Kiegészítı melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklete"

Átírás

1 KSH: Cg.: RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) évi Kiegészítı melléklete Csorna, március 25.

2 - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet bemutatása Cégjogi forma: szövetkezeti hitelintézet Alapítási idıpont: február 2. Cégjegyzék száma.: Internetes honlapjának címe, elérhetısége: A takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységét a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján végzi. A tevékenység felsorolását az Alapszabálya tartalmazza. A szövetkezet székhelye: Csorna, Szent István tér 23. I/2. A takarékszövetkezet számviteli politikája A takarékszövetkezet számviteli politikáját a számviteli törvény és a hitelintézetre vonatkozó speciális beszámolási és könyvvezetési elıírások figyelembevételével alakította ki. A takarékszövetkezet évi éves beszámoló elkészítésekor az alábbi fıbb jogszabályok elıírásait vette figyelembe: a többször módosított évi C. törvény a számvitelrıl, a többször módosított 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalakozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, a többször módosított évi LXXXI. tv a társasági adóról és az osztalékadóról, a többször módosított évi CXII. tv a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról, a fenti jogszabályok alapján a takarékszövetkezetre vonatkozó felügyeleti elıírások, valamint belsı szövetkezeti szabályok. A takarékszövetkezet kettıs könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a hitelintézeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségrıl szóló kormányrendelet elıírásai figyelembevételével készítette el. Az évi beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés idıpontja: január 31.

3 - 3 - Az eszközök és források értékelése A takarékszövetkezet a forgóeszközeit és a befektetett eszközeit beszerzési értéken, illetve a megképzett értékvesztéssel csökkentett értéken értékelte és szerepeltette mérlegében, figyelembe véve a számviteli kormányrendeletben elıirt értékvesztési kötelezettséget. A takarékszövetkezet forrásait könyvszerinti értéken értékelte. Értékvesztés, céltartalék A takarékszövetkezet fıkönyvi könyvelésében az eszközök között követel összeggel szerepeltetve mutatja ki az ügyfelekkel szemben megképzett értékvesztés összegét. Az eszközök értékcsökkenése A jogszabályok alapján a takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: - az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta, - a 50 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el, - az immateriális javaknál a számviteli politika szerint megállapított értékcsökkenési leírást vette figyelembe, - az értékcsökkenési leírást az üzembehelyezést, használatbavételt követı hó elsı napjától számolta el. Könyvviteli zárlat és leltározás A takarékszövetkezet havonta fıkönyvi kivonatot készít. A takarékszövetkezet a könyvek év végi zárásához, az éves beszámoló elkészítéséhez leltárt készít, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglévı eszközeit és forrásait.

4 - 4 - I/3. A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a). Vagyoni helyzet elemzése Az eszközök és források összegének és összetételének alakulása Eszközök összegének és összetételének alakulása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Összege Változás 1. Pénzeszközök , , ,2 2. Állampapírok , , ,6 3. Hitelintézetekkel szembeni , , ,8 követelések 4. Ügyfelekkel szembeni , , ,9 követelések 7. Részvények, részesedések , ,3 0 0 befektetési célra 9. Immateriális javak ,2 10. Tárgyi eszközök , , ,6 12. Egyéb eszközök , , ,3 13. Aktív idıbeni , , ,0 elhatárolások Összesen , , ,9 Az eszközök összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 10,9 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül a legjelentısebb változás az állampapírok és az ügyfelekkel szembeni követelések csökkenésében, valamint a hitelintézetekkel szembeni követelések növekedésében következett be. Az egyéb eszközökön belül a készletek között került kimutatásra a Vocational Academy követelés fejében átvett ingatlana eft értékben. %-a

5 - 5 - Források összegének és összetételének változása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Változás Összege %-a , , ,4 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni , , ,7 kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok , , ,1 miatt fennálló kötelezettség 4. Egyéb kötelezettségek , , ,6 5. Passzív idıbeli elhatárolások , , ,8 7. Hátrasorolt kötelezettség , ,0 8. Jegyzett tıke , , Tıketartalék , , Általános tartalék , , ,0 12. Eredménytartalék , , ,5 14. Értékelési tartalék , , Mérleg szerinti eredmény , , ,1 Összesen , , ,9 A források összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 10,9 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül az ügyfelekkel szembeni kötelezettség és a kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség állománya jelentısen nıtt, az egyéb kötelezettségek állománya csökkent. Ugyancsak növekedett a saját tıke összege a nyereséges gazdálkodás miatt. Mérlegfıösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,9 A takarékszövetkezet mérleg fıösszege a bázishoz viszonyítva 10,9 %-kal nıtt.

6 - 6 - Saját tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás összeg % ,7 A takarékszövetkezet saját tıkéje a bázishoz viszonyítva 5,7 %-kal nıtt. Szavatoló tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,1 A takarékszövetkezet évi szavatoló tıkéje 5,1 %-kal növekedett. b). Pénzügyi - likviditási helyzet elemzése A takarékszövetkezet évi likviditása folyamatosan biztosított volt, a kötelezı jegybanki tartalékolásnak eleget tudott tenni külsı forrás igénybevétele nélkül, melyet a melléklet tartalmaz. c). Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi mutatók alakulása A fontosabb vagyoni mutatók alakulása 1. Tıkeerısségi mutató évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,08 % összes forrás évben: saját tıke x 100 = x 100 = 5,80 % összes forrás A takarékszövetkezet tıkeerısségi mutatója 5,80 %, mely az elızı évhez képest 0,28 %-kal csökkent.

7 Saját tıke növekedésének mértéke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 5,57 % saját tıke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 4,80 % saját tıke Az elızı évhez képest csökkenés következett be, melynek mértéke 0,77 %. 3. Saját tıke és idegen források(rövid és hosszúlejáratú köt.) aránya évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,54 % kötelezettségek évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,21 % kötelezettségek A saját tıke részaránya az összes idegen forráshoz viszonyítva 6,21 %, amely a bázishoz képest 0,33-kal csökkent. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása 1. Azonnali (operatív) likviditási mutató Pénzeszközök+látraszóló hitelintézettel szembeni követelés = Látraszóló ügyfelekkel szembeni kötelezettségek évben: x 100 = 36,16 % évben: x 100 = 26,74 % A takarékszövetkezet promt likviditása a bázis idıszakhoz képest 9,42 százalékponttal csökkent. 2. Hosszú távú likviditás alakulása Pénzeszközök + értékpapírok + hitelintézeti követelések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek

8 évben: x 100 = 61,62 % évben: x 100 = 67,75 % A bázishoz viszonyítva a hosszú távú likviditási mutató 6,13 %-kal nıtt. A fontosabb jövedelmezıségi mutatók alakulása 1. A takarékszövetkezet jövedelmezıségének vizsgálata kamatjövedelmezıségi mutató kamatkülönbözet x 100 = kapott kamatok és kamatjellegő bevételek évben: x 100 = 37,96 % évben: x 100 = 44,75 % A takarékszövetkezetnél a kamatjövedelmezıségi mutató 6,79 %-kal nıtt. 2. Hitelportfólió minıségi mutatója Minısített hitelállomány x 100 = Összes hitelállomány évben: x 100 = 11,87 % évben: x 100 = 11,93 % A takarékszövetkezet hitelportfólió minıségi mutatója 0,06 %-kal nıtt. 3. Minısített hitelek fedezettsége Hitelek értékvesztése x 100 = Összes hitelállomány

9 évben: x 100 = 5,20 % évben: x100 = 5,33 % A mutató értéke 5,33 %, a bázishoz képest 0,13 %-kal nıtt. Hatékonysági mutatók 1. Árbevétel arányos adózott eredmény Adózott eredmény x 100 = Összes árbevétel évben: x 100 = 6,72 % évben: x 100 = 6,11 % A takarékszövetkezetnél a mutató értéke a bázishoz képest 0,61%-kal csökkent fıre jutó adózott eredmény Adózott eredmény = Létszám évben: = 680,12 eft/fı 50 fı évben: = 591,73 eft/fı 51 fı 3.Bérarányos jövedelmezıség évben: = 1,

10 évben: = 1, A takarékszövetkezet alkalmazottai a bérköltség 1,67-szeresét termelték ki a közvetlen banküzemi tevékenységbıl. 4. Eszközarányos jövedelmezıségi mutató évben: = 1, évben: = 1, A mutató értéke a bázishoz képest 1,09-re csökkent. 5. Általános forrásköltség mutató Fizetett kamatok és kamatjellegő kifizetések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéb köt. nélkül) évben: x 100 = 7,25 % évben: x 100 = 4,75% A forrásköltség mutató értéke a bázishoz viszonyítva 2,5-kal csökkent. 6. Hitelmultiplikátor hatás teljes hitelállomány x 100 = teljes betétállomány évben: x 100 = 42,38 % évben: x 100 = 36,09 % A mutató értéke a bázishoz képest 6,29-kal csökkent.

11 A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét kifejezı mutatók a bázis idıszakhoz viszonyítva lényegesen nem változott. I/4. Egyéb, a mérleg eszköz és forrás tételeihez, valamint az eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítı információk A mérleg eszköztételeiben szereplı részvények, részesedések befektetési célra: Részvények, részesedések befektetési célra Megnevezés Érték (eft) MTB Rt Hitelgarancia Rt. 150 TAKINVEST Kft Banküzlet Rt. 100 Összesen A mérleg eszköztételeiben szereplı tızsdén jegyzett értékpapírok mérlegtételenkénti bontásban: Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok Megnevezés Érték (eft) Magyar államkötvények(éven túli) Bankkonszolidációs államkötvények Kincstárjegyek Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Alárendelt kölcsöntıke Száma Megnevezés Érték (eft) RFF Rt alárendelt kölcsöntıke Összesen Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó részletezések: Tagság és fizetett hozzájárulás Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. OBA OTIVA Összesen 2 854

12 Függı kamatok Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. Vállalkozókkal szemben 2. Lakossággal szemben 3. Összesen I/5. Értékvesztés, céltartalék képzés és felhasználás adatok eft Megnevezés Nyitó állomány Képzés Felhaszn. / Felszab. Záró állomány Ügyfelekkel szemben Függı és jövıbeni köt. után Összesen I/6. Hpt rendelkezésnek való megfelelés 71. Saját tıke A takarékszövetkezet saját tıkéje eft. 74. Szavatoló tıke A takarékszövetkezet szavatoló tıkéje eft. 75. (2) bekezdés Általános tartalékképzés A takarékszövetkezet a évi adózott eredményébıl megképezte az adózott eredmény 10%-át, melynek összege eft. A takarékszövetkezet december 31-i általános tartalék összege eft. 76. (2) bekezdés Fizetıképességi mutató A takarékszövetkezet fizetıképességi mutatója 11,0 %. 79. (2) bekezdés Nagykockázat vállalásának korlátozása A takarékszövetkezet nagykockázat vállalást (a szavatoló tıke 10 %-a eft) két ügyfelének kölcsöne vonatkozásában tartott nyilván. A nagykockázat vállalások problémamentes kategóriába kerültek besorolásra. 82. (1) -(4) bekezdés Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás A takarékszövetkezet eleget tesz valamennyi bekezdésben foglalt elıírásnak. 83. (1) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet szavatoló tıkéjének 15 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal nem rendelkezik.

13 (2) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet jegyzett tıkéjének 51 %-t meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal egy vállalkozásnál sem rendelkezik. 83. (3) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet egyéb vállalkozásokban meglévı befolyásoló részesedésének teljes összege nem haladja meg a szavatoló tıke 60 %-át. 84. Ingatlan befektetések korlátozása A takarékszövetkezet nem közvetlenül pénzügyi szolgáltatás ingatlan befektetéssel nem rendelkezik. 85. (1) bekezdés Egyéb befektetésre vonatkozó korlátozások A takarékszövetkezet nettó értéken számított összes befektetése nem haladja meg a szavatoló tıke 100 %-t. Megnevezés Összeg (eft) Kereskedési és befektetési célú értékpapírok Pénzügyi és nem pénzügyi bef. szolgáltatási célú tárgyi eszközök és immat. javak könyv sz. értéke Részvények, részesedések (tulajdonosi részesedés) Átvett eszközök Összes befektetés Levonható tétel Hpt. 85. (3) bekezdés a) pontja b) pontja (Hitelgarancia Zrt) 150 c, d) pontjai (állampapírok) e) pontja szerint (immat. javak) Számított befektetés Szavatoló tıke A takarékszövetkezet megfelel a törvényi elıírásoknak. 87. (2) bekezdés Általános kockázati céltartalék képzés A takarékszövetkezet évben általános kockázati céltartalékot nem képzett, általános kockázati céltartalék állománnyal nem rendelkezik. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Endrıdyné Balázs Mária, Elnök-ügyvezetı Rábapordány, Béke u. 8/a Böröczkiné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı

14 Csorna, Eötvös u. 1. Könyvviteli szolgáltatásért felelıs személy adatai: Böröczkiné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı Csorna, Eötvös u. 1. Nyilvántartási szám: Könyvvizsgáló személye, adatai, kifizetett díjak: Silver Tax Kft, 9028, Gyır, Lovas u.1. MKVK nyilv. szám: Zsatku Tímea Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK nyilv. száma: évben kifizetett díj (ÁFÁS- összeg): eft. Mellékletek: Táblázatok II. 1., 2., 4., 5., 6., 7., III. 1., 3., 4., IV. 1., 2.,3., 4., Csorna, március 25. Endrıdyné Balázs Mária Elnök - Ügyvezetı Böröczkiné Pénzes Mária Ügyvezetı-fıkönyvelı

15 - 15 -

16 II/1. A hitelintézetekkel szembeni követelések hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31.-én Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 06. sor) Ebbıl: 3/b. Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Eszköz 08. sor) 3/ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Eszköz 09. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben 3/bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Eszköz 14. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben

17 II/2. Az ügyfelekkel szembeni követelések hátralévı futamidı lejárat szerint december 31. Ügyfelekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 24.sor) Ebbıl: Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl /a. Pénzügyi szolgáltatásból (Mérleg E 25. sor) /aa. Éven belüli lejáratú (Mérleg E 26. sor) Ebbıl : - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4/ab. Éven túli lejáratú (Mérleg E 29. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

18 A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31.-én adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (Mérleg Források 01. sor) Ebbıl: 1/b. Meghatározott idıre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ( Mérleg Források 03. sor) 1/ba. Éven belüli lejáratú 425 (Mérleg Források 04. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben 1/bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 09. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben

19 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (Mérleg Források 19. sor) Ebbıl: II/4. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31. adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap- 1 3 hónap 1 év- 5 év 5 éven túl év /a. Takarékbetétek (Mérleg Források 20. sor) /ab. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 22. sor) /ac. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 23. sor) 2/b.Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Források 24. sor) /bb. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 28. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 2/bc. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 31. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

20 II/5. Részvények, részesedések befektetési célra december 31. adatok eft-ban Megnevezés Részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: hitelintézetekben lévı részesedés Nyitóállomány Növekedés (+) Csökkenés (-) Átsorolás (+,-) Záróállomány Mérlegsor Mérleg Eszköz 63. sor Mérleg Eszköz 64. sor

21 II/6. Az immateriális javak állományának alakulása december 31. adatok eft-ban Megnevezés Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen 1, Bruttó érték én , Növekedés (+) , Csökkenés (-) 0 0 4, Átminısítés (+,-) 5, Bruttó érték én.( ) , Halmozott értékcsökkenés , Értékcsökkenés növekedés (+) , Értékcsökkenés csökkenés (-) 9, Értékcsökk. átmin. miatti vált. (+,-) 10, Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+,-9) , Halmozott értékcsökkenés én(6+10) , Nettó érték én.(5-11) Mérlegsor: Mérleg Eszköz 73. sor

22 II/7. Pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés Ingatlanok Mőszaki berend.,felszer., gépek, Beruházások Összesen jármővek 1. Bruttó érték jén Növekedés (+) Csökkenés (-) Átminısítés (+, - ) 5. Bruttó érték én(1+2-3+, - 4) Halmozott értékcsökkenés jén Értékcsökkenés növekedés (+) Értékcsökkenés csökkenés ( - ) Értékcsökkenés átminısítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+, - 9) Halmozott értékcsökkenés én (6+10) Nettó érték én(5-11) Ebbıl: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog fajtánként: Mérlegsor - bérleti jog - közmő hozzájárulás egyéb Mérleg Eszköz 78. sor Mérleg Eszköz 79. sor Mérleg Eszköz 81. sor Mérleg Eszköz 77. sor

23 II/8. Nem közvetlenül pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés 1. Bruttó érték én 2. Növekedés (+) 3. Csökkenés (-) 4. Átminısítés (+, - ) 5. Bruttó érték én (1+2-3+, - 4) 6. Halmozott értékcsökkenés jén 7. Értékcsökkenés növekedés (+) 8. Értékcsökkenés csökkenés ( - ) 9. Értékcsökkenés átminısítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+, - 9) 11. Halmozott értékcsökkenés én (6+10) 12. Nettó érték én(5-11) Ebbıl: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog fajtánként: - bérleti jog - közmő hozzájárulás - egyéb Mérlegsor Ingatlanok Mérleg Eszköz 83. sor Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Mérleg Eszköz 84. sor Beruházások Mérleg Eszköz 85. sor Összesen Mérleg Eszköz 82. sor

24 III/1. Az elszámolt költségek költségnemenkénti, valamint a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenység ráfordításainak részletezése Sorszám Megnevezés Anyagköltség E 8/b-bıl Igénybe vett szolgáltatások értéke E 8/b-bıl Egyéb szolgáltatások értéke E 8/b-bıl Anyagjellegő ráfordítások (1+2+3) E 8/b Bérköltség E 8/a,a Személyi jellegő egyéb kifizetések E 8/a,b Bérjárulékok E 8/a,c Személyi jellegő ráfordítások E 8/a Értékcsökkenési leírás E/ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások ráfordításai (zálog) Mérleg 10/a. sor

25 III/3. III/3. A takarékszövetkezet értékvesztése és céltartalék állománya 2010.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány I. Mérleg eszköz oldalán Hitelintézetekkel szembeni követelések után Ügyfelekkel szembeni követelések után Értékpapírok után Részesedések után Készletek után Egyéb követelések után Összesen II. Mérleg forrás oldalán Függı és jövıbeni kötelezettségek után Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Összesen Mindösszesen (I. + II.)

26 III/4. A takarékszövetkezet kötelezı jegybanki tartalék kötelezettségének teljesítése december 31. adatok eft-ban Hónap Tartalékköteles forrás Kötelezı tartalék Finanszírozása saját erı hitel 01. hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó

27 IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegő kifizetése állománycsoportonként adatok eft-ban Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fı) Bérköltség Személyi jellegő kifizetések adatok eft év év év év év év Teljes munkaidıs - szellemi fizikai - összesen Részmunkaidıs - szellemi fizikai összesen Nyugdíjas - szellemi fizikai 20 - összesen Állományon kívül/ egyéb bér, tiszteletdíj Összesen

28 IV/2. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjainakaz üzleti év utáni járandóságai adatok eft-ban Megnevezés Járandóságban részesültek (fı) Járandóság év év év év Igazgatóság Felügyelı Bizottság Összesen:

29 IV/3. Az igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelı bizottság tagjainak folyosított kölcsönök összege adatok eftban Megnevezés Folyósított összeg Fennálló tartozás összege A kölcsön feltételei Lakásépítési kölcsön Egyéb kölcsön

30 IV/4. A társasági adó megállapításánál figyelembe veendı módosított tételek, társasági adó összege december 31. e Ft összeg e 1. Adózás elıtti eredmény Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek 2.1. Társasági adó törvény szerint figyelembe vettt értékcsökkenés, imm. jav.,tárgyi eszk.bármely jogcímen történı kivezetése során számított nyilv. érték Kivétel a fejlesztési tartalék miatt már korábban figyelembe vett értékcsökkenés A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a köv.bek. értékébıl a Szt.alapján behajthatatlan rész, a köv.átruh., kiegyenlít.,ksz.értékét meghal.bev., legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. (Hitelintézeti követelésre nem alkalmazható.) 2.3. Kiemelten közhasznú besorolással rendelkezı szervezet részére tartós adományozási szerzıdés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 50%-a Közhasznú besorolással rendelkezı szervezet részére tartós adományozási szerzıdés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 20%-a Kapott osztalék, részesedés Elévült -részjegy utáni osztalék rendkívüli árbevételként elszámolt összege Fejlesztési tart. képzése év végén (adózás elıtti nyer.50%-a) az eredménytartalékból lekötött tartalékba történı átvezetésével Kis-és középvállalkozási támogatás összege, adózás elıtti eredmény összegéig, de maximum 30 millió Ft-ig Egyéb Összesen: ( ig) Adózás elıtti eredményt növelı tételek 3.1. Számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás, im.javak és tárgyi eszközök értékesítése és selejtezése során ráfordításként elszámolt összeg Behajthatatlan követelésnek nem minısülı, adóévben elengedett követelés Költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerzı tevékenységével Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság, járulékbírság (Art. Sz.) (Kivéve, ha az önellenırzéshez kapcsolódik.)

31 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - végleges pénzeszköz átadás. (Közhasznú besorolással nem rendelkezı szervezetek részére.) 3.6. Kapcsolt vállalkozás részére nyújtott kölcsön piaci és tényleges kamat közötti számított összeg Reprezentáció és üzleti ajándéknak minısülı költség Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés. (Hitelintézeti követelésre nem alkalmazható.) Összesen: ( ig) Adóalap január 1-tıl június 30-ig I. félévi adóalap és adó összegének számítása Adóalap számítása ( /365*181) I. félévi adóalap adója (50M Ft-ig 10%, 50M Ft felett 19%) 316 Adóalap július 1-tıl december 31-ig II. félévi adóalap és adó összegének számítása Adóalap számítása ( /365 *184) II. félévi adóalap adója (250M Ft adóalapig 10%, e feletti részre 19%) Számított adó összesen (4+5) Pézügyi szervezetek különadója 7.1. Különadó alapja Különadó %-a Különadó összege 8 793

32

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221651212208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2009. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2010. március 26. I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2009. évi kiegészítı melléklete

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2009. évi kiegészítı melléklete 2009. évi kiegészítı melléklete A Hitelintézeti Felszámoló Kht 2007. szeptember 25-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vagyonkezelésében mőködı, 100%-os állami tulajdonban lévı társaság. 2007.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben