Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres képzését, nevelését. Szepsi városa soha sem a nagy kiterjedésű határáról, gazdag termőföldjeiről volt híres. Városkánk, községünk, itt Abaúj és Torna megyék határán mindig is az ügyes mesterek, szekeresek, kerékgyártók, kovácsok, lakatosok és a kiművelt emberfők tanítók, prédikátorokról volt híres. A szepsiek nagyon korán felismerték, hogy művelődés és képzés nélkül nincs előrelépés és nincs haladás. Külön öröm, hogy a reneszánsz év keretében nekünk is van módunk valamit hozzátenni a hagyományokhoz, megemlékezni azokról, akik már 550 évvel ezelőtt azon igyekeztek, hogy jobbá, szebbé tegyék lakhelyüket és műveltebbé a lakosait. (Folytatás a 9. oldalon) Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XVII. ÉVFOLYAM Ročník 17 (30) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XVII. (XXX). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu Spomienky na staré moldavské školy a školstvo strana 1 a 8, Z uznesení MZ v Moldave nad Bodvou strana 2 a 5, Z histórie Herkopáter v Moldave nad Bodvou strana 3, Poh ady na rok 2008 strana 4 a 5, Rôzne na strane 6, Zo športu na strane 7, Aktuality na strane 8. Prvá zmienka o moldavskej škole pochádza z roku rokov. Je to nevšedné výročie. Je to rok začiatku panovania krá a Mateja Korvína. Pre nás významný rok. Ide o krátku zmienku, v ktorej sa hovorí iba to ko, že v budove dnešného domu Csemadoku stála vtedy už roky dobre fungujúca škola, ktorú viedol majster Šimon "Simon magister. " Boli to roky tesne po takzvaných bratríckych časoch, kedy Moldavu striedavo obsadzovali českí žoldnieri a huňadiovské (hunyadiovské) vojská. Prívrženci guvernéra Jána Hunyadiho a vojská najaté krá ovnou vdovou Alžbetou. Je pozoruhodné, že škola v našom meste aj v takýchto podmienkach fungovala. Po majstrovi Šimonovi nasledovali mnohí alší učitelia, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju vzdelávania v našom regióne. Všetkých vymenova nemôžeme. Napriek tomu pri príležitosti umiestnenia pamätnej tabule na tejto vyše storočnej budove, ktorá vždy slúžila vzdelávaniu je dobré spomenú aspoň niektorých z pedagógov, ktorí sa narodili, pôsobili, či zomreli v našom meste. Pred 400 rokmi zomrel v Moldave nad Bodvou vtedajší reformovaný duchovný, autor vo svojej dobe významného A tartalomból Emlékezés a régi szepsi iskolákra az 1. és 9. oldalon, A Szepsi Városi Képviselő-testület határozataiból - 2, 5. és 13 oldalon Neupauer Gyula krónikája 17. rész Herkópáter Szepsiben 4. és 8. oldalon, Mérlegen a 2008-as év értékelés, események, történések a 4. és 5. oldalon, Sport a 7. oldalon, Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - katechizmu Ján Siderius. Jeho katechizmus pre malé deti vyšiel vo vyše 20 vydaniach, prvý raz v roku 1591 a naposledy v roku Dielo bolo preložené aj do rumunského jazyka. Jeho spätos s Moldavou sme objavili nedávno na základe upozornenia terajšieho reformovaného duchovného v našom meste. Tento autor katechizmu bol pochovaný v Moldave, na starom cintoríne, ktorý sa nachádzal niekde medzi dnešnou VÚB bankou a železničnou tra ou smerujúcou do Medzeva. Pamätná tabu a na budove Osobitnej školy na moldavskom Hlavnom námestí. (Pokračovanie na strane 8.) Régi iskoláink emlékezete - Elhangzott a szepsi iskola első említésének 550. évfordulójára az emléktábla felavatásánál - (foto -hp-)

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 UZNESENIA MZ V MOLDAVE n/b Z uznesení 17. riadneho zasadnutia MZ v Moldave n/b 14. augusta 2008 zasadalo Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou. Na tomto zasadnutí poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP od 12. júna 2008, kontrolu plnenia uznesení a stanoviská niektorých komisií MZ. MZ schválilo: 1. Žiados o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy I. ZŠ na ul. ČSA Zabezpečenie realizácie vyše uvedeného projektu. 3. Financovanie tohto projektu vo výške 5 % z celkových nákladov na projekt. 4. Žiados o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu vyše uvedeného projektu. 5. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP. 6. Financovanie projektu vo výške 5 % nákladov. 7. Plnenie rozpočtu k Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta. 9. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach. 10. Dodatok č. 5 k Smernici č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za sociálne služby s účinnos ou od 1. septembra Predaj pozemkov pod PP o výmere ,04 m 2 v cene 100,- Sk, celkom za 4, ,- Sk. 12. Predaj pozemku bývalého klziska, čas parcely 791/1 v areáli TJ pre STEEL SLOVAKIA, a. s. na účely zriadenia parkoviska za cenu 400,- Sk za l m Kúpu pozemkov od Reformovanej cirkvi, parc. Č. 1521/1 vo výmere 70 m 2, parc. Č. 1521/10 vo výmere 937 m 2 a parc. Č. 1521/11 vo výmere 194 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 65/2007, spolu 1201 m 2 za cenu 200,- Sk za meter štvorcový. 14. Predaj pozemku pre výstavbu garáží pre p. Konderlu za 200,- Sk za 1 m Predaj budovy bývalého PD Budulov pre OSBD v cene súdnoznaleckého posudku. 16. Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 60 o dotáciách pre: - ŠK Bodva, lukostrelecký oddiel vo výške 30 tis. Sk, - ŠK Bodva, šachový oddiel vo výške 20 tis. Sk, - Rímsko-katolícku cirkev, filiálka Budulov, vo výške 50 tis. Sk. MZ menovalo za členov správnej rady n. o. Zachraňujeme životy O gu Kiš-Pálovú, MUDr. Gabriela Szmereka a Máriu Szilágyiovú. Za členov Dozornej rady tej istej n. o. Ing. Evu Paulinskú, Valériu Vincovú a Annu Dankovú. MZ súhlasilo s použitím erbu mesta na propagačných materiáloch zmiešaného zboru Vox Columbellae. Mestské zastupite stvo v Moldave nad Bodvou dňa 26. septembra 2008 na svojom 18. mimoriadnom zasadnutí schválilo: 1. Uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie zberu, likvidácie a separáciu komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou s firmou AVE-V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a. s. Košice, za cenu ponúknutú vo verejnom obstaraní t. j ,- Sk (1 mesiac, s podmienkami ponúknutými v zmluve, ktorá bola neoddelite nou súčas ou sú ažných návrhov, s účinnos ou od do účinnosti rozhodnutia súdu o odvolaní voči rozhodnutiu Úradu o verejnom obstarávaní. 2. Zmluvu o vecnom bremene pre Tepelné hospodárstvo a. s. Moldava nad Bodvou pod a predloženej žiadosti na 40 rokov a cenu 150,- Sk za m2. Ide celkom o výmeru m2 a cenu celkom ,- Sk, ktorá je splatná v ročných splátkach vo výške 6.405,- Sk. 3. Zmluvu o vecnom bremene pre Východoslovenskú energetiku a. s. Košice pod a predloženej žiadosti na 30 rokov a cenu 130,- Sk za m 2. Ide celkom o 568 m 2 a cenu ,- Sk. Cena je splatná naraz pri podpise zmluvy. Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva v Moldave n/b, dňa : A. MZ zobralo na vedomie: 1. Správu o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od Kontrolu plnenia uznesení 3. Stanoviská komisie finančnej, komisie sociálnych vecí a zdravotníctva a komisie stavebnej, dopravy a životného prostredia 4. Informatívnu správu MsÚ k zavedeniu eura. 5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 a Informáciu o integrovanej stratégii rozvoja údolia Bodvy a súhlasí s poskytnutím územia na realizáciu tejto stratégie. 7. Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Bódva Cserehát Hernád Slovenský Kras. A. Schválio: 1. Plnenie rozpočtu mesta k IV. Úpravu rozpočtu mesta ako prebytkový rozpočet v predloženom znení. 3. Zásady tvorby rozpočtu mesta pod a predloženého návrhu. 4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009 ako vyrovnaný rozpočet vo výške tis. Sk t. j EUR 5. Plnenie hospodárenia MsBH k Plnenie hospodárenia Bodvatel s.r.o. k Plnenie hospodárenia MsKS k Plán hospodárenia MsKS na rok VZN č. 68 o vylepovaní plagátov a umiestňovaní živelných nápisov v meste Moldava nad Bodvou. 10. Členstvo mesta v Rozvojovom partnerstve údolia Bodvy o.z. 11. Štatút zoskupenia a vstup mesta ako zakladajúceho člena do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Bódva Cserehát Hernád Slovenský Kras. 12. Kúpu a predaj nehnute ností pod a predloženého návrhu nasledovne: Predaj 3- izbového bytu č. 6 nachádzajúceho sa v Moldave nad Bodvou na ul. Nám. mieru 6 v bytovom dome so súp. číslom 640 na parc. č. 1020/97 pre pána Miroslava Šutáka, bytom Moldava nad Bodvou, Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo ve kosti 70/2942-ín a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1020/97 zastavaná plocha o celkovej výmere 454m2 je vo ve kosti 70/2942-ín. Za celkovú sumu Sk určenú v znaleckom posudku č.83/2008. Žiadate zaplatí aj výdavky spojené s vyhotovením znaleckého posudku vo výške Sk (Pokračovanie na strane 5.) 2

3 2008 / ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Ke že okolo roku 1644 bola prevážna čas obyvate ov Moldavy na Bodvou reformovaného vyznania, nieko ko desa ročí prežili v duchovnej oblasti v relatívnom pokoji. Nie tak v ostatných oblastiach, ve Moldava ostala na alej na trase presunu vojsk. Prechádzajúce armády sa dožadovali ubytovania aj potravín v roku 1675 tadia to prechádzali povstalecké vojská Petrózyho, Kendeho, Szuhaya a Szepesyho, potom, ako obsadili blízku Turňu. V roku 1678, kedy sa na čelo povstania postavil Imrich Thököly a neúspešne dobýval Košice. Svoje vojsko potom rozdelil na dve časti. Prvú čas poslal k rieke Tisa a druhú cez Moldavu do Turne a alej cez Gemer na banské mestá. 26. novembra 1683 mala Moldava nad Bodvou významnú návštevu. Z bitky pod Viedňou sa tadia to vracal domov s vojskom po ský krá Ján Sobiesky. Utáboril sa v južnej časti mesta na poliach od terajšej železničnej stanice na juhozápad. Krá a privítala delegácia na čele s reformovaným duchovným Michalom Tolnaym. V Moldave navštívili krá a aj delegácie z Tokaju, Tálye, Tarcalu a Bénye, ktorí s úbili tisíc sudov kvalitného tokajského vína, ak ich Poliaci obídu. Krá dar neprijal, ale v pokoji a disciplinovane previedol svoje vojsko cez Abov. Po ské vojská rátali 40 tisíc mužov. V roku 1688, po vinobraní, prišiel do Moldavy Ján Szeney z Jasova, ktorý narozkaz Spišskej komory zabral všetky pozemky moldavskej reformovanej cirkvi okrem tých, ktoré boli v chotári Selešky, alej obe fary, školu aj kostol, mlyn a vinice v chotári obce Mád (v dnešnom Ma arsku), ale aj sväté predmety, ktoré vzal so sebou. Na základe jeho rozhodnutia posadili do hornej fary katolíckeho farára, kým druhú faru speňažili na cirkevné účely. Reformovanú mládež prinútili navštevova katolícku školu a dospelých chodi na omše. Na základe dokumentov nachádzajúcich sa na katolíckej fare, vieme, že farárom v tých časoch bol istý Jozef Csete. Reformovaným duchovným boli František Kabay a Michal Tolnay. Františka Kabayho obvinil katolícky farár z účasti na Wesselényiho povstaní. Na základe toho duchovného zajali a uväznili na hrade Muráň. Ke že tam ani pod tlakom prísneho vyšetrovania a mučenia mu nedokázali vinu, po dlhšom väznení ho pustili pod podmienkou, že sa do Moldavy nesmie vráti. Z histórie - Történelmünkből Ako to videl kronikár... čas 17. Tolnay, ktorý zostal v Moldave, zažíval spolu so svojimi veriacimi ažké časy. Pod tlakom exekúcií nakoniec v roku 1694 opustil mesto. Reformovaní veriaci v Moldave zostali takto bez duchovného. V roku 1695 nastala zmena na katolíckej fare. Novým farárom sa stal Peter Györky. V roku 1703 je tam opä nový farár Štefan Szerdahelyi. V roku 1703 rozvinul zástavu povstania proti cisárovi František II. Rákóczy. Moldavskí reformovaní veriaci dúfali v zlepšenie svojej situácie. V osobe Jána Kőrösyho si zvolili nového duchovného. Ten sa hne obrátil na Rákóczyho so žiados ou, aby mohli opä drža bohoslužby a zriadi vlastnú školu. Knieža ich žiadosti vyhovelo a vo svojom tábore pri Tokaji 14. novembra 1703 vydalo nariadenie, aby reformovaní veriaci v Moldave neboli rušení pri bohoslužbách. Dodal však, že kostol nesmú obsadi. Ke že reformovaná cirkev v Moldave nemala ani kostol, ani zvony, na cintoríne, ktorý bol v tých časoch v južnej časti mesta cca na mieste dnešného daňového úradu (dnes tam stoja VÚB Banka a Sl. sporite ňa poznámka redakcie) postavili si drevený kostol. Na účely školy si prenajali jeden rodinný dom. Ich exekúcie však pokračovali na alej. Preto sa obrátili opä ku knieža u so s ažnos ou. Knieža Rákóczy 22. marca 1704 vo svojom tábore v Dunaordasi poveril svojho asistenta Františka Aszalayho, aby katolíckemu farárovi zakázal vybera od reformovaných desiatky, a v liste zo Soltu z 20. júna zakázal, aby reformovaní veriaci boli rušení pri bohoslužbách a pri zvonení. Tieto rozkazy a prikázania však nemali ve kú účinnos a preto reformovaní veriaci už 4. septembra 1704 sa opä s ažujú pred generálom grófom Šimonom Forgáchom, aby našli ochranu pred perzekúciou. Knieža Rákóczy nato rozhodol, že desiatky bude pre kniežaciu pokladnicu vybera jeho poverenec Alexander Kecer. Toto rozhodnutie však nakoniec predsa pozastavil a nechal v platnosti predchádzajúce rozkazy a nariadenia. V našom mestečku bol najhorlivejším predstavite om protireformácie v celej krajine známy Herkopáter. Kto to bol? Pod a dostupných písomností usudzujeme, že to bol mních z blízkej obce Szendrő (Ma arsko), ktorý presunul svoje pôsobisko do Turne, odkia navštevoval aj Moldavu. Tam v tých časoch žili prevážne Nemci, ktorí ke videli, že je mních opä v meste skríkli: Herr Gott, der Páter is da! To ke počuli ma arskí obyvatelia, spotvorili vetu na Herkópáter, čo mu aj zostalo. Jeho pamiatka sa zachovala vo forme reliéfu na fasáde jedného z obytných domov na Hlavnej ulici, tam kde býval okresný sudca Diósy a neskôr tam bol hostinec Schnitzera, dnes dom B. Grósza. Pri jednej z oprave domu sa reliéf objavil. Osobne som čítal u Jókaiho, že on, ke bol v Moldave nad Bodvou, videl tento reliéf na jedom z domov. Pýtal sa na to, koho zobrazuje. Povedali mu, že je to Herkópáter. Na základe tejto zmienky som pátral po tejto pamiatke a nakoniec som ju objavil pod hrubou vrstvou omietky na chodbe v dvorovej časti Schnitzerovho hostinca. Moldava nad Bodvou v týchto časoch platila dane aj jágerskému pašovi. V archíve mesta sa nachádza list jágerského pašu Mohameda z roku 1665, v ktorom oznamuje mestskej rade, že v časoch mieru majú plati 240 toliarov, v časoch vojny 60 toliarov a okrem toho nevyžaduje žiadne iné dane. Za čias panovania cisára Leopolda sa zachovali oh adom Moldavy aj niektoré písomnosti. Z roku 1667 je to zmluva oh adom vinice Jána Kristályaiho a jeho manželky. Z roku 1668 je to spis, v ktorom sa spomína istý Juraj Compe. Z roku 1690 je to potvrdenie od Spišskej komory, v ktorom sa priznáva Moldave nad Bodvou právo meča jus gladium. To je dôkazom toho, že Moldava mala v minulosti nadpriemerné mestské práva. Z roku 1693 pochádza spis, ktorý pojednáva o založení vinice Nyulazó v obci Mád za ma arských forintov s právom Jágerskej kapituly a mesta Moldava na spätné odkúpenie tejto nehnute nosti. Doboví zemepáni Moldavy boli: 1689 Štefan Várady a Michal Várady, v roku 1690 Spišská komora, ktorá svoje nehnute nosti založila v prospech Jágerskej kapituly, v roku 1698 Juraj Fáy. Dokument vo vlastníctve moldavskej reformovanej cirkvi potvrdzuje, že v tých časoch bol na čele mesta Štefan K. Molnár a že notárom bol František Ráczkevey a na čele školy stál majster Michal Szentandrási. (pokračujeme, nasleduje generál Rabutin v Moldave) (preklad redakcia) 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 Z histórie - Történelmünkből Neupauer Gyula krónikája rész - A reformátusok viszontagságaitól Herkópáterig től Szepsi község, lévén az akkori lakói csaknem kivétel nélkül protestánsok, egyházi dolgokban 1 2 évtizeden át békét élveztek. De mint község ismét a hadak útjába került, s így a más mindenféle törvénytelen zaklatásokon kívül újból az átvonuló különféle katonaságok ellátási terhei is reázúdultak ben Petróczy, Kende, Szuhay és Szepesy felkelő hadai vonultak át, midőn Tornát elfoglalták. Később 1678-ban, midőn a felkelés élére Thököly állt és Kassát ostromolta, de ennek sikertelensége miatt hadait két részre osztva, egyik részét a Tisza felé küldte, a másik résszel pedig maga személyesen ment Szepsin keresztül Tornára s innét Gömörön keresztül a bányavárosok ellen november 26-án nevezetes vendége volt Szepsinek. A Bécs ostromából hazafelé menetelő lengyel sereg, melyet Szobieszky János lengyel király, maga vezetett Szepsin keresztül Lengyelországba. [Ennek az eseménynek most, november 26-án, szerdán volt a 325. évfordulója. Egyszer talán majd ez a történelmi esemény is megér megél egy emléktáblát!] Szobieszky lengyel királyt a város déli részén Tolnay Mihály református lelkész és az egész városi elöljáróság fogadta és ékes szavakkal üdvözölte. Serege a város déli része előtt ütött tábort a mai vasúti állomás, Csekaj puszta, cigány pást és a gőzmalomnál elterülő mezőkön és itt pihenőt tartott. ezen pihenő alatt megjelentek előtte Tokaj, Tálya, Tarcal és Bénye városok küldöttei és hordó kitűnő tokaji bort ígértek neki, ha megkíméli őket a lengyel hadsereg átvonulásától. A király azonban ajándék nélkül is csendesen és rendben vezette át Abaujon fegyelmezett seregét. A lengyel sereg főből állott ban, [320 éve. A szerk. megjegyzése], szüret után, Szeney János, jászói harmincados, a szepesi kamara parancsára a ref. egyház kezében levő minden szántóföldet (kivéve a szőlőskei határban levőket), két parochiát, iskolát, templomot, malmot a mádi határban levő szőlőkkel együtt elfoglalt, valamint a szent szakramentumokhoz való eszközöket is magával vitte. Rendelkezése folytán a felső parókiába kat. plébánost helyeztek el, míg a másik parókiát egyházi célokra értékesítették. A ref. ifjakat katolikus iskolába kényszeríttették, a felnőtteket pedig misére és egyéb kat. szertartásokra szorították. A róm. kat. parókián levő iratok szerint 1691-ben itt Csete József nevű plébános volt. A ref. részről pedig Kabay Ferenc és Tolnay Mihály nevű lelkészek voltak. Kabay Ferenc ref. lelkészt az akkori róm. kat. plébános meggyanúsította azzal, hogy a Wesselényi féle összeesküvésben részt vett, amiért is őt elfogták, és Murány várában, fogságba vetették. Miután pedig a legszorosabb kutatás és vallatás sem bizonyíttatott rá semmit, így hosszabb fogság után szabadon engedték, de megtiltották neki, hogy Szepsibe visszatérjen. A megmaradt Tolnay lelkész és hívei ezután keserű napokat éltek. Lelkész a zaklatást sokáig nem bírta s 1694-ben eltávozott. Így a ref. hívek pásztor nélkül maradtak és csak 9 év után választhattak újra egyet évben a róm. kat. parókián változás állt be, amennyiben akkor Györky Péter plébános nevével találkozunk ban ismét más plébános van. Akkor Szerdahelyi István plébános foglalja el a parókiát ban, midőn II. Rákóczy Ferenc kibontja a szabadság zászlaját és az ország nagy része behódolt neki, a szepsii reformátusok is jobb jövője reményében Kőrösy János személyében újból lelkészt választanak. Hivataloskodása kezdetén azonnal kérelemmel fordult II. Rákóczy Ferenchez, hogy az istentisztelet gyakorlását és külön iskolai tanítást engedélyezzék. A fejedelem a kérésüket meghallgatta és a tokaji táborában nov. 14-én kelt rendelete szerint a ref. vallási lakosokat az istentiszteletek megtartásáról, az iskolai tanítás szabadságáról biztosította kikötvén azt, hogy templomot foglalni nem szabad. Miután pedig a reformátusoknak sem templomuk, sem harangjuk nem lévén, a temetőbe építettek egy fatemplomot, mely temető akkor a déli kapu előtt kb. a mostani adóhivatal helyén, vagy e körül volt. Az iskola céljára pedig egy lakást béreltek. Mindezzel még mindig nem merültek ki a ref. egyházat ért sérelmek, mert az akkori plébános a hívek által fizetett tizedet magának követelte s őket az istentisztelet megtartásaiban és harangozásban folyton zavarta. Ezt megsokallván, panaszukkal újból a fejedelemhez fordultak, ki márc. 22-éről a Dunaordasi táborából Aszalay Ferenc szekretáriusa által meghagyja a református lakosoknak, hogy a plébánosnak semmit se fizessenek és ugyanezen év jún. 20-áról a Soltnál lévő táborából kelt levelével maga a fejedelem szigorúan ráparancsol a plébánosra, hogy a református vallású híveket vallásuk szabad gyakorlatában ne háborgassa, a harangozásban ne akadályozza, tőlük tizedet ne követeljen, a stolária s más egyéb proventusok percipiálásában ne háborgassa s ugyanezen rendelet másolatát Aszalay Ferenc titkára által a ref. vallású híveknek is megküldi. Ezen rendeletnek azonban nem sok eredménye volt, mert a ref. hívek szept. 4-én újabb panasszal voltak kénytelenek élni a méltóságos generális és gróf Forgách Simon előtt, hogy őket a mindig tartó zaklattatásoktól óvja meg. II. Rákóczy Ferenc fejedelem végre megunta a sok zaklatásokat és háborgatásokat és ezen felindulva Kecer Sándor fejedelmi biztosra bízta a tizedek beszedését a fejedelmi pénztár javára, jóllehet az általánosságban kiadott ezen rendelet végrehajtását a reformátusok sérelmére felfüggeszti, s előbbi rendeleteit érvényben tartja. Kis városunkban az ellenreformáció leglelkesebb és legelkeseredettebb harcosa, az akkor országos hírnek örvendő Herkópáter volt. Ki volt ez? A rendelkezésünkre álló iratok nem nyújtanak felvilágosítást. Annyit tudunk róla, hogy egy szendrői barát vol, de hogy milyen szerzethez tartozott azt nem tudni. Első visszatérítéseit Szendrőn és környékén kezdte, innét székhelyét Tornára tette át, onnét járt el hozzánk. Lévén ebben az időben Szepsi lakosai túlnyomó részben németek, midőn itt meglátták önkéntelenül felkiáltottak: Herr Gott, der Pater is da!. Ezt a magyar nép hallva átalakította saját kiejtése szerint Herkópáternek, mi rajta is maradt. Hogy valóban ez itt volt, ennek kőbe vésett emléke is megvan, mert ugyanis a visszatérített buzgó katolikusok közül valamelyik itteni nemes reliefképét megörökíttette, és háza külső, utcai falába erősítette be. Hogy eredetileg melyik házon volt, fel nem deríthető, csak a XVIII. század elején fedeztetett fel ezen a házon, melyben Diósy nevű járásbíró lakott. Ezen ház e sorok írója idejében Schnitzer féle vendéglő volt, ma Grosz féle ház. Egy utcai front javítás alkalmával, a tulajdonos behelyezte ezt az udvari folyosója falába, és a sok meszelés már-már csaknem eltakarja. (Folytatás a 8. oldalon) 4

5 2008 / ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE (Pokračovanie zo strany 2.) Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva v Moldave n/b, dňa : Predaj parcely č. 1894/271 o výmere 166 m 2, ktorá sa nachádza na ulici Fábryho pre pána Petra Vidašiča. Predmetná parcela bola odčlenená od parc.č. 1894/5 o celkovej výmere 24999m 2, ktorá je vedená na LV 1533, kat. úz. Moldava nad Bodvou a je vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou. Cena pozemku je stanovená VZN mesta 100.-Sk/m 2, celková predajná cena je Sk Kúpu parc. KN-C 1568/1 vo výmere 55 m 2 a celú parc. KN-E č vo výmere 198 m 2 od pani Evy Dittelovej za cenu 50,- Sk/m 2. Kúpna cena pod a kúpnej zmluvy z r za parc. č. 1568/1 vo výmere 55 m 2 a za čas. parc. č. 211 vo výmere 163 m 2 bola zaplatená vo výške ,- Sk., rozdiel vo výške Sk bude p. Dittelovej doplatený pri podpísaní novej kúpnej zmluvy Zámer predaja parcely č. 446 a parcely č. 447 s budovami v ponukovom konaní s vyvolávacou cenou určenou na základe súdnoznaleckého posudku. Predmetné parcely sú vedené na LV 1533, kat. úz. Moldava nad Bodvou a nachádzajú sa na ulici Hlavnej (terajšia budova klubu dôchodcov) Zámenu parciel v pomere 1:2 a to: Pozemky vo vlastníctve mesta, geometrickým plánom č.162/2008 bola z pôvodnej parcely č. 1006/1-o výmere 5201 m 2 vyčlenená parc. č. 1492/5 o výmere 3238 m 2, ktorú mesto na základe zámennej zmluvy odovzdá Ing. Jánovi Bárthovi Ing. Ján Bártha má vo vlastníctve v lokalite Pod kopcom II. parc.č. 1539/1 o výmere 3148 m 2 v podiele 1/1, parc. č. 1541/1 o výmere 1697 m 2 v podiele 1/1 a parc. č. 1540/1 v celkovej výmere 2609 v podiele 5/8 (t. j. 1630,63 m 2 ), ktoré parcely p. Bártha na základe zámennej zmluvy odovzdá Mestu Moldava nad Bodvou Zámer predaja parc. č. 636 o výmere 592 m 2 a parc. č. 637 o výmere 1172 m2 vedené na LV 1533 kat. úz. Moldava nad Bodvou a stavbu na parc. č. 637 so súp. č. 276 vedenú na LV 32 pre Základnú organizáciu Csemadoku v Moldave nad Bodvou za cenu určenú súdnoznaleckým posudkom. Nehnute nosti sa nachádzajú na ulici Hviezdoslavovej pri OTP Banke. A Szepsi Városi Képviselő-testület a nyáron 17. rendes ülését tartotta augusztus 14-én. A Testület tudomásul vette a polgármester és a Városi Hivatal, valamint a Városi Rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót, a határozatok ellenőrzését, valamint egyes bizottságok állásfoglalásait az Operatív programokhoz. A Testület jóváhagyta: 1. Az 1.1-es sz. Operatív programba beadandó kérvényt a CSA utcai 1. sz. Alapiskola felújítására. 2. Az említett projekt előzetes tervét. 3. A projekt 5 százalékos támogatását, ami 2,5 mil. Sk. 4. Az Operatív programba beadandó kérvényt. 5. A projekt megvalósításának tervét. 6. A projekt 5 százalékos támogatását 2 mi. Sk értékben. 7. A város költségvetésének teljesítését június 30-ig bezárólag. 8. A város költségvetésének módosítását. 9. Az iskolák és iskolai szervezetek költségeinek részleges térítéséről szóló Általános Érvényű Rendeletet. 10. A Szociális szolgáltatások térítésének formáit szeptember 1-től. A. Poverilo Primátora mesta podpisom dohody a iných dokumentov potrebných k založeniu Zoskupenia s ručením obmedzeným Bódva Cserehát Hernád Slovenský Kras a zastupovaním mesta pri príprave založenia Zoskupenia a v jeho orgánoch. B. Odvolalo: 1. Zástupcov mesta zo školských rád: a) PhDr. Petra Halásza, delegovaného do RŠ pri Gymnáziu Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou, v súlade s 25 ods. 12, písm.h) zákona 596/2003 Z.z. b) Ing. Jána Csalu, delegovaného do RŠ pri SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, v súlade s 25 ods. 12, písm. h) zákona 596/2003 Z.z. c) Silviu Harsányiovú, delegovanú mestom do RŠ pri ZŠ, Severná 21, nako ko sa stala zamestnancom školy. 2. Členov komisie sociálnych vecí a zdravotníctva: a) Ing. Rudolfa Rusnáka b) udovíta Mattu A. Menovalo: 1. p. Mgr. Vieru Lukácsovú za riadite ku Materskej školy, Hviezdoslavova 17 v Moldave nad Bodvou, s účinnos ou od Pod a 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. týchto zástupcov mesta do rád škôl: a) do Rady školy pri ZŠ ČSA 15 v Moldave nad Bodvou: Ing. Olivera Kovácsa b) do Rady školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou: p. Moniku Frýželkovú Ing. Jána Csalu c) do Rady školy pri Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom ma arským Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, ČSA 15, Moldava nad Bodvou: PhDr. Petra Halásza p. Jána Lukácsa d) do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou: Mgr. Eriku Vitéz 3. Za členov komisie sociálnych vecí a zdravotníctva: a) p. Adrianu Pelegrínovú b) p. Irmu Horváthovú A SZEPSI KÉPVISELŐTESTÜLET HATÁROZATAIBÓL A Szepsi Városi Képviselő-testület 17. rendes ülésének határozataiból 12. A futballpálya melletti volt korcsolyapálya területe egy részének eladását parkoló céljára a STEEL Slovakia r. t.-nek. 13. Telkek vásárlását a Református Egyháztól Sk értékben. 14. Telkek eladását Konderla Tibor számára garázsépítés céljából. 15. A volt Bodollói Termelőszövetkezet irodaházának eladását a Járási Lakáskezelő Szövetkezet részére. 16. A 60. sz. ÁÉR alapján dotációkat: - 30 ezer Sk-t a Bodva SE íjászszakosztálya számára, - 20 ezer Sk-t a Bodva SE sakkszakosztálya számára, - 50 ezer Sk-t a helyi Római Katolikus Egyház Bodollói Leányegyháza számára. A Testület kinevezte Olga Kis-Pálovát, MUDr. Gabriel Szmereket és Szilágyi Máriát az Életeket mentünk nonprofit szervezet igazgatótanácsába. Ing. Eva Paulinskát, Valéria Vincovát és Anna Dankovát a szervezet felügyelő-bizottságába. A Testület engedélyezte a város címerének használatát a Vox Columbellae Énekkar népszerűsítő kiadványaiban. 5

6 M A M Údolie Bodvy 2 0 J a n u á r / Január P o n d elo k / Hétfő N to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap F eb ru á r / Február P o n d elo k / Hétfő U to ro k / Kedd S tred a / Szerda N tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap p ríl / Április P o n d k elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat N ed e a / Vasárnap á j / Május P o n d k N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap a rec / Március P o n d k elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök N ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap J ú n / Június P o n d elo k / Hétfő N to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap

7 A O 0 9 Bódvavölgye J ú l / Július P o n d elo k / Hétfő U to ro k / Kedd N tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap k tó b er / Október P o n d elo k / Hétfő N to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap u g u st / Augusztus P o n d k N elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap S ep tem b er / Szeptember P o n d k elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat N ed e a / Vasárnap N o v e m b er / November P o n d elo k / Hétfő U to ro k / Kedd N tred / Szerda tvrto / Csütörtök ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap D b P o n d k ecem er / December elo / Hétfő to ro / Kedd tred / Szerda tvrto / Csütörtök N ia to / Péntek ta / Szombat ed e a / Vasárnap

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 Z histórie - Történelmünkből (Folytatás a 4. oldalról) Neupauer Gyula krónikája rész - A reformátusok viszontagságaitól Herkópáterig - Egy ízben olvastam Jókai egyik művében, melyben Jókai ittjárta alkalmával Szepsi érdekességeit szemlélve meglátja egy ház falán ezen reliefet és megkérdi az ott lakóktól: mi ez? Azt felelték, hogy ez Herkópáter. Ezen az alapon megindulva udvari folyosóján meg is találtam. Szepsi ez időben még a töröknek is fizetett adót, s ezt az egri pasának hordták. A levéltárban ma is megvan Mohamed egri basának 1665-ből kelt levele, melyben értesíti a városi tanácsot, hogy béke idejében 240 talléron, háború idején pedig 60 talléron és tábori szekereken kívül egyéb adót nem kíván s ezért Szepsinek salva quardia levelet adott. Lipót uralkodása alatt Szepsi beléletét még egy-két fennmaradt okirat is megvilágítja ben Kristályai János és neje szepsii lakosok között szőlőjükre vonatkozólag a konvent előtt kötött szerződés 1668-ban kelt okmány, mely Compe György a Szepsi városnak adott reverzálist visszavonja ben a szepesi kamarának azon rendszabályok helybenhagyása és megerősítésre vonatkozó okirata, amelyet szepsi város közönsége belső adminisztrációjára nézve hozott, s melyben szepsi városnak jus gladium is kifejezést nyer (pallosjog). Ideiktatjuk még ugyanezen év Boldogasszony havának 20. napján kiadott szabályrendelet 9. pontját Nono omnes Incolae Sepsiensis tam nobiles quam alii respectu Fundorum et Haereditátus quos in teritorio ejusdem oppidi, ac i ipso etiam oppido possident, communibus oneribus subsint, cum nec hactenus ab ijsden ullus exemptus fuerit Jure quoque Gladii in puniendis malefactoribus pro eodem Oppido Salve permanente. Ezúttal találunk első nyomot arra nézve, hogy városunknak a régmúltban pallosjoga is volt, ami mindenesetre fejlettebb és rendezettebb városi életre utal. Ezt mutatja az 1693-ban a szepesi kamarának azon nyilatkozat is, melyben a szepsii lakosokat arról értesíti, hogy a városnak Nyulazó nevű mádi szőlőjét azon magyar forintért, melyekkel Szepsi városa az újhelyi Paulinus szerzetnek census fejében adósa maradt, zálogképpen olyan kikötéssel adta át, hogy azt vagy maga a kamara, vagy Szepsi város is visszaválthatja. Szepsi ekkori földesurai: évben Várady István és Mihály, 1690-ben a szepesi kamara, mely zálogba adta az egri káptalannak, 1698-ban Fáy György. A szepsii ref. egyház okmánytárában elfekvő díjlevél szerint főbírája K. Molnár István volt, jegyzője pedig Ráczkevey Ferenc esküdt notárius, iskolamestere tiszteletes Szentandrási Mihály, kit a schólában tanítása ás ennek igazgatására választottak meg. (folytatjuk, következik Rabutin tábornok Szepsiben) (Pokračovanie zo strany 1.) Spomienka na staré moldavské školstvo Pred 80. rokmi umrel významný teológ a pedagóg v Blatnom Potoku (Sárospatak) György Radácsy, ktorý sa narodil v Moldave nad Bodvou. Nieko ko krokov od miesta, kde sa umiestnila nová pamätná tabu a, stojí pomník Szepsi Csombor Mártona ( ), ktorý bol nielen autorom prvého ma arského cestopisu, ale aj rektorom košickej a vranovskej školy a vychovávate om mladého Františka Nyáryho a autorom pedagogického diela Udvari schóla. Z alších učite ov a autorov pedagogických diel spomenieme aspoň niektorých. Všetci prispeli k rozvoju vzdelávania regiónu a mnohí z nich mali aj širší význam. Szepsi Korotz György (17. storočie) roky viedol školu v Blatnom Potoku (Sárospatak, Ma arsko). Szepsi H. Mihály (taktiež 17. storočie) bol rektorom v Debrecíne. Szepsi Lány Mihály na začiatku 17. storočia viedol školu v Blatnom Potoku. Ďalší vzdelanci s prímením Szepsi učili v rôznych mestách vtedajšieho Uhorska v Oradei, v Miškovci i v hlavnom meste. 8 Koncom 19. storočia boli školy jednotlivých cirkví v Moldave do boli rímskokatolícka, reformovaná a židovská škola zoštátnené a zlúčené. Prvým riadite om tejto školy bol Anton Bauerfeind, nasledoval ho František Gável, ktorého hrob sa dodnes zachoval na verejnom cintoríne. Z pedagógov je potrebné spomenú aj významnú osobnos po ského pôvodu zo začiatku 20. storočia Viliama Szirmaiho - Sarnyeckého, katolíckych kňazov - pedagógov vdp. Bartolomeja Szokolského, pápežského komorníka ( ), alebo aj vdp. dr. kanonika Alojza Ottó ( ), ktorý bol v 30-tych rokoch 20. storočia školským inšpektorom stredných škôl na okolí. Obaja spomínaní kňazi zomreli v Moldave nad Bodvou a boli tu aj pochovaný na cintoríne. Do dnešných dní sa zachoval hrob prvého z nich, druhého rodina dala exhumova a pozostatky odviezla z Moldavy. Ďalší významní udia, medzi ktorými boli kanonici z rádu premonštrátov (Soltész Bálint Gilbert, Kádas László ( )), reformovaní duchovní (Paksi Mihály, zomrel v roku 1585 v Moldave, Váczi P. András, zomrel taktiež v Moldave okolo roku 1680). Medzi významnými pedagógmi nachádzame aj mená viacerých významných miestnych rodín napr. je to Bogyai Bartalos Gyula, ktorý pôsobil v ma arskom meste Eger, Gyula Halmy, ktorý bol známym pedagógom na gymnáziu v Miškovci a pod. Medzi pedagógmi moldavského pôvodu nachádzame aj hudobného pedagóga, huslistu Izsó Gyenesa (narodil sa v roku 1874 v Moldave nad Bodvou), ktorý pôsobil v Budapešti. Z novodobej histórie školstva spomeňme dr. Ladislavu Kučeru, autora viacerých jazykovedných diel a dlhoročného riadite a moldavskej základnej školy a gymnázia. Vymenova všetkých a celý prínos Moldavy k vzdelávaniu nie možné v tak krátkom príhovore. Uvedené príklady však dokazujú, že umiestnenie pamätnej tabule na tejto starej škole je opodstatnené a alším prínosom a obohatením kultúry nášho mesta. Peter Halász

9 2008 / ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE (Folytatás az 1. oldalról) Régi iskoláink emlékezete 1458-ban, Korvin Mátyás királyunk trónra lépésének évében feljegyezték, hogy Szepsiben több éve jól működő iskola volt, amit, akkoriban éppen az elismert tudású Simon mester vezetett. Szűkszavú feljegyzés, amely nem is árul el többet a mesterről. De arról igen, hogy az iskola sikeresen működött. Akkor már több éve, talán évtizede. Hagyományt teremtett a Mátyás-kori iskola, hagyományt teremtett Simon magister. Nehéz időszak volt ez, hiszen a 15. század elején és derekán Szepsi többször is gazdát cserélt, hol a Hunyadi-párt kezén volt, hol pedig Brandeisi Giskra János zsoldosai uralták. A cseh zsoldosok Mátyás király uralkodásának idejére már több elkülönült és Giskrától függetlenült csoportot alkottak. Az iskola, a jelek szerint ezeket, a nehéz éveket is sikeresen túlélte. Maga az iskola minden valószínűség szerint a Fő utcán, a mai Csemadok-ház helyén állott. De ez a hely, ahová a tábla végül is felkerült, ugyancsak szorosan összefügg az oktatás történetével, hiszen maga az iskolaépület több mint száz éves, és ezalatt mindvégig az oktatás céljait szolgálta. Évek, évtizedek és századok multával is elmondhatjuk, hogy habár Szepsi nem vált egyetemi, vagy kollégiumi várossá, de az iskolák és a művelődés területén mindig is fontos mértékben járult hozzá a kor, az ország fejlődéséhez. Csak néhány méterre az új emléktábla elhelyezésének helyétől áll Szepsi Csombor Márton ( ) emléktáblája. Azon túl, hogy ő volt az első magyarnyelvű útleírás szerzője, a 17. század elején egy ideig a kassai iskolát vezette, később, haláláig nevelője volt a Nyáry család reménységének Varannón. A reformáció korában Szepsi legismertebb szülöttjét többen követték, illetve előzték meg. Prédikátorok, tanítók, nevelők. Kassa és Sárospatak közelsége minden bizonnyal szerepet játszott benne, hogy sok szepsi születésű ember választotta a tanítói, tanári szerepet. Sokan közülük országos jelentőséggel bírtak. Maga a fent említett Bedeghi Nyáry család, mint Szepsi egykori földbirtokosai is nagyrészt vállalt a műveltség helyi terjesztésében, hiszen Szepsi Csomboron kívül sok más későbbi irodalmárt, prédikátort és tanítót támogatott. - Elhangzott a szepsi iskola első említésének 550. évfordulójára az emléktábla felavatásánál - A teljesség igénye nélkül meg kell itt említeni néhány nevet, amelyek közvetve, vagy közvetlenül gazdagították Szepsi iskolatörténetét. Szepsi Korotz György a 17. század elején a sárospataki iskolát vezette. Szepsi István Nagyváradon volt tanár, Szepsi H. Mihály 1609 után a debreceni főiskola rektora volt, Szepsi Nagy István Varsóban tanított és támogatta az ott művelődő magyarokat. Szepsi Lány Mihály a 17. század elején sárospataki rektor volt. Radácsy György ( ) portréja fogadja azokat a látogatókat, aki ellátogatnak a sárospataki nagykönyvtárban. A tanár úr Szepsiben született. Az ő halála óta is kerek 80 év telt el az idén. Annak bizonyítására, hogy még mindig előkerülhetnek új és érdekes adatok Szepsi múltjával kapcsolatban, álljon itt a következő kis történet: Az idén, egy alkalommal felhívott telefonon Szepsi református lelkésze Gábor Lajos tiszteletes úr, és érdeklődött, hogy találkoztam-e a régi szepsi iratok között valami utalással, miszerint a híres 1591-es református katekizmus szerzőjének Siderius Jánosnak, lett volna valami köze városunkhoz. Sajnos a régi szepsi iratok közt nem, de más forrásokban mégiscsak akadt valami adat. A szikszói születésű prédikátor 1584 után Kassán volt magyar lelkésze a reformátusoknak ben jelent meg először a gyermekek részére írt könyve a Catechizmus, azaz: Rövid kérdések és Feleletek által való Tanítás: az Keresztyéni Hitnek fő Igazairól. Alapművé vált, mert a következő évtizedekben mintegy húsz kiadást élt meg (Sajnos javarészt a szerző halála után). Utolsó kiadása 1763-ból való és még román nyelven is megjelent ben Kassán is kiadták. Nem véletlenül szólok róla hosszabban, hiszen 1599-től Szepsiben is lelkészkedett. Volt az abaúji egyházmegye esperese is. Egyes források szerint kerek 400 évvel ezelőtt, augusztus 31-én hunyt el. Szepsiben. Milyen kár, hogy a régi temetőnk, amely valahol a mai VÚB Bank, és Mecenzéf felé vezető vasútvonal között helyezkedett el, mára már aligha adhat kapaszkodót, hol nyugszik pontosan. Említsük még meg Sámsondi Mártont a 17. század elejéről, aki Szepsiben tanított, majd Miskolcon volt lekész, a Szepsi állami népiskola első igazgatóját az közötti években Bauerfeind Antalt, a második igazgatót Gável Ferencet, akinek a sírja még megtalálható a szepsi temetőben. Szirmai (Sarnyeczky) Vilmost aki a 20. század elején Szepsiben kedvelt és nagyra becsült tanító volt. Szepsiben szolgálta Isten egyházát ft. Szokolszky Bertalan, pápai kamarás ( ), aki pályája kezdetén nem csak mint hitoktató, hanem mint nevelő is jelentős szerepet töltött be, valamint ft. dr. Ottó Alajos kanonok ( ), aki sokrétű egyházi tevékenysége mellett, a múltszázad harmincas éveiben, a környék középiskoláinak tanfelügyelője volt. Afra János, aki 1901-ben született Szepsiben ipariskolai igazgató és közgazdás volt Budapesten, Bogyai Bartalos Gyula Egerben volt jelentős hitoktató. Az ismert Halmy család egyik tagja Gyula, a 19. században Miskolcon volt ismert gimnáziumi tanár. Az 1883-ban Szepsiben született Hokky Károly országgyűlési képviselő és felsőkereskedelmi iskolaigazgató volt ben született városunkban Gyenes Izsó, aki Budapesten ismert hegedűművész és zenepedagógus lett. A szabadságharc végén született Molnár Lajos református lelkész és gimnáziumi tanár volt. Kádas László ( ) premontrei szerzetes és gimnáziumi tanár ugyancsak városunk szülötte. Soltész Bálint Gilbert premontrei kanonok és tanár volt a 19. század első felében. A felsorolt szepsi születésű tanárok és oktatókon kívül, voltak, akik más helységek szülöttei, de városunkban is tevékenykedtek, és néhányan itt is haltak meg. Ilyen volt Paksi Mihály református kollégiumi tanár ( ), vagy Váczi P. András református lelkész, egyházi író és tanár ( után). Mindenkit felsorolni szinte lehetetlen. Ám mindezekből látni, hogy Szepsi városa nem kis mértékben járult hozzá a térség oktatásának történetéhez. Visszatekintve az idei évfordulókra (Rádácsy György halálának 80., Siderius János halálának 400. és a szepsi iskola első írásos említésének 550. évfordulója) elmondhatjuk, hogy nagyon is eljött annak az ideje, hogy legalább egy szerény emléktáblával hajtsunk fejet azok előtt a pedagógusok előtt, akik városunkban megfordultak. Halász Péter 9

10 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 Poh ady na rok 2008 Stalo sa, že posledné číslo nášho časopisu vyšlo už pomerne dávno, v prvom štvr roku. Odvtedy sa udialo mnoho významného, zaujímavého, veselého aj smutného. Je preto čas, aby sme sa teraz pokúsili aspoň stručne vyzdvihnú a pripomenú niektoré z týchto udalostí. Mesto Moldava nad Bodvou, ako aj celé údolie rieky Bodvy aj v roku 2008 pokračovalo v línii, ktorou sa vydalo pred rokmi. Uskutočnili sa už tradičné kultúrne podujatia Dni Szepsi Csombor Mártona, Dni mesta a odohrali sa aj niektoré iné významné udalosti. Niektoré z nich potešili, iné zarmútili. Ďalšie udalosti 30. júna 2008 Mestské lesy Košice a. s. predstavila v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach novú knihu Zaujímavosti z Košických lesov. Redaktorom knihy je riadite a. s. MS Lesy Košice Ing. Julián Tomaščík. Medzi autormi knihy nájdeme aj Mol- davčana RNDr. Miroslava Fulína, CSc júla 2008 sa na rôznych miestach nášho regiónu a na blízkom okolí konal VIII. Gemersko-turniansky festival. 18. júla sa v Drienovci otvorila výstava súčasného umenia, v Turni nad Bodvou sa prezentovali hradné hry o Kristíne Bebekovej Via Cassa. 19. júla sa v okolí obce Zádiel uskutočnila Túra po stopách povestí. 23. júla, taktiež v Turni konal koncert v kostole. 27. júla v Silickej Jablonici konal záverečný koncert festivalu. 27. augusta 2008 zavítali do Moldavy nad Bodvou členovia Literárneho klubu z Blatného Potoka (Ma arsko), ktorí pod vedením Magdolny Halász oboznamovali s pozoruhodnos ami mesta. Koncom augusta sa vo Ve kej Ide uskutočnilo stretnutie majite ov aut Alfa Romeo. Podujatia za zúčastnilo cca 70 osobných automobilov tejto značky z Čiech, Ma arska a zo Slovenska. Podujatie bolo spojené a motoristickou evanjelizáciou a požehnaním osobných motorových vozidiel. Taktiež koncom augusta, v réžii moldavského spevokolu Vox Columbellae, sa uskutočnilo I. medzinárodné stretnutie spevokolov. Na toto podujatie nadväzovalo III. Stretnutie spevokolov údolia Bodvy v Turnianskej Novej Vsi. 10 Mokrance opä bohatšie 5. septembra 2008 sa obci Perín zišli súčasní obyvatelia s obyvate mi, ktorých v roku 1948 nasilu vys ahovali do ma arskej obce Városlőd. 25. septembra 2008 vo ve kej sále MsKS v Moldave nad Bodvou konalo stretnutie so svetoznámym ma arským architektom Imre Makoveczom. 27. septembra 2008 v r. kat. kostole v Moldave nad Bodvou uskutočnil koncert historickej hudby v podaní po skej skupiny FLORIPARI. 8. a 9. októbra 2008 sa v MsKS v Moldave nad Bodvou uskutočnila prednáška na tému: Čo pre nás znamená zavedenie eura? Prednášali Jurina Molnárová, riadite ka pobočky OTP Banky Slovensko v Moldave nad Bodvou a Peter Szkladányi, salesmanažér východného regiónu. Prvý deň sa prednášky uskutočnili v slovenskom, druhý deň v ma arskom jazyku. 11. októbra 2008 sa v Buzici uskutočnila prednáška o zmysle obete v Svätom písme. Podujatie sa uskutočnilo v rámci série podujatí Rok Svätého písma. 26. októbra 2008 sa v réžii košického Centra pre dialóg Teologickej fakulty KU Košice a Ma arského pastoračného centra v Košiciach a OZ Nové udstvo uskutočnil III. Slovenskoma arský kultúrny večer v znamení dialógu. Na podujatí bolo prečítané o. i. Vyhlásenie biskupských konferencií Slovenska a Ma arska zo dňa 29. júna októbra 2008, sa vo ve kej sále MsKS v Moldave nad Bodvou v rámci večera Filmové minúty uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu Regfilm s. r. o., ktorá prevádzkuje aj MsTV v Moldave nad Bodvou, pod Koncom augusta rímskokatolícka filiálna cirkev v Mokranciach slávila nielen tradičný odpus, ale bol posvätený aj nový oltár kostola. Pri tejto príležitosti do obce zavítal vdp. dr. Imre Varjú, kanonik, protonotár farár z budínskej hradnej štvrti v Budapešti, ktorý s pričinením J. Em. arcibiskupa Petra, kardinála Erdő, priniesol do obce relikvie sv. Imricha, ktoré uložil ved a relikvií jeho rodičov, sv. Štefana, uhorského krá a a jeho manželky blahoslavenej krá ovnej Gizely Uhorskej do novo vysväteného oltára. názvom 1. videnská arbitráž Pro a kontra. Premietanie doplnil prednáškou historik Zoltán Balassa. 8. novembra 2008 sa v réžii MsKS a Sportcentra Aréna uskutočnil I. Moldavský festival vín a vinobrania v Múzeu vín Máté Laczkó Szepsiho a na dvore MsKS. V programe sa prezentovali moldavskí vinári, nechýbala ani ochutnávka vín, vínny trh a gurmánske pochú ky. Podujatie sprevádzala živá cigánska muzika. V dňoch novembra sa v Moldave nad Bodvou a v Buzici uskutočnil X. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho. V rámci festivalu, ktorý sa začal v Moldave a ukončil sa v kultúrnom dome v Buzici, vystúpili ochotníci z Krá ovského Chlmca, Hrhova, Somotoru, Čečejoviec, z Dunajskej Stredy, Trhovej Hradskej, z Cestíc, Nány, z Pulawy (Polsko), z Békéšskej Čaby (Ma arsko), z Vinice, Novej Stráže, z Pulawy (Po sko) ako aj z Buzice a z Moldavy nad Bodvou. Okrem divadelných predstavení si účastníci mohli prezrie výstavu okrasných tekvíc a výstavu fotografií autora Attilu Gecseho v moldavskom F-Klube. 20. novembra 2008 pokračovala v Metskej knižnici v Moldve nad Bodvou séria prednášok Z. Gyüreho v ma- arskom jazyku o Svätom písme. 27. novembra 2008 sa vo ve kej sále MsKS v Moldave nad Bodvou operetné predstavenie OZ Teátrum z Komárna pod názvom Mágnás Miska. Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou vydala štvorstránkový informačný leták o možnosti štúdia na tejto škole a nástenný kalendár na rok 2009.

11 2008 / ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Naše úspechy / neúspechy šport - Sikereink / kudarcaink - sport Na jar mesto Moldava predalo do súkromných rúk futbalový klub aj pozemky pod štadiónom. Vtedy sme iba dúfali, že sa začína nové éra moldavského športu. Stalo sa. Futbalová Bodva sa zo stredu tabu ky IV. ligy prepracovala na čelo a suverénne postúpilo do III. ligy. Žia práve v koncom tejto sezóny III. ligu opustil po viacerých úspešných rokoch Cementár Turňa nad Bodvou. V lete nastali alšie zmeny. Bodva Moldava a Rešica sa spojili v jeden celok. Rešica sa stala B mužstvo Moldavy. A prišli prvé zápasy... Moldavu opustil úspešný tréner K. Kyse a nahradil ho Gejza Farkaš. Na úvod zavítalo do Moldavy mužstvo, ktoré vypadlo z II. ligy. Dostali šes gólov. Voz mužstva s rozbehol. Po skončení jesennej časti sa ukázalo, že krok s Bodvou dokáže drža iba Bardejov. Bodva Moldava ako nováčik sa ocitol na čele tre oligovej tabu ky. Bez komentára klobúk dole a ve a alších úspechov! Na toto sme čakali dlhé a dlhé roky. Konečné tabu ky regionálnych futbalových sú aží po jesennej časti: III. liga 1. Moldava n/bodvou : Bardejov : Lokomotíva Košice : Vysoké Tatry : Giraltovce : Spišské Podhradie : Nižný Hrušov : Barca : Košice-Krásna : Sabinov : Svidník : Sobrance : Ve ký Šariš : Topo any : Stropkov : Šaca-Brekov :50 2 IV. liga skupina JUH 1. Vyšné Opátske : Ve ké Revištia : Štítnik : Moldava n/b B : Buzica : Sečovce : Čaňa : Haniska : Ve ké Kapušany : Ve ký Folkmar : Turňa nad Bodvou : Krompachy : Rožňava : Žakarovce : Rudňany : Krá ovský Chlmec :48 11 V. liga skupina J-V 1. Lastomír : Strážske : Borša : Soko any : Medzev : Dvorianky : Micha any : Čierna nad Tisou : Ruskov : Cejkov : Čičarovce : Slivník : Nacina Ves : Budkovce :41 5 Mládežnícke sú aže: III. liga starší dorast 1. Humenné : Stará ubovňa : Moldava n/ Bodvou : Giraltovce : Snina : Spišské Podhradie : Čaňa : Rožňava : Michalovce B : Čirč : ubotice Sabinov : Košická Nová Ves : Svidník : Sečovce : SAFI-Prešov :78 8 III. liga mladší dorast 1. Giraltovce : Čaňa : Spišské Podhradie : Humenné : ubotice : Snina : Svidník : Rožňava : Moldava n/bodvou : Michalovce B : Stará ubovňa : Sabinov : SAFI-Prešov : Čirč : Sečovce : Košická Nová Ves :82 5 IV. liga Juh dorast 1. Geča : Vyšné Opátske : Krompachy : Poproč : Barca : Turňa nad Bodvou : Strážske : Ve ké Kapušany : Smižany : Bidovce : Sobrance : Žakarovce : Krá ovský Chlmec : Gelnica :63 4 V. liga J-Z dorast 1. Medzev : Spišské Vlachy : Rudňany : Chras n/h : Jasov : Ve ký Folkmar : Prakovce : Lokomotíva Košice B : Olcnava : Drnava : Helcmanovce : Šaca-Brekov :68 0 II. liga starší žiaci JUH 1. KAC Košice : Košice B : Ve ké Kapušany : Moldava n/ Bodvou : Ben. Košice : Trebišov B : Michalovce B : Spišská Nová Ves B : Čaňa : Žakarovce : Sečovce : Košická Nová Ves : Borša : Smižany :64 4 II. liga mladší žiaci JUH 1. KAC Košice : Košice B : Moldava n/bodvou : Michalovce B : Čaňa : Spišská Nová Ves B : Sečovce : Žakarovce : Trebišov B : Ve ké Kapušany : Borša : Ben. Košice : Smižany : Košická Nová Ves :

12 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 Zo života samosprávy mesta Moldava Svetová finančná kríza sa už prejavila aj v našom meste. Plány Moldava Parku to zasiahlo tak, že investor, ktorý mal v pláne odkúpi ve kú čas parku...sa snažil by ove a opatrnejší pri postupe a splácaní dohodnutých etáp a spôsobil tým pre nás problémy vo financovaní výkupu pod a našich pôvodných predstáv. To ale neznamená, že by sme porušili podmienky zmlúv o výkupe pozemkov majite ov pozemkov vyplatíme v duchu a pod a dikcie kúpnopredajných zmlúv v plnej výške naraz,...to znamená..., že nebudeme vedie voči zmluvám skráti lehotu vyplácania cien pozemkov tak, ako sme to chceli ústretovo urobi ako znak v aky všetkým tým majite om pozemkov, ktorí nám vyšli v ústrety. S vyplatením pozemkov ale určite meška nebudeme, a vyvíjame všetko úsilie k tomu, aby sme všetkých majite ov pozemkov vyplatili v čase do Vianoc v plnej výške. (Citát, ako aj alšie citáty v tomto príspevku, je zo Správy o činnosti primátora mesta Moldava nad Bodvou, ktorú predniesol na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupite stva, dňa 20. novembra t. r. Redakcia) Projekt rekonštrukcie Základnej školy na ul. ČSA. Tento projekt zahrňuje zateplenie budovy školy, výmenu okien a dverí a rekonštrukciu osvetlenia vo vnútri budovy. Materiál bol odovzdaný na ministerstve, podrobne sa preverili všetky časti projektu, stavebné výkresy, rozpočet a projekt bol zaradený na alšie spracovanie. Podobný projekt pre ZŠ s vyuč. jazykom ma arským bol taktiež zaslaný na ministerstvo. Mesto Moldava chce poda projekt na realizáciu optickej káblovej siete pre všetky domácnosti a inštitúcie mesta. Je to projekt, ktorý má hodnotu cca. 80 mil.sk. Dňa 21. augusta navštívila Moldavu delegácia z mesta Kepno (Po sko). Toto mesto je partnerským mestom nášho partnera z Ma arska, Encsu. Predložili návrh na h adanie spoločných tém, ktoré by obe mestá mohli rieši v partnerskej spolupráci. Návrh na podobnú spoluprácu dostala Moldava aj z južného Ma arska z mesta Siklós. 12 Koncom augusta boli ukončené práce na stavbe miestnej komunikácie na Novej ulici Inkubátorového domu po kotolňu K3. Dodávate om stavby bola firma E.T.K. s. r. o. v hodnote ,- Sk. Dňa zástupca primátora mesta Moldava nad Bodvou, spolu s odborným tímom prezrel v teréne návrh vytýčenej cyklotrasy. Výsledok tejto prehliadky bude základom k projektu, ktorý chce mesto financova z programu cezhraničnej spolupráce medzi MR a SR. Konečným výsledkom tohto projektu by mala by cyklotrasa medzi obcou Debra a obcou Erdőbénye (v Tokajskej oblasti, v Ma arsku). Dňa v Domove dôchodcov primátor Moldavy spolu s farármi moldavskej farnosti a vedením Domova dôchodcov zúčastnil na slávnosti pri príležitosti cirkevného sviatku. Dohodli sa, že by bolo vhodné technicky zabezpeči vysielanie omší z kostola na ve kú obrazovku v Domove dôchodcov. Finančnú výpomoc pri riešení tejto otázky ponúkla aj fy. Soitron, ktorá rieši v meste rozvod optického vlákna pre kamerový systém. V prípade úspešnosti technického riešenia budeme môc v budúcnosti rieši vysielanie aj z kostola reformovanej cirkvi, pokia na to bude požiadavka zo strany klientov Domova dôchodcov. (Správa primátora). Koncom septembra (26. 9.) sa otvorili nové priestory CVČ v časti budovy IV. MŠ. V týchto priestoroch našli nový domov šachový krúžok, biliardisti a vyriešil aj sa dlhodobý problém tréningu moldavských breakistov. V priebehu septembra boli v Moldave nad Bodvou predvolaní neplatiči nájomného s celkovým dlhom ,- Sk. Na základe predvolania zaplatilo sa celkom ,- Sk (3 predvolaní). Okrem toho bolo uzatvorených 13 dohôd so splatnos ou k vo výške ,- Sk. V 6 prípadoch sa predvolaní ani po opakovanom predvolaní nedostavili. (Správa...) Dňa 2. októbra na MsÚ v Moldave zavítala delegácia mesta S. Pieters Leeuw pri Bruseli. Dňa 10. októbra bola znovu otvorená rekonštruovaná budova I. MŠ na Hviezdoslavovej ulici. V Ostrihome na zasadnutí Hospodárskej komisie Fóra ma arských poslancov Karpatskej kotliny primátor Moldavy rokoval so zástupcom generálneho riadite a ma arských železníc (MÁV) o možnosti znovuoživenia železničnej trate Turňa Tornanádaska. Dostal prís ub na oživenie rokovaní. Následne rokoval s generálnym riadite om konzorcia VOLÁN, ktorá v Ma- arsku zabezpečuje autobusovú dopravu, o možnosti oživenia autobusových liniek Košice Miskolc a Moldava n/b Miskolc. Dňa 24. októbra primátor Moldavy rokoval s Péterom Halmym, potomkom rodu Halmyovcov, ktorí boli zámožnou rodinou žijúcou niekedy v Budulove a v Moldave. P. Halmy navrhol, že by finančne podporil zriadenie múzea v meste, ak by v tomto múzeu jeho rodina a rodinný archív dostali priestor. Primátor následne rokoval s p. Kötelesom a spolu navrhnú, aby sa takéto múzeum vytvorilo spoločne s Csemadokom v budove, kde má v súčasnosti poslaneckú kanceláriu L. Köteles. Dňa sa uskutočnili oslavy 30. výročia založenia speváckej skupiny Asszonykórus. V programe vystúpili a jubilujúci súbor pozdravili všetky spevácke skupiny a zbory mesta. Bol podaný návrh na zmenu siete osvetových zariadení v zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorým sa založilo v Moldave n/b Stredisko tradičnej udovej kultúry. Stredisko začne pracova od 1. januára 2009 a bude sídli na mieste bývalého detašovaného pracoviska Obvodného úradu pri matrike. Dňa sa uverejnila výzva na účas v podprahovej sú aži na odstránenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Severná v Moldave n/b. Sú ažné podklady si vyzdvihlo pä firiem. (Pokračovanie na strane 15)

13 2008 / ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE A Szepsi Városi Képviselő-testület szeptember 26-án a 18. rendkívüli ülésén jóváhagyta: 1. Az AVE-V.O.D.S. Kassai r. t.-el a szerződést a városi hulladék szeparálására, megsemmisítésére és elszállításra kiírt közbeszerzési pályázaton benyújtott áron, havi ,- Sk-ért. Az elfogadott árat a pályázati anyag alapján állapodták meg. A szerződés október 1.-én lép érvénybe, és érvényes az Állami Közbeszerzési Hivatal rendelete ellen beadott fellebbezés bírósági határozatának hatályba llépése napjáig. 2. Szerződés megkötését tárgyi teher felvételére az előterjesztett javaslat szerint, mely szerint beterhelődik m2 összterjedelmű A város képviselő-testülete A) Tudomásul vette: 1. A polgármester és a városi rendőrparancsnok beszámolóját az augusztus 14-óta eltelt időszakban. 2. A határozatok teljesítésének ellenőrzését. 3. Az Építésügyi, a Környezetvédelmi és Közlekedési, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottságok jelentéseit. 4. A Városi Hivatal euró bevezetéséről szóló tájékoztatóját. 5. A város költségvetési javaslatát a 2010 és 2011-es évekre. 6. A Bódva-völgye integrált stratégiai fejlesztéséről szóló tájékoztatót. 7. A Bódva-Cserehát-Hernád-Slovenský kras Korlátolt Felelősségű Európai Területi együttműködés megalapításának, létrehozásának javaslatát. B) Jóváhagyta: 1. A város költségvetésének teljesítését szeptember 30-ig. 2. A város költségvetésének 4. módosítását. 3. A város költségvetésének készítési irányelveit az előterjesztett javaslat szerint. 4. A 2009-es év költségvetési javaslatát kiegyenlített költségvetésként ezer Sk, azaz 6, EUR terjedelemben. 5. A Lakáskezelő Vállalat gazdálkodási tervének teljesítését szeptember 30-ig. 6. A Bodva Tel kft. gazdálkodási tervének teljesítését szeptember 30-ig. 7. A Művelődési Központ gazdálkodási tervének teljesítését szeptember 30-ig. 8. A Művelődési Központ évi gazdálkodási tervét. 9. A Plakátok kifüggesztéséről és feliratok használatáról szóló 68. sz. ÁÉR-t. Az élet sója (viccek ) Az erdőben találkozik a hegedű és a hegedűtok: - Szevasz hegedű! így a hangszer. - SzavaszTOK! Idézet egy mai klasszikustól : Este van, este van, Ki-ki nyugalomra. Kawaszaki néni! Hol parkol a Honda? terület, 40 évre, 150,- Sk/m2 árban a Tepelné hospodárstvo r. t. Moldava nad Bodvou javára. a beterhelés ára összesen ,- Sk, ami évente 6.405,- Sk-t jelent. 3. Szerződés megkötését tárgyi teher felvételére az előterjesztett javaslat szerint, mely szerint beterhelődik 568 m2 összterjedelmű terület, 30 évre, 130,- Sk/m2 árban a Východoslovenská energetika r. t. Košice javára. A beterhelés ára összesen ,- Sk, ami a szerződés aláírásánál térítendő meg egy összegben. A Szepsi Városi Képviselő-testület 19. ülésén, november 24-én elfogadott határozataiból 10. A város tagságát a Bódvavölgyi Fejlesztési Partnerség polgári társulásban és beleegyezik, hogy e stratégia a megvalósításához a város területét is felhasználják. 11. A Bódva-Cserehát-Hernád-Slovenský kras Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködés csoportosulásnak alapszabályát és a város alapítótagságát. 12. Ingatlanok eladását és vételét az előterjesztett javaslat szerint. C) Megbízta a polgármestert a Bódva-Cserehát-Hernád-Slovenský kras KFETE-ben a város képviseletével, annak lapításánál a szükséges dokumentumok és az egyezmény aláírásával. D) Visszahívta: 1. A város képviselőit az Iskolatanácsokból: a) Dr. Halász Péter, a Št. Moyses Gimnázium Iskolatanácsából, T. t. 596/2003 sz. törvény 25. -a, 12. bek., h) pontja alapján. b) Ing. Csala Jánost, a Szakközépiskola Iskolatanácsából T. t. 596/2003 sz. törvény 25. -a, 12. bek., h) pontja alapján. c) Hasányi Szilviát az Északi utcai Alapiskola Iskolatanácsából, mivel az iskola alkalmazottja lett. 2. A Szociális és Egyészségügyi Bizottság tagjait: a) Ing. Rusnák Rudolfot. b) Matta udovítot. E) Kinevezte: 1. Mgr. Viera Lukácsovát a Hviezdoslav utcai I. sz. óvoda igazgatójává, december 1-i hatállyal. 2. A város képviselőit az Iskolatanácsokba a T. t. 596/2003 sz. törvény 25. -a, 5. bek. alapján: a) Ing. Kovács Olivért a ČSA utcai Alapiskola Iskolatanácsába. b) Frýželka Monikát és Ing. Csala Jánost a Severná utcai Alapiskola Iskolatanácsába. c) PhDr. Mgr. Halász Pétert és Lukács Jánost a MTAG Iskolatanácsába. d) Mgr. Vitéz Erikát a Fő utcai Művészeti Alapiskola Iskolatanácsába. 3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaivá: a) Pelegrín Adriannát. b) Horváth Irmát. 13

14 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / as értékelés Az események úgy hozták, hogy lapunk legutolsó száma, elég régen, még az első negyedévben jelent meg. Azóta sok minden történt. Hagyományos események egész sora követte egymást, voltak örömteli, és sajnos voltak szomorú események is. Volt olyan esemény, amely jelentősen gazdagította a Bódva völgy községeit. Megmozdult valami a szepsi labdarúgás területén is. Sőt ezen a téren örömteli forradalmi változásokról beszélhetünk. Augusztus végén a makranci búcsú alkalmából felavatták az új oltárt. A községnek ebből az alkalomból vendége volt ft. dr. Varjú Imre kanonok, protonotárius, a budai várnegyed lelki gondozója, aki Őeminenciája Erdő Péter bíboros üzenetét elhozta. És nem csak azt, hanem Szent Imre is herceg relikviáit is, amelyeket ünnepélyesen elhelyeztek az új oltárban Szent István király és neje boldog Gizella királyné ereklyéi mellé. Makranc így együtt őrzi ezentúl mindhárom királyi szentünk ereklyéit, ami nem akármilyen megtiszteltetés és kegyelem június 30-án a Kassai Tudományos Könyvtárban (ŠVK) bemutatták a Mestské lesy Košice r. t. új könyvét melynek címe: Súlyos veszteségünk... - Elment az áji nótafa - Vannak vidámabb és vannak szomorúbb évek. Olyanok, amelyek elszomorítanak, és hosszú időre megsebeznek bennünket. Úgy tűnik, ilyen lett a 2008-as esztendő is. Januárban még terveket szőttünk és reménykedtünk. Aztán jött a nyár. Zaujímavosti z košických lesov és a Kassát körülvevő erdők természeti értékeiről szól. A könyv szerkesztője, az r. t. igazgatója, Julián Tomaščík mérnök és egyik szerzője a Szepsiben lakó dr. Miroslav Fulín július között került sor a VIII. Gömör-tornai Fesztiválra. Ennek kereté belül régiónban és környékén több rendezvényre került sor. Volt művészeti kiállítás Somodiban, várjátékok Tornán, túrázás mondák nyomán Szádellőben, templomi hangversenyek Tornán és Almáson, valamit további értékes műsorok a szlovák-magyar határ mindkét oldalán augusztus 27. Szepsibe látogatott a Sárospataki Irodalmi Olvasókör Halász Magdolna vezetésével. A résztvevők Szepsi érdekességeivel ismerkedtek. Augusztus 29. és 31. között rendezték meg a szepsi Vox Collumbellae vegyes kar szervezésében Szepsiben és Kassán az I. Nemzetközi Kórustalálkozót. A rendezvényt augusztus utolsó napján Tornaújfaluban tartották meg a III. Bódvavölgyi Dalos Találkozót augusztus végén Nagyidán megrendezték az idei Autós evangelizációt. Ennek keretében Rebres Mihály, helyi És nyáron jött a szomorú hír: Elhunyt Mikó István. Sokan alig fogjuk tudni elképzelni a Bódvavölgyét nélküle. Szorgalmasan küldte verseit, beszámolóit az áji eseményekről, még keresztrejtvényeket is készített. Ájban szinte ő volt a falu lelke, krónikása, nótafája. Amatőr színjátszóként és énekkari tagként is, hosszú éveken át tevékenykedett, szűnni nem akaró lelkesedéssel és kitartással. plébános, espereshelyettes megáldotta a résztvevők személygépjárműveit, de volt Alfa Rómeó márkatalálkozó is, melyen közel 70 magyarországi, cseh és szlovák alfa tulajdonos vett részt vasparipáival szeptember 5-én Perényben a község önkormányzata, a helyi lakosság és a helyi r. katolikus közösség fogadta az 1948-ban erőszakkal a magyarországi Városlődre kitelepített perényieket. Szeptember 16-án Alsóláncra látogatott Lančarič József szaleziánus szerzetes a németországi Bonból. A Szepsi Városi Művelődési Központ és a MKP szervezésében szeptember 25-én a VMK nagytermében előadást tartott Makovecz Imre Kossuth és Ybl díjas, világhírű magyar építész. Vendégünk a magyar organikus építészet elismert képviselője. Nézetei szerint egy épületnek úgy kell kinéznie, mintha az alja a földből nőtt volna ki, és a teteje az égből esett volna le rá szeptember 27-én, szombaton a szepsi római katolikus templomban hangverseny keretében fellépett a lengyelországi FLORIPARI együttes, amely a régi korok zenéjének szenteli tevékenységét. A Bodrogköz Kultúrájáért Pt. emlékoszlopot ajándékozott a Kassai Magyar Óvoda megalapításának 55. évfordulójára. Az átadásra október 7-én került sor október 8. és 9-én Szepsiben, szlovák, illetve magyarnyelvű előadásokra került sor Mit jelent az euró bevezetése? címen. az előadók Molnár Györgyi az OTP Bank Szlovákia helyi kirendeltségének igazgatója és Szkladányi Péter, Szlovákia keleti régiójának salesmamagere voltak október 11-én Buzitán Száraz János helyi r. kat. plébános szervezésében került sor a Szentírásról szóló elmélkedésre, melynek témája" Az áldozat értelme" volt. Egy napra rá a II. világháború utáni kitelepítés áldozataira emlékeztek Buzitán október 26-án Kassán a Magyar Pasztorációs Központban került sor a III. Szlovák-magyar kulturális estre a dialógus jegyében. Ennek fő témája a Szlovák és Magyar Püspöki Kar közös nyilatkozatát június 29-ről. A Szepsi Városi TV-t üzemeltető Regfilm Kft. és a Szepsi Városi Művelődési Központ október 29-én a Filmpercek keretében vetítést szervezet a VMK nagytermében Pro és kontra I. Bécsi Döntés címen.

15 2008 / (Pokračovanie zo strany 12) Zo života samosprávy mesta Moldava ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Dňa navštívil Moldavu nový riadite slovenskej kancelárie UNDP (rozvojová agentúra Spojených národov), ktorá aj nám pomáha pri príprave na projekt LEADER. Návšteva p. Jensa Wandela a jeho týmu bola dôležitá z dôvodu poznania zmýš ania vo veciach, ktoré vzniku projektu LEADER pomáhajú. V ZŠ s vyučovacím jazykom ma arským sa uskutočnili športové dni, ktoré škola organizovala v spolupráci s partnerskou školou z Karcagu (Ma arsko). Na tieto dni prišlo cca. 20 žiakov z Karcagu. Koncom mesiaca október bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou Riešenie TÚV v materskej škôlke IV. Do sú aže sa prihlásil jeden dodávate, ktorý predložil cenovú ponuku. V súčasnosti sa tento návrh posudzuje. Práce by sa mali uskutočni do konca tohto roka. Dňa primátor mesta, zástupca primátora, p. Petrík z RRA, p. Filip z KSK a p. E. Švedová navštívili obec Erdőbénye v tokajskej oblasti. V obci pôsobil istý čas ako reformovaný duchovný moldavský rodák Szepsi Laczkó Máté. Ako tamojší kazate v roku 1631 zhotovil prvýkrát v histórii tokajský samotok (asu). Na základe tejto historickej spojitosti našich miest by sme chceli poda spoločný projekt na OP cezhraničnej spolupráce, pomocou ktorého by sme chceli v Moldave sprístupni alšiu čas pivnice pod KD, postavi sochu SzLM, vyda spoločnú publikáciu o jeho živote a vytvori aj spoločnú WEB-stránku. V Erdőbénye chcú z projektu rekonštruova pamätný dom SzLM. Taktiež chceme spoločne vypracova projekt cyklotrás od Debrade cez Moldavu, Buzicu až po Erdőbénye, ale toto je finančne ve mi náročný projekt, ktorý sa dá realizova len po etapách. (Správa primátora...) Začiatkom mesiaca november prebehlo verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou Dodávka a montáž plastových okien na budove Domova dôchodcov v Moldave n/b. Ví azný návrh predstavuje 868 tis. Sk. (Správa...) Dňa sa konalo prípravné stretnutie zakladaného Európskeho zoskupenia územnej samosprávy, ktorého sa zúčastnili starostovia z oboch strán hranice. Na stretnutí sa predstavili novú formu cezhraničnej spolupráce, podporovanú nariadením EÚ a zákonmi oboch štátov. (Správa...) (Folytatás a 14 oldalról) 2008-as értékelés A vetítés után a 70 évforduló alkalmából előadást tartott Balassa Zoltán történész november 9-én a Szepsi Városi Művelődési Központ és az Aréna sportcentrum megrendezte az I. Szepsi Szüreti és Borfesztivált. A rendezvény keretében bemutatkoztak a bódvavölgyi borászok, volt borkóstoló, borvásár, borkorcsolyák és különleges ételek, cigánymuzsika és gyermekműsor is november 13. és 16. között került sor Szepsiben és Buzitán a X. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválra. A fesztivál keretében felléptek a királyhelmeci, tornagörgői, csécsi, nemesócsai, dunaszerdahelyi, vásárúti, szesztai, nánai, pulawai (Lengyelország), békéscsabai, ipolynyéki, őrsújfalusi, buzitai és szepsi amatőr színjátszók. A színielőadásokon kívül az érdeklődők megtekinthették a dísztök-kiállítást, valamint Gecse Attila fényképeit az F-Klubban november 20-án a Szepsi Városi Könyvtárban folytatódott a bibliáról szóló előadássorozat, melynek keretében Gyüre Zoltán ny. ref. lelkész Jónás próféta könyvéről szólott november 27-én a Szepsi VMK nagytermében operett elődadásra került sor a Révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulása műsoron Szirmai Albert és Bakonyi Károly Mágnás Miska c. 3 felvonásos műve volt. A Szepsi Szakközépiskola tájékoztató szórólapot adott ki az iskolán való tanulási lehetőségekről, valamint kiadott egy 2009-es falinaptárt is. NETRADIČNÁ LETNÁ ČITÁREŇ V KOŠICKEJ ZOO Cez letné dni sa aj mnohí mladí a malí Moldavčania zavítali do Zoologickej záhrady v Kavečanoch. Tamojšia chata Bobor v centre ZOO sa na prázdninové mesiace trikrát týždenne premieňala na letnú čitáreň. Deti, ktoré si chceli návštevu v ZOO spestri, či prehĺbi vedomosti o zvieratkách, ktoré si pozreli na vlastné oči, sa mohli pozastavi ne aleko od tuleňov v letnej čitárni Knižnice pre mládež mesta Košice. Deti si tam mohli listova medzi knihami s tematikou prírody a zvierat. Kto mal chu, mohol si aj zasú aži, alebo si nakresli svoje dojmy z návštevy zoologickej záhrady. Všetci, ktorí sa odhodlali, že sa zapoja, nakreslili pekné kresby a napísali milé pozdravy pre košické deti. V letnej čitárni boli aj dve besedy. 15. júla sa malým návštevníkom ZOO predstavila nová kniha o košických lesoch Zaujímavosti z košických lesov, ktorú predstavil riadite Mestských lesov Košice, a. s. Ing. Julian Tomaštík, vydavate, a jeden z autorov knihy. Zaujímavos ou je, že jedným z alších autorov tejto knihy je aj obyvate Moldavy RNDr. Miroslav Fulín. Na besede sa čitatelia mohli dozvedie všetko naj z košickej prírody o rastlinách, zvieratách, jaskyniach a turistike. V závere stretnutia účastníci korunovali riadite a Mestských lesov za krá a košických lesov. Začiatkom augusta do ZOO privítala dvojica pôvodcov roztomilej knižky Doktor Mrumko od jazera. Spisovate ka Erika Matonoková z Prešova a ilustrátorka Mária Zubálová-Hapáková potešili hlavne menších návštevníkov. -h- 15

16 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE / 2008 Občania Moldavy nad Bodvou a Budulova zosnulí v období od 1. januára 2008 A január elseje óta elhunyt Szepsi és Bodollói lakosok névsora Január Ladislav Vávra 74 ročný, udmila Goldbergerová 76 ročná, Ladislav Takács 44 ročný Emma Nagyová 81 ročná, Karol Grulyo 54 ročný, Mária Filakovská 70 ročná, február Ladislav Mittele 78 ročný, Vochtech Mérten 81 ročný, Irena Királyová 80 ročná, Margita Potocká 83 ročná, Mária Nagyová 75 ročná, Štefan Bačo 63 ročný, Júlia Kočárdyová 84 ročná, Jozef Hvizdoš, MUDr. 68 ročný, Gizela Kontová 57 ročná, Eugen Héczei 57 ročný, Magdaléna Paulinská 78 ročná, Mária Kötelesová 85 ročná, Anna Koleničová 75 ročná, Štefan Képeš 74 ročný, marec Irena Sekerešová 85 ročná, Kevin Kónya 0 ročný, Helena Bafiová 84 ročná, Pavel Fazekaš 39 ročný, Ján Čajkovský 70 ročný, Edita Sokolovská 72 ročná, Alžbeta Kocsiková 87 ročná, Július Baláž 77 ročný, František Maklári 56 ročný, Václav Paňko, Ing 84 ročný, Helena Veszková 79 ročná, máj Margita Angušová 74 ročná, Jozef Juhász 96 ročný, Eva Kanalašová 55 ročná, Jolana Společníková 78 ročná, Priška Ma ašovská 63 ročná, Mária Senková 67 ročná, Mária Vargová 78 ročná, jún Vasil Chovanec 49 ročný, Hermina Poláková 50 ročná, Bartolomej Petro 82 ročný, Jozef Hámroš 84 ročný, József Szegő 58 ročný, Štefan Doboš 82 ročný, júl Zuzana Toporčáková 62 ročná, Vladimír Cirbus 52 ročný, Štefan Bodnár 79 ročný, august Mária Chrastinová 85 ročná, Ladislav Olejník 55 ročný, september Viera Šutaková 88 ročná, Bartolomej Rybár 40 ročný, Vojtech Takács 94 ročný, Zoltán Szafko 33 ročný. apríl Alžbeta Mohňanská Albín Kiss Ladislav Horňák Eva Lengyelová 55 ročná, 77 ročný, 77 ročný, 66 ročná, - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! - ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny časopis. Regionális folyóirat. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ , Fax: 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Moldavská 8/A, tel.: 055/

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

Szepsi Város Önkormányzata

Szepsi Város Önkormányzata Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2012. október 18-án megtartott 18. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 18/MZ/2012

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 Parkovacie automaty opäť v prevádzke Od apríla sa bude v Štúrove opätovne platiť za parkovanie. Na základe februárového rozhodnutia

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Dobrou správou pre poľnohospodárov

Dobrou správou pre poľnohospodárov Po uzávierke: Nové byty aj slobodáreň Mestské zastupiteľstvo sa 12. marca zišlo na mimoriadnom zasadnutí, kde sa rozhodlo o podpore výstavby nájomných bytov bežného a nízkeho štandardu. Podľa uznesenia

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR A biomassza potenciál és ennek forrásai zöldenergia termelésére Szlovákiában Doc.Dr.Ing. Juraj Maga Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DANTER IZABELLA. Diószeg. Esettanulmány. Bevezetõ

DANTER IZABELLA. Diószeg. Esettanulmány. Bevezetõ DANTER IZABELLA Diószeg Esettanulmány Bevezetõ Az interetnikus kapcsolatokkal és lokális identitással foglalkozó kutatás során fontos tényezõ, hogy a jelen állapotok vizsgálata mellett ismerjük az általunk

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó.

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó. OLVASÓINK kérdezték Nemrégiben szerettem volna egy hirdetést megjelentetni a városi kábeltelevízióban. Felkerestem a TERMOSAT cég irodáját, de a kérésemnek ott nem tudtak eleget tenni. A cég munkatársa

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég,

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég, Megjelenik kéthetente MUN-DUS 2013, április 19.-21. naponta 10.00 22.00 között a Városi Művelődési Központ előtt MUN-DUS 2013, 19-21. apríla. denne medzi 10.00-22.00 pred MsKS Vychádza dvojtýždenne 2013.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben