Do nového roka, do nového ročníka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Do nového roka, do nového ročníka"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XIX. 2010/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIX. ÉVFOLYAM Ročník 19 (32) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XIX. (XXXII). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu V krátkosti...strana 3, Zo života našich obcí strana 4, Čierna kronika - z prípadov MsP strana 5, Kalendár Údolia Bodvy na rok 2010, - strana 6-7 Zo športu na strane 8. Storočnica strana 11. A tartalomból Községeink életéből a 4. oldalon, Feketelista az 5. oldalon, A Bódvavölgye naptára 2010-re, oldalon, Sport a 8 oldalon, 100 éve született 11 oldal. Röviden oldal. Vážení čitatelia! Vstupujeme do 19. (resp. od prvého založenia do 32.) ročníka časopisu Údolie Bodvy. Začínali sme s ve kým nadšením a pokračovali často so za atými zubami. Údolie Bodvy vydržalo dodnes. Počas týchto rokov, ktoré sú súčasne rokmi našej novej demokracie, prispievali do nášho časopisu mnohí autori. Viacerých z nich sme žia, už stratili. Aj v súčasnom čísle spomíname na dvoch nadšených a usilovných Do nového roka, do nového ročníka prispievate ov. V obci Háj vlani priatelia nebohého I. Mikóa založili Kruh priate ov. V decembri 2009 uplynulo rovných 100 rokov od narodenia čestného občana mesta PhMr. G. Stibrányiho. Počas týchto skoro dvoch desa ročí sa v našom meste mnoho zmenilo. Keby sme to porovnávali, určite by sme museli konštatova, že väčšinou k lepšiemu. Avšak to neznamená, že by sme nemali nedostatky a mali by sme by Új év, új évfolyam spokojní! Tento rok bude aj volebným rokom. Čakajú nás vo by do Národnej rady SR a komunálne vo by. Príležitos pre občanov hodnoti. Aj zamyslie sa. Každý pod a svojho vedomia a svedomia. Aby sme všetci mohli správne rozhodova, k tomu Vám budeme prináša informácie pod a našich schopností a možností. Do roku 2010 Vám, však predovšetkým v mene redakcie prajeme dobré zdravie a ve a úspechov! Tisztelt olvasók! 2010-ben 19. (az első alapítástól számítva 32.) évfolyamába lép a Bódvavölgye. Nagy lelkesedéssel indultunk 1992-ben. Azóta volt, hogy fogcsikorgatva, de kitartottunk. Ez a majd két évtized egyúttal a közép-kelet európai új demokrácia éveit is jelenti. Az évek során értek bennünket is örömök és veszteségek is. Éppen a jelen számban számolunk be arról, hogy tavaly ősszel Ájban megalakult Mikó István, volt rendszeres és lelkes munkatársunk, Baráti Köre. December elején volt pontosan száz esztendeje PhMr. Stibrányi Gusztáv születésének. Városunk díszpolgára, nem csak előadásaival, cikkeivel is kitartóan igyekezett a természet és hagyományainkat védeni. Az elmúlt majd húsz év alatt a Bódva folyó völgyében is sok minden megváltozott. Ha részletesen elemeznénk, hiszem, hogy túlnyomórészt előnyünkre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. Van még min javítani, van még miért harcolni, mert a minket körülvevő veszélyen nem múltak el, sőt, helyenként erősödtek is a választások éve is. Parlamenti és önkormányzati választások előtt állunk. Ez alkalom a véleményünk kinyilvánítására és alkalom megmérettetésünkre is. Sok minden rajtunk múlik. Ahhoz, hogy 2010-ben is helyesen dönthessünk, mi is igyekszünk információkat közvetíteni. Ehhez, és az egész évhez kívánunk a szerkesztőség nevében jó egészséget, sok sikert és a tisztánlátás ajándékát.

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / Zo života samosprávy - Önkormányzati információk Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou na svojom 32. mimoriadnom zasadnutí dňa 7. januára 2010 A) schválilo: 1. Výstavbu Polyfunkčného obytného domu pod a projektovej dokumentácie vypracovanej architektonickou spoločnos ou Arka s. r. o., so sídlom v Košiciach, Zvonárska Spôsob financovania výstavby bytov prostredníctvom a) nenávratnej dotácie MVaRR SR vo výške 25 % oprávnených nákladov na výstavbu nájomných bytov v polyfunkčnom obytnom dome, t. j ,50, b) úveru zo ŠFRB vo výške 75 % oprávnených nákladov na výstavbu nájomných bytov v polyfunkčnom obytnom dome, t. j. 1, ,50, c) vlastných zdrojov resp. úverov z banky vo výške 10 % oprávnených nákladov na výstavbu polyfunkčnej časti polyfunkčného obytného domu, t. j ,-. 3. Spôsob financovania výstavby technickej vybavenosti nasledovne: a) nenávratnou dotáciou MVaRR SR vo výške 70 % obstarávacích nákladov, t. j ,-, b) vlastnými zdrojmi, resp. úverom z banky vo výške Predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR v súlade s jej výnosom č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a Smernice vedúceho Úradu vlády SR č. 3/2009 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR A Szepsi Városi Képviselő-testület január 7-én megtartott 32. rendkívüli ülésén A) jóváhagyta: 1. Egy új többfunkciós lakóház építését az Új utcán. 2. A lakásépítés finanszírozásának módját a következőképpen: a) vissza-nemtérítendő juttatás formájában az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium részéről, a jogos költségek 25 %-nak mértékében, azaz ,50, b) az Állami Lakásépítési Alaptól felvett hitel a jogos költségek 75 %-nak mértékében, azaz 1, ,50, c) a többfunkciós rész jogos költségei 100 %-nak mértékében, azaz ,-. 3. A műszaki felszereltség finanszírozásának módját a következőképpen: a) vissza-nemtérítendő juttatás az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium részéről a beszerzési ár 70 %-nak mértékében, azaz ,-, b) saját forrás, avagy banki hitel ,- értékben. 4. A Többcélú sportpálya Szepsi városában c. projekt előterjesztését, és az e-célú pénzügyi juttatás kérvényét a Kormányhivatal 1029/2009/KVÚV sz. rendelete alapján. A projekt összhangban van a város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tervével. Z uznesení MZ v Moldave nad Bodvou za účelom realizácie projektu Výstavba viacúčelového ihriska v meste Moldava nad Bodvou, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. 5. Výšku celkových rozpočtových nákladov projektu v hodnote min , Výšku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta v hodnote min ,- na realizáciu spodnej stavby ihriska (základy, drenáž, podkladové vrstvy a pod.). 7. Výšku požadovanej dotácie z Úradu vlády SR na realizáciu vrchnej stavby ihriska (umelý trávnik, mantinely, príslušenstvo) v hodnote ,70. B) súhlasilo: 1. S investičným zámerom výstavby polyfunkčného objektu a jemu prislúchajúcej technickej vybavenosti. 2. S nájomným charakterom bytov po dobu minimálne 30 rokov. 3. s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB. 4. S predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu nájomných bytov. 5. S predložením žiadosti o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti. C) uložilo: 1. Prednostke Mestského úradu v Moldave nad Bodvou, zapracova splátky úveru zo ŠFRB resp. úveru z banky do rozpočtu mesta počas celej doby trvania zmluvného vz ahu. A Szepsi Városi Önkormányzat határozataiból 5. A projekt összköltségét min ,70 értékben. 6. A projekt önköltségét a város költségvetéséből min ,- értékben a sportpálya alapjainak elkészítésére. 7. A sportpálya felsőrészének elkészítésére szánt pénzügyi juttatás kérvényét ,70 értékben. B) egyetértett: 1. A többfunkciós lakóház és annak műszaki infrastruktúrájának befektetési tervével. 2. A felépítendő lakóház lakásainak 30 éven át tartó bérlakás-státuszával. 3. Az Állami Lakásépítési Alaphoz benyújtandó hitelkérelemmel. 4. A lakások építésére kapható pénzügyi juttatás ügyében az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó kérelemmel. 5. A műszaki infrastruktúra építésére szánt pénzügyi juttatás kérelmezésével. C) meghagyta: 1. A Szepsi Városi Hivatal hivatalvezetőjének a megtárgyalt és jóváhagyott összegeknek, a szerződés egész időtartamára való beemelésével a költségvetésbe.

3 2010 / 1-2 MsKs v Moldave nad Bodvou prostredníctvom Mestskej knižnice a F-klubu pokračujú v organizovaní prednášok o Svätom písme. Prednášate om je na alej reformovaný duchovný na odpočinku pán Zoltán Gyüre. Podujatia sa uskutočnili 25. novembra 2009, 27. januára a 17. februára 2010, vždy v stredu od hod. v priestoroch F-klubu. Prednášky sú v ma arskom jazyku. 40. Dni Zoltána Fábryho sa uskutočnili decembra v obci Štós, v Moldave nad Bodvou a v Drienovciach. Na podujatí odzneli prednášky aj zo zahraničia a položili sa vence kvetov na hrob na cintoríne (Štós) aj k pamätnej tabule spisovate a (Moldava nad Bodvou). VIII. Medzinárodné stretnutie betlehemcov sa uskutočnilo 5. a 6. decembra 2009 v obci Janík za účasti betlehemcov z Janíka, Pédera, Rešíc, Ve kej Idy, ale aj z ma arských obcí Füzér, Gencsapát a z mesta Sárospatak. Citátom z vianočných básní Alberta Wassa pozdravil našu redakciu pri príležitosti vianočných sviatkov doktorand Nitrianskej univerzity Konštantína V k r á t k o s t i Filozofa László Szilas ml. z ma arského mesta Ostrihom. K 31. decembru 2009 bol celkový počet obyvate ov mesta Moldava nad Bodvou To je iba o 8 viac ako minulý rok. Narodilo sa 189 detí a 80 udí zomrelo. Do mesta sa pris ahovalo 98 nových občanov a súčasne sa 169 občanov rozhodlo z nášho mesta ods ahova. V meste žije spolu mužov a žien. Najstarším občanom mesta je M. Komjátiová z Budulova, ktorá toho roku dovŕši 100 rokov. U mužov je najstarším obyvate om mesta János Szeles, ktorý má 99 rokov. Z občanov žije v Budulove 484. (zdroj: MsKS v Moldave nad Bodvou v spolupráci so zahraničnými partnermi (Kisgyőr, Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, Ma arsko) pripravili koncom januára slávnostný program pri príležitosti Dňa ma arskej kultúry. Okrem spolupracujúcich spolkov odmenili akovným listom aj Z. Gyüreho, prednášate a podujatí o Svätom písme, ktoré sa už 7 rokov úspešne realizuje v mesačných intervaloch. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE V sobotu (13. februára) v Moldave nad Bodvou v réžii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Mestského kultúrneho strediska sa uskutočnil Krojový ples. O hostí oblečených v krojoch nebola núdza. Pestrý výber tanečných štýlov zabezpečila udová hudba Dűvő zo Salgótarjánu. Každý si mohol vyskúša svoje tanečné umenie. K dobrej nálade prispela bohatá večera so zabíjačkových špecialít a dobré víno. Cie om organizátorov bolo, aby sa starodávne kroje nestratili v zabudnutí minulosti a dokázalo sa, že kroj je možné nosi, v rámci rôznych slávností a podujatí, bez hanby aj súčasnosti. (zdroj: 16. februára 2010, v utorok v úzkej spolupráci s Pedagogickým, odborným, poradenským a vzdelávacím inštitútom Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Folklórneho súboru Ilosvai Selymes Péter otvorila v priestoroch MsKS výstava udových krojov Údolia Bodvy a Rudohoria. Výstavu otvoril A. Maródi, umelecký vedúci udového súboru Szinvavölgyi Néptáncegyüttes. Obecenstvo si mohlo pozrie vystavené kroje, ktoré už pomaly upadli do zabudnutia. Výstava bola verejnosti sprístupnená nasledujúce dva týždne. Sadili sme pamätné stromčeky Ke koncom septembra 2009, pri spomienkovom stretnutí, sa zišli priatelia a ctitelia miestneho básnika v Háji Štefana (Istvána) Mikóho, rozhodli sa, že vytvoria združenie priate ov a na jeho pamiatku zasadia stromčeky, pod ktorými by v budúcnosti mali na neho spomína a číta jeho básne. Túto akciu začiatkom novembra zorganizoval pán Ladislav Szilágyi, ktorý je ve kým ctite om nášho básnika. zabezpečil lipové a agátové stromčeky, z ktorých 3 ks zasadili na hájskej stráni nad cintorínom a 3 ks pri anjeli na cintoríne. Akcie sa zúčastnilo 11 členov združenia. napriek sychravému počasiu, spomínali na zosnulého priate a čítaním jeho básní aj priamo pri jeho hrobe. Na záver sa zohriali vareným vínkom a chutnými pagáčikmi, ktorými ich ponúkol Laci báči, hlavný organizátor všetkých podujatí, ktoré v tomto roku boli v našej malej obci Háj, organizované na počes nášho udového básnika. Ružena Farkašová, Háj Emlékfát ültettünk Egy kis csoport gyülekezett november elején az áji hegyoldalon, hogy szilágyi László irányítása alatt emlékfákat ültessenek Mikó István, elhunyt falusi költőnk emlékére. Az emlékfák ültetését 2 darab hárs és l darab akác, még a Baráti Kör megalakulásakor, szeptember végén határozták el. Az ültetésen részt vettek a Baráti Kör áji és szepsi tagjai, összesen 11-en. A hárscsemeték a Szepsi Múzeum udvarán nőttek fel, id. Remák Béla nevelgette őket. A kiültetett csemeték, már be is vannak kerítve, nehogy a szarvasok, őzek megsértsék őket. A további ápolásuk a Baráti Kör tagjaira van bízva. Három csemete a temetőben is el lett ültetve az ismert angyal mellé. A kellemes hegyoldali együttlétet s a jókedvet abban a hűvös időben egy kis forralt bor és a jóízű pogácsa is biztosította, amivel Laci bácsi vendégelte meg a résztvevőket. A faültetés végeztével a Mikó István sírja mellett elhangzottak azok a versek, amikben leirja a mi elhunyt költőnk a falut körülvevő hegyek szépségét. Farkas Rózsa, Áj 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Zo života našich obcí - Községeink életéből Takto sme oslavovali DEŇ DÔCHODCOV Aj ke už od minulej jesene prešlo nieko ko mesiacov, ale vzh adom na to, že náš časopis odvtedy nevyšiel, rozhodili sme sa, že ani niektoré články, spomínajúce jesenné udalosti nevynecháme. Ve kolepé oslavy pripravilo Obecné zastupite stvo a vedenie ZO-JDS v obci Háj. Dňa 23. októbra 2009 do Kultúrneho domu pozvali každého dôchodcu obce, na oslavy DŇA DÔCHODCOV z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po slávnostnom príhovore starostky obce Ireny Gajdošovej o význame tohto mesiaca, o živote starších v klube dôchodcov informovala predsedníčka ZO-JDS Ružena Farkašová. Členky ZO CSEMADOK-u Irena Sztupáková, Eva Červená a Priska Orbanová svojimi veršami a piesňami, spolu so žiakmi ZŠ potešili srdce prítomných 45 dôchodcov tejto malej podhorskej obce. Hlavným bodom programu bolo pozdravenie našich najstarších dôchodcov a to 90-ročných: Helenu Barnákovú, Máriu Komárovú a Jozefa Kulcsára, ktorí okrem pamätného listu dostali aj upomienkové darčeky a krásne kytice. Myslelo sa aj na ostatných jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili rokov. Dostali podobný darček. Dojatie starkých bolo naozaj ve ké. Nasledovala večera, ktorú pripravil šéfkuchár Gejza Mártha a občerstvenie. za túto ve kolepú oslavu Dňa dôchodcov sa v mene všetkých po akoval Ján Babáš, a s básňou sa rozlúčila Jolana Bojszková. Hlavné momenty slávnostného podujatia, aby ostala spomienka aj pre nasledujúce generácie, zvečnil na videozázname Peter Trifon. Ružena Farkašová, Háj ILYEN MÉG NEM VOLT Disznóölés Lángnyelvek nyaldosnak a fehér hóba, kis érben elfutott a hízó vére. Zizegve halmozzák a száraz szalmát, pernye hull a hóra, kis szikrák ülnek fel a hajnali égre. Toporgó gyermekek szeme csillan, ha fellángol a perzselő tűz, Pörkölt szőr szaga gyorsan elillan arcukra a fagy piros rózsát tűz. A disznóölés falusi gyermekek téli valósága. fehérbe öltözött fák őrségbe állnak s vigyázzák a kés alá került elfutni már nem tudó szép hízó álmát. Farkas Rózsa, Áj A tavalyi ősztől már eltelt már néhány hónap, de mivel lapunk azóta nem jelent meg, úgy döntöttünk, hogy néhány, azt az időszakot érintő cikket, így utólag mégis megjelentetünk. Színpompás ünnepségre került sor Ájban október 23-án a helyi Kultúrházban, ahová az Önkormányzat és a Nyugdíjasok szövetségének helyi vezetősége hívta meg a község összes nyugdíjas polgárát, hogy közösen ünnepeljék meg októbert az idősek hónapját. A polgármesternő, Gajdos Irén ünnepi köszöntője után, Farakas Rózsa, a szövetség elnöke beszélt a hónap jelentőségéről és a klubélet fontosságáról. A CSEMADOK vezetőségi tagjai, Sztupák Irén, Cserveni Éva és Orbán Piroska gyönyörű versei, énekei, valamint a kisiskolások kedves köszöntői meghatották a jelenlévő 45 nyugdíjast. Ezt követte az est fő része a jubilánsok köszöntése, mely alatt polgármesternőnk átadta községünk 3 90-éves polgárának Barnák Ilonának, Komár Máriának és Kulcsár Józsefnek a köszöntő leveleket, ajándékokat és a rendkívül szép virágcsokrokat. De a többi idős polgárunk, aki az idén betöltötte, vagy betölti a évig terjedő életkorát, hasonló figyelmességben részesült. A pohárköszöntő után a finom vacsorát Mártha Géza tálalta és a frissítők felszolgálása után, még sütemény is került az idős polgárok asztalára. Ez a nagyvonalúan megszervezett nyugdíjas - estet Babás János köszönte meg társai nevében és Bojszko Jolán köszöntő verse zárta le az ünnepséget, melynek főbb mozzanatait Trifon Péter videóra vette, emlékként megmaradjon az utánunk jövőknek is, mert biztos, hogy ilyen nagyvonalú ünnepség a nyugdíjas polgárok részére Ájban még nem volt. Farkas Rózsa, Áj 4

5 2010 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Z prípadov MsP v Moldave nad Bodvou V období od bolo v meste Moldava nad Bodvou do konca októbra 2009 najviac priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spolu 62 priestupkov. Pri meraní rýchlosti motorových vozidiel bolo zistených 142 prekročení rýchlosti v meste. OOPZ sa meraniu rýchlosti v meste venovalo až 223 hodín. 30 vodičských preukazov zadržali a zistili 23 osôb, ktoré jazdili bez vodičského preukazu. V polovici júla, neskoro večer hliadka MsP na ulici ČSA zistila neoprávnené prebývanie jednej štvorčlennej rodiny a jednej šes člennej rodiny v pivničných priestoroch. Išlo o obyvate ov z Ve kej Idy a z Rudníka. V herni Imperiál skupina z Michaloviec vzbudzovala verejné pohoršenie. Ich vodička pri dychovej skúške vykázala 0,32 promile alkoholu. Začiatkom júla (3. 7.) v herni Admirál na Hlavnej ulici prepadli traja občania J. Sz., ktorého udreli po hlave a z kasy odcudzili tisíc Eur. Hliadka MsP zaistila podozrivých Ž. C. a D. H. z Moldavy agresívny otec rodiny na Terase útočil na svoju rodinu. Hliadka ho následne predviedla na psychiatrické oddelenie do Košíc. Traja páchatelia boli predvedení na OOPZ v Moldave nad Bodvou, po tom, čo sa násilne dostali do firmy E. T. K., odkia odcudzili nájazdovú rampu pre nákladné vozidlá o hmotnosti cca 110 kíl a hliníkové plechy. 27. augusta 2009 hliadka zadržala dvojicu z budulovskej ulice, ktorá z objektu SJT ukradla 140 kg liatinovú formu na výrobu kanalizačných poklopov, ktorú porozbíjala a po kúskoch vyniesla cez oplotenie. 1. augusta 2009 dvaja maloletí (z Moldavy a z Mladej Boleslavy) si našli zvláštnu prázdninovú zábavu na ma arskej ZŠ porozbíjali okná a spôsobili škodu 200 fi. 12. septembra 2009 hliadka zadržala pri čine občana z Budulovskej ulice, ktorý sa vlámal do rodinného domu na Kalvínskej ulici a pokúsil sa odcudzi 2 kusy elektrických vŕtačiek a predlžovací kábel. 25. septembra patrolujúca hliadka MsP zadržala podozrivé osoby z Poproča a z Moldavy, ktoré mali pri sebe ručne ušú anú cigaretu s marihuanou. 2. októbra 2009 šes členná skupina páchate ov z Drienovca sa v záhradkárskej oblasti na kopci pokúsila o vlámanie sa do záhrady. Po prichytení hliadkou MsP sa priznali k alším 12 prípadom, pričom ukradli kosačky, krovinorezy, vŕtačky a iné nástroje. - Na základe správy náčelníka MsP v Moldave nad Bodvou januára 2010 našli v Košiciach v mestskej časti mŕtvolu 60 ročného muža z Moldavy nad Bodvou. Vzh adom na poranenia, ktoré boli na mŕtvole, ktorá ležala na brehu blízkeho potoka, polícia začala stíhanie vo veci vraždy. (zdroj: Új Szó a SITA). A Szepsi Városi Rendőrség eseteiből A Szepsi Városi Rendőrség kimutatásai szerint, től ig a legtöbb szabálysértésre a város területén a közlekedési vétségek jelentették 62 esetben. Az állami rendőrség is nagy figyelmet szentelt a közlekedésnek a városban. Összesen 223 órán át mérték az autók sebességét. Ennek eredményeként 142 esetben állapítottak meg sebességátlépést, 23 személyt állítottak meg, akik hajtási nélkül vezette és 30 hajtási igazolványt vettek el egy CSSA utcai lakóház pincéjében a járőröző városi rendőrök egy négy és egy hattagú családra bukkantak, melyek kiskorú gyermekeikkel jogosulatlanul költöztek be Nagyaidáról és Rudnokról érkezve. Július 14-én egy keletszlovákiai csoport az Imperiál játékteremben közbotrányt okozott, ráadásul a gépkocsit vezető nő vérében 0, 32-os alkoholszintet állapítottak meg. J. SZ. helyi polgárt két helyi lakos megtámadta az Admirál játékteremben, a kasszából pedig ezer eurót vettek ki. A támadók a rendőrségen végezték. Július 15-én egy agresszív családfőt kellett az idegosztályra szállítaniuk a városi rendőröknek, miután az illető saját családját fenyegette és veszélyeztette a Városi Rendőrség járőre tetten ért egy háromtagú csoportot, amint az E. T. K. cég udvaráról eltulajdonítottak egy 110 kiló fémet. Augusztus 27-én délután a járőr két tettest fogott el akik az SJT cégtől elloptak egy 140 kilós kanális-fedél öntőformát, melyet darabokra törtek és értékesíteni kívántak. Augusztus első napján két kiskorú (Szepsiből és Mladá Boleslavból) unalmában ablakokat vert be a magyar tannyelvű alapiskola épületén. Tettükkel összesen 200 fi kárt okoztak. Szeptember 9-én egy Bodolló-i úti lakos betört egy Kálvin utcai lakásba, ahonnan fúrógépet, hosszabbító zsinórt és más szerszámokat akart elvinni, de a helyi rendőrök tetten érték. Szeptember 25-én a hegyen járőröző rendőrök egy szepsi és egy poprocsi lakost állítottak meg akik saját kezűleg sodort marihuánás cigarettát szívtak. Október 2-án egy somodi, hattagú csoportot ért tetten a hegyen a kertben a járőr. A tetten értek bevallottak tovább 12 betörést, melyek során kerti szerszámokat loptak. - készült a Szepsi Városi Rendőrség parancsnokának jelentése alapján január 17-én, vasárnap reggel holtan találták Kassa Sacca városrészében egy 60 éves szepsi lakost. A férfi holtteste a közeli patak partján feküdt. Mivel az arcán sérülések voltak, a halottkém nem zárta ki az idegenkezűséget. A rendőrség emberölés miatt eljárást indított. (forrás: Új Szó és SITA). 5

6 M A M Údolie Bodvy 2 0 J a n u á r / Január N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat F á r N eb ru / Február elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat p ríl / Április 5 2 N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat á j / Május 1 8 N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat a rec / Március N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat J ú n N / Június elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat

7 A O 1 0 Bódvavölgye J ú l 5 2 N / Július elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat k tó b er / Október N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat u g u st / Augusztus N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat S ep tem b er / Szeptember N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat N o v e m b 1 N er / November elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat D b N ecem er / December elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Veselé múdrosti: Opakovanie je otcom nudy. Poznal dvojaké názory: nesprávne a svoje. Nie svet sa stal horším, ale spravodajstvo sa zlepšilo. Neviem sa díva na trápenie druhých, ale z niečoho musím ži... tvrdil inkvizítor. Na 100 % úspešná meteorologická predpove : Počasie sa skôr, či neskôr zmení! Odovzdali mu k úče od mesta. Radšej mali vymeni zámok! Zašli pri aleko na to, aby mohli zisti, ako aleko môžu zájs! Iba blázni berú seba samého vážne... Vodca nesmie ís príliš dopredu, lebo ho vlastní strelia do zadku! Najviac zla napácha klamstvo, ktoré sa ve mi podobá na pravdu! Vtáka poznáš pod a peria...ponožky pod a zápachu! (Zdroj Internet: ) Nem mindegy: A vendéglő vagy a vendég lő! Az AZÚR mos vagy Az úr mos! Ő haver vagy ő ha ver! Itt az angoltapaszt vagy Itt az angol tapaszt! (Farkas Rózsa) Vidám igazságok: Aki a meleget szereti, hóember nem lehet! Nem minden arany, ami hörcsög! A pénz beszél, azt mondja: Viszlát! Amit ma megtehetsz, halaszd holnapra, hátha addigra valaki megteszi helyetted. Ritka, mint a fehér Zorro. Azt mondják, jó munkához idő kell, de az idő pénz, a pénz nem boldogít. Tehát: a jó munka nem boldogít. Nem akarásnak nyögés a vége - de ez a szexre nem vonatkozik. Aki mer, annál van a kanál. Ritka, mint a hintalósz...r! Szegény ember vizel és főz! Aki másnak vermet ás, sírásó vagy földmunkás! Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. Munka helyett édes a pihenés! Közös mosógépnek vízköves a csőrendszere. Verés közben jön-megy a székláb. Akasztott embernek lába se éri a földet. A szomszéd gépe mindig gyorsabb. (http://www.gumicsizma.hu/viccek/elferditett_mondasok.html ) Keresztrejtvény Vízszintes sorok: 1. A Bódvavölgye főszerkesztője. 5. Dobó István volt a várának a kapitánya. 6. Lőrenap egyneműi. 7. Karddal vagy késsel...ejt (sebet). 9. Epedne fele. 10. Sár szélei. Függőleges sorok: 1. Svájc latin neve. 2. Itt van a Taj Mahal a zászló. 4. Honfoglaló vezér. 5. Szlovák párt. Készítette: Mikó Bálint

9 2010 / 1-2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Zo športu - Sport Takto zimujeme (tabu ky futbalových sú aží) Így telelünk (labdarúgó bajnokságok táblázatai)): II.liga Východ - Tabu ka Poradie Mužstvá Z V R P Skóre Body 1. Prešov jun : Moldava n/b : Vranov n/t : Lipany : Podbrezová B : Trebišov : D. B.Bystrica B : Žilina B : HFC Humenné : Sp.Nová Ves : Zvolen : FK Poprad : MFK B.Bystrica : FK Čadca : MFK Košice B : St. ubovňa :28 8 Naše śpechy / Neúspechy Sikereink / Kudarcaink Tabu ka IV. ligy Juh: 1 TJ Jednota Haniska : FK Bodva Moldava (B) : FK Po nohosp. Buzica : TJ FK Ve ké Revištia : FK Pokrok SEZ Krom : SP MFK Rožňava : TJ Cementár Turňa n/b : FK Čaňa : TJ Baník Štítnik : OŠK Rudňany : MFK Ve ké Kapušany : TJ Slavoj K. Chlmec : FK Slovan V. Folkmar : ŠK Strážske : FK Slovan Helcman : FK Šaca-Brekov :61 1 Zimná príprava na umelom trávniku Moldava - Michalovce 3:1 (1:0) Moldava - Poprad 2:0 (1:0) Moldava - Giraltovce 8:0 (3:0) Nyíregyháza - Moldava 1:1 (0:1) Dolný Kubín - Moldava 1:1 (0:1) 20. marca 2010 odohralo futbalové mužstvo Bodvy Moldava nad Bodvou svoj prvý domáci jarnýzápas. Súperom bolo B mužstvo Podbrezovej (ich A mužstvo odstúpilo zo sú aže I. ligy a tak sa béčko automaticky posilnilo). Na zápase pod umelým osvetlením, domáci po vyrovnanom zápase zaslúžene vyhrali 2:0 (1:0) Niektoré výsledky z ostatných trávnikov: Humenné - Čadca 1:0 Vranov - Poprad 1:0 Zvolen - Žilina B 4: március 20-án lejátszotta első hazai mérkőzését a tavaszi idényben a szlovák nemzeti bajnokság másodosztályában szereplő (II. osztály, keleti csoport) Szepsi Bódva labdarúgócsapat. Az ellenfél a Podbrezová B csapata volt (megjegyzendő, hogy az egy osztállyal feljebb szereplő A csapatuk visszalépett a bajnokságtól és így a B csapat alaposan megerősödött). A villanyfényes találkozón, kiegyenlített küzdelemben, végül a hazai csapat 2:0 (1:0) arányban diadalmaskodott. Staré časy moldavského futbalu - Régi idők (szepsi) focija 9

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Občania Moldavy nad Bodvou a Budulova zosnulí v období od do július elejétől, 2009 december végéig elhunyt szepsi és bodollói lakosok névsora Júl: Štefan Glatz 54 ročný, Gabriela Flašková 75 ročná, Budulov, František Spišák 54 ročný, Budulov, Ondrej Varga 73 ročný, Anna Kuzmová 51 ročná, Imrich Vávra 55 ročný, Július Kónya 57 ročný, Magdaléna Značková Kúthová 63 ročná, Október: Vlasta Garčárová Patrik Puškáš Štefan Czeranko Štefan Sakson Vojtech Kovács Alžbeta Vozárová Klára Kerekešová Ján Cmorej Gizela Andrejkovičová 60 ročná, 31 ročný, 83 ročný, 64 ročný, 86 ročný, 76 ročná, ročná, 64 ročný, 79 ročná, Budulov. August: Ladislav Rigó Abelina Pačayová Pavel Gracik Elena Kesziová September: Mária Spišáková Katarína Gaálová Miroslav Sakala Štefan Zsarnay Jozef Značko Zoltán Deák Štefan Fürberger Alžbeta Szabová 4 ročný, 80 ročná, 61 ročný, Budulov, 86 ročná. 83 ročná, 69 ročná, 58 ročný, 70 ročný, 70 ročný, 68 ročný, 59 ročný, 82 ročná. November: Peter Kovács Mária Krágová Helena Molitorisová Katarína Rešteiová Štefan Csizmár Peter Pavlišin Jolana Širocká Štefan Ganyo December: Priska Dombiová Anna Fazekašová Štefan Görcsös Margita Hajdúová Katarína Horváthová Tibor Tóth Ján Špegár Viliam Ribár 71 ročný, 83 ročná, 76 ročná, Budulov, 73 ročná, 52 ročný, 71 ročný, 64 ročná, 62 ročný. 66 ročná, 78 ročná, 54 ročný, Budulov, 73 ročná, 45 ročná, 61 ročný, 60 ročný, 70 ročný. - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! - 10

11 2010 / 1-2 Program 33. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite stva v Moldave nad Bodvou Otvorenie. 2. Interpelácie poslancov. 3. Návrh na schválenie bankovej záruky za úver zo ŠFRB na financovanie výstavby Polyfunkčného obytného domu, 50 nájomných bytov na ul. Novej. 4. Žiados o záväzný úverový prís ub na dlhodobý úver k financovaniu technickej vybavenosti. 5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kofinancovania projektu na prestavbu Detskej nemocnice na Domov sociálnych služieb. 6. Diskusia. 7. Návrh na uznesenie. 8. Záver. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 21. marca 2010 sa dožíva životného jubilea 60 rokov Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD, pápežský prelát, moldavský r. kat. dekan. Pri tejto príležitosti mu prajeme dobré zdravie. A Szepsi Városi Képviselő-testület 33. rendkívüli ülésének programja ( ) 1. Megnyitó. 2. Képviselői interpellációk. 3. Az Új utcai Többfunkciós lakóház, és ebben 50 bérlakás építésének finanszírozására jóváhagyott bankgarancia elfogadása, amely a lakásfejlesztési Állami Alaptól kér hitelhez szükséges. 4. A lakóház műszaki felszereltségének finanszírozására benyújtott hosszúlejáratú hitel kötelező hiteligényének jóváhagyása. 5. A volt Gyermekkórház átépítése Szociális Szolgáltatások Házává c. projekt társfinanszírozásának és vissza nem térítendő pénzbeli támogatás kérelmének jóváhagyása. 6. Vita. 7. Zárszó március 21-én ünnepli 60. születésnapját Mons. JCDr. Gábor Bertalan, PhD. pápai prelátus, szepsi r. kat. esperes-plébános. Ez alkalomból kívánunk neki jó egészséget és kérjük Isten áldását. Száz éve született Még nem is oly régen, mikor a karácsonyi ünnepekre készülődtünk, csendesen elment mellettünk egy értékes évforduló december 9.-én, azaz száz esztendeje született a szepsi helytörténet egyik fáradhatatlan kutatója és népszerűsítője id. Stibrányi Gusztáv, gyógyszerész, Szepsi város díszpolgára.. Emlékét és örökségét megőrizzük! - zr - Narodil sa pred 100 rokmi Nedávno, ke sme sa ešte len pripravovali na vianočné sviatky, potichu prešlo okolo nás jedno významné výročie. 9. decembra 1909, pred sto rokmi sa narodil nestor moldavskej miestnej histórie, ochranca prírody a starých tradícií PhMr. Gustáv Stibrányi, lekárnik, čestný občan mesta Moldava nad Bodvou. Na jeho odkaz nikdy nezabudneme! - zr - Stibrányi Gustáv 11

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 1-2 / 2010 Folytatódnak Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész előadásai a Bibliáról. Az előadásokra havonta szerdánként kerül sor a Szepsi Városi Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és az F-klub rendezésében, az utóbbi helyszinen, mindig ó kezdettel. Az egyes előadásokra november 25-én, január 27-én, illetve február 17-én került sor. A 40. Fábry Zoltán Napok december 3-6-án Stószon, Szepsiben és Somodiban lettek megrendezve. Az ünnepélyes koszorúzásokon kívül előadássorozatra került sor magyarországi, szlovákiai és helyi előadók részvételével. A VIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozóra december 5. és 6-án került sor Jánokon. A rendezvénye részt vette a nagyidai, péderi, restei, jánoki, valamint a füzéri, gencsapáti és sárospataki csoportok. Kedves ünnepi jókívánságokat és újévi köszöntést küldött lapunknak és városunk polgárainak v. ifj. Szilas László a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának PhD. hallgatója Esztergomból. Az ismert Rendőrgyűjtemény alapítója Wass Albert Karácsonyi versek II. részletével köszöntött bennünket (... Olyan jó néha angyalt lesni R ö v i d e n ngyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni... ). Az elmúlt év végén Szepsinek lakosa volt. Ez csupán 8-al több mint egy éve. 189 gyermek született a városban és 80-an haltak meg. A városba 98-an költöztek be és 169-en hurcolkodtak el. A lakosság számából a férfi és a nő. Városunk legöregebb lakosa Bodollóban lakik, Komjáti M. asszony idén lesz 100 éves. A legöregebb a férfiak sorában Szeles János 99 éves. A város összlakosságából 484 lakik a bodollói városrészben. (forrás: Szepsiben, január végén, a Városi Művelődési Központ ünnepi estet rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az ünnepi műsort megelőzően a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete kiállítását nyitották meg az F klubban. A VMK nagytermében a isgyőri és szepsi hagyományőrző csoportok, az Egressy Béni Vegyeskar, valamint a magyar tannyelvű alapiskola diákjai léptek fel.az együttműködő egyesületek től köszönőlevelet kapott Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész, az immár 7 éve nagy sikernek örvendő Biblia üzenete című havonta sorra kerülő Biblia magyarázó órák előadója. Az ünnepi műsorban felléptek az 1680 lelket számláló Kisgyőr település táncosai, népdalköre, énekmondói, huszárai. (forrás: Felvidék Ma, Vitéz Erika) február 13-án, szombaton első alkalommal rendeztek népviseletes bált Szepsiben a Bódvavölgyi Regionális Művelődési Központ és a Városi Művelődési Központ jóvoltából. A népviseletbe öltözött vendégekből nem volt hiány. A zenét a salgótarjáni Dűvő szolgáltatta. A jó hangulathoz hozzájárult a gazdag és ízletes disznótoros vacsora és a jó bor is. A szervezők célja az volt, hogy az ősi viseletek ne merüljenek a feledés homályába. (forrás: február 16-án kedden bódvavölgyi és érchegységi népviseleteket bemutató kiállítás nyílt Szepsiben a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, valamint a Nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes szervezésében a Városi Művelődési Központ F-klubjában. A kiállítást Maródi Attila, a Szinva- völgyi Néptáncegyüttes művészeti vezetője nyitotta meg. A látogataók a salgótarjáni Dűvő zenekar muzsikája mellett csodálhatták meg a szinte már feledésbe merült népviseleteket. A kiállítás két héten keresztül volt látható. (forrás: ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Moldavská 8/A, tel.: 055/

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 16. ročník Jún 2012 Medzinárodný deň detí 2. szám 16. évfolyam 2012 Június Nemzetközi gyermeknap

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül Egy év távlatában... Balódi László, polgármester 2011. november 27-én eltelik egy év az önkormányzati választások óta, melyek eredménye visszaigazolta, hogy községünk lakosai igénylik a változást. Az első

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie Noviny obyvate¾ov Ve¾kých Ú¾an Nagyfödémes lakosainak lapja 3. èíslo 12. roèník Október 2008 3. szám 12. évfolyam 2008 Október Aladár Botlík èestným obèanom našej obce V dòoch 1. a 2. augusta sa konali

Részletesebben

Fontos a jó start egkezdődött a tanítás, és a kis elsősök

Fontos a jó start egkezdődött a tanítás, és a kis elsősök Megjelenik kéthetente XXXIV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR 2014. szeptember 18. 21. Dunaszerdahely, Vásártér XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 18 21. septembra 2014 Dunajská Streda, Trhovisko Vychádza dvojtýždenne 2014.

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

Lelki csönd és gyertyafény

Lelki csönd és gyertyafény nov. 9. 16.00-tól : X. KÁRPÁT- MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM a Városi Művelődési Központban 9. nov. od 16.00: X. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA v MsKS Megjelenik

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. június V. évfolyam, 6. szám A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat hírei v Isten veletek cimborák v Az iskolai klubok mûködése v Art Fesztivál v János Vitéz v Az

Részletesebben

Zoltán Hájos primátor

Zoltán Hájos primátor Karácsonyi vásár a Városi Művelődési Központ előtti téren dec.23-ig tart, naponta 14-től 19 óráig, kultúrműsorok 16 órától. Vianočné trhy na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom do 23. decembra,

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

Fociünnep helyett...

Fociünnep helyett... dh_nov_12:dh.qxd 2008.11.07. 2:07 Page 1 DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2008. november 15-én a VMK-ban / 15. novembra v MSKS 2008. november 12. * 16. év fo lyam * 20. szám * 20. èíslo

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na Megjelenik kéthetente XXX. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 26. Bővebben az 5. oldalon. Vychádza dvojtýždenne 2010. június 9., 18. évfolyam, 11. szám 11. číslo, 18. ročník, 9. júna 2010 DUNASZERDAHELYI

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. FEBRUÁR SVAT-ADAR 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 2. SZÁM, 225. SZÁM Komáromból indultak Sorozatunk első részében az izraeli Wilheim cukrászda történetét

Részletesebben

Sztrájkoljanak a gépek?

Sztrájkoljanak a gépek? Október 6. - 18.30: Nemzeti gyásznap Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. októbra. - 18.30 h.: Národný smútočný deň spomienka na martýrov z Aradu Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. október

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások.

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások. A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁJUS IJAR - SIVAN 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 168. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie Prezident v Štúrove 2004/3 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XV. évfolyam marec/március Az államfő Párkányban 10. marca 2004 poprvýkrát

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2011. MÁJUS NISAN-IJAR 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA IX. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 180. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben