Kiegészítı melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklete"

Átírás

1 KSH: Cg.: RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) évi Kiegészítı melléklete Csorna, március 25.

2 - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet bemutatása Cégjogi forma: szövetkezeti hitelintézet Alapítási idıpont: február 2. Cégjegyzék száma.: Internetes honlapjának címe, elérhetısége: A takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységét a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján végzi. A tevékenység felsorolását az Alapszabálya tartalmazza. A szövetkezet székhelye: Csorna, Szent István tér 23. I/2. A takarékszövetkezet számviteli politikája A takarékszövetkezet számviteli politikáját a számviteli törvény és a hitelintézetre vonatkozó speciális beszámolási és könyvvezetési elıírások figyelembevételével alakította ki. A takarékszövetkezet évi éves beszámoló elkészítésekor az alábbi fıbb jogszabályok elıírásait vette figyelembe: a többször módosított évi C. törvény a számvitelrıl, a többször módosított 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalakozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, a többször módosított évi LXXXI. tv a társasági adóról és az osztalékadóról, a többször módosított évi CXII. tv a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról, a fenti jogszabályok alapján a takarékszövetkezetre vonatkozó felügyeleti elıírások, valamint belsı szövetkezeti szabályok. A takarékszövetkezet kettıs könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a hitelintézeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségrıl szóló kormányrendelet elıírásai figyelembevételével készítette el. Az évi beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés idıpontja: január 31.

3 - 3 - Az eszközök és források értékelése A takarékszövetkezet a forgóeszközeit és a befektetett eszközeit beszerzési értéken, illetve a megképzett értékvesztéssel csökkentett értéken értékelte és szerepeltette mérlegében, figyelembe véve a számviteli kormányrendeletben elıirt értékvesztési kötelezettséget. A takarékszövetkezet forrásait könyvszerinti értéken értékelte. Értékvesztés, céltartalék A takarékszövetkezet fıkönyvi könyvelésében az eszközök között követel összeggel szerepeltetve mutatja ki az ügyfelekkel szemben megképzett értékvesztés összegét. Az eszközök értékcsökkenése A jogszabályok alapján a takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: - az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta, - a 50 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el, - az immateriális javaknál a számviteli politika szerint megállapított értékcsökkenési leírást vette figyelembe, - az értékcsökkenési leírást az üzembehelyezést, használatbavételt követı hó elsı napjától számolta el. Könyvviteli zárlat és leltározás A takarékszövetkezet havonta fıkönyvi kivonatot készít. A takarékszövetkezet a könyvek év végi zárásához, az éves beszámoló elkészítéséhez leltárt készít, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglévı eszközeit és forrásait.

4 - 4 - I/3. A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a). Vagyoni helyzet elemzése Az eszközök és források összegének és összetételének alakulása Eszközök összegének és összetételének alakulása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Összege Változás 1. Pénzeszközök , , ,2 2. Állampapírok , , ,6 3. Hitelintézetekkel szembeni , , ,8 követelések 4. Ügyfelekkel szembeni , , ,9 követelések 7. Részvények, részesedések , ,3 0 0 befektetési célra 9. Immateriális javak ,2 10. Tárgyi eszközök , , ,6 12. Egyéb eszközök , , ,3 13. Aktív idıbeni , , ,0 elhatárolások Összesen , , ,9 Az eszközök összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 10,9 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül a legjelentısebb változás az állampapírok és az ügyfelekkel szembeni követelések csökkenésében, valamint a hitelintézetekkel szembeni követelések növekedésében következett be. Az egyéb eszközökön belül a készletek között került kimutatásra a Vocational Academy követelés fejében átvett ingatlana eft értékben. %-a

5 - 5 - Források összegének és összetételének változása Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Változás Összege %-a , , ,4 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni , , ,7 kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok , , ,1 miatt fennálló kötelezettség 4. Egyéb kötelezettségek , , ,6 5. Passzív idıbeli elhatárolások , , ,8 7. Hátrasorolt kötelezettség , ,0 8. Jegyzett tıke , , Tıketartalék , , Általános tartalék , , ,0 12. Eredménytartalék , , ,5 14. Értékelési tartalék , , Mérleg szerinti eredmény , , ,1 Összesen , , ,9 A források összege a bázishoz viszonyítva eft-tal, 10,9 %-kal nıtt. A mérlegfıcsoporton belül az ügyfelekkel szembeni kötelezettség és a kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség állománya jelentısen nıtt, az egyéb kötelezettségek állománya csökkent. Ugyancsak növekedett a saját tıke összege a nyereséges gazdálkodás miatt. Mérlegfıösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,9 A takarékszövetkezet mérleg fıösszege a bázishoz viszonyítva 10,9 %-kal nıtt.

6 - 6 - Saját tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás összeg % ,7 A takarékszövetkezet saját tıkéje a bázishoz viszonyítva 5,7 %-kal nıtt. Szavatoló tıke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,1 A takarékszövetkezet évi szavatoló tıkéje 5,1 %-kal növekedett. b). Pénzügyi - likviditási helyzet elemzése A takarékszövetkezet évi likviditása folyamatosan biztosított volt, a kötelezı jegybanki tartalékolásnak eleget tudott tenni külsı forrás igénybevétele nélkül, melyet a melléklet tartalmaz. c). Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi mutatók alakulása A fontosabb vagyoni mutatók alakulása 1. Tıkeerısségi mutató évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,08 % összes forrás évben: saját tıke x 100 = x 100 = 5,80 % összes forrás A takarékszövetkezet tıkeerısségi mutatója 5,80 %, mely az elızı évhez képest 0,28 %-kal csökkent.

7 Saját tıke növekedésének mértéke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 5,57 % saját tıke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 4,80 % saját tıke Az elızı évhez képest csökkenés következett be, melynek mértéke 0,77 %. 3. Saját tıke és idegen források(rövid és hosszúlejáratú köt.) aránya évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,54 % kötelezettségek évben: saját tıke x 100 = x 100 = 6,21 % kötelezettségek A saját tıke részaránya az összes idegen forráshoz viszonyítva 6,21 %, amely a bázishoz képest 0,33-kal csökkent. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása 1. Azonnali (operatív) likviditási mutató Pénzeszközök+látraszóló hitelintézettel szembeni követelés = Látraszóló ügyfelekkel szembeni kötelezettségek évben: x 100 = 36,16 % évben: x 100 = 26,74 % A takarékszövetkezet promt likviditása a bázis idıszakhoz képest 9,42 százalékponttal csökkent. 2. Hosszú távú likviditás alakulása Pénzeszközök + értékpapírok + hitelintézeti követelések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek

8 évben: x 100 = 61,62 % évben: x 100 = 67,75 % A bázishoz viszonyítva a hosszú távú likviditási mutató 6,13 %-kal nıtt. A fontosabb jövedelmezıségi mutatók alakulása 1. A takarékszövetkezet jövedelmezıségének vizsgálata kamatjövedelmezıségi mutató kamatkülönbözet x 100 = kapott kamatok és kamatjellegő bevételek évben: x 100 = 37,96 % évben: x 100 = 44,75 % A takarékszövetkezetnél a kamatjövedelmezıségi mutató 6,79 %-kal nıtt. 2. Hitelportfólió minıségi mutatója Minısített hitelállomány x 100 = Összes hitelállomány évben: x 100 = 11,87 % évben: x 100 = 11,93 % A takarékszövetkezet hitelportfólió minıségi mutatója 0,06 %-kal nıtt. 3. Minısített hitelek fedezettsége Hitelek értékvesztése x 100 = Összes hitelállomány

9 évben: x 100 = 5,20 % évben: x100 = 5,33 % A mutató értéke 5,33 %, a bázishoz képest 0,13 %-kal nıtt. Hatékonysági mutatók 1. Árbevétel arányos adózott eredmény Adózott eredmény x 100 = Összes árbevétel évben: x 100 = 6,72 % évben: x 100 = 6,11 % A takarékszövetkezetnél a mutató értéke a bázishoz képest 0,61%-kal csökkent fıre jutó adózott eredmény Adózott eredmény = Létszám évben: = 680,12 eft/fı 50 fı évben: = 591,73 eft/fı 51 fı 3.Bérarányos jövedelmezıség évben: = 1,

10 évben: = 1, A takarékszövetkezet alkalmazottai a bérköltség 1,67-szeresét termelték ki a közvetlen banküzemi tevékenységbıl. 4. Eszközarányos jövedelmezıségi mutató évben: = 1, évben: = 1, A mutató értéke a bázishoz képest 1,09-re csökkent. 5. Általános forrásköltség mutató Fizetett kamatok és kamatjellegő kifizetések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéb köt. nélkül) évben: x 100 = 7,25 % évben: x 100 = 4,75% A forrásköltség mutató értéke a bázishoz viszonyítva 2,5-kal csökkent. 6. Hitelmultiplikátor hatás teljes hitelállomány x 100 = teljes betétállomány évben: x 100 = 42,38 % évben: x 100 = 36,09 % A mutató értéke a bázishoz képest 6,29-kal csökkent.

11 A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét kifejezı mutatók a bázis idıszakhoz viszonyítva lényegesen nem változott. I/4. Egyéb, a mérleg eszköz és forrás tételeihez, valamint az eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítı információk A mérleg eszköztételeiben szereplı részvények, részesedések befektetési célra: Részvények, részesedések befektetési célra Megnevezés Érték (eft) MTB Rt Hitelgarancia Rt. 150 TAKINVEST Kft Banküzlet Rt. 100 Összesen A mérleg eszköztételeiben szereplı tızsdén jegyzett értékpapírok mérlegtételenkénti bontásban: Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok Megnevezés Érték (eft) Magyar államkötvények(éven túli) Bankkonszolidációs államkötvények Kincstárjegyek Összesen Hátrasorolt kötelezettségek Alárendelt kölcsöntıke Száma Megnevezés Érték (eft) RFF Rt alárendelt kölcsöntıke Összesen Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó részletezések: Tagság és fizetett hozzájárulás Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. OBA OTIVA Összesen 2 854

12 Függı kamatok Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. Vállalkozókkal szemben 2. Lakossággal szemben 3. Összesen I/5. Értékvesztés, céltartalék képzés és felhasználás adatok eft Megnevezés Nyitó állomány Képzés Felhaszn. / Felszab. Záró állomány Ügyfelekkel szemben Függı és jövıbeni köt. után Összesen I/6. Hpt rendelkezésnek való megfelelés 71. Saját tıke A takarékszövetkezet saját tıkéje eft. 74. Szavatoló tıke A takarékszövetkezet szavatoló tıkéje eft. 75. (2) bekezdés Általános tartalékképzés A takarékszövetkezet a évi adózott eredményébıl megképezte az adózott eredmény 10%-át, melynek összege eft. A takarékszövetkezet december 31-i általános tartalék összege eft. 76. (2) bekezdés Fizetıképességi mutató A takarékszövetkezet fizetıképességi mutatója 11,0 %. 79. (2) bekezdés Nagykockázat vállalásának korlátozása A takarékszövetkezet nagykockázat vállalást (a szavatoló tıke 10 %-a eft) két ügyfelének kölcsöne vonatkozásában tartott nyilván. A nagykockázat vállalások problémamentes kategóriába kerültek besorolásra. 82. (1) -(4) bekezdés Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás A takarékszövetkezet eleget tesz valamennyi bekezdésben foglalt elıírásnak. 83. (1) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet szavatoló tıkéjének 15 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal nem rendelkezik.

13 (2) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet jegyzett tıkéjének 51 %-t meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal egy vállalkozásnál sem rendelkezik. 83. (3) bekezdés Befektetések korlátozása A takarékszövetkezet egyéb vállalkozásokban meglévı befolyásoló részesedésének teljes összege nem haladja meg a szavatoló tıke 60 %-át. 84. Ingatlan befektetések korlátozása A takarékszövetkezet nem közvetlenül pénzügyi szolgáltatás ingatlan befektetéssel nem rendelkezik. 85. (1) bekezdés Egyéb befektetésre vonatkozó korlátozások A takarékszövetkezet nettó értéken számított összes befektetése nem haladja meg a szavatoló tıke 100 %-t. Megnevezés Összeg (eft) Kereskedési és befektetési célú értékpapírok Pénzügyi és nem pénzügyi bef. szolgáltatási célú tárgyi eszközök és immat. javak könyv sz. értéke Részvények, részesedések (tulajdonosi részesedés) Átvett eszközök Összes befektetés Levonható tétel Hpt. 85. (3) bekezdés a) pontja b) pontja (Hitelgarancia Zrt) 150 c, d) pontjai (állampapírok) e) pontja szerint (immat. javak) Számított befektetés Szavatoló tıke A takarékszövetkezet megfelel a törvényi elıírásoknak. 87. (2) bekezdés Általános kockázati céltartalék képzés A takarékszövetkezet évben általános kockázati céltartalékot nem képzett, általános kockázati céltartalék állománnyal nem rendelkezik. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Endrıdyné Balázs Mária, Elnök-ügyvezetı Rábapordány, Béke u. 8/a Böröczkiné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı

14 Csorna, Eötvös u. 1. Könyvviteli szolgáltatásért felelıs személy adatai: Böröczkiné Pénzes Mária, Ügyvezetı- fıkönyvelı Csorna, Eötvös u. 1. Nyilvántartási szám: Könyvvizsgáló személye, adatai, kifizetett díjak: Silver Tax Kft, 9028, Gyır, Lovas u.1. MKVK nyilv. szám: Zsatku Tímea Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK nyilv. száma: évben kifizetett díj (ÁFÁS- összeg): eft. Mellékletek: Táblázatok II. 1., 2., 4., 5., 6., 7., III. 1., 3., 4., IV. 1., 2.,3., 4., Csorna, március 25. Endrıdyné Balázs Mária Elnök - Ügyvezetı Böröczkiné Pénzes Mária Ügyvezetı-fıkönyvelı

15 - 15 -

16 II/1. A hitelintézetekkel szembeni követelések hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31.-én Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 06. sor) Ebbıl: 3/b. Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Eszköz 08. sor) 3/ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Eszköz 09. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben 3/bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Eszköz 14. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben

17 II/2. Az ügyfelekkel szembeni követelések hátralévı futamidı lejárat szerint december 31. Ügyfelekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 24.sor) Ebbıl: Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl /a. Pénzügyi szolgáltatásból (Mérleg E 25. sor) /aa. Éven belüli lejáratú (Mérleg E 26. sor) Ebbıl : - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4/ab. Éven túli lejáratú (Mérleg E 29. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

18 A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31.-én adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (Mérleg Források 01. sor) Ebbıl: 1/b. Meghatározott idıre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ( Mérleg Források 03. sor) 1/ba. Éven belüli lejáratú 425 (Mérleg Források 04. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben 1/bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 09. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben

19 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (Mérleg Források 19. sor) Ebbıl: II/4. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek hátralévı futamidı lejárat szerint 2010.december 31. adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap- 1 3 hónap 1 év- 5 év 5 éven túl év /a. Takarékbetétek (Mérleg Források 20. sor) /ab. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 22. sor) /ac. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 23. sor) 2/b.Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Források 24. sor) /bb. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 28. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 2/bc. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 31. sor) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

20 II/5. Részvények, részesedések befektetési célra december 31. adatok eft-ban Megnevezés Részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: hitelintézetekben lévı részesedés Nyitóállomány Növekedés (+) Csökkenés (-) Átsorolás (+,-) Záróállomány Mérlegsor Mérleg Eszköz 63. sor Mérleg Eszköz 64. sor

21 II/6. Az immateriális javak állományának alakulása december 31. adatok eft-ban Megnevezés Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen 1, Bruttó érték én , Növekedés (+) , Csökkenés (-) 0 0 4, Átminısítés (+,-) 5, Bruttó érték én.( ) , Halmozott értékcsökkenés , Értékcsökkenés növekedés (+) , Értékcsökkenés csökkenés (-) 9, Értékcsökk. átmin. miatti vált. (+,-) 10, Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+,-9) , Halmozott értékcsökkenés én(6+10) , Nettó érték én.(5-11) Mérlegsor: Mérleg Eszköz 73. sor

22 II/7. Pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés Ingatlanok Mőszaki berend.,felszer., gépek, Beruházások Összesen jármővek 1. Bruttó érték jén Növekedés (+) Csökkenés (-) Átminısítés (+, - ) 5. Bruttó érték én(1+2-3+, - 4) Halmozott értékcsökkenés jén Értékcsökkenés növekedés (+) Értékcsökkenés csökkenés ( - ) Értékcsökkenés átminısítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+, - 9) Halmozott értékcsökkenés én (6+10) Nettó érték én(5-11) Ebbıl: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog fajtánként: Mérlegsor - bérleti jog - közmő hozzájárulás egyéb Mérleg Eszköz 78. sor Mérleg Eszköz 79. sor Mérleg Eszköz 81. sor Mérleg Eszköz 77. sor

23 II/8. Nem közvetlenül pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés 1. Bruttó érték én 2. Növekedés (+) 3. Csökkenés (-) 4. Átminısítés (+, - ) 5. Bruttó érték én (1+2-3+, - 4) 6. Halmozott értékcsökkenés jén 7. Értékcsökkenés növekedés (+) 8. Értékcsökkenés csökkenés ( - ) 9. Értékcsökkenés átminısítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidıszaki écs. leírás (7-8+, - 9) 11. Halmozott értékcsökkenés én (6+10) 12. Nettó érték én(5-11) Ebbıl: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog fajtánként: - bérleti jog - közmő hozzájárulás - egyéb Mérlegsor Ingatlanok Mérleg Eszköz 83. sor Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Mérleg Eszköz 84. sor Beruházások Mérleg Eszköz 85. sor Összesen Mérleg Eszköz 82. sor

24 III/1. Az elszámolt költségek költségnemenkénti, valamint a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenység ráfordításainak részletezése Sorszám Megnevezés Anyagköltség E 8/b-bıl Igénybe vett szolgáltatások értéke E 8/b-bıl Egyéb szolgáltatások értéke E 8/b-bıl Anyagjellegő ráfordítások (1+2+3) E 8/b Bérköltség E 8/a,a Személyi jellegő egyéb kifizetések E 8/a,b Bérjárulékok E 8/a,c Személyi jellegő ráfordítások E 8/a Értékcsökkenési leírás E/ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások ráfordításai (zálog) Mérleg 10/a. sor

25 III/3. III/3. A takarékszövetkezet értékvesztése és céltartalék állománya 2010.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány I. Mérleg eszköz oldalán Hitelintézetekkel szembeni követelések után Ügyfelekkel szembeni követelések után Értékpapírok után Részesedések után Készletek után Egyéb követelések után Összesen II. Mérleg forrás oldalán Függı és jövıbeni kötelezettségek után Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Összesen Mindösszesen (I. + II.)

26 III/4. A takarékszövetkezet kötelezı jegybanki tartalék kötelezettségének teljesítése december 31. adatok eft-ban Hónap Tartalékköteles forrás Kötelezı tartalék Finanszírozása saját erı hitel 01. hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó

27 IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegő kifizetése állománycsoportonként adatok eft-ban Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fı) Bérköltség Személyi jellegő kifizetések adatok eft év év év év év év Teljes munkaidıs - szellemi fizikai - összesen Részmunkaidıs - szellemi fizikai összesen Nyugdíjas - szellemi fizikai 20 - összesen Állományon kívül/ egyéb bér, tiszteletdíj Összesen

28 IV/2. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság tagjainakaz üzleti év utáni járandóságai adatok eft-ban Megnevezés Járandóságban részesültek (fı) Járandóság év év év év Igazgatóság Felügyelı Bizottság Összesen:

29 IV/3. Az igazgatóság, az ügyvezetés és a felügyelı bizottság tagjainak folyosított kölcsönök összege adatok eftban Megnevezés Folyósított összeg Fennálló tartozás összege A kölcsön feltételei Lakásépítési kölcsön Egyéb kölcsön

30 IV/4. A társasági adó megállapításánál figyelembe veendı módosított tételek, társasági adó összege december 31. e Ft összeg e 1. Adózás elıtti eredmény Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek 2.1. Társasági adó törvény szerint figyelembe vettt értékcsökkenés, imm. jav.,tárgyi eszk.bármely jogcímen történı kivezetése során számított nyilv. érték Kivétel a fejlesztési tartalék miatt már korábban figyelembe vett értékcsökkenés A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a köv.bek. értékébıl a Szt.alapján behajthatatlan rész, a köv.átruh., kiegyenlít.,ksz.értékét meghal.bev., legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. (Hitelintézeti követelésre nem alkalmazható.) 2.3. Kiemelten közhasznú besorolással rendelkezı szervezet részére tartós adományozási szerzıdés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 50%-a Közhasznú besorolással rendelkezı szervezet részére tartós adományozási szerzıdés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 20%-a Kapott osztalék, részesedés Elévült -részjegy utáni osztalék rendkívüli árbevételként elszámolt összege Fejlesztési tart. képzése év végén (adózás elıtti nyer.50%-a) az eredménytartalékból lekötött tartalékba történı átvezetésével Kis-és középvállalkozási támogatás összege, adózás elıtti eredmény összegéig, de maximum 30 millió Ft-ig Egyéb Összesen: ( ig) Adózás elıtti eredményt növelı tételek 3.1. Számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás, im.javak és tárgyi eszközök értékesítése és selejtezése során ráfordításként elszámolt összeg Behajthatatlan követelésnek nem minısülı, adóévben elengedett követelés Költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerzı tevékenységével Késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság, járulékbírság (Art. Sz.) (Kivéve, ha az önellenırzéshez kapcsolódik.)

31 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - végleges pénzeszköz átadás. (Közhasznú besorolással nem rendelkezı szervezetek részére.) 3.6. Kapcsolt vállalkozás részére nyújtott kölcsön piaci és tényleges kamat közötti számított összeg Reprezentáció és üzleti ajándéknak minısülı költség Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés. (Hitelintézeti követelésre nem alkalmazható.) Összesen: ( ig) Adóalap január 1-tıl június 30-ig I. félévi adóalap és adó összegének számítása Adóalap számítása ( /365*181) I. félévi adóalap adója (50M Ft-ig 10%, 50M Ft felett 19%) 316 Adóalap július 1-tıl december 31-ig II. félévi adóalap és adó összegének számítása Adóalap számítása ( /365 *184) II. félévi adóalap adója (250M Ft adóalapig 10%, e feletti részre 19%) Számított adó összesen (4+5) Pézügyi szervezetek különadója 7.1. Különadó alapja Különadó %-a Különadó összege 8 793

32

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221651212208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2009. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2010. március 26. I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Tartalomjegyzék I. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben