AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző időszakról áthúzódó megállapodások, intézkedések, körülmények, vagy folyamatban lévő jogviták vannak, indokolt a hatályba lépés időpontját sajátosan, e speciális helyzetekhez igazodóan szabályozni. Ebből a helyzetből eredően az új Munka Törvénykönyve egyes rendelkezései az általános időponttól eltérő, későbbi időpontban lépnek hatályba, ami azt jelenti, hogy ezekben az esetekben bizonyos ideig még a korábbi Munka Törvénykönyve (1992. XXII. törvény) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az új Munka Törvénykönyve hatálya lépését a következő rendelkezések szabályozzák: 1. A évi LXXXVI. törvény 85. -ával módosított Új Munka Törvénykönyve A évi LXXXVI. törvény Első Része (1-19..) és 87. -a. A régi Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) következő rendelkezései vannak jelenleg hatályban a fenti törvényekben meghatározott ideig: 15/A, és 15/B : munkavédelmi érdekek képviselete, tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog 83/A : munkaszerződés kötelező módosítása : munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás : rendes szabadság, a szabadság kiadása, betegszabadság, egyéb munkaidő-kedvezmények 150. : más munkáltatónál történő munkavégzés speciális szabályai 151/A : távolléti díj számítása 211. : fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó rendelkezések A KONKRÉT HATÁLYBALÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (a évi LXXXVI. törvény Mth. alapján) I. Általános szabály

2 Az új Munka Törvénykönyvét a hatályba léptető törvény eltérő rendelkezése hiányában a július 1-én fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a július 1-e kötött és ezen a napon is fennálló valamennyi munkaviszonyra (a határozott és határozatlan idejűekre, a részmunkaidős és teljes munkaidős munkaviszonyokra, valamint az atipikus munkaviszonyokra, tehát minden munkaviszonyra július 1-től az új Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, kivéve a hatályba léptető törvényben (2012. évi LXXXVI. törvény) meghatározott eseteket. (A jelen tájékoztató a következő részekben ezeket a sajátos eltéréseket tartalmazza, amely esetekben július 1-e után is még valamennyi, a törvényben meghatározott konkrét időtartamig, valamint a július 1-e keletkezett igényekben az elévülési időn, vagy az igényérvényesítésre rendelkezésre álló más határidőn belül még a régi Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni. ) - II. Az évi XXII. Törvénykönyv alkalmazása július 1-e után a július 1-e előtt keletkezett igények érvényesítésére a) Kártérítési felelősség esetében a kártérítési felelősség jogalapjára és a kártérítés mértékére is a károkozó magatartás (esemény), ha ennek időpontja nem állapítható meg, akkor a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (10. ) Ezt azt jelenti, hogy amennyiben akár a munkáltató, akár a munkavállaló még július 1-e előtt okozta a kárt a másik félnek, vagy ha a károkozás időpontja nem állapítható meg, de a kár ebből az esetből még július 1-e előtt keletkezett, akkor ezekre az esetekre, ügyekre a régi Mt.-t kell alkalmazni akkor is, ha a károsult fél a kártérítési igényét már július 1-e után terjesztette a másik fél, vagy közvetlenül a bíróság elé. b) A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására a munkavállaló kötelezettségszegésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadóak. (6. ) Ezt azt jelenti, hogy a július 1-e előtt történt munkaviszonnyal összefüggő vétkes kötelezettségszegés esetén a régi Mt. az irányadó, azaz ilyen esetben hátrányos jogkövetkezmény csak akkor alkalmazható július 1-e után is, ha ennek lehetőségéről a július 1-e előtt hatályos kollektív szerződés így rendelkezett. Ez alól csak az a kivétel, ha a kötelezettségszegés még július 1-e előtt

3 elkezdődött, de még tart július 1-e után is. Ebben az esetben a folyamatos kötelezettségszegés befejeződésének időpontja az irányadó, vagyis az ilyen áthúzódó kötelezettségszegésekre már az új Mt.-t kell alkalmazni. c) Munkajogi igény érvényesítésére irányuló eljárás esetén az igény érvényesítésével kapcsolatos határidőre az igény keletkezésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (16. (1)-(2) bekezdés). d) Kollektív munkaügyi vitára a vita kezdeményezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók. (16. (3) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a felek az egyeztetést már megkezdték július 1-e előtt, de az még nem fejeződött be, akkor a vita lebonyolítására továbbra is a régi Mt. kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni. III július 1-e után is, a hatályba léptető törvényben meghatározott konkrét időtartamig, a régi Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni a következő esetekben Egyes esetekben a jogalkotó hosszabb- rövidebb ideig még a régi Mt alkalmazását rendeli el az új szabály alkalmazására való felkészülés érdekében, vagy amiatt, hogy az új rendelkezések alkalmazása ne okozzon indokolatlan sérelmet a feleknek. Egyes rendelkezések esetében pedig a munkavállalói jogosultságok vagy kötelezettségek számításának alapja a naptári év, ezért indokolt, hogy az ilyen jellegű szabályok csak egy naptári év lezárása után, az új naptári évtől kerüljenek alkalmazásra vagy maga a jogszabály rendelkezzen pontosan arról, hogy a július 1-e és december 31-e közötti időben hogyan kerüljön figyelembe vételre egy egész évre szóló lehetőség (pl. szabadság, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetősége, távolléti díj új számítási módja, stb.). Általános rendelkezések e) Az egyoldalú jognyilatkozatokra a közléskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni (2. (2) bekezdés). f) Az új Mt rendelkezéseit kell ugyanakkor már alkalmazni a július 1-e előtt közölt kötelezettségvállalásokra és munkáltatói szabályzatokra is. (2. (3) bekezdés) Munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalma, munkajogi

4 jogutódlás g) Próbaidő kikötése esetén a törvényes mértékű próbaidőnél (három hónap a jogszabály alapján vagy maximum hat hónap a kollektív szerződés rendelkezése alapján) rövidebb próbaidő egy alkalommal történő meghosszabbítására csak a július 1-én kötött munkaszerződéseknél van lehetőség. (4. (2) bekezdés). h) Az új Mt-nek a gazdasági egység átvétele (munkajogi jogutódlás munkáltató személyében bekövetkező változás) esetében a munkavállalók képviselőinek hiányában - a munkavállalók közvetlen tájékoztatására vonatkozó szabályokat csak akkor lehet alkalmazni, ha az átvételre július 15. napját követően kerül sor. (3. (1) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy amennyiben az átvétel időpontja július 1-e és 15-e közé esik, akkor még a munkavállalókat közvetlenül szakszervezet vagy üzemi tanács/üzemi megbízott hiányában nem kell tájékoztatni. i) Az új Mt-nek a munkajogi jogutódlás esetén az új munkáltatóhoz átkerülő munkavállalók speciális felmondási jogára vonatkozó rendelkezését csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére az új Mt. hatályba lépését követően, azaz július 1-ét követően került sor. (3. (2) bekezdés). Ha tehát a jogutódlás befejeződött július 1-e előtt, azaz a munkavállaló átkerült már az új (átvevő jogutód) munkáltatóhoz július 1-e előtt, az új munkáltatónál rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása miatt nem mondhat fel. j) Folyamatosnak kell tekintetni a munkaviszony fennállását az július 1-e előtt áthelyezéssel keletkezett és azóta fennálló munkaviszonyok esetében a munkaviszony megszűnéséig. (2. (4) bekezdés) Munkaviszony megszűnés és megszüntetése k) A munkaviszony megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnés, valamint a munkaviszony megszüntetésének feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadóak. (7. ) Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy amennyiben a munkaviszony megszűnésre (munkavállaló halála, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, határozott idejű munkaszerződés idejének lejárta, munkaviszony átalakulása közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonnyá) még július 1-e előtt történt, akkor a megszűnés összes jogkövetkezményét (pl. végkielégítés, felmentési időre járó díjazás, stb.) a régi Mt. szerint lehet kérni. Ha a munkaviszonyt megszüntető intézkedés, illetve jognyilatkozat

5 közlése még július 1-e előtt megtörtént (pl. rendes felmondás, rendkívüli felmondás, próbaidő alatti megszüntetés, határozott időre létesített munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú megszüntetése), akkor az intézkedés jogszerűségét (pl. alaki követelmények, indokolási kötelezettség, stb.), valamint az intézkedés jogellenességével összefüggő következményekre a régi Mt-t kell alkalmazni. l) A felmondási idő mértékénél a felmondási időnek a felek megállapodásával hat hónapban való maximális meghatározására vonatkozó szabályt csak az új Mt. hatályba lépését követően kötött munkaszerződésekre kell alkalmazni. (7. (6) bekezdés). Ezt azt jelenti, hogy a július 1-én fennálló munkaviszonyokban, ha a felek között van olyan megállapodás, amelyik a felmondási idő mértékét hat hónapnál hosszabb mértékben állapította meg a régi Mt. alkalmazásával, akkor a felekre továbbra is a régi Mt. által megkötött megállapodás az irányadó. Ebben az esetben tehát a munkaviszonyuk egész tartamára, függetlenül annak megszűnési időpontjára a jövőben is a munkaszerződésükben foglalt (hat hónapnál) hosszabb felmondási idő lesz az irányadó. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a felek időközben ne módosítsák a munkaszerződésüknek ezt a részét az új Mt. szerint, ennek a megállapodásnak azonban önkéntesnek, szabad akaraton alapulónak kell lennie, arra egyik fél sem kötelezhető. A munkáltató tehát nem hivatkozhat az új Mt.-re annak érdekében, hogy a felmondási időt hat hónapra mérsékelje. m) Az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama alatti felmondási tilalom továbbra is fennáll a kezelés tartamára, de legfeljebb december 31-ig. n) A végkielégítésre való jogosultságnál irányadó legalább három éves munkaviszonyba be kell számítani a harminc napot meghaladó sorkatonai szolgálat tartamát is. (7. (5) bekezdés) Ezt azt jelenti, hogy a július 1-e előtt kötött munkaszerződésben megállapított és július 1-e utáni időre is áthúzódó próbaidő akkor sem hosszabbítható meg, ha annak munkaszerződésben megállapított mértéke nem éri el a három illetve hat hónapot. o) Csoportos létszámcsökkentés esetén a régi Mt.-t kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor az üzemi tanács (szakszervezet) részére a törvény alapján kötelező konzultációt megelőző hét nappal a munkáltató által kötelezően közölt információk átadására már sor került július 1-e előtt. (7. (7) bekezdés) Ez a rendelkezés azt jelenti tehát, hogy az új M. szabályait a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozóan csak akkor lehet alkalmazni, ha erre a munkáltatói tájékoztatásra június 30. napját követően került sor. Ellenkező esetben a tájékoztatásra, konzultációra, a munkaügyi hatóságok tájékoztatására, az érintett munkavállalók tájékoztatására, valamint minden, a tájékoztatással és a konzultációval kapcsolatos vita kezelésére a régi Mt. szabályai az irányadóak.

6 A munkaszerződés teljesítése p) a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségére vonatkozó új rendelkezések (53. ) csak január 1-től alkalmazhatóak, mivel e sajátos foglalkoztatás időtartama egy-egy naptári évre szól, ezért az év közben hatályba lépő új Mt. esetében ez zavart okozna. q) A munkaviszony fennállása alatt iskolai és nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő munkavállalók esetében, ha e tanulmányokat a munkavállaló július 1-e előtt megkezdte, akkor erre a képzésre a régi Mt át (munkaidő-kedvezmények biztosítása) továbbra is alkalmazni kell a képzés bejezéséig, legkésőbb azonban az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára. (5. ) r) A versenytilalmi megállapodásokra és a tanulmányi szerződésekre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések az irányadóak. (12. ) Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató még a régi Mt. 3. (6) bekezdése alapján kötött olyan megállapodást, amely szerint a munkaviszony megszűnése után legfeljebb három évig, ellenszolgáltatás fejében, nem tanúsít a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértő magatartást, akkor e megállapodás időtartamára még a régi Mt.-t kell alkalmazni. Az új Mt a alapján tehát csak július 1-e után lehet megállapodást kötni. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a felek esetleg szabad akaratukból módosítsák a korábban megkötött megállapodásukat, ezt azonban az új Mt. nem írja elő. A július 1-e előtt megkötött tanulmányi szerződésekre azok lejártáig a régi Mt a az irányadó. A felek természetesen megállapodással ettől eltérhetnek. s) Külföldiek Magyarországon kiküldetésben történő munkavállalására az új Mt. szabályai csak akkor alkalmazhatóak, ha az e munkavégzésre irányuló megállapodás megkötésére július 1-e után került sor. (18. ) Munkaidő hossza, beosztása, a pihenőidők t) A munkáltató a évre összesen 225 óra rendkívüli munkaidőt rendelhet el. (8. (2) bekezdés). Erre a rendelkezésre az új Mt-nek évközben történt hatályba lépése miatt van szükség. u) A régi Mt. 117/C. -a alapján, valamint a 127/A. alapján megkötött megállapodásokra a régi Mt. szabályait kell alkalmazni a megállapodás megszűnéséig. (8. (3)-(4) bekezdés).

7 A régi Mt. megengedte, hogy a felek megállapodással legfeljebb egy évre az általánostól eltérő hosszúságú munkaidőt és munkarendet állapítsanak meg a gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására, valamint, hogy az éves rendkívüli munkaidő felső határát évi 100 órával felemeljék. Az új Mt. ezekre a határozott idejű megállapodásokra, azok időtartamának lejártáig a megállapodások megkötése idején hatályos régi Mt. szabályait rendeli alkalmazni. Lehetővé teszi ugyanakkor az új Mt., hogy a felek már a megállapodás lejárta előtt is megszüntessék a régi Mt. 117/C. alapján kötött megállapodásukat. Ebben az esetben el kell egymással számolniuk az általános munkarendhez képest teljesített többlet vagy kevesebb munkaidővel. Ehhez vagy az új Mt át veszik alapul, amely szerint a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével kell elszámolni vagy megállapodhatnak abban, hogy július 31-ig terjedő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alapul vételével számolnak el egymással. v) A szabadság mértékére és kiadására vonatkozó, valamint a szülési szabadságra és a fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó új szabályok ( és 133. ) csak január 1-től alkalmazhatóak, mivel a szabadság mértéke éves keretben van meghatározva, ezért annak megváltozása év közben, zavart okozna e szabadságok kiadásában. w) Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a régi Mt.-nek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.(8. (5) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy az új Mt. szerint fizetés nélküli szabadságnak minősülő a gyermek három éves koráig tartó gyermekgondozási szabadság esetén (129. ), a gyermek tizedik életévének betöltéséig a gyermek személyes gondozása miatti igénybe vett szabadság esetén (130, ), továbbá hozzátartozó ápolására igénybe vett szabadság (131. ) esetén, ha ezeknek a fizetés nélküli szabadságoknak a kezdete még július 1-e elé esik, akkor azokra a régi Mt. szabályait kell alkalmazni. Ilyen szabályok például: pl. a fizetés nélküli szabadságról való visszajövetel bejelentése, a fizetés nélküli szabadság megszűnésének időpontja, amely szabályokat csak az új Mt. írja elő, így azok alkalmazása nem követelhető meg július 1-e előtt e szabadságon lévő munkavállalótól. x) A régi Mt (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott szabadság első hat hónapjára járó szabadság december 31. napjáig váltható meg. (8. (6) bekezdés. A régi Mt. ennek a rendkívüli szabadságnak a pénzbeli megváltását lehetővé tette a a felek megállapodása alapján a szabadságról való visszatérést követően. Az új Mt december 31-e után megszüntette ezt a pénzbeli megváltási lehetőséget, vagyis december 31-e után már ez nem követelhető, illetve ilyen megállapodás nem köthető január 1-től tehát már csak természetben lehet igénybe venni ezt a szabadságot.

8 Munkabér, bérpótlékok, elszámolási szabályok y) A távolléti díj számítására vonatkozó új szabályokat ( ) csak január 1-től lehet alkalmazni. z) Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén alkalmazandó új elszámolási szabályokat (156. ) csak a június 30-t követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni. (9. (5) bekezdés aa) július 1-e után lehetőség van a rendkívüli munkaidőkre járó bérpótlékok alapbéresítésére vagy a bérpótlékok átalányként történő számítására. A július 1-e előtt fizetett bérpótlékok esetében június 30-ig van lehetőség e pótlékok beépítésére az alapbérbe vagy azok átalányként való számítására az átmeneti rendelkezéseket szabályozó törvényben meghatározott számítási mód alapján. (9. (2) bekezdés). Ezt követő időben már nem kötelező figyelembe venni az előző tizenkét havi bérpótlékok konkrét mértékét. A számítás módja június 30-ig Általános eset: z/1.) az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét hónapban kifizetett bérpótlék havi átlagánál z/2. a bérpótlék alapbéresítésénél pedig az alapbér nem lehet kevesebb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás időpontja szerinti alapbér együttes összegénél. E számítási mód alkalmazásának feltételei: - csak a felek megállapodása esetén van lehetőség rá (mert munkaszerződés módosításnak minősül) - csak írásban lehet megállapodni róla - csak akkor lehet alkalmazni, ha a munkavállalót változatlan feltételek között alkalmazzák a módosítást követően is - csak az új Mt. által szabályozott rendkívüli munkaidőre vonatkozó bérpótlékok számíthatóak be (pl. a megszakítás nélküli munkarend alapján járó bérpótlékot az új Mt. nem ismeri, ezért a korábban e címen fizetett pótlékok nem számíthatóak be). - csak a bérpótlékok július 1-e és június 30-a közötti időben első alkalommal történő alapbéresítése vagy átalányként való meghatározása esetén alkalmazhatóak. Speciális eset: Elvárt béremelés alkalmazása esetén az elvárt béremelés végrehajtásának időpontjától számított időszakban kifizetett bérpótlékok havi átlagát kell alapul venni azzal, hogy ez az időszak nem lehet hat hónapnál rövidebb. Ebben az esetben tehát nem a

9 bérpótlékok számítása módosítását megelőző 12 hónap az irányadó, hanem csak az az időtartam, amelytől az elvárt béremelést végrehajtotta a munkáltató. Kollektív munkajog (üzemi tanács, szakszervezet, kollektív szerződés) bb) A július 1-e előtt megválasztott üzemi tanács tagjára december 31-ig alkalmazni kell az új Mt. munkajogi védelmi szabályait (260. (3) bekezdés) (13. (1) bekezdés). Ez a rendelkezés a munkáltatói felmondásra és a régi Mt a szerinti kirendelésre, tizenöt munkanapot elérő kiküldetésre, más munkáltatónál a régi Mt a szerinti foglalkoztatás, valamint az átirányítást kell érteni, ha ez utóbbi más munkahelyre történő beosztással is jár. cc) A július 1-e előtt megválasztott üzemi tanács tagja megbízatása megszűnése esetén megválasztott új üzemi tanácsi tag megbízatása az üzemi tanács megszűnéséig tart. (13. (2) bekezdés) dd) A június 30-án a régi Mt a szerint védelemben részesülő szakszervezeti tisztségviselők védelme továbbra is fennáll tisztségük idejére és annak lejárta után további hat hónapig, ha legalább tizenkét hónapig betöltötték a tisztséget. (14. (1) bekezdés). ee) A július 1-e előtt kötött és még ezen időpont után is hatályban levő kollektív szerződés január 1-e után csak akkor marad hatályban, ha az azt kötő szakszervezet, vagy szakszervezeti szövetség, illetve több szakszervezet esetén legalább egy tagszervezet, illetve szakszervezet megfelel az új Mt. szerinti kollektív szerződéskötési kritériumnak ( 10 %-os tagság). E feltétel fennállása szempontjából a január 1-i taglétszám az irányadó. A 10 %-os taglétszám, mint feltétel hiányában a július 1-e előtt kötött kollektív szerződés január 1-én hatályát veszti. ff) Gazdasági egység átvétele esetén a jogelőd (átadó) munkáltatónál hatályban volt kollektív szerződésnek az új (jogutód átvevő) munkáltatónál való alkalmazására vonatkozóan a régi Mt.-t kell alkalmazni akkor, ha az átvételre július 1-én már sor került. (3. (3) bekezdés) Az átvétel a jogutódlás időpontját jelenti. Budapest, július 13. Összeállította: Czuglerné Ivány Judit Munkástanácsok Országos Szövetsége jogi szakértő

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. július XIII. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Tartalom Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére az új munka törvénykönyve értékeléséről Budapest, 2012. november 15. Készítette: NGTT munkavállalói oldal Az NGTT munkavállalói szervezeteinek

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 2013. január 1-jén hatályos szövegének és a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Dr. Horváth István ügyvéd, Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda http://www.drphorvathugyved.hu/ egyetemi adjunktus (PhD) ELTE ÁJK Mit hallhatnak és láthatnak?

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI NEXON KONFERENCIA 2013. JÚLIUS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A NEXON 2013. júliusi konferenciáin

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN

A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE dr. Kiss Mihály A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN Kézikönyv munkavállalóknak MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE: A MUNKAVÁLLALÓK

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

1. MUNKAVISZONY. 1.3. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. )

1. MUNKAVISZONY. 1.3. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. ) A munkáltatóval - kölcsönzött munkavállalók kivételével - munkaviszonyban álló 1. MUNKAVISZONY 1.1. Munkaszerződésben kell meghatározni: a) Munkakör b) Szervezeti egység megnevezése c) Munkavégzés helye

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Hírlevél 2012/2 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk idén elindult hírlevelének második száma a július 1-től hatályba lépő Munka Törvénykönyvének legfontosabb változtatásait foglalja össze. Hírlevelünkből

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet MUNKAJOG 2015 Dr. Alpár Erzsébet Munkajogviszony alanyai A munkaviszony alanyai: a munkáltató és a munkavállaló. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta)

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta) 8. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára (minta) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. -ban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően a következőkről

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 A 2012.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6.

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6. Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes Budapest, 2012. június 6. 1 Új Mt. szerkezeti felépítés öt részre tagolódik, 24 fejezet + záró rendelkezések, összesen 298.. más szerkezeti

Részletesebben

Munkajog és munkavédelem

Munkajog és munkavédelem Munkajog és munkavédelem Dudás Katalin A munkaviszony Kollízió Létesítéskor a foglalkoztatási feltételekről való tájékoztatás jelentősége Egyoldalú teljesítés meghatározáskor méltányos mérlegelés, aránytalan

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 2. szám 257 II. Törvények 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai Segédlet I. Bevezetés A Munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt., ami egyben a hivatalos, jogszabályban előírt rövidített hivatkozási forma), pontos

Részletesebben

Változások és szükségességük

Változások és szükségességük Változások és szükségességük Előadó: dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd 2013. szeptember 19. Bemutatkozás ELTE nappali tagozat: 2001 Eastern Asia Hungaria Kft.: 2001. november 2003. április SBGK / Bérczes Ügyvédi

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Elfogadva az EVDSZ Szövetségi vezetőség 2014. augusztus 28-i ülésén 1 Tartalomjegyzék I. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA.......3.

Részletesebben

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő.

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagybefejező tevékenység minden

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD

MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl,

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász Munkajog: kérdések-válaszok 1 Jelenleg beosztott óvónőként dolgozom, de hamarosan óvodavezetői feladataim lesznek. Egy két csoportos óvodában dolgozunk hárman, (a kolléganőnek

Részletesebben

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból ÉVOSZ - 2012.V.3. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1.

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet. Bevezető rendelkezések. 1. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A MUNKA ÚJ VILÁGA. Milyen szabályokat hoz az új Munka Törvénykönyve? kézirat, csak belső használatra!

A MUNKA ÚJ VILÁGA. Milyen szabályokat hoz az új Munka Törvénykönyve? kézirat, csak belső használatra! A MUNKA ÚJ VILÁGA Milyen szabályokat hoz az új Munka Törvénykönyve? kézirat, csak belső használatra! Új Média Kft. Nagy Csaba 2012 TARTALOM Hogyan használja ezt a könyvet? Kinek szól ez az összeállítás?

Részletesebben

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény. a munka törvénykönyvéről 1 2012. évi I. törvény 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

2002. évi KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

2002. évi KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2002. évi RT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szerződő felek a Kollektív Szerződéssel (továbbiakban: KSZ) a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban: MT) meghatározott

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 -

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 - 2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes

Részletesebben