A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/3-4 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XV. (XXVIII). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu: Drobné správy z mesta O modrej jari na Jeleňom vrchu Z činnosti OZ Amare Roma Naši Rómovia Z uznesení MZ v Moldave nad Bodvou Zo života v moldavskom klube dôchodcov predpoludním sa vo ve kej sále Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie sú aže Literárny pamätník Jozefa Fridrichovského, ktorá bola vyhlásená 3. apríla. Do sú aže sa prihlásilo spolu 36 žiakov a študentov. Ocenených bolo pä prác a tri alšie dostali čestné uznania. Podujatie otvoril spevácky zbor Zvonky z I. ZŠ na ul. ČSA. Ceny odovzdávala zástupkyňa Slovenskej sporite ne Agnesa Vencelová a primátor mesta Ing. Štefan Zachariáš. Autormi najlepších prác sú Henrieta Kerekešová, Erika Szentpéteriová, Anna Vysokaiová, Mariana Liptaiová a Alexander Kiss. Čestné uznanie dostali: Karin Zuzkáčová, Veronika Ridzoňová a Pavol Bezek. Literárna sú až vznikla na počes moldavského kaplána z konca 18. storočia Jozefa Fridrichovského, ktorý bol literárne A tartalomból: A Szarvas-hegy kék tavasza A Szepsi Városi Képviselőtestület határozataiból Amare Roma - roma polgári társulás Szepsiben Feketelista Mikó István verseiből Literárny pamätník Jozefa Fridrichovského činný a okrem iného bol aj členom Slovenského učeného tovarišstva. V sprievodnom kultúrnom programe vystúpili herci ŠD Košice Danka Košická a Róbert Šudík, za hudbu zabezpečil Peter Tomka. Organizátori veria, že sa touto úvodnou akciou začne tradícia alšieho hodnotného kultúrneho podujatia v meste. Z ocenených prác vyberáme myšlienku:...potreba chráni a zve a ova to, čo je naše, či už ide o našu rodinu, o našu firmu alebo o hocičo iné je v nás vrytá, je to pre nás samozrejmos, je to súčas našej osobnosti a v aka nej sme tam, kde sme. Nemyslím tým našu súčasnú situáciu vo svete, ale náš stav tam vo vnútri... Henrieta Kerekešová - jk - Fridrichovsky Irodalmi Pályázat Szepsiben Április elején hirdették meg azt az irodalmi pályázatot, amelynek értékelésére június 27-én került sor a Szepsi Művelődési Központban. A versenyben 36 szlovák alapés középiskolás vett részt. A díjakat városunk polgármestere Zachariáš István és a szponzoráló Szlovák Takarékpénztár helyi fiókjának képviselője Agnesa Vencelová adták át. Az alapiskolások köréből első díjat kapott Henrieta Kerekešová, második lett Erika Szentpéteriová, és harmadik Anna Vysokaiová. A középiskolások közt az első hely nem lett kiadva, második lett Marianna Liptaiová a harmadik pedig Alexander Kiss, mindketten a helyi szlovák gimnáziumból. Az ünnepi hangulathoz hozzájárult a Zvonky énekkar az I. sz. Szepsi Alapiskolából, valamint a Kassai Állami Színház művészei is. A szervezők szeretnék, ha a rendezvény hagyománnyá válna Szepsiben, így emlékezve Fridrichovsky Józsefre, aki mint a 18. századi Slovenské učené tovarišstvo tagja városunkban volt r. kat. káplán és később Kassán több írása és könyve jelent meg. - jk - Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou Výzva Mesto Moldava nad Bodvou prostredníctvom Kultúrnej komisie pri MZ vyzýva organizácie, inštitúcie, združenia a spolky pôsobiace v meste, ako aj poslancov MZ na nomináciu osobností na mestské ocenenia: Čestný občan Pro Urbe Cena mesta - pod a VZN č.26/2000 do 25. augusta 2006 na adresu: MsÚ, Školská 2, Moldava nad Bodvou. Obálku označte heslom: "Ocenenia". Nominácie musia obsahova : navrhovate a, krátky životopis a dôvod nominácie. Ing. István Zachariaš Výzva Mesto Moldava nad Bodvou pri príležitosti Dní Moldavy 2006 vyhlasuje sú až na prípravu prác (štúdií) o histórii mesta, mestských inštitúcií, združení, či spolkov. Do sú aže sa môžete zapoji aj zbierkou originálnych starých fotografií alebo písomností, resp. ich fotokópiami. Jednotlivé práce budú posúdené Komisiou kultúry a športu pri MZ. Najlepšie práce budú finančne odmenené a následne publikované na internetovej stránke mesta, resp. tlačou. Jazyk prác - slovenčina alebo ma arčina. Rozsah prác - minimálne 10 s. A4 (normovaná strana, strojopis alebo Courier New 12). Termín odovzdania na MsÚ - do 21. augusta Ing. István Zachariaš

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / Uznesenia MZ v Moldave nad Bodvou V marci na 27. riadnom zasadnutí MZ v Moldave nad Bodvou poslanci okrem iného schválili hospodárenie MsKS, MsBH za predchádzajúci rok, ako aj plán MsBH na rok Schválili nákup traktora Zetor pre MsBH a predaj autobusu pre SAD KDS. Ďalej schválili ročnú uzávierku Bodvatel s. r. o. za rok 2005 a zúčtovanie straty tejto spoločnosti na archu ostatných kapitálových fondov. Rovnako schválili plán Bodvatel a Domova dôchodcov na rok 2006 a záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2005, bez výhrad a prevod prebytku hospodárenia mesta vo výške ,44 Sk do rezervného fondu. Schválili sa aj dotácie v zmysle VZN pre Spevácky zbor Asszonykórus, mažoretky PRINCESS, Združenie Bodva E, reformovanú a katolícku cirkev ako aj pre Zväz skautov M. Bercsényiho. Na 28. mimoriadnom zasadnutí MZ v Moldave nad Bodvou poslanci schválili zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom ma arským v priestoroch bývalého internátu SPŠ. alej schválili doplnok č. 2 k územnému plánu mesta a záložnú zmluvu v prospech MV a RR SR, finančný príspevok v zmysle zákona a VZN č. 14 pre Občianske združenie Amare Roma Naši Rómovia, pre neziskovú organizáciu Voda a život a pre slovenskú mládež na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt prostredníctvom Rímskokatolíckej cirkvi meste. Na 29. riadnom zasadnutí MZ v Moldave nad Bodvou poslanci schválili o. i. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, predaj časti kotolne K-5 pre firmu MENERT s. r. o. Ša a, plnenie rozpočtu mesta za 1. štvr rok, I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2006, čerpanie úveru vo výške 5 mil. Sk na dostavbu INKUBÁTORA a prijatie úveru vo výške 10 mil. Sk od OTP Banky Slovensko. Schválené boli aj dotácie pre Spevácky zbor Egressy Béniho, OV Csemadoku, ZO Csemadoku a spevácky zbor Vox Columbellae. Zastupite stvo menovalo Ing. Gabriela Szabó-Bartku za preventivára požiarnej ochrany, Máriu Demkovú za riadite ku II. MŠ, Juditu Gumányovú za riadite ku V. MŠ a Alexandru Durovú za členku bytovej komisie MZ. Na 30. mimoriadnom zasadnutí MZ v Moldave nad Bodvou sa o. i. schva oval predaj bytu, dodatok k VZN Ponukové konanie mesta, úprava rozpočtu, prenájom parciel a kúpa pozemkov v lokalite budúceho priemyselného parku. Vlani MsP v Moldave nad Bodvou riešila celkovo 663 prípadov. Z toho počtu bolo uložených pokút v celkovej výške ,-Sk. Priestupky v blokovom konaní tvorili ,- Sk. 69 prípadov bolo postúpených štátnej polícii. Pomer objasnených prípadov bol 94,2 %. Z tohoročných prípadov vyberáme: Vo februári požiadal o pomoc MsP strážnik firmy LOEND na Budulovskej ulici, nako ko im traja páchatelia vznikli do objektu a snažili sa ukradnú drevo. V mesiaci január z firmy ESO na Železničnej ulici sa snažila 16 členná skupina ukradnú 19 ks trojmetrových drevených dosiek. Hliadka ich prichytila pri čine. Vo februári člen štátnej ochrany prírody nahlásil nepovolený výrub siedmych stromov pod kopcom pri bývalej strelnici. Hliadka na mieste zadržala troch občanov, ktorých odovzdali orgánom činným v trestnom konaní. Začiatkom februára na Budulovskej ulici zadržala hliadka MsP štyroch občanov, ktorí na bicykloch niesli odcudzené ošípané z PD Mokrance. Páchate ov predviedli na OO PZ v Moldave nad Bodvou. Traja páchatelia boli prichytení pri krádeži železa z firmy Edemi, ke cestou A tavalyi év folyamán A Szepsi Városi Rendőrség 663 esetben lépett fel a közrend érdekében. Ezek során ,- Sk szabtak ki, a helyi bírság összege ,- Sk. 69 bűnesetet az állami rendőrség hatáskörébe utaltak át, az összes esetek felderítettségének aránya 94,2% volt. Az idei év érdekesebb eseteiből válogatunk: Februárban a Loend cég éjjeli őre telefonon kért segítséget a Városi Rendőrségtől mivel a Bodollói úti telepükre idegenek hatoltak be, akik fát szerettek volna lopni. A három tettest a rendőrök előállították. Január közepén egy 16 tagú csoport a Vasúti utcán levő Eso fatelepről 19 darab háromméteres bükkfa deszkát tulajdonított el. A Városi Rendőrség tetten érte őket. A hegy alatt három polgár 7 fát vágott ki engedély nélkül. A járőr előállította őket és átadta őket az Állami Rendőrségnek. Č i e r n a l i s t i n a - Z prípadov Mestskej polície v Moldave nad Bodvou - F e k e t e l i s t a - A Szepsi Városi Rendőrség eseteiből - za koris ou preliezli dvojmetrové oplotenie a napáchali škody v hodnote ,- Sk. 15. februára 2006 K. K. z Budulovskej ulice neoprávnene vnikla do bytu T. T., ktorého napadla kuchynským nožom. Hliadka ju predviedla orgánom činným v trestnom konaní. 19. januára dvaja podnapití muži z obce Debra ob ažovali cestujúcich v čakárni SAD. Pred bufetom Mačaj napadli G. M. a P. R. z Budulovskej ulice strážnika firmy Edemi, nako ko sa domnievali, že ten podal na nich oznámenie pre trestný čin krádeže. Udierali a kopali ho. Musela zasiahnu hliadka MsP. Kuriózny prípad sa odohral koncom decembra v priestoroch stomatologickej ambulancie na Letnej ulici. Pacient D. T. vyžadoval od lekára vrátenie peňazí za preventívnu prehliadku. Po hádke zaútočil na lekára chirurgickými nožnicami. Lekárovi sa podarilo uniknú do zadnej miestnosti a privola MsP. Koncom januára hliadka MsP zachraňovala dve podchladené malé deti v dome na Budulovskej ulici. Deti, ktoré už mali aj omrzliny boli umiestnené v sociálnom ústave. pod a správy náčelníka MsP Február 5-én délután a Bodollói úton a járőr feltartóztatott négy biciklistát, akik lopott sertéseket szállítottak. Február 15-én a Városi Rendőrség járőre előállította Kvetoslava K-t, aki behatolt T. T. lakásába és megtámadta őt egy konyhakéssel. Február 21-én este a Szlovák Takarékpénztár épülete előtt, Á. H. tettlegesen bántalmazta A. R-t, aki erősen vérző sebeket okozott neki. A járőr a tettest előállította. A tavalyi év végén D. T. Szepsiből, a Nyári utcai rendelőben sebészeti ollóval támadt a fogorvosra, miután eredménytelenül követelte vissza a kezelési költséget. A járőr lefegyverezte a támadót. Január végén a járőrt a Bodollói úti lakásba hívták, ahol két félig kihűlt kisgyermeket találtak, akiket az anyuk teljesen elhanyagolt. A gyerekeket előbb kórházba majd szociális otthonba szállították.

3 2006 / 3-4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Zo života a aktivít v Klube dôchodcov Klub dôchodcov v Moldave nad Bodvou má toho času 160 členov. Pracuje v tesnej spolupráci so SČK a s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Klub je otvorený každý deň od 13:00 do 19:00 hod. Konajú sa v ňom kultúrne podujatia, nácviky spevokolu, zdravotné prednášky, robia sa ručné práce, usporadúvajú sa čajové popoludnia spojené s meraním krvného tlaku. Dvakrát ročne klub pozdraví svojich jubilantov. Na akciách sa zúčastňuje osôb. Ob úbené sú prednášky o histórii mesta, zdravotné prednášky, Svetový deň zdravia, úcty k starším aj Mikuláš. Chorých členov klubu a bezvládnych spoluobčanov pripútaných k lôžku, ale aj krátkodobo chorých navštevujú ostatní členovia a prinášajú im ovocie a sladkosti. Počas návštevy sa nálada chorých zlepší a majú dobrý pocit z toho, že sa na nich nezabúda. Klub zorganizoval aj zájazdy do MR, do Sóstó v meste Nyíregyháza. Boli to bezplatné zájazdy financované MsÚ. Tuzemské zájazdy smerovali do Bardejovských kúpe ov, na Štrbské Pleso, do Krásnej Hôrky, za účelom spoznávania krás Slovenska. V rámci zdravotných prednášok odzneli prednášky MUDr. Evy Molnárovej o ischematickej chorobe srdca, o cukrovke, o psychológii starší udí. O osteoartróze, jej prevencii a liečby prednášala sestra Annamária Žolnerová. Členovia klubu sa zúčastňujú aj všetkých kultúrnych podujatí organizovaných MO CSEMADOKU a MsKS, navštevujú divadelné predstavenia, zúčastňujú sa Moldavských dní, aj programov Dní Szepsi Csombor Mártona, ako aj VII. Celoslovenského divadelného festivalu B. Egressyho. V zmysle dlhodobého programu Úcta k starším klub pripravil posedenie s kultúrnym programom. Deti z MŠ prišli pozdravi členov klubu, obdarovali prestarlých občanov kyticou a básničkami. Klub aj touto cesto akuje učite kám MŠ, ktoré návštevu zorganizovali. Klub pre svojich členov pripravil aj Mikulášsky večierok. Účas na podujatí bola ve ká, 120 členov. Pripravilo sa slávnostné pohostenie. Každého člena čakal darček. Spevokol zaspieval pekné udové piesne, chorým doručili mikulášske balíčky domov. Zorganizovala sa aj brigádu v KD. Záhradu a okolie dali brigádnici do poriadku. Spevokol sa po celý rok stará o záhradu, kosia trávu at. Členovia klubu nezabúdajú ani na svojich zosnulých. Členky sa starajú o hroby. Vedie sa aj kronika činnosti KD. MsKS každoročne pripraví pre KD posedenie pod názvom Biela nostalgia s kultúrnym programom a pohostením, kde spevácka skupina vystupuje s vianočnými piesňami. Vedenie Klubu dôchodcov v Moldave nad Bodvou sa aj touto cestou chce po akova primátorovi Ing. Zachariášovi a MZ za finančnú pomoc, bez ktorej by sa vyše uvedené aktivity nemohli uskutočni. Helena Garová, predsedníčka KD A Szepsi Nyugdíjas Klub életéből Ez idő szerint 160 tagja van a Szepsi Nyugdíjas Klubnak. Szorosan együttműködik a helyi Vöröskereszttel és a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségével. A klub naponta 13 órától 19 óráig tart nyitva. Helyt ad az énekkari próbáknak, egészségügyi előadásoknak, teadélutánoknak, kézimunkák készítésének és évente két alkalommal a jubiláló tagok köszöntésére is sor kerül. Az érdeklődés mindig igen nagy. Egy-egy alkalommal ember vesz részt a rendezvényeken. Kedveltek a város történetéről szóló előadások, az egészségügyi témák, a Vöröskereszt Napja, a Mikulás-napi rendezvény. A klubtagok rendszeresen látogatják a magatehetetlen betegeket is, akiknek szinte visszatér az életkedve a látogatások nyomán. Az elmúlt időszakban két magyarországi utat is szervezett a klub. A nyíregyházi Sóstón kívül azonban ellátogattak a Csorbatóhoz és Krasznahorkára is. Több alkalommal került sor a sikeres egészségügyi előadásokra. MUDr. Molnárová Eva a szív betegségeiről, a cukorbetegségről és az idős emberek pszichológiájáról adott elő. Az osteoaartrózisról Zsolner Annamária nővér tartott előadást. A klub tagjai rendszeresen látogatják a Városi Hivatal, a Csemadok, illetve a helyi Művelődési Központ rendezvényeit is. Kedveltek a színielőadások, a Szepsi Csombor Márton Napok illetve az Országos Egressy Béni Színjátszófesztivál rendezvényei. Az idősek iránti tisztelet jegyében a helyi óvodából jöttek köszönteni a gyerekek a klubtagokat, virággal, verssel. Sikeres volt a Mikulás-est is. Mindenkinek jutott mikuláscsomag, még a betegekhez is eljutott az ajándék. A klubtagok az év folyamán brigádokat is szerveztek. A Dalárda tagjai folyamatosan gondozzák a kertet. A klub nem feledkezik meg az elhunytakról sem. Gondozza az elhagyott sírokat. A klubtevékenységről szorgalmasan vezetik a krónikát, ünnepi alkalmakkor kiegészítve a szöveget fényképekkel is. A klubban nem hiányoznak a társasjátékok, kártya, sakk, televízió, illetve a napi sajtó sem. Ezúton mondunk köszönetet polgármesterünknek Zachariás Istvánnak és a Városi Képviselőtestületnek az anyagi támogatásért. Gara Ilona a Nyugdíjas Klub elnöke (ford. a szerk.) 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / 2006 Zo života našich obcí Községeink életéből Keresztrejtvény M I VÍZSZINTES SOROK: 1. A tűzoltók védőszentje. 11. Dísz a ruhán. 12. Ókori, közel keleti város. 13. A rabság jelképe. 14. Felső végtag. 15. A plébános segítője, áldozópap. 17. Mankó része. 19. Állami támogatás. 21. N. S. 23. Tragikus véget ért óriási luxushajó. 25. Csendes panzió. 26. Timúrban van. 27. Arisztid társa. 30. Város a délvidéken ius, Erdélyből eredő vallás. 34. Bizonytalanul áll. 35. Szárnyas szellemi lények. 38. Fölös ékezetekkel példáját Illyés Gyula írta meg. 38 FÜGGŐLEGES SOROK: 1. A földművesek védőszentje. 2. Kettős mássalhangzó. 3. Egyiptom másképp, röviden. 4. Kevert banda. 5. Kanadai nagyváros. 6. Az egyik evangélista. 7. ORAC. 8. Gyorsan párolgó. 9. Ák. 10. Öten! 16. Egészen aprócska. 18. Japán női viselet. 20. A pápa koronája. 22. Szárnyas tolvaj. 24. Rosszindulatú daganat. 25. Helyettesítő. 28. Szöglet. 29. Cseh teherautó márka. 31. Bulgária autójele. 33. A. O. R. 36. Enyvben van. Készítette Mikó István, Áj Mikó István: Egyedül az emlékekkel Verset írni mostanában Kedvem alig támad, De ha mégis, olyankor se Valami vidámat: Jó lenne pedig legalább A képzelet szárnyán, Élményeim helyszíneit, Ha néha bejárnám. Felidézni embereket, Kikkel együtt voltam, Kis hazámnak vidékeit, Mit bevándoroltam. Pizga teheneket látni A felföldet járva, Betérni egy-egy szalasra Brindzás haluskára. Látni lelki szemeimmel, Ahogyan szeldeste A Vág fölött a levegőt A sok partifecske, Avagy festői tájakat Liptóban, Árvában, Barátokkal sörözni a Jánosík csárdában. Újraélni a sok vidám Farsangi karnevált, Klacsanyból, Szentmártonba, Kompon ruccanni át És még mi-minden sejlik fel, Mennyi, mennyi emlék! Kár, hogy senki nincs már, kivel Együtt emlékeznék. O modrej jari na Jeleňom vrchu Ešte 9. apríla 2004 na podnet Obecného úradu v Hačave, okres Košice-okolie a po schválení Ministerstvom životného prostredia SR, pod záštitou vedenia Slovenského krasu bol vytvorený náučný chodník pod názvom O modrej jari na Jeleňom vrchu, ktorý cez Zádielsku dolinu smerom na Vyšné lúky na Jelení vrch, odtia do obce Hačava má sprístupni turistom spoznávanie krásnej prírody Slovenského krasu. 4 V tomto roku bola spracovaná štúdia na vyhlásenie dvoch chránených vtáčích území, ktoré budú v tejto časti, ale sčasti aj v Slovenskom raji. Na týchto územiach bude venovaná zvýšená pozornos ohrozeným druhom vtáctva, napr. sokolom, orlom, sovám a at om, najmä v čase ich hniezdenia. Turisti sa budú môc pohybova iba na vyznačených turistických chodníkoch. O občerstvenie pre turistov je postarané v Zádielskej doline, v reštaurácii RANČ, kde deti čaká jazda na koni. Ke zídu dole Hájskou dolinou, môžu si pozrie zaujímavé hájske vodopády, kde je možnos odpočinku, opekania slaniny a občerstvenia v presse Pod skalou. Využite letné dni na prechádzku našou krásnou prírodou. Ružena Farkašová, Háj

5 2006 / 3-4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Zo života našich obcí Községeink életéből V Janíku vládla hriešne dobrá nálada Zelená tráva, letné slniečko, ale najmä tohoročné oslavy Janíckych dní prispeli k vynikajúcej nálade obyvate ov malej obci pri Moldave nad Bodvou, ale aj ich hostí. Nie nadarmo sa piekli klobásky a čapovalo sa na ulici pivko... Konalo sa niečo naozaj výnimočné. A môžem poveda, že s zabavili naozaj všetky generácie, od tých najmladších až ku tým najzrelejším človiečikom. Tradične sa oslavy začali diskotékou. Nebola to len akási trma-vrma v kultúrnej miestnosti. Tancovalo sa totižto pod holým nebom pri hudobnom kamióne. A čo ma najviac prekvapilo? Čertmi tanečnej parkety neboli tínedžeri, ale ich oteckovia a mamičky, ktorý až do piatej rána zabávali seba aj svoje deti. No, a nie je to výnimočné? Trocha to bolo zvláštne, ale aj starší udia si zaslúžia to, aby sa dostali spä do svojej mladosti. Možno aj takýmto spôsobom sa vedia uvo ni. Fascinujúce! Povedala sympatická tínedžerka, ktorá si na diskotéku zobrala aj rodičov. Druhý deň osláv sa niesol v športovom duchu. Tradičný Janícky beh sa samozrejme nedal zahanbi. V poradí už štvrtý beh lákal krásnymi vecnými cenami. Výhercov samozrejme potešili. Pot však tiekol aj počas futbalových zápasov, ktoré sa konali od druhej popoludní. Súperi zachovali športového ducha a ani nemohlo dôjs k neférovým zraneniam. Chlapci z Janíka bojovali do poslednej chvíle a tak sa dostali na zaslúženú bronzovú priečku. Prvé miesto si vybojovali Rešičania, druhé Turňančania a štvrté Kuzmičania. Som celkom spokojný, no musím poveda, že som čakal lepší výsledok. Priznal sa mi jeden z domácich futbalistov. O deviatej večer sa z dvora bývalej základnej školy ozývali bicie, gitara, syntetizátor a mužské hlasy. Čo to znamenalo? Kapela zo Žarnova už doladila svoje hudobné nástroje. mohla sa zača pouličná zábava. Nikto nezostal bez úsmevu na tvári, nikomu sa nechcelo ís spa. Známe ma arské hity z osemdesiatych a devä desiatych rokov sa dotkli všetkých prítomných srdiečok. Zabávalo sa opä do rána. Nede a bola dňom kultúry. Popoludní predviedli svoje spevácke umenie deti, ale aj dospelí. Folklórne skupiny z Čečejoviec, Mokraniec, Budulova, Janíka a ne alekého ma arského Füzéru dokázali, že okrem spevu ich láka aj dramatické umenie. Zahrali krátke, ale ve mi výstižné komédie, v ktorých sa ukrývalo akési ponaučenie. Bodku za kultúrnym podujatím dala janícka folklórna skupina NAPSUGÁR. Táto práve tento rok oslávila svoje piate výročie vzniku. Na jej počes sa dali vyhotovi prekrásne poháre s menami všetkých členov. Vystúpenie skupiny určite nadchlo všetkých divákov. Bola dynamická a hlavne originálna... Prišla s niečím, čo tu ešte nebolo. Vystúpenie tejto skupiny na začiatku obecenstvo rozosmialo a v závere ich viedlo k uvažovaniu. Čo pre nás znamená slovo domov? Každý nech si odpovie sám.. Janík mohol privíta aj ve mi vzácnych hostí. Prišli k nám herci z košického divadla Thália. Predviedli naozaj profesionálnu prácu. Zabavili nás hudobným kabaretom. K vzácnym hos om by sme mohli zaradi aj našich priate ov z Füzéru. Je ve mi chvályhodné, že ich folklórna skupina spieva aj po slovensky. Janík a Füzér si už dlhšiu dobu udržiavajú úzky vz ah, obyvatelia oboch obcí sa často navštevujú a vymieňajú si spevácke skúsenosti. Počas troch dní sa návštevníci mohli pokocha krásou ručných prác. Janícke ženy sa nedali zahanbi a ukázali svoje znalosti nielen v speve. Krásne ručne vyšité nástenky s rozličnými motívmi ukrývajú tajomstvá z dávnych čias. Historické bankovky janíckeho zberate a závideli mnohí návštevníci trojdňovej výstavy. Hovorí sa to najlepšie nakoniec. Avšak, čo bolo skutočne to pravé orechové, si nechal každý sám pre seba. Faktom je, že tombola opä zažiarila. Navštívilo ju najviac udí zo všetkých predstavení. Ve, kto by nechcel vyhra? Ceny ako farebný televízor, výlet do Hajduszoboszló pre dve osoby, záhradný gril, víno, pivo, toaletný papier, či žehlička si našli svojich majite ov. Spolu bolo až 51 cien, pre ktoré sa skutočne oplatilo kúpi si aspoň jednu tombolu. Malá obec sa na krátky čas premenila na kultúrne stredisko, múzeum, športové ihrisko, trh... Bol to takpovediac taký malý všešportovo-kultúrny areál. Pritiahla pozornos mnohých udí, ktorý si mohli pozrie nielen kultúrne či športové podujatia, ale aj prírodné krásy, starobylé budovy nášho domova. Nikola Koložová, Janík 5

6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / 2006 Emlékeim egy ötven évvel ezelőtti regrutabálról Számomra még ma is kedves emlék a szülőfalumban, Tornaújfaluban 1956 októberében megtartott regrutabál. A faluból akkor bevonulók közt én voltam a legidősebb és talán ezért engem bíztak meg a bál szervezésével. A szervezésben azonban nem hagytak magamra, hiszen mindnyájan készségesen közreműködtek. Leginkább Derján István. A bálra Köteles Károly volt vendéglőjében került sor. A bálok mindenkori legfontosabb tényezője a zenekar. Abban az időben környékünkön több zenekar is működött. Tornán a Pala-zenekar, Bódvavendégiben a Balázs Sándor nevéhez fűződő zenekar, Ájban Ando Károly zenekara, Szepsiben Nyíri Béla zenekara. A fiúk közül mindenki hallotta már játszani ezeket a zenekarokat, és így az a vélemény alakult ki, hogy próbáljuk megszerezni a regrutabálra a Nyíri Béla zenekarát. Így hát az egyik délután kerékpárra ültem és bekerekeztem Szepsibe. Itt rövid érdeklődés után megtaláltam Nyíriék házát. Nyíri Béla nem volt otthon, csak az édesapjával tudtam beszélni. Ő azt ajánlotta, miután elmondtam, hogy mi járatban vagyok, megtárgyalhatom a dolgot a zenekar egyik tagjával, Csőz Gáborral is. Az idősebb Nyíri úr készséges és értelmes magyarázata alapján könnyen megtaláltam a Csőszék házát. Szerencsére a zenekar tagja otthon volt. Vele röviden megegyeztünk az időpontban, valamint a jutalmukban. Hagytam nála kétszáz koronát előlegként. A továbbiakban intézkedtünk az engedély kiadásáról, a két rendfenntartó tűzoltó biztosításáról és a terem rendbetételéről, nem feledkezve meg a hírverésről sem. A megbeszélt időpontban Szepsiből Tornára való vonatozás és tornáról Tornaújfaluba való gyaloglás után megérkezett falunkba vidám mosollyal az arcukon, kezükben és hátukon a hangszerekkel Nyíri Béla és zenekara. Rövid szerelési munka után már játszották is a talpalávalót. A részvevők nagy részét szinte elbűvölte az üde, fiatalos, jókedvűen előadott zene. Sokan, köztük jómagam sem tudom felejteni Nyíri Béla a bálon játszott hegedű és trombita szólóit. Köteles Gábor, Szepsi Spomienky na regrútsku zábavu spred 50 rokmi Dodnes mám príjemné spomienky na jednu regrútsku zábavu spred 50 rokmi v mojej rodnej obci, v Turnianskej Novej Vsi. Bol som študentom vysokej školy a tak som dostal odklad. To bola príčina, že v októbri 1956 som bol najstarším z regrútov v obci. A práve preto ma poverili organizovaním zábavy. Chlapci mi však ochotne pomáhali. Zábava sa u- skutočnila v priestoroch bývalej krčmy Karola Kötelesa. V tých časoch na našom okolí bolo nieko ko známych kapiel. V Turni to bola skupina Pala, v Hos ovciach kapela Alexandra Balázsa, vo Dvorníkoch Júliusa Nyúla, v Háji Karola Andoa a v Moldave Vojtecha Nyíriho. V obci už každý mladík počul hra tieto kapely z okolia. Rozhodli sme sa, že sa pokúsime zavola moldavskú kapelu. Tak som sa v jedno popoludnie vybral na bicykli do mesta. Po krátkom h adaní som našiel dom, v ktorom býval V. Nyíri. Nebol však doma. Jeho otec, starý pán, mi ve mi ochotne poradil, aby som sa skúsil dohodnú s alším z členov skupiny s Gabrielom Csőszom. Mal som š astie. Ich dom som skoro našiel a dohodli sme sa na termíne. Dal som mu zálohu 200 korún. Potom sme museli vybavi povolenie, zabezpeči dvoch požiarnikov, ako dozor, pripravi miestnos a spropagova podujatie. 6 V dohodnutý čas sa z Moldavy nad Bodvou vybrala skupina vlakom do Turne, odkia už ale museli ís pešo. Nástroje niesli na chrbtoch a v rukách. Po krátkej technickej príprave sa zábava mohla zača. Svieža, mladá hudba sa každému páčila. Mnohí, medzi nimi aj ja sa dodnes pamätám na vynikajúcu sólo hru Vojtecha Nyíriho na husliach a na trúbke. Gabriel Köteles, Moldava nad Bodvou (preklad redakcia)

7 2006 / 3-4 Naše úspechy / Neúspechy Zo športu v údolí Bodvy ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Sikereink / Kudarcaink Sport a Bódva völgyében Úspechy moldavského cyklistu (šport - cyklistika) V poslednom čase sa objavilo v tlači nieko ko článkov o úspechov moldavského cyklistu Zoliho Remáka. Nie náhodou. Tento náš rodák, ktorý sa narodil v Moldave začiatkom roka 1977 sa ukázal ako nadaný športovec. Bol členom rôznych klubov doma i v zahraničí VSŽ Košice ( ), Dubnica (1998), Dukla Trenčín (1999), Dubnica (2000), Ferencváros Budapeš ( ), Podbrezová ( ), P-Nívó Betonexpressz ( ). Dvakrát vyhral preteky okolo Ma arska (2003, 2004), Ve kú cenu Gemenci (MR) (2000, 2004), Košice Tatry Košice (2004). V apríli t. r. vysoko vyhral v úvodnej sú aži sezóny v MR. Skromný športovec, ktorý ako stredoškolák denne chodil Remák Zoltán sikerei (kerékpársport) Az utóbbi időben több cikk jelent meg a sajtóban Remák Zoltánnról. A 29 éves szepsi származású kerékpáros nem véletlenül került az újságírók figyelmében (Új Szó, Bikemag, internet). Két alkalommal végzett az élen a Tour de Hongrie versenyen (2003, 2004), duplázott a Gemenci Nagydíjon (2000, 2004), élen végzett a Kassa Tátra Kassa versenyen (2004), az idén két második helyet szerzett a szlovák országos bajnokságban, sikeresen szerepelt az olaszországi Marco Pantani emlékversenyen is, áprilisban megnyerte a szezonnyitó do Košíc na bicykli dnes absolvuje ročne 30 tisíc km na dvoch kolesách. Jeho cie om je samozrejme reprezentácia a MS. Teraz, ke na majstrovstvách Slovenska získal dve druhé miesta a v Taliansku na spomienkových pretekoch Marca Pantaniho tiež dosiahlo pozoruhodný výsledok, s napätím očakáva, ako dopadnú nominácie na jesenné MS. Aj my mu držíme palce a prajeme ve a úspechov. - hp - országúti versenyt Tolna megyében. Szó mi szó, világjáró sportoló lett a valamikor szepsi diákból. Pályafutása során megfordult a VSŽ Košice csapatában ( ), szerepelt a Dubnica színeiben (1998 és 2000), viselte a Dukla Trencín mezét (1999), volt fradista ( ), idén januártól pedig a P-Nívó Betonexpressz versenyzője lett. Példaképe Jan Ulrich. Most, tekintettel a jó eredményekre, izgatottan várja, hogy nevezik-e az őszi világbajnokságra. S hogy szlovák, avagy magyar válogatott lesz-e, az azon is múlik, hogy megkapja-e a magyar állampolgárságot, melyet a barátnőjével immár Budapesten élő Zolinak egy fél éven belül ígértek megadni a hatóságok. Így, vagy úgy, sok sikert kívánunk neki és legyen bárhol, mindig büszkék leszünk rá, hogy Szepsiből indult a pályája. - hp - Budeme ma komu fandi... (futbal) Zarovno so školským rokom 2006/7 sa začnú aj kvalifikačné boje o postup do finále Majstrovstiev Európy vo futbale. Z programu vyberáme: 2. septembra Slovensko Cyprus 6. septembra Slovensko Česká republika 7. októbra - Wales Slovensko 11. októbra - Slovensko Nemecko 7

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / 2006 A friss zöld rét, a nyári napsugár, de leginkább a hagyományos Jánoki Napok műsora nagyban hozzájárult a kis Szepsi melletti falu lakosainak jókedvéhez. Nem csoda, hiszen az utcán kolbász sült, sört csapoltak... ünnepi hangulat uralkodott. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki jól szórakozott. Immár hagyományosan diszkóval vette kezdetét az ünnep. De nem ám valami szokványos ugrabugráról volt szó a szabad ég alatt ropta fiatal és éltesebb a táncot a zene egy kamionból szólt. És rendhagyó módon nem a tinédzserek vitték a prímet, hanem a szüleik. Kicsit meglepett, hogy az idősebbek így tudnak mulatni. De hiszen megérdemlik, hogy néhány órára ők is visszafiatalodjanak! Lenyűgöző! így kommentálta az eseményt az egyik tini-lány, aki elhozta a diszkóba a szüleit is. Másnap a sporté volt a főszerep. A hagyományos, immár IV. Jánoki Futás az idén is sikert aratott. Az értékes díjaknak nagyon megörültek a legjobbak. Az izzadság dőlt a focistákról is. A labdarúgó torna délután kettőkor vette kezdetét. Mindenki betartotta a szabályokat, nem volt durvaság, alattomos játék a pályán. A hazaiak ugyancsak megküzdöttek a harmadik helyért. Az élen a resteiek végeztek a tornai csapat előtt. Negyedik a kuzmicei csapat lett. Végtére is elégedett vagyok, de azért a szívem mélyén jobb eredményt vártam. árulta el az egyik hazai focista. Este kilenctől a volt alapiskola udvaráról már dobszó, gitárzene és szintetizátor hangjai keveredtek a férfiak énekével. A zsarnói zenekar már hangolt. Kezdődhetett 8 Zo života našich obcí Községeink életéből Jánokon jókedvvel ünnepeltek az utcabál. A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar slágerei mindenki szívét megdobogtatták. Reggelig folyt a bál. A vasárnap a kultúráé volt. Délután felléptek a csécsi, makranci, bodollói és jánoki népi együttesek. A magyarországi partnerközség Füzér képviselői még a színészmesterségükből is tartottak bemutatót. Olyan vígjátékot adtak elő, melyen később mindenki elgondolkodhatott. A műsor végén lépett fel a jánoki Napsugár népi együttes, amely az idén ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját. Ennek emlékére minden tag kapott egy díszpoharat az együttes tagjainak nevével. Fellépésük mindenkinek nagyon tetszett. Eredeti műsorral jelentkeztek, megnevettették a közönséget és elgondolkodtatták őket. Mit jelent a számunkra az otthon? Mindenki adja meg erre a maga saját válaszát. Az idén több kedves vendéget üdvözölhettünk a Jánoki Napokon. Ilyen volt a Kassai Thália Színház társulata is, akik zenés kabarét adtak elő. Említettem már a füzéri barátainkat. A két község már régebbről ápolja a baráti kapcsolatokat. Énekkarukat dicséri, hogy szlovák dalokat is előadtak. A program három napja alatt az érdeklődők megcsodálhatták az ügyes kezek munkáját is. A jánoki asszonyok sem maradtak e téren szégyenben, megmutatták, hogy nemcsak énekelni tudnak, de szép falvédőket is képesek készíteni. Egy helyi gyűjtő pedig régi papírpénz gyűjteményével váltotta ki az elismerést. Úgy tartják a végére kell hagyni a legjobbat. Hogy ez tényleg így volt-e, mindenki döntse el maga. Tény viszont, hogy az idén is a tombolán gyűltek össze a legtöbben. De hát ki ne szeretne nyerni, amikor annyi érdekes díjjal kecsegtetett a tombola? Volt a nyeremények közt színes TV, hajdúszoboszlói kirándulás két személy részére, kerti grillező, bor, sör, toalettpapír, vasaló... Mind-mind meglelte boldog tulajdonosát. Összesen 51 nyeremény. Megérte legalább egy-egy tombolaszelvényt vásárolni. A kisközség egy rövid időre piaccá, művelődési és sportközponttá változott. Mindenki megtalálhatta azt, ami a legjobban érdekli. Nikola Koložová, Jánok (ford. a szerkesztőség)

9 2006 / 3-4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Programy Programajánlat Ez történt Szepsiben: Februárban a város szervezésében lakossági fórumokat szerveztek a leendő ipari park területén levő földek ügyében. Március 21-én a Moréna vízbedobásával búcsúztatták a telet Szepsiben. Az immár hagyományos rendezvényt a helyi Művelődési Központ, Stefan Moyses Gimnázium és a II. sz. Szepsi Alapiskola szervezte március 31-én ünnepelte alapításának 55. évfordulóját a Szepsi Városi Könyvtár ben nyitott 504 kötet könyvvel 42 olvasóval ben már kötete és 250 olvasója volt. Mai helyére december 22-én V mesiaci február sa uskutočnili zhromaždenia občanov k vyriešeniu vlastníckych vz ahov pod budúcim priemyselným parkom. 21. marca sa Vynášaním Morény lúčili Moldavčania so zimou. Organizátormi podujatia boli Gymnázium Št. Moyzesa a II. ZŠ. 31. marca 2006 si Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou pripomínala 55. výročie svojho vzniku. Knižnica bola založená v roku 1951, začala s 504 knihami a 42 čitate mi, ale o rok už mala zväzkov kníh a 250 čitate ov. Na svoje dnešné miesto sa ods ahovala knižnica 22. decembra Automatizovaný výpožičný systém hurcolkodott. Számítógépes könyvtári rendszere 2001-től van. Tavaly kötet könyvvel rendel- kezett és 824 olvasója volt. Május 22-én Abaújszántón járt a szepsi küldöttség az ottani Borfesztiválon június 4-én a Szepsi anyakönyvi Hivatalban könyvbemutatóra került sor. Yehuda Lahav kassai származású izraeli író könyvét Szabó Ottó festőművész illusztrálta. A bemutatót a Keresztény Értelmiségiek Köre szervezte június 20. az Aréna Sportcentrumban szerepelt az EDDA MŰVEK. Stalo sa v Moldave nad Bodvou... využíva od roku 2001.Vlani mala knižničných jednotiek a 824 čitate ov. 22. mája sa moldavská delegácia zúčastnila festivalu vína v blízkom ma arskom Abaújszántó. 4. júna sa v priestoroch sobášnej siene v Moldave nad Bodvou konala prezentácia prekladu knihy Yehuda Lahava, rodáka z Košíc, ktorého poznáme aj ako spolupracovníka Slovenského rozhlasu v Izraeli. Knihu ilustroval moldavský učite, akad. maliar Otto Szabó. 20. júna v športovom centre ARÉNA pod kopcom predstavila legendárna ma arská hudobná skupina EDDA MŰVEK. V k r á t k o s t i Ez következik: A Szepsi Városi Könyvtár a Királyhelmeci Makkai Szervezési Irodával közösen háromnapos budapesti kirándulást szervez augusztus re. A programban többek közt szerepel a Fővárosi Nagycirkus előadásának és az ünnepi tűzijáték megtekintése, illetve sétahajózás a Dunán. Részvételi díj Sk. Az idei Országos Népművészeti Fesztiválra augusztus án kerül sor Gombaszögon. Szeptember 29. október 1. között Füleken rendezik meg a Megzenésített versek országos fesztiválját. Október 7-én kerül sor Kürtön a Citerazenekarok VIII. országos találkozójára. Ipolykeszin, október 8-án lesz az Őszirózsa magyarnóta-énekesek versenye. Pripravované podujatia: Mestská knižnica v Moldave nad Bodvou organizuje v auguste trojdňový výlet do Budapešti. V programe je okrem iného ohňostroj, prechádzka lo ou po Dunaji a návšteva cirkusu. Cena zájazdu je Sk augusta bude v Gombaseku Celoštátny Ma arský Folklórny Festival. Na prelome septembra a októbra sa vo Fi akove uskutoční Festival zhudobnených básní. V sa primátor mesta stretol na pôde Košického samosprávneho kraja (KSK) s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom. Spolu s predsedom KSK Zdenkom Trebu om rozoberali možnosti budúcej vzájomnej spolupráce v prospech Košického kraja. V utorok sa na Mestskom úrade konalo rokovanie k projektu Zekeres I. Súčas ou tohto projektu je aj expozícia rôznych historických artefaktov viažucich sa k dejinám mesta. Skupina na čele s riadite om Východoslovenského múzea v spolupráci s vedením mesta h adala rôzne spôsoby a možnosti ako a kde výstavu umiestni. V utorok sa konala alšia porada, tento krát venovaná prestavbe bývalej kotolne K5. V jednej časti tohto objektu má by postavená piváreň a v druhej zasa umelé klzisko. Práce sú naplánované tak, že ich ukončenie sa predpokladá zhruba v polovici novembra. - vh - 9

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / 2006 Činnos občianskeho združenia Amare Roma Naši Rómovia Občianske združenie Amare Roma Naši Rómovia bolo zaregistrované dňa na Ministerstve vnútra SR pod č. VS/1-900/ Za cie si dalo rozvoj osobnosti občanov rómskej národnosti, výchovu k pozitívnym morálnym hodnotám, poznanie svojich práv a povinností, podporu boja proti rasizmu, dodržiavanie udských práv, podporu rómskych komunít, ich aktivít, kultúry, napomáhanie lepšiemu spolužitiu s majoritou, vydávanie a šírenie nezávislých tlačovín, spoluprácu so subjektmi presadzovania práv národnostných menšín. Občianske združenie vyvíja osvetovú činnos medzi rómskou populáciou s cie om vypestova u nich vz ah k práci, ku kultúrnym hodnotám a tiež, zvyšovanie právneho vedomia formou prednášok, metodickej pomoci, ako aj finančnej pomoci. V záujme splnenia účelu osvetovej činnosti boli založené kluby v meste Moldava nad Bodvou, v obciach Kecerovce, Turňa nad Bodvou, Čaňa, Jasov a Drienovec. Amare Roma predkladalo návrhy projektov riešiacich problémov na Slovensku v oblasti integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti, v oblasti životného prostredia, zvyšovania právneho vedomia občanov. Jeden z projektov pod názvom My to zvládneme je úspešne realizovaný už od augusta Všeobecným dlhodobým cie om projektu je začleňovanie rómskeho obyvate stva do spoločnosti cestou zvyšovania právneho a ekologického vedomia, pri dodržiavaní právneho poriadku SR, výchova k pozitívnym morálnym hodnotám, poznaniu svojich práv a povinností. Vytýčený cie je v projekte realizovaný získavaním rómskych obyvate ov k správnemu postoju k životným hodnotám a zmenou ich vz ahu k cudziemu majetku. V aka tomuto projektu sa vytvorili Rómske hliadky. Občianske združenie poskytuje pre ZŠ s rómskymi de mi základné hygienické potreby. Pre najmladšiu generáciu rómskych detí bol vytvorený projekt Predškolská príprava. Jeho cie om je zabezpečenie výučby prípravy rómskych detí, ktorí sa chystajú na ZŠ, osvojovanie si základných hygienických návykov a pravidiel zdvorilosti a slušnosti. Táto činnos sa realizuje v budove Jekhetane Roma v Moldave nad Bodvou. Amare Roma sa podie a aj na pomoci vzniku alších rómskych organizácií na podnet mladých talentovaných udí boli vypracované Stanovy občianskeho združenia Romano Jilo v Moldave nad Bodvou a Kale Jakha Turňa nad Bodvou. Občianske združenie podporuje aj športové aktivity. Cestou svojho predsedu, podnikate a, podporuje TJ Roma Moldava nad Bodvou. Svoj podiel má OZ aj na úseku verejno-prospešných prác v Moldave nad Bodvou. Vytvorilo strážnu službu na cintoríne, zúčastnilo sa na organizácii prác na Budulovskej ulici a čisteniu verejných priestranstiev v meste a to prevažne v častiach s vyššou koncentráciou rómskeho obyvate stva. Na úseku pomoci rómskym občanom zabezpečili bezplatné kadernícke a holičské služby, ktoré v hojnej miere využívajú Rómovia, najmä so svojimi de mi. Týmto sa zabezpečuje aj hygienická čas osvety, nako ko úprava vlasov a ich denné ošetrovanie tvorí základnú čas celkovej starostlivosti o svoje telo. S rómskymi spoluobčanmi OZ komunikuje najmä denným pôsobením medzi tými, ktorí to najviac potrebujú. Denne vyvíjajú osvetovú činnos, snažia sa dohovára im, aby si poctivo plnili svoje občianske povinnosti. Dlhy a nedoplatky na nájomnom a za služby na Budulovskej ulici pomohlo OZ Amare Roma rieši pre mesto odkúpením bytov za symbolickú cenu. Od toho času s vytvorilo prvé rómske spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré už alej zabezpečuje všetky platby svojich členov. Budeme sa usilova pravidelne kontrolova platby, aby sa zbytočne nevytvárali nedoplatky a dlhy. Zatia sa darí plni svoje povinnosti v plnej miere. Starostlivos o sociálny, ekonomický a kultúrny život Rómov v našom meste, v spolupráci so všetkými občanmi, prospeje všetkým z nás. Ja, ako poslanec MZ v Moldave nad Bodvou som mohol činnos OZ Amare Roma usmerňova pozitívnym smerom v aka vyspelým a uvedomelým občanom z radov majority. Július Grulyo, predseda OZ Amare Roma Az Amare Roma A Mi Romáink Polgári Egyesület munkájából Az Amare Roma Egyesület 2001-ben alakult és lett bejegyezve a Szlovák Belügyminisztériumban. Célja a roma kisebbség erkölcsi felemelése, a rasszizmus elleni harc, az emberi jogok védelme, a romák kötelességtudatának javítása, kultúrájuk fejlesztése. Ez a polgári szervezet igyekszik felvilágosító munkát végezni a szepsi, tornai, jászói, csányi, somodi és kecerovcei roma közösségek körében. Ezeken a helyeken klubokat alapított és előadásokkal, pénzbeli segélyekkel igyekszik segíteni a romák helyzetén. Az egyesület több javaslattal állt elő, hogy javítsa a romák társadalomhoz fűződő 10 viszonyát. Az egyik ilyen projekt a Képesek vagyunk rá címet viseli és 2002 augusztusától kezdve már számos eredményt ért el a romák integrálódásának területén. A projekt része a Roma Polgárőrség létrehozása is. Ezen túl az egyesület tisztálkodási szereket is biztosít az alapiskolát látogató roma gyerekek részére. A legkisebbeket vette célba az Óvodások iskolai előkészítés c. projekt, melynek célja a roma gyerekek felkészítése az iskolára, melyet a Szepsi Jekhetane Roma épületében valósítanak meg. Az Egyesület támogatja a romák sporttevékenységét is. Bekapcsolódik a közmunkák végzésébe, kialakította a temetői őrszolgálatot és részt vett a közterületek tisztításában is. Az egyik érdekes kezdeményezés az ingyenes borbély- és fodrászmunkák biztosítása elsősorban a roma gyerekek részére. Az Amare Roma besegít a lakbérek fizetésének ellenőrzésébe is, azon van, hogy csökkenjenek a lakbér-adóságok. Én, mint városi képviselő, az egyik legfontosabb feladatomnak és küldetésemnek érzem a szepsi romák szociális, kulturális és gazdasági helyzetének javítását. Gyrulyo Gyula, az Amare Roma A mi romáink polgári társulás elnöke (ford. a szerkesztőség)

11 2006 / 3-4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Výsledky hlasovania vo vo bách do Národnej rady SR dňa 17. júna 2006 v Moldave nad Bodvou: Okrsky č. Politická strana 1 avicový blok 2 Strana občianskej solidarity 3 Misia 21 - Nová kres anská demokracia 4 Strana demokratickej avice 5 Združenie robotníkov Slovenska 6 Kres anskodemokratické hnutie 7 Slovenská národná koalícia -Slovenská vzájomnos 8 Aliancia nového občana 9 Hnutie za demokraciu 10 Strana ma arskej koalície - Magyar koalíció pártja 11 Slobodné fórum 12 Občianska konzervatívna strana 13 Prosperita Slovenska 14 udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 15 Agrárna strana vidieka 16 Komunistická strana Slovenska 17 Slovenská udová strana 18 Slovenská demokratická a kres anská únia - Demokratická strana 19 SMER - sociálna demokracia 20 Slovenská národná strana 21 NÁDEJ Okrsok č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 Mesto spolu počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet % % % % % % % % % % % 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.41 % 0.26 % 0.23 % 0.24 % 0.20 % 0.62 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.20 % 0.00 % 0.23 % 0.00 % 0.00 % 0.05 % % 0.26 % 0.00 % 0.00 % 0.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.40 % 0.16 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.51 % 0.23 % 0.00 % 0.00 % 0.08 % % 0.26 % 0.00 % 1.65 % 0.61 % 1.53 % 1.62 % 0.73 % 1.00 % 0.97 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.20 % 0.03 % % 1.56 % 5.43 % 0.62 % 0.82 % 1.02 % 1.62 % 2.19 % 1.81 % 1.48 % % 0.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.24 % 0.00 % 0.16 % % % % % % % % % % % 1.82 % 0.90 % 1.86 % 2.86 % 2.55 % 3.24 % 2.43 % 1.41 % 2.28 % % 0.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.26 % 0.23 % 0.00 % 0.20 % 0.19 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.20 % 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.20 % 0.13 % % 2.60 % 1.36 % 2.27 % 3.68 % 3.57 % 2.08 % 2.19 % 1.81 % 2.77 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 1.82 % 0.00 % 3.30 % 2.25 % 3.06 % 3.24 % 0.73 % 2.01 % 2.02 % % 0.26 % 0.00 % 0.00 % 0.41 % 0.26 % 0.23 % 0.24 % 0.20 % 0.19 % % 3.65 % 3.17 % % % % % % % 9.30 % % 9.38 % 4.98 % % 1.02 % % % % % % % 2.60 % 0.00 % 3.09 % 1.64 % 6.89 % 3.24 % 4.87 % 4.42 % 3.28 % % 4.95 % 1.81 % 0.00 % 9.61 % 0.77 % 0.46 % 1.22 % 0.80 % 2.82 % Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok Počet platných hlasov Účas voličov v % 53,15 44,52 56,96 65,25 47,76 46,47 48,2 50,55 54,49 51,26 Platné hlasy v % 52,37 42,95 55,95 64,58 46,62 46,12 47,11 50,06 54,49 50,47 11

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 3-4 / 2006 Még április 9-én a Falucskai (Hacsavai) Községi Hivatal kezdeményezésére és szervezésével, egy a természetvédelemre irányuló mozgalom indult meg a Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Karszthegység Igazgatóságának védnöksége alatt a Szarvas-hegy kék tavasza címmel. A tanösvény a Szádellői völgyön keresztül vezet a Felső rétekre, onnan a Szarvas-hegyre, majd be Falucskára, a faluba. Onnan az Áji A Szarvas-hegy kék tavasza völgyön lefelé haladva a turisták megtekinthetik a híres áji vízeséseket, ahol a pihenő helyen, a szép környezetben, szalonnasütés lehetősége várja őket. A Szlovák Karszt Nemzeti Park területén, és részben a Szlovák Paradicsom területén, két madárvédelmi terület van tervezve. Ezek fokozatosan jönnek majd létre a természetvédelmi előírások megszigorításával, melyek főleg a madarak fészkelési idejében lesznek érvényben. Különös figyelem lesz szentelve a védett fajtáknak, mint pl. a sólymoknak, sasoknak, baglyoknak, harkályoknak. A turisták mozgását a kijelölt tanösvényekre korlátozzák majd, hogy ne zavarják a nemzeti park és a madárvédelmi terület nyugalmát. Az elfáradt turistákat a Szádellői völgyben a RANCS nevű vendéglő várja, ahol a gyerekek lovagolhatnak is. Ájban a Szikla alatti presszó, Falucskán pedig egy friss forrás. Farkas Rózsa, Áj Uplynulo sto rokov od prevozu pozostatkov knieža a Františka II. Rákócziho z Turecka do Košíc. Rok 2006 je preto rokom Rákócziho. Na zábere je socha knieža a pred budovou Rodošto na dvore Východoslovenského Múzea v Košiciach II. Rákóczi Ferenc szobra a Kassai Múzeum udvarán. Száz éve, 1906-ban hozták haza a fejedelem hamvait Törökországból. (Foto: - hp -) Január: Žiga, Gabriel Fogoš, Miroslav Fedák, Eugen, Ing. Čechová, Mária Jámborová, Mária Majančík, Ján 68 ročný, 56 ročný, 78 ročný, 86 ročná, 54 ročná, 79 ročný, Február: Matta mŕtvo narodený, Mata, udovít 53 ročný, Kazaiová, Alžbeta 81 ročná, Krajňáková, Katarína 79 ročná, Občania Moldavy nad Bodvou a Budulova zosnulí v mesiacoch január - apríl 2006 A januártól áprilisig elhunyt szepsi és bodollói lakosok névsora Marec: Tamás, Ladislav Vozár, Július Thuránsky, Ladislav Kuzma, Imrich Apríl: Kóňová, Ema Huby, Ján Tamás, Tibor - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! - 83 ročný, 86 ročný, 86 ročný, 76 ročný, 59 ročná, 74 ročný, 47 ročný. ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Moldavská 8/A, tel.: 055/

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Do nového roka, do nového ročníka

Do nového roka, do nového ročníka Údolie Bodvy ROČNÍK XIX. 2010/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIX. ÉVFOLYAM Ročník 19 (32) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIX. (XXXII). évfolyam

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš P O Z V Á N K A Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš Človek nerobí nič iné, len sa stále vracia domov. (Sándor Márai) 26. jún

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 17/2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 08. júla 2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Každá z akcií splnila svoje poslanie.

Každá z akcií splnila svoje poslanie. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/5-6 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII). évfolyam

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA 27. apríl 2010 (utorok) 18.00 Premietanie filmu spojené s prezentáciou

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #02/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Pamätník - Visszapillantó 07 Kompas - Iránytű 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9.

XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9. XVI. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2014. november 6-9. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Výsledky hlasovania vo volbách do Európskeho parlamentu dna 13.6.2004 v Moldave nad Bodvou. Okrsky Okrsok c.1 Okrsok c.2

Výsledky hlasovania vo volbách do Európskeho parlamentu dna 13.6.2004 v Moldave nad Bodvou. Okrsky Okrsok c.1 Okrsok c.2 Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2009/1-2 Nepredajné Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XVIII. ÉVFOLYAM Ročník 18 (31) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XVIII. (XXXI). évfolyam

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Segítőket köszöntöttek

Segítőket köszöntöttek Egymilliárd az iskolára Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Szlovák oldal Az utókor tisztelete W XIII. evtolyam zi. szam V f 2003. november 27. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Közgyűlési visszhang Döntés

Részletesebben

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás.

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2004/3 Nepredajné Marec/Március 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 13 (26) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból: Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/1-2 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR A biomassza potenciál és ennek forrásai zöldenergia termelésére Szlovákiában Doc.Dr.Ing. Juraj Maga Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A B O L D O G Ú J É V E T! 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata 8. Repre zentáció s bál ZSÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/1-2 Nepredajné Január Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII).

Részletesebben