKAVÁLLALÓ VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE A már ismert ún. fegyelmi Nem csak KSZ, de munkaszerzıdés is meghatározhatja (ha nincs KSZ) Nincs megelızı eljárás a munkavállaló nem tud védekezni Vagyoni hátrány (max. egyhavi alapbér mértékéig) Szubj.: 15 nap, obj.: 1 év, Btk.: elévülési idı Korlátok: arányosság, személyhez főzıdı jogok, emberi méltóság, elhasznált felmondási ok nem lehet Írásba foglalt, indokolt intézkedés Budapest /

18 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Definíciók munkaidı; munkanap; hét; beosztás szerinti napi munkaidı (részv. teljes; éjszakai munka) nem munkaidı az utazási idı Munkáltató tevékenysége (tehát nem a munkarend!): megszakítás nélküli ( munkaköri feladatok jellege már nincs); többmőszakos (heti 80 óra vagy több); idényjellegő általános/hosszabb/rövidebb teljes napi munkaidı részmunkaidı általános munkarend (heti öt nap, H-P) Budapest /

19 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Munkaidıkeret vs. elszámolási idıszak? Munkaidıkeret: munkaidıkeret tartama + napi munkaidı (teljes v. rész) + általános munkarend (bér/idıegyenleg rendezése!) Elszámolási idıszak: napi munkaidı + általános munkarend heti munkaidı, amely hosszabb, érintett héttel kezdıdı idıtartam alatt teljesíthetı (idıtartam, számítás stb. ugyanaz, mint a munkaidıkeret) Budapest /

20 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Munkaidı-beosztás legalább 3 nappal korábbi módosítása (gazdálkodásban, mőködésben elıre nem látható körülmény merül fel); Megszakítás nélküli, több mőszakos vagy idényjellegő tevékenységnél nem kell 6 munkanap után heti 1 pihenınap (KSZ nélkül sem!) új Mt (3) bek.: vas. elıtti szo. nem! Kötetlen munkarend: munkaidı-beosztás jogát a munkakör sajátos jellegére tekintettel részben vagy egészben a munkavállaló számára írásban átengedik (nincs túlóradíj? Ha csak részben, akkor sincs?) Budapest /

21 MUNKAIDİ/PIHENİIDİ Rendkívüli munka Munkaidı-beosztástól eltérı; Munkaidıkereten felüli; Elszámolási idıszak esetén az alapul szolgáló heti munkaidıt meghaladó munkaidı; Ügyelet tartama (egésze) Naptári évente 250 óra (KSZ 300 óra); nem kell megállapodás Arányosság: évközi kezdés; határozott idı; részmunkaidı Budapest /

22 SZABADSÁG Alap- és pótszabadság 50%-os mértékő egészségkárosodás esetén évente 5 MN Kiadása: 7 MN szabadságot max. 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelıen (legalább 15 nappal korábban; nincs 3 napos kivétel) Összefüggı 14 N szabadság eltérı megállapodás hiányában Közlés: 1 hónap helyett 15 N Megváltás: kismama most megint nem kérheti? Budapest /

23 SZABADSÁG Kiadása (folyt.): Fıszabály: esedékesség éve Eltérés: Munkaviszony kezdete okt. 1. vagy késıbb köv. március 31. Munkavállaló oldalán felmerült ok megszőnéstıl 60N Kivételesen fontos gazdasági érdek vagy munkáltató mőködését közvetlenül és súlyosan érintı ok esetén ¼ részt KSZ alapján köv. március 31-ig Megállapodással: 1/3 tárgyévet követı év végéig Budapest /

24 ALAPBÉR Kötelezı legkisebb munkabér; Alapbér idıbér Csak teljesítménybér kiköthetı garantált bér kell bizonytalansági tényezı nélkül is! Nincs átlagkereset távolléti díj marad (más számítással 6 hó) Munkabér Ft-ban (kiv. külföldi munkavégzés v. jogszabály) Munkaidıkeret végén elszámolás Korm. Rendelet: bér vásárlóerejének megırzéséhez szükséges emelés elvárt mértéke és a cafeteria ennek érdekében figyelembe vehetı összege Állásidıre vis maior esetén nem jár bér! Budapest /

25 BÉRPÓTLÉK Éjszakai munka: 15% Hatályos Mt. Du. mk.: 15%; Éjszakai mk.: 30 %; Megszakítás nélküli: + 5% és + 10% Rendkívüli munka: 50 % v. szabadidı 100 % v. 50 %+másik pihenınap Készenlét: 20% 20% Ügyelet: 40% Munkaszüneti napon: Havi bér + bér msz. napon végzett munkáért; Munkaszüneti napi munkáért bér + távolléti díj Rendkívüli esetén a fentiek is Vasárnap: 50% (pl. 3 vagy ennél több mőszakos, de kivételek) Mt. tervezete 15% (ha egy órát meghaladja) Több mőszakos tev. esetén, 18-6 óra között, változó munkakezdés: 30% 50% v. szabadidı 100% v. 50%+másik pihenınap 40% (ha munkavégzés történik, vasárnap, munkaszüneti napon, több mőszakos, éjszakai munka)? Ha munkavégzés tartama nem mérhetı 50% Munkaszüneti napon: rendes 100%; rendkívüli? 100% (50% + másik pihenınap) 50% több mőszakos + készenléti jellegő munkakör Budapest /

26 KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG I. A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenırzési körén kívül esı olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa (jelenleg: mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.) Munkavállaló kárenyhítésre köteles Méltányossági mentesítés Budapest /

27 KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG II. Munkavállaló kártérítési felelıssége: Munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (jelenleg: vétkes megszegés ) Munkáltató bizonyít: elvárhatóság, kár, okozat Kártérítés mértéke max. négyhavi távolléti díj Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás: teljes kár Megırzés: nem kell bizt. ırzés feltételeit biztosítani Rongálódás: munkavállaló menti ki magát Munkavállalói biztosíték: írásbeli megállapodás, egyhavi alapbér, elkülönített számlán. Kártérítési igény kielégítése nem világos Budapest /

28 AZ ÚJ MT. FELMONDÁSI SZABÁLYAIRÓL ÁLTALÁBAN Más névvel, de megmaradtak a formák Jelentıs könnyítések a felmondási védelemnél Szankciók mértéke enyhült Végkielégítés szigorítása Lényeges pontosítások Budapest /

29 A MUNKAVISZONY AUTOMATIKUS MEGSZŐNÉSE Munkavállaló halála (öröklési jog szerint követelhetı járandóság) Munkáltató jogutód nélküli megszőnése (jellemzıen eddig munkaviszony el se juthat) Határozott tartammal (atipikus forma ld. Mt ) Mt. hatálya alól kikerüléssel (pl. átvétel közszférába értesítés!) Egyéb eset (pl. munkakör-megosztásnál egy munkavállaló marad) Budapest /

30 A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE Bár az elnevezés és az elhelyezés változott, az alapformák felismerhetık Közös megegyezés (új: leépítésnél számít, melyik fél kéri) Felmondás (korábban: rendes felmondás ) Azonnali hatályú (korábban: rendkívüli ) felmondás Próbaidı alatt Határozott tartam esetén Budapest /

31 A (RENDES) FELMONDÁS I. joga legfeljebb egy évre kizárható védelem köre szőkült: betegállomány már nem akadály, csak halaszt (max. 1 évig) várandósság (és reprodukciós eljárás): csak elızetes közlés esetén védett korban és szülésbıl visszatérés után: csak azonnali hatályú felmondást megalapozó magatartás, ill. képességre, mőködésre hivatkozásnál másik munkakör hiánya, vagy elutasítása esetén nyugdíj: meg is kell állapíttatni, nem elég csak a lehetıség! határozott tartamnál: csıd, felszámolás munkavállaló képessége vis maior munkavállaló részérıl: lehet, de indoklás kell, ami csak vis maiorjellegő lehet Budapest /

32 A (RENDES) FELMONDÁS II. Nem kell védekezési lehetıséget biztosítani Felmondási idı: tartamok maradtak (rögzíthetı maximum: 6 hónap) keresıképtelenség esetén: a lejárta (max. 1 év) után kezdıdik gyermek- és rokonápolás (már nem védelem!): lejárta után kezdıdik határozott tart. ( rendes ) felmondásakor: tartam lejártáig felmentés: legfeljebb két részletben kérhetı Végkielégítés: nem jár, ha az indok magatartás, vagy (nem eü.) alkalmatlanság Budapest /

33 AZONNALI HATÁLYÚ (EX-RENDKÍVÜLI) FELMONDÁS indokai azonosak a rendkívüli felmondáséval ide került a próbaidıs felmondás is (indok nélkül) határozott tartam (ex Mt. 88. (2) bek.) - lejáratig, de max. 12 hónapig t.d. Budapest /

34 EGYÉB LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK kiléptetésre 3 munkanap jogellenes megszüntetés: elmaradt bér ( kár ) maximuma 1 éves t.d visszahelyezés: már csak meghatározott esetekben (pl. közös megegyezés érvénytelenítésekor) és nem automatikusan értékelés: csak ha a munkaviszony elérte az 1 évet (megtámadható) munkavállaló max. 3 havi t.d. megfizetésére köteles határozott tartam jogellenes megszüntetésekor, ezt meghaladó kármaximum: 12 havi t.d. szabálytalan munkakör-átadás szankcionálható (maximum?) Csoportos leépítés: mi van, ha nincs ÜT? Budapest /

35 AZ ÜZEMI TANÁCS Passzív választójog: adott telephelyen dolgozzon Választási bizottság (60 nap, min. 3 fı, díjazás) Munkáltatói befolyásolás tilalma (VB) nem szerepel! Vállalatcsoport (Gt.) szintő üzemi tanács A munkáltató és az ÜT közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében (nem kell KSZ) Széleskörő véleményezési jog (264. (2) bek. a)-o) pontok) Nincs érvénytelenség (265. (5) bek. jogutódlás!) Üzemi megállapodás ( mini-ksz kiv. XII. fejezet bérezés) Budapest /

36 A SZAKSZERVEZET Már január 1-tıl hatályba lépne Nincs képviseleti jog [Mt. 21. (1) bek.] Nincs ellenırzési jog [Mt. 22. (3)-(4) bek.] Nincs kifogás [Mt. 23. ] Nincs helyiséghasználat [Mt. 24. (2) bek.] Kevesebb kedvezmény a szakszervezeti tagoknak [Mt. 25. (3)-(5) bek.] Munkajogi védelem [Mt. 28. ] köre szőkül tájékoztatás: csak a munkáltatóval történt egyeztetést követıen [Új Mt (3) bek.] Budapest /

37 A KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 1. Szerzıdéskötésre jogosult szakszervezet (a szerzıdés tárgya szerint) A szerzıdı felek kapcsolata bármelyik Munkaviszonyból származó vagy azzal kapcsolatos jog és kötelezettség külön feltétel (tagok száma KSZ hatálya alattiak 10%-a) 2. Az eltérés fıszabályként megengedett az Mt. 2. és 3. részétıl 3. Jogutóddal történı megszőnés 1 évig fennmarad Budapest /

38 A MUNKAVISZONY ATIPIKUS ESETEI Behívás - max. napi 6 órás részmunkaidı - a munkaidıkeret maximuma 4 hónap - munkavégzés idıpontját legalább 3 nappal elıre közölni kell 2. Munkakör-megosztás egyben a munkabér megosztását is jelenti 3. Több munkáltató által létesített munkaviszony (cégcsoport!) 4. Bedolgozói munkaviszony (teljesítménybér, lakóhely, kötetlen munkaidı, saját eszközök) 5. Egyszerősített foglalkoztatás, alkalmi munka Budapest /

39 KAPCSOLÓDÓ JOGINTÉZMÉNYEK Versenytilalmi megállapodás Tartama: legfeljebb 2 év Ellenérték: idıszakára járó alapbér egyharmada Tanulmányi szerzıdés Munkavállalói vállalás. a támogatásáért cserébe munkaviszonyát a tanulmányok befejezése után max. 5 évig felmondással nem szünteti meg tanulmányok idejére járó szabadidı rendezetlen Vis maior: azonnali hatállyal felmondható Iskolarendszerő képzésrıl nem szól Mind a tanulmányi szerzıdésbıl mind a versenytilalmi megállapodásból származó jogok és kötelezettségek átszállnak jogutódlás esetén. Budapest /

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kapcsolat: Központi telefonszám: Budapest /

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Tréning az. Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Tréning az. Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Tréning az új j Munka TörvT rvénykönyvenyve alkalmazásához Elıadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com - 2012. évi I. törvény - Megjelent: Az új j Mt. - Magyar Közlöny 2012. 2. szám - 2012.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Munkáltató

Munkáltató Toborzás, kiválasztás, Munkaviszony létesítése, Munkaidı, Ügyelet, készenlét, Pihenıidı. Jogszabály: A Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

2011. évi törvény a munka törvénykönyvérıl* (Hatályos: 2012.július 1.-tıl) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezetı rendelkezések

2011. évi törvény a munka törvénykönyvérıl* (Hatályos: 2012.július 1.-tıl) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezetı rendelkezések 2011. évi törvény a munka törvénykönyvérıl* (Hatályos: 2012.július 1.-tıl) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl 2012.07.01 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl 2012.07.01 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl 1 / 63 2012.01.18. 6:12 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl 2012.07.01 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

Új kihívások a munkajog világában

Új kihívások a munkajog világában Új kihívások a munkajog világában Dr. Pók László laszlo.pok@szecskay.com www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda V. Nemzetközi Szolgáltatóipari és Outsourcing Konferencia 2011. november 15-16. Munkaerıpiaci

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A Munka Törvénykönyve

A Munka Törvénykönyve Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS! 2011. július 18. A Munka Törvénykönyve Javaslat 2011. július 1/193 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet Bevezetı rendelkezések

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 2. szám 257 II. Törvények 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

b) XVII. fejezetét az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás jogosultjára alkalmazni kell.

b) XVII. fejezetét az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás jogosultjára alkalmazni kell. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl Hatályos: 2012.július.01 Megjelent: 2012. január.6. Magyar Közlöny 2012/2. ELSİ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET: BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl* (kihirdetve: Magyar Közlöny évi 2. szám, január 6. péntek) ELSİ RÉSZ

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl* (kihirdetve: Magyar Közlöny évi 2. szám, január 6. péntek) ELSİ RÉSZ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl* (kihirdetve: Magyar Közlöny 2012. évi 2. szám, 2012. január 6. péntek) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. A törvény célja

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A Munka Törvénykönyve

A Munka Törvénykönyve Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint 2011. július 18. A Munka Törvénykönyve Javaslat 2011. július 1/193 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet Bevezető rendelkezések A törvény

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl,

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1.

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Készült szeptember 26-án. A Munka Törvénykönyve szeptember

Készült szeptember 26-án. A Munka Törvénykönyve szeptember Készült 2011. szeptember 26-án. A Munka Törvénykönyve 2011. szeptember 1/101 2011. évi törvény A Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések A törvény célja

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 A 2012.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1.

2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1. 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 -

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 - 2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes

Részletesebben

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1 2012. évi I. törvény 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás

Részletesebben

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. július 22-én nyilvánossá tette a Munka Törvénykönyve átfogó módosításának javaslatát (Javaslat). Az alábbiakban összefoglaljuk a törvénytervezett főbb rendelkezéseit.

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

10. Munkajog. Munkaviszony alanyai. Munkaviszony létesítése. Rendes felmondás. Munkaviszony megszőnése, megszüntetése

10. Munkajog. Munkaviszony alanyai. Munkaviszony létesítése. Rendes felmondás. Munkaviszony megszőnése, megszüntetése Munkaviszony alanyai 10. Munkajog Munkáltató (jogképesnek kell lennie) Munkavállaló 16 éven felüli Nıt & fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

az Üzleti jog I. tárgy keretében

az Üzleti jog I. tárgy keretében 1 Tematikus segédlet az Üzleti jog I. tárgy keretében tárgyalt munkajogi témakörök feldolgozásához Tisztelt hallgatók! Az Üzleti jog I. tárgy keretében a munkaügyi blokk (a kurzus következő két órája)

Részletesebben

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1 2012. évi I. törvény 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

az Üzleti jog I. tárgy keretében

az Üzleti jog I. tárgy keretében 1 Tematikus segédlet az Üzleti jog I. tárgy keretében tárgyalt munkajogi témakörök feldolgozásához Tisztelt hallgatók! Az Üzleti jog I. tárgy keretében a munkaügyi blokk (a kurzus utolsó három órája) keretében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve változások 2012

Új Munka Törvénykönyve változások 2012 Munka Törvénykönyve 2012 LETÖLTÉS (.doc) - Munka Törvénykönyve 2012 letöltése - ADÓBEVALLÁS 20 Munka Törvénykönyve 2012 LETÖLTÉS (.doc) - Munka Törvénykönyve 2012 letöltése - Új Munka Törvénykönyve változások

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2014.03.15 2014.06.30 6 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2014.03.15 2014.06.30 6 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 / 64 2014.03.24. 8:40 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2014.03.15 2014.06.30 6 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben