Do nového roka, do nového ročníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Do nového roka, do nového ročníka"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XIX. 2010/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIX. ÉVFOLYAM Ročník 19 (32) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XIX. (XXXII). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu V krátkosti...strana 3, Zo života našich obcí strana 4, Čierna kronika - z prípadov MsP strana 5, Kalendár Údolia Bodvy na rok 2010, - strana 6-7 Zo športu na strane 8. Storočnica strana 11. A tartalomból Községeink életéből a 4. oldalon, Feketelista az 5. oldalon, A Bódvavölgye naptára 2010-re, oldalon, Sport a 8 oldalon, 100 éve született 11 oldal. Röviden oldal. Vážení čitatelia! Vstupujeme do 19. (resp. od prvého založenia do 32.) ročníka časopisu Údolie Bodvy. Začínali sme s ve kým nadšením a pokračovali často so za atými zubami. Údolie Bodvy vydržalo dodnes. Počas týchto rokov, ktoré sú súčasne rokmi našej novej demokracie, prispievali do nášho časopisu mnohí autori. Viacerých z nich sme žia, už stratili. Aj v súčasnom čísle spomíname na dvoch nadšených a usilovných Do nového roka, do nového ročníka prispievate ov. V obci Háj vlani priatelia nebohého I. Mikóa založili Kruh priate ov. V decembri 2009 uplynulo rovných 100 rokov od narodenia čestného občana mesta PhMr. G. Stibrányiho. Počas týchto skoro dvoch desa ročí sa v našom meste mnoho zmenilo. Keby sme to porovnávali, určite by sme museli konštatova, že väčšinou k lepšiemu. Avšak to neznamená, že by sme nemali nedostatky a mali by sme by Új év, új évfolyam spokojní! Tento rok bude aj volebným rokom. Čakajú nás vo by do Národnej rady SR a komunálne vo by. Príležitos pre občanov hodnoti. Aj zamyslie sa. Každý pod a svojho vedomia a svedomia. Aby sme všetci mohli správne rozhodova, k tomu Vám budeme prináša informácie pod a našich schopností a možností. Do roku 2010 Vám, však predovšetkým v mene redakcie prajeme dobré zdravie a ve a úspechov! Tisztelt olvasók! 2010-ben 19. (az első alapítástól számítva 32.) évfolyamába lép a Bódvavölgye. Nagy lelkesedéssel indultunk 1992-ben. Azóta volt, hogy fogcsikorgatva, de kitartottunk. Ez a majd két évtized egyúttal a közép-kelet európai új demokrácia éveit is jelenti. Az évek során értek bennünket is örömök és veszteségek is. Éppen a jelen számban számolunk be arról, hogy tavaly ősszel Ájban megalakult Mikó István, volt rendszeres és lelkes munkatársunk, Baráti Köre. December elején volt pontosan száz esztendeje PhMr. Stibrányi Gusztáv születésének. Városunk díszpolgára, nem csak előadásaival, cikkeivel is kitartóan igyekezett a természet és hagyományainkat védeni. Az elmúlt majd húsz év alatt a Bódva folyó völgyében is sok minden megváltozott. Ha részletesen elemeznénk, hiszem, hogy túlnyomórészt előnyünkre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. Van még min javítani, van még miért harcolni, mert a minket körülvevő veszélyen nem múltak el, sőt, helyenként erősödtek is a választások éve is. Parlamenti és önkormányzati választások előtt állunk. Ez alkalom a véleményünk kinyilvánítására és alkalom megmérettetésünkre is. Sok minden rajtunk múlik. Ahhoz, hogy 2010-ben is helyesen dönthessünk, mi is igyekszünk információkat közvetíteni. Ehhez, és az egész évhez kívánunk a szerkesztőség nevében jó egészséget, sok sikert és a tisztánlátás ajándékát.

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / Zo života samosprávy - Önkormányzati információk Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou na svojom 32. mimoriadnom zasadnutí dňa 7. januára 2010 A) schválilo: 1. Výstavbu Polyfunkčného obytného domu pod a projektovej dokumentácie vypracovanej architektonickou spoločnos ou Arka s. r. o., so sídlom v Košiciach, Zvonárska Spôsob financovania výstavby bytov prostredníctvom a) nenávratnej dotácie MVaRR SR vo výške 25 % oprávnených nákladov na výstavbu nájomných bytov v polyfunkčnom obytnom dome, t. j ,50, b) úveru zo ŠFRB vo výške 75 % oprávnených nákladov na výstavbu nájomných bytov v polyfunkčnom obytnom dome, t. j. 1, ,50, c) vlastných zdrojov resp. úverov z banky vo výške 10 % oprávnených nákladov na výstavbu polyfunkčnej časti polyfunkčného obytného domu, t. j ,-. 3. Spôsob financovania výstavby technickej vybavenosti nasledovne: a) nenávratnou dotáciou MVaRR SR vo výške 70 % obstarávacích nákladov, t. j ,-, b) vlastnými zdrojmi, resp. úverom z banky vo výške Predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR v súlade s jej výnosom č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a Smernice vedúceho Úradu vlády SR č. 3/2009 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR A Szepsi Városi Képviselő-testület január 7-én megtartott 32. rendkívüli ülésén A) jóváhagyta: 1. Egy új többfunkciós lakóház építését az Új utcán. 2. A lakásépítés finanszírozásának módját a következőképpen: a) vissza-nemtérítendő juttatás formájában az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium részéről, a jogos költségek 25 %-nak mértékében, azaz ,50, b) az Állami Lakásépítési Alaptól felvett hitel a jogos költségek 75 %-nak mértékében, azaz 1, ,50, c) a többfunkciós rész jogos költségei 100 %-nak mértékében, azaz ,-. 3. A műszaki felszereltség finanszírozásának módját a következőképpen: a) vissza-nemtérítendő juttatás az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium részéről a beszerzési ár 70 %-nak mértékében, azaz ,-, b) saját forrás, avagy banki hitel ,- értékben. 4. A Többcélú sportpálya Szepsi városában c. projekt előterjesztését, és az e-célú pénzügyi juttatás kérvényét a Kormányhivatal 1029/2009/KVÚV sz. rendelete alapján. A projekt összhangban van a város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tervével. Z uznesení MZ v Moldave nad Bodvou za účelom realizácie projektu Výstavba viacúčelového ihriska v meste Moldava nad Bodvou, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 5. Výšku celkových rozpočtových nákladov projektu v hodnote min , Výšku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta v hodnote min ,- na realizáciu spodnej stavby ihriska (základy, drenáž, podkladové vrstvy a pod.). 7. Výšku požadovanej dotácie z Úradu vlády SR na realizáciu vrchnej stavby ihriska (umelý trávnik, mantinely, príslušenstvo) v hodnote ,70. B) súhlasilo: 1. S investičným zámerom výstavby polyfunkčného objektu a jemu prislúchajúcej technickej vybavenosti. 2. S nájomným charakterom bytov po dobu minimálne 30 rokov. 3. s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB. 4. S predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu nájomných bytov. 5. S predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti. C) uložilo: 1. Prednostke Mestského úradu v Moldave nad Bodvou, zapracova splátky úveru zo ŠFRB resp. úveru z banky do rozpočtu mesta počas celej doby trvania zmluvného vz ahu. A Szepsi Városi Önkormányzat határozataiból 5. A projekt összköltségét min ,70 értékben. 6. A projekt önköltségét a város költségvetéséből min ,- értékben a sportpálya alapjainak elkészítésére. 7. A sportpálya felsőrészének elkészítésére szánt pénzügyi juttatás kérvényét ,70 értékben. B) egyetértett: 1. A többfunkciós lakóház és annak műszaki infrastruktúrájának befektetési tervével. 2. A felépítendő lakóház lakásainak 30 éven át tartó bérlakás-státuszával. 3. Az Állami Lakásépítési Alaphoz benyújtandó hitelkérelemmel. 4. A lakások építésére kapható pénzügyi juttatás ügyében az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó kérelemmel. 5. A műszaki infrastruktúra építésére szánt pénzügyi juttatás kérelmezésével. C) meghagyta: 1. A Szepsi Városi Hivatal hivatalvezetőjének a megtárgyalt és jóváhagyott összegeknek, a szerződés egész időtartamára való beemelésével a költségvetésbe.

3 2010 / 1-2 MsKs v Moldave nad Bodvou prostredníctvom Mestskej knižnice a F-klubu pokračujú v organizovaní prednášok o Svätom písme. Prednášate om je na alej reformovaný duchovný na odpočinku pán Zoltán Gyüre. Podujatia sa uskutočnili 25. novembra 2009, 27. januára a 17. februára 2010, vždy v stredu od hod. v priestoroch F-klubu. Prednášky sú v ma arskom jazyku. 40. Dni Zoltána Fábryho sa uskutočnili decembra v obci Štós, v Moldave nad Bodvou a v Drienovciach. Na podujatí odzneli prednášky aj zo zahraničia a položili sa vence kvetov na hrob na cintoríne (Štós) aj k pamätnej tabule spisovate a (Moldava nad Bodvou). VIII. Medzinárodné stretnutie betlehemcov sa uskutočnilo 5. a 6. decembra 2009 v obci Janík za účasti betlehemcov z Janíka, Pédera, Rešíc, Ve kej Idy, ale aj z ma arských obcí Füzér, Gencsapát a z mesta Sárospatak. Citátom z vianočných básní Alberta Wassa pozdravil našu redakciu pri príležitosti vianočných sviatkov doktorand Nitrianskej univerzity Konštantína V k r á t k o s t i Filozofa László Szilas ml. z ma arského mesta Ostrihom. K 31. decembru 2009 bol celkový počet obyvate ov mesta Moldava nad Bodvou To je iba o 8 viac ako minulý rok. Narodilo sa 189 detí a 80 udí zomrelo. Do mesta sa pris ahovalo 98 nových občanov a súčasne sa 169 občanov rozhodlo z nášho mesta ods ahova. V meste žije spolu mužov a žien. Najstarším občanom mesta je M. Komjátiová z Budulova, ktorá toho roku dovŕši 100 rokov. U mužov je najstarším obyvate om mesta János Szeles, ktorý má 99 rokov. Z občanov žije v Budulove 484. (zdroj: MsKS v Moldave nad Bodvou v spolupráci so zahraničnými partnermi (Kisgyőr, Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, Ma arsko) pripravili koncom januára slávnostný program pri príležitosti Dňa ma arskej kultúry. Okrem spolupracujúcich spolkov odmenili akovným listom aj Z. Gyüreho, prednášate a podujatí o Svätom písme, ktoré sa už 7 rokov úspešne realizuje v mesačných intervaloch. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE V sobotu (13. februára) v Moldave nad Bodvou v réžii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Mestského kultúrneho strediska sa uskutočnil Krojový ples. O hostí oblečených v krojoch nebola núdza. Pestrý výber tanečných štýlov zabezpečila udová hudba Dűvő zo Salgótarjánu. Každý si mohol vyskúša svoje tanečné umenie. K dobrej nálade prispela bohatá večera so zabíjačkových špecialít a dobré víno. Cie om organizátorov bolo, aby sa starodávne kroje nestratili v zabudnutí minulosti a dokázalo sa, že kroj je možné nosi, v rámci rôznych slávností a podujatí, bez hanby aj súčasnosti. (zdroj: februára 2010, v utorok v úzkej spolupráci s Pedagogickým, odborným, poradenským a vzdelávacím inštitútom Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Folklórneho súboru Ilosvai Selymes Péter otvorila v priestoroch MsKS výstava udových krojov Údolia Bodvy a Rudohoria. Výstavu otvoril A. Maródi, umelecký vedúci udového súboru Szinvavölgyi Néptáncegyüttes. Obecenstvo si mohlo pozrie vystavené kroje, ktoré už pomaly upadli do zabudnutia. Výstava bola verejnosti sprístupnená nasledujúce dva týždne. Sadili sme pamätné stromčeky Ke koncom septembra 2009, pri spomienkovom stretnutí, sa zišli priatelia a ctitelia miestneho básnika v Háji Štefana (Istvána) Mikóho, rozhodli sa, že vytvoria združenie priate ov a na jeho pamiatku zasadia stromčeky, pod ktorými by v budúcnosti mali na neho spomína a číta jeho básne. Túto akciu začiatkom novembra zorganizoval pán Ladislav Szilágyi, ktorý je ve kým ctite om nášho básnika. zabezpečil lipové a agátové stromčeky, z ktorých 3 ks zasadili na hájskej stráni nad cintorínom a 3 ks pri anjeli na cintoríne. Akcie sa zúčastnilo 11 členov združenia. napriek sychravému počasiu, spomínali na zosnulého priate a čítaním jeho básní aj priamo pri jeho hrobe. Na záver sa zohriali vareným vínkom a chutnými pagáčikmi, ktorými ich ponúkol Laci báči, hlavný organizátor všetkých podujatí, ktoré v tomto roku boli v našej malej obci Háj, organizované na počes nášho udového básnika. Ružena Farkašová, Háj Emlékfát ültettünk Egy kis csoport gyülekezett november elején az áji hegyoldalon, hogy szilágyi László irányítása alatt emlékfákat ültessenek Mikó István, elhunyt falusi költőnk emlékére. Az emlékfák ültetését 2 darab hárs és l darab akác, még a Baráti Kör megalakulásakor, szeptember végén határozták el. Az ültetésen részt vettek a Baráti Kör áji és szepsi tagjai, összesen 11-en. A hárscsemeték a Szepsi Múzeum udvarán nőttek fel, id. Remák Béla nevelgette őket. A kiültetett csemeték, már be is vannak kerítve, nehogy a szarvasok, őzek megsértsék őket. A további ápolásuk a Baráti Kör tagjaira van bízva. Három csemete a temetőben is el lett ültetve az ismert angyal mellé. A kellemes hegyoldali együttlétet s a jókedvet abban a hűvös időben egy kis forralt bor és a jóízű pogácsa is biztosította, amivel Laci bácsi vendégelte meg a résztvevőket. A faültetés végeztével a Mikó István sírja mellett elhangzottak azok a versek, amikben leirja a mi elhunyt költőnk a falut körülvevő hegyek szépségét. Farkas Rózsa, Áj 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Zo života našich obcí - Községeink életéből Takto sme oslavovali DEŇ DÔCHODCOV Aj ke už od minulej jesene prešlo nieko ko mesiacov, ale vzh adom na to, že náš časopis odvtedy nevyšiel, rozhodili sme sa, že ani niektoré články, spomínajúce jesenné udalosti nevynecháme. Ve kolepé oslavy pripravilo Obecné zastupite stvo a vedenie ZO-JDS v obci Háj. Dňa 23. októbra 2009 do Kultúrneho domu pozvali každého dôchodcu obce, na oslavy DŇA DÔCHODCOV z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po slávnostnom príhovore starostky obce Ireny Gajdošovej o význame tohto mesiaca, o živote starších v klube dôchodcov informovala predsedníčka ZO-JDS Ružena Farkašová. Členky ZO CSEMADOK-u Irena Sztupáková, Eva Červená a Priska Orbanová svojimi veršami a piesňami, spolu so žiakmi ZŠ potešili srdce prítomných 45 dôchodcov tejto malej podhorskej obce. Hlavným bodom programu bolo pozdravenie našich najstarších dôchodcov a to 90-ročných: Helenu Barnákovú, Máriu Komárovú a Jozefa Kulcsára, ktorí okrem pamätného listu dostali aj upomienkové darčeky a krásne kytice. Myslelo sa aj na ostatných jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili rokov. Dostali podobný darček. Dojatie starkých bolo naozaj ve ké. Nasledovala večera, ktorú pripravil šéfkuchár Gejza Mártha a občerstvenie. za túto ve kolepú oslavu Dňa dôchodcov sa v mene všetkých po akoval Ján Babáš, a s básňou sa rozlúčila Jolana Bojszková. Hlavné momenty slávnostného podujatia, aby ostala spomienka aj pre nasledujúce generácie, zvečnil na videozázname Peter Trifon. Ružena Farkašová, Háj ILYEN MÉG NEM VOLT Disznóölés Lángnyelvek nyaldosnak a fehér hóba, kis érben elfutott a hízó vére. Zizegve halmozzák a száraz szalmát, pernye hull a hóra, kis szikrák ülnek fel a hajnali égre. Toporgó gyermekek szeme csillan, ha fellángol a perzselő tűz, Pörkölt szőr szaga gyorsan elillan arcukra a fagy piros rózsát tűz. A disznóölés falusi gyermekek téli valósága. fehérbe öltözött fák őrségbe állnak s vigyázzák a kés alá került elfutni már nem tudó szép hízó álmát. Farkas Rózsa, Áj A tavalyi ősztől már eltelt már néhány hónap, de mivel lapunk azóta nem jelent meg, úgy döntöttünk, hogy néhány, azt az időszakot érintő cikket, így utólag mégis megjelentetünk. Színpompás ünnepségre került sor Ájban október 23-án a helyi Kultúrházban, ahová az Önkormányzat és a Nyugdíjasok szövetségének helyi vezetősége hívta meg a község összes nyugdíjas polgárát, hogy közösen ünnepeljék meg októbert az idősek hónapját. A polgármesternő, Gajdos Irén ünnepi köszöntője után, Farakas Rózsa, a szövetség elnöke beszélt a hónap jelentőségéről és a klubélet fontosságáról. A CSEMADOK vezetőségi tagjai, Sztupák Irén, Cserveni Éva és Orbán Piroska gyönyörű versei, énekei, valamint a kisiskolások kedves köszöntői meghatották a jelenlévő 45 nyugdíjast. Ezt követte az est fő része a jubilánsok köszöntése, mely alatt polgármesternőnk átadta községünk 3 90-éves polgárának Barnák Ilonának, Komár Máriának és Kulcsár Józsefnek a köszöntő leveleket, ajándékokat és a rendkívül szép virágcsokrokat. De a többi idős polgárunk, aki az idén betöltötte, vagy betölti a évig terjedő életkorát, hasonló figyelmességben részesült. A pohárköszöntő után a finom vacsorát Mártha Géza tálalta és a frissítők felszolgálása után, még sütemény is került az idős polgárok asztalára. Ez a nagyvonalúan megszervezett nyugdíjas - estet Babás János köszönte meg társai nevében és Bojszko Jolán köszöntő verse zárta le az ünnepséget, melynek főbb mozzanatait Trifon Péter videóra vette, emlékként megmaradjon az utánunk jövőknek is, mert biztos, hogy ilyen nagyvonalú ünnepség a nyugdíjas polgárok részére Ájban még nem volt. Farkas Rózsa, Áj 4

5 2010 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Z prípadov MsP v Moldave nad Bodvou V období od bolo v meste Moldava nad Bodvou do konca októbra 2009 najviac priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spolu 62 priestupkov. Pri meraní rýchlosti motorových vozidiel bolo zistených 142 prekročení rýchlosti v meste. OOPZ sa meraniu rýchlosti v meste venovalo až 223 hodín. 30 vodičských preukazov zadržali a zistili 23 osôb, ktoré jazdili bez vodičského preukazu. V polovici júla, neskoro večer hliadka MsP na ulici ČSA zistila neoprávnené prebývanie jednej štvorčlennej rodiny a jednej šes člennej rodiny v pivničných priestoroch. Išlo o obyvate ov z Ve kej Idy a z Rudníka. V herni Imperiál skupina z Michaloviec vzbudzovala verejné pohoršenie. Ich vodička pri dychovej skúške vykázala 0,32 promile alkoholu. Začiatkom júla (3. 7.) v herni Admirál na Hlavnej ulici prepadli traja občania J. Sz., ktorého udreli po hlave a z kasy odcudzili tisíc Eur. Hliadka MsP zaistila podozrivých Ž. C. a D. H. z Moldavy agresívny otec rodiny na Terase útočil na svoju rodinu. Hliadka ho následne predviedla na psychiatrické oddelenie do Košíc. Traja páchatelia boli predvedení na OOPZ v Moldave nad Bodvou, po tom, čo sa násilne dostali do firmy E. T. K., odkia odcudzili nájazdovú rampu pre nákladné vozidlá o hmotnosti cca 110 kíl a hliníkové plechy. 27. augusta 2009 hliadka zadržala dvojicu z budulovskej ulice, ktorá z objektu SJT ukradla 140 kg liatinovú formu na výrobu kanalizačných poklopov, ktorú porozbíjala a po kúskoch vyniesla cez oplotenie. 1. augusta 2009 dvaja maloletí (z Moldavy a z Mladej Boleslavy) si našli zvláštnu prázdninovú zábavu na ma arskej ZŠ porozbíjali okná a spôsobili škodu 200 fi. 12. septembra 2009 hliadka zadržala pri čine občana z Budulovskej ulice, ktorý sa vlámal do rodinného domu na Kalvínskej ulici a pokúsil sa odcudzi 2 kusy elektrických vŕtačiek a predlžovací kábel. 25. septembra patrolujúca hliadka MsP zadržala podozrivé osoby z Poproča a z Moldavy, ktoré mali pri sebe ručne ušú anú cigaretu s marihuanou. 2. októbra 2009 šes členná skupina páchate ov z Drienovca sa v záhradkárskej oblasti na kopci pokúsila o vlámanie sa do záhrady. Po prichytení hliadkou MsP sa priznali k alším 12 prípadom, pričom ukradli kosačky, krovinorezy, vŕtačky a iné nástroje. - Na základe správy náčelníka MsP v Moldave nad Bodvou januára 2010 našli v Košiciach v mestskej časti mŕtvolu 60 ročného muža z Moldavy nad Bodvou. Vzh adom na poranenia, ktoré boli na mŕtvole, ktorá ležala na brehu blízkeho potoka, polícia začala stíhanie vo veci vraždy. (zdroj: Új Szó a SITA). A Szepsi Városi Rendőrség eseteiből A Szepsi Városi Rendőrség kimutatásai szerint, től ig a legtöbb szabálysértésre a város területén a közlekedési vétségek jelentették 62 esetben. Az állami rendőrség is nagy figyelmet szentelt a közlekedésnek a városban. Összesen 223 órán át mérték az autók sebességét. Ennek eredményeként 142 esetben állapítottak meg sebességátlépést, 23 személyt állítottak meg, akik hajtási nélkül vezette és 30 hajtási igazolványt vettek el egy CSSA utcai lakóház pincéjében a járőröző városi rendőrök egy négy és egy hattagú családra bukkantak, melyek kiskorú gyermekeikkel jogosulatlanul költöztek be Nagyaidáról és Rudnokról érkezve. Július 14-én egy keletszlovákiai csoport az Imperiál játékteremben közbotrányt okozott, ráadásul a gépkocsit vezető nő vérében 0, 32-os alkoholszintet állapítottak meg. J. SZ. helyi polgárt két helyi lakos megtámadta az Admirál játékteremben, a kasszából pedig ezer eurót vettek ki. A támadók a rendőrségen végezték. Július 15-én egy agresszív családfőt kellett az idegosztályra szállítaniuk a városi rendőröknek, miután az illető saját családját fenyegette és veszélyeztette a Városi Rendőrség járőre tetten ért egy háromtagú csoportot, amint az E. T. K. cég udvaráról eltulajdonítottak egy 110 kiló fémet. Augusztus 27-én délután a járőr két tettest fogott el akik az SJT cégtől elloptak egy 140 kilós kanális-fedél öntőformát, melyet darabokra törtek és értékesíteni kívántak. Augusztus első napján két kiskorú (Szepsiből és Mladá Boleslavból) unalmában ablakokat vert be a magyar tannyelvű alapiskola épületén. Tettükkel összesen 200 fi kárt okoztak. Szeptember 9-én egy Bodolló-i úti lakos betört egy Kálvin utcai lakásba, ahonnan fúrógépet, hosszabbító zsinórt és más szerszámokat akart elvinni, de a helyi rendőrök tetten érték. Szeptember 25-én a hegyen járőröző rendőrök egy szepsi és egy poprocsi lakost állítottak meg akik saját kezűleg sodort marihuánás cigarettát szívtak. Október 2-án egy somodi, hattagú csoportot ért tetten a hegyen a kertben a járőr. A tetten értek bevallottak tovább 12 betörést, melyek során kerti szerszámokat loptak. - készült a Szepsi Városi Rendőrség parancsnokának jelentése alapján január 17-én, vasárnap reggel holtan találták Kassa Sacca városrészében egy 60 éves szepsi lakost. A férfi holtteste a közeli patak partján feküdt. Mivel az arcán sérülések voltak, a halottkém nem zárta ki az idegenkezűséget. A rendőrség emberölés miatt eljárást indított. (forrás: Új Szó és SITA). 5

6 M A M Údolie Bodvy 2 0 J a n u á r / Január N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat F á r N eb ru / Február elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat p ríl / Április 5 2 N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat á j / Május 1 8 N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat a rec / Március N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat J ú n N / Június elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat

7 A O 1 0 Bódvavölgye J ú l 5 2 N / Július elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat k tó b er / Október N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat u g u st / Augusztus N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat S ep tem b er / Szeptember N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat N o v e m b 1 N er / November elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat D b N ecem er / December elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Veselé múdrosti: Opakovanie je otcom nudy. Poznal dvojaké názory: nesprávne a svoje. Nie svet sa stal horším, ale spravodajstvo sa zlepšilo. Neviem sa díva na trápenie druhých, ale z niečoho musím ži... tvrdil inkvizítor. Na 100 % úspešná meteorologická predpove : Počasie sa skôr, či neskôr zmení! Odovzdali mu k úče od mesta. Radšej mali vymeni zámok! Zašli pri aleko na to, aby mohli zisti, ako aleko môžu zájs! Iba blázni berú seba samého vážne... Vodca nesmie ís príliš dopredu, lebo ho vlastní strelia do zadku! Najviac zla napácha klamstvo, ktoré sa ve mi podobá na pravdu! Vtáka poznáš pod a peria...ponožky pod a zápachu! (Zdroj Internet: ) Nem mindegy: A vendéglő vagy a vendég lő! Az AZÚR mos vagy Az úr mos! Ő haver vagy ő ha ver! Itt az angoltapaszt vagy Itt az angol tapaszt! (Farkas Rózsa) Vidám igazságok: Aki a meleget szereti, hóember nem lehet! Nem minden arany, ami hörcsög! A pénz beszél, azt mondja: Viszlát! Amit ma megtehetsz, halaszd holnapra, hátha addigra valaki megteszi helyetted. Ritka, mint a fehér Zorro. Azt mondják, jó munkához idő kell, de az idő pénz, a pénz nem boldogít. Tehát: a jó munka nem boldogít. Nem akarásnak nyögés a vége - de ez a szexre nem vonatkozik. Aki mer, annál van a kanál. Ritka, mint a hintalósz...r! Szegény ember vizel és főz! Aki másnak vermet ás, sírásó vagy földmunkás! Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. Munka helyett édes a pihenés! Közös mosógépnek vízköves a csőrendszere. Verés közben jön-megy a székláb. Akasztott embernek lába se éri a földet. A szomszéd gépe mindig gyorsabb. ( ) Keresztrejtvény Vízszintes sorok: 1. A Bódvavölgye főszerkesztője. 5. Dobó István volt a várának a kapitánya. 6. Lőrenap egyneműi. 7. Karddal vagy késsel...ejt (sebet). 9. Epedne fele. 10. Sár szélei. Függőleges sorok: 1. Svájc latin neve. 2. Itt van a Taj Mahal a zászló. 4. Honfoglaló vezér. 5. Szlovák párt. Készítette: Mikó Bálint

9 2010 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Zo športu - Sport Takto zimujeme (tabu ky futbalových sú aží) Így telelünk (labdarúgó bajnokságok táblázatai)): II.liga Východ - Tabu ka Poradie Mužstvá Z V R P Skóre Body 1. Prešov jun : Moldava n/b : Vranov n/t : Lipany : Podbrezová B : Trebišov : D. B.Bystrica B : Žilina B : HFC Humenné : Sp.Nová Ves : Zvolen : FK Poprad : MFK B.Bystrica : FK Čadca : MFK Košice B : St. ubovňa :28 8 Naše śpechy / Neúspechy Sikereink / Kudarcaink Tabu ka IV. ligy Juh: 1 TJ Jednota Haniska : FK Bodva Moldava (B) : FK Po nohosp. Buzica : TJ FK Ve ké Revištia : FK Pokrok SEZ Krom : SP MFK Rožňava : TJ Cementár Turňa n/b : FK Čaňa : TJ Baník Štítnik : OŠK Rudňany : MFK Ve ké Kapušany : TJ Slavoj K. Chlmec : FK Slovan V. Folkmar : ŠK Strážske : FK Slovan Helcman : FK Šaca-Brekov :61 1 Zimná príprava na umelom trávniku Moldava - Michalovce 3:1 (1:0) Moldava - Poprad 2:0 (1:0) Moldava - Giraltovce 8:0 (3:0) Nyíregyháza - Moldava 1:1 (0:1) Dolný Kubín - Moldava 1:1 (0:1) 20. marca 2010 odohralo futbalové mužstvo Bodvy Moldava nad Bodvou svoj prvý domáci jarnýzápas. Súperom bolo B mužstvo Podbrezovej (ich A mužstvo odstúpilo zo sú aže I. ligy a tak sa béčko automaticky posilnilo). Na zápase pod umelým osvetlením, domáci po vyrovnanom zápase zaslúžene vyhrali 2:0 (1:0) Niektoré výsledky z ostatných trávnikov: Humenné - Čadca 1:0 Vranov - Poprad 1:0 Zvolen - Žilina B 4: március 20-án lejátszotta első hazai mérkőzését a tavaszi idényben a szlovák nemzeti bajnokság másodosztályában szereplő (II. osztály, keleti csoport) Szepsi Bódva labdarúgócsapat. Az ellenfél a Podbrezová B csapata volt (megjegyzendő, hogy az egy osztállyal feljebb szereplő A csapatuk visszalépett a bajnokságtól és így a B csapat alaposan megerősödött). A villanyfényes találkozón, kiegyenlített küzdelemben, végül a hazai csapat 2:0 (1:0) arányban diadalmaskodott. Staré časy moldavského futbalu - Régi idők (szepsi) focija 9

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Občania Moldavy nad Bodvou a Budulova zosnulí v období od do július elejétől, 2009 december végéig elhunyt szepsi és bodollói lakosok névsora Júl: Štefan Glatz 54 ročný, Gabriela Flašková 75 ročná, Budulov, František Spišák 54 ročný, Budulov, Ondrej Varga 73 ročný, Anna Kuzmová 51 ročná, Imrich Vávra 55 ročný, Július Kónya 57 ročný, Magdaléna Značková Kúthová 63 ročná, Október: Vlasta Garčárová Patrik Puškáš Štefan Czeranko Štefan Sakson Vojtech Kovács Alžbeta Vozárová Klára Kerekešová Ján Cmorej Gizela Andrejkovičová 60 ročná, 31 ročný, 83 ročný, 64 ročný, 86 ročný, 76 ročná, ročná, 64 ročný, 79 ročná, Budulov. August: Ladislav Rigó Abelina Pačayová Pavel Gracik Elena Kesziová September: Mária Spišáková Katarína Gaálová Miroslav Sakala Štefan Zsarnay Jozef Značko Zoltán Deák Štefan Fürberger Alžbeta Szabová 4 ročný, 80 ročná, 61 ročný, Budulov, 86 ročná. 83 ročná, 69 ročná, 58 ročný, 70 ročný, 70 ročný, 68 ročný, 59 ročný, 82 ročná. November: Peter Kovács Mária Krágová Helena Molitorisová Katarína Rešteiová Štefan Csizmár Peter Pavlišin Jolana Širocká Štefan Ganyo December: Priska Dombiová Anna Fazekašová Štefan Görcsös Margita Hajdúová Katarína Horváthová Tibor Tóth Ján Špegár Viliam Ribár 71 ročný, 83 ročná, 76 ročná, Budulov, 73 ročná, 52 ročný, 71 ročný, 64 ročná, 62 ročný. 66 ročná, 78 ročná, 54 ročný, Budulov, 73 ročná, 45 ročná, 61 ročný, 60 ročný, 70 ročný. - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! - 10

11 2010 / 1-2 Program 33. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite stva v Moldave nad Bodvou Otvorenie. 2. Interpelácie poslancov. 3. Návrh na schválenie bankovej záruky za úver zo ŠFRB na financovanie výstavby Polyfunkčného obytného domu, 50 nájomných bytov na ul. Novej. 4. Žiados o záväzný úverový prís ub na dlhodobý úver k financovaniu technickej vybavenosti. 5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kofinancovania projektu na prestavbu Detskej nemocnice na Domov sociálnych služieb. 6. Diskusia. 7. Návrh na uznesenie. 8. Záver. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 21. marca 2010 sa dožíva životného jubilea 60 rokov Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD, pápežský prelát, moldavský r. kat. dekan. Pri tejto príležitosti mu prajeme dobré zdravie. A Szepsi Városi Képviselő-testület 33. rendkívüli ülésének programja ( ) 1. Megnyitó. 2. Képviselői interpellációk. 3. Az Új utcai Többfunkciós lakóház, és ebben 50 bérlakás építésének finanszírozására jóváhagyott bankgarancia elfogadása, amely a lakásfejlesztési Állami Alaptól kér hitelhez szükséges. 4. A lakóház műszaki felszereltségének finanszírozására benyújtott hosszúlejáratú hitel kötelező hiteligényének jóváhagyása. 5. A volt Gyermekkórház átépítése Szociális Szolgáltatások Házává c. projekt társfinanszírozásának és vissza nem térítendő pénzbeli támogatás kérelmének jóváhagyása. 6. Vita. 7. Zárszó március 21-én ünnepli 60. születésnapját Mons. JCDr. Gábor Bertalan, PhD. pápai prelátus, szepsi r. kat. esperes-plébános. Ez alkalomból kívánunk neki jó egészséget és kérjük Isten áldását. Száz éve született Még nem is oly régen, mikor a karácsonyi ünnepekre készülődtünk, csendesen elment mellettünk egy értékes évforduló december 9.-én, azaz száz esztendeje született a szepsi helytörténet egyik fáradhatatlan kutatója és népszerűsítője id. Stibrányi Gusztáv, gyógyszerész, Szepsi város díszpolgára.. Emlékét és örökségét megőrizzük! - zr - Narodil sa pred 100 rokmi Nedávno, ke sme sa ešte len pripravovali na vianočné sviatky, potichu prešlo okolo nás jedno významné výročie. 9. decembra 1909, pred sto rokmi sa narodil nestor moldavskej miestnej histórie, ochranca prírody a starých tradícií PhMr. Gustáv Stibrányi, lekárnik, čestný občan mesta Moldava nad Bodvou. Na jeho odkaz nikdy nezabudneme! - zr - Stibrányi Gustáv 11

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Folytatódnak Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész előadásai a Bibliáról. Az előadásokra havonta szerdánként kerül sor a Szepsi Városi Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és az F-klub rendezésében, az utóbbi helyszinen, mindig ó kezdettel. Az egyes előadásokra november 25-én, január 27-én, illetve február 17-én került sor. A 40. Fábry Zoltán Napok december 3-6-án Stószon, Szepsiben és Somodiban lettek megrendezve. Az ünnepélyes koszorúzásokon kívül előadássorozatra került sor magyarországi, szlovákiai és helyi előadók részvételével. A VIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozóra december 5. és 6-án került sor Jánokon. A rendezvénye részt vette a nagyidai, péderi, restei, jánoki, valamint a füzéri, gencsapáti és sárospataki csoportok. Kedves ünnepi jókívánságokat és újévi köszöntést küldött lapunknak és városunk polgárainak v. ifj. Szilas László a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának PhD. hallgatója Esztergomból. Az ismert Rendőrgyűjtemény alapítója Wass Albert Karácsonyi versek II. részletével köszöntött bennünket (... Olyan jó néha angyalt lesni R ö v i d e n ngyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni... ). Az elmúlt év végén Szepsinek lakosa volt. Ez csupán 8-al több mint egy éve. 189 gyermek született a városban és 80-an haltak meg. A városba 98-an költöztek be és 169-en hurcolkodtak el. A lakosság számából a férfi és a nő. Városunk legöregebb lakosa Bodollóban lakik, Komjáti M. asszony idén lesz 100 éves. A legöregebb a férfiak sorában Szeles János 99 éves. A város összlakosságából 484 lakik a bodollói városrészben. (forrás: Szepsiben, január végén, a Városi Művelődési Központ ünnepi estet rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az ünnepi műsort megelőzően a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete kiállítását nyitották meg az F klubban. A VMK nagytermében a isgyőri és szepsi hagyományőrző csoportok, az Egressy Béni Vegyeskar, valamint a magyar tannyelvű alapiskola diákjai léptek fel.az együttműködő egyesületek től köszönőlevelet kapott Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész, az immár 7 éve nagy sikernek örvendő Biblia üzenete című havonta sorra kerülő Biblia magyarázó órák előadója. Az ünnepi műsorban felléptek az 1680 lelket számláló Kisgyőr település táncosai, népdalköre, énekmondói, huszárai. (forrás: Felvidék Ma, Vitéz Erika) február 13-án, szombaton első alkalommal rendeztek népviseletes bált Szepsiben a Bódvavölgyi Regionális Művelődési Központ és a Városi Művelődési Központ jóvoltából. A népviseletbe öltözött vendégekből nem volt hiány. A zenét a salgótarjáni Dűvő szolgáltatta. A jó hangulathoz hozzájárult a gazdag és ízletes disznótoros vacsora és a jó bor is. A szervezők célja az volt, hogy az ősi viseletek ne merüljenek a feledés homályába. (forrás: február 16-án kedden bódvavölgyi és érchegységi népviseleteket bemutató kiállítás nyílt Szepsiben a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, valamint a Nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes szervezésében a Városi Művelődési Központ F-klubjában. A kiállítást Maródi Attila, a Szinva- völgyi Néptáncegyüttes művészeti vezetője nyitotta meg. A látogataók a salgótarjáni Dűvő zenekar muzsikája mellett csodálhatták meg a szinte már feledésbe merült népviseleteket. A kiállítás két héten keresztül volt látható. (forrás: ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Moldavská 8/A, tel.: 055/

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 17/2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 08. júla 2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA 27. apríl 2010 (utorok) 18.00 Premietanie filmu spojené s prezentáciou

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe

A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/3-4 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

GÖLNICBÁNYA Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója. Gölnicbánya 2016 augustus 12-14

GÖLNICBÁNYA Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója. Gölnicbánya 2016 augustus 12-14 GÖLNICBÁNYA 2016 Szlovákiai bányavárosok és bányásztelepülések 9-ik találkozója Gölnicbánya 2016 augustus 12-14 FOGADJÁK EL MEGHÍVÁSUNKAT A BÁNYÁSZHAGYOMÁNYOKBAN GAZDAG VÁROSUNKBA A Szerencse fel! bányászköszöntés

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r.

Részletesebben

Každá z akcií splnila svoje poslanie.

Každá z akcií splnila svoje poslanie. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/5-6 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII). évfolyam

Részletesebben

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš P O Z V Á N K A Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš Človek nerobí nič iné, len sa stále vracia domov. (Sándor Márai) 26. jún

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8.

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2014. október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 38/MZ/2014

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15.

XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15. XVII. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2015. november 12-15. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Výsledky hlasovania vo volbách do Európskeho parlamentu dna 13.6.2004 v Moldave nad Bodvou. Okrsky Okrsok c.1 Okrsok c.2

Výsledky hlasovania vo volbách do Európskeho parlamentu dna 13.6.2004 v Moldave nad Bodvou. Okrsky Okrsok c.1 Okrsok c.2 Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2009/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XVIII. ÉVFOLYAM Ročník 18 (31) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XVIII. (XXXI). évfolyam

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. évfolyam 9. szám A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA PROGRAMAJÁNLÓ: MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS GYÜMÖLCSFESZTIVÁL,

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9.

XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9. XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból: Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/1-2 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben