AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző időszakról áthúzódó megállapodások, intézkedések, körülmények, vagy folyamatban lévő jogviták vannak, indokolt a hatályba lépés időpontját sajátosan, e speciális helyzetekhez igazodóan szabályozni. Ebből a helyzetből eredően az új Munka Törvénykönyve egyes rendelkezései az általános időponttól eltérő, későbbi időpontban lépnek hatályba, ami azt jelenti, hogy ezekben az esetekben bizonyos ideig még a korábbi Munka Törvénykönyve (1992. XXII. törvény) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az új Munka Törvénykönyve hatálya lépését a következő rendelkezések szabályozzák: 1. A évi LXXXVI. törvény 85. -ával módosított Új Munka Törvénykönyve A évi LXXXVI. törvény Első Része (1-19..) és 87. -a. A régi Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) következő rendelkezései vannak jelenleg hatályban a fenti törvényekben meghatározott ideig: 15/A, és 15/B : munkavédelmi érdekek képviselete, tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog 83/A : munkaszerződés kötelező módosítása : munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás : rendes szabadság, a szabadság kiadása, betegszabadság, egyéb munkaidő-kedvezmények 150. : más munkáltatónál történő munkavégzés speciális szabályai 151/A : távolléti díj számítása 211. : fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó rendelkezések A KONKRÉT HATÁLYBALÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (a évi LXXXVI. törvény Mth. alapján) I. Általános szabály

2 Az új Munka Törvénykönyvét a hatályba léptető törvény eltérő rendelkezése hiányában a július 1-én fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a július 1-e kötött és ezen a napon is fennálló valamennyi munkaviszonyra (a határozott és határozatlan idejűekre, a részmunkaidős és teljes munkaidős munkaviszonyokra, valamint az atipikus munkaviszonyokra, tehát minden munkaviszonyra július 1-től az új Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, kivéve a hatályba léptető törvényben (2012. évi LXXXVI. törvény) meghatározott eseteket. (A jelen tájékoztató a következő részekben ezeket a sajátos eltéréseket tartalmazza, amely esetekben július 1-e után is még valamennyi, a törvényben meghatározott konkrét időtartamig, valamint a július 1-e keletkezett igényekben az elévülési időn, vagy az igényérvényesítésre rendelkezésre álló más határidőn belül még a régi Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni. ) - II. Az évi XXII. Törvénykönyv alkalmazása július 1-e után a július 1-e előtt keletkezett igények érvényesítésére a) Kártérítési felelősség esetében a kártérítési felelősség jogalapjára és a kártérítés mértékére is a károkozó magatartás (esemény), ha ennek időpontja nem állapítható meg, akkor a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (10. ) Ezt azt jelenti, hogy amennyiben akár a munkáltató, akár a munkavállaló még július 1-e előtt okozta a kárt a másik félnek, vagy ha a károkozás időpontja nem állapítható meg, de a kár ebből az esetből még július 1-e előtt keletkezett, akkor ezekre az esetekre, ügyekre a régi Mt.-t kell alkalmazni akkor is, ha a károsult fél a kártérítési igényét már július 1-e után terjesztette a másik fél, vagy közvetlenül a bíróság elé. b) A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására a munkavállaló kötelezettségszegésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadóak. (6. ) Ezt azt jelenti, hogy a július 1-e előtt történt munkaviszonnyal összefüggő vétkes kötelezettségszegés esetén a régi Mt. az irányadó, azaz ilyen esetben hátrányos jogkövetkezmény csak akkor alkalmazható július 1-e után is, ha ennek lehetőségéről a július 1-e előtt hatályos kollektív szerződés így rendelkezett. Ez alól csak az a kivétel, ha a kötelezettségszegés még július 1-e előtt

3 elkezdődött, de még tart július 1-e után is. Ebben az esetben a folyamatos kötelezettségszegés befejeződésének időpontja az irányadó, vagyis az ilyen áthúzódó kötelezettségszegésekre már az új Mt.-t kell alkalmazni. c) Munkajogi igény érvényesítésére irányuló eljárás esetén az igény érvényesítésével kapcsolatos határidőre az igény keletkezésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (16. (1)-(2) bekezdés). d) Kollektív munkaügyi vitára a vita kezdeményezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók. (16. (3) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a felek az egyeztetést már megkezdték július 1-e előtt, de az még nem fejeződött be, akkor a vita lebonyolítására továbbra is a régi Mt. kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni. III július 1-e után is, a hatályba léptető törvényben meghatározott konkrét időtartamig, a régi Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni a következő esetekben Egyes esetekben a jogalkotó hosszabb- rövidebb ideig még a régi Mt alkalmazását rendeli el az új szabály alkalmazására való felkészülés érdekében, vagy amiatt, hogy az új rendelkezések alkalmazása ne okozzon indokolatlan sérelmet a feleknek. Egyes rendelkezések esetében pedig a munkavállalói jogosultságok vagy kötelezettségek számításának alapja a naptári év, ezért indokolt, hogy az ilyen jellegű szabályok csak egy naptári év lezárása után, az új naptári évtől kerüljenek alkalmazásra vagy maga a jogszabály rendelkezzen pontosan arról, hogy a július 1-e és december 31-e közötti időben hogyan kerüljön figyelembe vételre egy egész évre szóló lehetőség (pl. szabadság, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetősége, távolléti díj új számítási módja, stb.). Általános rendelkezések e) Az egyoldalú jognyilatkozatokra a közléskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni (2. (2) bekezdés). f) Az új Mt rendelkezéseit kell ugyanakkor már alkalmazni a július 1-e előtt közölt kötelezettségvállalásokra és munkáltatói szabályzatokra is. (2. (3) bekezdés) Munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalma, munkajogi

4 jogutódlás g) Próbaidő kikötése esetén a törvényes mértékű próbaidőnél (három hónap a jogszabály alapján vagy maximum hat hónap a kollektív szerződés rendelkezése alapján) rövidebb próbaidő egy alkalommal történő meghosszabbítására csak a július 1-én kötött munkaszerződéseknél van lehetőség. (4. (2) bekezdés). h) Az új Mt-nek a gazdasági egység átvétele (munkajogi jogutódlás munkáltató személyében bekövetkező változás) esetében a munkavállalók képviselőinek hiányában - a munkavállalók közvetlen tájékoztatására vonatkozó szabályokat csak akkor lehet alkalmazni, ha az átvételre július 15. napját követően kerül sor. (3. (1) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy amennyiben az átvétel időpontja július 1-e és 15-e közé esik, akkor még a munkavállalókat közvetlenül szakszervezet vagy üzemi tanács/üzemi megbízott hiányában nem kell tájékoztatni. i) Az új Mt-nek a munkajogi jogutódlás esetén az új munkáltatóhoz átkerülő munkavállalók speciális felmondási jogára vonatkozó rendelkezését csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére az új Mt. hatályba lépését követően, azaz július 1-ét követően került sor. (3. (2) bekezdés). Ha tehát a jogutódlás befejeződött július 1-e előtt, azaz a munkavállaló átkerült már az új (átvevő jogutód) munkáltatóhoz július 1-e előtt, az új munkáltatónál rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása miatt nem mondhat fel. j) Folyamatosnak kell tekintetni a munkaviszony fennállását az július 1-e előtt áthelyezéssel keletkezett és azóta fennálló munkaviszonyok esetében a munkaviszony megszűnéséig. (2. (4) bekezdés) Munkaviszony megszűnés és megszüntetése k) A munkaviszony megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnés, valamint a munkaviszony megszüntetésének feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadóak. (7. ) Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben a munkaviszony megszűnésre (munkavállaló halála, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, határozott idejű munkaszerződés idejének lejárta, munkaviszony átalakulása közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonnyá) még július 1-e előtt történt, akkor a megszűnés összes jogkövetkezményét (pl. végkielégítés, felmentési időre járó díjazás, stb.) a régi Mt. szerint lehet kérni. Ha a munkaviszonyt megszüntető intézkedés, illetve jognyilatkozat

5 közlése még július 1-e előtt megtörtént (pl. rendes felmondás, rendkívüli felmondás, próbaidő alatti megszüntetés, határozott időre létesített munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú megszüntetése), akkor az intézkedés jogszerűségét (pl. alaki követelmények, indokolási kötelezettség, stb.), valamint az intézkedés jogellenességével összefüggő következményekre a régi Mt-t kell alkalmazni. l) A felmondási idő mértékénél a felmondási időnek a felek megállapodásával hat hónapban való maximális meghatározására vonatkozó szabályt csak az új Mt. hatályba lépését követően kötött munkaszerződésekre kell alkalmazni. (7. (6) bekezdés). Ezt azt jelenti, hogy a július 1-én fennálló munkaviszonyokban, ha a felek között van olyan megállapodás, amelyik a felmondási idő mértékét hat hónapnál hosszabb mértékben állapította meg a régi Mt. alkalmazásával, akkor a felekre továbbra is a régi Mt. által megkötött megállapodás az irányadó. Ebben az esetben tehát a munkaviszonyuk egész tartamára, függetlenül annak megszűnési időpontjára a jövőben is a munkaszerződésükben foglalt (hat hónapnál) hosszabb felmondási idő lesz az irányadó. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a felek időközben ne módosítsák a munkaszerződésüknek ezt a részét az új Mt. szerint, ennek a megállapodásnak azonban önkéntesnek, szabad akaraton alapulónak kell lennie, arra egyik fél sem kötelezhető. A munkáltató tehát nem hivatkozhat az új Mt.-re annak érdekében, hogy a felmondási időt hat hónapra mérsékelje. m) Az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatti felmondási tilalom továbbra is fennáll a kezelés tartamára, de legfeljebb december 31-ig. n) A végkielégítésre való jogosultságnál irányadó legalább három éves munkaviszonyba be kell számítani a harminc napot meghaladó sorkatonai szolgálat tartamát is. (7. (5) bekezdés) Ezt azt jelenti, hogy a július 1-e előtt kötött munkaszerződésben megállapított és július 1-e utáni időre is áthúzódó próbaidő akkor sem hosszabbítható meg, ha annak munkaszerződésben megállapított mértéke nem éri el a három illetve hat hónapot. o) Csoportos létszámcsökkentés esetén a régi Mt.-t kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor az üzemi tanács (szakszervezet) részére a törvény alapján kötelező konzultációt megelőző hét nappal a munkáltató által kötelezően közölt információk átadására már sor került július 1-e előtt. (7. (7) bekezdés) Ez a rendelkezés azt jelenti tehát, hogy az új M. szabályait a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozóan csak akkor lehet alkalmazni, ha erre a munkáltatói tájékoztatásra június 30. napját követően került sor. Ellenkező esetben a tájékoztatásra, konzultációra, a munkaügyi hatóságok tájékoztatására, az érintett munkavállalók tájékoztatására, valamint minden, a tájékoztatással és a konzultációval kapcsolatos vita kezelésére a régi Mt. szabályai az irányadóak.

6 A munkaszerződés teljesítése p) a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségére vonatkozó új rendelkezések (53. ) csak január 1-től alkalmazhatóak, mivel e sajátos foglalkoztatás időtartama egy-egy naptári évre szól, ezért az év közben hatályba lépő új Mt. esetében ez zavart okozna. q) A munkaviszony fennállása alatt iskolai és nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő munkavállalók esetében, ha e tanulmányokat a munkavállaló július 1-e előtt megkezdte, akkor erre a képzésre a régi Mt át (munkaidő-kedvezmények biztosítása) továbbra is alkalmazni kell a képzés bejezéséig, legkésőbb azonban az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára. (5. ) r) A versenytilalmi megállapodásokra és a tanulmányi szerződésekre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések az irányadóak. (12. ) Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató még a régi Mt. 3. (6) bekezdése alapján kötött olyan megállapodást, amely szerint a munkaviszony megszűnése után legfeljebb három évig, ellenszolgáltatás fejében, nem tanúsít a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértő magatartást, akkor e megállapodás időtartamára még a régi Mt.-t kell alkalmazni. Az új Mt a alapján tehát csak július 1-e után lehet megállapodást kötni. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a felek esetleg szabad akaratukból módosítsák a korábban megkötött megállapodásukat, ezt azonban az új Mt. nem írja elő. A július 1-e előtt megkötött tanulmányi szerződésekre azok lejártáig a régi Mt a az irányadó. A felek természetesen megállapodással ettől eltérhetnek. s) Külföldiek Magyarországon kiküldetésben történő munkavállalására az új Mt. szabályai csak akkor alkalmazhatóak, ha az e munkavégzésre irányuló megállapodás megkötésére július 1-e után került sor. (18. ) Munkaidő hossza, beosztása, a pihenőidők t) A munkáltató a évre összesen 225 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el. (8. (2) bekezdés). Erre a rendelkezésre az új Mt-nek évközben történt hatályba lépése miatt van szükség. u) A régi Mt. 117/C. -a alapján, valamint a 127/A. alapján megkötött megállapodásokra a régi Mt. szabályait kell alkalmazni a megállapodás megszűnéséig. (8. (3)-(4) bekezdés).

7 A régi Mt. megengedte, hogy a felek megállapodással legfeljebb egy évre az általánostól eltérő hosszúságú munkaidőt és munkarendet állapítsanak meg a gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására, valamint, hogy az éves rendkívüli munkaidő felső határát évi 100 órával felemeljék. Az új Mt. ezekre a határozott idejű megállapodásokra, azok időtartamának lejártáig a megállapodások megkötése idején hatályos régi Mt. szabályait rendeli alkalmazni. Lehetővé teszi ugyanakkor az új Mt., hogy a felek már a megállapodás lejárta előtt is megszüntessék a régi Mt. 117/C. alapján kötött megállapodásukat. Ebben az esetben el kell egymással számolniuk az általános munkarendhez képest teljesített többlet vagy kevesebb munkaidővel. Ehhez vagy az új Mt át veszik alapul, amely szerint a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével kell elszámolni vagy megállapodhatnak abban, hogy július 31-ig terjedő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alapul vételével számolnak el egymással. v) A szabadság mértékére és kiadására vonatkozó, valamint a szülési szabadságra és a fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó új szabályok ( és 133. ) csak január 1-től alkalmazhatóak, mivel a szabadság mértéke éves keretben van meghatározva, ezért annak megváltozása év közben, zavart okozna e szabadságok kiadásában. w) Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a régi Mt.-nek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.(8. (5) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy az új Mt. szerint fizetés nélküli szabadságnak minősülő a gyermek három éves koráig tartó gyermekgondozási szabadság esetén (129. ), a gyermek tizedik életévének betöltéséig a gyermek személyes gondozása miatti igénybe vett szabadság esetén (130, ), továbbá hozzátartozó ápolására igénybe vett szabadság (131. ) esetén, ha ezeknek a fizetés nélküli szabadságoknak a kezdete még július 1-e elé esik, akkor azokra a régi Mt. szabályait kell alkalmazni. Ilyen szabályok például: pl. a fizetés nélküli szabadságról való visszajövetel bejelentése, a fizetés nélküli szabadság megszűnésének időpontja, amely szabályokat csak az új Mt. írja elő, így azok alkalmazása nem követelhető meg július 1-e előtt e szabadságon lévő munkavállalótól. x) A régi Mt (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott szabadság első hat hónapjára járó szabadság december 31. napjáig váltható meg. (8. (6) bekezdés. A régi Mt. ennek a rendkívüli szabadságnak a pénzbeli megváltását lehetővé tette a a felek megállapodása alapján a szabadságról való visszatérést követően. Az új Mt december 31-e után megszüntette ezt a pénzbeli megváltási lehetőséget, vagyis december 31-e után már ez nem követelhető, illetve ilyen megállapodás nem köthető január 1-től tehát már csak természetben lehet igénybe venni ezt a szabadságot.

8 Munkabér, bérpótlékok, elszámolási szabályok y) A távolléti díj számítására vonatkozó új szabályokat ( ) csak január 1-től lehet alkalmazni. z) Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén alkalmazandó új elszámolási szabályokat (156. ) csak a június 30-t követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni. (9. (5) bekezdés aa) július 1-e után lehetőség van a rendkívüli munkaidőkre járó bérpótlékok alapbéresítésére vagy a bérpótlékok átalányként történő számítására. A július 1-e előtt fizetett bérpótlékok esetében június 30-ig van lehetőség e pótlékok beépítésére az alapbérbe vagy azok átalányként való számítására az átmeneti rendelkezéseket szabályozó törvényben meghatározott számítási mód alapján. (9. (2) bekezdés). Ezt követő időben már nem kötelező figyelembe venni az előző tizenkét havi bérpótlékok konkrét mértékét. A számítás módja június 30-ig Általános eset: z/1.) az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét hónapban kifizetett bérpótlék havi átlagánál z/2. a bérpótlék alapbéresítésénél pedig az alapbér nem lehet kevesebb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás időpontja szerinti alapbér együttes összegénél. E számítási mód alkalmazásának feltételei: - csak a felek megállapodása esetén van lehetőség rá (mert munkaszerződés módosításnak minősül) - csak írásban lehet megállapodni róla - csak akkor lehet alkalmazni, ha a munkavállalót változatlan feltételek között alkalmazzák a módosítást követően is - csak az új Mt. által szabályozott rendkívüli munkaidőre vonatkozó bérpótlékok számíthatóak be (pl. a megszakítás nélküli munkarend alapján járó bérpótlékot az új Mt. nem ismeri, ezért a korábban e címen fizetett pótlékok nem számíthatóak be). - csak a bérpótlékok július 1-e és június 30-a közötti időben első alkalommal történő alapbéresítése vagy átalányként való meghatározása esetén alkalmazhatóak. Speciális eset: Elvárt béremelés alkalmazása esetén az elvárt béremelés végrehajtásának időpontjától számított időszakban kifizetett bérpótlékok havi átlagát kell alapul venni azzal, hogy ez az időszak nem lehet hat hónapnál rövidebb. Ebben az esetben tehát nem a

9 bérpótlékok számítása módosítását megelőző 12 hónap az irányadó, hanem csak az az időtartam, amelytől az elvárt béremelést végrehajtotta a munkáltató. Kollektív munkajog (üzemi tanács, szakszervezet, kollektív szerződés) bb) A július 1-e előtt megválasztott üzemi tanács tagjára december 31-ig alkalmazni kell az új Mt. munkajogi védelmi szabályait (260. (3) bekezdés) (13. (1) bekezdés). Ez a rendelkezés a munkáltatói felmondásra és a régi Mt a szerinti kirendelésre, tizenöt munkanapot elérő kiküldetésre, más munkáltatónál a régi Mt a szerinti foglalkoztatás, valamint az átirányítást kell érteni, ha ez utóbbi más munkahelyre történő beosztással is jár. cc) A július 1-e előtt megválasztott üzemi tanács tagja megbízatása megszűnése esetén megválasztott új üzemi tanácsi tag megbízatása az üzemi tanács megszűnéséig tart. (13. (2) bekezdés) dd) A június 30-án a régi Mt a szerint védelemben részesülő szakszervezeti tisztségviselők védelme továbbra is fennáll tisztségük idejére és annak lejárta után további hat hónapig, ha legalább tizenkét hónapig betöltötték a tisztséget. (14. (1) bekezdés). ee) A július 1-e előtt kötött és még ezen időpont után is hatályban levő kollektív szerződés január 1-e után csak akkor marad hatályban, ha az azt kötő szakszervezet, vagy szakszervezeti szövetség, illetve több szakszervezet esetén legalább egy tagszervezet, illetve szakszervezet megfelel az új Mt. szerinti kollektív szerződéskötési kritériumnak ( 10 %-os tagság). E feltétel fennállása szempontjából a január 1-i taglétszám az irányadó. A 10 %-os taglétszám, mint feltétel hiányában a július 1-e előtt kötött kollektív szerződés január 1-én hatályát veszti. ff) Gazdasági egység átvétele esetén a jogelőd (átadó) munkáltatónál hatályban volt kollektív szerződésnek az új (jogutód átvevő) munkáltatónál való alkalmazására vonatkozóan a régi Mt.-t kell alkalmazni akkor, ha az átvételre július 1-én már sor került. (3. (3) bekezdés) Az átvétel a jogutódlás időpontját jelenti. Budapest, július 13. Összeállította: Czuglerné Ivány Judit Munkástanácsok Országos Szövetsége jogi szakértő

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. július XIII. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Tartalom Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 1. Az Mt. Bevezető rendelkezései és jelentőségük...4 1.1. Az Mt. célja a tisztességes foglalkoztatás követelménye...4 1.2. Az Mt. hatálya...5

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket és törvénymódosításokat a 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY tartalmazza ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 1. (1) E

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. július 22-én nyilvánossá tette a Munka Törvénykönyve átfogó módosításának javaslatát (Javaslat). Az alábbiakban összefoglaljuk a törvénytervezett főbb rendelkezéseit.

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu.

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu. MUNKAÜGYEK I-IV. I. 2017.04.26. (10:00-14:30) -szerda II. 2017.05.04. (10:00-14:30) -csütörtök III. 2017.05.16. (10:00-14:30) -kedd IV. 2017.05.25. (10:00-14:30) - cs ütörtök Előadó(k): Dr. Kulisity Mária

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 2013. január 1-jén hatályos szövegének és a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 2013. évi törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 1. (1) A közalkalmazottak

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve változások 2012

Új Munka Törvénykönyve változások 2012 Munka Törvénykönyve 2012 LETÖLTÉS (.doc) - Munka Törvénykönyve 2012 letöltése - ADÓBEVALLÁS 20 Munka Törvénykönyve 2012 LETÖLTÉS (.doc) - Munka Törvénykönyve 2012 letöltése - Új Munka Törvénykönyve változások

Részletesebben

Üzleti jog XIII. Munkajog. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog XIII. Munkajog. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog XIII. Munkajog Dr. Csőke Rita Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 2 Munkajog haiku stílusban Csak néhány nagyobb témakörre és azok leglényegesebb

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A távolléti díj szabályainak módosítása

A távolléti díj szabályainak módosítása A távolléti díj szabályainak módosítása Az összefoglalót készítette: Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász A távolléti díj számításának jelenlegi szabálya gyökeresen eltér a régi szabályoktól és ez bizony

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Dr. Horváth István ügyvéd, Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda http://www.drphorvathugyved.hu/ egyetemi adjunktus (PhD) ELTE ÁJK Mit hallhatnak és láthatnak?

Részletesebben